Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

CÂHİDÎ AHMED EFENDİ VE TASAVVUF ANLAYIŞI

Oluşturulma Tarihi: 2004

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): KIZILER, Hamdi (Yazar),

Emeği Geçen(ler): CEBECİOĞLU, Ethem (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ (TASAVVUF TARİHİ) BİLİM DALI Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi:


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Câhidî Ahmed Efendi Ve Tasavvuf Anlayışı
Özet
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar
Notlar

KaynakçaAbdizâde Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, İstanbul 1330.Abdurrahimoğlu, Erîşah, 1612-1680 Yılları Arasında Osmanlı Devleti’nin Merkezî Hazine Gelir Ve Giderleri, Müsbe, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1988.Abdülkadir İsa, Hakâik Ani’t-Tasavvuf, Haleb 1993.Aclûnî, İsmail B. Muhammed, Keşfu’l-Hafâ, Beyrut 1351.Adıvar, Adnan, Osmanlı Türklerinde İlim, Maarif Matbaası, İstanbul 1982.Afifî Ebu’l-Alâ, Fusûsu’l-Hikem Okumaları İçin Anahtar, Çev.: Ekrem Demirli, İz Yayıncılık, İstanbul 2000.
doi:10.1016/S0921-8890(00)00082-8
Afifî Ebu’l-Alâ, Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de Tasavvuf Felsefesi, Çev.: Mehmet Dağ, Kırkambar Yayınları, İstanbul 1999.Afifî Ebu’l-Alâ, Tasavvuf (İslam’da Manevî Hayat), Çev.: Ekrem Demirli- Abdullah Kartal, İz Yayıncılık, İstanbul 1999.
doi:10.1142/S0218488599000118
Ahmed B. Hanbel, El-Müsned, Beyrut 1991.Ahmed Emin, Duha’l-İslâm, Maatbatü’l-Lecneti’t-Ta‘Lif, Kahire 1365-68.Ahmed Naim, İslam Ahlâkının Esasları, Sad.: Ömer Rıza Doğrul, İstanbul 1945.Ahmed Refik, Büyük Tarih-İ Umumî, İstanbul 1328.Ahmed Refik, Felaket Seneleri 1094-1110), Kitabhâne-İ Askeri, İstanbul 1331.Ahmed Rıf’at, Mir’âtü’l-Makâsıd Fî Def’i’l-Mefâsid, İstanbul 1293.Ahmed Rıfat, Lugât-İ Tarihiyye Ve Coğrafiyye, Mahmud Bey Matbaası, İstanbul 1299.Ahmed Rif’at, Tasvîr-İ Ahlâk (Ahlâk Sözlüğü), Sad.: Hüseyin Algül, İstanbul Trz.Akdağ, Mustafa, “Celâlî İsyanlarından Büyük Kaçgunluk (1603-1606)” Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, C.Iı, Sy.:2-3 (Ankara 1964), Ss.1-49.Akdağ, Mustafa, “Medreseli İsyanları”, İstanbul İktisat Fakültesi Mecmuası, C.Xı (Ekim 1949-Temmuz 1950), Ss.361-387.Akkuş, Mehmet, “Hüsameddin Uşşâkî”, Dia, C.Xvııı, S.515.Akkuş, Mehmet, “Tasavvufun Anadolu’ya Girişi Ve İslamlaşmada Rolü”, Tanımı, Kaynakları Ve Tesirleriyle Tasavvuf, Haz.: Coşkun Yılmaz, Seha Neşriyat, İstanbul 1991.Akkuş, Mehmet, “Yayınlanmamış Bir Sûfîler Ansiklopedisi; Sefîne-İ Evliyâ”, İlim Ve Sanat, Sy.:Iı, Ankara 1985, Ss.88-91.Akkuş, Mehmet, “Yiğitbaşı Ahmed Şemseddin-İ Marmaravî’nin Hayatı Ve Eserleri”, İlim Ve Sanat Dergisi, Sy.:21-22, İstanbul 1988, Ss.29- 33.Akkuş, Mehmet, Abdullah Salahaddin-İ Uşşâkî (Salahî)’Nin Hayatı Ve Eserleri, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara 1998.
doi:10.1038/sj.ijir.3900304
Akseki, Ahmed Hamdi, Ahlâk İlmi Ve İslam Ahlâkı, Sad.: A. Arslan Aydın, Ankara 1991.Aksoy, Hasan, “Birgivî (Birgili) Mehmed Efendi”, Tdea, C.I, S.447.Algar, Hamid, “Nakshbandiyya”, The Encyclopaedia Of Islam (Eı2), C.Vıı, Ss.934-937.Algar, Hamid, “The Nakshbandî Order: A Preliminary Survey Of İts History And Significance”, Studia Islamica (Is), Sy.: Xlıv, Paris 1976, Ss.123-152.
doi:10.2307/1595445
Algül, Hüseyin, Bursa’da Medfun Osmanlı Sultanları Ve Emir Sultan, Marifet Yayınları, İstanbul 1982.Algül, Hüseyin-Azamat, Nihat, “Emir Sultan”, Dia, C.Xı, Ss.146-148.Ali Âlî, Tuhfetü’l-Mücâhidîn Behcetü’z-Zâkirîn, Nûruosmaniyye Kütüphanesi, No: 2293.Aliyyu’l-Kârî, Ali B. Muhammed El-Kârî, El-Esrâru’l-Merfû’a Fî Ahbâri’l- Mevdû’a, Tah.: Ebû Hacer Muhammed Saîd B. Besyûnî Zeğlûl, Beyrut 1985.Altıntaş, Hayrani, Tasavvuf Tarihi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara 1991.Altuner, Nuran, “Câhidî Ahmed Efendi”, Tasvvuf İlmi Ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl:2, Sy.:6, Ankara 2001, Ss.159-176.Ankaravî, İsmail, Minhâcu’l-Fukarâ, Bulak 1256.Anonim, Menâkıb-I Hazret-İ Üftâde, Haz.: Abdurrahman Yünal, Bursa 1996 ( Şeyh Üftâde İle Alakalı Üç Menâkıbnâme Bir Arada Neşredilmiştir. Birinin Hüsâmeddin Bursevî’ye Ait Olduğu Bilinen Bu Menâkıbnâmelerden Müellifi Belli Olmayan Diğerleri, “I” Ve “Iı” Şeklinde Numaralandırılmıştır).Anonim, Silsiletü’l-Evliyâ, Süleymaniye Kütüphanesi., Bağdatlı Vehbi Efendi Bl., No:1314.Arasteh, A.Rıza Enis-A.Sheikh, “Sufizm: Evrensel Benliğe Giden Yol”, Sûfî Psikolojisi, Çev.: Seval Yılmaz, İnsan Yayınları, İstanbul 2000, Ss.41-76.Araz, Nezihe, Anadolu Evliyaları, İstanbul 1972,Arslan, Ahmet Turan, İmam Birgivî Hayatı, Eserleri Ve Arapça Tedrisatındaki Yeri, Seha Neşriyat, İstanbul 1992.Arslantürk, Zeki, Naîma’ya Göre Xvıı. Yüzyıl Osmanlı Toplum Yapısı, Ayışığı Kitapları, İstanbul 1997.Asım Efendi, Kamus Tercümesi, Matbaa-İ Osmaniyye, İstanbul 1304- 1305.Âşıkpaşazâde, Derviş Ahmed, Tevârih-İ Âl-İ Osman, Matbaa-İ Amire, İstanbul 1332.Aşkar, Mustafa, “Bir Türk Tarikatı Olarak Halvetiyye’nin Tarihi Gelişimi Ve Halvetiyye Silsilesinin Tahlili”, Aüifd, C.Xxxıx, Ankara 1999.Aşkar, Mustafa, Molla Fenârî Ve Vahdet-İ Vücûd Anlayışı, Murâdiye Kültür Vakfı Yayınları, Ankara 1993.Aşkar, Mustafa, Niyazî-İ Mısrî Ve Tasavvuf Anlayışı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1998Aşkar, Mustafa, Tasavvuf Tarihi Literatürü, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2001.Atalar, Münir , “Osmanlı Padişahları”, Aüifd, C.Xxıv, Ankara 1981, Ss.425-461.Atay, Hüseyin, “Medreselerin Gerilemesi”, Aüifd, C.Xxıv, Ankara 1981.Atay, Hüseyin, Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi, Dergah Yayınları, İstanbul 1983.Atâyî, Nev’izâde, Hadâiku’l-Hakâik Fî Tekmileti’ş-Şakâik, Neşre Hazırlayan: Abdülkadir Özcan, İstanbul 1989.Ateş, Ahmet, “Muhyiddin Arabî”, İa, C.Vııı, Ss.533-555.Ateş, Süleyman, “İhlâs”, Dia, C.Xxı, Ss.535-537.Ateş, Süleyman, Cüneyd-İ Bağdâdî (Hayatı, Eserleri Ve Mektupları), Yeni Ufuklar Neşriyat, İstanbul Trs.Ateş, Süleyman, İşârî Tefsir Okulu, Yeni Ufuklar Neşriyat, İstanbul 1998.Ateş, Süleyman, Sülemî Ve Tasavvufî Tefsiri, Sönmez Neşriyat, İstanbul 1969.Aydın, Hüseyin, Muhasibî'nin Tasavvuf Felsefesi, Ankara 1976.Aykut, Said, "Cemal Halvetî", Sahabeden Günümüze Allah Dostları, C.Vııı, Ss.37-40.Aynî, Mehmed Ali, Hacı Bayram Veli, İstanbul 1334.Aynî, Mehmed Ali, Tasavvuf Tarihi, Sad: Hüseyin Rahmi Yananlı, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1992.Aynî, Mehmed Ali, Türk Ahlâkçıları, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1993.Ayvansarayî, Hüseyin, Hadîkatü'l-Cevâmi', Matba-İ Amire, İstanbul 1281.Ayvansarayî, Hüseyin, Mecmua-İ Tevârih, Nşr: Fahri Ç. Derin – Vahid Çabuk, Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1985.Ayvansarayî, Hüseyin, Tercemetü’l-Meşâyih, Süleymaniye Kütüphanesi., Esad Efendi Bl., No: 1375.Ayvansarayî, Hüseyin, Vefâyât-I Hadîkatü’l-Cevâmî, İü Kütüphanesi., Ty. 2464.Ayvansarayî, Hüseyin, Vefayât-I Selâtîn Ve Meşâhir-İ Ricâl, Haz: Fahri Ç. Derin, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul 1978.Ayverdi, Ekrem Hakkı, Osmanlı Mimarisi, Baha Matbaası, İstanbul 1973.Ayverdi, Semiha, Türk Tarihinde Osmanlı Asırları, Damla Yayınevi, İstanbul 1977.Azamat, Nihat, “Câhidî Ahmed Efendi”, Dia, C.Vıı, Ss.16-17.Azamat, Nihat, “Kalenderiyye”, Dia, C.Xxıv, Ss.253-256.Bağdatlı, İsmail Paşa, Hediyyetü’l-Ârifîn Esmâu’l-Müellifîn Ve Âsâru’l- Musannifîn, C.I (Neşredenler: Kilisli Mullim Rıfat – İbnulemin Mahmud Kemal), C.Iı (Neşredenler: İbnulemin Mahmud Kemal – Avni Aktuç), İstanbul 1951-55.Bahadıroğlu, Mustafa, Celvetiyye’in Pîri Hz. Üftâde Ve Dîvân’ı, Bursa 1995.Baklî, Ruzbihân Eş-Şirâzî, Meşrebu’l-Ervâh, Neşr.:Nazif Hoca, İstanbul 1974.Baldırzâde Selîsî Şeyh Mehmed, Ravza-İ Evliyâ, Beek, Orhan Kitaplığı, No: 1018/1.Baldırzâde Selîsî Şeyh Mehmed, Vefeyâtnâme, Süleymaniye Kütüphanesi. Esad Efendi Bl., No: 1381.Baltacı, Cahid, Xv-Xvı. Asırlarda Osmanlı Medreseleri, İrfan Matbaası, İstanbul 1976.Banarlı, Nihat Sami, Resimli Türk Edebiyatı, Milli Eğitim Bakanlığı Basımevi, İstanbul 1987.Bandırmalızâde, Ahmed Münib, Mecmûa-İ Tekâyâ, Alem Matbaası, İstanbul 1307.Bandırmalızâde, Ahmed Münib, Mir’âtu’t-Turuk, Dersaadet, İstanbul 1306.Bardakçı, Mehmet Necmettin, Sosyo – Kültürel Hayatta Tasavvuf, Fakülte Kitabevi, Isparta 2000.Barkan, Ömer Lütfi, “Osmanlı İmparatorluğunda Bir İskan Ve Kolonizasyon Metodu Olarak Vakıflar Ve Temlikler – I : İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri Ve Zaviyeler”, Vakıflar Dergisi, C.Iı, 1942.Bayraktar, Mehmet, “Dâvud-İ Kayserî”, Dia, C.Ix, Ss.32-35.Bayraktar, Mehmet, İslâm Felsefesine Giriş, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Yayınları, Ankara 1988.Bayraktar, Mehmet, Kayserili Davud (Davud-I Kayserî), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1988.Bayram, Mikâil, “Selçuklular Zamanında Tokat Yöresinde İlmî Ve Fikrî Faaliyetler”, Türk Tarihinde Ve Kültüründe Tokat Sempozyumu (2- 6 Temmuz 1986), Ankara 1987, Ss.34-35.Bayram, Mikâil, Bâcıyân-I Rûm (Anadolu Selçukluları Zamanında Genç Kızlar Teşkilâtı), Konya 1987.Bayramoğlu, Fuat – Azamat, Nihat, “Bayramiyye”, Dia, C.V, Ss.269- 273.Bayrı, M. Halit, “Câhidî”, Türk Folklor Araştırmaları, Sy.58 (1954), Ss.874- 875.Baysun, Cavit, “Emir Sultan’ın Hayatı Ve Şahsiyeti”, Tahrir Defterleri (Td), Ankara 1949, C.I, Ss.77-94.Baysun, Cavit, “Emir Sultan”, İa, C.Iv, Ss.261-263.Baz, İbrahim, Abdülehad Nûrî Ve Tasavvuf Anlayışı, Aüsbe, (Basılmamış Doktora Tezi, Ankara 2004.
doi:10.1016/j.snb.2003.12.072
Belgratlı Münîrî, Silsiletü’l-Mukarrabîn Ve Menâkıbu’l-Muttakîn, Süleymaniye Kütüphanesi., Şehit Ali Paşa Bl., No: 2819/3.Beliğ, İsmail, (Bursalı), Güldeste-İ Riyâz-I İrfân Ve Vefayât-I Danişveranı Nâdiredân, Hüdâvendigâr Vilayet Matbaası, Bursa 1302, Haz.: Abdülkerim Abdülkadiroğlu, Tıbkıbasım, Ankara 1998.Bilge, Nalan, “Spor Tekkeleri”, X. Türk Kongresi Bildirileri, Ankara 1994, C.V, Ss.2191-2200.Bilgin, Orhan, “Şeyhî Hakkında Yeni Bilgiler”, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türklük Araştırmaları Dergisi (Mütad), Sy.7, İstanbul 1991-92, Ss.123-139.Bolay, Süleyman Hayri, Türkiye’de Ruhçu Ve Maddeci Görüşün Mücadelesi, Ankara 1989.Bolevî, Mustafa Bin Ali, Adâbu’t-Turuk, İstanbul 1290.Buhârî, İsmail B. İbrahim, Sahîhu’l-Buhârî, El-Mektebetü’l-İslâmiyye, İstanbul Trs.Bursalı, Mehmed Tahir, Aydın Vilayetine Mensub Meşâyih, Ulemâ, Şuarâ, Muerrihûn Ve Etıbbânın Terâcim-İ Ahvâli, Keşişyan Matbaası, İzmir 1324.Bursalı, Mehmed Tahir, Meşâyih-İ Osmâniye’den Sekiz Zâtın Terâcim-İ Ahvâli, Kütübhâne-İ İslâm, İstanbul 1318.Bursalı, Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, Matbaa-İ Amire, İstanbul 1333, Tıbkıbasım, Bizim Büro, Ankara 2000.Bursevî, İsmail Hakkı, Silsilenâme-İ Celvetiyye, Haydarpaşa Hastanesi Matbaası, İstanbul 1291.Bursevî, İsmail Hakkı, Tefsir-İ Rûhu’l-Beyân, Dâru’l-Fikir, Beyrut Trs.Büyük Lügat Ve Ansiklopedi (Meydan Larousse), Meydan Yayınevi, İstanbul 1969.Câhidî Ahmed Efendi, Divan, İstanbul Büyükşehir Belediye Kütüphanesi., Belediye Bölümü, No:350.Câhidî Ahmed Efendi, Divan, Süleymaniye Kütüphanesi., Hasan Hüsnü Paşa Bölümü, No:796.Câhidî Ahmed Efendi, Divan, Süleymaniye Kütüphanesi., Uşşâkî Tekkesi Bölümü, No:245.Câhidî Ahmed Efendi, Kitabu’n-Nasîha, Süleymaniye Kütüphanesi., İbrahim Efendi Bölümü, No:350.Câhidî Ahmed Efendi, Kitabu’n-Nasîha, Süleymaniye Kütüphanesi., Uşşâkî Tekkesi Bölümü, No:119, 292, 294, 334, 350 Ve 458.Câhidî Ahmed Efendi, Kitabu’n-Nasîha, Süleymaniye Kütüphanesi., Yazma Bağışlar Bölümü, No:2141.Câmî, Abdurrahmân, Nefehâtü’l-Üns Min Hadarâti’l-Kuds, Tercüme Ve Şerh: Lâmiî Çelebî, Marifet Yayınları, İstanbul 1980.
doi:10.2307/1532422
Cebecioğlu, Ethem, “Some Reasons For The Inability Of Layman To Understand Sûfizm”, Tasavvuf (İlmi, Akademik Ve Araştırma Dergisi), Sy.:1, Ankara 1999, Ss.9-26.Cebecioğlu, Ethem, Hacı Bayram Veli Ve Tasavvuf Anlayışı, Muradiye Kültür Vakfı Yayınları, Ankara 1994.Cebecioğlu, Ethem, İmam-I Rabbânî Hareketi Ve Tesirleri, Erkam Yayınları, İstanbul 1999.Cebecioğlu, Ethem, Tasavvuf Terimleri Ve Deyimleri Sözlüğü, Rehber Yayıncılık, Ankara 1997.Cevherî, İsmail B. Hammâd, Es-Sıhah (Tâcu’l-Luga Ve Sıhahi’l- Arabiyye), Dâru’l-Kitabi’l-Arabî, Mısır Trs.Chittick, William, Varolmanın Boyutları, Çev.: Turan Koç, İstanbul 1997.Cilî, Kutbuddin Abdülkerim B. İbrahim B. Abdülkerim, İnsan-I Kâmil, Çev. Abdurrahman Ayyıldız, Uluçınar Matbaası, İstanbul 1972.Cilî, Kutbuddin Abdülkerim B. İbrahim B. Abdülkerim, İnsan-I Kâmil, Çev. Abdülaziz Mecdi Tolun, Hazırlayanlar: Selçuk Eraydın-EkremCilî, Kutbuddin Abdülkerim B. İbrahim B. Abdülkerim, İnsan-I Kâmil, Çev. Abdülkadir Akçiçek, Üçdal Neşriyat, İstanbul 1980.Coşan, Esad, Hacı Bektâş-I Velî, Makâlât, Haz.: Esad Coşan, İstanbul 1986.Cour, A., “Şeyh”, İa, C.Xı, Ss.461-462.Cürcânî, Seyyid Şerif, Ta’rifât, Matbaa-İ Amire, İstanbul 1275.Çabuk, Vahit, “Xvıı. Yüzyılda İstanbul Yangınları Ve Katibzâde’nin 1070 (1660) Hakkında Manzum Bir Tarihi”, Türk Kültürü, Mart 1973, Yıl: Xı, Sy.: 125, Ss.284-290.Çağatay, Neşet, “Fütüvvetçilikle Ahîliğin Ayrıntıları”, Belleten, Sy.:157 (Ankara 1976), C.Xı, Ss.425-437.Çağatay, Neşet, Bir Türk Kurumu Olan Ahîlik, Ankara 1989.Çağrıcı, Mustafa, “Ahlak”, Dia, C.Iı, Ss.1-9.Çağrıcı, Mustafa, “Hayâ”, Dia, C.Xııv, Ss.554-555.Çağrıcı, Mustafa, “Hüzün”, Dia, C.Xıx, Ss.73-76.Çağrıcı, Mustafa, “Îsâr”, Dia, C.Xxıı, Ss.490-491.Çağrıcı, Mustafa-Uludağ, Süleyman, “İstikâmet”, Dia, C.Xxııı, Ss.348- 349.Çağrıcı,Mustafa, “İhsân”, Dia, C.Xxı, Ss.544-546.Çakmaklıoğlu, Mustafa, “Muhyiddin İbnü’l-Arabî’ye Göre Hayal Ve Düzeyleri”, Tasavvuf (İlmi Ve Akademik Araştırma Dergisi), Yıl:4, Sy.:10, (Ocak-Haziran), Ankara 2003, Ss.299-330.Çetin, Atilla, “İstanbul’daki Tekke, Zâviye Ve Hânkahlar Hakkında 1199/1784 Tarihli Önemli Bir Vesika”, Vd, Sy: Xııı, Ankara 1981.Çetin, Osman, Anadolu’da İslamiyetin Yayılışı, Marifet Yayınları, İstanbul 1990.Çiçek, Yakup, Harirîzâde Mehmed Kemaleddin Hayatı, Eserleri Ve Tıbyânu Vesâili’l-Hakâik Fî Beyâni Selâsili’t-Tarâik-Muhtevası, Kaynakları, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 1982.Çoruh, Şinasi, Emir Sultan, Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul Ts. Çubukçu, İbrahim Agah, Ahlâk Tarihinde Görüşler, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Yayınları, Ankara 1994.
doi:10.1016/0261-3069(94)90116-3
Çubukçu, İbrahim Agah, Mezhepler, Ahlak Ve İslâm İle İlgili Makaleler, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Yayınları, Ankara 1984.Danişmend, İsmail Hami, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, Türkiye Yayınevi, İstanbul 1971-72.Dâvud El-Kayserî, Er-Resâil, Neşr.: Mehmet Bayraktar, Kayseri 1997.Defterdâr, Sarı Mehmed Paşa, Zübde-İ Vekâiyat, Haz: Abdülkadir Özcan, Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul 1977.Demirci, Mehmet, “Himmet”, Dia, C.Xvııı, Ss.56-57.Demirci, Mehmet, “Nur-I Muhammedî”, Deüif Dergisi, Sy.:1, İzmir 1983, Ss.239-245.Demirli-Abdullah Kartal, İz Yayıncılık, İstanbul 1998.Devellioğlu, Ferid, Osmanlıca – Türkçe Ansiklopedik Lügat, Doğuş Matbaası, Ankara 1962.Doğan, D. Mehmed, Büyük Türkçe Sözlük, Birlik Yayınları, İstanbul 1986.Düzen, İbrahim, Aziz Nesefî’ye Göre Allah-Kainat-İnsan, Furkan Yayınları, İstanbul 2000.Ebû Dâvûd, Süleyman B. El-Eş’as, Sünenü Ebî Dâvud, El-Mektebetü’lislâmiyye, İstanbul Trs.Ebu Huzzam, Enver Fuâd, Mu’cemu’l-Mustalâhâti’s-Sûfiyye, Beyrut 1993.Ebû Tâlib El-Mekkî, Kûtu’l-Kulûb, Matbaatu’l-Mısriyye, Mısır 1932.Elif Efendi, Hasirîzâde Mehmed, Kelimâtü’l-Mücmele Fî Şerhi’t-Tuhfeti’l- Mürsele, Bahriye Matbaası, İstanbul 1342.Ensârî, Abdülhak, Şeriat Ve Tasavvuf, Çev.: Yusuf Yazar, Ankara 1991.Eraydın, Selçuk, “Çile”, Dia, C.Vııı, Ss.315-316.Eraydın, Selçuk, Tasavvuf Ve Tarikatlar, M.Ü.İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul 1994.
doi:10.3848/iif.1994.104.0880
Erdem, Hüsameddin, Panteizm Ve Vahdet-İ Vücûd Mukayesesi, Ankara 1990.Eren, Ramazan, Çanakkale Ve Kilitü’l-Bahir Köyümüzün Sultanı Ahmet Câhidî Efendi, Nesil, İstanbul 1984.Ergin, Osman, Türkiye Maarif Tarihi, İstanbul 1939.Ergun, Saadettin Nüzhet, Halk Edebiyatı Antolojisi, Devlet Basımevi, İstanbul 1938.Ergun, Saadettin Nüzhet, Türk Musikisi Antolojisi, Rıza Koşkun Matbaası, İstanbul 1942.Ergun, Saadettin Nüzhet, Türk Şairleri, İstanbul 1936.Ertuğrul, İsmail Fenni, Küçük Kitapta Büyük Meseleler, İstanbul 1976.Ertuğrul, İsmail Fenni, Maddiyyûn Mezhebinin İdmihlali, Orhaniye Matbaası, İstanbul 1928.Ertuğrul, İsmail Fenni, Vahdet-İ Vücûd Ve İbn Arabî, Haz.: Mustafa Kara, İstanbul 1991.Erzi, Adnan, “Bursa İshakî Dervişlerine Mahsus Zaviyenin Vakfiyesi”, Vakıflar Dergisi, Sy.:Iı, Ankara 1942.Erzurumlu İbrahim Hakkı, İnsaniyyet-İ Kâmile, Matbaa-İ Âmire, İstanbul 1339.Eşref Ali, Şeyh Tânevî, Hadislerle Tasavvuf, Haz.: Halid Zaferullah Davûdî – Ahmed Yldırım, Umran Yayınları, İstanbul 1995.Eşrefoğlu Rûmî, Müzekkin-Nufûs, İstanbul 1971.Eşrefzâde Şeyh Ahmed Ziyaeddin B. Muhammed, Gülzâr-I Sulehâ Ve Vefayât-I Urefâ, Beek, Orhan Kitaplığı, No:1018/2.Evliya Çelebi, Seyâhatnâme, İstanbul 1314.Eyice, Semavi, "Ahmedpaşa Mescidi", İstanbul Ansiklopedisi (İsta), C.I, 440.Eyice, Semavi, "Atik Ali Paşa Cami", Dia, C.Iv, Ss.65-67.Faruqı, Suraiya, “Crisis And Change, 1590-1699”, An Economic And Social History Of The Ottoman Empire, 1300-1914”, Ed: Halil İnalcık Ve Donald Quataert, Chambridge Universty Press 1994, Ss.433-470.Fırat, Ahmed Suphi, “Şekâyık-I Nu’mâniyye’nin Türk İlim Tarihindeki Yeri”, Türk Tarihinde Ve Kültüründe Kastamonu (Tebliğler İçinde), Ayyıldız Matbaası, Ankara 1989, Ss. 55-58.Firuzâbâdî, Muhammed B. Yakub, El-Kâmûsu’l-Muhît, Beyrut 1991.Foulguie, Varoluşçunun Varoluşu, Çev.: Yakup Şaban, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul 1995.Fromm, Erich, Erdem Ve Mutluluk, Çev.: Aydan Yörükan, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul 1999.Gazzalî, Ebû Hâmid Muhammed B. Muhammed, İhyâu Ulûmi’d-Dîn, Matbaatu’l-Osmâniyye, Mısır 1933.Gazzalî, Ebû Hâmid Muhammed B. Muhammed, Mükâşefetü’l-Kulûb, Beyrut 1991.Gazzîzâde, Abdüllatif, Hülâsâtü’l-Vefeyât, Beek, Orhan Bl., No: 1016.Gökbilgin, Tayyib, “Xvıı. Asırda Osmanlı Devletinde Islahat İhtiyaç Ve Temayülleri Ve Katib Çelebi”, Katib Çelebi, Ankara 1991, Ss.197- 218.Gökbilgin, Tayyib, Osmanlı Müesseseleri Teşkilâtı, İstanbul 1977.Göktaş, Vahit, Muhammed Es’ad Erdebilî’nin Hayatı, Eserleri Ve Tasavvuf Felsefesi, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Aüsbe, Ankara 2002.Gölpınarlı, Abdülbaki, “Çile”, İa, C.Iıı, Ss.397-399.Gölpınarlı, Abdülbaki, Divan Şiiri Xvıı. Yüzyıl, İstanbul 1954.Gölpınarlı, Abdülbaki, Melâmîlik Ve Melâmîler, İstanbul Devlet Matbaası, İstanbul 1931, Gri Yayın, Tıbkıbasım.Gölpınarlı, Abdülbaki, Mevlana’dan Sonra Mevlevîlik, İnkılab Kitabevi, İstanbul 1953.Gölpınarlı, Abdülbaki, Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyimler Ve Atasözleri, İnkılab Ve Aka Kitabevleri, İstanbul 1977.
doi:10.2307/1531477
Gümüşhanevî, Ahmed Ziyaüddin, Câmiu’l-Usûli’l-Evliyâ, Matbaatü’l- Vehbiyye, Kahire 1298.Gümüşhanevî, Ahmed Ziyaüddin, Mecmûatu’l-Ahzâb, İstanbul 1311.Gündoğdu, Cengiz, Bir Türk Mutasavvıfı Abdülmecîd Sivasî Hayatı, Eserleri Ve Tasavvufî Görüşleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2000.
doi:10.3848/iif.2000.170.9580
Gündüz, İrfan, Osmanlılarda Devlet–Tekke Münasebetleri, Seha Neşriyat, İstanbul 1983.Gürer, Dilâver, Abdülkâdir Geylânî Hayatı, Eserleri, Görüşleri, İnsan Yayınları, İstanbul 1999.Gürsoy, Kenan, Ekzistans Ve Felsefe Üzerine Görüşler, Akçağ Yayınları, Ankara 1998.Ğalâyeynî, Şeyh Mustafa, Câmiu’d-Durûsu’l-Arabiyye, El-Mektebetu’l- Asriyye, Beyrut 1983.Hâkîm Et-Tirmîzî, Ebû Abdillah Muhammed, Kitâbu Hatmi’l-Evliyâ, Beyrut 1965.Hâkîm Et-Tirmîzî, Ebû Abdillah Muhammed, Nevâdiru’l-Usûl Fî Ma’rifeti Ehâdîsi’r-Rasûl, Tah.: Mustafa Abdülkadir Atâ, Beyrut 1992.Halaçoğlu, Yusuf, Xv Ve Xvıı. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı Ve Sosyal Yapı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1995.Halıcı, Feyzi, “Ahîlik Ve Mevlevîlik”, Türk Kültürü Ve Ahîlik: Xxı. Ahîlik Bayramı Sempozyumu Tebliğleri (13-15 Eylül 1985 Kırşehir), İstanbul 1986, Ss.163-169.Hamdi Yazır, Elmalılı Muhammed, Hak Dini Kur’an Dili, Akçağ Yayınevi, Ankara Trs.Hammer, Purgstall, Osmanlı Devleti Tarihi, Üçdal Neşriyat, İstanbul 1985.Hânî, Abdülmecîd B. Muhammed, El-Hadâiku’l-Verdiyye Fî Hakâiki El- Ecillâi’n-Nakşîbendiyye, Kahire 1308.Hânî, Muhammed B. Abdillah, Âdâb, Çev.: Ali Hüsrevoğlu, Erkam Yayınları, İstanbul 1982.Harirîzâde, Mehmed Kemaleddin, Tibyânu Vesâili’l-Hakâik Fî Beyâni Selâsili’t-Tarâik, Süleymaniye Kütüphanesi., İbrahim Efendi Bl., No: 430-432.Harirîzâde, Muhammed Kemaleddin, Fethu'l-Esrâr Şerh-İ Virdi's- Settâr, Matbaa-İ Amire, İstanbul 1287.Herevî, Abdullah B. Muhammed El-Ensârî, Menâzilü’s-Sâirîn, Matbaatu Mustafa Halebî, Kahire 1966.Hıfnî, Abdülmun’im, Mu’cemu Mustalahâti’s-Sûfiyye, Beyrut 1987.Hocazâde, Ahmed Hilmi, Hadîkatü’l-Evliyâ (Silsiletü’l-Meşâyühi’l- Kâdiriyye, İstanbul 1318.Hocazâde, Ahmed Hilmi, Seyyid Yahyâ Şirvânî, İstanbul 1319.Hocazâde, Ahmed Hilmi, Ziyâret-İ Evliyâ, İstanbul 1325.Hökelekli, Hayati, “Din Psikolojisi Açısından Şeyh-Mürid İlişkileri”, Hareket, Mart 1980, Ss.36-37.Hucvirî, Ali B. Osman Cüllâbî, Keşfu’l-Mahcûb (Hakikat Bilgisi), Çev.: Süleymen Uludağ, Dergah Yayınları, İstanbul 1996.Hulvîzâde, Mahmud Cemaleddin, Lemazât-I Hulviyye Ez-Lemeât-I Ulviyye, Haz.: Mehmet Serhan Tayşi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul 1993.Hüsâmeddin Bursevî, Menâkıb-I Hazret-İ Üftâde, Haz.: Abdurrahman Yünal, (Üftâde İle İlgili Üç Menâkıbnâme Bir Arada), Bursa 1996.Hüseyin Vassâf, Kemalnâme-İ Hakkı, Beek, Genel Kitaplar, No: 129.Hüseyin Vassâf, Sefîne-İ Evliyâ, Haz.: Mehmet Akkuş-Ali Yılmaz, C.I Sehâ Neşriyât, İstanbul 1991, C.Iı İstanbul 1999.Hüseyin Vassâf, Sefîne-İ Evliyâyı Ebrâr Fî Şerh-İ Esmâr-I Esrâr, Siym. Kütüphanesi., Yazma Bağışlar Bl., No:2305-2309.İbn Arabî, Muhyiddid, Fusûsu'l-Hikem, Şevki Bey Matbaası, İstanbul 1287.İbn Arabî, Muhyiddin, El-Futûhâtu’l-Mekkiyye, Beyrut Trs.İbn Arabî, Muhyiddin, Mu’cemu Istılâhâti’s-Sûfiyye, Tah: Bassam Abdülvehhab El-Cabî, Dâru’l-İmâmi Müslim, Lübnan 1990.İbn Arabî, Muhyiddin, Tedbîrât-I İlâhiyye, Tercüme Ve Şerh: Ahmed Avni Konuk, Haz.: Mustafa Tahralı, İstanbul 1992.İbn Battûta, Ebu Abdullah Muhammed, Rıhletu İbn Battûta, Beyrut Trs. İbn Fâris, Ebû’l-Hüseyin, Mu’cemu Makâyısı’l-Luga, Dâru’l-İhyâi’l- Kütübi’l-Arabî, Kahire 1366.İbn Haldun, Abdurrahman B. Muhammed, Şifâu’s-Sâil, (Tasvvufun Mahiyeti) Haz.: Süleyman Uludağ, Dergah Yayınları, İstanbul 1998.İbn Kayyım El-Cevziyye, Ebû Abdillah Muhammed B. Ebî Bekir, Medâricü’s-Sâlikîn, Matbaatü’l-Menâr, Mısır 1331-1332.İbn Mâce, Muhammed B. Yezîd El-Kazvînî, Sünenü İbn Mâce, Dâru’l- Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut Trs.İbn Manzûr, Ebu’l-Fazl Muhammed, Lisânu’l-Arab, Beyrut 1990.İbnu’l-Cevzî, Abdurrahman B. Ali, Sıfatü’s-Safve, Nşr.: Muhammed Fâhûrî – Muhammed Kal'acî, Halep 1969-1973.İmam Rabbânî, Ahmed Serhendî, Mektûbât, İstanbul Trs.İnalcık, Halil, “Military And Fiscal Transformation İn The Ottoman Empire 1600-1700”, Archivum Ottomanicum, C.Vı (1980).İnalcık, Halil, “Murad Iı”, İa, C.Vııı.İnalcık, Halil, “Osmanlı Tarihine Toplu Bir Bakış”, Osmanlı, Ed.:Güler Eren, C.I, Ss.37-117.İnalcık, Halil, The Ottoman Empire (The Classical Age), London 1973.İnançer, Ömer Tuğrul - Tanman, M.Baha, “Zeynîlik”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.Vıı, Ss.552-553.İnançer, Ömer Tuğrul, "Uşşâkîlikte Zikir Usûlü Ve Musîkî", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.Vıı, S.331.İpşirli, Mehmet, “Anadolu”, Dia, C.Iıı, Ss.123-124.İpşirli, Mehmet, “Osmanlı İlmiye Mesleği Hakkında Gözlemler (Xvıxvıı. Asırlar)”, Osmanlı Araştırmaları, C.Vıı-Vııı, İstanbul 1988, Ss.273-285.İpşirli, Mehmet, “Osmanlı Uleması”, Osmanlı, Ed: Güler Eren, C.Vııı, Ss.71-79.İz, Mahir, Tasavvuf, Neşre Haz.: Ertuğrul Düzdağ, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1990.İzmirli, İsmail Hakkı, Yeni İlm-İ Kelâm, Haz.: Sabri Hizmetli, Umran Yayınları, Ankara 1981.Jong, F. De, “Khalwatiyye”, Eı2, C.Iv, Leiden 1978, Ss.991-993.Kam, Ferid, İbn Arabî'de Varlık Düşüncesi, İnsan Yayınları, İstanbul 1992.Kam, Ferid, Vahdet-İ Vücûd Ve Panteizm, (İbn Arabî'de Varlık Düşüncesi İçinde), Haz.: Mustafa Kara, İstanbul 1992.Kam, Ferid, Vahdet-İ Vücûd, Sad.: Ethem Cebecioğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 1994.
doi:10.1016/0261-3069(94)90116-3
Kara, Mustafa, “Abdüllatif Kutsî”, Dia, C.I, Ss.257-258.Kara, Mustafa, “Bâlî Efendi”, Dia, C.V, Ss.20-21.Kara, Mustafa, “Bursa Tekkeleri Ve Tasavvufî Hayat Üzerine Genel Bir Değerlendirme”, Uüif Dergisi, Bursa 1987, Sy.:2, C.Iı, Yıl:2, Ss.77- 88.Kara, Mustafa, “Bursa Tekkeleri”, Tarih Ve Toplum, Xıı, (İstanbul 1989), Ss.43-50.Kara, Mustafa, “Bursa Tekkelerinde Şeyhlik Yapan Mutasavvıflar-I-”, Uüif Dergisi, Bursa 1991, Sy.3, C.3, Ss.107-118.Kara, Mustafa, “Bursa Tekkelerinde Şeyhlik Yapan Mutasavvıflar-Iı-”, Uüif Dergisi, Bursa 1991, Sy.3, C.3, Ss.119-130.Kara, Mustafa, “Bursalı Bir Tarihçi Mehmed Şemseddin (Ulusoy) Efendi”, Uüif Dergisi, Bursa 1991, Sy.:3, C.Iıı, Ss.132-133.Kara, Mustafa, “Emir Buhârî”, Dia, C.Xı, Ss.125-126.Kara, Mustafa, “Fenâ”, Dia, C.Xıı, Ss.333-335.Kara, Mustafa, “Havf”, Dia, C.Xvı, Ss.528-531.Kara, Mustafa, “Hikmet”, Dia, C.Xvıı, Ss.518-519.Kara, Mustafa, “Osmanlılarda Tasavvuf Ve Tarikatlar”, Osmanlı Ansiklopedisi, Tarih/Medeniyet/Kültür, İz Yayıncılık, C.I, İstanbul 1996.Kara, Mustafa, “Osmanlılarda Tekke Siyaseti”, Hareket, 9 (1974), Sy.109-110, Ocak-Şubat 1975.Kara, Mustafa, Bursa’da Tarikatlar Ve Tekkeler, Bursa 1990.
doi:10.1016/0273-1177(90)90328-W
Kara, Mustafa, Din, Hayat, Sanat Açısından Tekkeler Ve Zaviyeler, Dergah Yayınları, İstanbul 1990.Kara, Mustafa, Niyazî-İ Mısrî, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1994.
doi:10.1016/0261-3069(94)90116-3
Kara, Mustafa, Tasavvuf Ve Tarikatlar Tarihi, Dergah Yayınları, İstanbul 1998.Karaalioğlu, Seyit Kemal, Ansiklopedik Edebiyât Sözlüğü, İnkılâp Ve Aka Kitabevleri, İstanbul 1978.Karal, Enver Ziya, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (1918-1965), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1981.Karaman, Hayreddin - Topaloğlu, Bekir, Arapça Dilbilgisi (Sarf – Nahiv), Yılmaz Ofset Basımevi, İstanbul 1975.Karaman, Hayreddin, İmâm-I Rabbânî Ve İslam Tasavvufu, Nesil Yayınları, İstanbul 1992.Karamürsel, Ziya, Osmanlı Devletinin Mali Tarihi Hakkında Tetkikler, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1940.Karlığa, Bekir, “Osmanlı Düşüncesinin Oluşumu”, Osmanlı, Ed.:Güler Eren, C.Vıı, Ss.28-37.Kaşânî, Abdürrezzâk, Istılâhâtu’s-Sûfiyye, Kahire 1992.Katib Çelebi, Bozuklukların Düzelmesinde Tutulacak Yollar (Düstûru’l- Amel Li Islâhi’l-Halel), Sad.: Ali Can, (Nâimâ’ya Göre Xvıı. Yüzyıl Osmanlı Devlet Yapısı’nın İçinde), Ayışığı Kitapları, İstanbul 1997.Katib Çelebî, Fezleke-İ Katib Çelebî, Ceride-İ Havâdis Matbaası, İstanbul 1287.Kâtib Çelebi, Mîzânu’l-Hak Fî İhtiyâri’l-Ehak (İslam’da Tenkid Ve Tartışma Usûlü), Haz.: Orhan Şaik Gökyay, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1993.Katib Çelebi, Takvîmü’t-Tevârih, Bursa Eski Eserler Kütüphanesi, Genel Kitaplar Bl., No: 121.Katipoğlu, Hasan, “Malebranche’ın Din Felsefesinde Mistisizm”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Samsun 1987, Sayı:2, Ss.85-103.Kazıcı, Ziya, “Ahîlik”, Dia, C.I. Ss.540-542.)Kehhale, Ömer Rıza, Mu’cemu’l-Müellifîn, Beyrut Trs.Keklik, Nihat, Sadreddîn Konevînin Felsefesinde Allah, Kâinât Ve İnsan, İstanbul 1967.Kelâbâzî, Ebû Bekir Muhammed B. İshâk, Et-Taarruf Li Mezheb-İ Ehli’t- Tasavvuf, (Doğuş Devrinde Tasavvuf), Terc.: Süleyman Uludağ, Dergah Yayınları, İstanbul 1992.Kelabâzî, Ebû Bekir Muhammed B. İshâk, Et-Taarruf Li Mezheb-İ Ehli’t- Tasavvuf, Ta’lik Ve Tahric: Ahmed Şemseddin, Beyrut 1993.Kılıç, Mahmut Erol, “Cemâleddin Uşşâkî”, Dia, C.Vıı, Ss.314-315.Kılıç, Mahmut Erol, Muhyiddin İbnu'l-Arabî'de Varlık Ve Mertebeleri, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Müsbe, İstanbul 1995.Kierguard, Sören, Ölümcül Hastalık Umutsuzluk, Çev.: Mehmet Mukadder Yakupoğlu, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2001.
doi:10.1109/IEMBS.2001.1017402
Kissling, Hans Joachim, “Halvetî Tarikatı”, I-Iı-Iıı, (Çev.:Mehmet Serhan Tayşi), Bilim Sanat Vakfı Bülteni, (Kasım-Aralık-Ocak), Sy.:29-33- 34, Yıl:5, İstanbul 1993-94, Ss.28-42, 30-35, 27-40.Kocatürk, Vasfi Mahir, Tekke Şiiri Antolojisi (Türk Edebiyatında Dinî Ve Tasavvufî Şiirler), Edebiyat Yayınları, Ankara 1968.Kocatürk, Vasfi Mahir, Türk Edebiyat Tarihi, Ankara Edebiyat Yayınevi, Ankara 1970.Koçi Bey, Koçi Bey Risâlesi, Haz.: Yılmaz Kurt, Akçağ Yayınevi, Ankara 1998.
doi:10.1016/S0145-2134(98)00071-4
Koçi Bey, Koçi Bey Risalesi, Neşr.: Zuhuri Danışman, Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları, İstanbul 1972.Koçyiğit, Talat, Hadis Istılahları, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara 1985.Koçyiğit, Talat, Hadis Tarihi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara 1988.Komisyon, El-Mu’cemu’l-Vasît, Dâru’d-Da’ve (Çağrı Yayınları), İstanbul 1986.Komisyon, El-Müncid Fi’l-Lügati Ve’l-A’lâm, Dâru’l-Meşrik, Beyrut 1986.Konuk, Ahmet Avnî, Fusûsu'l-Hikem Tercüme Ve Şerhi, Hazırlayanlar: Mustafa Tahralı – Selçuk Eraydın, İstanbul 1987-1990.Konur, Himmet, İbrahim Gülşenî Hayatı, Eserleri, Görüşleri, İnsan Yayınları, İstanbul 2000.
doi:10.1080/713662018
Köprülü, Mehmed Fuad, “Anadolu Selçuklularının Yerli Kaynakları”, Belleten, C. Vıı (1943), Ss. 421-425.Köprülü, Mehmed Fuad, “Anadolu’da İslâmiyet”, Dârülfünûn Edebiyat Fakültesi Mecmûası (Defm), Yıl:2, Sy.:V, 1338/1922, S.387.Köprülü, Mehmed Fuad, Osmanlı Devletinin Kuruluşu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1999.Köprülü, Mehmed Fuad, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 1984.Köprülü, Mehmed Fuad, Xvıı. Asır Saz Şairleri, Ahmet Sait Basımevi, Ankara 1962.Köprülü, Orhan, Tarihi Kaynak Olarak Xıv. Ve Xv. Asırlardaki Bazı Türk Menâkıbnâmeleri, İstanbul 1953, İüef Tarih Semineri Kütüphânesi, No: 512 (Yayınlanmamış Doktora Tezi).Köprülü, Ömer, Osmanlı Devletinde Köprülüler, Aydınlık Basımevi, İstanbul 1943.Kufralı, Kasım, “Birgewî”, Eı2, C.I, S.1235.Kufralı, Kasım, “Birgivî”, İa, C.Iı, Ss.634-635.Kufralı, Kasım, “Molla İlâhî Ve Kendisinden Sonraki Nakşîbendiyye Muhîti”, Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyâtı Dergisi, C.Iı, Sy.: 1-2, İstanbul 1948, Ss.129-151.Kunter, H. Baki, “Emir Sultan Vakıfları Ve Fatih’in Emir Sultan Vakfiyesi”, Vakıflar Dergisi, Ankara 1958, Sy.:Iv, Ss.39-63.Kurt, Hüseyin, Hasirîzâde Elif Efendi Ve Tasavvuf Anlayışı, (Basılmamış Doktora Tezi), Aüsbe, Ankara 2003.
doi:10.1016/S0300-9572(03)00126-6
Kuşeyrî, Ebu’l-Kâsım Abdülkerim B. Hevâzin, Er-Risâletü’l-Kuşeyriyye Fî İlmi’t-Tasavvuf, Tah.: Ma’rûf Zerîk – Ali Abdülhamîd Baltacî, Dâru’l- Ceyl, Beyrut 1990.Kuşeyrî, Ebu’l-Kâsım Abdülkerim B. Hevâzin, Tasavvuf İlmine Dair Kuşeyrî Risâlesi, Çev.: Süleyman Uludağ, Dergah Yayınları, İstanbul 1999.
doi:10.1016/S0378-8741(98)00175-5
Kutluer, İlhan, “İlim”, Dia, C.Xxıı, Ss.109-114.Küçük, Hasan, Osmanlı Devletini Tarih Sahnesine Çıkaran Kuvvetlerden Biri Tarîkatlar, Türkiye Kalkınma Ve Dayanışma Vakfı Yayınları, İstanbul 1976.Küçük, Hülya, Tasavvuf Tarihine Giriş, Esra Yayınları, İstanbul 1997.Küçükdağ, Yusuf, Iı. Bayezid, Yavuz Ve Kanunî Devirlerinde Cemalî Ailesi, Aksarayî Vakfı Yayınları, İstanbul 1995.Lamiî Çelebî, Nefehâtü’l-Üns Tercümesi, İstanbul 1289.Landolt, H., “Khalwa”, Eı, C.Iv, Leiden 1978, Ss.990-991.Mahmud, Kefevî, Ketâibu A’lâmi’l-Ahyâr Min Fukahâi Mezhebi’n- Nu’mân El-Muhtâr, Süleymaniye Kütüphanesi., Halet Efendi Bl., No: 630.Martin, B.C., “A Short History Of The Khalwati Order Of Dervishes”, (Scholars, Saint And Sufis Muslim Religious İnstitutions Since 1500 İçinde), Ed.:Nikki E. Reddie, Californiya 1975, Ss.233-289.Mecdî Efendi, Terceme-İ Şakâyık-I Nu’mâniye, Matbaa-İ Amire, İstanbul 1269.Mehmed Fahreddin, Gülzâr-I İrfân, Süleymaniye Kütüphanesi., Atıf Efendi Bl., No:1923.Mehmed Halife, Tarih-İ Gılmanî, Sad: Kamil Su, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1986.Mehmed Hazmî (Tura), “Hüsâmeddin-İ Uşşâkî”, Cerîde-İ Sûfiyye, Sy.:146, İstanbul 24 Temmuz 1334, Ss.340-442.Mehmed Murad, Târih-İ Ebu’l-Fâruk, Matbaa-İ Amidî, İstanbul 1329.Mehmed Nazmî, Hediyyetü’l-İhvân, (İnceleme Ve Edisyon Kritik Metin, Haz.: Osman Türer, Aüif, Basılmamış Doktora Tezi), Ankara 1982.Mehmed Paşa, Nişancı Tarihi, İstanbul 1290.Mehmed Raşid, Raşid Tarihi, Matbaa-İ Amire, İstanbul 1282.Mehmed Sami, Esmâr-I Esrâr, Cemal Efendi Matbaası, İstanbul 1316.Mehmed Süreyya, Sicill-İ Osmânî Yahut Tezkire-İ Meşâhîr-İ Osmâniyye, Matba-İ Âmire, İstanbul 1313.Mehmed Şemseddin, Bursa Dergâhları (Yadigâr-I Şemsî), Haz.: Mustafa Kara–Kadir Atlansoy, Uludağ Yayınları, Bursa 1997.Mehmed Şemseddin, Yadigâr-I Şemsî, Bursa 1332.Mevlânâ, Celaleddin Er-Rumî, Mesnevî, Çev.: Veled İzbudak, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1990.Montet, E., "Religious Orders (Muslim)", Encyclopedia Of Religion And Ethics, C.Ix-X, Nevyork 1951.Muhâsibî, Ebû Abdillah El-Hâris B. Esed, Er-Ri’âye Li Hukûkillah, Çev.: Abdülhakim Yüce, Çağlayan Yayınları, İzmir 1997.Muslu, Ramazan, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (Xvııı. Yüzyıl), İnsan Yayınları, İstanbul 2003.
doi:10.2139/ssrn.434820
Mustafa Lütfî, Tuhfetü’l-Asrî Fî Menâkıbi’l-Mısrî, Emîrî Matbaası, Bursa 1309.Mustafa Nuri Paşa, Netâicu’l-Vukuât, Sad: Neşet Çağatay, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1987.Mülayim, Selçuk, “Osmanlı Mimarisi”, Osmanlı Ansiklopedisi, C.Iıı. Ocak, Ahmet Yaşar, “Bektâşîlik”, Dia, C.V, Ss.273-279.Müslim, Ebû’l-Hüseyin El-Kuşeyrî B. El-Haccâc, Sahîhu Müslim, Dâru’l- Kalem, Beyrut 1987.
doi:10.1051/jphyscol:1987538
Müstakimzâde, Süleyman Saadeddin Efendi, Hülâsatü’l-Hediyye, Millet Kütüphanesi., Aeş., No:1082.Müstakimzâde, Süleyman Saadeddin Efendi, Mecelletü,N-Nisâb Fi’n- Niseb Ve’l-Künâ Ve’l-Elkâb, Süleymaniye Kütüphanesi. Halet Efendi Bl., No: 628, Tıbkıbasım.Nailî, Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-Î Nailî, İü.Şarkiyat Araştırma Merkezi Kütüphanesi., Tıbkıbasım.Naimâ, Mustafa Efendi, Ravzatü’l-Hüseyin Fî Hülâsât Ahbâri’l-Hafîkayn, Matbaa-İ Amire, İstanbul 1282.Nayır, Zeynep, Osmanlı Mimarlığında Sultan Ahmed Külliyesi Ve Sonrası (1609-1690), İstanbul 1975.Necmuddin Kübrâ, Tasavvufî Hayat, (Usûlu Aşere/Risâle İle’l- Hâim/Fevâihu’l-Cemâl), Çev.: Mustafa Kara, Dergah Yayınları, İstanbul 1996.Nesâî, Ebû Abdurrahman Ahmed B. Şuayb, Sünenü’n-Nesâî, Beyrut 1992.Nesefî Azizüddin, İnsan-I Kâmil (Tasavvufta İnsan Meselesi), Çev.: Mehmet Kanar, Dergah Yayınları, İstanbul 1990.Niyazî Mısrî, Risâle-İ Vahdet-İ Vücûd, Süleymaniye Kütüphanesi, H. Mahmud Bölümü No: 3299/3.Ocak, Ahmet Yaşar, “İbn Kemal’in Yaşadığı Xv-Xvı. Asırlar Türkiye’sinde İlim Ve Fikir Hayatı”, (Şeyhülislam İbn Kemal Sempozyumu Tebliğleri İçerisinde), Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1986, Ss.31-38.Ocak, Ahmet Yaşar, “Xvıı. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda Dinde Tasfiye (Püritanizm) Teşebbüslerine Bir Bakış; Kadızâdeliler Hareketi”, Türk Kültürü Araştırmaları, Yıl Xvıı-Xxı, 1-2 (1979- 1983), Ankara 1983, Ss.208-225.Ocak, Ahmet Yaşar, Babaîler İsyanı, Alevîliğin Tarihsel Altyapısı Yahut Anadolu’da İslâm-Türk Heterodoksisinin Teşekkülü, Dergah Yayınları, İstanbul 2000.Ocak, Ahmet Yaşar, Bektâşî Menâkıbnâmelerinde İslâm Öncesi İnanç Motifleri, Enderun Kitabevi, İstanbul 1983.Ocak, Ahmet Yaşar, Veysel Karanî Ve Üveysîlik, Dergah Yayınları, İstanbul 1982.Okan, Aysel, İstanbul Evliyaları, İstanbul 1964.Öcalan, Hasan Basri, Xvıı. Yüzyılda Bursa’daki Tasavvuf Kültürü, Uüsbe, (Basılmamış Doktora Tezi), Bursa 1999.Ögke, Ahmet, Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddin-İ Marmaravî: Hayatı, Eserleri, Görüşleri, İnsan Yayınları, İstanbul 2001.
doi:10.2307/3643032
Ömer, Fuadî, Risâle Fî Beyâni Fezâil-İ İtikâf Ve Halvet, Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Bölümü, No : 1734-5.Öngören, Reşat, Osmanlılar’da Tasavvuf, (Anadolu’da Sûfîler, Devlet Ve Ulema, Xvı. Yüzyıl), İz Yayıncılık, İstanbul 2000.Öz, Mehmed, “Onyedinci Yüzyılda Osmanlı Devleti: Buhran, Yeni Şartlar Ve Islahat Çabaları Hakkında Genel Bir Değerlendirme”, Türkiye Günlüğü, Sy: 58, 1999.Öz, Tahsin, “Sultan Ahmed Camii”, Vakıflar Dergisi, Sy.:1, Ss.25-29Öz, Tahsin, İstanbul Camileri, Ankara 1962.Özcan, Abdülkadir, “Osmanlı İmparatorluğunun Duraklama Ve Gerilemesinin Sebepleri Hakkında Bazı Tesbitler Ve Alınan Tedbirlere Genel Bir Bakış”, İlim Ve Sanat Dergisi, Sy.44-45, 1997, Ss.21-26.Özdamar, Mustafa, Dersaâdet Dergâhları, Kırk Kandil Yayınları, İstanbul 1994.Özköse, Kadir, Muhammed Senûsî, Hayatı, Eserleri, Hareketi, İnsan Yayınları, İstanbul 2000.
doi:10.1016/S0165-5876(00)82008-X
Öztuna, Yılmaz, Osmanlı Devleti Tarihi, Faisal Finans Kurumu Yayını, İstanbul 1993.Özyılmaz, Ömer, “Medreselerin Bozulma Sebepleri Ve Bunların Islahı Yönünde Yapılan Çalışmalara Kısa Bir Bakış”, Uüifd, C.V, Sy.5, 1993.Pakalın, Mehmed Zeki, Osmanlı Tarih Deyimleri Ve Terimleri Sözlüğü, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1971.Pala, İskender, Ansiklopedik Dîvân Şiiri Sözlüğü, Akçağ Basım Yayım Pazarlama, Ankara 1989.Pamuk, Şevket, Osmanlı İmparatorluğunda Paranın Tarihi, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul 1999.Peçevî, İbrahim Efendi, Peçevî Tarihî, Matba-İ Amire, İstanbul 1283.Plessner, M., Plessner, M., “Mürid”, İa, C.Vııı, S.809.Râgıb El-Isbahânî, Hüseyin B. Muhammed, El-Müfredât Fî Garîbi’l- Kur’an, Dâru Kahramân, İstanbul 1986.Ranke, Leopart Von, “On Altıncı Ve On Yedinci Asırlarda Osmanlılar Ve İspanya Krallığı”, Çev.:Halit İlteber, (İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi İçinde), C.Vı, İstanbul 1971, Ss.115-211.Saadeddin Efendi, Tâcu’t-Tevârih, Haz.: İsmet Parmaksızoğlu, İstanbul 1974.Sadık Vicdânî, Tarîkatler Ve Silsileleri (Tomâr-I Turûk-U Aliyye: Melâmiyye, Kâdiriyye, Halvetiyye, Sûfî Ve Tasavvuf), Haz.: İrfan Gündüz, Enderun Kitabevi, İstanbul 1995.Sadık Vicdânî, Tomâr-I Turûk-U ’Aliyyeden Halvetiyye, Evkâf-I İlmiyye Matbaası, İstanbul 1338-1341.Sadık Vicdânî, Tomâr-I Turûk-U ’Aliyyeden Melâmîlik, Evkâf-I İlmiyye Matbaası, İstanbul 1338-1340.Sahmerânî, Es’ad, Tasavvuf (Menşei Ve Istılahları), Çev.: Muharrem Tan, İz Yayıncılık, İstanbul 2000.
doi:10.2307/1534932
Saltık, Gazalî, Bursa’da Emir Sultan Ve Kerâmetleri, Bursa 1959.
doi:10.1139/b59-001
Samıc, Jasna, “Kâimî”, Dia, C.Xxıv, S.215.Sarı Abdullah Efendi, Semerâtü’l-Fuâd Fî’l-Mebdei Ve’l-Meâd, Matbaa-İ Amire, İstanbul 1288.Selvi, Dilaver, Kur’ân Ve Tasavvuf (Tefsirlerin Tasavvufa Bakışı), Şule Yayınları, İstanbul 1997.Serin, Rahmi, İslam Tasavvufunda Halvetîlik Ve Halvetîler, Petek Yayınları, İstanbul 1984.Serinsu, Ahmet Nedim, Kur’an’ın Anlaşılmasında Esbâb-I Nüzûlün Rolü, Şule Yayınları, İstanbul 1994.Serrâc Et-Tûsî, Ebu Nasr Et-Tûsî, El-Lüma’ Fi’t-Tasavvuf (İslâm Tasavvufu), Çev.: Hasan Kamil Yılmaz, Altınoluk Yayınları, İstanbul 1996.Serrâc Et-Tûsî, Ebu Nasr Et-Tûsî, El-Lüma’ Fi’t-Tasavvuf, Tah.: Abdülhalim Mahmud – Taha Abdülbaki Surûr, Dâru’l-Kütübi’l-Hadis, Mısır 1960.Seyidoğlu, Bilge, “Halk Şairlerinde Tasavvuf”, Eüef Türk Dili Ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi (Harun Tolasa Özel Sayısı), C.Iı, İzmir 1983.Silahdâr, Fındıklılı Mehmed Ağa, Silahdâr Tarihi, Devlet Matbaası, İstanbul 1928.Sinaneddin Yusuf, Menâkıb-I Şerif Ve Tarikatnâme-İ Pîrân Ve Meşâyıhı Tarîkat-I Aliyye-İ Halvetiyye, Millet Kütüphanesi, Ali Emirî, Şer’iyye Bölümü, No: 1330/1.Solakzâde , Mehmed Hemdemî Çelebi, Solakzâde Tarihi, Haz.: Vahid Çabuk, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1989.Soysaldı, İhsan, Salâhaddin Uşşâkî Ve Tasavvuf Anlayışı, Aüsbe, (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara 2002.Su, Mükerrem-Mumcu, Ahmet, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1981.Suâd El-Hakim, El-Mu'cemu's-Sûfî, Beyrut 1981.Sunar, Cavit, İmam Rabbânî – İbn Arabî, Vahdet-İ Şühûd, Vahdet-İ Vücûd Meselesi, Resimli Posta Matbaası, Ankara 1960.Sunar, Cavit, Mistisizm Nedir?, İstanbul 1979.Sunar, Cavit, Tasavvuf Tarihi, Ankara 1975.Suzregelman, İnayet Han, Fernandez, Jung Psikolojisi Ve Tasavvuf, İstanbul 1994.Sühreverdî, Ebû Hafs Şihâbuddin Ömer B. Muhammed, Avârifu’l-Maârif (Tasavvufun Esasları), Haz.: Hasan Kamil Yılmaz – İrfan Gündüz, Erkam Yayınları, İstanbul 1993.Sühreverdî, Ebû Hafs Şihâbuddin Ömer B. Muhammed, İrşâdu’l- Müridîn Ve Mecdu’t-Tâlibîn, Çev.: Mehmet Emin Fidan, Hacegân Yayınları, İstanbul 2000.Sülemî, Ebu Abdurrahmân, Kitâbu’l-Fütüvve, Çevirisiyle Birlikte Neşr.: Süleyman Ateş, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Yayınları, Ankara 1977.Sülemî, Ebu Abdurrahman, Tabakâtu’s-Sûfiyye, Kahire 1986.Sülemî, Ebu Abdurrahmân, Tis’atü’l-Kütüb Li Ebî Abdirrahmân Es- Sülemî (Kitabu Sülûki’l-Ârifîn), Çeviri Ve Notlarla Birlikte Neşr.: (Tasavvufun Ana İlkeleri Sülemî’nin Risâleleri) Süleyman Ateş, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1981.Sümer, Faruk, “Anadolu’ya Yalnız Göçebe Türkler Mi Geldi”, Belleten, C.Xxıv, Ankara 1960, Ss.574-575.Sümer, Faruk, Oğuzlar (Türkmenler), Tarihleri -Boy Teşkilâtı- Destanları, Ana Yayınları, İstanbul 1980.Şahinler, Necmettin, Musa İle Yürümek, Furkan Yayınları, İstanbul 1999.Şapolyo, Enver Behnan, Mezhepler Ve Tarikatlar Tarihi, Türkiye Yayınları, İstanbul 1964.Şarkâvî, Hasan, Mu’cemu Elfâzi’s-Sûfiyye, Müessesetu Muhtar, Kahire 1987.Şeker, Mehmet, “Huşû”, Dia, C.Xvııı, Ss.422-423.Şemseddin Sami, Kamus-I Türkî, Dersaadet, İstanbul 1317.Şemseddin Sami, Kamûsu’l-A’lâm, Mihran Matbaası, İstanbul 1314.Şengel, Ali Rıza, Türk Musikîsi Klasikleri İlahîleri, Neşr.: Yusuf Ömürlü, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul 1981.Şeyhî, Mehmed Efendi, Vekâyiu'l-Fudalâ (Şakâik Zeyli), Nşr: Abdülkadir Özcan, Çağrı Yayınları, İstanbul 1989.Şimşek, Halil İbrahim, Osmanlı’da Müceddidîlik (Xıı/Xvıı. Yüzyıl), Sûf Yayınları, İstanbul 2004.Tabakoğlu, Ahmet, “Osmanlı Ekonomisinin Temelleri”, İlim Ve Sanat Dergisi, Sy.: 44-45 (1997), Ss.27-32.Tabibzâde, Mehmed Zakir Şükrü, Die Istanbuler Derwisch-Konvente Und İhre Scheiche (Mecmûa-I Tekâyâ), Haz.: M.Sarhan Tayşi-Klaus Kreiser, Berlin 1980.Tahralı, Mustafa, “Ahmed Er-Rifâî”, Dia, C.Iı, Ss.127-130.Tahralı, Mustafa, “Fusûsu’l-Hikem Şerhi Ve Vahdet-İ Vücûd İle Alakalı Bazı Meseleler”, (Fusûs Şerhi Ve Tercümesi İçinde Makale), İstanbul 1987.Tahralı, Mustafa, “Fusûsu’l-Hikem’de Tezadlı İfadeler Ve Vahdet-İ Vücûd”, Fusûs Şerhi Ve Tercümesi İçinde), İstanbul 1987.Tânevî, Şeyh Eşref Ali, Hadislerle Tasavvuf, Haz.: Zaferullah Davudî- Ahmed Yıldırım, Umran Yayınları- İstanbul 1995.Tanman, M. Baha, “Cemâleddin Uşşâkî Tekkesi", Dbia, C.Iı, Ss.399-400.Tanman, M. Baha, “Halvetîlik”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi (Dbia), C.Iıı, Ss.533-535.Tanman, M. Baha, “Hüsameddin Uşşâkî Tekkesi”, Dbia, C.Iv, Ss.105- 106.Tanman, M. Baha, “Hüsameddin Uşşâkî Tekkesi”, Dia, C.Xvııı, Ss.515- 517.Tanman, M. Baha, “Karabaş Tekkesi”, Dbia, C.Iv, Ss.440-441.Tanman, M. Baha, “Semerci İbrahim Efendi Tekkesi”, Dbia, C.Vı, Ss.519-520;Tanman, M. Baha, “Uşşâkîlik”, Dbia, C.Vıı, Ss.329-331.Taşköprüzâde, Ahmed İsamüddin, Eş-Şakâiku’n-Nu’mâniyye Fî Ulemâi’d-Devleti’l-Osmâniyye, Dersaadet, İstanbul Trs.Tayşi, Mehmed Serhan, “Câhidî Ahmed Efendi”, Sgad, Şule Yayınları, İstanbul 1995, C.Vııı, Ss.251-254.Tayşi, Mehmed Serhan, “Cemâl-İ Halvetî”, Dia, C.Vıı, Ss.302-303.Tayşi, Mehmed Serhan, “Cemâliyye”, Dia, C.Vıı, S.318.Tehânevî, Muhammed A’lâ B. Ali, Keşşâfu Istılâhâti’l-Fünûn, Beyrut Trs.Tekeli, İlhan – İlkin, Selim, Osmanlı İmparatorluğunda Eğitim Ve Bilgi Üretim Sisteminin Oluşumu Ve Dönüşümü, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1993.Tekindağ, Şehabeddin, “Xvıı. Yüzyıl Türk Sanat Eserlerinden Bir Âbide Yenicami Külliyesi”, İüef Tarih Dergisi, Sy.28-29, 1974- 1975.Telci, Cahit, “İstanbul Tekkeleri Hakkında 1885 Tarihli Bir İstatistik”, 50. Yıl Atatürkçülük Armağanı, İzmir 1994.Tenik, Ali, “Sosyo-Psikolojik Açıdan Zikir Ve Şanlıurfa Dergâh Camii Örneği”, Tasavvuf (İlmî Ve Akademik Araştırma Dergisi), Yıl:3, Sayı:8, Ocak-Haziran 2002, Ss.97-116.Thevenot, Jean, 1655-1656’da Türkiye’de, Çev.: Nuray Yıldız, Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul 1978.Timurtaş, Faruk Kadri, Tarih İçinde Türk Edebiyatı, Vilayet Yayınları, İstanbul 1981.Tirmizî, Muhammed B. İsa, El-Câmiu’s-Sahîh, Beyrut 1987.Togan, Zeki Velidi, Umumî Türk Tarihine Giriş, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (İüef) Yayınları, İstanbul 1970.Trimingham, J. Spencer, The Sûfî Orders İn İslam, Oxford 1971.Tuncel, Metin, “Anadolu”, Dia, C.Iıı, Ss.106-109.Tuncel, Metin, “Çanakkale Boğazı”, Dia, C.Vııı, Ss.199-203.Turan, Şerafeddin, “Xvıı. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunun İdarî Taksimatı”, Atatürk Üniversitesi Yıllığı 1961, Ss.201-232.Turyan, Hasan, Bursa Evliyâları Ve Tarihî Eserleri, Erkam Matbaası, Bursa 2001.Türer, Osman, “Batı’nın İslam’ı Tanımasında Tasavvufun Rolü”, Tanımı, Kaynakları Ve Tesirleriyle Tasavvuf, Haz: Coşkun Yılmaz, Seha Neşriyat, İstanbul 1991.Türer, Osman, Ana Hatlarıyla Tasavvuf Tarihi, Seha Neşriyat, İstanbul 1995.Türk Ansiklopedisi, Maarif Basımevi, Ankara 1958.Türk Dili Ve Edebiyatı Ansiklopedisi (Devirler-İsimler-Eserler-Terimler), Dergah Yayınları, İstanbul 1977.Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1983.
doi:10.1055/s-2008-1069617
Türkdoğan, Orhan, “Sosyal Hareketler Olarak Celâlî Ayaklanmaları” Ttk Belleten, C.Lx, Sy.: 228 (Ağustos 1996), Ss.421-442.Uğur, Ali, Mehmed Şeyhî Efendi’nin Vakâyiu’l-Fudala’sına Göre Xvıı. Yüzyıl Osmanlı Uleması, Erzurum 1989.Uludağ, Süleyman, “Ahmed Şemseddin, Yiğitbaşı”, Dia, C.Iı, Ss135-136.Uludağ, Süleyman, “Ahmediyye”, Dia, C.Iı, S171.Uludağ, Süleyman, “Basîret”, Dia, C.V, S.103.Uludağ, Süleyman, “Bast”, Dia, C.Xxıv, Ss.44-45.Uludağ, Süleyman, “Bâyezîd-İ Bistâmî”, Dia, C.V, Ss.238-241.Uludağ, Süleyman, “Cendî”, Dia, C.Vıı, Ss.361-362.Uludağ, Süleyman, “Dehşet”, Dia, C.Ix, S.109.Uludağ, Süleyman, “Fakr”, Dia, C.Xıı, Ss.132-134.Uludağ, Süleyman, “Fütüvvet”, Dia, C.Xııı, Ss.259-261.Uludağ, Süleyman, “Gurbet”, Dia, C.Xıv, S.201.Uludağ, Süleyman, “Halvet”, Dia, C.Xv, Ss.386-387.Uludağ, Süleyman, “Halvetiyye”, Dia, C.Xv, Ss.392-395.Uludağ, Süleyman, “Hayat”, Dia, C.Xvıı, S.12.Uludağ, Süleyman, “Kabz”, Dia, C.Xxıv, Ss.44-45.Uludağ, Süleyman, “Ma’rifet”, Dia, C.Xxvııı, Ss.54-55.Uludağ, Süleyman, “Tasavvuf Ve ‘Tekkeler Ve Zâviyeler’ Hakkında”, (Mustafa Kara, Din Hayat Sanat Açısından Tekkeler Ve Zaviyeler) İçinde, Dergah Yayınları, İstanbul 1990.Uludağ, Süleyman, “Tasavvufta Ulûhiyet Telakkisi”, Hareket, Ağustos- Eylül 1980, Ss.3-10.Uludağ, Süleyman, “Zikir”, İa, C. Xııı, S.561.Uludağ, Süleyman, İslam Açısından Mûsikî Ve Semâ, İstanbul 1976.Uludağ, Süleyman, İslam Düşüncesinin Yapısı (Selef, Kelâm, Tasavvuf Felsefesi), Dergah Yayınları, İstanbul 1994.Uludağ, Süleyman, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Marifet Yayınları, İstanbul 1999.
doi:10.1016/S0378-8741(98)00175-5
Unan, Fahri, “Osmanlı Medreselerinin İlmî Performansı Üzerine Bazı Düşünceler”, Türkiye Günlüğü, Sy.:30, (Eylül-Ekim 1994).Usta, Niyazi, Menzil Nakşîliği (Sosyolojik Bir Araştırma), Töre Yayıncılık, Ankara 1997.Uşşâkîzâde Seyyid İbrahim, Zeyl-İ Şakâik, (Hans Jochim Kissling Tarafından Önsöz Ve Alfabetik Fihrist İlavesiyle Yapılan Tıbkıbasım), Otto Harrossowitz, Wiesbaden 1965.
doi:10.1515/kant.1965.56.3-4.452
Uzun, Mustafa, "Dede Ömer Rûşenî", Dia, C.Ix, Ss.81-83.Uzun, Mustafa, Dede Ömer Rûşenî Hayatı, Eserleri Ve Miskinliknâme Mesnevîsi (Edisyon Kritik), (Basılmamış Doktora Tezi), İstanbul 1982.Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, “Gazi Orhan Bey Vakfiyesi”, Belleten, (Ttk Yayınları), Ankara 1941.Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1984.Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1988.Ülken, Hilmi Ziya, İslam Felsefesi Kaynakları Ve Etkileri, İstanbul 1993.Ülken, Hilmi Ziya, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları, İstanbul 1979.Yaltkaya, Şerafettin, Simavnakadısıoğlu Şeyh Bedreddîn, İstanbul 1966.Yazar, L. Nihal, Halvetîliğin Şa’baniyye Kolu, Menâkıb-I Şerif Ve Türbenâme, Mas Matbaacılık, Ankara 1985.Yazıcı, Tahsin, “Fetihten Sonra İstanbul’da İlk Halvetî Şeyhleri: Çelebî Muhammed Cemaleddin, Sünbül Sinan Ve Merkez Efendi”, İstanbul Enstitüsü Dergisi, İstanbul 1956, C.Iı, Ss.87-113.Yazıcı, Tahsin, “Semâ”, İa, C.X, Ss.464-466.Yazıcıoğlu, M. Sait, “Xv. Ve Xvı. Yüzyıllarda Osmanlı Medreselerinde Kelam”, İslâmî İlimler Dergisi (İid), Sy.Iv, Ankara 1980.Yetik, Erhan, İsmail Ankaravî Hayatı, Eserleri Ve Tasavvufî Görüşleri, İşaret Yayınları, İstanbul 1992.Yıldırım, Ahmet, Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanakları, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2000.Yılmaz, Coşkun, “Siyasetnâmeler Ve Osmanlılarda Sosyal Tabakalaşma”, Osmanlı, Ed: Güler Eren, C.Iv.Yılmaz, Hasan Kamil, “Cem’”, Dia, C.Vıı, Ss.278-279.Yılmaz, Hasan Kamil, “Osmanlı Sultanları Ve Mutasavvıflar”, Mâverâ, Aylık Edebiyat Dergisi, C.Vııı, Sy.92-93-94-95, İstanbul 1984, Ss.92- 100.Yılmaz, Hasan Kamil, Ana Hatlarıyla Tasavvuf Ve Tarîkatlar, Ensar Neşriyat, İstanbul 1994.Yılmaz, Hasan Kamil, Aziz Mahmud Hüdâyî Ve Celvetiyye Tarîkatı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul 1980.Yılmaz, Hasan Kamil, Tasavvuf Mes’eleleri, Erkam Yayınları, İstanbul 1997.Yılmaz, Hasan Kamil, Tasavvufî Hadis Şerhleri Ve Konevî’nin Kırk Hadis Şerhi, Müif Yayınları, İstanbul 1990.Yılmaz, Necdet, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (Sûfîler, Devlet Ve Ulemâ, Xvıı. Yüzyıl), Osmanlı Araştırmaları Vakfı, İstanbul 2001.Yinanç, M. Halil, Türkiye Tarihi, Selçuklular Devri: Anadolu’nun Fethi, İstanbul 1944.Yurdaydın, Hüseyin Gazi, “Türkiye’nin Dinî Tarihine Umumî Bir Bakış”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara 1961, C.Ix, Ss.114-121.Yurdaydın, Hüseyin Gazi, İslam Tarihi Dersleri, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara 1982.Yusuf Bin Sinan, Tezkire-İ Halvetiyye, Slym. Ktp., Esad Efendi Bl., No:1372.Yusuf Bin Yakub, Menâkıb-I Şerîf Ve Tarîkatnâme-İ Pîrân Ve Meşâyih-İ Tarîkat-I Aliyye-İ Halvetiyye, İstanbul 1290.Yücel, Yaşar, “Xvı. Ve Xvıı. Yüzyıl Edebî Metinlerinde Rastlanan Osmanlı Devlet Yapısı Ve Toplum Düzenine Ait Bazı Görüş Ve Bilgiler”, Belleten, C.Xxxxı, Ağustos 1987, Ss.905-906.Yücel, Yaşar, Osmanlı Devlet Teşkilatına Dair Kaynaklar, Ankara 1988.Yüksel, Emrullah, “Birgivî”, Dia, C.Vı, Ss.191-194.Yüksel, Hasan, "Sivas'ta Bir Şeyh Ailesinin Ortaya Çıkışı Ve Vakıflar Üzerine Bir Deneme (Şeyh Şemseddin Ailesi)", Revak, C.I, Sy.:1, Sivas 1990, Ss.38-53.Yüksel, İ. Aydın, "Atik Ali Paşa Külliyesi", Dbia. C.I, S.405.Zakir, Şükrü Efendi, “İstanbul Tekkeleri Sisile-İ Meşâyihi,” Neşr: Şinasi Akbatu, İslam Medeniyeti Mecmuası (İm), C.Iv, Sy.4, Haziran 1980; C.V, Sy.1, Ocak 1981; C.V, Sy.2, Haziran 1981.
doi:10.1016/0378-4363(81)90960-8
Zarifoğlu, Cahit, Bir Değirmendir Bu Dünya, Nehir Yayınları, İstanbul 1988.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31495
 • Online
  • Ziyaretçi: 177
  • Üye: 0
  • Toplam: 177

Detaylı İstatistikler