Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

AVRUPA BİRLİGİ HUKUKUNDA ÇALISMA SÜRELERİNİN DÜZENLENMESİ

Oluşturulma Tarihi: 2006

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): SARGICI, Ebru Yeşim (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ATAMAN, Berrin (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA TOPLULUKLARI ( HUKUK ) ANABİLİM DALI Yayın Yeri: ANKARA Yayın Tarihi:


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Avrupa birliği hukuku, iş hukuku, çalışma saatleri, çalışma koşulları, iş sağlığı ve güvenliği, european unıon law, labaur law, working hours.
Özet Çalısma süreleri, Avrupa Birligi sosyal politikasının kapsamında, isçilerin yasam veçalısma kosullarını gelistirme hedefleri arasındadır. Çalısma sürelerine dair düzenlemelerinyasal dayanagını, AT Antlasmasının 94, 137 ve 308. maddeleri ile sosyal taraflar arasındaimzalanan Avrupa toplu sözlesmeleri olusturmaktadır. Çalısma sürelerini düzenleyen temeltasarruf 2003/88 sayılı Direktiftir. Direktif, gemi adamlarına, kara tasımacılıgı, sivil havatasımacılıgı ve trenyolu tasımacılık sektörlerinde istihdam edilen mobil isçiler gibi daha özeldüzenlemelerin bulundugu meslek gruplarına uygulanmamaktadır. Çalısma sürelerinidüzenleyen tasarrufların temel amacı, is saglıgı ve güvenliginin korunmasıdır.
İçindekiler
Açıklamalar Çalısma süreleri, Avrupa Birligi sosyal politikasının kapsamında, isçilerin yasam veçalısma kosullarını gelistirme hedefleri arasındadır. Çalısma sürelerine dair düzenlemelerinyasal dayanagını, AT Antlasmasının 94, 137 ve 308. maddeleri ile sosyal taraflar arasındaimzalanan Avrupa toplu sözlesmeleri olusturmaktadır. Çalısma sürelerini düzenleyen temeltasarruf 2003/88 sayılı Direktiftir. Direktif, gemi adamlarına, kara tasımacılıgı, sivil havatasımacılıgı ve trenyolu tasımacılık sektörlerinde istihdam edilen mobil isçiler gibi daha özeldüzenlemelerin bulundugu meslek gruplarına uygulanmamaktadır. Çalısma sürelerinidüzenleyen tasarrufların temel amacı, is saglıgı ve güvenliginin korunmasıdır. (Working time falls within the Eurpean Union’s social policy, goals of improving theliving and working conditions of workers. The legal basis of Community instrumentsconcerning working time is articles 94, 137, 308 of TEC. Working time can also bethe subject of European collective agreements. The basic instrument concerningorganization of working time is Council Directive 2003/88. This Directive shall notapply to seafarers and other Community instruments contain more specificrequirements for certain occupations or occupational activities, such as mobilworkers in civil aviation, mobile road transport workers and railway transportworkers. The objective of organization of working time is to guarantee the protectionof the safety and health of workers.)
Haklar
Notlar

KaynakçaArat, Tugrul : “ Avrupa Toplulukları Hukuku”, Avrupa Birligi El Kitabı, T.C. Merkez Bankası, Ankara, 1996, s. 29 – 52.Arıcı, Kadir: Çalısma Sürelerinin Hukuki Gelisimi ve Yeterliligi Açısından 1475 Sayılı İs Kanununda Çalısma Süreleri, Kamu - İs, Ankara, 1992.Arsava, Füsun: Amsterdam Antlasmasının Avrupa Birligi Hukukuna Katkıları, A.Ü.S.B.F. Yayınları: 589, Ankara, 2000.Arsava, Füsun: Nice Anlasması Sonrasında Avrupa Birligi'nin Gelecegi, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Arastırma ve Uygulama Merkezi, Ankara, 2003.Ataman, Berrin, C.: “ Avrupa Birligi Sosyal Politikasının Temel Prensipleri ve Avrupa İstihdam Stratejisi ”, Avrupa Birligi’nin İstihdam ve Sosyal Politikası, A.Ü.Ataum, Jean Monet Sosyal Politika Modülü Proje Yayını :1, Ankara, 2005, s. 11 – 21.Baykal, Sanem: AT Hukukunun Etkili Biçimde Uygulanması ve Bireysel Haklar, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Arastırma ve Uygulama Merkezi Arastırma Dizisi No: 14, Ankara, 2002.Blanpaın, Robert, Engels, Chris.: “ European Report”, Legal and Contractual Limitations to Working Time In The European Union, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Peeters Press, Leuven, 1997, s. 125-161.Blanpaın, Roger: European Labour Law, Kluwer Law International, Netherlands, 2003.BüyükuslU, Ali, Rıza: Avrupa Birligi Perspektifinden ve Endüstri İliskileri Boyutuyla Yeni İs Kanunu, Esneklik ve İs Güvencesi, Derin Yayınları, İstanbul, 2004.Centel, Tankut: Kısmi Çalısma, Kazancı, İstanbul, 1992.Cuvıllıer, Rolande: The Reduction of Working Time, Scope and Implications in Industrialised Economies, International Labour Office, Geneva, 1984.Çelik, Aziz, “ AB Sürecinin En Uyumsuz Alanı: Sosyal Haklar ”, Birikim, Sayı:184,185, Agustos - Eylül 2004, s.72 – 87.Çelik, Aziz. : “ Avrupa Birligi Sosyal Politikası : Gelisimi, Kapsamı ve Türkiye’nin Uyum Süreci-1 ” PETROL – İS : Sendikal Notlar, Sayı:24, Kasım 2004, s. 1-14.Çelik, Nuri: İs Hukuku Dersleri, Beta, İstanbul, 2005.Çmis: Çalısma Hayatında Yeni Gelismeler, Esneklik, ÇMİS Yayını, Ankara, 1995.Deakın, Simon, Browne, Jude, “ Social Rights and Market Order: Adapting the Capability Order ”, Economic and Social Rights under the EU Charter of Fundamental Rigths – A Legal Perspective, Hart Publishing, Oxford- Portland Oregon, 2003, s. 27–45.DPT: Avrupa Birligi Temel Haklar Sartı, Avrupa Birligi ile iliskiler Genel Müdürlügü, Kasım 2001, http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/hukuk/temelhak.pdfDPT: Avrupa Topluluklarını Kuran Temel Antlasmalar, Cilt 1, Ankara 1993.Ekmekçi, Ömer: “ İsin Düzenlenmesinde Esneklik Arayısları ”, Çalısma Hayatında Esneklik ve İs Hukukuna Etkileri, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, 2002, s. 79 – 90.Ekonomi, Münir: “Maastricht Antlasmasından Önce Birligin Sosyal Politikaları”, Avrupa Birliginin Sosyal Politikaları ve Türkiye Semineri, ÇMİS, Ankara, 1997, s.33–46.Engels, Chris ve Salas, Lisa : “ Labour Law and the European Union After the Amsterdam Treaty ”, Institutional Changes and European Social Policies After the Treaty of Amsterdam, Kluwer Law International, Netherlands, 1998, s. 69-100.Eraltug, Kökkılınç, Aysegül, “ Avrupa Birligi Hukuku’nda Ebeveyn İzni ”, İs Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Legal, Sayı: 6, 2006, s. 112–132.Eynerci, Öner, “ 4857 Sayılı İs Kanunu İle Getirilen Yeni Düzenlemeler Genel Bir Degerlendirme”, İs Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Legal, Sayı: 1, 2004, s. 15 - 54.Falkner, Gerda: EU Social Policy in the 1990s Towards a Corporatist Policy Community, Routledge Research in the European Public Policy, New York, 1998.Gülmez, Mesut: Avrupa Birliginde Sosyal Politika, Türkiye – AB Sendikal Koordinasyon Komisyonu, Ankara, 2003.Günay, Cevdet, İlhan: İs Hukuku, Yeni İs Yasaları, Yetkin Yayınları, Ankara, 2003.Güner, M. Deniz: “ Gemi Adamlarının Çalısma Süreleri ”, ÇMİS Dergisi, Cilt 15, Sayı 6, Kasım 2001, s. 7–29.Günugur, Haluk: Avrupa Birligi’nin Kurucu Antlasmaları, Avrupa Ekonomik Danısma Merkezi Yayını, Bilim Serisi No: 2, REKMAY, Ankara, 2003.Günugur, Haluk: Avrupa Toplulugu Hukuku, Avrupa Ekonomik Danısma Merkezi Yayını Bilim Serisi No: 1, Gazi Kitabevi, Ankara, 1996.Hervey, Tamara, K., Kenner, Jeff (ed.) : Economic and Social Rights under the EU Charter of Fundamental Rights – A Legal Perspective, Hart Publishing, Oxford- Portland Oregon, 2003. http://ekutup.dpt.gov.trhttp://www.etuc.orghttp://www.eu.inthttp://www.eurofound.eu.inthttp://www.ikv.org.tr/ID=1247http://www.ilo.orgİKV: Amsterdam Antlasması, İKV Yay. No: 162, İstanbul, 2000.İKV: Bütünlestirilmis Haliyle Avrupa Birligi Kurucu Antlasmaları, İKV Yay., 2. Baskı, İstanbul, 2000.Kılıç, Cem, Özdemir, Çaglar, “ Avrupa Birliginde Sosyal Diyalog”, AB – Türkiye & Endüstri İliskileri, Beta Basım, İstanbul 2004, s. 289–306.Koray, Meryem: Sosyal Politika, Ezgi Kitabevi, Bursa 2000.Malmberg, Jeff (ed.): Studies in Employment and Social Policy, Effective Enforcement of EC Labour Law, Kluwer Law International, Netherlands, 2003.Moussıs, Nicholas: Avrupa Birligi Politikalarına Giris Rehberi, Mega Yayıncılık, İstanbul, 2004.Narmanlıoglu, Ünal: İs Hukuku Ferdi İs İliskileri I, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İsletmesi Yayınları No: 191, İzmir, 1998.Nazlı, Seçkin: “ Avrupa Toplulugu Adalet Divanı Landeshauptstadt Kiel v. Norbert Jaeger Kararının İlgili Mevzuatlar Isıgında Degerlendirilmesi ”, İs Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Sayı: 5, Legal, İstanbul, 2005, s. 83–103.Neal, Alan, C. : Fundamental Social Rights At Work In The European Community, Brookfield, Ashgate, Aldershot : Dartmouth, 1999.Neal, Alan, C.: European Labour Law and Social Policy, Cases and Materials, Volume I, Social Dialogue, Industrial Relations and Labour Law, Kluwer Law International, Netherlands, 2002.Office For Official Publications Of The European Communities: Charter Of Fundamental Rights Of The European Union: Explanations Relating To The Complete Text Of The Charter, Luxembourg, 2001.Office for Official Publications of the European Communities: Maritime policy : European Union Legislation And Objectives For Sea Transport, Luxembourg, 2002. Özdemir, Sahir: AET, AT, Avrupa Toplulukları, AB, Roma A., Avrupa Tek Senedi, AB A., Maastricht A., Amsterdam A., Nice A. (Kavramlara İliskin Açıklayıcı Not), http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/ozdemirs/kavram.pdfÖzdemir, Sahir: Avrupa Toplulugunda İkincil Mevzuat ve Karar Alma Usulleri, T.C.Basbakanlık Devlet Planlama Teskilatı Avrupa Birligi ile İliskiler Genel Müdürlügü, Ankara, 2001, http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/hukuk/ozdemirs/ikincilm.pdf.3Özkan, Isıl: Yabancıların Çalısma Hürriyeti ve Avrupa Toplulugunda Kisilerin Serbest Dolasımı, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul, 1997.Rojot, Jacquez, Blanpaın, Roger.: “ General Report”, Legal and Contractual Limitations to Working Time In The European Union, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Peeters Press, Leuven, 1997, s. 3- 121.Sen, Sabahattin: Esnek Üretim – Esnek Çalısma ve Endüstri İliskilerine Etkileri, Turhan Kitabevi, Ankara, 2004Seyidoglu, Halil: Ekonomi ve İsletmecilik Terimleri Açıklamalı Sözlük, Kurtis Matbaası, İstanbul, 1999.Soyer, M, Polat: “ Avrupa Birliginde İs Süresi ve Dinlenme Hakları”, Avrupa Birliginin Sosyal Politikaları ve Türkiye Semineri, ÇMİS, Ankara, 1997, s. 241–252.Soyer, M. Polat: “ Yeni Düzenlemeler Karsısında Fazla Saatlerle Çalısmaya İliskin Bazı Düsünceler ”, İs Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Legal, Sayı: 3, 2004, s. 797-808.Süzek, Sarper: İs Hukuku, Beta, İstanbul, 2005.Tekinalp, Ünal. - Tekinalp, Gülören: Avrupa Birligi Hukuku, Beta, İstanbul, 2002.Tezcan, Ercüment : Avrupa Birligi Kurumlar Hukuku, Beta Basım Yayım Dagıtım A.S., İstanbul, 2001.TİSK: Avrupa Birligi'nin Beyaz Kitapları Ve Türkiye İçin Bir Degerlendirme, Türkiye İsveren Sendikaları Konfederasyonu, Yayın No:144, Ankara, 1997TİSK: Avrupa Birligi'nin Sosyal Politika Gündemi, Türkiye İsveren Sendikaları Konfederasyonu, Yayın No:206, Ankara, 2001.Tuncay, Can : “ Türk İs Hukukunun Avrupa Birligi İs Hukukuna Uyumu”, AB – Türkiye & Endüstri İliskileri, Beta Basım, İstanbul 2004, s. 45–81.Tuncay, Can: “ AB Sosyal Politikasına İliskin Düzenlemelerin Temel Yapıları ”, Avrupa Birliginin Sosyal Politikaları ve Türkiye Semineri, ÇMİS, Ankara, 1997,s.87–133.Ulucan, Devrim: “ Maastricht Antlasmasından Sonra Birligin Sosyal Politikası ve Gelecegi ”, Avrupa Birliginin Sosyal Politikaları ve Türkiye Semineri, ÇMİS, Ankara, 1997, s. 49–61. Yavuz, Arif: Çalısma Sürelerinin Esnekligi ve Esnek Zaman Modeli, http://www.cmis.org.tr/dergi/2makale.htm .Zengingönül, Ogul: “ Sosyal Politika – Esnek Çalısma Biçimleri Paradoksunda Avrupa Birligi Örnegi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 5, Sayı: 4, 2003, s. 157- 171.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31467
 • Online
  • Ziyaretçi: 204
  • Üye: 0
  • Toplam: 204

Detaylı İstatistikler