Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

1980 SONRASI TÜRK SENDİKACILIĞI VE DEVRİMCİ İSÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU

Oluşturulma Tarihi: 2007

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): TARTANOĞLU, Şafak (Yazar),

Emeği Geçen(ler): MAKAL, Ahmet (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALISMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI Yayın Yeri: ANKARA Yayın Tarihi:


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler 1980 SONRASI TÜRK SENDİKACILIĞI VE DEVRİMCİ İSÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
Özet Bu çalısmada agırlıklı olarak, 1980'li yıllarla birlikte sonuçları hissedilmeye baslayan küresellesmenin emek süreci ve sendikalar üzerindeki etkisi incelenmistir. 1980 sonrasında Türkiye'de yasanan degisimleri en agır hisseden konfederasyonlardan biri olan Devrimci İsçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), çalısmanın temel inceleme alanını olusturmustur.Küresellesme sürecinin çok çesitli boyutları vardır. Süreç, kapitalizmin tarihsel serüveninden bagımsız düsünülemez. Küresel kapitalizmin geldigi son asamada, finansal serbestlesme, sosyal devletin tahribi, özellestirme, emek süreçlerindeesneklesme temel egilimler olarak belirmektedir. Bütün bu degismeler karsısında, sendikal tepkiler çok büyük önem tasımaktadır. Çalısmada, DİSK'in tüm bu yapısal degisimlere karsı gösterdigi tepkiler ortaya konmaya çalısılmıstır. DİSK'in 1980 sonrası örgütsel yapısındaki degisimler, baglı sendikaların üyesayılarındaki dalgalanmalar, sürece tepki olarak gerçeklestirdigi endüstriyel eylemler temel inceleme alanlarını olusturmustur. Bugün yasanılan sürece, dünya çapında bakıldıgı zaman, çok çesitli sendikaltepkilerle karsılasmak mümkündür. Kimi sendikalar küresellesme sürecini tehditolarak algılarken, kimileri sürece meydan okuyarak karsı çıkabilmektedir. Süphesiz, bir ülkedeki sendikal hareketin yapısı, o ülkedeki emek hareketlerini yönlendiren en önemli unsurdur. Bu çerçevede, DİSK'in Türkiye'nin sendikal tarihinde çok önemli bir yeri oldugu söylenebilir. Süphesiz DİSK, yasanan süreç içinde varolma mücadelesi vermektedir. Burada önemli olan konu, bu mücadele sırasında temel ilkelerinden ödün verip vermedigidir. Çalısmada konuyu ayrıntılı bir sekilde ortaya koymak adına DİSK içinden ve dısından çesitli sendikacılarla görüsmeler yapılmıstır. Esas olarak amaçlanan DİSK'in iddia edildigi gibi bir dönüsüm yasayıp yasamadıgını saptayabilmektir.
İçindekiler
Açıklamalar Bu çalısmada agırlıklı olarak, 1980'li yıllarla birlikte sonuçları hissedilmeye baslayan küresellesmenin emek süreci ve sendikalar üzerindeki etkisi incelenmistir. 1980 sonrasında Türkiye'de yasanan degisimleri en agır hisseden konfederasyonlardan biri olan Devrimci sçi Sendikaları Konfederasyonu (DSK), çalısmanın temel inceleme alanını olusturmustur.Küresellesme sürecinin çok çesitli boyutları vardır. Süreç, kapitalizmin tarihsel serüveninden bagımsız düsünülemez. Küresel kapitalizmin geldigi son asamada, finansal serbestlesme, sosyal devletin tahribi, özellestirme, emek süreçlerindeesneklesme temel egilimler olarak belirmektedir. Bütün bu degismeler karsısında, sendikal tepkiler çok büyük önem tasımaktadır. Çalısmada, DSK'in tüm bu yapısal degisimlere karsı gösterdigi tepkiler ortaya konmaya çalısılmıstır. DSK'in 1980 sonrası örgütsel yapısındaki degisimler, baglı sendikaların üyesayılarındaki dalgalanmalar, sürece tepki olarak gerçeklestirdigi endüstriyel eylemler temel inceleme alanlarını olusturmustur. Bugün yasanılan sürece, dünya çapında bakıldıgı zaman, çok çesitli sendikaltepkilerle karsılasmak mümkündür. Kimi sendikalar küresellesme sürecini tehditolarak algılarken, kimileri sürece meydan okuyarak karsı çıkabilmektedir. Süphesiz, bir ülkedeki sendikal hareketin yapısı, o ülkedeki emek hareketlerini yönlendiren en önemli unsurdur. Bu çerçevede, DSK'in Türkiye'nin sendikal tarihinde çok önemli bir yeri oldugu söylenebilir. Süphesiz DSK, yasanan süreç içinde varolma mücadelesi vermektedir. Burada önemli olan konu, bu mücadele sırasında temel ilkelerinden ödün verip vermedigidir. Çalısmada konuyu ayrıntılı bir sekilde ortaya koymak adına DSK içinden ve dısından çesitli sendikacılarla görüsmeler yapılmıstır. Esas olarak amaçlanan DSK'in iddia edildigi gibi bir dönüsüm yasayıp yasamadıgını saptayabilmektir. (In this work, the effects of globalization -whose results started to be seen during early 1980’s- on the labour process and trade unions have been studied. The basic searching area is the “Confederation of Progressive Tade Unions” (DSK), one of the confederations who very hardly experienced those changes in Turkey after 1980. There are many different dimension of globalization process. First of all it can not be thought dependent from the historical adventure of capitalism. At the veryrecent stage which global capitalism arrived, financial freedom, destruction of social state, flexibility of the labour process and privatization appear as the basictendencies. The reactions of trade unions against these changes are very important. In this study, the reactions of DSK against these structural changes have been tried tobe revealed The changes in organizational structure of DSK after 1980, undulation in the number of members of affiliated unions, the strikes and industrial activities that the Confederation realized as reaction against the process, etc., have constituted the specific searching points of the study. When one looks worldwidely at the process which we experience today, it is possible to face with many kinds of trade unionic reactions. While some of tradeunions understand the globalization only as a threat, some others are also able to resist to the process in a challenging manner. Certainly, the structure of the trade unional movement in a county is the most important element that directs the labour movement in that country.In this frame, it can be said that DSK has a very important place in Turkish trade unional history. Of course, DSK is in a struggle of existence in current process. But the important subject at this point is, whether it makes concession fromits basic principles or not. In this study, interviews were made with some trade unionists inside and outside of DSK to enlighten the subject with more details. The real purpose of thisstudy is to determine if DSK lives a transformation or not.)
Haklar
Notlar

KaynakçaAKKAYA, Yüksel, (2006), “DİSK’İN 2005 Yılı Degerlendirmesi ve 2006 Yılı Hedefler Üzerine”, www.sendika.org, 7 Mart 2006.AKKAYA, Yüksel; ÇETİK, Mete, (1999), Türkiye’de Endüstri İliskileri, İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı.ALTAN, Zühtü; KAGNICIOGLU, Deniz; SİSMAN, Yener; SUNGUR, Zerrin; (2005), İsçi Profili Arastırması: Eskisehir Örnegi, Eskisehir: Anadolu Üniversitesi.
doi:10.1016/j.cradex.2004.09.003
ATAMAN, Berrin, Ceylan, (2003), “İssizlik Sorunu ve Türkiye’nin AB İstihdam Stratejisine Uyumu”, TİSK İsveren Dergisi, Ekim 2003, www.tisk.org.tr, 24 Agustos, 2006.
doi:10.3848/iif.2006.239.4644
BELEK, İlker ve digerleri, (1992), DİSK’in Ören Tezleri ve Sosyalist Tavır, İstanbul, Sorun.BELEK, İlker, (1999), Postkapitalist Paradigmalar, İstanbul, Sorun.BORATAV, Korkut, (2006), Türkiye İktisat Tarihi 1908-2005 (10.Baskı), Ankara: İmge.BOURDİEU, Pierre, (1998), “The Essence of Neoliberalism”, Le Monde Diplometique, December, www.mondediplo.com/1998/12, 1 Eylül 2006Cumhuriyet, (2006), Süleyman Çelebi ile Yapılan Görüsme, 16 Mart.ÇELİK, Aziz, (2005), “Avrupa’da Sendikaların Yükselisi ve Düsüsü Üstüne”, Birikim Dergisi, Aralık, Sayı: 200, s. 56-66.ÇELİK, Aziz, (2005),“Piyasaya Karsı Yapayalnız”, Birgün Gazetesi, 27 Ekim.DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ (DİE), (1999), Hane Halkı İsgücü Anketi Sonuçları, Ankara.
doi:10.1080/10556799908244110
DEVRİMCİ İSÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (DİSK), (1967a), DİSK Kurulus Bildirgesi ve Ana Tüzügü, İstanbul: DİSK.DİE (2000), Hane Halkı İsgücü Anketi Sonuçları, Ankara.DİKMEN, Ahmet Alpay, (2006), “Bir İlkel Birikim Aracı Olarak Özellestirme Ve Taseronlastırma”, Genel-İs Emek Arastırma Dergisi, Ocak, s.41-59, Ankara.DİSK, (1967b), Türk-İs Çıkmazı, Yay.No.1, İstanbul: DİSK.DİSK, (1994), 9. Genel Kurul Çalısma Raporu, İstanbul.DİSK, (1996), Olaganüstü Genel Kurul Çalısma Raporu, İstanbul.DİSK, (1997), 10. Genel Kurul Çalısma Raporu, İstanbul.DİSK, (1997), Olaylar ve Tanıklarıyla DİSK Tarihi, İstanbul.DİSK, (2000), 11.Genel Kurul Çalısma Raporu, İstanbul.DİSK, (2004), 12. Genel Kurul Çalısma Raporu, İstanbul.DİSK, (2005), “2005 Yılı Degerlendirmesi ve 2006 Yılı Hedefleri”, www.sendika.org, 7 Mart 2006.DİSK, Genel-İs (2002), Esnek Üretim- Esnek İstihdam, Toplam Kalite Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi (Genel-İs Emek Arastırmaları), Ankara: DİSK.DİSK-AR, (2005), AB Sürecinde İsçi Sınıfının Durumu-Ekonomik ve Sosyal Göstergeler, Ankara: DİSK.DOGU, Dinçer, (1997), “15-16 Haziran Direnisi”, Olaylar ve Tanıklarıyla DİSK Tarihi, s. 35-41, İstanbul: DİSK.Egilimleri, Uluslar arası Çalısma Ofisi, Cenevre, www.ilo.org/trends, 24 Agustos 2006.EKİN, Nusret, (1995), Kayıtdısı Ekonomi Enformel İstihdam, İstanbul: İTO.ERDOGDU, Seyhan, (1999), “Küresellesen Dünyada Küresel Sendikal Politikalara Bir Örnek: Çokuluslu Sirketlerde Çalısma Kosullarına İliskin Davranıs İlkeleri”, TÜRK-İS Yıllıgı 99, Cilt 2, s. 46-82.ERSOY, Zeynep, (1995), Sendika Siyasi Parti İliskileri- TKP-DİSK, yayımlanmamıs yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.GENEL-İS Emek Dergisi, (1999), “15-16 Haziran Direnisi Bir Kilometre Tası”, Mayıs, Sayı: 51, s. 12, Ankara.GENEL-İS Emek Dergisi, (2004), “15-16 Haziran Direnisi: Sendikal Hak ve Özgürlük Mücadelesi”, Haziran, Sayı: 98, s.12, Ankara.GORZ, Andre, (1995), İktisadi Aklın Elestirisi, (çeviren: Isık Ergüden), İstanbul: Ayrıntı.GÖKBAYRAK, Senay, (2005), “Belediyelerde Taseronlasma Uygulamalarının Çalısanlar Üzerindeki Etkilerine İliskin Bir Risk Analizi”, Genel-İs Emek Arastırma Dergisi, Ocak, s.123-136, Ankara.HEROD, Andrew, (1998), Organizing the Landscape:Geographical Perspectives On Labor Unionism, Minneapolis: University of Minnesota.HIRST, Paul, THOMPSON, Grahame, (1998), Küresellesme Sorgulanıyor, (çeviren: Çagla Erdem, Elif Yücel), Ankara: Dost.http:// www.csgb.org.tr/istatistik, 15 Subat 2006.http:// www.disk.org.tr/hakkında, 10 Ocak 2006.http:// www.disk.org.tr/tuzukvekararlar, 10 Ocak 2006.http:// www.eiro.eurofound.ie, 22 Temmuz 2006.http:// www.ilo.org/public/turkish/region, 10 Eylül 2006.http:// www.ilo.org/trends, 22 Temmuz 2006.http:// www.tkip.org.tr/sinifhareketi, 13 Ekim 2006.http:// www.tuik.gov.tr/istatistikler, 15 Kasım 2006.http:// www.tuik.org.tr/prehaberbültenleri, 15 Kasım 2006.http://europa.eu.int/comm/europaaid/projects/eidhr/pdf, 9 Ocak 2007.http://www. hazine.gov.tr/istatistik, 26 Temmuz 2007.http://www.bisenikinolusube.com, 26 Temmuz 2007.http://www.deltur.cec.eu.int/mali-ikili-hibeler-3.html, 9 Ocak 2007.http://www.sendika.org/yazı.php/yazıİno=381, 26 Temmuz 2007.HYMAN, Richard, (1991) “Trade Unions and Disaggregation of The Working Class”, The Futures of Industrial Relations: International Comparison in an Age of Uncertainity; Employement Research Unit 1991 Annual Conference, Cardiff, September.INTERNATIONAL CONFEDERATION of FREE TRADE UNIONS (ICFTU), (2003), Sendikalar İçin Küresellesme Rehberi, İstanbul: DİSK.INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO), (2006), Küresel İstihdamISIKLI, Alpaslan, (1995), Sendikacılık ve Siyaset, Cilt 1, Ankara, Öteki.ISIKLI, Alpaslan, (1997), “1997’ye Girerken Yalanlar ve Gerçekler”, TÜRK-İS Yıllıgı 97, s. 20-28, Ankara: Türk-İs.ISIKLI, Alpaslan, (2003), Gerçek Örgütlenme Sendikacılık, Ankara: İmge.ISIKLI, Alpaslan, (2006), Dünya Bankası’nın Laik İmparatorlugu’nda Kumarhane Kapitalizmi, İstanbul: Otopsi.
doi:10.1016/j.chemosphere.2005.09.059
JOHNSTON, William, (1991), “Global Work Force 2000: The New World Labor Market”, Harward Business Review, Mart-Nisan, s.115-127,KARA, Hakan, Batırhan, (2002), Kurulusundan 12 Eylül 1980’e Kadar DİSKSiyaset İliskisi, yayımlanmamıs yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.KAZGAN, Gülten, (2002), Küresellesme ve Ulus-Devlet: Yeni Ekonomik Düzen, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.KEPENEK, Yakup, YENTÜRK, Nurhan, (2004), Türkiye Ekonomisi, (15.Basım) İstanbul: Remzi.
doi:10.1007/BF02979853
KIZILOT, Sükrü; KILIÇ, Cem; MÜDERRİSOGLU, Okan, (2006), AB Yolunda Mali Dünyamız, Ankara: TİSK Yayınları.KOÇ, Yıldırım, (1995), Sendikacılıgın Güncel Sorunları, Ankara: Öteki.KOÇ, Yıldırım, (1998a), “Türkiye’de Sendika Üyeligi ve Sendikalı İsçiler”, Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, Cilt 3, İstanbul: Kültür Bakanlıgı ve Türkiye Ekonomik Toplumsal Tarih Vakfı.KOÇ, Yıldırım, (1998b), Sendikacılık Tarihi, Ankara: Türk-İs Egitim.KOÇ, Yıldırım, (2003), Türkiye İsçi Sınıfı ve Sendikacılık Tarihi, Ankara: Türkiye Yol-İs Sendikası.KONUKMAN, Aziz, (1999), “Esnek Üretim Tekniklerinin Türkiye’nin Sanayilesme Stratejisi Açısından Geçerliligi”, TÜRK-İS Yıllıgı 99, Cilt 2, s. 363-382, Ankara.KORAY, Meryem, (1994), Degisen Kosullarda Sendikacılık, İstanbul: TÜSES.KÖSE, Ahmet Hasim; ÖNCÜ, Ahmet, (2000), “1980 Sonrası Dönemde Türkiye İmalat Sanayi”, Toplum ve Bilim, Sayı: 86, s. 72-90.KRASUCKİ, Henri, (1979), Sendikalar ve Sınıf Savasımı, çeviren: A. Kesim, İstanbul: Sorun.Küresel İstihdam Egilimleri Özeti 2006, Uluslararası Çalısma Ofisi, Cenevre, www.ilo.org/trends, 24 Agustos 2006.LORDOGLU, Kuvvet, (1995), “Bunalımın İsçi Sınıfı Üzerine Etkileri”, Petrol-İs 93-94 Yıllıgı, s. 792-801, İstanbul.MAHİROGULLARI, Adnan, (2000), 1980 Sonrası Türk ve Fransız Sendikacılıgı, Ankara: Kamu:İs.MAHİROGULLARI, Adnan, (2001), “Türkiye’de Sendikalasma Evreleri ve Sendikalasmayı Etkileyen Unsurlar”, C.Ü. İktisadi ve İdari İlimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, s. 161-190.MAKAL, Ahmet, (1999), Türkiye’de Tek Partili Dönemde Çalısma İliskileri (1920-1946), Ankara: İmge.MAKAL, Ahmet, (2002), Türkiye’de Çok Partili Dönemde Çalısma İliskileri (1946-1963), Ankara: İmge.MAKAL, Ahmet, (2003), “Cumhuriyetin 80.Yılında Türkiye’de Çalısma İliskileri”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Tartısma Metinleri, No.62, www.politics.ankara.edu.tr/ tartismaİmetinleri.php, 15 Ocak 2007.MUNCK, Ronaldo, (2002), Emegin Yeni Dünyası, (çeviren: Mahmut Tekçe) İstanbul: Kitap.
doi:10.1023/A:1022057909467
ONARAN, Özlem, (2000), “Türkiye’de Yapısal Uyum Sürecinde Emek Piyasasının Esnekligi”, Toplum ve Bilim, Sayı 86, s. 194-209.ÖKE, M. Kemal; KURT, Senem, (2003), “Yeni Süreç ve Sendikaların Temsil Sorunu”, İktisat Üzerine Yazılar I Küresel Düzen: Birikim, Devlet ve Sınıflar (derleyenler: Ahmet H. Köse, Fikret Senses, Erinç Yeldan), 2. Baskı, s.399-427, İstanbul: İletisim.ÖNGEN, Tülin, (1997), “Sınıf Mücadelesi Rejimi Olarak Esneklik”, Petrol-İs 95-96 Yıllıgı, s. 829-847, İstanbul.ÖNGİDER, Seyfi, (1994), Kriz ve Sendikal Hareket, İstanbul: Devinim.ÖZBEY, Nurullah, (2001), Türkiye’de Sendikal Anlayıslar- Sendika Siyaset İliskisinin Gelisimi, Ankara: Enerji Yapı Yol Sendikası.
doi:10.1023/A:1015209106436
ÖZTÜRK, Sırrı, (1992), “DİSK Gelenegi ve İsçi Sınıfının Sendikal Birligi”, DİSK’in Ören Tezleri ve Sosyalist Tavır, s. 153-191, İstanbul: Sorun.
doi:10.3848/iif.1992.78.1596
ÖZTÜRK, Sırrı, (2001), İsçi Sınıfı , Sendikalar ve 15/16 Haziran, İstanbul: Sorun.PETROL-İS, (2000), 1997-1999 Petrol-İs Yıllıgı, İstanbul.RESMİ GAZETE, (1993), 17 Temmuz, Sayı: 21640.RESMİ GAZETE, (1994), 17 Temmuz, Sayı: 21933.RESMİ GAZETE, (1996), 17 Temmuz, Sayı: 22699.RESMİ GAZETE, (1998), 17 Temmuz, Sayı: 23405.RESMİ GAZETE, (2001), 17 Temmuz, Sayı: 24465.RESMİ GAZETE, (2003), 17 Temmuz, Sayı: 25171.SAHİN, Hüseyin, (1993), Türkiye Ekonomisi, Bursa: Uludag Üniversitesi.SEN, S., (1996), Ekonomik ve Teknik Anlamda Taseronluk (Alt İsverenlik) ve Endüstriyel İliskilere Etkileri, Ankara: Liman-İs.Sendikal Örgütlenme ve DİSK, (1995), Ankara: Genel-İs.SENKAL, Abdülkadir, (1999), Sendikasız Endüstri İliskileri, Ankara: Kamu-İs.SENKAL. Abdülkadir, (2005), Küresellesme Sürecinde Sosyal Politika, İstanbul, Alfa.
doi:10.1177/0148607105029004236
SENSES, Fikret, TAYMAZ, Erol, (2003), “Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayilesme Ne Oluyor? Ne Olmalı?” , ERC Working Papers in Economics, Economic Research Center, Ankara: ODTÜ.SONER, Sükran, (2007a), “40.Yıl-DİSK”, Cumhuriyet, 14 Subat.SONER, Sükran, (2007b), “40.Yıl-DİSK”, Cumhuriyet, 16 Subat.TANİLLİ, Server, (2006a), Degisimin Diyalektigi ve Devrim, 6. Baskı, İstanbul: Alkım.TANİLLİ, Server, (2006b), Uygarlık Tarihi, 23. Baskı, İstanbul: Alkım.TEKELİ, İlhan, (1994), Türkiye’de ve Dünyada Yasanan Ekonomik Bunalım, İstanbul, Yurt.TOKOL, Aysen, (1994), Türkiye’de Sendikal Hareket, Bursa: Ezgi.Toplumsal Hareket Sendikacılıgı Brosürü, Yön Brosür Dizisi, İstanbul.Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi (1998), Cilt 1, İstanbul: Kültür Bakanlıgı ve Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı.TÜRKMEN, İsmail, (1996), “Bir Yanılsama Olarak Degisim Yöntemi ve Çalısma İliskileri”, Petrol-İs 95-96 Yıllıgı, s. 733-746, İstanbul.UÇKAN, Banu, (2004), “Türk Sendikacılıgına Genel Bir Bakıs ve Sendikalararası Rekabet”, AB-Türkiye ve Endüstri İliskileri, (editör: Alpay Hekimler), s. 239-289, İstanbul: Beta.ULUKAN, Umut, (2003), Türk Sendika Tarihinden Bir Örnek: Devrimci İsçi Sendikaları Konfederasyonu, yayımlanmamıs yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
doi:10.2143/JA.291.1.504708
WOOD, Ellen, Meiksins, (1997), “Labor, The State, and Class Struggle”, Monthly Review, Temmuz-Agustos 1997, cilt 49, sayı 3, New York.WORLD BANK (1995), Workers in an Integrating World: World Developmert Report 1995, Oxford: Oxford University Press.www.harvardbusiness.online, 19 Haziran 2006.YALMAN, Aytaç, (2006), “Küresellesme ve Güvenlik”, Cumhuriyet, 26 Aralık.YARASIR, Volkan, (2006), İsçi Sınıfı Üzerine-İsgal Direnis Grev, İstanbul: Mephisto.YELDAN, Erinç, (2002), Küresellesme Sürecinde Türkiye Ekonomisi, 6. Baskı, İstanbul: İletisim.YELDAN, Erinç, (2003), “Neo-Liberalizmin İdeolojik Bir Söylemi Olarak Küresellesme”, İktisat Üzerine Yazılar I- Küresel Düzen: Birikim, Devlet ve Sınıflar (derleyenler: Ahmet H. Köse, Fikret Senses, Erinç Yeldan), 2. Baskı, s.427- 453, İstanbul: İletisim.YORGUN, Sayım, (2007), “Türkiye’de Sendikal Örgütlenmenin Güncel Sorunları ve Alternatif Öneriler”, ‘İs, Güç’ Endüstri İliskileri Dergisi ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 2, s. 49-78.YURTSEVER, Haluk, (1992), Süreklilik ve Kopus İçinde Marksizm ve Türkiye Solu, İstanbul: Etki.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31467
 • Online
  • Ziyaretçi: 161
  • Üye: 1
  • Toplam: 162

Detaylı İstatistikler