Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

SOSYOLOJİK AÇIDAN ENTELEKTÜEL KAVRAMLAŞTIRMALARI

Oluşturulma Tarihi: 2006

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): GENÇ, Ernur (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ÇELEBİ, Nilgün (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi:


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Entellektüel, Özcü Kavramsallaştırmalar, İşlevsel Kavramsallaştırmalar, Özgücü Kavramsallaştırmalar, Çok Boyutlu Kavramsallaştırmalar, Intellectual, Essentialist Conceptualizations, Functional Conceptualizations, Specific Conceptualizations, Multi Dimentional Conceptualizations
Özet Bu çalışmada literatürde entellektüelin ortaya çıkışına, tanımlanışına, konumuna ve rolüne ilişkin belirli tiplerdeki kavramlaştırmaların sunumu, analizi ve sosyolojik açıdan bir sentezinin ve sistematik sınıflandırılmasının ortaya konulması konu edilmiştir. Dolayısıyla bu çalışmanın konusu, entellektüelin tarihsel olarak nasıl ortaya çıktığını anlatmak ya da entellektüeli daha doğru bir biçimde tanımlamak değildir. Diğer bir ifadeyle, çalışmada, ilkin konuya ilişkin literatür seçici bir ayıklamaya tabi tutularak sunulmuş; bu sunum, belirli tiplerdeki tekil tanımlama ve kavramlaştırma örneklerinin sistemleştirilmesi biçiminde serimlenmiştir. Sonrasında ise, entellektüele ilişkin kavramlaştırmaların zihinsel düzlemde 'hangi duruştan hareketle ve ne şekilde inşa edildiği' belirli bir sistematik içerisinde ele alınmış, değerlendirilmiş ve analiz edilmiştir. En sonunda da bu analiz ve değerlendirmenin ışığında bir sentezlemeye ulaşılmış ve literatürdeki entelektüel kavramlaştırmaları belirli bir temelde sınıflandırılmıştır.Bu çerçevede ilkin, entellektüelin tarihçesi ve ortaya çıkış koşulları hem tarihsel sürekliliği içerisinde hem de onun dolayımlandığı literati, Aydınlanma, modernite, kamusal alan, ideoloji vs. belirli tarihsel-toplumsal oluşumlar belirli bir bütünlük içerisinde sunulmuştur. Daha sonra ise, literatürde belirli tiplerdeki entellektüel kavramlaştırmalarının sistemli bir sunumu yapılmıştır. Bu sunum aynı zamanda analitik bir amaca yönelik materyali oluşturmaktadır. Devamında sunumu yapılan literatürdeki entellektüel kavramlaştırmalarının sistematik bir biçimde analitik değerlendirmesi yapılmıştır. Son olarak da, literatürdeki entelektüel kavramlaştırmalarını belirli bir sistematik içerisinde ve belirli bir temel üzerinde üst bir düzlemde sınıflandırmaya yönelik bir girişimde bulunulmuştur. Ki bu bölümde ortaya konulan literatürdeki mevcut entelektüel kavramlaştırmalarının yeniden değerlendirici bir üst-kavramlaştırma çerçevesinde sınıflandırılması girişiminin orijinal bir değer taşıdığı düşünülmektedir. Bu sınıflandırmada entellektüel kavramlaştırmaları 5 ayrı kategori içerisinde ele alınmıştır: 1. Özcü entellektüel kavramlaştırmaları; 2. İşlevsel entellektüel kavramlaştırmaları; 3. Hem işlevsel hem de özcü entellektüel kavramlaştırmaları; 4. Özgücü entellektüel kavramlaştırmaları; 5. Çok boyutlu ya da bütüncül entelektüel kavramlaştırmaları.
İçindekiler
Açıklamalar Bu çalışmada literatürde entellektüelin ortaya çıkışına, tanımlanışına, konumuna ve rolüne ilişkin belirli tiplerdeki kavramlaştırmaların sunumu, analizi ve sosyolojik açıdan bir sentezinin ve sistematik sınıflandırılmasının ortaya konulması konu edilmiştir. Dolayısıyla bu çalışmanın konusu, entellektüelin tarihsel olarak nasıl ortaya çıktığını anlatmak ya da entellektüeli daha doğru bir biçimde tanımlamak değildir. Diğer bir ifadeyle, çalışmada, ilkin konuya ilişkin literatür seçici bir ayıklamaya tabi tutularak sunulmuş; bu sunum, belirli tiplerdeki tekil tanımlama ve kavramlaştırma örneklerinin sistemleştirilmesi biçiminde serimlenmiştir. Sonrasında ise, entellektüele ilişkin kavramlaştırmaların zihinsel düzlemde 'hangi duruştan hareketle ve ne şekilde inşa edildiği' belirli bir sistematik içerisinde ele alınmış, değerlendirilmiş ve analiz edilmiştir. En sonunda da bu analiz ve değerlendirmenin ışığında bir sentezlemeye ulaşılmış ve literatürdeki entelektüel kavramlaştırmaları belirli bir temelde sınıflandırılmıştır.Bu çerçevede ilkin, entellektüelin tarihçesi ve ortaya çıkış koşulları hem tarihsel sürekliliği içerisinde hem de onun dolayımlandığı literati, Aydınlanma, modernite, kamusal alan, ideoloji vs. belirli tarihsel-toplumsal oluşumlar belirli bir bütünlük içerisinde sunulmuştur. Daha sonra ise, literatürde belirli tiplerdeki entellektüel kavramlaştırmalarının sistemli bir sunumu yapılmıştır. Bu sunum aynı zamanda analitik bir amaca yönelik materyali oluşturmaktadır. Devamında sunumu yapılan literatürdeki entellektüel kavramlaştırmalarının sistematik bir biçimde analitik değerlendirmesi yapılmıştır. Son olarak da, literatürdeki entelektüel kavramlaştırmalarını belirli bir sistematik içerisinde ve belirli bir temel üzerinde üst bir düzlemde sınıflandırmaya yönelik bir girişimde bulunulmuştur. Ki bu bölümde ortaya konulan literatürdeki mevcut entelektüel kavramlaştırmalarının yeniden değerlendirici bir üst-kavramlaştırma çerçevesinde sınıflandırılması girişiminin orijinal bir değer taşıdığı düşünülmektedir. Bu sınıflandırmada entellektüel kavramlaştırmaları 5 ayrı kategori içerisinde ele alınmıştır: 1. Özcü entellektüel kavramlaştırmaları; 2. İşlevsel entellektüel kavramlaştırmaları; 3. Hem işlevsel hem de özcü entellektüel kavramlaştırmaları; 4. Özgücü entellektüel kavramlaştırmaları; 5. Çok boyutlu ya da bütüncül entelektüel kavramlaştırmaları. (This dissertation is a sociological attempt to analyze the conceptualisations of intellectual. The aim of this dissertation is systematically to present, to analyse and to syntesize the some conceptualizations concerning to the role and definition of intellectual in sociological literature. The subject of this study is not to describe the intellectual correctly, or to explain of how the intellectual appear. In this study, firstly, the literature about the subject has been presented selectively and at this presentation, these conceptualizations and definitions has been systematized. Secondly, the issue of how the the conceptualizations interested in intellectual constructed has been evaluated and analyzed. Finally, in the light of these analysis the conceptualizations about intellectuals has been classified in terms of some standards.In this frame, firstly, the history of intellectual concept has been presented in terms of both its historical continuity and historical-social facts such as enlightenment, modernity, public sphere, ideology etc. That is why the concept of intellectual is mediated through these facts. Secondly, some conceptualizations of intellectual in literature has been presented. This presentation has an analytical goal. Finally, these conceptualizations about intellectual has been classified systematically. It can be said that this classification of the existing conceptualisations of intellectual is original.In this classification the conceptualisations about intellectuals has been evaluated 5 different category: (1) essensialist conceptualisations of intellectual; (2) functional conceptualisations of intellectual; (3) both essensialist and functional conceptualisations of intellectual; (4) specific conceptualisations of intellectual; and (5) multi dimensional conceptualisations of intellectual.)
Haklar
Notlar

KaynakçaAdorno, Theodor W., Minima Moralia, çev.Orhan Koçak-Ahmet Doğukan, Metis Yay., İstanbul, 1998.Ağaoğlu, Adalet, “Türk Aydını ve Ben Kimim Sorusu”, iç. Sabahattin Şen (der.), Türk Aydını ve Kimlik Sorunu, Bağlam Yay., İstanbul, 1995.Akarsu, Bedia, Felsefe Terimleri Sözlüğü, 5. basım, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1994.Alkan, Ahmet Turan, “Siyaseti Aydınlardan Nasıl Koruyacağız?”, Türkiye Günlüğü, sayı: 35, Temmuz-Ağustos 1995.Alkan, Türker, Gelişen Ülkelerde Aydınlar ve Siyaset, ODTÜ Yayınları, Ankara, 1977.Althusser, Louis, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, çev. Yusuf Alp-Mahmut Özışık, 4.basım, İletişim yay., İstanbul, 1994.Althusser, Louis, Kapitali Okumak, çev. Celal Ağa Kanat, Belge Yay., İstanbul, 1995.Anderson, M.S., Eighteenth-Century Europe: Enlightened Absolutism, iç. Dennis Sherman (ed.), Western Civilization –İmages and Interpritations, volume: 2, 3.basım, Mc Graw-Hill, New York, 1991.Anderson, Benedict, Hayali Cemaatler –Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması-, çev. İskender Savaşır, Metis Yay., İstanbul, 1993.Aron, Raymond, Aydınların Afyonu, çev. İzzet Tanju, Tur Yayınları, İstanbul, 1979.Arslan, Hüsamettin, Epistemik Cemaat, Paradigma Yayınları, İstanbul, 1992.Arslan, Hüsamettin, “Pozitivizm –Bir Bilim İdeolojisinin Anatomisi”, iç. Sabahattin Şen (der.), Türk Aydını ve Kimlik Sorunu, Bağlam Yay., İstanbul, 1995.Arslan, Ahmet, “Aydınlar, Entellektüeller ve Müminler”, Cogito, sayı:31, Bahar 2002.Aydın, Suavi, Modernleşme ve Milliyetçilik, Gündoğan Yay., Ankara, 1993.Balibar, Etienne – Wallersteın, Immanuel, Irk, Ulus, Sınıf, çev. Nazlı Ökten, Metis Yay., İstanbul, 1993.Baran, Paul A., Aydınların Görevi ve Sorumluluğu, çev.Mehmet Selik, Doğan Yay., Ankara, 1976.Barthes, Roland, Çağdaş Söylenler, çev. Tahsin Yücel, 2. basım, Metis Yay., İstanbul, 1998.Bauman, Zygmunt, Yasa Koyucular İle Yorumcular, çev: Kemal Atakay, Metis Yay., İstanbul, 1996.Bauman, Zygmunt, Sosyolojik Düşünmek, çev. Abdullah Yılmaz, 2. basım, Ayrıntı Yay., İstanbul, 1999.Belge, Murat, “Tarihi Gelişme Süreci İçinde Aydınlar”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Cilt:I, İletişim Yayınları, İstanbul, 1985.Belge, Murat, Sosyalizm, Türkiye ve Gelecek, Birikim Yay., 2.basım, İstanbul, 1989.Bergel, Egon Ernest, Social Stratification, Mc Graw-Hill Book Company, London/New York, 1962.Benda, Julien, The Treason of the Intellectuals, İng. çev.Richard Aldington, Nortor Yay., Londra, 1980.Berger, Peter L.-Luckmann, Thomas, The Social Construction of Reality, Penguin Books, Middlesex, England, 1975.Berger, Peter, Berger, Brigitte, Kellner, Hansfried, Modernleşme ve Bilinç, çev. Cevdet Cerit, Pınar Yay., İstanbul, 1985.Berkes, Niyazi, Türk Düşününde Batı Sorunu, Bilgi Yay., Ankara, 1975.Besnıer, Jean-Michel, İmkansızın Politikası -İsyanla Bağlanma Arasında Entellektüel-, çev. Işın Gürbüz, Ayrıntı Yay., İstanbul, 1996.Birtek, Faruk-Ergül, Gökhan, “Postmodern, Türk Aydını ve Frankfurt Okulu: Bir Polemik”, iç. Sabahattin Şen (der.), Türk Aydını ve Kimlik Sorunu, Bağlam Yay., İstanbul, 1995.Bodın, Louis, Aydınlar, çev.Mehmet Dündar, Ayko Yay., Ankara, 1984.Bottomore, Tom, Siyaset Sosyolojisi, çev. Erol Mutlu, Teori Yay., Ankara, 1987.Bottomore, Tom, Seçkinler ve Toplum, çev. Erol Mutlu, Gündoğan Yay., Ankara, 1990.Brown, Bruce, Marx, Freud ve Günlük Hayatın Eleştirisi, çev. Yavuz Alogan, Ayrıntı Yay., İstanbul, 1989.Bulaç, Ali, İslam Dünyasında Düşünce Sorunları, Burhan Yay., İstanbul, 1986.Cangızbay, Kadir, Sosyolojiler Değil Sosyoloji, Öteki Yay., Ankara, 1996.Canpolat, Fatma, “Ütopyalar Kurgulamak”, Cogito, sayı:31, Bahar, 2002.Carr, Edward Hallett, Tarih Nedir?, çev.Misket Gizem Gürtürk, 5. basım, İletişim Yay., İstanbul, 1994.Cassirer, Ernst, İnsan Üstüne Bir Deneme, çev. Necla Arat, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1980.Chomsky, Noam, Modern Çağda Entellektüellerin Rolü, çev. Selahattin Ayaz, Pınar Yay., İstanbul, 1994.Confıno, Michael, “On intellectuals and intellectual traditions in eighteenth and nineteenth century Russia”, Deadalus, sayı:101, İlkbahar 1972, s.117-150.Çelebi, Nilgün, Sosyoloji ve Metodoloji Yazıları, 2.basım Anı Yay., Ankara, 2004.Çiğdem, Ahmet, Aydınlanma Düşüncesi, İletişim Yay., İstanbul, 1997.Davudoğlu, Ahmet, “Türk Entellektüel Geleneğindeki Baskıcı Temayüllerin Kökenleri”, İlim ve Sanat, sayı:13, Mayıs-Haziran 1987, s.15-21.Doğan, Mehmet Can, “İktidar ve Entellektüel”, Türkiye Günlüğü, sayı: 37, Kasım-Aralık 1995.Eagleton, Terry, İdeoloji, çev.Muttalip Özcan, Ayrıntı yay., İstanbul, 1996.Eıchorn, W., Klaus, G., Buhr, M., Lange, E., Alexandre, D., Çağdaş Felsefe, ed. ve çev. Aziz Çalışlar, Altın Kitaplar Yay., İstanbul, 1985. Fıchter, Joseph, Sosyoloji, çev. Nilgün Çelebi, Toplum Yay., Konya, tarihsiz.Foucault, Michel, Entellektüelin Siyasi İşlevi –Seçme Yazılar 1-, Yayıma haz. Ferda Keskin, çev. Işık Ergüden-Osman Akınhay-Ferda Keskin, Ayrıntı Yayınları, 2000a.Foucault, Michel, Özne ve İktidar –Seçme Yazılar 2-, Yayıma haz. Ferda Keskin, çev. Işık Ergüden-Osman Akınhay, Ayrıntı Yay., İstanbul, 2000b.Foucault, Michel, Gutman, Huck, Hutton, Patrick H., Kendini Bilmek, çev. Gül Çağalı Güven, 3.basım, Om Yay., İstanbul, 2001.Fumarolı, Marc, Edebiyat Cumhuriyeti, çev. Adnan Kahiloğulları, Dost Kitabevi Yay., Ankara, 2004.Galbraıth, J.K., Kuşku Çağı –Ekonomik Gelişmeler Tarihi-, çev. Reşit Aşçıoğlu-Nilgün Himmetoğlu, 2.basım, Altın Kitaplar Yay., İstanbul, 1989.Gellner, Ernest, Uluslar ve Ulusçuluk, çev.Büşra Ersanlı Bahar - Günay Göksu Özdoğan, İnsan Yay., İstanbul, 1992.Genç, Ernur, Sosyolojik Açıdan Entelektüel Kavramlaştırmaları, Doktora Tezi, Danışman: Prof.Dr.Nilgün Çelebi, 337 s.Gerth, H.H.-Mılls, C.W., “Giriş”, iç. Max Weber, Sosyoloji Yazıları, İnglizce baskısını haz. H.H.Gerth ve C.W.Mills, çev.Taha Parla, 3.baskı, Hürriyet Vakfı Yayınları, İstanbul, 1993.Giddens, Anthony, Modernliğin Sonuçları, çev. Ersin Kuşdil, Ayrıntı Yay., İstanbul, 1994.Gıddens, Anthony, Sosyoloji, çev.Hüseyin Özel-Cemal Güzel, Ayraç Yay., Ankara, 2000.Goff, J.L., Ortaçağda Entellektüeller, çev. M.Ali Kılıçbay, İletişim Yay., İst., 1994.Gouldner, Alvin W., Entellektüelin Geleceği, çev. Ahmet Özden-Nuray Tunalı, Eti yay., İstanbul, 1993.Göle, Nilüfer, Mühendisler ve İdeoloji, İletişim Yayınları, İstanbul, 1986.Göle, Nilüfer, Modern Mahrem –Medeniyet ve Örtünme-, Metis Yay., İstanbul, 1991.Gramsci, Antonio, “1926’da Mezzogıorno Tarihsel Bloku”, iç.Hugues PORTELLİ, Gramsci ve Tarihsel Blok, çev. Kenan Somer, Savaş Y., Ankara, 1982.Gramsci, Antonio, Aydınlar ve Toplum, çev. V.Günyol-F.Edgü-B.Onaran, 2.basım, Örnek Yay., İstanbul, 1983.Güngör, Erol, Türk Kültürü ve Milliyetçilik, 10. basım, Ötüken Yay., İstanbul, 1993a.Güngör, Erol, Sosyal Meseleler ve Aydınlar, Ötüken Yay., İst., 1993b.Habermas, Jürgen, Kamusal Alan, çev.Şenol Durgun, Türkiye Günlüğü, sayı:12, 1990.Habermas, Jürgen, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, çev. Tanıl Bora-Mithat Sancar, İletişim Yay., İstanbul, 1997.Hall, Stuart, “Kültür, Medya ve İdeolojik Etki”, iç. Mehmet KÜÇÜK (der.), Medya, İktidar, İdeoloji, çev. Mehmet Küçük, Ark Yay., Ankara, 1994.Hampson, Norman, Aydınlanma Çağı, çev. Jale Parla, Hürriyet Vakfı Yay., İstanbul, 1991.Hayes, Carlton J., Milliyetçilik: Bir Din, çev. Murat Çiftkaya, İz Yay., İstanbul, 1995.Hilav, Selahattin, “Entellektüeller ve Eylem”, Cogito, sayı: 31, Bahar 2002.Hobsbawm, E.J., 1870’ten Günümüze Milletler ve Milliyetçilik –Program, Mit ve Gerçeklik-, çev. Osman Akınhay, Ayrıntı Yay., İstanbul, 1993.Hocaoğlu, Durmuş, Laisizm’den Milli Sekülarizm’e –Laiklik Sorununun Felsefi Çözümlemesi-, Selçuk Yay., Ankara, 1995.Horkheımer, Max, Akıl Tutulması, çev. Orhan Koçak, 4.basım, Metis Yay., İstanbul, 1998.Hutton, Patrick, Foucault, Freud ve Benlik Teknolojileri, iç. Michel Foucault- Huck Gutman-Patrick H.Hutton, Kendini Bilmek, çev. Gül Çağalı Güven, 3.basım, Om Yay., İstanbul, 2001.Ilgaz, Turhan, “Heidegger Entellektüel miydi?”, Cogito, sayı: 31, Bahar 2002.Jay, Martin, Diyalektik İmgelem, çev. Ünsal Oskay, Ara Yay., İstanbul, 1989.Kadıoğlu, Ayşe, Cumhuriyet İradesi Demokrasi Muhakemesi, Metis Yay., İstanbul, 1999.Kagarlıtskı, Boris, Düşünen Sazlık, çev. Osman Akınhay, Metis Yay., İstanbul, 1991.Kant, Immanuel, “‘AydınlanmaNedir?’ Sorusuna Yanıt”, iç. Immanuel KANT, Seçilmiş Yazılar, çev. Nejat Bozkurt, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1984.Kedourıe, Elie, Avrupa’da Milliyetçilik, çev. M.H.Timurtaş, M.E.B. Yay., Ankara, 1970.Keleş, Ruşen, Kentleşme Politikası, İmge Yay., Ankara, 1990.Kentel, Ferhat, “90’lar Türkiye’sinde Kamusal Yüzleriyle Aydınlar”, Cogito, sayı: 31, Bahar 2002.Keskin, Ferda, “İktidar, Hakikat ve Entellektüelin Siyasi İşlevi”, iç.M.Foucault, Entellektüelin Siyasi İşlevi, çev. Işık Ergüden-Osman Akınhay-Ferda Keskin, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2000.Kılıçbay, Mehmet Ali, Cumhuriyet Ya Da Birey Olmak, İmge Kit., Ankara, 1994.Kılıçbay, Mehmet Ali, “Türk Aydınının Dünyasını Anlamak”, iç. Sabahattin Şen (der.), Türk Aydını ve Kimlik Sorunu, Bağlam Yay., İstanbul,1995a.Kılıçbay, Mehmet Ali, “Aydın(lık) Siyaset”, Türkiye Günlüğü, sayı: 35, Temmuz-Ağustos 1995b.Kışlalı, Ahmet Taner, Siyaset Bilimi, 5.basım, İmge Yay., Ankara, 1996.Koçak, Orhan, “Önsöz: Horkheimer ve Frankfurt Okulu”, iç. Max HORKHEIMER, Akıl Tutulması, çev. Orhan Koçak, 4.basım, Metis Yay., İstanbul, 1998.Koçak, Orhan, “Celladın Suratına Tükürmek”, iç. Berat Günçıkan, Soruşturma: Entellektüel Kimdir? –Siz O Taşı Atar mısınız?-, Cumhuriyet Dergi Eki, sayı:774, 21 Ocak 2001.Konrad, George, Antipolitics, Quartet Books, New York, 1984.Köker, Levent, Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi, 2.basım, İletişim Yay., İstanbul, 1993.Küçük, Yalçın, Aydın Üzerine Tezler I, 2. basım, Tekin Yay., İst., 1985b.Küçük, Yalçın, Aydın Üzerine Tezler V, Tekin Yay., İst., 1988.Küçük, Mehmet (der.), Medya, İktidar, İdeoloji, çev. Mehmet Küçük, Ark Yay., Ankara, 1994.Larouı, Abdullah, Tarihselcilik ve Gelenek, çev. Hasan Bacanlı, Vadi Yay., Ankara, 1993.Lefebvre, Henri, Marx’ın Sosyolojisi, çev. Selahattin Hilav, Gökkuşağı Yay., İstanbul, 1995.Lenin, V.İ., Ne Yapmalı, çev. İsmail Yarkın, İnter Yay., İstanbul, 1993.Lıpset, S.M.-Basu, A., “Intellectual Types and Political Roles”, iç. Lewis Coser (ed.), The Idea of Social Structure -Papers in Honor of Robert K. Merton-, Harcourt Brace Jovanovich Yay., New York, 1975.Lıpset, S.M., Siyasal İnsan, çev. Mete Tuncay, Teori Yay., Ankara, 1986.Löwy, Michael, Dünyayı Değiştirmek Üzerine, çev. Yavuz Alogan, Ayrıntı Yay., İstanbul, 1999.Mannheım, Karl, Ideology & Utopia, Routledge & Kegan Paul Ltd, London, 1972 (Türkçesi: İdeoloji ve Ütopya, çev. Mehmet Okyayuz, Epos Yayınları, Ankara, 2002).Mannheım, Karl, “The Sociology of Intellectuals”, Theory, Culture& Society, sayı: 10, Sage, London, 1993, s.69-80.Manuel, Frank, The Age of Reason, iç. Dennis Sherman (ed.), Western Civilization –İmages and Interpritations, volume: 2, 3.basım, Mc Graw-Hill, New York, 1991.Marcuse, Herbert, Tek-Boyutlu İnsan, çev. Aziz Yardımlı, 2.baskı, İstanbul, 1990.Mardin, Şerif, Türkiye’de Din ve Siyaset, İletişim Yayınları, 3. baskı, İst., 1993.Mardin, Şerif, Türkiye’de Toplum ve Siyaset –Makaleler 1-, 4.basım, İletişim Yay., İstanbul, 1994a.Marshall, Gordon, Sosyoloji Sözlüğü, çev.Osman Akınhay-Derya Kömürcü, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 1999.Marx, Karl, A Contribution to the Critique of Political Economy, Lawrance and Wishart Yay., Londra, 1971.Marx, Karl-Engels, F., Alman İdeolojisi, çev.Sevim Belli, Sol Yayınları, Ankara, 1999.Marx, Karl, 1844 Elyazmaları, çev.Kenan Somer, 2.basım, Sol Yayınları, Ankara, 1993.Megıll, Allan, Aşırılığın Peygamberleri: Nietzsche, Heidegger, Foucault, Derrida, çev. Tuncay Birkan, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 1998.Meriç, Cemil, “Batı’da ve Bizde Aydının Serüveni”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Cilt: I, İletişim Yayınları, İst., 1985.Meriç, Cemil, Sosyoloji Notları ve Konferanslar, İletişim Yay., İstanbul, 1993.Meriç, Cemil, Saint-Simon -İlk Sosyalist, İlk Sosyolog-, İletişim Yay., İstanbul, 1995.Meriç, Cemil, Mağaradakiler, İletişim Yay., İstanbul, 1997.Mert, Nuray, “Aydın: Bir Masal Kahramanı”, Türkiye Günlüğü, sayı:35, Temmuz-Ağustos, 1995.Mılls, C.W., Toplumbilimsel Düşün, çev. Ünsal Oskay, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1978.Molnar, Thomas, The Decline of Intellectual, The World Publishing Company, Ohio, 1961.Nıetzsche, Friedrich, İyinin ve Kötünün Ötesinde, çev. Ahmet İnam, 3.basım, Gündoğan Yay., Ankara, 1997.Nıetzsche, Friedrich, Ahlakın Soykütüğü Üstüne, çev. Ahmet İnam, 2.basım, Gündoğan Yay., Ankara, 1998a.Nietzsche, Friedrich, Ecce Homo -Kişi Nasıl Kendisi Olur?-, çev. Can Alkor, Yapı Kredi Yay., İstanbul, 1998b.Neuman, W.Lawrance, Social Research Methods –Qualitative and Quantitative Approaches-, 2. basım, Allyn and Bacon, Boston, 1994.Okyayuz, Mehmet, “Sunuş: Karl Mannheim’da Bilgi Sosyolojisi ve İdeoloji Teorisi”, iç. Karl Mannheım, İdeoloji ve Ütopya, çev. Mehmet Okyayuz, Epos Yay., Ankara, 2002.Oran, Baskın, “Azgelişmiş Ülkelerde Aydın ve Milliyetçilik”, iç. Sabahattin Şen (der.), Türk Aydını ve Kimlik Sorunu, Bağlam Yay., İstanbul, 1995.Oran, Baskın, Azgelişmiş Ülke Milliyetçiliği –Kara Afrika Modeli-, 3.basım, Bilgi Yay., Ankara, 1997.Öğün, Süleyman Seyfi, Modernleşme, Milliyetçilik ve Türkiye, Bağlam Yay., İstanbul, 1995a.Öğün, Süleyman Seyfi, “Türk Aydınları ve Siyaset”, Türkiye Günlüğü, sayı: 35, Temmuz-Ağustos 1995b.Özel, İsmet, Bakanlar ve Görenler, Risale Yay., İstanbul, 1983.Özlem, Doğan, Max Weber’de Bilim ve Sosyoloji, Ara Yay., İsanbul, 1990.Özlem, Doğan, “Felsefe Geleneği ve Aydınımız”, iç. Sabahattin Şen (der.), Türk Aydını ve Kimlik Sorunu, Bağlam Yay., İstanbul, 1995.Parsons, Talcott, “The intellectual: a social role category”, iç. Philip Rief (ed.), On Intellectuals: Theoretical Studies, Case Studies, Doubleday Anchor Books, New York, 1970, s. 3-26.Paz, Octavio, Yalnızlık Dolambacı, çev. Bozkurt Güvenç, Cem Yay., 3.baskı, İstanbul, 1990.Peck, James, “Sunuş”, iç. Noam Chomsky, Modern Çağda Entellektüellerin Rolü, çev. Selahattin Ayaz, Pınar Yay., İstanbul, 1994.Pırenne, Henri, Ortaçağ Kentleri –Kökenleri ve Ticaretin Canlanması-, çev. Şadan Karadeniz, 2.baskı, İletişim Yay., İstanbul, 1990.Poloma, Margaret M., Çağdaş Sosyoloji Kuramları, çev. Hayriye Erbaş, Gündoğan Yay., Ankara, 1993.Popper, Karl, Tarihselciliğin Sefaleti, çev.Şafak Ural, İnsan Yay., İstanbul, 1985.Portellı, Hugues, Gramsci ve Tarihsel Blok, çev. Kenan Somer, Savaş Yay., Ankara, 1982.Poulantzas, Nicos, Siyasal İktidar ve Toplumsal Sınıflar, çev. Şen Süer-L.Fevzi Topaçoğlu, Belge Yay, İstanbul, 1992.Radın, Paul, Primitive Religion –Its Nature and Origin, Hamilton Yay., Londra 1938.Rejaı, Muhammed (ed.), Decline of Ideology, Atherton ve Aldine Yay., Chicago/ New York, 1971.Saıd, Edward, Oryantalizm –Sömürgeciliğin Keşif Kolu-, 3. basım, çev. Selahaddin Ayaz, Pınar Yay., İstanbul, 1991.Saıd, Edward, Entellektüel -Sürgün, Marjinal, Yabancı-, çev. Tuncay Birkan, Ayrıntı Yay., İstanbul, 1995.Saıd, Edward, “Yazar ve Entellektüelin Kamusal Rolü”, Cogito, sayı:31, 2002.Sartre, Jean-Paul, Aydınlar Üzerine, çev. Aysel Bora, 2.basım, Can Yay., İstanbul, 2000.Sarup, Madan, Post-yapısalcılık ve Post-modernizm, çev. A.Baki Güçlü, Ark Yay., Ankara, 1995.Satılmaz, Mustafa Ömer, “Laik Çevre Aydınlarının Yeni Ekmek Kapısı: İslam Araştırmaları”, Türkiye Günlüğü, sayı: 14, 1991.Schumpeter, Joseph A., Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi, çev. Tunay Akoğlu, cilt: 1, Varlık Yay., İstanbul, 1974.Sezer, Önay, Anlayan Tarih, Yazko Yay., İstanbul, 1981.Shafer, Body, Nationalism: Myth and Realitiy, iç. Dennis SHERMAN (ed.), Western Civilization –İmages and Interpritations, volume: 2, 3.basım, Mc Graw-Hill, New York, 1991.Shayegan, Daryush, Yaralı Bilinç, Geleneksel Toplumlarda Kültürel Şizofreni, çev. Haldun Bayrı, Metis Yay., İstanbul, 1991.Sherman, Dennis (ed.), Western Civilization –İmages and Interpritations, volume: 2, 3.basım, Mc Graw-Hill, New York, 1991.Shıls, Edward A., “Intellectuals”, iç. David Sills (ed.), International Encyclopedia of the Social Sciences, cilt: 7, Macmillan and Free Press, New York, 1968.Shıls, Edward A., The Intellectuals and Powers and Other Essays, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1972.Skocpol, Theda, “Sosyolojinin Tarihsel İmgelemi”, iç. Theda Skocpol (ed.), Tarihsel Sosyoloji –Bloch’tan Wallerstein’e Görüşler ve Yöntemler-, çev. Ahmet Fethi, Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul, 1999.Smıth, Anthony D., Milli Kimlik, çev. Bahadır Sina Şener, İstanbul: İletişim Yayınları, 1994.Stauth, G.-Turner, B.S., Nietzsche’nin Dansı, çev. Mehmet Küçük, Ark Yay., Ankara,1997.Stewart, Thomas, Entellektüel Sermaye: Kuruluşların Yeni Zenginliği, çev. Nurettin Elhüseyni, BDZ Yay., İstanbul, 2000.Swıngewood, Alan, Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, çev.Osman Akınhay, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 1998.Şeriati, Ali, İnsanın Dört Zindanı, çev. Hüseyin Hatemi, Bir Yay., İstanbul, 1984.Şeriati, Ali, Medeniyet ve Modernizm, çev. Ahmet Yükseloğlu, 4.basım, Bir Yayıncılık, İstanbul, 1989.Şeriati, Ali, Aydın, çev. İbrahim Ağacan, Dünya Yay., İstanbul, 1990.Şeriati, Ali, Öze Dönüş, çev. Kerim Güney, Yedi Geve Kitapları, İstanbul, 1991.Tabucchı, Antonio, “Platon’un Gastriti”, Cogito, sayı: 31, Bahar 2002.Timur, Taner, Osmanlı Kimliği, 2.basım, Hil Yay., İstanbul, 1994.Timur, Taner, Toplumsal Değişme ve Üniversiteler, İmge Yay., Ankara, 2000.Touraine, Alain, Modernliğin Eleştirisi, çev. Hülya Tufan, Yapı Kredi Yay., İstanbul, 1994.Türköne, Mümtaz’er, “Gelenek ve Aydın”, iç. Sabahattin Şen (der.), Türk Aydını ve Kimlik Sorunu, Bağlam Yay., İstanbul, 1995a.Türköne, Mümtaz’er, “Modernitenin Son Ürünü: Müslüman Aydınlar”, Türkiye Günlüğü, sayı: 35, Temmuz-Ağustos 1995b.Ülgener, Sabri F., Zihniyet, Aydınlar ve İzm’ler, Mayaş Yay., İst., 1983.Wagner, Peter, Modernliğin Sosyolojisi –Özgürlük ve Cezalandırma-, çev. Mehmet Küçük, Sarmal Yay., İstanbul, 1996.Van Dijk, Teun A., “Söylemin Yapıları ve İktidarın Yapıları”, iç. Mehmet KÜÇÜK (der.), Medya, İktidar, İdeoloji, çev.Mehmet Küçük, Ark Yay., Ankara, 1994.Waxman, Chaim I. (ed.), The End of Ideology Debate, Simon and Shuster, Clarion Books, New York, 1969.Weber, Max, The Sociology of Religion, çev.Ephraim Fischoff, Beacon Press, Boston, 1963.Weber, Max, Sosyoloji Yazıları, İnglizce baskısını haz. H.H.Gerth ve C.W.Mills, çev.Taha Parla, 3.baskı, Hürriyet Vakfı Yayınları, İstanbul, 1993.Whıte, R.J., Anti-Philosophers, Mac Millan Yay., London, 1970.Wıllıams, Raymond, Keywords, Flamingo Yay., London, 1984.Wıllıams, Raymond, Kültür, çev. Ertuğrul Başer, İletişim Yay., İstanbul, 1993.Wınock, Michel, Aydınlar Yüzyılı, çev. Ergun Göze, Boğaziçi Yay., İstanbul, 2002.Yıldız, Yavuz G., “Türk Aydını ve İktidar Sorunu”, iç. Sabahattin Şen (der.), Türk Aydını ve Kimlik Sorunu, Bağlam Yay., İstanbul, 1995.Zubaıda, Sami, İslam, Halk ve Devlet, çev. Sami Oğuz, İletişim Yay., İstanbul, 1994.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31537
 • Online
  • Ziyaretçi: 142
  • Üye: 0
  • Toplam: 142

Detaylı İstatistikler