Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

TÜRKİYE’NİN KULLANDIĞI ULUSLARARASI KREDİLER ve ÇEVRE (IMF ve Dünya Bankası)

Oluşturulma Tarihi: 2003

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): KORKMAZ, Tülay (Yazar),

Emeği Geçen(ler): KELEŞ, Ruşen (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ÇEVRE ANABİLİM DALI Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi:


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Türkiye\'nin Kullandığı Uluslararası Krediler Ve Çevre(IMF ve Dünya Bankası)
Özet İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD, dünyanın yeniden paylaşımının temellerini atmak, daha modern ve rafine sömürü yöntemlerini uygulamak için, Avrupa'nın elinde tuttuğu sömürgelerin bağımsızlığını kazanmalarında öncülük etmiş, bu ülkelerin bağımsızlığını elde etmesinin ardından, IMF ve Dünya Bankası'nın kredi verme koşulları değiştirilmiştir.1980 sonrası Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni söylemleri ile yeniden düzenlenenIMF ve Dünya Bankası kredileri, kredi kullanan ülkelere İstikrar ve Yapısal Uyum Programları adı altında yaptırımlar uygulamış bu ülkeleri ekonomik, mali, yönetsel açıdanşekillendirerek daha borçlu konuma getirmiştir.Türkiye'de IMF ve Dünya Bankası kredilerinden yararlanan bir ülke olmasınedeniyle, bu kurumlar tarafından önerilen istikrar, yapısal uyarlama ve reform programlarını uygulamak zorunda kalmış, devletin küçültülmesi ve özelleştirme programlarını uygulamayakoyarak, dışa bağımlı, borçlu, borcunu borçla ödeyen bir ülke konumuna gelmiştir.Sonuçta refahın ve ekonomik gelişmenin tüm dünyaya yayılması olduğu ileri sürülen küreselleşme ülkelerin doğal değerlerinin azalmasına, kültür ve ahlak erozyonuna yol açmıştır. Tüm bu uygulamaların sonucu yoksul ülkelerde –var olduğu kadarıyla- demokratiksüreçler, çevresel koruma önlemleri, planlı kalkınma çabaları, tümüyle kesintiye uğramış, ülkelerin her türlü politikası küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni süreçlerine uygun halegelmiştir.
İçindekiler
Açıklamalar İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD, dünyanın yeniden paylaşımının temellerini atmak, daha modern ve rafine sömürü yöntemlerini uygulamak için, Avrupa'nın elinde tuttuğu sömürgelerin bağımsızlığını kazanmalarında öncülük etmiş, bu ülkelerin bağımsızlığını elde etmesinin ardından, IMF ve Dünya Bankası'nın kredi verme koşulları değiştirilmiştir.1980 sonrası Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni söylemleri ile yeniden düzenlenenIMF ve Dünya Bankası kredileri, kredi kullanan ülkelere İstikrar ve Yapısal Uyum Programları adı altında yaptırımlar uygulamış bu ülkeleri ekonomik, mali, yönetsel açıdanşekillendirerek daha borçlu konuma getirmiştir.Türkiye'de IMF ve Dünya Bankası kredilerinden yararlanan bir ülke olmasınedeniyle, bu kurumlar tarafından önerilen istikrar, yapısal uyarlama ve reform programlarını uygulamak zorunda kalmış, devletin küçültülmesi ve özelleştirme programlarını uygulamayakoyarak, dışa bağımlı, borçlu, borcunu borçla ödeyen bir ülke konumuna gelmiştir.Sonuçta refahın ve ekonomik gelişmenin tüm dünyaya yayılması olduğu ileri sürülen küreselleşme ülkelerin doğal değerlerinin azalmasına, kültür ve ahlak erozyonuna yol açmıştır. Tüm bu uygulamaların sonucu yoksul ülkelerde –var olduğu kadarıyla- demokratiksüreçler, çevresel koruma önlemleri, planlı kalkınma çabaları, tümüyle kesintiye uğramış, ülkelerin her türlü politikası küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni süreçlerine uygun halegelmiştir. (At the beginning, while IMF was giving credit to the countries giving external deficit, The World Bank gave credit for reconstruction of the countries destroyed by war, bucking up of Underdeveloped countries and reduction of their poorness as per date.After the Second World War, United States had been pioneered to thecolonies governing by Europe for laying the foundation of new sharing of the world and implementing more modern and refined exploitation methods and after they had secured their independence, the provisions of credit granting of IMF and The World Bank had beenchanged.After 1980s, The IMF and The World Bank credits that were rearranged by TheGlobalisation and The New World Formation sayings have implemented sanctions to the countries using credits under the name of Stability and Structural Accordance and yield themmore indebted by shaping economically, financially and administratively.For the reason of being a country benefiting from IMF and World Bank Credits, Turkey has been required to implement the stability, structural adaptation and reform programs and by putting into practice the minimizing of state and privatisation programbecame a dependent state and paying her debts by debts.As a conclusion the globalisation that is said to be spreading of prosperity and economical progress all over the world has give rise to a wild exploitation for proletariansand pillaging of natural values of Underdeveloped Countries, cultural and morality erosion.The result of all these implementations the democratic periods, environmental protect measures, planned improvement efforts in the poor countries –as far as being existed- have been interrupted wholly, all the politics of countries have been equipped to globalisation andNew World Formation process.)
Haklar
Notlar

Kaynakça“About the Worldbank”, (http://www.worldbank.org.Turkey Country Office) Mart 2002.Ağca, Barçın, “Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi (Johannesburg, 26 Ağustos-4 Eylül)” Dışişleri Bakanlığı, (http://www.mfa.gov.tr/Turkce/grupe/ues-7/kalkinmazirvesi.htm) Eylül 2003.Akyazılı, Erşat, “Devletin Yeniden Yapılandırılması Norm Kadro ve Rotasyon”,(http://www..eyyesen.org.tr/skursu/normkadro_ea.htm.) Aralık .2001.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü-Dünya Bankası Projeleri Dairesi Dokümanları.Başkaya, Fikret, Küreselleşme mi? Emperyalizm mi? Ankara, (Derleme),ÜTOPYA,1999,Bello, Walden, (Shea Cuuningham-Bill Rau ) Karanlık Zafer, ABD, Yapısal Uyum ve Küresel Yoksulluk, çev. Fikret Başkaya, 1. Baskı, Ankara, İmge Kitabevi, 1998.“Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi” (2000-2006), GEFII/Biyodiversity and Natural Resource Management Project, (http://www.gef-2org) Eylül 2003.Chossudovsky, Michel, Yoksulluğun Küreselleşmesi IMF ve Dünya bankası Reformlarının İçyüzü, Çev. Nur Domaniç, İstanbul, Çiviyazıları, 1999.Clark, John, Kalkınmanın Demokratikleşmesi- Gönüllü Kuruluşlar-. Çev. Serpil Ural, Ankara, Türkiye Çevre Vakfı Yayını, 1996.“Country Brief Turkey”, (http://www.worldbank.org) Kasım 2001.Duran, Metin, İ.Ü. Çev. Müh. Öğretim Üyesi,. “Devletin Yeniden Yapılandırılması Norm Kadro ve Rotasyon”(http://www.eyyesen.org.tr.)Duru, Bülent, Kıyı Politikası, Kyı Yönetiminde Bütünleşik Yaklaşımlar ve Ulusal Kıyı Politikası, Ankara, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, Tezler Dizisi: 13. 2003.Duru, Bülent, “Ormanların Özelleştirilmesi, Kıyılar ve Dünya Bankası Doğal Değer mi, Ekonomik Kalkınma mı?” Planlama, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını,OIKOS LOGAI, Ankara, 2003/1 s. 47-51.Demirer, N. Göksel ve Tezcan E. Abay, Küreselleşmenin Ekoloji Sonuçları, Ankara, Özgür Üniversite Kitaplığı:28, 2001.Demler, N. Temel Demirer, Metin Duran, Tayfun Görgün, Özgür Orhangazi, Gökçer Özgür, Kahraman Yapıcı, Neo-Liberal Saldırı ve İnsanlık, Birinci Baskı, Ankara, Ütopya Yayınevi, 1999.Dixon, John, “Environmental Economics and the Bank”, Environmental Matters Annual Review At the World Bank, toward environmentally and socially sustainable development. Fall 1998, s. 48-50, Washinton D.C., “Dünya Bankası Yaklaşımı”, (http://www.yerelnet.org.tr.) Nisan 2001.Devlet Planlama Teşkilatı, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Gelir Dağılımının İyileştirilmesi ve Yoksullukla Mücadele Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, 2002.Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye Çevre Stratejisi ve Eylem Planı, Ankara, 1995.Devlet Planlama Teşkilatı , Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Borçlanma, İç ve Dış Borç Yönetimi Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, 2002.Eğilmez, Mahfi, “Uluslararası Para Fonu (IMF) Dünya Bankası Grubu ve Türkiye”, (http://www.mahfiegilmez.nom.tr.kose_7htm) Aralık .2001Eğilmez, Mahfi, “IMF ve Türkiye (2002)”(http://www.mahfiegilmez.nom.tr/kose_8htm.) Mayıs 2002Eğilmez, Mahfi, “IMF’nin teşhisi ve İlacı Yanlıştı”, Radikal Gazetesi.05/10/2002Eğilmez, Mahfi, “3 milyar dolar nasıl gelir?” Radikal Yazarlar, (http://www.radikal.com.tr/2000/05/28/yazarlar/mahegi.shtml Şubat 2002Environment Matters Annual Review At The World Bank, toward Environmentally and socially sustainable Development, fall 1998, The World Bank, Washington D.C., Fisunoğlu, Mahir, “Sürdürülebilir Kalkınma ve Ekonomi”, Sürdürülebilir Kalkınmanın Uygulanması- Tartışma Toplantısı-, Ankara, Türkiye Çevre Vakfı, Aralık, 1997.“Geleceğe Özen –Nüfus ve Hayat Kalitesi Bağımsız Komisyonu- Olumlu Değişiklikler İçin Radikal Bir Gündem”, Çev. Belkıs Çorakçı Dişbudak, Ankara,Türkiye Çevre Vakfı Yayını, 1997.Guidelines, January, 1995 Guidelines Procurement under IBDR Loans and IDA Credits, Guidelines, Revised January and August 1996, and September 1997, The World Bank, Washington D.C.,Güler, A. Birgül, Yeni Sağ ve Devletin Değişimi, Yapısal Uyarlama Politikaları, Ankara, TODAİE, 1996.Güler, A. Birgül, “Kamu Yönetimi ve Dünya Bankası”, Amme İdaresi Dergisi, Ankara, (Eylül 1995)’den ayrı Bası, Cilt 28, Sayı:3, TODAİE, 1996.Görer, Nilgün, “Commercialization and Privatzation of Urban Water and sewerage services Turkey: Poverty Reduction Viev”, Water Development and Poverty Reduction, Ed. By İ.H.Olcay Ünver, Rajiv K. Gupta IAS, Ayşegül Kibaroğlu, Kulver Academic Publisiher, Boston, s.184-195. 2003.Görer, Nilgün, Kentsel Altyapı Politikalarının Değişimi: İçmesuyu ve Kanalizasyon Sektörü Örneği, (Yayınlanmamış Doktora Tezi) A.Ü. SBF, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Kent ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara, 2000.Görer, Nilgün, “ Kentsel İçmesuyu ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uygulanan Politikaların Toplumsal Bir Sonucu ‘Su Yoksulluğu/Yoksunluğu’”, Kentleşme, Göç ve Yoksulluk, Ed. Ahmet Alpay Dikmen, Sosyal Bilimler Derneği, Ankara , s. 313 - 340.Görer, Nilgün,”Kentsel İçme Suyu ve kanalizasyon Hizmetlerinde Uygulanan Politikaların Toplumsal Bir Sonucu”, Türkiye’de Kentsel Değişimler ve Siyasal Bilinç, Ankara.Kaplan, Ayşegül, Küresel Çevre Sorunları ve Politikaları, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları Tezler Dizisi: 18, ANKARA 1997.Kazgan, Gülten, Ekonomide Dışa Açık Büyüme, Son Gelişmeler ve Rakamlarla Güncelleştirilmiş, 2. Basım, İstanbul.1988.Keleş, Ruşen, “Bergama’da Hukukun ‘Altın’a’ Yenilgisi, 05.05.2002, Cumhuriyet Gazetesi. “Küreselleşme ve Çevre”, İstanbul Üniversite Öğrenci Koordinasyonu, (http://www.geocities.com.)Küresel Komşuluk, Küresel Yönetim Komisyonu’nun Raporu, Oxford University Press, Ankara, TÇV Yayını, 1996.“II. Kriz Sonrası Ekonomik Gelişmeler, IMF ve Reform Programı, Yapısal Değişiklikler” (http://www.foreigntrade.gov.tr/DTDERGI/Mart98/yapi.htm.) Eylül 2002.“IMF ve Dünya Bankası” (http://www.entezmenkul.com.tr/imf.html.) Mart 2002.“IMF ve Dünya Bankası Sermeye Hareketleri Hızına Yetişmek”,(http:// www.Turkis.org.tr.)“IMF Politikalarının Çeşitli Ülkelerdeki Sonuçları”, (http://www.eyyesen.org.tr.) Şubat 2002.İyibozkurt, Erol, Küreselleşme ve Türkiye IMF İle İlişkilerimiz, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa, 1999.Maliye Bakanlığı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, 1998,1999, 2000,2001, Yıllık Ekonomik Raporları,Peker, Ayşe Tatar, “Dünya Bankası: ‘Büyüme’ Söyleminden ‘İyi Yönetme’ Söylemine” Toplum ve Bilim, Bahar Sayısı, s.5-59.Q&A, Fact and Figures About World Bank Group, Sprig, External Affairs Vice Presidency, 1998. Washington D.C.,Mainstreaming the Environment, The World Bank Group and the Environment since the Rio Earth Summit, Fiscal 1995. Washinton D.C.,Sav, Özden, Çevre Kanunu’nun Uygulanması 23-24 Eylül 1999’da Düzenlenen Toplantıda Sunulan Tebliğler ve Yapılan Çalışmalar, Ankara, TÇV Yayını, 1999.Sezen, Seriye, Devletçilikten Özelleştirmeye Türkiye’de Planlama, Ankara. TODAEİ. 1999.Seyidoğlu, Halil, Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama, Geliştirilmiş 11. Baskı, İstanbul, Güzem Yayınları, 1996.Sönmez, Sinan, Dünya Ekonomisinde Dönüşüm Sömürgecilikten Küreselleşmeye, Birinci Baskı, Ankara, İmge Kitabevi Yayını, 2000.Suiçmez, Baki Remzi, “Türkiye’deki Sulama İşletmeciliği” (http://www.zmo.org.tr/etkinlikler/USY03/13pdf.) Ağustos 2003.Su Hizmetleri Yönetimi Genel Yapı, (ed) Birgül, Ayman Güler,TODAİE, Ankara, Yayın No:298, 1996.“Su Hizmetleri Yönetimi Antalya İncelemesi”, TODAİE, Ankara, Aralık 1999.Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Zirvesi Türkiye Ulusal Raporu Johnnesburg 2002, Çevre Bakanlığı, Temmuz 2002.Şahin, Mustafa, Kentli Dayanışması, (Yayınlandığı il belirtilmemiş), Ziver Ofset 2002.TESEV, Yoksullukla Mücadele ve Sürdürülebilir Kalkınma, 2002.The Worl Bank Group, Turkey Counry Office, “Projects and Bussiness Opportunities Cesme- Alacatı Water Supply and Sewerege Project” (http://wbln0018.worldbank.or.../Projects+And+Business+Opportunitiea?Open Document) Mart 2001.The World Bank, Integrated Controller’s Systems Providing Wprld Bank Information to the World, TURKEY Loans Status As of 19-JUL-2001, 309 Active and Inactive Loans Selected(http://info.worldbank.org/ics/LDS/Audit/loan_list.idc?ac...de=TR&fincr_option=%25&sort_key=4 &target=loans_referance) Temmuz 2001.The World Bank, Integrated Controller’s Systems Providing World Bank Information to the World, TURKEY Loans Statement of Loans/Credits Country Summary as of Jun 30, 2001, Country Department: Office of the Director, Region: EUROPE ANDCENTRAL ASIA Number of Loans/Credits, (http://info.worldbank.org/ics/SLC/Audit/slc_LS.İDC?CTRY_CODE=tr&yyman=010) Temmuz 2001.The World Bank Operational Manual Operational Policies, “Bank Lending Instrument Investment Lending”, OP 1.00, August 1994, Washington D.C.,The World Bank Operational Manual Operational Policies, “Bank Lendig Instrument Adjustment Lending”, OP 1 00, August 1994, Washinton D.C.,The World Bank Operational Manual Operational Policies, “Bank Lending Instrument Investment/Adjustment Lending” OP 1 00, August 1994, Washinton D.C.,The World Bank Operational Manual Operational Policies, “Bank Lending Instrument Debt and debt Service Reduction” OP 1 00, August 1994, Washinton D.C.,The World Bank Operational Manual Operational Policies, “Bank Lending Instrument Guarantee Operations” OP 1 00, August 1994, Washinton D.C.,“The Worldbank Group in Turkey Country Overwiew”,(http://www.worlbank.org.) Mart 2001.“Türkiye-Dünya Bankası İlişkileri” Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, Dünya Bankası Projeleri Dairesi-Mayıs 2003.“Turkey Recieves Gef Grand For Biodiversity and Natural Resource Management” (http://wbln0018.worldbank.org.../2236d7ca62fabe0a852568fd006d) Kasım2000.The World Bank Annual Report 1992: Washington D.C,.The World Bank Annual Report 1998: Major Programs. Washington D.C.,“The World Bank and The Environment”, (http:://www.worldbank.org.) Nisan 2002.United Nations Information Centre, (http://www.un.org.tr/Unic_wb.htm.) Mart 2001.World Development Report, Knowledge for Development, Including Selected World Development Indicators, Washington, D.C., 1998/99.World Reseources, A Guide to the Global Environment, People and the Environment, Washington, D.C.,1995.Yaşar Musa, “Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye”,(http://www.students.itu.edu.tr.) Mayıs 2002.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31537
 • Online
  • Ziyaretçi: 143
  • Üye: 0
  • Toplam: 143

Detaylı İstatistikler