Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

TOPLAM BAŞARI GÖSTERGESİ YÖNTEMİ VE ÖRNEK UYGULAMA

Oluşturulma Tarihi: 2007

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): UTKUTUĞ, Çağla Pınar (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ÖZKANLI, Özlem (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI Yayın Yeri: ANKARA Yayın Tarihi:


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler TOPLAM BAŞARI GÖSTERGESİ YÖNTEMİ VE ÖRNEK UYGULAMA
Özet Toplam başarı göstergesi yöntemi, finansal ölçütlerin yanında finansal olmayan ölçütleri de kullanarak işletmelerin kurumsal performansını ölçmektedir. Yöntem, bir işletmenin vizyonunu ve stratejisini mantıklı ve geçerli performans ölçütlerine çevirmektedir. Dört boyutu olan finansal boyut, müşteri boyutu, içsel işletme süreçleri boyutu ile öğrenme ve gelişme boyutu amaçları dengelemektedir. İşletmelere, günlük faaliyetleri ile uzun vadeli amaçlarını gerçekleştirmekte yardım etmektedir. Bu çalışma, işletmelerin toplam başarı göstergesi yöntemini nasıl uyguladıklarını ve uygulama aşamasında karşılaştıkları sorunları nasıl çözdüklerini açıklamayı amaçlamıştır. Çalışmada, Türkiye'de maden sektöründe faaliyet gösteren X İşletmesi'ndeki uygulama görüşme, dosya inceleme ve gözlem yöntemleriyle incelenmiştir. X İşletmesi bu sistemi QPR-SC yazılımla, özellikle amaçların gerçekleştirilmesi, bilgi edinimi ve organizasyonel işlevlerin denetlenmesi için uygulamıştır. Çalışmanın birinci bölümünde, toplam başarı göstergesi yönteminin son yıllarda yönetim literatüründe neden önemli bir yer tuttuğunu anlamak için, diğer kurumsal performans değerleme tekniklerinden farklılıkları üzerinde durulmuştur. Ayrıca, yöntemin tanımındaki gelişmelere ve bazı yabancı ülkelerdeki örnek olay çalışmalarına yer verilmiştir. İkinci bölümde ise, X İşletmesi'nde uygulanan Toplam başarı göstergesi yöntemi hakkında yapılan görüşmelerin analizi yapılmıştır.
İçindekiler
Açıklamalar Toplam başarı göstergesi yöntemi, finansal ölçütlerin yanında finansal olmayan ölçütleri de kullanarak işletmelerin kurumsal performansını ölçmektedir. Yöntem, bir işletmenin vizyonunu ve stratejisini mantıklı ve geçerli performans ölçütlerine çevirmektedir. Dört boyutu olan finansal boyut, müşteri boyutu, içsel işletme süreçleri boyutu ile öğrenme ve gelişme boyutu amaçları dengelemektedir. İşletmelere, günlük faaliyetleri ile uzun vadeli amaçlarını gerçekleştirmekte yardım etmektedir. Bu çalışma, işletmelerin toplam başarı göstergesi yöntemini nasıl uyguladıklarını ve uygulama aşamasında karşılaştıkları sorunları nasıl çözdüklerini açıklamayı amaçlamıştır. Çalışmada, Türkiye'de maden sektöründe faaliyet gösteren X İşletmesi'ndeki uygulama görüşme, dosya inceleme ve gözlem yöntemleriyle incelenmiştir. X İşletmesi bu sistemi QPR-SC yazılımla, özellikle amaçların gerçekleştirilmesi, bilgi edinimi ve organizasyonel işlevlerin denetlenmesi için uygulamıştır. Çalışmanın birinci bölümünde, toplam başarı göstergesi yönteminin son yıllarda yönetim literatüründe neden önemli bir yer tuttuğunu anlamak için, diğer kurumsal performans değerleme tekniklerinden farklılıkları üzerinde durulmuştur. Ayrıca, yöntemin tanımındaki gelişmelere ve bazı yabancı ülkelerdeki örnek olay çalışmalarına yer verilmiştir. İkinci bölümde ise, X İşletmesi'nde uygulanan Toplam başarı göstergesi yöntemi hakkında yapılan görüşmelerin analizi yapılmıştır. (Balanced scorecard is used to measure corporate performance with not only financial measures, but also non-financial measures. It translates a company’s vision and strategy into logical sets of performance measures. Its four perspectives; financial measure, customer knowledge, internal business processes, learning and growth, bring into balance objectives and help companies to connect long-term objectives with short-term actions. This study aims to find out how companies have applied the balanced scorecard and how companies solve the problems which they face in the implementation stage. The study comprised a series of semi-structured interviews in X Corporate whose field of activity is metal (aluminum) sector in Turkey. They implement the system with QPR-SC software especially for achieving objectives, getting information and controlling organizational functions. In the first chapter this study reviews, balanced scorecard’s differences between other corporate performance measurement techniques so as to explain why balanced scorecard has a significant reputation in management literatures for the last decade. Furthermore, the study consists of the development of the balanced scorecard’s definition and some case studies in foreign countries. In the second chapter, the study analyzes interviews (observation, research and data gathered) about X Company’s balanced scorecard.)
Haklar
Notlar

KaynakçaAkal, Zühal; “Performans Kavramları ve Performans Yönetimi”, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Milli Prodüktivite Merkezi, Ankara, Ocak 2003- (www.ydk.gov.tr/seminerler/performans_yonetimi/performans_yonetimi.htm - 79k), Erişim Tarihi: 01.03.2006Antarkar, Neelesh-Cobbold, Ian (2GC Active Management), Implementing the Balanced Scorecard- Lessons and Insights From a Multi-Divisional Oil Company (Balanced Scorecard Case Study- Truro), 2GC Limited, albany House, Market Street Maiden Head, Berkshire SL6 8BE UK, 2001, (www.2gc.co.uk) , Erişim Tarihi: 17.11.2005Arveson, Paul; What is the Balanced Scorecard?, Balanced Scorecard Institute, 1998, (http://www.balancedscorecard.org/basics/bsc1.html), Erişim Tarihi: 21.03.2005Barutçugil, İsmet; Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Kariyer Yayıncılık İletişim Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti, İstanbul, 2004Berliner, Callie-Brimson, James A.; “Cost Management for Today’s Advanced Manufacturing:CAM-I Conceptual Design”, CAM-I, U.S.A.,1988Blocher, Edward-Chen, Kung-Cokins, Gary -Lin, Thomas; “Cost Manage-ment:A Strategic Emphasis”, 3/e, McGraw-Hill, 2005Brewer, P. “Putting Strategy into the Balanced Scorecard”, Strategic Finance, Vol. 83 Issue 7, 2002; Clinton, D. Webber, S.A., Hassel, J.M., “Implementing a Strategic Planning Model for Small Manufacturing Firms: An Adaptation of the Balanced Scorecard”. S.A.M. Advanced Management Journal, Vol. 69 Issue 1Choe, Chee W.-Haddad, Kamal H.-Wilson, James E.; “Appling the Balanced Scorecard to Small Companies”, Management Accounting, 1997Cobbold, Ian (2GC Active Management), Implementing the Balanced Scorecard- Lessons and Insights From a Financial Services Firm (Balanced Scorecard Case study- Arran Ltd), 2GC Limited, albany House, market Street Maiden head, Berkshire SL6 8BE UK, 2001, (www.2gc.co.uk ), Erişim Tarihi: 17.11.2005Çakmak, Nermin; Bilgi Merkezlerinin Yönetiminde “Balanced Scorecard (BSC) : Dengeli Kurumsal Karne” Yaklaşımı, TMMOB Mimarlar Odası Kütüphanesi, Ankara- ÜNAK’05 “Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve Pazarlaması” , Kadir Has Üniversitesi, İstanbul, 22-24 Eylül 2005Eke, Ali E.; “Başarı değerleme ve Kit’ler İçin Öngörülen Yöntem”, Verimlilik Dergisi, A:3, 1988-3Epstein, Marc J.-Manzoni, Jean-François; “Translating Strategy Into Action”, Management Accounting, 1997Eren, Erol; “ Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi”, Beta Yayınları, Yenilenmiş 5. Baskı, İstanbul 1998Farguhar, Peter H.- Başk.; “Brands On The Balance Sheet”, Marketing Management, Cilt:1 Sayı:1, 1992Glad, E.,Becker, H. ; “Activity–Based Costing and Management”, John-Willey& Sons, U.S.A., 1995Hopf, Richard H.- Litman, David J.- Pratsch, Lloyd W.- Ustad, Ida M.- Welch, Robert A.- Tychan, Terrence J.- Denett, Pauk A., Guide to a Balanced Scorecard: Performance Management Methodology, Procurement Executives’s Association, (www.utdallas.edu/~pineres/Balanced%20Scorecard.pdf ), Erişim Tarihi: 17.11.2005Hornsby, Donavan D. - Baxendale, Sidney; “Building A Balanced Scorecard For Enterpreneurs”, Journal Of Cost Management, November/ December, 2001Kabadayı, Ebru Tümer; “İşletmelerdeki Üretim Performans Ölçütlerinin Gelişimi, Özellikleri ve Sürekli İyileştirme ile İlişkisi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2002/6, s 70, (http://www1.dogus.edu.tr/ dogustru/journal/sayi_6/M00077. PDF#search), Erişim Tarihi: 12.06.2006Kaplan, Robert S. - Norton, David P; “Putting the Balanced Scorecard to Work”, Harvard Business Review, September-October, 1993Kaplan, Robert S. -Norton, David P.; “The Balanced Scorecard: Translating Strategy Into Action”, Harvard Business School Press, U.S.A., 1996aKaplan, Robert S. - Norton, David P.; “Linking The Balanced Scorecard to Strategy”, California Management Review, Sayı 39, No1, Fall., 1996bKaplan, Robert S. - Norton, David P.; “Balanced Scorecard Şirket Stratejisini Eyleme Dönüştürmek”, Sistem Yayıncılık:207, Yönetim Dizisi, Üçüncü Basım, İstanbul, 2003Kaplan, Robert S.; “Add a Customer Profitability Metric to Your Balanced Scorecard," Balanced Scorecard Report, Vol. 7, No. 4, July-August 2005Kaya, Yusuf; “Marka Değerleme Metotları ve Bu metotların Kullanımında Sermaye Piyasası Mevzuatı Açısından Çıkabilecek Sorunlar, Yeterlilik Etüdü”, Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi, İstanbul 2002Kaygusuz, Sait Yüksel; “Yönetim Muhasebesinin Performans Yönetimi Fonksiyonunda Geldiği Son Nokta:Balanced Scorecard (Ölçüm Kartı Tekniği)”, “İş,Güç” Endüstri İlişkileri Ve İnsan Kaynakları Dergisi Cilt:7 Sayı:1 , Ocak 2005, Issn: 1303-2860, (www.isguc.org/pdf/saitkaygusuz.pdf ), Erişim Tarihi: 9.11.2005
doi:10.4026/1303-2860.2005.0005.x
Keegan, Danel P.- Eiler, Robert G. -Jones, Charles R.; “Are Your Performance Measures Absolote?”, Management Accounting, Haziran 1989Koçel, Tamer; İşletme Yöneticiliği, Beta Yayıncılık 9. Baskı, 2003, İstanbulKotler, Philip - Gary, Amstrong ,“Principles of Marketing”, Edition:4, New York 1989Lawrie, Gavin; “Combining EVA with Balanced Scorecard to Improve Strategic Focus and Alignment”, 2GC Active Management, 2GC Limited Albany House, Market Street Maidenhead, Berkshire SL6 8BE UK, January 2001, (http://www.2gc.co.uk/forum/viewtopic.php?t=122), Erişim Tarihi: 17.11.2005Lawrie, Gavin-Cobbold, Ian (2GC Active Management), Strategic Alignment. Cascading the Balanced Scorecard in a Multi-national Company (Balanced Scorecard Case Study- Crosshouse ), 2GC Limited, albany House, market Street Maiden head, Berkshire SL6 8BE UK, December 2001, www.2gc.co.uk , 17.11.2005Lawri, Gavin- Cobbold, Ian; Development of the 3rd Generation Balanced Scorecard: Evolution of the Balanced Scorecard Into an Effective Strategic Performance Management Tool, 2GC Limited Albany House, Market Street Maidenhead, Berkshire SL6 8BE UK, 2004, (www.2gc.co.uk, http://www.2gc.co.uk/forum/viewtopic.php?t=122), Erişim Tarihi: 17.11.2005Malina, Mary A.- Selto, Frank H. , University of Colorado at Boulder- University of Colorado at Boulder And University of Melbourne, ); Communicating and Controlling Strategy: An Empirical Study Of The Effectiveness Of The Balanced Scorecard; Nisan 2001, (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=278939), Erişim Tarihi: 23.04.2005Marr, Bernard- Neely, Andy; “Automating Your Scorecard: Balanced Scorecard Sortware Report”, Gartner and Cranfield School of Management, Business Review Publication, (http://www.som.cranfield.ac.uk/som/research/ centres/cbp/ downloads) , Erişim Tarihi: 17.11.2005Moore, Mark H.- Kaplan, Robert; The Public Value Scorecard:A Rejoinder and an Alternative to "Strategic Performance Measurement and Management in Non-Profit Organizations", The Hauser Center for Nonprofit Organizations The Kennedy School of Government Harvard University, Hauser Center for Nonprofit Organizations Working Paper No. 18, 2003, (http://ssrn.com/abstract=402880), Erişim Tarihi: 21.04.2005Norton, David P., “Balanced Scorecard: Managing Strategy is Managing Change”, Harvard Business School Publishing, Volume 4: Number 1, January- February 2002Örnek, Ali Şahin; Balanced Scorecard: Bilgiden Stratejiye Ulaşmada Kullanılabilecek Yeni Bir Araç, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 2, Sayı:3, 2000, İzmir; (http://www.sbe.deu.edu.tr/ Yayinlar/dergi/dergi06/ornek.html), Erişim Tarihi: 27.03.2005Özbirecikli, Mehmet- Ölçer, Ferit, Mustafa Kemal Üniversitesi,İ.İ.B.F; Strateji Odaklı Performans Ölçüm Sistemi: Balanced Scorecard- BSC, 2002(http://www.isletme.istanbul.edu.tr/dergi/kasim2002/kas02b/index.html), Erişim Tarihi: 27.03.2005Özkanlı, Özlem, “Personel Politikalarının Belirlenmesinde Performans Değerlemenin Yeri ve Ülkemiz Büyük Sanayi İşletmelerindeki Uygulama”, Ankara Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 1995Palmer, M., Performans Değerlendirmesi, İstanbul, Rota Yayınları, 1993.Prewitt, Edward, 360 Derece Feedback Yöntemi, Power/Harvard Business Review Eki., 1998Rohm, Howard (Director, U.S. Foundation for Performance Measurement President, Howard Rohm Consultants, LLC), Managing Private Sector Organizations with a Balanced Scorecard, (www.netmain.com/usfpm/ Downloads/BSC%20Managing3_Private.pdf), Erişim Tarihi: 25.12.2005Smith, Malcolm; “New Tools for Management Accounting Putting Activity Based Costing and Non-Financial Indicators to Work”, Pitman Publishing, U.K.,1995Şenol, Gökhan; İş Değerlemesinden Performans Değerlemesine Geçiş, (http://www.isguc.org/pm.php), Erişim Tarihi: 15.02.2006Tatikonda, Lakshmi U. - Tatikonda, Rao J.; “We Need Dynamic Performance Measures”, Management Accounting, September, 1998Üreten, Aykan - Ercan, Metin Kamil, “Firma Değerinin Tespiti ve Yönetimi”, Gazi Kitabevi, Ankara 2000“Şirket Değerleme Yöntemleri”- (www.baskent.edu.tr/~gurayk/finpazsirket degerleme.doc) , Erişim Tarihi: 29.12.2006


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31537
 • Online
  • Ziyaretçi: 143
  • Üye: 0
  • Toplam: 143

Detaylı İstatistikler