Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

KUR’AN ÖGRETİMİNDE METİN ANLAM İLİŞKİSİ

Oluşturulma Tarihi: 2006

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): YAŞAR, Mehmet (Yazar),

Emeği Geçen(ler): SELÇUK, Mualla (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖGRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖGRETMENLİĞİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi:


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Kur\'an, Kur\'an öğretimi, din eğitimi, din öğretimi, Qur\'an, Qur\'an teaching, religion education, religion teaching
Özet Bu arastırma Kur'an ögretiminde metinle anlamı bulusturmaya çalısan bir yöntem önerisi sunmaktadır. Ana amacı örgün egitimde yer alan sure ve duaların ezberlenmesi yanında anlamının da ögretilmesine bir katkı niteligindedir. Bu yöntemin temeli Arapça'dan Türkçe'ye geçmis kelimeler yardımı ile anlamı olusturmak ve anlamın zihinde kalmasınısaglamaktır. Giris Bölümünde arastırmanın problemi, konusu, amacı, önemi ve yöntemi ortaya konmustur. I. Bölümde Kur'an'ın nasıl bir kitap oldugu, amacı ve içerigi (konuları) ele alınmıs, Kur'an açısından Kur'an'ın anlasılması konusu tartısılmıstır. Ayrıca tarihten günümüze Kur'an ögretimi, ögretim yerleri ve ders içerikleri (programlar) konu edilmistir. Tercüme ve tefsirler, problemleri ve günümüzde örgün egitimde bu alanda yapılan faaliyetler ele alınmıstır.II. Bölümde ise metin anlam iliskisine dayalı yöntem ve uygulama örneklerine yer verilmistir. Ayrıca yapılan arastırmanın bir özeti ve bu konuda getirilen öneriler ortaya konmustur.
İçindekiler
Açıklamalar Bu arastırma Kur'an ögretiminde metinle anlamı bulusturmaya çalısan bir yöntem önerisi sunmaktadır. Ana amacı örgün egitimde yer alan sure ve duaların ezberlenmesi yanında anlamının da ögretilmesine bir katkı niteligindedir. Bu yöntemin temeli Arapça'dan Türkçe'ye geçmis kelimeler yardımı ile anlamı olusturmak ve anlamın zihinde kalmasınısaglamaktır. Giris Bölümünde arastırmanın problemi, konusu, amacı, önemi ve yöntemi ortaya konmustur. I. Bölümde Kur'an'ın nasıl bir kitap oldugu, amacı ve içerigi (konuları) ele alınmıs, Kur'an açısından Kur'an'ın anlasılması konusu tartısılmıstır. Ayrıca tarihten günümüze Kur'an ögretimi, ögretim yerleri ve ders içerikleri (programlar) konu edilmistir. Tercüme ve tefsirler, problemleri ve günümüzde örgün egitimde bu alanda yapılan faaliyetler ele alınmıstır.II. Bölümde ise metin anlam iliskisine dayalı yöntem ve uygulama örneklerine yer verilmistir. Ayrıca yapılan arastırmanın bir özeti ve bu konuda getirilen öneriler ortaya konmustur. (This research presents a method suggestion that tries to meet the text with the meaning in Qur’an teaching. Its main purpose is like a contribution for teaching theirmeanings as well as memorizing sura and prayers that take place in formal education. The basic of this method is to establish the meaning and to provide standing of meaning in memory by means of the words that transferred from Arabic to Turkish.In Chapter prefatory, the problem, subject, purpose, importance, and method of research have been brought up. In Chapter I, how kind book of Qur’an, its purpose and content (subjects) have been handled, the subject of being understood of Qur’an in Qur’an has been discussed. Also Qur’an teaching, teaching places and lecture contents (programs)have been come up. Translations and interpretations, their problems and the activities in the field of formal education today have been handled.In Chapter II, method and application samples on text and meaning relationhave been placed. Also a summary of the performed research and the suggestions made about this subject have been brought up.)
Haklar
Notlar

Kaynakça________, (Müzakereci olarak), Uluslararası I. İslâm Arastırmaları Sempozyumu, İzmir 1985.________, “Din Egitiminin Genel Egitimdeki Yeri”, AÜİFD, Ankara 1981.________, “Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Derslerinde Ulasılması Gereken Hedefler ve Gerçeklesme Oranları”, Orta Dereceli Okullarda Yürütülen Din EgitimÖgretiminin Problemleri, İBAV Yayını, s. 101-157, Kayseri 1998.________, “Din Ögretimi Özgürlestiren Bir Süreç Olabilir mi?”, Din Ögretiminde Yeni Yaklasımlar, MEB Yayınları, s. 207-225, İstanbul 2000.________, “Din Ögretiminin Kuramsal Temelleri”, Din Ögretiminde Yeni Yaklasımlar, MEB Yayınları, s.11-20, İstanbul 2000.________, “Kur’an’ın Anlatım Teknikleri Üzerine”, 1. Kur’an Sempozyumu, s. 81-85, Bilgi Vakfı, Ankara 1994.________, “Teorik ve Pratik Açmazları ile Kültürel Miras Ögretimini Sorgulayan Bir Deneme”, Din Ögretiminde Yeni Yaklasımlar, MEB Yayınları, s. 85-94, İstanbul 2000.________, “Türkçe Kur’an Çevirileri ve Yöntem Sorunu”, 2.Kur’an Sempozyumu, Bilgi Vakfı, Ankara 1995.________, Allah’ın Elçisi ve Mesajı Makaleler I, (Çev. Adil Çiftçi) Ankara Okulu Yayınları, Ankara 1997.________, İlkögretim 6. 7. ve 8. Sınıflar İçin Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Ögretimi, Pegem A Yayıncılık, Ankara 2003.________, İslâm Müesseseleri Tarihi, (Çev. İ. Süreyya Sırma), Atatürk Ü. İslâmî İlimler Fakültesi Yayını, Erzurum 1975.________, İslam Peygamberi, (Çev. Salih Tug), İstanbul 1981.________, Kur’an Çevirilerinin Dünyası, 1. Baskı, Kitabevi, İstanbul 1999.________, Kur’an’da Dinî ve Ahlâkî Kavramlar, (Çev. Selahattin Ayaz), Pınar Yayınları, İstanbul 1991.________, Peygamberimizin Kur’an Tefsiri, İzmir 1985.________, Sözün Ötesi (Yazılar), İstanbul 1989.________, Tefhimu’l-Kur’an, (Çev. Kurul), İstanbul, 1987.________, Tefsir Tarihi, Ankara 1988.________, “Arapçayı Nasıl Ögretelim?”, Din Ögretiminde Yeni Yaklasımlar, s. 53-68,________, “Kur’an ve İnsanın Anlam Arayısı”, Din Ögretiminde Yeni Yaklasımlar, MEB Yayınları, s. 109-122, İstanbul 2000.________, “Kur’an’ın Anlasılmasında Yöntem”, Din ögretiminde Yeni Yaklasımlar, s. 21-36, MEB Yayınları, İstanbul 2000.________, “Vahiy Dili/Kur’an Dili”, 1.Kur’an Sempozyumu, Bilgi Vakfı, Ankara 1994.________, Anlamın Buharlasması ve Kur’an, 2. Baskı, Tibyan Yayınlanları, İstanbul 1997.________, Arapça’nın Türk Diliyle Kurulusu, TDK Yayını, İstanbul 1944.________, Çocuklarımıza Allah’ı Nasıl Anlatalım, Timas, İstanbul 1998.________, Fecru’l-İslâm, (Çev. Ahmet Serdaroglu), Kılıç Kitap Evi, Ankara 1976.________, Günümüzde İslâm ve Hristiyanlık, İstanbul 1991.________, Karsılastırmalı Dinler Tarihi, İHL Ders Kitabı, MEB Yayınları, İstanbul 2002.________, Kur’an’a Giris, (Çev. Süleyman Kalkan), Ankara 1998.________, Ögrenme ve Ögretme, 6. Baskı, Pegem A Yayıncılık, Ankara 2003.________, Pedegojide İhtilal, İstanbul 1980.________, Selçuk, Mualla, Din Ögretimi Özel Ögretim Yöntemleri, Akid Yayıncılık, Ankara 1991.________, Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Anlam’ın Tarihi, 1. Baskı, Tibyan Yayınlanları, İstanbul 1997.________, Tefsir Usulü, Sule Yayınları, İstanbul 1998.________, Yasaroglu, Macit, Kur’an Tarihi-Kur’an-ı Kerimin Türkçe Tercüme ve Tefsirleri Bibliyografyası, Ankara 1991.“İlkögretim Okulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4,5,6,7 ve 8. Sınıf) Ögretim Programları”, Tebligler Dergisi, C 63, S 2517, Ekim 2000.1. Kur’an Sempozyumu: Tebligler ve Müzakereler, Bilgi Vakfı, Ankara 1994.2. Kur’an Sempozyumu: Tebligler ve Müzakereler, Bilgi Vakfı, Ankara 1995.Abdulaziz Bey, Osmanlı Adet Merasim ve Tabirleri-I, İstanbul Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul 1995.Âcurrî, Ebu Bekir Muhammed b. Hüseyin Abdullah, Ahlâku Hameleti’l-Kur’an, (Tah. Feyyaz Ahmet), Beyrut 1987.Adam, Baki, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrat, Pınar Yayınları, İstanbul 2002.Adıvar, H. Edip, İngiliz Edebiyatı Tarihi, İstanbul 1943.Afzalur Rahman, Siret Ansiklopedisi, C 5, İnkılap Yayınları, İstanbul 1996.Ahmed İ. Hanbel, Müsned, Çagrı Yayınları, İstanbul 1981.Ahmet Emin, Duha’l-İslâm, Kahire 1932.Akakus, Recep, İslâm’da Kur’an Ögretimi ve Reis’ül Kurra Gönenli Mehmed Efendi, Sahaflar Kitap Sarayı Yayını, İstanbul 1991.Akdemir, Salih, Cumhuriyet Dönemi Kur’an Tercümeleri, Akid Yayınları, Ankara 1989.Aktay, Yasin, “Objektivist ve Relativist İradeler Açısında Kur’an’ı Anlama”, 2. Kur’an Sempozyumu, s. 51-62, Bilgi Vakfı, Ankara 1995.Akyüz, Yahya, Türk Egitim Tarihi, Genisletilmis 3. Baskı, AÜEBF Yayını, Ankara 1989.Albayrak, Halis, Kur’an’ın Bütünlügü Üzerine Kur’an’ın Kur’an’la Tefsiri, Sule Yayınları, İstanbul 1996.Anay, Harun, Din Ögretmeyi Nasıl Ögrenebilirim?, L Tezi, AÜİF, Ankara 1986.Anıl, Zeynep Ayça, Aslı Arapça Olup Türkçe’ye Anlam Kaymasına Ugrayarak Geçmis Kelimeler, YL Tezi, MÜSBE, İstanbul 2002.Arkoun, Muhammed, Kur’an Okumaları, İnsan Yayınları, İstanbul 1995.Asıkoglu, N.Yasar, “Kur’an ve Hadis Ögretimi Konusunda Yeni Bir Yöntem Önerisi”, Din Ögretiminde Yeni Yaklasımlar, MEB Yayınları, s. 37-52, İstanbul 2000.Aslan, Z. Seyma, Kur’an-ı Kerim’in Tedricen İnisi ve Egitim, L Tezi, Atatürk ÜİF, Erzurum 1997.Atalay, Besim, Arapça İle Türkçe’nin Karsılastırılması, İstanbul 1954.Atay, Hüseyin, (Müzakereci olarak), 2. Kur’an Sempozyumu, Bilgi Vakfı, Ankara 1995.Atik, M. Kemal vd., İslamî Kavramlar, Sema Yazar Gençlik Vakfı Yayınları, Ankara 1997.Ay, Mehmet Emin, Aile ve Okulda İdeal Din Egitimi, Bilge Yayıncılık İstanbul 2000.Ayasbeyoglu, Nevzat, İslâmiyetin Egitimimize Getirdigi Degerler ve Kur’an, MEB Yayını, İstanbul 1991.Aydın, Ayhan, Gelisim ve Ögrenme Psikolojisi, Anı Yayıncılık, Ankara 1999.Aydın, M. Sevki vd., İlkögretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Ögretim Kılavuzu 5, MEB Yayınları, İstanbul 2002.Aydın, Mehmet Zeki, Din Ögretiminde Yöntemler ve Buldurma Yöntemi, Karakoç Yayınları, Ankara 1998.Bademcioglu, Sinasi, İngilizce Türkçe Kelime Ezberleten Kurgusal Sözlük, 2. Baskı, Alfa Basım Yayın, İstanbul 2001. Balcı, Medine, Kur’an-ı Kerim Meali ve Kelime Meali, Ebrar Yayınları, İstanbul Trs.Baltacıoglu, İ. Hakkı, “Kur’an’ın Ana Dilimize Çevrilmesi”, AÜİFD, S 2-3, s. 33- 61, Ankara 1952.Baser, Vehbi, “Sosyal Bilimler Açısından Kutsal Metinlerin Anlasılması”, 2. Kur’an Sempozyumu, s. 13-50, Bilgi Vakfı, Ankara 1995.Bayraklı, Bayraktar, İslâm’da Egitim, İFAV, İstanbul 1989.Bayraktar, Faruk, Egitim Kurumu Olarak Kur’an Kursları Üzerine Bir Arastırma, İstanbul 1992.Belâzûrî, Fütuhu’l-Buldan, (Çev. Mustafa Fayda), Ankara 1987.Bilen, Mürüvvet, Plandan Uygulamaya Ögretim, Ankara 1996.Bilgin, Abdulcelil, Kur’an’da Deyimler ve Kur’an’ın Anlasılmasındaki Rolü, Pınar Yayınları, İstanbul 2003.Bilgin, Beyza, Egitim Bilimi ve Din Egitimi, AÜİF Yayınları, Ankara 1990.Bloom, Benjamin S., İnsan Nitelikleri ve Okulda Ögrenme, (Çev. Durmus Ali Özçelik), MEB Yayınları, İstanbul 1995.Bruner Jerome, Bir Ögretim Kuramına Dogru, (Çev. Fatma Varıs-Tanju Gürkan), Ankara Üniversitesi Basım Evi, Ankara 1991.Buti, Said Ramazan, Kur’an Egitimin Essiz Metodu, (Çev. Sükrü Özen), İstanbul 1987.Cebeci, Suat, Din Egitimi Bilimi ve Türkiye’de Din Egitimi, Akçag Kitap Evi, Ankara 1996. Cemalî, Muhammed Fazıl, Kur’an’a Göre Egitim Felsefesi, İstanbul Tsz.Cerrahoglu, İsmail, Tefsir Usulü, 4. Baskı, Ankara 1983.Cüceloglu Dogan, İnsan ve Davranısı, Remzi Kitap Evi, İstanbul 1991.Cündioglu, Dücane, Kur’an’ı Anlamanın Anlamı, 4. Baskı, Kitabevi, İstanbul 1998.Çakır, Nafiz, Arap Dilinin Türk Diline Etkisi, L Tezi, UÜİF, Bursa 1985.Çam, Nusret, Siir Diliyle Kur’an-ı Kerim Meâli, Firuze Yayınları, Ankara 2002.Çankırılı Hacıseyhoglu Hasan, Çankırı’da Ahilikten Kalma Esnaf ve Sohbet Teskilatı, Çankırı Vilayet Matbaası, Çankırı 1932.Çantay, Hasan Basri, Kur’an-ı Hakîm ve Meâl-i Kerîm, İstanbul 1980.Çelebi, Ahmet, İslâm’da Egitim Ögretim Tarihi, (Ter. Ali Yardım), Damla Yayınevi, İstanbul 1983.Çörtü, Meral, Arapça’da Cümle Kurulusu ve Tercüme Teknikleri, İstanbul 1995.Demirel, Özcan, Plândan Uygulamaya Ögretme Sanatı, 2. Baskı, Pegem A Yayıncılık, Ankara 2000.DİB, Kur’an Kursları ile Ögrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeligi, Resmi Gazete, Sa. 23982, 3 Mart 2000.Dilaçar, Agop, Devlet Dili Olarak Türkçe, TDK Yayını, Ankara 1962.Dogan, Hıfzı, Egitimde Program ve Ögretim Tasarımı, Önder Matbaacılık, Ankara 1997.Dogan, Recai-Tosun, Cemal, İlkögretim 4. ve 5. Sınıflar İçin Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Ögretimi, 2.Baskı, Pegem A Yayıncılık, Ankara 2003.Draz, Abdullah, Kur’an’ın Anlasılmasına Dogru, (Çev. Salih Akdemir), Ankara 1983.Düzgün, S. Ali, Din Birey ve Toplum, Akçag Basım Yayım, Ankara 1997.Ebu Gudde, Abdulfettah, Hz. Muhammed ve Ögretim Metodları, (Çev. Enbiya Yıldırım), Umran Yayınları, İstanbul 1998. ed-Dabba, Ali Muhammed, Kur’an Okumanın Edepleri ve Hafız Olmanın Sorumlulukları, (Çev. A. Osman Yüksel), İstanbul 1985.el-Hulî, Emin, Kur’an Tefsirinde Yeni Bir Metod, (Çev. Mevlüt Güngör), İstanbul 2001.el-Isfahanî, Hilyetü’l-Evliya ve Tabakatu’l-Asfiya, Mısır 1974.el-Kattan, Menna Halil, Ulumu’l-Kur’an, (Çev. Arif Erkan), Timas Yayınları, İstanbul 1997. en-Nedevî, Ebu’l Hasan, Kur’andan Nasıl Yararlanılır?, (Çev. Yusuf Karaca), Sule Yayınları, İstanbul 1995.Eren, Sadi, Kur’an’ı Anlama’da Farklı Yaklasımlar, Nesil Basın Yayın, İstanbul 1988.Ergin, Muharrem, Türk Dil Bilgisi, İstanbul 1962.Ersoy, M.Akif, Safahat, (Tertip eden: Ö.Rıza Dogrul), 10. Baskı, İnkılap ve Aka Kitap Evleri, İstanbul 1975.Ersöz, İsmet, Kur’an Tarihi Kur’an-ı Kerim’in İndirilisi ve Bugüne Gelisi, Ravza Yayınları, İstanbul 1996.Eryılmaz, Mesut, Kur’an Arapçası-1,2, Birlesik Kitap Evi, Ankara Trs.Evliya Çelebi, Mehmet Zıllîoglu, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Üçdal Nesriyat, İstanbul 1976.Fazlur Rahman, Ana Konuları ile Kur’an, (Çev. Alparslan Açıkgenç), 2. Baskı, Fecr Yayınları, Ankara 1993.Fidan, Nurettin, Okulda Ögrenme ve Ögretme, Alkım Yayın Evi, Ankara 1996.Göktürk, Aksit, Çeviri: Dillerin Dili, İstanbul 1994.Guiraud, Pierre, Anlambilim, (Çev. Berke Vardar), Multilingual, İstanbul 1999.Günay, V. Dogan, Metin Bilgisi, Multilingual, İstanbul 2001.Günes, Arif, “el-Ahzap Suresi 30. Ayet-i Kerimesi Çerçevesinde Elestirel Bir Yaklasım”, 1. Kur’an Sempozyumu, s. 203-229, Bilgi Vakfı, Ankara 1994.Güney, A. Faruk, Kur’an Tercümelerinde Anlam Sorunu (Fasılalar ve Vakıflar Bakımından), YL Tezi, MÜSBE, İstanbul 2002.Güneysu, Sibel-vd., Beyin Arastırmalarının Egitime Yansıması, SMG Yayıncılık, Ankara 2005.Güngör, Mevlüt, Kur’an Arastırmaları-1, Kur’an Kitaplıgı, İstanbul 1995.Gürbüz, Faruk, Tercüme Problemleri ve Meâller, Dr. Tezi, Atatürk ÜSBE, Erzurum 2003.Güvenç, Bozkurt, İnsan ve Kültür, Remzi Kitap Evi, İstanbul 1984.Hamidullah, Muhammed, Kur’an-ı Kerim Tarihi, (Çev. Salih Tug), İstanbul 1993.Hatipoglu, M. Said, (Müzakereci olarak), I. Kur’an Sempozyumu, Bilgi Vakfı, Ankara 1994.Hitti, Philipp, The History of the Arabs, London 1949.Izıtsu, Toshihiko, Kur’an’da Allah ve İnsan, (Çev. Süleyman Ates), Ankara Trs.İ. Hakkı İzmirli, Tarih-i Kur’an, 3. Tab, Böre Yayın Evi, İstanbul 1956.İ. Haldun, Mukaddime, (Çev. Zakir Kadiri Ugan), MEB Yayınları, İstanbul 1991.İ. Manzur, Lisanu’l-Arab, Beyrut 1374/1955.İ. Sa’d, et-Tabakatu’l-Kübra, Beyrut, 1968.İ. Sahnun, Egitim ve Ögretimin Esasları (Adabu’l-Muallimin), (Çev.F.Bayraktar), İFAV Yayınları, İstanbul 1996. İ. Teymiye, Mecmu’u Feteva, Riyad Trs.İkbal, Muhammed, Bal-i Cibril, Lahore 1962.İlkögretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ögretim Programları ve Bir Uygulama Örnegi (Ankara Modeli), MEB Yayınları, İstanbul 2002.İmam-Hatip Liseleri Müfredat Programı, MEB Yayınları, Ankara 1978.İmam-Hatip Liseleri Ögretim Programları, MEGSB Yayınları, Ankara 1985.İmam-Hatip Lisesi, Anadolu İmam-Hatip Lisesi, Yabancı Dil Agırlıklı İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri Ögretim Programları, MEB Yayınları, Ankara 1999.İnan, Abdulkadir, Kur’an-ı Kerim’in Türkçe Tercemeleri Üzerinde Bir İnceleme, DİB Yayınları, Ankara 1961.İnan, Afet, Türk Osmanlı Tarihinin Karakteristik Noktalarına Bir Bakıs, İstanbul 1937.İslâm Ansiklopedisi, MEB Yayınları, C 6 ve 10, İstanbul 1967. İslâm Ansiklopedisi, TDV Yayınları, İstanbul Trs.Jansen, J. J. G., Kur’an’a Bilimsel-Filolojik-Pratik Yaklasımlar, (Çev. Halilrahman Acar), Fecr Yayın Evi, Ankara 1993.Kahraman, Alim, “Goethe’nin “Mahomets Gesang” Siiri: Türkçe Çevirileri Üzerine”, Diyanet İlmî Dergi, Hz. Muhammed Özel Sayısı, Ankara 2000.Kaplan, Mehmet, Kültür ve Dil, Dergah Yayınları, İstanbul 2000.Kaptan, Saim, Bilimsel Arastırma Teknikleri, Genisletilmis 2. Basım, Ankara 1972.Kara, İsmail-Birinci, Ali, Mahalle Mektebi Hatıraları, Kitapevi, İstanbul 1997.Kara, Ömer, Kur’an’ın Anlasılmasında ‘İtibar Sebebin Hususiligine Degil, Lafzın Umumiliginedir.’ İlkesine Usulcülerin Metodolojik Yaklasımları, Dr. Tezi, AÜSBE, Ankara 2001.Karaçam, İsmail, “Kur’an Ögretim Metodunun Ana Çizgileri”, Din Ögretimi Dergisi, MEB Yayını, S 30, s. 93-107, Eylül-Ekim 1991.Karahan, Leyla, Türkçe’de Söz Dizimi/Cümle Tahlilleri, Ankara 1993.Karakaya, M. Murat, Kur’an’ın Anlasılmasında Dil Problemi, YL Tezi, EÜSBE, Kayseri 2002.Karal, Enver Ziya, OsmanlıTarihi, C. 5-8, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1988.Kaya, Mevlüt, Din Egitiminde İletisim, Etüd Yayınları, Samsun 1998.Keskioglu, Osman, Nüzulünden Günümüze Kur’an-ı Kerim Bilgileri, TDV Yayınları, Ankara 1987. Kettânî, et-Terâtibu’l-İdariyye, Beyrut Trs.Kırca, Celal, Egitim ve Ögretim Metotları Açısından Kur’an’ın Getirdikleri, Samsun 1988.Kocabay, Zübeyir, Kur’an-ı Kerim’in Egitim Metodu, L. Tezi, EÜİF, Kayseri 1996.Koç, Ahmet, Kur’an Kurslarında Egitim ve Verimlilik, İlâhiyât Yayınları, Ankara 2005.Koç, Turan, Din Dili, Rey Yayıncılık, Kayseri 1995.Köprülü, Fuat, Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul 1926.Kur’an ve Dil (Dilbilim ve Hermenötik) Sempozyumu 17-18 Mayıs 2001 (Bildirileri), Yüzüncü Yıl İlâhiyat Fakültesi Yayınları, Van 2001.Kur’an-ı Kerim Tefsiri İstisârî Toplantı Notları, DİB Yayınları, Ankara 1995.Kur’an-ı Kerim ve Açıklamalı Meâli, TDV Yayınları, Ankara 2000. Kurtubi, Muhammed b. Ahmed, el-Cami’u li Ahkami’l-Kur’an, Beyrut Trs.Kutup, Muhammed, Kur’an’ı Nasıl Okuyalım?, (Çev. Bekir Karlıga), 4. Baskı, Bir Yayıncılık, İstanbul 1988.Kutup, Seyyid, İslâm Düsüncesi, (Çev. Mehmet Çelen-Resul Tosun), Dünya Yayınları, İstanbul 1987.Küçükkalay, Hüseyin, Kur’an Dili Arapça, Manevî Degerleri Koruma ve İlim Yayma Cemiyeti Yayını, Konya 1969.Macit, Nadim, Kur’an’ın İnsan-Biçimci Dili, Beyan Yayınları, İstanbul 1996.Maxwell, John C., Etkili İnsan Olmak, (Çev. Demet Dizman), Sistem Yayıncılık, İstanbul 1998.MEB Yayınları, İstanbul 2000.Mevdudî, Kur’an’ı Anlamaya Giris, (Çev. Bayram Kolsuz), Furkan Yayınları, İstanbul Trs.Michel, Thomas, Hristiyan Tanrı Bilimine Giris, İstanbul 1992.Niyazi Karasar, Bilimsel Arastırma Yöntemi, 4. Basım, Ankara 1991.Nöldeke, Theodor-Schwally, Friedrich, Kur’an Tarihi, (Çev. Muammer Sencer), İlke Yayınları, Yrs. 1970.Okiç, M. Tayyib, Kur’an-ı Kerim’in Üslup ve Kıraati, AÜİF Yayını, Ankara 1963.Okumus, Metin, Kur’an’ın Felsefî Okunusu İbn-i Sina Örnegi, ArastırmaYayınları, Ankara 2003.Onat, Naim Hazım, Günes Dil Teorisine Göre Türkçe-Arapça Karsılastırmalar, TDK Yayını, İstanbul 1936.Ong, Walter J., Sözlü ve Yazılı Kültür/Sözün Teknolojilesmesi, (Çev. Sema Postalcıoglu Banon), İstanbul 1995.Öcal, Mustafa, Din Egitimi ve Ögretiminde Metot, TDV Yayınları, Ankara 1991.Öncül, Remzi, Egitim ve Egitim Bilimleri Sözlügü, MEB Yayını, İstanbul 2000.Özden, Yüksel, Egitimde Dönüsüm, Yeni Degerler ve Olusumlar, Pegem, Ankara 1998.Özkazancı, Cengiz, Dünden Bugüne Türklerde Dil ve Din, İstanbul 1994.Peker, Hüseyin “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Müfredatında Yer Alan Surelerin Anlamlarının Ögretimi”, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÇalısmaReboul, Oliver, Egitim Felsefesi, (Çev. Isın Gürbüz), İletisim Yayınları, İstanbul 1991.Russel, Bertrand, Egitim Üzerine, (Çev. Nail Bezel), Saya Yayınları, İstanbul 1996.Saban, Ahmet, Ögrenme Ögretme Süreci Yeni Teori ve Yaklasımlar, 3. Baskı, Nobel Yayın Dagıtım, Ankara 2004.Selçuk, Mualla, Çocugun Egitiminde Dinî Motifler, TDV Yayınları, Ankara1991.Sengül, İdris, Kur’an Kıssaları Üzerine, Isık Yayınları, İzmir 1994.Serinsu, A. Nedim, Kur’an Nedir?, Sule Yayınları, İstanbul 1996.Seven, Mehmet, Egitimin Kur’anî Temelleri, L. Tezi, AÜİF, Ankara 1998.Seyhülislam Mustafa Sabri, Kur’an’ın Tercümesi Meselesi, (Çev. Süleyman Çevik), Bedir Yayınları, İstanbul 1993.Stucliffe, John M., A Dictionary of Religious, Education, SCM Press Ltd., 1984. Subası, Sebahattin, Asr-ı Saadette Kur’an Egitim ve Ögretimi, L Tezi, EÜİF, Kayseri Trs.Subhi es-Salih, Mebahis fi Ulumi’l-Kur’an, Beyrut 1979.Suyuti, el-İtkan fi Ulumi’l-Kur’an, Beyrut 1973.Sürmeli, Mehmet, Sahabenin Kur’an Anlayısı, Dr. Tezi, AÜSBE, Ankara 2003. Taberi, Camiu’l-Beyan, Beyrut Trs.TC Millî Egitim Bakanlıgı Tebligler Dergisi, C 63, Sa. 2517, Ankara 2000.TDK, Türkçe Sözlük, 10. Baskı, Ankara 2005.TDK, Yazım Kılavuzu, 24. Baskı, Ankara 2005.Tirmizî, Sünen, Çagrı Yayınları, İstanbul 1981.Toplantısı-I, Degerler Egitimi Merkezi Yayınları, s. 40-47, İstanbul 2004.Troll, Christian W., “Degisen Kosullarda Katolik Yüksek Ögrenimi”, (AÜİF’de lisanüstü ögrencilerine verdigi ders notları), Aralık 1996.Turgut, Ali, Tefsir Usulü ve Kaynakları, Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1991.Türk Dili (Çeviri Sorunları, Özel Sayısı), Sayı: 322, Temmuz 1978.Uluslararası I. İslâm Arastırmaları Sempozyumu, İzmir 1985.Uzunçarsılı, İsmail Hakkı, OsmanlıTarihi, C. 1-4, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1988.Ünal, Mehmet, Kur’an’ın Anlasılmasında Kıraat Farklılıklarının Rolü, Dr. Tezi, AÜSBE, Ankara 2002.Vygotsky, L. S., Düsünce ve Dil, (Çev. S. Koray), Toplumsal Dönüsüm Yayınları, İstanbul 1998.Watt, W.Motgomery, Modern Dünyada İslâm Vahyi, (Çev. M. Sait Aydın), Ankara 1982.Yavuz, Ö. Faruk, Kur’an’da Sembolik Dil, Dr. Tezi, AÜSBE, Ankara 2002.Yazır, Elmalılı M. Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, İstanbul 1971.Yegin, Abdullah vd., Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Büyük Lügat, Türdav, İstanbul 1981.Yemenici, Ahmet, Kur’an’daki Hz. İbrahim Kıssasının Din Ögretimi Özel Ögretim Yöntemleri Açısından Çözümlenmesi, YL Tezi, AÜSBE, Ankara 2000.Yeni Türk Ansiklopedisi, C 3, Ötüken Yayınları, İstanbul 1985.Yıldırım, Suat, Kur’an-ı Kerim ve Kur’an İlimlerine Giris, İstanbul 1987.Yörükoglu, Atalay, Degisen Toplumda Aile ve Çocuk, Özgür Yayınları, İstanbul 1997.Zehebî, et-Tefsir ve’l-Müfessirun, Beyrut 1976. Zerkesî, el-Bürhan fî Ulumi’l-Kur’an, Beyrut Trs.Zernuci, Talimu’l-Müteallim, (Çev. Y.Vehbi Yavuz), Çagrı Yayınları, İstanbul 1980.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31537
 • Online
  • Ziyaretçi: 162
  • Üye: 0
  • Toplam: 161

Detaylı İstatistikler