Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

TÜRKİYE’NİN İDARİ REFORM POLİTİĞİ

Oluşturulma Tarihi: 2005

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): YAYMAN, Hüseyin (Yazar),

Emeği Geçen(ler): GÜLER, Birgül A. (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ(YÖNETİM BİLİMİ) ANABİLİM DALI Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi:


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Reform, İdari Reform, İdari Reform Politiği, İdari Reform Tarihi, Yönetim Kültürü, Reform, Administration Reform, Administration Reform Politics, Administration reform History, Administration Culture
Özet Yönetim pratiği bakımından uzun bir tarihe ve önemli bir birikime sahip olan Türkiye'de 'idarenin ıslahına ve idari reforma' dair önemli çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalar ilk olarak 'devletin nasıl kurtarılacağı' düşüncesi etrafında, askeri ve mali konularda devlet adamlarına öğütler ve aksaklıkların düzeltilmesinde tutulacak yollar biçiminde ortaya çıkmıştır. Osmanlı döneminin ıslahat fermanlarından günümüze, devleti ve toplumu reforma tabi tutmak isteyen pek çok çalışmanın olduğu görülmektedir. Modernleşme hareketleri ile birlikte yasal-ussal bürokrasiye geçiş arayışları hız kazanırken İmparatorluğun son dönemine damgasını vuran reform fikri, Cumhuriyetle birlikte de devam etmiştir. Türkiye'nin idari reform pratiği kendi iç dinamiklerinden daha çok uluslararası aktörlerin ve konjonktürün etkisi altında yürüyen bir süreç olmuştur. Reformlar kimi zaman ABD'li uzmanlar, kimi zaman Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü, kimi zaman ise Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu öncülüğünde yürütülmüştür. 1960 sonrası dönemde Türk uzmanlar tarafından yürütülen Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırması Raporu 1963, İdarenin Yeniden Düzenlenmesi İlkeler ve Öneriler Raporu 1972, Kamu Yönetimi Araştırma Projesi 1991, gibi yapılan kapsamlı ve detaylı reform çalışmaları bulunmakla birlikte, bu çalışmaların başta Dünyanın ve sonra Türkiye'nin içine girdiği iktisadi ve idari krizlere denk düştüğü gerçeği gözden kaçırılmamalıdır. Türkiye'de idari reformun gelişimi aynı zamanda yönetim tarihinin ve kamu yönetimi disiplinin gelişim tarihi olmuştur. Türk kamu yönetimi geleneğinin farklı dinamiklerin etkisiyle daha liberal bir modele doğru evrildiği görülmektedir. 'İdari reform' sözcüğü günümüzde geçmişe nazaran daha kapsamlı ve daha yenilikçi bir anlam kazanmıştır. Ülke gündemlerinin değişmez maddesini oluşturan 'idari reform' sorunu, günümüzde neo-liberal iktisat politikalarının yanına yönetim boyutunun da eklenmesi ile 'devlet reformu' kavramına dönüşmüştür. İdari reform teriminin tarihsel gelişim çizgisi içerisinde 'idari ıslahat', 'idari reform', 'devlet reformu' biçiminde bir evrim geçirdiği görülürken, bu sözcüklerin farklı dünya görüşlerini ve bakış açılarını ifade ettiğini belirtmek gerekmektedir.Bugün gelinen noktada, Türkiye özelinde kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması projesinin 1839 tarihinde ilan edilen Tanzimat Fermanı kadar güncelliğini ve sıcaklığını muhafaza ettiği belirtilmektedir. Yüz yıla yakın bir zaman geçmiş olmasına, sayısız reforma ve yeniliğe rağmen yapılan değişikliklerin, sorununun ruhuna inmekten ziyade daha çok biçimsel bir değişime işaret ettiği sorunlar karşısında alınan tavır ve tutumların değişmediği görülmektedir.Zamanla kamu yönetimi literatürünün en popüler kavramlarından biri haline gelen idari reform sorunu, kamu yönetimi disiplininin zengin konu başlıklarından biri durumuna gelmiştir.
İçindekiler
Açıklamalar Yönetim pratiği bakımından uzun bir tarihe ve önemli bir birikime sahip olan Türkiye'de 'idarenin ıslahına ve idari reforma' dair önemli çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalar ilk olarak 'devletin nasıl kurtarılacağı' düşüncesi etrafında, askeri ve mali konularda devlet adamlarına öğütler ve aksaklıkların düzeltilmesinde tutulacak yollar biçiminde ortaya çıkmıştır. Osmanlı döneminin ıslahat fermanlarından günümüze, devleti ve toplumu reforma tabi tutmak isteyen pek çok çalışmanın olduğu görülmektedir. Modernleşme hareketleri ile birlikte yasal-ussal bürokrasiye geçiş arayışları hız kazanırken İmparatorluğun son dönemine damgasını vuran reform fikri, Cumhuriyetle birlikte de devam etmiştir. Türkiye'nin idari reform pratiği kendi iç dinamiklerinden daha çok uluslararası aktörlerin ve konjonktürün etkisi altında yürüyen bir süreç olmuştur. Reformlar kimi zaman ABD'li uzmanlar, kimi zaman Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü, kimi zaman ise Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu öncülüğünde yürütülmüştür. 1960 sonrası dönemde Türk uzmanlar tarafından yürütülen Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırması Raporu 1963, İdarenin Yeniden Düzenlenmesi İlkeler ve Öneriler Raporu 1972, Kamu Yönetimi Araştırma Projesi 1991, gibi yapılan kapsamlı ve detaylı reform çalışmaları bulunmakla birlikte, bu çalışmaların başta Dünyanın ve sonra Türkiye'nin içine girdiği iktisadi ve idari krizlere denk düştüğü gerçeği gözden kaçırılmamalıdır. Türkiye'de idari reformun gelişimi aynı zamanda yönetim tarihinin ve kamu yönetimi disiplinin gelişim tarihi olmuştur. Türk kamu yönetimi geleneğinin farklı dinamiklerin etkisiyle daha liberal bir modele doğru evrildiği görülmektedir. 'İdari reform' sözcüğü günümüzde geçmişe nazaran daha kapsamlı ve daha yenilikçi bir anlam kazanmıştır. Ülke gündemlerinin değişmez maddesini oluşturan 'idari reform' sorunu, günümüzde neo-liberal iktisat politikalarının yanına yönetim boyutunun da eklenmesi ile 'devlet reformu' kavramına dönüşmüştür. İdari reform teriminin tarihsel gelişim çizgisi içerisinde 'idari ıslahat', 'idari reform', 'devlet reformu' biçiminde bir evrim geçirdiği görülürken, bu sözcüklerin farklı dünya görüşlerini ve bakış açılarını ifade ettiğini belirtmek gerekmektedir.Bugün gelinen noktada, Türkiye özelinde kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması projesinin 1839 tarihinde ilan edilen Tanzimat Fermanı kadar güncelliğini ve sıcaklığını muhafaza ettiği belirtilmektedir. Yüz yıla yakın bir zaman geçmiş olmasına, sayısız reforma ve yeniliğe rağmen yapılan değişikliklerin, sorununun ruhuna inmekten ziyade daha çok biçimsel bir değişime işaret ettiği sorunlar karşısında alınan tavır ve tutumların değişmediği görülmektedir.Zamanla kamu yönetimi literatürünün en popüler kavramlarından biri haline gelen idari reform sorunu, kamu yönetimi disiplininin zengin konu başlıklarından biri durumuna gelmiştir. (Turkey, which has a long history and substantiel amount of accomplation of administration practies, there are important studies regarding the reformation of administration. Fist example of these studies were formed around the ıssue of “how the state will get rid of the serious problems” . For this aim there have been formed advices to statesmen in terms of military and fiscal matters. There can be seen that there are numereous studies aimed at reforming the state and society. While the establishment of legal rational bureaucracy going on parallel line with the modernization movement was gaining momentum, the idea of reformation dominant in the late Ottoman period has contiued also in the Repuclican era.The administrative reform of Turkey has been a precens which was shaped under the affects of international actors and conjoncture rather than being stimulated solely by internal dynamics. These reforms have been conducted by supervision of varios instutions such as World Bank, IMF, Although there are very detailed and comprehensive reformation projects such as Central Government Organization Report 1963, the Reformation of Administration: Principles and Advices of 1972, and Public Administration Project of 1991, it must be taken into consideration that they coincide with the economical and administrative crises which Turkey has faced at these year. The adjustment of administrative reform has also been the advancement the history of administration and the discipline of public Administration. The concept of “Administrative Reform” has gained more comprehensive and innovative meaning today compared with the past. The question of “administrative reform” which is the unchanging issue of national agenda has turned to another concept called “state reform” after on administration dimension was added to the neo liberal economical policies. Although the concept of “administrative reform” has evolved through the concepts administrative reform, administrate reform and state reform; all these terms reflects different world views and point of views. Today, the reformation project of Turkish Public Administraion is still up to date and fresh as the Tanzimat Fermanı, 1839. Although there had been made numerous reforms anda innovations during the past hundured years, the changes conducted was not successful in grasping the essence of the problems. They had rather pointed a formal change and the attitudes has not cahnged in the face of the problems. The questions of administrative reform which has become one of the most populer concepts of the literature of public administration with time is alive)
Haklar
Notlar

KaynakçaAhmad Feroz, Demokrasi Sürecinde Türkiye, 1945-1980, (Çev. Ahmet Fethi), Hil Yayınevi, İstanbul, 1996.
doi:10.1155/1996/29359
Akarlı Engin Deniz, Belgelerle Tanzimat: Osmanlı Sadrazamlarından Ali ve Fuat Paşaların Siyasi Vasiyetnameleri, Boğaziçi Üniversitesi Yayını, 1978Akdeniz Gıyas, “Devlet Teşkilatı ve Rasyonalizasyon”, İktisat Fakültesi Mecmuası, Yıl 9, No 1-2, 1949Akpınar Turgut, “Fritz Neumark”, Tarih ve Toplum, S.157, 1997.Aksoy Şinasi, “Kamu Yönetimi Nereye Gidiyor? Bir durum Saptaması”, II. Kamu Yönetimi Forumu, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2004.Aksoy Şinasi, “Yeni Sağ ve Devletin Değişimi”, Kamu Yönetimi Disiplini Sempozyumu Bildirileri, TODAİE Yayını, C. 2, Ankara, 1995.Al Hamza, Bilgi Toplumu ve Kamu Yönetiminde Paradigma Değişimi, Bilimadamı Yayınları, Ankara, 2002.Ali Ülkü Azrak, “Kamuda Tehlikeli Reform”, Radikal Gazetesi, 12.01.2004.Ali Ülkü Azrak, “Türk İdaresinde Reform Girişimlerinin Değerlendirilmesi”, Hukuk ve Adalet Dergisi, S.2, 2004.Altıntaş Hakan, “Yerel Yönetimlerin Modernizasyon Süreci ve Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı”, Çağdaş Yerel Yönetimler, C.12, S.1, 2003.Ar Fikret, “Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerinde Yapılan Bazı İdari Reform Çalışmaları”, Amme İdaresi Dergisi, C. 6, 1983.Arın Tülay, “Kapitalist Düzenleme, Birikim Rejimi ve Kriz(I): Gelişmiş Kapitalizm”, 11. Tez, C. 6, 1983a.Arın Tülay, “Kapitalist Düzenleme, Birikim Rejimi ve Kriz(II): Azgelişmiş Kapitalizm ve Türkiye”, 11. Tez, C. 6, 1983b.Arif Payaslıoğlu, Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı Üzerine Bir İnceleme, TODAİE-DPT Ortak yayını, Ankara, 1966.Arnold, Peri; “Reforms’ Changing Role”, Public Administration Review, Vol.55, No.5, September/October, 1995.
doi:10.2307/976765
Avcıoğlu Doğan, Türkiye’nin Düzeni, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1969.Aydemir S.Ruhi. “Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısının Değerlendirilmesi” Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi, Nisan 2004.Aykaç Burhan, “Yönetimin İyileştirilmesi ve Örgütsel Değişim”, Türkiye’de Kamu Yönetimi, (Der. B. Aykaç, Ş.Durgun-H.Yayman), Yargı Yay., Ankara, 2003.
doi:10.3848/iif.2003.206.5672
Aykaç Burhan, Kamu Bürokrasisi ve Türk Kamu Personel Yönetiminde Bürokratik Eğilimler, Ankara, 1997.Baade, F. – G. Finlayson, How to İmprove Turkish Exports and İnvisible Receipts, OECD, 1960.Baade, F. – G. Finlayson, Türkiye’nin İharacatı ve Görünmeyen Gelirleri Nasıl Artırabilir, (Teksir halinde) Ankara, 1960.Baade, Fritz, FAO Türkiye Raporu, (Teksir halinde) Ankara, 1960Baade, Fritz, Türk Turizminin İnkişaf İmkanları, (Teksir halinde) Ankara, 1960.Balta Tahsin Bekir, İdare Hukukuna Giriş, TODAİE Yayını, 1970.Baran Paul A., Büyümenin Ekonomi Politiği, (çev. Engin Günçe), May Yayınları, İstanbul, 1974.Başbakanlık DPB, Atatürk Döneminde Devlet Personeli Rejimi (1923-1938), Devlet Personel Başkanlığı Yayını,Ankara, 1982.Başbakanlık DPB, Devlet Personeli Rejimi Hakkında Ön Rapor, Başbakanlık Devlet Matbaası, Ankara, 1962.Başbakanlık DPB, Yabancı Uzman Raporları, Başbakanlık Devlet Matbaası, Ankara, 1963.Başbakanlık DPT, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı, AnkaraBaşbakanlık DPT, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, AnkaraBaşbakanlık DPT, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara, 1963.Başbakanlık DPT, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara, 1979.Başbakanlık DPT, İdareyi ve İdari Metodları Yeniden Düzenleme Konusunda Hazırlanacak Mevzuatla İlgili Genel İlkeler, Ankara, 1962.Başbakanlık DPT, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara, 1968.Başbakanlık DPT, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara, 2000.Başbakanlık DPT, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara, 1973.Başbakanlık DPT, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000) , DPT Yayını, Ankara,1995.Başbakanlık, 21. Yüzyıla Girerken Kamu Yönetiminin Geliştirilmesi ve Bazı Ülkelerde Uygulamalar, Ankara, 1994.
doi:10.1016/0261-3069(94)90116-3
Bayraktar, Gonca; “Yeni Sağ Düşüncenin Kamu Yönetimindeki Yansıması Olarak YKY Anlayışı”, Türkiye’de Kamu Yönetimi, (Der. B. Aykaç, Ş.Durgun-H.Yayman), Yargı Yayınları., Ankara, 2003.
doi:10.3848/iif.2003.206.5672
Bayramoğlu Sonay, “OECD ve Kamu Yönetimi”, Kamu Yönetimi Dünyası Dergisi, Yıl 4, S. 14, 2003.
doi:10.3848/iif.2003.202.1012
Berkes Niyazi, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1973.Berkman Ümit, “ Administrative Reform or Bureaucracy Reform: the Choice for the Underdeveloped Countries”, ODTÜ Gelişme Dergisi, S. 9, Güz 1975.Berkman Ümit, “Planlı Dönemde İdari Reform Anlayışı ve Uygulaması: İdari Reformun Yönetilmesi Açısından Bir Değerlendirme”, ODTÜ Gelişme Dergisi, Özel Sayı,1981Bonwitt, Bob, Kamu Yönetiminde Reform: Görevler ve Amaçlar, (Çev. R. Çiçek), DPB yayını, 1992.Boratav Korkut, “İktisat Tarihi 1908-1980” , Çağdaş Türkiye 1908-1980, Cem Yayınevi, İstanbul, 1989Boratav Korkut, İktisat Tarihi 1908-1980, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1989.Boratav Korkut, Türkiye’de Devletçilik, AÜSBF Yayınevi, Ankara, 1989.Bozkurt Ömer, “Fransa’da Adem-i Merkezileşmenin Beklenmeyen Bir Sonucu Feodalleşme”, Amme İdaresi Dergisi, C. 24, S. 4, 1991.
doi:10.1121/1.400686
Brever R., A. Carias, “İdari Reform ve Venezuella’nın Sosyo-Ekonomik Kalkınması”, (Çev. E. Oyal), Amme İdaresi Dergisi, C. 4, S. 2, 1971.Butler, Robin; “Reinventing Government”, Public Management Symposium, Public Administration, Vol.72, No.2, Summer, 1994.
doi:10.1111/j.1467-9299.1994.tb01011.x
Caiden Gerald E., “Implemetation- the Achilles Heel of Administrative Reform”, The Management of Change in Government, (Ed. Arne F. Leemans), Martinus Nijhoff-The Hague, 1976.Caiden Gerald E., “İdari Reformun Güncelliği” (çev. Nihat Özgöl), Türk İdare Dergisi, Yıl 61, S.382, 1989.
doi:10.1080/01900698908524634
Caiden Gerald E., Administrative Reform Comes of Ages, New York, 1991.Caldwell L.K. “Türk Yönetimi ve İdarei Maslahatçılık Siyaseti”, AÜSBF Dergisi, C.XX, N.2, 1965.Carias- Brever A.R., “İdari Reform ve Venezüella’nın Sosyo-Ekonomik Kalkınması” (çev. E. Oyal)Amme İdaresi Dergisi, C.4, S.2, 1971.Chapel Yves, “İdari Azgelişmişlik”, (çev. Visalettin Pekiner)Amme İdaresi Dergisi, C. 1, S. 2, 1968.Cope , Stephan-Frank Leishman-Peter Storie; “Globalization, New Public Management And The Enabling State”, International Journal Of Public Sector Management, 10,6: 444-460, 1997.Crow Ralph - A. İskender, Lübnan’da İdari Reform 1958-1959, (Çev. Ö. Ozankaya), TODAİE Yayını, Ankara, 1962.Crozier Michel, “Fransız Yönetiminde Bunalım ve Yenileşme”, (Çev. M. Gülmez), Amme İdaresi Dergisi, C. 7, S. 4, 1974.Çavdar Tevfik, Türkiye Ekonomisinin Tarihi(1900-1960), İmge Kitapevi, Ankara, 2003.Çavdar Tevfik, Türkiye’de Liberalizm(1860-1990), İmge Kitapevi, Ankara, 1992.Çavdar Tevfik, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi(1839-1950), İmge Kitapevi, 2. Baskı, Ankara, 1999.Çelebi Katip, Bozuklukların Düzeltilmesinde Tutulacak Yollar, (Haz. Ali Can) Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, Ankara, 1982. İzlenecekÇiner C. U., “Devlet Reformunda Birleşmiş Milletler: Birimleri ve Faaliyetleri”, Kamu Yönetimi Dünyası Dergisi, Yıl 4, S. 14, 2003.Çoker Ziya, Yönetimin Yeniden Yapılanması, Ankara, 1995.Dahl Robert, “ The Science of Public Administration : Three Problems”, Public Administration Review, V. 7, N. 1, 1947.
doi:10.2307/972349
Davison Roderich H., Osmanlı İmparatorluğunda Reform I, (Çev. Osman Akınhay), Papirüs Yayınları, 1997, İst.Davison Roderich H., Osmanlı İmparatorluğunda Reform II, (Çev. Osman Akınhay), Papirüs Yayınları, 1997, İst.Dean Alan L. - W. F. Finan, “İdari Reformların Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Usuller”, Amme İdaresi Dergisi, C. 4, S. 3, 1971.Defter Sarı Mehmet Paşa, Devlet Adamlarına Öğütler, Osmanlı Devlet Düzeni, (Düz. Ragıp Uğural), TODAİE Yayını, Ankara,1969.Demirci G. Filiz, “Türk Kamu Yönetiminin Evrimi(I)”, Amme İdaresi Dergisi, C.36, S.1, 2003.
doi:10.1007/s00287-003-0317-1
Dertilis P. B., “Yunanistan ve Marshall Planı”, İÜİF, C.12, S.1-2, 1950-1951Dikmen Ahmet A., “Küresel Üretim, Moda Ekonomileri ve Yeni Dünya Hiyeararşisi”, Toplum ve Bilim Dergisi, S.86, Güz 2000.Dikmen Alpay, “Kamu Yönetimi Temel Kanunu Taslağı Hakkında Sorular ve Yanıtlar”, AÜSBF GETA Tartışma Metinleri, No:59, Kasım 2003.Dimock Marshall, “Amme İdaresinde Yeni Gelişmeler”, (çev. C. Mıhçıoğlu) AÜSBF Dergisi, C.IX, N.1, 1954.
doi:10.2307/1977338
Dinçer Nabi - T. Ersoy, “Kamu Yönetimini Yeniden Düzenleme Çalışmaları ile ilgili Bir Değerlendirme”, Amme İdaresi Dergisi, C. 7, S. 4, 1974.Dinçer Nabi - T. Ersoy, Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi Tavsiyelerinin Uygulama Durumu Değerlendirme Araştırması, TODAİE Yayını, Ankara, 1974.Dinçer Ömer, Cevdet Yılmaz, Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma 1, (Değişimin Yönetimi için Yönetimde Değişim) TC. Başbakanlık, Ankara, 2003Dorr Raporu, Türkiye’nin İktisadi Bakımdan Umumi Bir Tenkidi, Köy Öğretmeni Basımevi, 1933Drucker Peter F., 21. Yüzyıl İçin Yönetim Tartışmaları, (Çeviri: İ. Bahçıvangil-G. Gorbon), Epsilon Yayınevi, İstanbul, 1999.Drucker Peter F., Değişim Çağının Yönetimi, (Çeviri: Z. Dicleli), Türk Henkel Yayını, İstanbul, 1995.Dunleavy P. -C. Hood, “From old Public Administration to New Public Management”, Public Money and Management, V. 14, N. 3, 1994.Duran Lütfi, İdare Hukuku Ders Notları, İÜHF Yayını, İstanbul, 1982.Duran Lütfi, Türkiye Yönetiminde Karmaşa, Çağdaş Yayınları, İstanbul, 1988.Emre Cahit, “Değişen Kamu Yönetimi Anlayışı ve Mülki İdare Amirliğinin Geleceği”, İyi Yönetim Arayışında Türkiye’de Mülki İdarenin Geleceği, Türk İdari Araştırmalar Vakfı Yayını, Ankara, 2002.Emre Cahit, “Türkiye’de Bürokratik İşlemlerin Basitleştirilmesi ya da Yazçizciliğin Azaltılması, Genel Bir Değerlendirme”, AÜSBF Dergisi, C. 46, S. 3-4, 1991.Emre Cahit, Yönetimin Yeniden Düzenlenmesi- 12 Eylül 1980’den Sonra, AÜ SBE Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1986.Erdoğdu Seyhan, “Kamu Personel Rejiminde Uyarlama”, AÜSBF GETA Tartışma Metinleri, No: 60, Kasım 2003.Ergun Turgay, “Kamu Yönetimi Disiplinin Gelişmesine Kısa Bir Bakış: Yeni arayışlar ve Gerçekler”, Kamu Yönetimi Disiplini Sempozyumu Bildirileri, TODAİE Yayını, C.1, Ankara, 1995.Ergun Turgay, “Kamu Yönetiminin Yeniden Düzenlenmesi Gereksinmesi ve Kamu Yönetimi Araştırma Projesi”, Amme İdaresi Dergisi, C.24, S. 4, 1991.
doi:10.1121/1.400686
Ergun Turgay, “Post-Modernizm ve Kamu Yönetimi”, Türkiye’de Kamu Yönetimi, (Der. B. Aykaç, Ş.Durgun-H.Yayman), Yargı Yay., Ankara, 2003.
doi:10.3848/iif.2003.206.5672
Ergun Turgay, “Türkiye Cumhuriyetinin Devlet Yapısı”, Türkler Ansiklopedisi, C.17, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002.Ergun Turgay, “Türkiye’de Yönetim Biliminin Uygulamaya Yansıması”, Türkiye’de Sosyal Bilim Araştırmalarının Gelişimi, Türk Sosyal Bilimler Derneği yayını, Ankara, 1986.Erkin Vedat, “Personel Rejimi Geliştirme Çabaları”, Amme İdaresi Dergisi, C. 4, S. 1, 1971.Ertürk Berin, “Bir Psikolojik Değişim Sorunu Olarak İdari Reform”, Amme İdaresi Dergisi, C. 4, S. 3, 1971Eryılmaz Bilal, “Kamu Yönetiminde Değişim”, II. Kamu Yönetimi Forumu, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2004.Eryılmaz Bilal, “Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma Perspektifi ve Stratejisi”, İdarecinin Sesi Dergisi, C.XV, S.100, 2003Eryılmaz Bilal, Tanzimat ve Yönetimde Modernleşme, İşaret Yayını, İstanbul, 1992.Farazmand Ali, “Küreselleşme ve Kamu Yönetimi”, Mülkiye Dergisi, C.XXV, S. 229, 2000.Finan W., Dean A., “İdari reform Hazırlanmasına ve Uygulanmasına İlişkin Usuller”, Amme İdaresi Dergisi, C.4, S.3, 1971.Findley Carter V., Osmanlı Devletinde Bürokratik Reform, (Çev. L.Boyacı-İ. Akyol), İz Yayınları, İstanbul, 1994.Fişek Kurthan, Mülki İdare Amirliği, (Ed.) TİD Yayını, Ankara, 1976.Frederickson H. G., - Kevin B. Smithl; The Public Administration Theory Primer, Westview Press, USA, 2003.
doi:10.1093/jpart/mug001
Frederickson, H. George; New Public Administration, USA: Alabama Un. Press USA, 1997Garcia Zamor, J. Claude, “İdari Reformda Ekolojik Bir Yaklaşım: Brezilya Örneği”, ( Çev. E. Oyal), Amme İdaresi Dergisi, C. 4, S. 2, 1971.Gerger Haluk, Türk Dış Politikasının Ekonomi Politiği, Belge Yayınları, İstanbul, 1999.Gilmer J. H., “Memur ve Siyaset: Yönetime Bağlılık”, (Çev. V. Pekiner), Amme İdaresi Dergisi, C. 1, S. 1, 1968.Golembiewski R.B. “The Future of Public Administration: End of a Short Stay in the Sun? Or a New Day A-Dawning?”, Public Administration, V. 56, No. 2, s. 139-149, 1996.Gore, Al; “Best Kept Secrets Of The Government”, National Performance Review, 1996, USA.Gournay Bernard, “Fransa’da İdari Reform Çalışmaları”, (çev. İ. Kuntbay), Amme İdaresi Dergisi, C.4, S.2, 1971.Görmez Kemal, “Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısının Değerlendirilmesi”, Kamu Yönetimi Reformu, ASAM Yayınları, 2003.Gray A-Jenkins B. , “From Public Administration To Public Management: Reassesing a Revolution:”, Public Administration, Vol. 73, s. 75-99, 1995.
doi:10.1111/j.1467-9299.1995.tb00818.x
Gray John, Sınırlı Devlet Pozitif Bir Gündem, (Çev. D. Leblebici), Ankara, 1993.Grindle Merilee S. and Johhn W. Thomas, Public Choice and Policy Change: The Political Economy of Reform in Developing Countries, The J. Hopkins University Press, ,Baltimore, 1992.Groves R. T, “Administrative Reform and Political Development”, The Management of Change in Government, (Ed. Arne F. Leemans), Martinus Nijhoff-The Hague, 1976.Gülalp Haldun, Gelişme Stratejileri ve Gelişme İdeolojileri, Yurt Yayınları, Ankara, 1983Güler Birgül A., “Değişme ve Disiplin”, II. Kamu Yönetimi Forumu, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2004.Güler Birgül A., “Devlette Reform”, Kamu Yönetimi Dünyası Dergisi, Yıl 4, S. 13, 2003a.Güler Birgül A., “Kamu Yönetimi Temel Kanunu Üzerine”, Hukuk ve Adalet Dergisi, S.2, 2004.Güler Birgül A., “Nesnesini Arayan Disiplin: Kamu Yönetimi”, Türkiye’de Kamu Yönetimi, (Der. B. Aykaç, Ş.Durgun-H.Yayman), Yargı Yay., Ankara, 2003.Güler Birgül A., “Yerel Yönetimleri Güçlendirmek mi?Adem-i Merkeziyetçilik mi?”, Çağdaş Yerel Yönetimler, C. 9, S.2, 2000.Güler Birgül A., “Yönetişim: Tüm İktidar Sermayeye”, Praksis Dergisi, S. 7, 2002.Güler Birgül A., İkinci Dalga: Siyasal ve Yönetsel Liberalizasyon Kamu Yönetimi Temel Kanunu, Türkiye Yol İş Sendikası Yayını, 2003b.Güler Birgül A., Yeni Sağ ve Devletin Değişimi Yapısal Uyarlama Politikaları, TODAİE Yayını, Ankara, 1996.Güven H. Sami, 1950’li Yıllarda Türkiye Ekonomisi Üzerine Amerikan Kalkınma Reçeteleri, Ezgi Kitapevi, Bursa, 1998.Güzelsarı Selime “Kamu Yönetimi Disiplininde Yeni kamu İşletmeciliği ve Yönetişim Yaklaşımları” AÜSBF Tartışma Metinleri, No: 66, Mart 2004.Güzelsarı Selime “Neo-Liberal Politikalar ve Yönetişim Modeli”, Amme İdaresi Dergisi, C.36, S.2, 2003..Hanson, A.H., Türkiye’deki İktisadi Devlet Teşekküllerinin Bünyesi ve Murakabesi, TODAİE Yayını, Ankara, 1954.Hanyal Ragıp, Türkiye’de ve Yabancı Memleketlerde Barem Rejimi, Başbakanlık Devlet Matbaası, 1951.Heper Metin- Ümit Berkman, “Türkiye’de Kamu Yönetimi Araştırma ve Eğitiminde Kavramsal Kuram ve Yöntem Sorunları”, Amme İdaresi Dergisi, C. 12, S. 2, 1979.Heper Metin, “Kamu Bürokrasisi”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, C.2, İletişim Yayınları, İstanbul.1983Heper Metin, “Osmanlı- Türk Devletinde Bürokrasinin Siyasal Rolü: Kamu Yönetimi Açısından”, Amme İdaresi Dergisi, C. 6, S. 2, 1973.Heper Metin, Bürokratik Yönetim Geleneği: Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyetinde Gelişimi ve Niteliği, ODTÜ Yayını, Ankara, 1974.Heper Metin, Türk Kamu Bürokrasisinde Gelenekçilik- Modernleşme, Boğaziçi Üniversitesi Yayını, İstanbul, 1977.Hirsch Ernest E., Hatıralarım, Kayzer Dönemi, Weimar Cumhuriyeti, Atatürk Ülkesi, (çev. Fatma Suphi), Tubitak Yayınları, 6. Baskı, Ankara, 2000.Hood Christopher, Her Zaman için Geçerli Olan Bir Kamu Yönetimi, (Çev. R. Çiçek), DPB Yayını, 1991.Horvarth Bela, Anadolu 1913, ( Çev.Tarık Demirkan), Tarih Vakfı Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 1997.Hughes, Owen; Public Management&Administration, USA:ST.Martin’s Press, 1998.Imbert Paul, Osmanlı İmparatorluğunda Yenileşme Hareketleri, (çev. Adnan Cemgil), Havass Yayınları, İstanbul, 1981.Işıklı Alparslan, “Yerelleşme”, AÜSBF GETA Tartışma Metinleri, No: 60, Kasım 2003.İdari Reform ve Reorganizasyon Hakkında Ön Rapor, TODAİE Yayını, Ankara, 1965.İlkin Selim, “Birinci Sanayi Planının Hazırlanışında Sovyet Uzmanların Rolü”, AÜSBF Dergisi, 1981.İnan Afet, Devletçilik İlkesi ve Türkiye Cumhuriyetinin Birinci Sanayi Planı 1933, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1972.Kamu Yönetimi Araştırma Projesi Genel Rapor, TODAİE Yayını, Ankara, 1991.Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma 2, Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı, TC. Başbakanlık, Ankara, 2003.Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma 3, Mahalli İdareler Kanun Tasarısı, TC. Başbakanlık, Ankara, 2003.Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayını, Ankara, 2000.Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT Yayını, Ankara, 1994Kamu Yönetiminin Yeniden Düzenlenmesi, Başbakanlık Basımevi, 1982, Ankara.Kansu Günal, Planlı Yıllar - Anılarla DPT’nin Öyküsü, İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2004.Karaer Tacettin, “Kalkınma Planları ve İdari Reform”, Amme İdaresi Dergisi, C. 24, S. 2, 1991.Karaer Tacettin, “Kamu Yönetimini Yeniden Düzenleme ve Girişimleri ve Sonuçları Üzerine Bir Deneme”, Amme İdaresi Dergisi, C. 20, S. 2, 1987.Karahanoğulları Onur, “Kamu Reformu Tartışmalarına Metodolojik Bir Yaklaşım”, Hukuk ve Adalet Dergisi, S.2, 2004Karaosmanoğlu Attila, “1960’lı Yıllarda Türkiye’de Planlama Deneyimi”, Planlı Kalkınma Serüveni, Yayına Hazırlayan Fahri Aral, İsanbul Bilgi Üniversitesi Yayını, 2003b.Karaosmanoğlu Attila, Türkiye’de Yeniden Yapılanmayla İlgili Sorunlar, TUBA Yayınları, 2003a.Karpat Kemal H., Türk Demokrasi Tarihi, Afa yayınları, İstanbul, 1996.Kayra Cahit, “Defterdar Sarı Mehmet Paşanın Dramı”, Amme İdaresi Dergisi, C.3, S.2, 1970.Kelly, Mae Rita; “An İnclusive Democratic Polity, Representative Bureaucracies And The New Public Management”, Public Administration Review,58, 3: 201-209, 1998.Kepenek Yakup-Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, 9. Basım, 1997Kerwin Robert W., “Türkiye’de Karayollarının İnkişafı”, İÜİF Dergisi, C.10, S.1-4, 1948-1949.Kırca Coşkun, Devlette Yozlaşmayı Yenmek, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1994.Koçi Bey Risalesi, (Sadeleştiren: Z. Danışman), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, Ankara, 1985.Köker Levent, Modernleşme Kemalizm ve Demokrasi, İletişim Yayınları, İstanbul, 1990.Kutlu Önder, “İdari Reform Transferi: Ülkelerin Birbirinden Kamu Politikaları Transfer Etmeleri ve Öğrenmeleri”, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2003.Kuyaksil Ali, Türkiye’de Yönetimi Yeniden Düzenleme Çalışmaları- Çok Partili Dönem, Der Kitabevi, İstanbul, 1994.Küçük Yalçın, Planlama Kalkınma ve Türkiye, Tekin Yayınevi, 4. Basım, İstanbul,1985.La Palombara Jozeph, Bureaucracy and Political Development, (Ed.), New Jersey, 1963.Lane, Jan-Erik, New Public Management, Routledge, London, England, 2000.Laubadere, A., Devletin Ekonomik Hayata Müdahalesi ve Mülki Taksimatta Reform, (çev. T. Akkutay, Ö. Ozankaya), TODAİE Yayını, 1961Lawrence Paul, “Değişikliğe Karşı Direnç Nasıl Giderilebilir?”, (Çev. M. Tosun), Amme İdaresi Dergisi, C. 6, S. 1, 1973.Learned Edmund P., Audrey T. Sproat, Örgüt Kuramı Ve Politikası, (Çeviri: G. Şaylan), TODAİE Yayını, Ankara, 1972.Leemans Arne F., The Management of Change in Government, (Ed.), Martinus Nijhoff-The Hague, 1976.Lewis Bernard, Modern Türkiye’nin Doğuşu,(Çev. Metin Kıratlı), TTK yayınevi, 4. Baskı, Ankara, 1991.Lübnan’da İdari Reform, TODAİE Yayını, Anakara, 1962Lynn, Jr. And E. Laurence; “The New Public Management: How to Transform a Theme into a Legacy”, Public Administration Review,, 53, 3:231-238, 1998Maor, Moshe; “The Paradox of Managerialism”, Public Administration Review,, 59, 1:5-19, 1999.March James C., Herbert A. Simon, “ Bürokrasinin İşlevsizliği”, (Çev. G. Şaylan), Amme İdaresi Dergisi, C. 6, S. 3, 1973Masceranhas R. C., “Building on Enterprise Culture in the Public Sector: Reform of the Public Sector in Australia, Britain and New Zealand”, Public Administration Review, V. 53, N. 4, 1993Matthews A.T.J., Yetişen Türk İdarecileri, (çev: Nermin Abadan), AÜSBF Yayınları, Ankara, 1955.Mehtap Raporu, TODAİE Yayını, Ankara, 1966.Merikoski V., “İdarenin Siyasileşmesi”, (Çev. C. Tutum), Amme İdaresi Dergisi, C. 4, S. 4,1971Mıhçıoğlu Cemal, “İdareyi Yeniden Düzenleme Çalışmaları”, Amme İdaresi Bülteni, S. 1, 1965.Mıhçıoğlu Cemal, “Kırtasiyecilikle Savaş”, Amme İdaresi Bülteni, Sayı 3, 1965.Mıhçıoğlu Cemal, İdari Reform – Belçika Tecrübesi ve Türkiye İçin Alınacak Dersler, AÜSBF Yayını, Ankara, 1963.Mıhçıoğlu Cemal, Türkiye’de Çağdaş Kamu Yönetimi Öğretiminin Başlangıç Yılları, AÜ SBF Yayını, Ankara, 1988.Minibaş Türkel, “Liberalleşme Yolunda Seksen Yıl”, İFMC İktisat Dergisi, S.440, 2003.Moltke H. Von, Türkiye Mektupları, (Çev. K. V. Gül), Varlık Yayınları, İstanbul, 1967.Neumark Fritz, Boğaziçine Sığınanlar,(çev. Ş.A. Bahadır), İÜİF Yayını, 1982.Neumark Fritz, Devlet Daire ve Müesseselerinde Rasyonel Çalışma Esasları Hakkında Rapor, Başbakanlık Devlet Matbaası, Ankara,1949.Nicolson F. I., “Gelişmekte Olan Ülkelerde Bürokrasi”, (Çev. O. Çitci), Amme İdaresi Dergisi, C. 5, S. 2, 1972.Oktay Cemil, “Devletin Siyasal Olarak Yeniden Yapılandırılması”, İFMC İktisat Dergisi, (Özel Sayı), 1997a.Oktay Cemil, Siyasal Sistem ve Bürokrasi, Yükselen İstemler Karşısında Türk Siyasal Sistemi ve Kamu Bürokrasisi, Der Yayınevi, İstanbul, 1997b.Okyar Osman, “Mr. Thorburg ve Türk Ekonomisi”, İÜİF Dergisi, C.9, S.4, 1948.Onar Sıddık Sami, “İdare İlmi ve İdare Hukuku Bakımından Türkiye’nin İdari ve Hukuki Bünyesinin Geçirdiği İstihaleler ve Bugünkü Durum”, Türkiye’de Kamu Yönetimi, (Der. B. Aykaç, Ş.Durgun-H.Yayman), Yargı Yay., Ankara, 2003.Onar Sıddık Sami, “Personel Reformu”, Amme İdaresi Dergisi, C. 4, S. 1, 1971.Onur Karahanoğulları, “Kamu Yönetimi Temel Kanunu Taslağındaki Anayasaya Aykırılıklar”, AÜSBF GETA Tartışma Metinleri, Özel Sayı, No:59, Kasım 2003.Ortaylı İlber, “Türkiye’de Taşra Yönetimi ve Yöneticiliğin Evrimi”, Türkiye’de Mülki İdare Amirliği, TİD Yayını, Ankara, 1976.Ortaylı İlber, Türkiye İdare Tarihi, TODAİE Yayını, Ankara, 1979.Osborne D and T. Geabler, Reinventing Govrnment, How the Enterpreneurial Spirit is Transforming the Public Sector, Plume Books, New York, 1993.Ömürgönülşen Uğur, “Kamu Yönetimi Disiplini Araştırma ve Öğretiminde Yeni Arayışlar ve Bu Arayışların Kamu sektörü Reform Çalışmalarına Yansımaları:Eleştirel Bir Değerlendirme”, 21. Yüzyılda Türkiye’de Kamu Yönetimi Reformu Sempozyumu, 2004.Ömürgönülşen, Uğur; “The New Public Management”, AÜSBF Dergisi, 52: 517-566, 1997.Öz Mehmet, Osmanlı’da “Çözülme” ve Gelenekçi Yorumcuları, Dergah Yayınları, 1997.Özel Mehmet, “Kamu Yönetiminde Yeni Bir Örgütlenme İlkesi: Yerellik(Subsidaritaet), Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, C.9, S.3, 2000.Özen Şükrü, “Kamu Yönetimi Yazınımız ve Örgütler- Yönetim Çalışma Alanı: Tehlikeli İlişkiler”, Kamu Yönetimi Disiplini Sempozyumu Bildirileri, TODAİE Yayını, C.1, Ankara, 1995.Özer Mehmet A., “Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma ve Son Gelişmeler”, II. Kamu Yönetimi Forumu, Hacettepe Üniversitesi yayınları, 2004.Payaslıoğlu Arif, “İdari Reformun Sınırlılıkları”, Amme İdaresi Dergisi, C. 4, S. 2, 1971b.Payaslıoğlu Arif, “İdari Reformun Yönü ve Stratejisi”, Amme İdaresi Dergisi, C. 4, S. 2, 1971a.Podol Richard, “Bir Yabancı Gözüyle Yirminci Yüzyılın Ortasında Türk Kamu Yöneticisi”, (çev. C.Tutum), Amme İdaresi Bülteni, Sayı 10, 1967.Prens Sabahaddin, Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?, (Çev. F. Unan), Ayıraç Yayınları, Ankara, 1999.Riggs Fred W., “Administrative Reform and Political Responsive: A Theory of Dynamic Balancing”, (Ed. H. Eckstein and T Robert), Comparative Politcs Series, V.1Riggs Fred W., “Bürokratlar ve Siyasal Gelişme: Çelişmeli Bir Görüş”, (Çev. S. Yalçındağ), Amme İdaresi Dergisi, C. 4, S. 2, 1971.Rowat, C. Donald, Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Bürokrasilerin Karşılaştırılması: İstatistiki Bir Analiz, DPB Yayını, 1991.Sait Güran, “Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısının Değerlendirilmesi”, Kamu Yönetimi Reformu, ASAM Yayınları, 2003.Sander Oral, Türk Amerikan İlişkileri, AÜSBF Yayını, Ankara, 1979Saran Ulvi, Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma, Atlas Yayınevi, Ankara, 2004.Sargut Selami, “Kamu Örgütleri Kuramını Arıyor: Kuramsal Bir Yaklaşım”, 21. Yüzyılda Nasıl Bir Kamu Yönetimi Sempozyumu, TODAİE Yayını, Ankara, 1997.Savcı Bahri, “Türkiye’de Reform Hareketlerinin Bir Analizi”, AÜSBF Dergisi, C. XX, S. 4, 1965.Savcı Bahri, “Yeni Bir Anayasa Rejimine Doğru Gelişmeler”, AÜSBF Dergisi, C. XVI, N.1, 1961.Schımenke Dieter, “Federal Almanya’da Yönetsel Gelişme ve Yönetsel Reformlar”, Amme İdaresi Dergisi, C.19, S.3, 1986.Schmanke Dieter, “Federal Almanya’da Yönetsel Gelişme ve Yönetsel Reformlar”, (Çev. M. Yıldırım), Amme İdaresi Dergisi, C. 19, S. 3, 1986.Sencer Muzaffer, “Cumhuriyet Hükümetleri”, Amme İdaresi Dergisi, C.18, S. 4, 1985.Sencer Muzaffer, “Osmanlı İmparatorluğunda Tanzimat Sonrası Siyasal ve Yönetsel Gelişmeler”, Amme İdaresi Dergisi, C.17, S. 3, 1984.Sencer Muzaffer, “Türkiye’de Kalkınma Stratejileri ve Planlama Süreci”, Amme İdaresi Dergisi, C.24, S. 4, 1991.Sencer Muzaffer, Türkiye’nin Yönetim Yapısı, 1986.Sezer Birkan U., “Büyük Devlet-Küçük Devlet Tartışmaları”, Amme İdaresi Dergisi, C. 25, S.4, 1992.Shaw Stanford J.-Ezel K. Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye II, (Çev. Mehmet Harmancı) E Yayınları, 2. Baskı, İstanbul,1994.Shaw Stanford, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye I, (Çev. Mehmet Harmancı) E Yayınları, 2. Baskı, İstanbul,1994.Smith T., “Post-Modern Politics and The Care for Constitutional Renewal”, Political Quarterly, V. 65, N. 2, 1994Stewart John and K. Walsh, ”Change in the Management of Public Services”, Public Administration, V. 70, N. 4, 1992.Suvla Refii Şükrü, “Türkiye ve Marshall Planı(1)”, İÜİF Dergisi, C.10, S.1-4, 1949.Sürgit Kenan, “Türkiye’de İdareyi Yeniden Düzenleme ve Geliştirme Çabaları”, Amme İdaresi Dergisi, C.1, S.1.Sürgit Kenan, Türkiye’de İdari Reform, TODAİE Yayını, Ankara, 1972.Şaylan Gencay, “Bağımsız Bir Disiplin Olarak Kamu Yönetimi: Yeni Paradigma Arayışları”, Amme İdaresi Dergisi, C. 29, S. 3, 1996.Şaylan Gencay, “Bir Yapısal Değişim Sorunu Olarak Yönetim Reformu”, Türkiye’de Kamu Yönetimi, (Der. B. Aykaç, Ş.Durgun-H.Yayman), Yargı Yay., Ankara, 2003.Şaylan Gencay, “Cumhuriyet Bürokrasisi”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, C. 2, İletişim Yayınları, İstanbul, 1983a.Şaylan Gencay, “Devletin Yeniden Yapılanması”, Türkiye’de Bunalım ve Demokratik Çıkış Yolları, TÜBA Yayını, Ankara, 1998.Şaylan Gencay, “Günümüz Mülki Amirlik Sistemini Nitelendiren Bir Eğilim: Siyasal Yönetsel Yapı Bütünleşmesi”, Türkiye’de Mülki İdare Amirliği, (Ed. K. Fişek), TİD Yayını, Ankara, 1976b.Şaylan Gencay, “Mülki İdare Amirliği Sisteminin Belirleyici Bir Özelliği: Merkezcilik”, Türkiye’de Mülki İdare Amirliği, (Ed. K. Fişek), TİD Yayını, Ankara, 1976a.Şaylan Gencay, “Toplumsal Değişme, Yönetsel Bozulma ve Yolsuzluk”, Amme İdaresi Dergisi, C. 8, S. 4, 1975.Şaylan Gencay, “Türkiye Cumhuriyetinde Devlet Yapısının Evrimi”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, C. 2, İletişim Yayınları, İstanbul, 1983b.Şaylan Gencay, “Üçüncü Beş Yıllık Plan ve İdari Reform”, Amme İdaresi Dergisi, C. 6, S. 2, 1973.Şaylan Gencay, Değişim, Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevleri, İmge Yayınevi, Ankara, 1997.Şaylan Gencay, Devlet Reformu: Kamu Personel Yönetiminden İnsan Kaynaklarına Geçiş, TESEV Yayını, İstanbul, 2000.Şaylan Gencay, Türkiye’de Kapitalizm, Bürokrasi ve Siyasal İdeoloji, TODAİE Yayını, Ankara,1974.Tan Turgut, “Kamu Hizmeti, Özelleştirme ve Bürokrasinin Azaltılması Üzerine”, Türk İdare Dergisi, S.378, 1988.Tan Turgut, “KAYA Çerçevesinde Merkezi İdarenin Yeniden Düzenlenmesi”, Kamu Yönetimini Yeniden Düzenleme, Kayud Yayını, Ankara, 1993.
doi:10.1016/0261-3069(93)90098-G
Tan Turgut, “Yönetimde Yeni Rasyonellik Arayışları ve Hukuk”, Kamu Yönetimi Disiplini Sempozyumu Bildirileri, C. 2, TODAİE Yayını, Ankara, 1995.
doi:10.1016/S0399-077X(05)81244-2
Tekeli İlhan, “Devletin İktisadi Hayattaki Yeri”, İFMC İktisat Dergisi , (Özel Sayı), 1997.Tekeli İlhan, “II. Dünya Savaşı Sırasında Hazırlanan savaş Sonrası Kalkınma Plan ve Programları”, ODTÜ Gelişme Dergisi, 1980.Tekeli İlhan, “Yönetim Kavramı Yanısıra Yönetişim Kavramının Nedenleri Üzerine”, Sosyal Demokrat Değişim, S.3, 1996.Tekeli İlhan-Selim İlkin, 1929 Dünya Buhranında Türkiye’nin İktisadi Politika Arayışları, ODTÜ Yayını, 1983.Tekeli İlhan-Selim İlkin, Dr. Max Von Porten’in Türkiye’deki Çalışmaları ve İktisadi Devlet Teşekkülleri Sisteminin Oluşumu, Frederich Ebert Vakfı Yayını, İstanbul, 1992.Tekeli İlhan-Selim İlkin, Uygulamaya Geçerken Türkiye’de Devletçiliğin Oluşumu, ODTÜ Yayını, 1982.Terry L.D., “Why We Should Abandon the Misconcecieved Quest to Reconcile Public Entrepreneurship With Democracy”, Public Admiministration, V. 53, N. 4, s. 319-328.1993.Terry, D. Larry; “From Greek Mythology to the Real World of the New Public Management and Democratic Governance”, Public Administration Review, 59,3,272-278, 1999.
doi:10.2307/3109958
Tezel Yahya Sezai, Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi, Yurt Yayınları, 2. Baskı, 1986.TOBB, Mahalli İdarelerin Yeniden Yapılandırılması, Yerel Yönetim Reformu, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 1996.
doi:10.1006/bmme.1996.0084
TODAİE, İdarenin Yeniden Düzenlenmesi İlkeler ve Öneriler, TODAİE, Ankara, 1972.TODAİE, İdari Reform ve Reorganizasyon Raporu, TODAİE Yay, Ankara, 1961.TODAİE, Kamu Yönetimi Araştırma Raporu, TODAİE Yayını, Ankara, 1991.TODAİE, Merkezi Hükümet Araştırma Projesi, TODAİE Yayını., Ankara, 1963Tortop Nuri, “İdarenin Yeniden Düzenlenmesi”, AİTİA Dergisi, C.III, S.2, 1971.Trak Ayşe, “Liberalizm-Devletçilik Tartışması (1923-1939)”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, C. 4, İletişim Yayınları, İstanbul, 1983.Turgut Tan, “Kamu Yönetimi Reform Temel Kanun Tasarısı Değerlendirmesi”, Kamu Yönetimi Reformu, ASAM Yayınları, Aralık 2003.Tutum Cahit, “Fulton Raporu”, Amme İdaresi Dergisi, C. 2, S. 1, 1969.Tutum Cahit, “İdarenin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Çalışmalarda Personel Reformu Konusu”, Kamu Yönetimini Yeniden Düzenleme, KAYUD Yayını, Ankara, 1993.
doi:10.1016/0261-3069(93)90098-G
Tutum Cahit, “İdari Reformda Başlıca Yaklaşımlar”, Amme İdaresi Dergisi, C. 4, S. 2, 1971.
doi:10.1049/el:19710534
Tutum Cahit, “Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma”, Türkiye’de Kamu Yönetimi, (Der. B. Aykaç, Ş.Durgun-H.Yayman), Yargı Yay., Ankara, 2003.
doi:10.3848/iif.2003.206.5672
Tutum Cahit, Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma, TESAV Yayını, Ankara, 1994.
doi:10.1016/0261-3069(94)90116-3
TÜSİAD, Kamu Bürokrasisi Raporu, TÜSİAD Yayını, İstanbul, 1983.TÜSİAD, Kamu Reformu Araştırması, TÜSİAD Yayını, İstanbul, 2002.TÜSİAD, Yerel Yönetimler Sorunlar Çözümler, TÜSİAD Yayını, İstanbul, 1995.Tütengil, Cavit Orhan, “Türkiye’nin Sorunları ve Prof. Dr. Fritz Baade”, İÜİF Dergisi, C.24, S.1-2, 1963-1964.Ulusoy Ali, “Kamu Yönetimi Reformu Hakkında Bir Değerlendirme”, Hukuk ve Adalet Dergisi, yıl 1, S. 2, 2004.Uotila Jaakka, “Finlandiya’da Kamu Yönetiminin Geliştirilmesi”,(çev.Ü. Fesçioğlu) Amme İdaresi Dergisi, C.4, S.2, 1971.Üstüner Yılmaz - Fuat Keyman, “Globalleşme, Katılımcı Demokrasi ve Örgüt Sorunu”, Türkiye’de Kamu Yönetimi, (Der. B. Aykaç, Ş.Durgun-H.Yayman), Yargı Yay., Ankara, 2003.
doi:10.3848/iif.2003.206.5672
Üstüner Yılmaz, “Kamu Yönetimi Disiplininde Kimlik Sorunsalı”, Türkiye’de Kamu Yönetimi, (Der. B. Aykaç, Ş.Durgun-H.Yayman), Yargı Yay., Ankara, 2003a.Üstüner Yılmaz, “Kamu Yönetimi Disiplininde Yöntem Sorunsalı”, Türkiye’de Sosyal Bilim araştırmalarının Gelişimi, Türk Sosyal Bilimler Derneği Yayını, Ankara, 1986.Üstüner Yılmaz, “Kamu Yönetimi Kuramı ve Kamu İşletmeciliği Okulu”, Türkiye’de Kamu Yönetimi, (Der. B. Aykaç, Ş.Durgun-H.Yayman), Yargı Yay., Ankara, 2003b.Waldo Dwight, “A Theory of Public Administration Means in Our Time a Theory of Political” (Ed. N. B. Lynn, A. Wildasvky), Public Administration – the State of The Discipline, New Jersey, 1990.Waldo, Dwight; The Administrative State, USA:Holmes & Meier Pub., 1984Wallis Malcom, Bureaucracy İt’s Role İn Third Development, Mc Millan Publishers, 1989.Ward Robert E. and D. A. Rustow, Political Modernization in Japan and Turkey, (Ed.), Princeton University Press, New Jersey, 1964.Waterbury John, Sonsuz Yanılgılar Karşısında, (Çev. M. Mengütürk, N. Nas), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1997.Weikart , A. Lynne. “The Giuliani Administration and the New Public Management in New York City”, Urban Affairs Review, XXXVI, 3, (January 2001), 359-382.
doi:10.1177/10780870122184894
Weiker W. F., “Osmanlı Bürokrasisi: Modernleşme ve Reform”, (Çev. S. Büyükdevras-E. Oyal) Amme İdaresi Dergisi, C. 6, S. 1, 1973.Widman Horst, Atatürk ve Üniversite Reformu, (çev.A. kazancıgil, S. Bozkurt), Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 1999.Wilson Woodrow, Seçme Parçalar, (Çev. N. Abadan), Türk Siyasi İlimler Deneği Yayını, İstanbul, 1961.Wright Deil S. -Yasuyoshi Sakurai, “Administrative Reform in Japan: Politcs, Policy and Public Administration in a Deliberative Society”, Public Administrative Review, March/April, 1987.Yalçın Aydın, “İktisadi Durumuz Hakkında Barker Heyeti Raporu Üzerine Düşünceler”, AÜSBF Dergisi, C.VI, N. 1-4, 1951.Yalçındağ Selçuk, “Bitmeyen Senfoni: Yerel Yönetimler Reformu”, Amme İdaresi Dergisi,C.26, S. 1, 1993.Yalçındağ Selçuk, “Devlet Kesiminin Yeniden Düzenlenmesi Çalışmalarının Yönü ve Stratejisi Üzerine”, Amme İdaresi Dergisi,C.4, S. 2, 1971.Yalçındağ Selçuk, “Kamu Yönetimimizin Evrimi Üzerine Notlar”, Amme İdaresi Dergisi, C.3, S.2, 1970.Yalçındağ Selçuk, Yerel Yönetimler, Sorunlar, Çözümler, TÜSİAD Yayını, İstanbul, 1995.Yayla Yıldızhan, “Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısında Denetim”, Hukuk ve Adalet Dergisi, S.2, 2004.Yenal Oktay, Cumhuriyetin İktisat Tarihi, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Yayını, İstanbul, 2001Yerasimos S., Türkiye’de Az Gelişmişliğin Tarihi, Belge Yayınları, 1972.Yıldızhan Yayla, “Türkiye İdaresinin Yeniden yapılandırılması Üzerine Bazı Gözlemler”, Türkiye’de Kamu Yönetimi, (ed. B.Aykaç vd.)Yargı Yayınları, 2003.Yılmaz Osman, Kamu Yönetimi Reformu: Genel Eğilimler ve Ülke Deneyimleri, DPT Yayını, Ankara, 2003Younis Talib, S.A.M. İbrahim, M.A. McLean, “Administrative Development and Reform in Turkey: A Historical Overwiev (Part I)”, İnternational Journal of Public Sector Management, V. 5, N.1, 1992.Yücel Yaşar, Osmanlı Devlet Düzenine Ait Metinler, TTK Yayını, 1974Zabcı Filiz Ç, “Dünya Bankası’nın Küresel Pazar için Yeni Stratejisi: Yönetişim”, AÜSBF Dergisi, C.57, S.3, 2002.Zamor Garcia J., “İdari Reforma Ekolojik Yaklaşım”, (çev. E. Oyal)Amme İdaresi Dergisi, C.4, S.2, 1971.Zürcher Erik J., Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, (Çev. Yasemin S. Gönen), İletişim Yayınları, 8.Baskı, İstanbul, 2000.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31537
 • Online
  • Ziyaretçi: 147
  • Üye: 0
  • Toplam: 147

Detaylı İstatistikler