Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

HÂKİM ŞEHİD el-MERVEZİ ve CEZA HUKUKU İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ (Hadd Cezaları Bağlamında)

Oluşturulma Tarihi: 2004

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): HAMMAD, M. Alem (Yazar),

Emeği Geçen(ler): DAĞCI, Şamil (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ (İSLÂM HUKUKU) ANABİLİM DALI Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi:


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler “Hâkim Şehid el-Mervezî ve Ceza Hukuku ile İlgili Görüşleri” (Hadd Cezaları Bağlamında), “Hâkim Şehîd el-Mervezî and His Ideas about penal Code” (In terms of Hadd punishment)
Özet Hâkim Şehîd el-Mervezî (ö. 334/ 945) Samanoğulları döneminde yaşamış önemli bir ilim ve devlet adamıdır.Bizim bu çalışmamız iki bölüm ve iki ekten oluşmaktadır. Giriş, tez konusunun önemi, sınırlandırılmasıve sunulması hakkında bilgi içermektedir. Birinci bölüm hayatını ve eserlerini, ikinci bölüm 'el-Kafi fi-Furui'l- Hanefîyye' adlı eserinin hudud bölümünün değerlendirilmesini içermektedir. Sonuç bölümü ise çalışmada nihai bilgileri içermektedir. EK-I'e hudud bölümünün Arapça metni, EK-II'ye ise haritalar ve Cetveller eklenmiştir.Bir Hanefi fakihi olan Hâkim Şehîd el-Mervezî'nin, fıkıh ile ilgili, kaynaklarda adı geçen yedi eseri tespitedilmiştir. Müellifin 'el-Kafî' isimli eseri dışındaki diğer eserleri günümüze kadar ulaşamamıştır. Hâkim Şehîdel-Mervezî, üzerinde çalıştığımız 'el-Kafî' adlı eserinde, furuî meselelerle ilgili olarak İmam Muhammed'in (ö.189/805) 'Zahiru'r-Rivaye' veya 'Mesâilu'l- Usul' olarak anılan eserlerini birleştirip tekrarları çıkararak konuları fıkıh bablarına göre tanzim etmiştir. Biz çalışmamızda Hâkim Şehîd el-Mervezî'nin 'el-Kafi' adlıeserinden sadece Hudud bölümünden ceza hukuku ile ilgili görüşlerini değerlendirmeye çalıştık.
İçindekiler
Açıklamalar Hâkim Şehîd el-Mervezî (ö. 334/ 945) Samanoğulları döneminde yaşamış önemli bir ilim ve devlet adamıdır.Bizim bu çalışmamız iki bölüm ve iki ekten oluşmaktadır. Giriş, tez konusunun önemi, sınırlandırılmasıve sunulması hakkında bilgi içermektedir. Birinci bölüm hayatını ve eserlerini, ikinci bölüm 'el-Kafi fi-Furui'l- Hanefîyye' adlı eserinin hudud bölümünün değerlendirilmesini içermektedir. Sonuç bölümü ise çalışmada nihai bilgileri içermektedir. EK-I'e hudud bölümünün Arapça metni, EK-II'ye ise haritalar ve Cetveller eklenmiştir.Bir Hanefi fakihi olan Hâkim Şehîd el-Mervezî'nin, fıkıh ile ilgili, kaynaklarda adı geçen yedi eseri tespitedilmiştir. Müellifin 'el-Kafî' isimli eseri dışındaki diğer eserleri günümüze kadar ulaşamamıştır. Hâkim Şehîdel-Mervezî, üzerinde çalıştığımız 'el-Kafî' adlı eserinde, furuî meselelerle ilgili olarak İmam Muhammed'in (ö.189/805) 'Zahiru'r-Rivaye' veya 'Mesâilu'l- Usul' olarak anılan eserlerini birleştirip tekrarları çıkararak konuları fıkıh bablarına göre tanzim etmiştir. Biz çalışmamızda Hâkim Şehîd el-Mervezî'nin 'el-Kafi' adlıeserinden sadece Hudud bölümünden ceza hukuku ile ilgili görüşlerini değerlendirmeye çalıştık. (Hsakim Şehîd el-Mervezî is a distinguished scholar and statesman who lived during the reign of “Samanoğulları”This study is comprised of two parts and two appendice.Introductory part contains information about the importance of the topic of the thesis limits and presentation. The first part ealuates the life and works of thescholar and the second part focuses on the work of the scholar,”el-Kafî fî Furuî’l-Hanafîyye” and spankingpunismentso.The conchusion, part gives information about final evaluations.In the Appendix I,the Arabic text ofthe punishments,and in the Appendix II,the maps and tables have been attached.Seven different works of Hâkim Şehîd el-Mervezî,a Hanefî fakih, a muslim-Jusists Legal Authority,havebeen quoted in the resowces related to İslamic Law .No other works of the scholar , apart from “el-Kafî”,havesurvived till today.In the works, “el-Kafî”, Hâkim eş-Şehîd combined the works of “Zahiru’r Rivaye”, or“Mesailu’l-Usul”of Imam Muhammed(d.805 AD)over “furui” issues and eliminated the repetitions and redesigned the legal articles in order.In this study,we have tried to assess the ideas of Hâkim Şehîd el-Mervezî related to punishment in his work.”el-Kafî”.)
Haklar
Notlar

Kaynakça________, el-Lubâb fi Tezhîbi’l-Ensâb, Kahire 1357.________, Mukaddemât ve Mebahis fî Hadarâti’l- Arab ve’l-İslam , Dımeşk 1974/1394.________,Târîhu’t-Turâsi’l-Arabî, Mütercim, Mahmud Fehmi Hicazî, İdaretu’s-Sakafe ve’n-Neşr 1403-1983.Armağan, Servet, İslam Hukuku’nda Temel Hak ve Hürriyetler, Ankara 1987.Atar, Fahrettin, Fıkıh Usûlü, İstanbul 1988.Ateş, Süleyman, Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, İstanbul 1990Aydın, M. Âkif, Türk Hukuk Tarihi, 3. Baskı, İstanbul 1999.Aynî, Bedreddîn Ebû Muhammed Mahmud b. Ahmed, Umdetu’l-Kârî lî Şerh-i Sahîhi’l-Buhârî, Daru’t- Tabaati’l-Âmire, İstanbul, 1308.Bağdâdî, İsmâil Paşa, Hediyyeti’l-Arifîn, el-Behîyye, İstanbul 1955.Bârthold, Vasili Velademirviç (ö. 1869/1930), Türkistan Nâme (ter. Kerim Kişaverzî), İran 1352.Bayraktar-Hamidullah-Tuğ-Kavakçı, “İmam Muhammed Şeybânînin İstanbul Kütüphanelerindeki Mevcut Yazma Eserleri”, İslam Medeniyeti Dergisi. Sayı, 20, ss, 44-49, İstanbul 1969.Berzencî, Abdullatif Abdullah, et-Teârid ve’t-Tercih Beyne’l-Edilleti’ş-Şerîyye, Matbaat-ı Sermed, I. Baskı, Irak 1982.Bilmen, Ömer Nasuhi (ö. 1971), Hukuk-u İslâmiye ve Istılâhat-ı Fıkhiyye Kâmusu, Nezih Akbasan Matbaası, İstanbul 1955.Buhârî, Ebû Abdillah Muhammed b. İsmâil, (ö.256/869), el-Câmiu’s-Sahîh, el- Matbaatu’l-Meymene, Mısır (t.y).CARL BROCKELMANN, GAL (Geschichte Des Arabischen Litterature), Leiden, E.J. Brill, 1943.Cezîrî, Abdurrahman, Kitâbu’l-Fıkh ale’l-Mezahibi’l-Erba’a, Beyrût 1392.Cin Halil, Akgündüz Ahmet, Türk Hukuk Tarihi, 2. Baskı, Konya 1995.
doi:10.3406/remi.1995.1450
Çalışkan İbrahim, İslam Ceza Hukuku’nda Gayr-ı Müslimlerin Statüsü, A.Ü. Doktura Tezi, Ankara 1986.Çelebi, Katib, Keşfu’z-Zunûn, Behîyye, İstanbul 1951.Dağcı, Şamil, “İslam Hukukunda Suçlar ve Cezalar ile İlgili Özel Hükümler” (yayınlanmamış) Makale, Ankara,1996.
doi:10.1016/S0261-3069(97)00019-8
Dare kutnî, Alî b. Ömer, Daru’l-Kutnî, Kahire 1384/1944.Ebû Ceyb, Sa’dî, Kâmus’l-Fikhiyye, Lugaten ve İstilâhen, I.Dimeşk 1988.
doi:10.2523/18143-MS
Ebû Dâvûd, Süleyman b. Eş’as es-Sicistânî el-Ezdî (ö.275/886) es- Sünen, 3. Baskı, Mısır 1650-1369.Ebû Zehra, Muhammed, el-Cerîme ve’l-Ukûbe fî’l-Fıkhı’l-İslâmî, Kahire 1976.Edhem, Halil, Dûvel-i İslâmiyye Tarihi, (İstenleyh Lehn Polun, İslâm Devletleri Sülalelerine Dair Olan Eserin Ta’dilat ve İlavesiyle Tercümesidir), Milli Matbaa-i İstanbul, 1345/1927.el-Hamevî.Ya’kut b. Abdullah el-Bağdadî (ö.626/1229), el-Mu’cemu’l-Buldân, Mısır 1324/1906.el-Isfehanî, Hamza b. el-Hasan, Târîh-i Senî Mûlûku’l-Ard ve’l-Enbiyâ, Abdu’l-Malik 1.’ye kadar ,Beyrut (t.y).el-Kâsânî, Alauddin Ebî Bekr b. Mes’ud, (ö.587/1191), el-Bedâîu’s-Sanâî’ fî Tertibi’ş-Şerâî, Beyrut 1974.el-Kefevî, Ketâibu A’lâmi’l-Ahyâr, Süleymaniye Kütüphanesi, Atif Efendi No: 630 (Yazma).el-Kevseri, Muhammed Zahid, Bulûğu’l-Emânî fi-Sireti’l-İmam Muhammed b. el-Hasen eş-Şeybânî, Mektebetu’l-Hancî, Mısır 1355.el-Kureşî, Muhyiddin Ebî Muhammed Abdulkadir b. Muhammed b. Muhammed b. Nasrullah İbn Salim Ebî’l-Vefâ (ö. 775/696), el-Cevâhiru’l-Mudîyye, fi-Hayder Abad el-Dekkân 1332.el-Leknevî, Muhammed b. Abdulhay (ö. 1887-1304), Fevâidu’l Behiyye fî Terâcimi’l-Hanefîyye, Mısır (t.y).el-Merginânî, Burhaneddîn Ebû’l-Hasan Ali b. Ebî Bekr b. Abdi’l-Celîl, (ö.593/1197), el-Hidâye Şerh-u Bidâyeti’l-Mübtedi, Matbaatu Mustafa el-Bâbî el-Halebî, Kahire 1964.el-Mevsilî, Abdullah b. Mevdûd (ö. 1284/1867), el-İhtiyâr lî-Talîli’l-Muhtar, İstanbul 1451.el-Meydanî, Abdulganî el-Guneymî,(ö.1292/1881), el-Lubâb fî Şerhi’l-Kitâb, Matbaa-i Dersaâdet, İstanbul (t.y.)el-Müslim, Ebû’l-Huseyn b. Haccâc el-Kuşeyrî (ö. 261/874), el-Câmiu’s-Sahîhu’l-Müslim, Muhammed Fuad Abdu’l-Bâkî, Daru-ihyi’l kütübi’l-Arebiyye, Mısır 1955.en-Nesâî, Ebû Abdurrahman Ahmed b. Şuâyb (ö. 303/915), es-Sûnen, Matbaatu-Mustafa el- Bâbî el- Halebî,Mısır 1964-1383.en-Nesefî, Ebû’l-Berekât Abdullah b. Ahmed (ö. 710/1310), Keşfu’l-Esrâr, İstanbul 1986.en-Nevevî, Muhiddin Ebû Zekeriyya b. Şeref, Sahîhu Muslim bî Şerhi’n-Nevevî, Kahire (t.y.).Eroğlu Muhammed ,İmam Muhammed eş-Şeybani Nesebi,Hayatı ve İlmi,İslam Medeniyeti Yıl:2 sayı:20 mayıs-haziran, s.31-34. İstanbul 1969.es-Sabûnî, Muhammed Ali, Revâiü’l-Beyân, Tefsîru Ayâti’l-Ahkâm mine’l-Kur’an, İstanbul (t.y.).es-Sahnûn, b. Saîd et-Tennûhî, (ö.240/854), el-Müdevvenetü’l-Kûbra, Matbaatu’s-Saâde, Mısır 1323.es-Semânî, Ebû Sa’d Abdulkerim b.Muhammed b.Mensûr et-Temimi (ö.562/1162), el-Ensâb, Beyrut 1988/1408.es-Senânî, Abdurrezak b. Hamam,(ö.211/827), el-Musannef, (thk, Habiburrahman l- Âzemî), Gücrat,Pakistan 1392/1972.es-Serahsî, Ebû Bekr Muhammed b. Ahmed b. Ebû Selh (ö.483/1097), el-Mebsût, Çağrı Yayınları, İstanbul 1983.es-Subhanî, Ca’fer, Mevsûat-ı Tabakâti’l-Fukaha, Dâru’l-İhyâ, Beyrut (t.y).eş-Şâfiî, Ebû Abdullah Muhammed b. İdris,(ö.204/819), el-Ûmm, (m.y., b.y., y.y.), 1968.eş-Şeybânî, Ebû Abdillah Muhammed el-Hasen, Kitabu’l-Hucce alâ Ehli’l-Medine, (Thk. Mehdî Hasen el- Keylanî), Âlemu’l-Kütüb, 3. Baskı, Beyrut 1403/ 1983.
doi:10.1136/jmg.20.3.233-a
eş-Şirazî, Ebû İshâk İbrahim b. Ali, Yusuf el-Fîrûzâbâdï (ö. 476/1083), el-Mühezzeb fî Fıkhi Mezhebi’lİmam eş-Şâfiî, Matbaatu İsa el Bâbî el- Halebî,Mısır (t.y.).et-Tahavî, Ebû Ca’fer Ahmed b. Muhammed b. Seleme (ö. 321/933), Şerh-i Meâniyi’l-Asâr, Matbaa-i Mustafa Mamud, Niger Leknev 1867.et-Tebrîzi, Muhammed b.Abdillah el-Hatîb, Mişkâtü’l-Mesâbîh,(thk.Muhammed Nâsiruddin el- Elbânî), el-Mektebü’l-İslamî, Beyrut 1985.et-Temimî, Takiyuddin b. Abdulkadir (ö. 1010/1005), et-Tabakâtu’s-Senîyye fî Terâcimi’l-Hanefîyye, (Nşr. Abdulfettah Muhammed el-Hilv), Dâru’r-Rufâî Riyad 1403/1983.et-Tirmizî, Ebû İsâ Muhammed b. İsâ b. Servet (ö. 279/892), el-Câmiu’s-Sahîh 1.Baskı, Mısır 19311350.et-Tûsî, Ebû Ca’fer Muhammed el-Hasan b. Ali (ö. 460/1068), el-Mebsût fî Fıkhi’l-İmâmiyye, Tahran 1387.ez-Zebidî, Muhammed Murtaza (ö.1205/1790), Tâcu’l-Arûs Min Cevahiri’l-Kâmûs,1968.ez-Zehebî, Şemseddin Muhammed b. Ahmed b. Osman (ö.748/1347), Târîhu’l-İslâm, (Nşr. Ömer Abdu’s- Selâm Tedmûrî), Dâru’l-Kütübi’l-Arabî 1992-1413, Siyer-i A’lâmi’n-Nûbelâ, Beyrut 1404/1984.ez-Zeyl’aî, Fahreddin Osman b. Ali, Şerh-ı Kanz al-Dakâik, 2.Baskı,Beyrut (t.y.).ez-Ziriklî,Hayreddin, el-Â’lâm, 2.Baskı(t.y.).ez-Zurkani, Abdul-Baki, el-Cami beyne İlmi’l-Usul ce’l-Meanî,Şerhu Zurkani, Mısır 1307.Firûzabadî, Ebû-Mecdiddin Muhammed b.Yakub (ö.817/1415), Kâmusu’l-Muhît, İstanbul 1990.Gazzâlî Ebû Hâmid Muhammed b.Muhammed (ö.505/1111), el-Mustesfa min ılmi’l-Usûl, 1.baskı, el- Amiriyye Bulak,Mısır 1322.Gerdizî, Ebû Saîd Abdulhay b. ez-Zuhâk İbn Mahmud, Zeynu’l-Ahbâr, (Nşr. Abdulhay Habibî), Tahran 1347.Gûbar, Mîr Gûlam Muhammed, Afganistan Der Mesîr-i Tarih, Kabil 1366.Hamidullah, Muhammed, İslam Hukuku Etüdleri, Bir Yayıncılık, 1989.Hayrettin Karaman, İslâm Hukuk Tarihi, İstanbul (t.y.), İrfan Yayınevi.İbn Âbidîn, Muhammed Emin, (ö.1252/1836), Mecmuâtu’r-Resâil, Beyrut (t.y.). Reddu’l Muhtar, ale’d- Durri’l-Muhtar, Şerh-iTenviri’l-Ebsâr, Dersaadet, (t.y.)İbn Âşûr, M. Tahir,(Ö.1973) İslam Hukuk Felsefesi, (Trc. Vecdi Akyüz- Mehmet Erdoğan), İstanbul 1988.İbn Cûzeyy, el-Kavânine’l-Fıkhîyye, Beyrut 1409.İbn Cûzeyy, el-Kavânine’l-Fıkhîyye, Beyrut 1409.İbn Ebî Şeybe, Abdullah b. Muhammed, (ö.235/850)(thk, Sâid Muhammed el-Hâkim) el-Musannef, Daru’l- Fikr, Birinci Baskı Beyrut 1409/1989.İbn Hacer el- Askalânî, Ahmed b. Ali b. Hacer, Fetu’l-Bârî, Şerhu Sahîhi’l-Buhârî, Beyrut (t.y.).İbn Hazm, Ebû Muhammed Ali b. Ahmed (ö. 456/1063), el-Muallâ Bil-Âsâr, İdaretu’t-Tabaatu’l- Muniriyye, Dımeşk 1347.İbn İmâd, Şehabeddin Ebî’l-Falâh, Şezerâtu’z-Zeheb, Beyrut 1410/1989.İbn Kesîr, İmâdüddin Ebû’l-Fidâ İsmâil İbn Ömer (ö. 774/1373), el-Bidâye ve’n-Nihâye, Mısır 1932.İbn Kudâme, Muvaffakuddîn Ebû Muhammed Abdullah b. Ahmed b. Mahmud (ö.630/1230), el-Muğnî, Beyrut 1972.İbn Kutluboğa, Zeynûddin Ebî’l-Adl Kâsım (ö. 879/1316), Tâcu’t-Terâcim, (nşr. İbrahim Salih), Beyrut 1412/1992.İbn Mâce, Ebû Abdillah Muhammed b.Yezid el-Kazvinî (ö. 275/888), es-Sûnen, Çağrı Yayınları, İstanbul 1981.İbn Makûla, el-Emir el-Hâfız, el-İkmal, Beyrut (t.y.).İbn Manzûr, Cemaleddin Muhammed b.Mükerrem(ö.711/1311), Lisânü’l-Arab, Beyrut 1968.İbn Rüşd, Ebû’l-Velîd Muhammed b.Ahmed (ö.797/1199), el-Hâfid, Bidâyetu’l-Müctehid ve Nihâyetü’l- Muktesid, Beyrut 1403.İbnu’l-Cevzî, Ebî’l-Ferec, Abdurrahman b. Ali İbn Muhammed b. Ali (ö.597/1201), el-Muntazâm fî Târîhi’l-Mulûk ve’l-Ûmem, Haydarabad ed-Dekön 1357.İbnu’l-Esîr, İzzuddin Ebî’l-Hasan Ali b. Ebî’l-Kerem Muhammed b. Muhammed b. Abdulkerim b. Abdulvahid eş-Şeybanî (ö.630/1233), el-Kâmil fî’t-Târîh, Kahire 1348.İbnü’l-Hümâm, Kemâluddin Muhammed b. Abdulvâhid (ö. 861/1456), Fethu’l-Kadir ale’l-Hidâye, Mısır (t.y., b.y.).İnce, İrfan, İslam Hukukunda İrtidat Suçu ve Cezası, (Yüksek Lisans), M.Ü.S.B.E. İstanbul 1995.
doi:10.1016/0378-3839(95)00022-4
İslâm Ansiklopedisi, (İ. Kafesoğlu, T. Yazıcı, N.M. Çetin tarafından Leyden tabı esas tutularak telif, tadil, ikmal ve tercüme sureti ile neşredilmiştir), Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1988.Kavakçı, Yusûf Ziya, Karahanlılar Devrinde Maveraünnehir İslam Hukukçuları, Sevinç Matbaası, Ankara 1976.
doi:10.1080/00207597608247360
Kehhâle, Ömer Rıza, Mu’cemu’l-Mûellifin, Beyrut 1380/1961.Keskioğlu, Osman, Fıkıh Tarihi ve İslâm Hukuku, Müftüoğlu Yayınları, 1969.Köprülüzâde, Muhammed Fuat, Samanoğulları,Türk Tarih Kurumu Başveka- Let Matbaası, Kütüphanesi, Ankara.Kurt Hasan, Devlet Kurma Sürecinde Sâmâhoğulları, AÜİFD, XLIV, sayı,2, A.Ü. Basımevi, Ankara 2003, 109-129.M. Hayri Kırbaşoğlu,“ İslam’a Yamanan Sanal Şiddet Recm ve İrtidad Meselesi“ İslamiyat V (2002) ,sayı 1, 125-132.Mar’uf Nacî,Urûbetu’l-Ulema, I.baskı, Irak 1974/1394Muhammed Eşref, Târîh-i Umumî ve Osmanî Atlası, Mekteb-i Harbiye Matbaası, İstanbul 1329.Muhammed Mahrus, Abdullatif , Meşayıh-u Belh Mine’l-Hanefiyye , Irak 1977/1367Müneccimbaşı, Derviş Ahmed, Thk. Ahmed Nedim Mütercim, Sahâyifi’l-Ahbâr, Matbaa-i Amire, İstanbul 1285.Özel Ahmet, Hanefî Fıkıh Âlimleri, Ankara 1990.Pakalın, Mehmet Zeki , Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Maarif Basımevi, İstanbul 1956.Par Mırkhond, Histoire Des Samanıdes, Imprimerie Royale, M.DGGGXLV, Paris 1845,Schacht, Jaseph, el-Mehâric fi’l-Hıyel, Bağdat 1930.Servet, Armağan, İslâm Hukuku’nda Temel Hak ve Hürriyetler, Ankara 1987.Sezgin Fuat, G.A.S; Geschichte der Arabischen Schrifttums, Leiden, E.J. Brill 1975.Şa’ban, Zekiyuddin, İslâm Hukuku İlminin Esasları, (çev. İ.Kafi Dönmez), Ankara 1990.Taşkubrazâde, Mevlânâ İsamuddin Ebû’l-Hayr Ahmed b. Muslihiddin, Tabakâtu’l-Fukahâ, Musul 1961.
doi:10.1680/iicep.1961.11341
Türk Ansiklopedisi, Afgannistan md, yazarı belirtilmemiştir. Milli Eğitim Basımevi, Ankara 1976.Türk Hukuku Lugatı, (Türk Hukuk Kurumu tarafından hazırlanmıştır), Maarif Matbaası, Ankara 1944.Ûdeh, Abdulkadir, et-Teşrîu’l-Cinâi’l-İslâmî, Mukarânen bi’l- Kânûni’l-Vad’î, Daru’l-Kitabi’l-Arabî, Beyrut 1994.Yiğit, Yaşar, “ İnanç ve Düşünce Özgürlüğü Perspektifinden İrtidat Suç ve Cezasına” Bakış , İslamiyat c.2, sayı.2, Nisan-Haziran 1999, 121-135.Zeydan, Abdulkerim, el-Mecmuât-ı Buhûs-ı Fıkhîyye, Beyrut 1986.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31537
 • Online
  • Ziyaretçi: 221
  • Üye: 0
  • Toplam: 220

Detaylı İstatistikler