Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

LİSE SON SINIF KIZ ÖGRENCİLERİN CİNSİYET ROLLERİNE İLİSKİN DÜSÜNCELERİ

Oluşturulma Tarihi: 2007

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): ASLAN, Atik (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ÇABUK KAYA, Nilay (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI Yayın Yeri: ANKARA Yayın Tarihi:


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler LİSE SON SINIF KIZ ÖGRENCİLERİN CİNSİYET ROLLERİNE İLİSKİN DÜSÜNCELERİ ,VİEWS ABOUT THE ROLES OF SENİOR CLASS GİRLS WİTHİN THE HİGH SCHOOLSTUDENTS
Özet Bu arastırmada, Ankara ili Sincan ilçesi Yunus Emre Lisesi ile ÖzcanSabancı Kız Meslek Lisesi örneginde lise son sınıfta okumakta olan kız ögrencilerin,toplumsal yasama hazırlanmalarında gelecekle ilgili rol beklentilerinin belirlenmesiamaçlanmıstır. Arastırma problemi egitim, aile gibi toplumsal kurumların bireyinkisiligini etkiledigini ifade eden islevselcilik kuramı temelinde ele alınmıstır. Buarastırmanın kavramsal çerçevesi, İslevselci Yaklasımın temel sayıltıları dikkatealınarak hazırlanmıstır. Anket aracılıgıyla elde edilen veriler SPSS paketprogramında frekans ve yüzdelik degerler biçiminde çözümlenmistir. Sınıflamaölçegine giren ikili degiskenler arasındaki iliski için Ki-kare testi uygulanmıstır. Buarastırmayla elde edilen bulgular, asagıda özetlenerek verilmistir:1 - Kız meslek lisesi ve genel lise ögrencilerinin gelecek beklentileri arasındabenzer sonuçlar ortaya çıkmıstır.2 - Ögrenci aileleri, gelir durumları bakımından incelendiginde, çogunlugununalt gelir seviyesinde oldugu tespit edilmistir.3 - Aynı sekilde ögrenci ebeveynlerinin meslekleri itibariyle her iki okultüründe de benzer bir sonuç ortaya çıkmıstır.4 - Annelerin büyük bir çogunlugu ev hanımıdır ve herhangi bir meslekleriyoktur.5 - Ögrencilerin gelecekle ilgili beklentilerinin olusumunda okul türü farkınınetkisinin düsük oldugu görülmüstür. Her iki lise türünde de gelecek kaygısıyüksektir.
İçindekiler
Açıklamalar Bu arastırmada, Ankara ili Sincan ilçesi Yunus Emre Lisesi ile ÖzcanSabancı Kız Meslek Lisesi örneginde lise son sınıfta okumakta olan kız ögrencilerin,toplumsal yasama hazırlanmalarında gelecekle ilgili rol beklentilerinin belirlenmesiamaçlanmıstır. Arastırma problemi egitim, aile gibi toplumsal kurumların bireyinkisiligini etkiledigini ifade eden islevselcilik kuramı temelinde ele alınmıstır. Buarastırmanın kavramsal çerçevesi, slevselci Yaklasımın temel sayıltıları dikkatealınarak hazırlanmıstır. Anket aracılıgıyla elde edilen veriler SPSS paketprogramında frekans ve yüzdelik degerler biçiminde çözümlenmistir. Sınıflamaölçegine giren ikili degiskenler arasındaki iliski için Ki-kare testi uygulanmıstır. Buarastırmayla elde edilen bulgular, asagıda özetlenerek verilmistir:1 - Kız meslek lisesi ve genel lise ögrencilerinin gelecek beklentileri arasındabenzer sonuçlar ortaya çıkmıstır.2 - Ögrenci aileleri, gelir durumları bakımından incelendiginde, çogunlugununalt gelir seviyesinde oldugu tespit edilmistir.3 - Aynı sekilde ögrenci ebeveynlerinin meslekleri itibariyle her iki okultüründe de benzer bir sonuç ortaya çıkmıstır.4 - Annelerin büyük bir çogunlugu ev hanımıdır ve herhangi bir meslekleriyoktur.5 - Ögrencilerin gelecekle ilgili beklentilerinin olusumunda okul türü farkınınetkisinin düsük oldugu görülmüstür. Her iki lise türünde de gelecek kaygısıyüksektir. (The aim of the study is to understand female students’ sociologicalexpectations of their preparation for social future life who are attending AnkaraSincan Yunus Emre General High and Özcan Sabancı Vocational Schools. The studywas handled according to the functionalism theory which explains the effects ofeducation and family on personality. And also the study is based on the assumptionsof the functionalism theory. The data are collected by a questionaire and analized bythe SPSS packet programme. The results are explained as frequency and percentagedistributions. For the nominal scales and the relations between two variables of theclassifcations, the Chi-Square Test is used. The findings of the study aresummorized:1-There is no difference between the future expectations of the femalevocational and general high school students.2- When the income of the families are investigated it is shown that most ofthe familes belong to the lower income groups.3- As far as the occupations of the familes are concerned there is also nodifference between the families of the vocational and general high school femalestudents.4- It is also observed that most of the mothers are housewives and theydon’t have any profession.5- It apparently seems that school types has a little influence on thestudents’ future expectations. At both types of schools students anxiety about theirfuture is really high.)
Haklar
Notlar

KaynakçaAbrahamson, M.(1990), İslevselcilik,Çev. Nilgün Çelebi, Konya: Sebat Ofset.Abbot, P., Wallace, C., Yyler, M.(2005), An Introduction to Sociology, New York, Routledge.Akhun,İ.(2000), Kız Çocuklarının Mesleki Egitime ve İstihdama Yönelimleri, Ankara : Cem Ofset.Aksit, E.E. (2005), Kızların Sessilig, İstanbul:İletisim Yayınları.Akyüz, Y. (1997, Türk Egitim Tarih, İstanbul: Kültür Yayınları. Altan, S.(2001), Egitim Materyallrinde Cinsiyetçi Ögeler, Ankara: Can Matbaacılık.Althusser, L. (1990), Felsefe Ve Bilim Adamlarının Kendiliginden Felsefesi, Çev. Ömür Sezgin, Ankara: Verso Yayınları.Arat, N.(1992), Türkiye’de Kadın Olgusu, İstanbul : Say Dagıtım.Armagan, İ. (2004, Gençlik Gözüyle Gençlik, İstanbul: Usadem Yayınları. Aziz, A.(2000), Kırsal Alan Kadınının İstihdama Katılımı, Ankara : Cem Ofset.Balcı, A. (2000), Sosyal Bilimlerde Arastırma, Ankara: Pegema Yayıncılık.Basgöz, İ. (1999), Türkiye’nin Egitim Çıkmazı Ve Atatürk, Ankara: Kültür Bakanlıgı Yayınları.Bayhan, V. (2002), Genç Kimligi, Malatya: İnönü Üniversitesi Yayınları.Bayet, A. (1993), Bilim Ahlakı, İstanbul: Yorum Yayınları.Binnewies, W.G. (1931), A Study of the Social, Vocational, and Educational Problems of College Girls, Journal of Educational Sociology, Vol.5, No. (Oct.,1931), 82-88.Boyer, W.H.(1959), A Survey of the Attitudes, Opinions and Objectives of High School Students in the Milwaukee Area, Vol.32, No.7 (Mar.,1959),344-348.Bottomore, T.B. (1970), Toplum Bilim, Çev. Ünsal Oskay. İstanbul:Der Yayınları.Bryson, V.(1992), Feminist Political Theory, London: Macmillan Press Ltd.Büyüköztürk, S. (2006), Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem Yayıncılık.Costuroglu, M. (1992), Toplumsal Çözülme, Ankara: Gündogan Yayınları.Davidof, L. (2002), Feminist Tarihyazımında Sınıf ve Cinsiyet, Çev.Zerrin Ataser, İstanbul: İletisim Yayınları.Dinçkol, A. (2001), Sosyolojiye Giris, İstanbul: Der Yayınları.Dogan, İ. (2002), Sosyoloji Kavramlar Ve Sorunlar, Ankara: Pegema Yayınları.Dogan, H. (1983), Mesleki Ve Teknik Egitimin İlkeleri ve Gelismesi, Ankara Üniversitesi Egitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 16.(1), 166.Doltas, D.(1992), Türkiye’de Kadın Olgusu : ‘Batıdaki Feminist Kuramlar ve 1980 Sonrası Türk Feminizmi’, Ankara : Say Dagıtım.Dökmen, Z. Y. (2004), Toplumsal Cinsiyet Sosyal Psikolojik Açıklamalar, İstanbul: Sistem Yayıncılık.Durkheim, E. (1985), Toplumbilimsel Yöntemin Kuralları, Çev.Cemal Bali Akal, İstanbul : Kent Basımevi.Ecevit, M. (1998), Aile Yapıları ve Kadının Rolü Arastırması, Ankara: Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlügü.Empey, L.T.(1958), Role Expectations of Young Women regarding Marriage and aCareer, Marriage and Family Living, Vol.20, No.2 (May,1958), 152-155.
doi:10.2307/348362
Ercan, F. (1998), Egitim ve Kapitalizm Neo-Liberal Egitim Ekonomisinin Elestirisi, İstanbul: Bilim Yayıncılık.Ergun, D. (1995), Sosyoloji ve Egitim, Ankara: İlke Yayınevi.Ergun, D. (1995), Sosyoloji ve Tarih, Ankara: İlke Yayınevi.Ergun, D. (2002), Yüz Soruda Sosyoloji, İstanbul: Gerçek Yayınevi.Ergün, M. (1994), Egitim Sosyolojisine Giris, Ankara: Ocak Yayınları.Eroglu, Ö., İsler, R.(2006), Feminist İktisat, Ankara : Asil Yayın Dagıtım.Gıddens, A.(2005), Sosyoloj, Yayına Hazırlyan: C. Güzel, Ankara: Ayraç Yayınevi.Gökçe, B. (1984, Orta Ögretim Gençliginin Beklenti ve Sorunları, Ankara:Meb Yayınları. Gökçe, B. (1996, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar, Ankara: Savas Yayın Evi. Gökçe, F. (2000), Degisme Sürecinde Devlet ve Egitmi, Ankara: Eylül.Hançerlioglu, O. (1986), Sosyoloji Sözlügü, İstanbul:Remzi Yayın Evi. Fichter, J. (1994), Sosyoloji Nedir?,Çev.N.Çelebi, Ankara:Attila Kitapevi.İçli, G. (2005), Sosyolojiye Giris, Ankara: Anı Yayıncılık.Joe King, Jr.(1977), The Percpectionsof Black High School Students Toward Vocational and Technical Education Programs, The Journal of Negro Education, Vol.46, No.4 (Autumn,1977), 430-442.
doi:10.2307/2966963
Kritz, M.M. İ Gurak, D.T.(1989), Women’s Status, Education and Family Formation In Sub Saharan Africa, International Family Planning Perspectives,Vol.15, No.3 (Sep.,1989), 100-105.
doi:10.2307/2133198
Kening, S. (2000), Sosyoloj, Çev. S.Sucu-O.Aykaç, İstanbul:Ütopya Yayınları.Kosar, N. (1988), Aile ve Çevre Sorunlarının Gencin Kisiligine Etkisi, Ankara:Meb Yayınları.Kozlu,C. (1994), Türkiye Mucizesi İçin Vizyon Arayısları Ve Asya Modelleri, Ankara: Türkiye İs Bankası Kültür Yayınları.Köknel, Ö. (1981), Cumhuriyet Gençligi Ve Sorunları, İstanbul:Cem Yayınevi.Kuzgun, Y. (1982), Rehberlik Ve Psikolojik Danısma. Dördüncü Basım, Ankara:Ösym Yayınları.Lipson, L. (2003), Uygarlıgın Ahlaki Bunalımları, İstanbul: İs Kültür Yayınları.Meb-Earged (2004-2005), Milli Egitim İstatistikleri, Ankara: Devlet Kitapları Müdürlügü Basımevi,.Marshall, G. (1999), Sosyoloji Sözlügü, Çev. O. Akınhay-D. Kömürcü, Ankara : Bilim Ve Sanat Yayınları.Nirun, N. (1986), 12 – 24 Yas Gençlerin Sosyo-Ekonomik Sorunları, Ankara:Gazi Üniversitesi Yayınları.Ozankaya, Ö. (1976), Toplumbilimine Giris. Ankara: SBF Yayınları.Otaran, N. (2003), Egitimin Toplumsal Cinsiyet Açısından İncelenmesi ‘Türkiye 2003’, Unicef.Özdemir, S. (2000), Egitimde Örgütsel Yenilesme, Ankara: Pegema Yayıncılık.Özden, Y. (2002), Egitimde Yeni Degerler Egitimde Dönüsüm, Ankara: Pegema YayınlarıÖzkalp, E. (2001), Sosyolojiye Giris, Eskisehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.Tan, E.M. (1981), Toplumbilime Giris, Ankara: Sevinç Matbaası.Tezcan, M. (1991), Gençlik Sosyolojisi Yazıları, Ankara: Gündogan Yayınları.Türkiye İstatitik Kurumu (2004, İstatistik Göstergeler, ISSN 1300- O535. Sayın,Ö. (1994), Sosyolojiye Giris, İzmir:Nesa Ofset.UNICEF (2003), A Gender Review in Education, Turkey. www. cnntürk.com www.meb.gov.tr www.ntvmsnbc.com.www.ua.gov.trwww.yök.gov.tr


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31467
 • Online
  • Ziyaretçi: 150
  • Üye: 0
  • Toplam: 150

Detaylı İstatistikler