Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

AİLE VE AİLENİN KORUNMASI

Oluşturulma Tarihi: 2006

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): KÖNEZOĞLU, Bilge (Yazar),

Emeği Geçen(ler): AKİPEK, Sebnem (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (MEDENİ HUKUK) ANABİLİM DALI Yayın Yeri: ANKARA Yayın Tarihi:


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler AİLE VE AİLENİN KORUNMASI THE FAMİLY AND FAMİLY PROTECTİON
Özet Tezin konusu; 'Aile ve Ailenin Korunması' dır. Tez, giris ve sonuç bölümleridısında üç bölümden olusmaktadır.Birinci bölümde; aile ve aileye iliskin temel ilkeler ana hatlarıylaincelenmistir. Aile kavramı, aile tipleri, ailenin önemi ve aile ile hukuk iliskisi elealınmıstır.İkinci bölümde; Medeni Kanunumuzdaki evlilik birligi kavramı ve evlilikbirliginin korunması amacıyla alınan önlemlere deginilmistir.Üçüncü ve son bölümde ise; aile içindeki siddetin önlenmesi amacıyla kabuledilen 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun çerçevesinde alınabilecekönlemler ile Medeni Kanunumuzun genel hükümleri arasındaki iliski açıklanmıstır.Çalısmamızın genelinde; ailenin korunması amacıyla, genel hükümler ile4320 sayılı Ailenin Korunması Kanunu çerçevesinde, hakimin ailenin iç isleyisinemüdahale ederek alabilecegi önlemlere yer verilmistir.
İçindekiler
Açıklamalar Tezin konusu; 'Aile ve Ailenin Korunması' dır. Tez, giris ve sonuç bölümleridısında üç bölümden olusmaktadır.Birinci bölümde; aile ve aileye iliskin temel ilkeler ana hatlarıylaincelenmistir. Aile kavramı, aile tipleri, ailenin önemi ve aile ile hukuk iliskisi elealınmıstır.kinci bölümde; Medeni Kanunumuzdaki evlilik birligi kavramı ve evlilikbirliginin korunması amacıyla alınan önlemlere deginilmistir.Üçüncü ve son bölümde ise; aile içindeki siddetin önlenmesi amacıyla kabuledilen 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun çerçevesinde alınabilecekönlemler ile Medeni Kanunumuzun genel hükümleri arasındaki iliski açıklanmıstır.Çalısmamızın genelinde; ailenin korunması amacıyla, genel hükümler ile4320 sayılı Ailenin Korunması Kanunu çerçevesinde, hakimin ailenin iç isleyisinemüdahale ederek alabilecegi önlemlere yer verilmistir. (The topic of the thesis is “The Family and Family Protection”. The thesisconcists of three basic parts in addition to introduction and conclusion parts.In the first part, the family and the basic principles related with the familya reinvestigated in the main lines. The family concept, family types, the importance offamily and the relation of family and law have been taken into consideration.In the second part, the conjugal community item in the civil code and theprecautions taken to protect the conjugal community are explained.In the third part, the precautions taken in the light of the Law to Protect theFamily numbered 4320 which was accepted to prevent the violence in the family andthe relation between the general judgments of the civil code have been clarified.In the general case of our work, the precautions in order to protect the familywhich are general and also could be taken by the judge in use of the Law to Protectthe Family numbered 4320 by intervening the internal process of the family, are included.)
Haklar
Notlar

Kaynakça4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Gerekçesi, TBMM Tutanak Dergisi, C. 32, Birlesim: 126-134, Ankara 1997, s. 1-2.Acabey, Mustafa Besir Evlilik Birliginde Yasal Mal Rejimi, İzmir 1998.Acar, Feride “Kadınların İnsan Haklarının Gerçeklestirilmesi ve Ayrımcılıgın Önlenmesinde Uluslararası Standartlar”, Basbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlügü Hukukta Kadın Sempozyumu, Ankara 2000, s. 45-60.Aile İçi Siddet, http:/ www20.uludag.edu.tr/ 11.09.2005.Aile İçi Siddetin Sebep ve Sonuçları, Basbakanlık Aile Arastırma Kurumu Yayınları, Ankara 1995.Aile İçinde Kadına Yönelik Siddet El Kitabı, Kadın Dayanısma Vakfı Yayınları, Ankara 2005.Aile İçinde ve Toplumsal Alanda Siddet, Basbakanlık Aile Arastırma Kurumu Yayınları, Bilim Serisi: 113, Ankara 1998.Aile Mahkemeleri (Panel - 11 Mart 2003), Basbakanlık Aile Arastırma Kurumu Baskanlıgı Yayınları, No: 121, Ankara 2003.Akıllıoglu, Tekin AİHS, AİHM İçtüzügü, Basvuru Kosulları, Ankara 2002.Akıntürk, Turgut Türk Medeni Hukuku, 2. Cilt, Aile Hukuku, Ankara 1998. (Aile Hukuku) “Medeni Kanun Tasarısında Kadın-Erkek Esitligi”, Basbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlügü Hukukta Kadın Sempozyumu, Ankara 2000, s. 73-81. Yeni Medeni Kanun’a Uyarlanmıs Aile Hukuku, Türk Medeni Hukuku, C.II, İstanbul 2002. (Uyarlanmıs Aile)Aktan, Hamza “İslam Aile Hukuku”, Sosyo-Kültürel Degisme Sürecinde Türk Ailesi, C. II, Basbakanlık Aile Arastırma Kurumu Yayınları, Ankara 1992, s. 396-433.Akyüz Öztürk, Fatma “4320 Sayılı Ailenin Korunması Kanunu”, Yargıtay Dergisi, C. 29, S. 3, Ankara 2003, s. 25- 30.Akyüz, Emine “Medeni Kanunun Velayete İliskin Hükümlerinin Çocuk Hakları Sözlesmesi ve İsviçre Medeni Kanunu Isıgında Degerlendirme”, İstanbul Üniversitesi Cumhuriyetin 75. Yılı Armaganı, İstanbul 1999, 647-672. (Degerlendirme) Ulusal ve Uluslararası Hukukta Çocugun Haklarının ve Güvenliginin Korunması, Ankara 2000. (Çocugun Güvenliginin Korunması)Alıcı, Burhan “Hollanda Aile Hukukunda Evlilik İle İlgili Yeni Gelismeler”, Adalet Dergisi, 2001/8, Ankara 2001, s. 76-87.Alkan, Nevzat- Korur Fincancı, Sebnem “Aile İçi Siddette Adli Tıbbın İslevi”, I. Ulusal Aile Hizmetleri Sempozyumu, Ankara 2001, s. 149-153.Ansay, Tugrul “Çagdas Anayasalar ve Türk Anayasalarında Aile Kavramı”, Türkiye’de Ailenin Degisimi: Yasal Açıdan İncelemeler, Türk Sosyal Bilimler Dernegi, Ankara 1984, s. 17-25.Arıdemir Genç, Arzu “Aile Hukuku Bakımından Önem Tasıyan Kadın Haklarına İliskin Uluslararası Belgeler ve Bunların Türk Hukukuna Etkisi”, Prof. Dr. Necla Arat’a Armagan, İstanbul Kadın Kurulusları Birligi, İstanbul 2004, s. 153-186.Arın, M. Canan; “Karsılastırmalı Hukukta Koruma Emri”, Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve Yeni Medeni Kanuna İliskin Uygulama Sorunları, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 2003, s. 35-42.Arsebük, Esat Medeni Hukuk II, Aile Hukuku I, Ankara 1940.Atak, Erol “Velayet”, Türkiye Noterler Birligi Hukuk Dergisi, S. 115, Ankara 2002, s. 54-60.Atav, Nephan “Sahsiyetin Gelismesinde Aile Kavramının ve Ailedeki Gerginliklerin Etkisi”, Aile Yazıları III, Birey, Kisilik ve Toplum, Bilim Serisi 5/3, Basbakanlık Aile Arastırma Kurumu Yayınları, Ankara 1991, s. 1-14.Ayan, Serkan Evlilik Birliginin Korunması, Ankara 2004.Aydın, Mehmet Akif “Osmanlılarda Aile Hukukunun Tarihi Tekamülü”, Sosyo-Kültürel Degisme Sürecinde Türk Ailesi, C. II, Basbakanlık Aile Arastırma Kurumu Yayınları, Ankara 1992, s. 434-455.Ayhan, Rıza “Aileye Yönelik Hukuki Düzenlemeler”, Türkiye Aile Yıllıgı, Ankara 1991, s. 81-95.Aytaç, Mehlika “Aile Ombdusmanlıgı Hakkında Avrupa Konseyi No. R (98) 1 Sayılı Tavsiye Kararı Üzerine Bir İnceleme”, Adalet Dergisi, Y. 92, S. 6, Ocak 2001, Ankara 2001, s. 20-30.Ayyıldız, Günes “Eski ve Yeni Medeni Kanun’a Göre Evlilik İçinde Kadının Hukuki Durumu İle İlgili Yenilik ve Degisiklikler”, İstanbul Barosu Dergisi, C. 79, S. 6, İstanbul 2005, s. 2072-2105.Ballar, Suat “Aile Egitimi ve Korunması Amaçlı Aile Vakıfları Üzerine Düsünceler”, XII. Vakıf Haftası Kitabı, Ailenin Egitimi ve Korunmasında Vakıfların Rolü, Ankara 1995, s. 79-87.Balo, Yusuf Solmaz “Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve Uygulaması”, Aile ve Toplum Egitim-Kültür ve Arastırma Dergisi, Yıl: 5, C. 2, S. 6, Basbakanlık Aile Arastırma Kurumu Yayınları, Ankara 2003, s. 23-32.Baspınar, Veysel “Yeni Türk Medeni Kanunu”, Prof. Dr. Turgut Kalpsüz’e Armagan, Ankara 2003, s. 669-690. (Medeni Kanun) “Türk Medeni Kanunu İle Aile Hukukunda Yapılan Degisiklikler ve Bu Konuda Önerilerimiz”, AÜHFD C. 52, S. 3, Ankara, 2003, s. 79-101. (Öneriler)Baygın, Cem- Dogan, Murat “Çocuk Mallarının Yönetimi”, AÜEHFD, C. IX, S. 1-2, Erzincan 2005, s. 379-427.Belgesay, Mustafa Resit Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Serhi, İstanbul 1939. (HMUK) Türk Kanunu Medenisi Serhi, Aile Hukuku, II. Kısım, Ankara 1950. (Serh)Birsen, Kemalettin Medeni Hukuk Dersleri, Genel İlkeler, Sahsın Hukuku, Aile Hukuku, İstanbul 1966.Bozovalı, Haluk Türk Medeni Hukuku’nda Bakım Nafakaları,İstanbul 1990.Burcuoglu, Haluk- Altop, Atillaünal, Samim “Çagdas Aile ve Sorunları”, Manisa Barosu Dergisi, 1983/7, Manisa 1983, s. 4-49.Büyüktanır, Tahir “Türk Medeni Kanunu Degisiklikler ve Yeni Düzenlemelere İliskin Açıklamalar”, Ankara Barosu Dergisi, S. 2002/2, Yıl: 60, Ankara 2002, s. 55-109. (Degisiklikler) “Aile Mahkemeleri”, Ankara Barosu Dergisi, S. 2003/1, Yıl: 61, Ankara 2003, s. 29-39. (Aile Mahkemeleri)Cansel, Erol “Medeni Kanunda Kadın Erkek Esitligi İlkesinin Degerlendirilmesi (Mukayeseli Hukuk)”, Medeni Kanunun 50. Yılı Bilimsel Hafta: 15-17 Nisan 1976, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1977, s. 23-42. (Kadın-Erkek Esitligi) “Velayet Hakkı ve Kötüye Kullanılması Nedeniyle Kaldırılması”, AÜHFD, 50. Yıl Armaganı, 1925-1975, C. I, Ankara 1977, s. 137- 148. (Velayet Hakkı) “Türk Ailesinin Anayasanın 41. Maddesine Göre İncelenmesi”, Prof. Dr. Jale G. Akipek’e Armagan, Konya 1991, s. 405-415. (Türk Ailesi) “Sosyal Devlet ve Aile”, Aile Yazıları II., Kültürel Degerler ve Sosyal Degisme, Bilim Serisi 5/2, Basbakanlık Aile Arastırma Kurumu Yayınları, Ankara 1991, s. 53-61. (Sosyal Devlet)Ceylan, Günes Ceylan Roma Hukukundan Günümüze Velayet-Vesayet Hukuku, Ankara 2004.Cılga, İbrahim Aile Mahkemeleri Tasarısı Üzerine Bir Degerlendirme,http:/www.sosyalhizmetuzmanı.org/ailemahkemesi.htm.11.09.2005.Cin, Halil “Tarih Boyunca Kadının Hukuki Statüsü Açısından Türk Kadınının Durumuna Kısa Bir Bakıs”, Prof. Dr. Jale G. Akipek’e Armagan, Konya 1991, s. 1-25.Çakın, Akın Evlilik Birliginin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Bosanma, Ankara 1999.Çandarlı, Zahid- Berki, Osman Fazıl Medeni Kanun ve Devletler Hususi Hukuku’nda Bosanma-Ayrılık ve Buna Mütedair Yargıtay Kararları, Ankara 1949.Çayboylu, İrfan Aile İçi İliskiler ve Sorunlar, 2001 Yılı Aile Arastırma Raporu, Basbakanlık Aile Arastırma Kurumu Yayınları, Ankara 2005.Çelik, Cemil “Velayetin Kaldırılması”, AÜHFD, C. 54, S. 1, Ankara 2005, s. 255-309.Çetiner Baktır, Selma Velayet Hukuku, Ankara 2000.Çiftçi, Ali- Biçici, İbrahim Aile Rehberi, Basbakanlık Aile ve Sosyal Arastırma Genel Müdürlügü, Ankara 2004.Dabanlı, Duyan- Bilir, Sule “Ailede Bosanma Vakaları Sonucu Çocukların Gelistikleri Tepkiler ve Bu Tepkileri Doguran Faktörler”, Aile Yazıları III, Birey Kisilik ve Toplum, Bilim Serisi 5/3, Basbakanlık Aile Arastırma Kurumu Yayınları, Ankara 1991, s.143-151.Dalamanlı, Lütfü- KazancI, Faruk- Kazancı, Muharrem İlmi ve Kazai İçtihatlarla Açıklamalı Türk Medeni Hukuku, C. II, İstanbul 1991.Demir, Sevgi Türk Medeni Kanunu Aile Hukuku Alanında 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun Getirdigi Yenilikler, Ankara 2004.Demirel, Ömer-Gürbüz, Adnan-Tus, Muhittin “Osmanlılarda Ailenin Demografi Yapısı”, Sosyo- Kültürel Degisme Sürecinde Türk Ailesi, C. I, Basbakanlık Aile Arastırma Kurumu Yayınları, Ankara 1992, s. 97-113.Dogan, Murat “Medeni Kanun’un Getirdigi Yeni Bir Müessese: Aile Konutu”, AÜEHFD, C. VI, S. 1-4, Erzincan, 2004, s. 285-300. “Türk Medeni Kanunu’nun Evliligin Genel Hükümleri Bakımından getirdigi Yenilikler”, AÜHFD, C. 52, S. 4, Ankara 2003, s. 93-128. (Yenilikler) “Mal Rejiminin Tasfiyesinde ve Mirasın Paylastırılmasında Aile Konutu ve Ev Esyası”, AÜEHFD, C. VII, S. 3-4, Erzincan, 2003, s. 651-696.Donuk, Abdülkadir “Çesitli Toplumlarda ve Eski Türklerde Aile”, Aile Yazıları I, Temel Kavramlar Yapı ve Tarihi Süreç, Bilim Serisi 5/1, Basbakanlık Aile Arastırma Kurumu Yayınları, Ankara 1991, s. 287-301.Dönmezer, Sulhi Sosyoloji, Ankara 1984.Dural, Mustafa- Oguzman, Kemal Aile Hukuku, İstanbul 2001.Dural, Mustafa-Gümüs, M. Alper Ögüz, Tufan Türk Özel Hukuku Aile Hukuku, C. III, İstanbul 2005.Egger, August- (Çeviren; Tahir ÇAGA) Evlenme Hukuku, 1. Kısım Aile Hukuku, İstanbul 1943.Ekdemir, İbrahim 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve Diger İlgili Kanunlar, Ankara 2005.Elbruz, Leyla Ailenin Hukuk Açısından İncelenmesi İçin Teorik Çerçeve, Basbakanlık Devlet Planlama Teskilatı Yayınları, Ankara 1981.Erdem, Sabri Aile Hukuku, Evlenme-Bosanma-Nafaka, İstanbul 1966.Erdem, Salahattin Ali “Aile Mahkemeleri Kurulus ve Görevleri”, Türk Hukuk Kurumu 71. Kurulus Yılı Armaganı, Ankara 2005, s. 171-184.Erdenk, Erdem “4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Kavram ve Uygulama Bakımından İncelenmesi”, Manisa Barosu Dergisi, Y. 19, S. 75, 2000/4, Manisa 2000, s. 35-42.Erdentug, Aygen “Çesitli İnsan Topluluklarında Aile Tipleri”, Aile Yazıları I, Temel kavramlar Yapı ve Tarihi Süreç, Bilim Serisi 5/1, Basbakanlık Aile Arastırma Kurumu Yayınları, Ankara 1991, s. 321-370.Erdogan, Meral “Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve Uygulaması”, Basbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlügü Hukukta Kadın Sempozyumu, 30 Eylül - 1 Ekim 1999, Ankara 2000, s. 91-212.Ergül, Ergin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Uygulaması, Ankara 2003.Erkal, Mustafa “Türk Ailesi ve Batı Avrupa’daki Bazı Gelismeler”, Aile Yazıları III, Kültürel Degerler ve Sosyal Degisme, Bilim Serisi 5/2, Basbakanlık Aile Arastırma Kurumu Yayınları, Ankara 1991, s. 407-411.Erkilet, Saban “Vakıfların Degisen Aile Yapısına Egitim ve Korunma Açısından Katkıları”, XII. Vakıf Haftası Kitabı, Ailenin Egitimi ve Korunmasında Vakıfların Rolü Semineri (5-6 Aralık 1994), Ankara 1995, s. 89-112.Erman, Barıs “Ailenin Korunmasına Dair Kanun’un Türk Hukukuna Etkisi”, Suçla Mücadele Baglamında Türkiye’de Aile İçi Siddet Ülke Çapında Kriminolojik-Viktimolojik Alan Arastırması ve Degerlendirmesi, İstanbul 2003, s. 89-98.Erol, Haydar Gerekçeli, Açıklamalı ve İçtihatlı Yeni Türk Ceza Kanunu, Ankara 2005.Eröz, Erol “Türk Ailesi”, Aile Yazıları I, Temel Kavramlar Yapı ve Tarihi Süreç, Bilim Serisi 5/1, Basbakanlık Aile Arastırma Kurumu Yayınları, Ankara 1991, s. 225-247.Feyzioglu, Necmettin Aile Hukuku, İstanbul 1986.Fındıkoglu, Ziyaettin Fahri “Türk Aile İçtimaiyatı”, Aile Yazıları I, Temel Kavramlar Yapı ve Tarihi Süreç, Bilim Serisi 5/1, Basbakanlık Aile Arastırma Kurumu Yayınları, Ankara 1991, s. 1-42. (Aile) “Aile Hukukumuzun Tedvini Meselesi”, Aile Yazıları II, Kültürel Degerler ve Sosyal Degisme, Bilim Serisi 5/2, Basbakanlık Aile Arastırma Kurumu Yayınları, Ankara 1991, s. 17-51. (Aile Hukuku)Gökçe, Birsen “Çocuk Kisiliginin Gelisiminde Aile, Okul ve Dıs Çevrenin Rolü”, Aile Yazıları III, Birey, Kisilik ve Toplum, Bilim Serisi, 5/3, Basbakanlık Aile Arastırma Kurumu Yayınları, Ankara 1991, s. 15-21. (Çocuk Kisiligi) “Aile ve Aile Tipleri Üzerine Bir İnceleme”, Aile Yazıları I, Temel Kavramlar Yapı ve Tarihi Süreç, Bilim Serisi 5/1, Basbakanlık Aile Arastırma Kurumu Yayınları, Ankara 1991, s. 205-223. (Aile ve Aile Tipleri) “Evlilik Kurumuna Sosyolojik Bir Yaklasım”, Aile Yazıları IV, Evlilik Kurumu ve İliskileri, Bilim Serisi 5/4, Basbakanlık Aile Arastırma Kurumu Yayınları, Ankara 1991, s. 385-399. (Evlilik Kurumu)Göktepe, İnci “4320 Sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair Kanun ve Yeni Medeni Kanuna İliskin Uygulama Sorunları”, Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve Yeni Medeni Kanuna İliskin Uygulama Sorunları, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 2003, s. 31-42.Göktürk, Hüseyin Avni Türk Medeni Hukuku, II. Kitap, Aile Hukuku, Ankara 1954.Gölcüklü, A. Feyyaz- Gözübüyük, A. Seref AİHS ve Uygulaması, Basım 3, Ankara 2002.Gönenç, İzzet Türk Ceza Kanunu Gazi Serhi (Genel Hükümler), 3. Baskı, Ankara 2006.Gönensay, Samim Aile Hukuku Kısım I: Karı Koca, Medeni Hukuk, C. II, İstanbul 1937.Grassinger, Gülçin Elçin “Yeni Medeni Kanunu Çerçevesinde Evlilik Öncesi”, Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve Yeni Medeni Kanuna İliskin Uygulama Sorunları”, İstanbul Barosu Yayınları, C. 79, S. 6, İstanbul 2003, s. 89-98.Güler, Ali “İlk Yazılı Türkçe Metinlerde Aile ve Unsurları”, Sosyo-Kültürel Degisme Sürecinde Türk Ailesi, C. I, Basbakanlık Aile Arastırma Kurumu Yayınları, Ankara 1992, s. 69-81.Gümüs, Mustafa Alper Türk Medeni Kanun’un Getirdigi Yeni Serhler, Ankara 2003.Güner, Mustafa “Yeni Medeni Kanunumuzun Aile Konutuna Dair Hükmüyle, Evli Eslere Getirdigi Yeni Kısıtlamalar”, Türk Noterler Birligi Hukuk Dergisi, S. 124, Ankara 2004, s. 129-139.Güran, Nesrin “Sahsiyetin Gelismesinde Aile Çevresinin ve Ailedeki Gerginliklerin Etkisi”, Aile Yazıları III, Birey, Kisilik ve Toplum, Bilim Serisi 5/3, Basbakanlık Aile Arastırma Kurumu Yayınları, Ankara 1991, s. 441-449.Güriz, Adnan “Türk Medeni Kanununun Aileyi İlgilendiren Hükümlerinde Gerekli Görülen Degisiklikler”, Türkiye’de Ailenin Degisimi Yasal Açıdan İncelemeler, Türk Sosyal Bilimler Dernegi, Ankara 1984, s. 140-151.Gürkan, Ülker “Türkiye’de Kadının Toplumsal ve Hukuki Statüsü”, Basbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlügü Hukukta Kadın Sempozyumu, Ankara 2000, s. 38-44.Güven, Kudret “4320 Sayılı Ailenin Korunmasın Dair Kanun’un Getirdigi Hukuki Tedbirler”, GÜHFD, S. 1-2, C. 2, Ankara 1998, s. 1-25.Hacıoglu, Burhan Caner “4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun’la İhdas Edilen “Ailenin Korunmasına Dair Kanun’a Muhalefet Suçu” Üzerine Bir İnceleme”, AEÜHFD, C. 3, S. 1, Erzincan 1999, s. 39-47.Hatemi, Hüseyin Aile Hukuku I, (Evlilik Hukuku), İstanbul 2005. http:/ www.anayasa.gov.tr/kararlar/iptal/itiraz/k2002/k2002, 11.09.2005.İçli, Tülin Gülsen Ögün, Aslıhan Özcan, Nilüfer Ailede Kadına Karsı Siddet ve Kadın Suçlulugu, Devlet Bakanlıgı Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlügü Ankara 1995.İmamoglu, Hülya “Yeni Medeni Kanundaki Düzenleme ve Velayete Hakim İlkeler Çerçevesinde Tedip Hakkının Degerlendirilmesi”, AÜHFD, C. 54, S. 1, Ankara 2005, s. 165-189.İnan, Ali Naim “Özel (Medeni) Hukuk Bakımından Ana-Baba İle Çocuk İliskileri ve Çocukların Ana-Babaya Karsı Korunması”, Prof. Dr. Hamide Topçuoglu’na Armagan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1995, s. 18- 37. (Çocukların Korunması) “Çocuk Haklarına Dair Sözlesme”, AÜHFD, C. 44, S. 1-4, Ankara 1994, s. 765-778. (Çocuk Hakları) “Çocuk Hukuku Bakımından Korunma Kararı, Koruma ve Emniyet Tedbirleri Kavramları”, SÜHFD, C. 5, S. 1-2, Konya 1996, s. 1-21. (Çocuk Hukuku) Medeni Hukuk, Banka ve Ticaret Hukuku Arastırma Enstitüsü, Ankara 2005. (Medeni Hukuk)Kaçak, Nazif Yeni İçtihatlarla Yeni Türk Medeni Kanunu, Ankara 2004.Karacık, Selçuk “Türkiye’de Aile Hizmetlerinin Gelecegi, Beklentiler, Hedefler”, Ulusal I. Aile Hizmetleri Sempozyumu, Basbakanlık Aile Arastırma Kurumu Yayınları, Bilim Serisi 117, Ankara 2001, s. 72-93.Karagülmez, Ali- Ural, Sami Sezai Aile Mahkemelerinin Kurulus, Görev ve Yargılama Usulleri, Ankara 2003.Karaman, Hayrettin “İslam’ın Getirdigi Aile Anlayısı”, Sosyo- Kültürel Degisme Sürecinde Türk Ailesi, C. II, Basbakanlık Aile Arastırma Kurumu Yayınları, No: 71, Ankara 1991, s. 385-455.Karpat, Kemal “Ailede Devletçi ve Ferdiyetçi Görüs”, Aile Yazıları I, Temel Kavramlar Yapı ve Tarihi Süreç, Bilim Serisi 5/1, Basbakanlık Aile Arastırma Kurumu Yayınları, Ankara 1991, s. 33-36.Kılıçoglu, Ahmet Medeni Kanun’umuzun Aile-Miras-Esya Hukukuna Getirdigi Yenilikler, Ankara 2004. (Yenilikler) Türk Medeni Kanun’unda Diger Esin Rızasına Baglı Hukuksal İslemler ve Yasal Alım Hakkı, Ankara 2002. (Esin Rızası) Kadın ve Çocuk hakları Açısından Yeni Türk Medeni Kanunu, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlügü, Ankara 2003. (Kadın ve Çocuk Hakları) “Medeni Kanun Açısından Kadın-Erkek Esitligi”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 48, S. 1991/1, Ankara 1991, s. 9-17. (Kadın-Erkek Esitligi)Koçhisarlıoglu, Cengiz “Aile Hukuku’nda Eslerin Esitligi”, A.Ü.H.F.D., C. XL, S. 1-4, Ankara 1988, s. 251-279. (Eslerin Esitligi) “İsviçre’de Evlilik Birligi Hukuku’ndaki Son Gelismeler”, Prof. Dr. Jale G. Akipek’e Armagan, Konya 1991, s. 431-451. (Son Gelismeler) “Aile Hukuku Kavramlarının Farklılıgı”, AÜHFD, C. 53, S. 3, Ankara 2004, s. 19-27. (Aile Hukuku Kavramları)Kongar, Emre “Türkiye’de Aile: Yapısı, Evrimi ve Bürokratik Örgütlerle İliskileri”, Aile Yazıları II, Kültürel Degerler ve Sosyal Degisme, Bilim Serisi 5/2, Basbakanlık Aile Arastırma Kurumu Yayınları, Ankara 1991, s. 63-91.Koschaker, Paul- Ayiter, Kudret Modern Özel Hukuka Giris Olarak Roma Özel Hukuku’nun Ana Hatları, İzmir 1993.Köprülü, Bülent- Kaneti, Selim Aile Hukuku, İstanbul 1989.Köprülü, Bülent Medeni Hukukun Genel Prensipleri, Kisi Hukuku, Aile Hukuku, İstanbul 1970-1971.Köteli, Argun Evliligin Hukuki Niteligi ve Evlilik Dısı Beraberlikler, İstanbul 1991.Kruger, Hilmar (Çeviren; Necla, GİRİTLİOGLU) “Aile Hukuk Sorunları Osmanlı İslam Gelenegi”, Aile Yazıları II, Kültürel Degerler ve Sosyal Degisme, Bilim Serisi, 5/2, Ankara 1991, s. 203- 211.Kuran, Ercüment “Türkler Ailesinin Mahiyeti ve Tarihi Gelismesi” Aile Yazıları I, Temel Kavramlar Yapı ve Tarihi Süreç, Bilim Serisi 5/1, Basbakanlık Aile Arastırma Kurumu Yayınları, Ankara 1991, s.365-370.Kurt, Abdurrahman “Tanzimat Döneminde Koruyucu Aile Müesseseleri”, Sosyo-Kültürel Degisme Sürecinde Türk Ailesi, Basbakanlık Aile Arastırma Kurumu Yayınları No: 71, Ankara 1991, s. 548-559.Kuru, Baki Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. III, İstanbul 1991. İcra ve İflas Hukuku, Ankara 1983.Malkoç, İsmail Açıklamalı Yeni Türk Ceza Kanunu, 1. Cilt, Ankara 2005.Martindale, Don “Çesitli İlkel Aile Biçimleri”, Aile Yazıları I, Temel Kavramlar Yapı ve Tarihi Süreç, Bilim Serisi 5/1, Basbakanlık Aile Arastırma Kurumu Yayınları, Ankara 1991, s. 263-270.Meriç, Ümid “İslam’da Aile”, Aile Yazıları II, Kültürel Degerler ve Sosyal Degisme, Bilim Serisi 5/2, Basbakanlık Aile Arastırma Kurumu Yayınları, Ankara 1991, s. 423-442.Mollamahmutoglu, Sadık- Savas, Vural Türk Ceza Kanununun Yorumu, Ankara 1995.Moroglu, Nazan Kadına Yönelik Siddet ve Ailenin Korunmasına Dair Kanun, http:/ www.istanbulbarosu.org.tr. 11.09.2005. (Kadına Yönelik Siddet) “Kadınların İnsan Hakları Bildirisi ve Ek İhtiyari Protokol”, Prof. Dr. Erdogan Moroglu’na Armagan, İstanbul 1999, s. 881-908.(Kadın Hakları)Oguzman Kemal Öz, M. Turgut Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 1995.Oguzoglu, Hüseyin Cahit Aile Hukuku, Ankara 1963.Olgaç, Senai Türk Kanunu Medenisi ve İlgili Hususi Kanunlar, C. I, İstanbul 1956.Ortan, Ali Necip “Esler Arasında Cebri İcra Yasagı”, Prof. Dr. Mahmut Kologlu’na 70. Yas Armaganı, Ankara 1975, s. 687-723.OrtaylI, İlber “Anadolu’da XVI. Yüzyılda Evlilik İliskileri Üzerinde Bazı Gözlemler”, Aile Yazıları I, Temel Kavramlar Yapı ve Tarihi Süreç, Bilim Serisi 5/1, Basbakanlık Aile Arastırma Kurumu Yayınları, Ankara 1991, s. 279-285.Oskay, Gülter “Dayak Konusunda Ana-Baba ve Ergenin Tutumu”, Aile Yazıları III, Birey, Kisilik ve Toplum, Bilim Serisi 5/3, Basbakanlık Aile Arastırma Kurumu Yayınları, Ankara 1991, s. 339-345.Ozankaya, Özer Toplum Bilimine Giris, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Yayınları, Ankara 1979.Öke, Mim Kemal “Avrupa’da ve Amerika’da Aile Kurumu ve Devlet Koruyuculugu”, Aile Yazıları II, Kültürel Degerler ve Sosyal Degisme, Bilim Serisi 5/2, Basbakanlık Aile Arastırma Kurumu Yayınları, Ankara 1991, s. 395-404.Özaltın, Gülten “Aile İçi Siddetin Önlenmesinde ve Ruh Saglıgının Korunmasında Aileye Yönelik Hizmetlerin Önemi”, I. Aile Hizmetleri Sempozyumu, Basbakanlık Aile Arastırma Kurumu Yayınları, Bilim Serisi 117, Ankara 2001, s. 108-114.Özbasaran Ulufer, Ferda “Kadına Yönelik Aile İçi Siddet ve Hemsirelik Yardımı”, I. Ulusal Aile Hizmetleri Sempozyumu (2000’li Yıllarda Aile Hizmetleri), Basbakanlık Aile Arastırma Kurumu Yayınları, Bilim Serisi 117, Ankara 2001, s. 463-469.Özbey, Ersin Türk Hukuk Sisteminde Aile İçi Siddetle İlgili Mevzuat, 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve Uygulanması, Basbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlügü, Ankara 2005.Özdamar, Demet Türk Hukukunda Özellikle Türk Medeni Kanunu Hükümleri Karsısında Kadının Hukuki Durumu (Yeni Türk Medeni Kanunu İle Karsılastırmalı Olarak), Ankara 2002.Özkan, Recep “Aile ve Ailede Kadının Konumu”, I. Ulusal Aile Hizmetleri Sempozyumu, Basbakanlık Aile Arastırma Kurumu Yayınları, Bilim Serisi 117, Ankara 2001, s. 261-273.Özmen, İsmail “Çocugun Korunması”, Türkiye Noterler Birligi Hukuk Dergisi, S. 109, Ankara 2001, s. . 13-20. (Çocugun Korunması) “Aile Mahkemelerinin Kurulus ve Görevleri”, Türkiye Noterler Birligi Hukuk Dergisi, S. 125, Ankara 2005, s. 6-17. (Aile Mahkemeleri) “Çocugun Malları”, Türkiye Noterler Birligi Hukuk Dergisi, S. 127, Ankara 2005, s. 23-32. (Çocuk Malları)Öztan, Bilge Aile Hukuku, Ankara 2004. “Medeni Kanun’un Kabulünün 70’nci Yılında Aile Hukuku”, AÜHFD, C. 44, S. 1-4, Ankara 1995. s. 79-125. (70’nci Yıl Aile Hukuku)Özugur, Ali İhsan Nafaka Hukuku, Ankara 2002. (Nafaka) Evlilik Birligini Sona Erdiren Nedenler, Bosanma Ayrılık ve Evliligin İptali Davaları, Aile Mahkemeleri Kurulus Görevi ve Yargılama Usulleri, Ankara 2004. (Aile Mahkemeleri)Peker, Hüseyin “Ailenin Korunmasının Esasları”, 1. Aile Surası Bildirileri, Basbakanlık Aile Arastırma Kurumu Yayınları, Ankara 1990, s. 361-364.Peker, Ömer Lütfi “Ailenin Korunmasına Dair Kanuna Göre Verilen İlamların İcrası”, Yargıtay Dergisi, C. 26, S. 4, Ankara 2000, s. 647-659.Pekin + 5 Siyasi Deklarasyonu ve Sonuç Belgesi, Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıgı Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlügü, Ankara 2003.Rezaki, Sait “Medeni Hukuk Bakımından Çocuk Hakları”, A. D., Yıl: 70, S. 3-4, Ankara 1979, s. 190-199.Ruhi, Ahmet Cemal Türk Hukukunda Nafaka ve Nafaka Alacaklılarının Yabancı Ülkelerde Tahsili, Ankara 2003. (Nafaka) “Ailenin Korunmasına Dair Kanun Çerçevesinde Es ve Çocukların Aile İçi Siddete Karsı Korunması”, AÜEHFD, C. VIII, S. 1-2, Erzincan 2004, s. 529-562. (Ailenin Korunması)Sahinkaya, Rezan “Türk Aileleri Hangi Yönlerden Birbirlerine Farklılıklar Gösterirler”, Aile Yazıları I, Temel Kavramlar Yapı ve Tarihi Süreç, Bilim Serisi 5/1, Basbakanlık Aile Arastırma Kurumu Yayınları, Ankara 1991, s. 37-42.Saran, Nephan “Aile Hayatı ve Toplum”, Aile Yazıları III, Birey, Kisilik ve Toplum, Bilim Serisi 5/3, Basbakanlık Aile Arastırma Kurumu Yayınları, Ankara 1991, s. 135-142. (Aile Hayatı) “Çocuk Suçlulugu ve Parçalanmıs Aileler”, Aile Yazıları III, Birey, Kisilik ve Toplum, Bilim Serisi 5/3, Basbakanlık Aile Arastırma Kurumu Yayınları, Ankara 1991, s. 131-142. (Çocuk Suçlulugu)Sarıhan, Senol “Kadına Yönelik Siddet”, Kadına Yönelik Siddet ve Hukuksal Mevzuat, Ankara Barosu Kadın Komisyonu Yayınları, 2001/1, Ankara 2001, s. 5- 12.Sayın, Önal “Aile İçi İliskilerin Toplum ve Birey Boyutunda Çözümlenmesi”, Aile Yazıları IV, Evlilik Kurumu ve İliskileri, Bilim Serisi 5/4, Basbakanlık Aile Arastırma Kurumu Yayınları, Ankara 1991, s. 531-547.Saymen, Hakkı Ferit- Elbir, Halid Kemal Türk Medeni Hukuku, İstanbul 2001.Schwarz, B. Andreas (Çeviren; Bülent DAVRAN) Aile Hukuku I, 2. Baskı, İstanbul, 1946.Sener, Esat “Cumhuriyet Türkiye’sinde İçtihatların Isıgında Aile Yapısının Degisimi”, Türkiye’de Ailenin Degisimi Yasal Açıdan İncelemeler, Türk Sosyal Bilimler Dernegi, Ankara 1984, s. 109-127. (Aile Yapısı) “Aile Kavramı ve İslam Hukukunda Evlenme”, Adalet Dergisi, Y. 70, S. 1-2, Ankara 1979, s. 2- 12. (Aile Kavramı)Serdar, İlknur “Koruyucu Aile”, Prof. Dr. Seyfullah Edis’e Armagan, C. II, İstanbul 2003, s. 467-507.Serim, Timur Türkiye’de Aile Yapısı, Ankara 1972.Serozan, Rona “Çocugun Kisi Varlıgının Aile Hukuku Alanında Korunmasında Yetersizlikler”, Prof. Dr. Kenan Tunçomag’a Armagan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Egitim Ögretim ve Yardımlasma Vakfı, İstanbul 1997, s. 381-406. (Çocugun Korunması) “Yeni Medeni Kanun’un Çocuklara (Soybagı Hukukuna ve Çocuk Haklarına) İliskin Düzenlemesi”, Prof. Dr. Ünal Tekinalp’e Armagan, C. II, İstanbul 2003, s. 499-516. (Çocuk Hakları)SEZEN, Alev; Kadına Yönelik Aile İçi Siddetin Bosanma Davalarına Yansıması, http://www.hukukçularder.org/makaleler/alevsezen.htm.11.09.2005Sıpka, Sükran Türk Medeni Kanun’unda Aile Konutu İle İlgili İslemlerde Diger Esin Rızası, Ankara 2004.Simsek, Mustafa “Yeni Medeni Yasaya Bakıs”, Yargıtay Dergisi, C. 28, S. 1-2, Ocak-Nisan 2002, s. 123-151. (Medeni Yasa) Aile Mahkemelerinin Görevine Giren Davalar ve Yargılama Usulü, Ankara 2005. (Aile Mahkemeleri)Sirmen, Lale “Medeni Hukuktaki Son Gelismelerin Isıgı Altında Evlenme ve Bosanma Alanında Yeniden Düzenlenmesi Gereken Konular”, Hukukta Kadın Sempozyumu Basbakanlık Kadınının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlügü, Ankara 2000, s. 82-90.Somer, Pervin “Dar Anlamda Roma Aile Hukukunun Esasları”, MÜHFD, S. 2, İstanbul 2002, s. 155-180.Tabakoglu, Ahmet “Osmanlı Toplumunda Aile”, Sosyo-Kültürel Degisme Sürecinde Türk Ailesi, C. I, Ankara 1992, s. 92-96.Tekinay, Selahattin Sulhi Türk Aile Hukuku, İstanbul 1990.Tercan, Durmus- Erdem, Mustafa- Ruhan, Mustafa- Sancakdar, Oguz Avrupa İnsan Hakları Sözlesmesi Isıgında Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, Ankara 2000.Tercan, Erdal “Türk Aile Mahkemeleri”, AÜHFD, C. 52, S. 3, Ankara 2003, s. 19-53.Tezcan, Durmus- Erdem, Mustafa Ruhan Önok, Murat 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’na Göre Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Ankara 2006.Tezcan, Mahmut Türk Aile Antropolojisi, Ankara 2000. (Aile Antropolojisi) Çocuk Egitiminde Ailenin Rolüne Sosyolojik Bir Bakıs 2, Aile Yazıları I, Temel Kavramlar Yapı ve Tarihi Süreç, Bilim Serisi 5/1, Basbakanlık Aile Arastırma Kurumu Yayınları, Ankara 1991, s. 271-278. (Çocuk Egitimi)Tolan, Barlas “Geleneksel Aileden Çagdas Aile Yapısına Dogru Dünyada ve Türkiye’de Aile Yapısının Evrimi”, Aile Yazıları II, Kültürel Degisme, Bilim Serisi 5/2, Basbakanlık Aile Arastırma Kurumu Yayınları, Ankara 1991, s. 491-501.Toprak Karaman, Zerrin- Toprak, Osman Günümüz Ailesinin Sorunları ve Türk Ailesi, İzmir 1993.Toruslu, Nevzat Cürümlerin Tasnifi Bakımından Suçun Hukuki Konusu, Ankara 1970. “Ailenin Korunması Yönünden Ceza Kanununda Yapılması Gereken Degisiklikler”, Türkiye’de Ailenin Degisimi Yasal Açıdan İncelemeler, Türk Sosyal Bilimler Dernegi, Ankara 1984, s. 154- 163. (Degisiklikler)Turan, Refik “Osmanlıların Kurulus Yıllarında Türk Ailesi”, Sosyo-Kültürel Degisme Sürecinde Türk Ailesi, C. I, Basbakanlık Aile Arastırma Kurumu Yayınları, Ankara 1992, s. 82-91.Tutumlu, Mehmet Akif Evliligin Butlanı Bosanma, Ayrılık Sebepleri ve Bosanmanın Hukuki Sonuçları, Ankara 2002.Türkdogan, Orhan “Türk Aile Yapısının Genel Yapısı”, Sosyo- Kültürel Degisme Sürecinde Türk Ailesi, C. I, Basbakanlık Aile Arastırma Kurumu Yayınları No: 71, Ankara 1992, s. 29-66.Uçar, Ayhan “4721 Sayılı Medeni Kanun İle Evliligin Genel Hükümleri Alanında Yapılan Bir Kısım Degisiklikler Üzerine Düsünceler”, AÜEHFD, C. VI, S. 1-4, Erzincan 2002, s. 317-332.Uçar, Mehmet Ali Aile İçi Siddet ve Ailenin Korunması Yasası, Ankara 2003. (Aile İçi Siddet)Ulusan, M. İlhan “Türk Medeni Kanununun Dünü ve Bugünü”, İKÜHFD, C. 1, S. 1-2, İstanbul 2002, s. 153-171.Uyar, Talih Türk Medeni Kanunu, Aile Hukuku, C. II, Ankara 2002.Ülken, Hilmi Ziya “Aile”, Aile Yazıları I, Temel Kavramlar Yapı ve Tarihi Süreç, Bilim Serisi 5/1, Basbakanlık Aile Arastırma Kurumu Yayınları, Ankara 1991, s. 27-32.Ünal, Gülseren “Aile İçi Siddet”, Aile ve Toplum Egitim Kültür ve Arastırma Dergisi, Yıl: 7, C. 2, S. 8,Basbakanlık Aile ve Sosyal Arastırmalar Genel Müdürlügü Yayınları, Ankara 2005, s. 85-92.Ünal, Mehmet “Medeni Kanunun Kabulünden Önce Türk Aile Hukukuna İliskin Düzenlemeler ve Özellikle 1917 Tarihli Hukuk-i Aile Kararnamesi”, AÜHFD, C. 34, S. 1-4, Ankara 1978, s. 195-231. (Aile Kararnamesi) “Türk Medeni Kanunu Bakımından Kadın Hakları”, SÜHFD, C. 6, S. 1-2, Konya 1998, s. 667-675. (Kadın Hakları) “İsviçre’de Alınan Aile Birligini Koruyucu Hukuki Tedbirler”, I. Aile Surası Bildirileri, Basbakanlık Aile Arastırma Kurumu Yayınları, Ankara 1990, s. 125-132. (Aile Birligi)Ünver, Yener “Türkiye’de Aile İçi Siddetin Boyutları, Nedenleri ve Çözüm Önerileri”, Suçla Mücadele Baglamında Türkiye’de Aile İçi Siddet Ülke Çapında Kriminolojik-Viktimolojik Alan Arastırması ve Degerlendirmesi, İstanbul 2003, s. 11-71.Vatandas, Celalettin Aile Arası Siddet Türkiye’de Esler Arası Siddet, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayın No: 58, Afyon 2003, s. 1-10.Velidedeoglu, Hıfzı Veldet Türk Medeni Hukuku, Aile Hukuku, C. III, İstanbul 1957.Yasa, İbrahim “Evlilik ve Genis Aile Kurumlarının Yazgısı”, Aile Yazıları I, Temel Kavramlar Yapı ve Tarihi Süreç, Bilim Serisi 5/1, Basbakanlık Aile Arastırma Kurumu Yayınları, Ankara 1991, s. 197-203.Yıldız, Ali Kemal “Aile İçi Siddete İliskin Ceza Muhakemesi ve İnfaz Hukuku Sorunları”, Suçla Mücadele Baglamında Türkiye’de Aile İçi Siddet Ülke Çapında Kriminolojik-Viktimolojik Alan Arastırması ve Degerlendirmesi, İstanbul 2003, s. 73-87.Zevkliler, Aydın- Acabey, M. Besir- Gökyayla, K. Emre Medeni Hukuk, Ankara 2000.Zevkliler, Aydın- Havutçu, Ayse Medeni Hukuk Temel Bilgiler, Ankara 2003.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31537
 • Online
  • Ziyaretçi: 141
  • Üye: 0
  • Toplam: 141

Detaylı İstatistikler