Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

ÇAĞDAŞ TEFSİR TASAVVUFU

Oluşturulma Tarihi: 2007

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): TALHA, Erdem (Yazar),

Emeği Geçen(ler): PAÇACI, Mehmet (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEFSİR(TEMEL İSLAM BİLİMLERİ) ANABİLİM DALI Yayın Yeri: ANKARA Yayın Tarihi:


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler ÇAĞDAŞ TEFSİR TASAVVUFU
Özet Klasik Tefsir disiplininde, Kur'ân, Kitap, Sünnet, İcma ve kıyas-ı fukaha ile birlikte Kur'ân idi ve Kur'ân'ı tefsir etme ameliyesi yerlesmis bir gelenege göre yapılıyordu. Çagdas dönemde, arka planında Protestan durus olan oryantalizme cevap vermede, Afgânî etkisinde Abduh-Rıza ikilisinin baslattıgı, modernist İslâmcı çizgi, İslam'ın en temel kaynagı olan Kur'ân üzerine vurguda bulundu. Buna göre bütün bir gelenek asılarak Kur'ân'a gitmek bu söylemin tutumu olmustur. Bu modernist yoruma göre, İslam dünyası Batı'nın gerçeklestirdigi gibidogmatik düsünceden arınınca, gelisme gösterecektir. Modernist İslâmcılar, bubaglamda yeni bir Kur'ân tanımı yaptılar. Bu tanıma göre Kur'ân'ın sünnet ile bagı zayıflamıs, icma ile ilgisi tamamen kopmustur. Bununla beraber klasik dönemde gelistirilmis disiplinler islev degisikligine ugramıstır. Modernistligin birneticesi olarak, klasik dönemde birbirini gerektiren disiplinler arasındaki bag, bu dönemde, kopmustur.
İçindekiler
Açıklamalar Klasik Tefsir disiplininde, Kur'ân, Kitap, Sünnet, cma ve kıyas-ı fukaha ile birlikte Kur'ân idi ve Kur'ân'ı tefsir etme ameliyesi yerlesmis bir gelenege göre yapılıyordu. Çagdas dönemde, arka planında Protestan durus olan oryantalizme cevap vermede, Afgânî etkisinde Abduh-Rıza ikilisinin baslattıgı, modernist slâmcı çizgi, slam'ın en temel kaynagı olan Kur'ân üzerine vurguda bulundu. Buna göre bütün bir gelenek asılarak Kur'ân'a gitmek bu söylemin tutumu olmustur. Bu modernist yoruma göre, slam dünyası Batı'nın gerçeklestirdigi gibidogmatik düsünceden arınınca, gelisme gösterecektir. Modernist slâmcılar, bubaglamda yeni bir Kur'ân tanımı yaptılar. Bu tanıma göre Kur'ân'ın sünnet ile bagı zayıflamıs, icma ile ilgisi tamamen kopmustur. Bununla beraber klasik dönemde gelistirilmis disiplinler islev degisikligine ugramıstır. Modernistligin birneticesi olarak, klasik dönemde birbirini gerektiren disiplinler arasındaki bag, bu dönemde, kopmustur. (The Qur’an was the Book, the Sunnah (the way the Prophet lived his life),the Ijmah (consensus), Qiyas (analogy by authorized scholars) along with theQur’an in the Traditional Interpretation (Tafseer) and the practice of interpreting the Qur’an was used to be performed based on a well established tradition. Inmodern period, in responding to the Orientalism being the protestant stand in its background, the modernist Islamist movement which the couple of Abduh – Riza under the effect of Afghani had started emphasized on the Qur’an being the main source of Islam. According to this, by going beyond the traditions, refering to theQur’an has been the way of this pronunciation. According to this contemporary interpretation, the Islamic World will represent a development when they arepurified from the dogmatic thoughts as did the West. In connection with this, the modernist Islamists have made a new description of the Qur’an. According to this description, of the Qur’an, the tie with the Sunnah had become weak, the tie with the Ijmah had been broken completely. Along with this, the disciplines constructedin the traditional era have been subjected to the functional transformation. As a result of the modernism, the tie between the disciplines which require each other inthe traditional era was broken.)
Haklar
Notlar

KaynakçaAbduh, Muhammed, el- İslam ve’n-Nasraniyye, nsr. Amâra, 1979-1980.Abduh, Muhammed, Risâletu’t-Tevhîd, Beyrut, Dâru İbn Hazm, 2001.
doi:10.1016/S1387-1811(00)00334-6
Abduh, Muhammed, Tefsîru Cuz’i Amme, el-Matbaatü’l-Emîriyye, 1322.Abduh, Muhammed, Tefsiru Cuz’i, Amme,Kahire 1994.Abduh, Muhammed, Tefsiru Cüz’i Amme, Bulak Müniriyye Matbaası, 1322.Abdurrahman, Âise, el-Kur’ân ve Kadâya’l-İnsan, Beyrut, 1982.Abdurrahman, Âise, et-Tefsiru’l-Beyânî, Kahire 1990.
doi:10.1007/BF00858449
Abdülvehhâb Hallâf, Hulâsatü Tarihü’t-Tesrîi’l-İslâmî, Kahire, 1956 (7. baskı).Afgânî, Cemâleddin, Muhammed Abduh, el-Urvetu’l-Vüsgâ, 2.B. Kahire, 1958.Ahmed b. Hanbel, er-Red ale’z-Zenâdika ve’l-Cehmiyye, Akâidü’s-Selelef, nesr.Ali Sâmî en-Nessâr-Ammâr Cem’î et-Tâlibî, İskenderiye, 1971.Ahmed b. Hanbel, Müsned, Mısır, 1313.Ahmed Emin, Fecru’l-İslâm, Mısır, 1374/1955.Albayrak, Halis, Kur’an’ın Bütünlügü Üzerine, İstanbul, Sule Yayınları, 1996.Amarâ, Mıhammed, el-A’mâlu’l-Kâmile li’l-İmam Seyh Muhammed Abduh, Kahire 1993.Arkoun, Muhammed, Tarih, Felsefe, Siyaset.Aydın, Mehmet S., Fazlur Rahman ve İslam Modernizmi, İslami Arastırmalar, c.4, sayı 4 (Fazlur Rahman Özel Sayısı) 1990.Bâkıllânî Kâdî Ebû Bekr Muhammed b. Tayyip, Temhîdü’l-Evâil ve Telhîbü’d- Delâil, Beyrut, 1407/1987.Baser, Vehbi, Modernizm ve Posmodernizm Arasında Kutsalın Yitirilisi, islâmiyât 6 2001, sayı 3, s. 59-79.Bedevî, et-Turasu’l-Yunânî fi’l-Hadârati’l-İslamiyye, Kahire, 1965.Beydâvi, el-Kâdî Nâsiruddin, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl Brockelman, İslam Milletleri ve Devletleri Tarihi, çev. Neset Çagatay, Ankara 1964.Buharî, Sahîhi’l-Buhârî, Mısır, 1345.Bulaç, Ali, “Modern Dünya ile ç Çatısma ve Uyumdan Moderniteyi Asma, “Bilgi ve Hikmet,Güz –1994 sayı 8.Celaleddîn es-Suyûtî, el-İtkân fî Ulûmi’l-Kur’ân, terc. Sâkıp Yıldız, H. Avni Çelik, İstanbul, 1987.Cerrahoglu ,İsmail, Tefsir Tarihi, Fecr Yayınları, Ankara, 2005.
doi:10.1109/ICET.2005.1558851
Cerrahoglu, İsmail, Tefsir Usulu, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 11.Baskı, Ankara, 1997.Cerrahoglu, İsmail, Yahya b.Sallam ve Tefsirdeki Metodu, Ankara, 1970.Cevherî, Tantâvî, Cevahir, Mısır, 1340/1351.Derveze, Muhammed İzzet, el-Kur’ânü’l-Mecîd, Ebû Ca’fer en-Nahhas, en-Nâsih vel-Mensûh fi’l-Kur’an, Mısır, 1338.Ebû Davûd, Sünen, Mısır, 1371/1952.Ebu Zehra, Muhammed, İslâmda Fıkhî Mezhepler Tarihi, Ter. A. Sener, İstanbul, 1983.Ebû Zeyd, en-Nass es-Sultan el-Hakîka, el-Merkezü’s-Sakafiyyeti’l-Arabî, Beyrut, 1995.Ebû Zeyd, İlâhî Kitabın Tabiatı, çev. M. Emin Masalı, Kitâbiyât, Ankara, 2001.El- Câbirî, Muhammed Âbid, Çagdas Arap-İslam Düsüncesinde Yeniden Yapılanma, çev. Ali İhsan Pala, Mehmet Sirinçıkar, Ankara, Kitâbiyât, 2001.El- Hûli, Emin, Menâhicu’t-tecdid fi’n-Nahv ve’l-Belâga ve’t-Tefsir ve’l-Edeb, Kahire, Daru’l- Ma’rife, 1961.el-Bennâ Ahmed Abdurrahman, el-Fethu'r-Rabbâni li Tertibi Müsnedi Ahmed b. Hanbel, Mısır, 1372.el-Hudari, Tarihu’t-Tesrii’l-İslami, Mısır, 1373.El-Kâsım, Muhammed Cemâluddin, Mehâsinu’t-Te’vil (Tefsiru’l-Kâsımî), Mısır, 1376.el-Kastalâni, İrsâdu’s Sâri, Bulak, 1304.el-Kurtubî, el-Câmi li Ahkâmi’l- Kur’ân, Mısır, 1369.en-Nesâi, Sünen, Mısır, 1383/1963.es-Serahsi Usûl, Beyrut, 1973.es-Suyûtî, Celaleddîni el-İtkân fî Ulûmi’l –Kur’ân, Mısır, 1368.et-Taberî, Muhammed b. Cerir, Câmiu’l-Beyân an Te’vili Ayi’l-Kur’ân (Tefsiru’t- Taberî), Mısır, 1321, 1373/1954, 1374/1955 (Ahmed Muhammed Sakir tahkiki ile).ez-Zehebi, Muhammed Huseyin, et-Tefsir ve’l-Müfessirun, Kahire, 1381/1961.Ez-Zerkânî, Menâhilu’l-İrfan fî Ulûmil-Kur’ân, Mısır, 1372.ez-Zerkesi, el-Burhan fi Ulûmi’l Kur’ân, Mısır, 1376/1378.Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur’an, çev. Alparslan Açıkgenç, Ankara Okulu, Ank.,2000.
doi:10.1109/41.836363
Fazlur Rahman, İslam ve Çagdaslık, çev. Alparslan Açıkgenç, Hayri Kırbasoglu, Ankara Okulu, Ankara, 1999.Fazlur Rahman, İslâm, İstanbul, 1981.Fazlur Rahman, İslam’ın İktisad İlkeleri, çev. Ali Rıza Gül, islâmyât 5, 2002, sayı 2, s.139-146.Fazlur Rahman, İslâmic Metodolgy İn History, İslâmic Research İnstitute, İslâmabad.Fazlur Rahman, İslamic Modernizm: İts Scope Method and Alternatives, İnternational Journal of Middle Eastern Studies, 1970, Vol.:1, ss. 317-333.Fazlur Rahman, Tarih Boyunca İslam Metodoloji Sorunu, çev. Salih Akdemir, Ankara Okulu, Ankara, 1997.Gazâlî, Ebû Hamid Muhammed b. Muhammed, el-İktisad fî’l-İtikad, Beyrut, 1403/1983.Gazâli, el-Müstasfâ min ilmi’l-Usûl, Beyrut.Gazzâlî, İhyâ-ü Ulûmi’d-Dîn, Gibb, Mohammedanizm An Historical Survay, oxfard University Press 1953 second editionHalefullah, M. Ahmed, Kur’ânda Anlatım Sanatı, çev. Saban Karatas, Ankara Okulu, Ankara, 2002.Hallaq, Wael, A Hisrtory of İslamic Law, Hamdi Yazır,Elmalılı Muhammed , Hak Dini Kur’an Dili ,İstanbul1979.Hanefî, Hasan, Method of Thematic Interpratetation of the Qou’ran, Hanefi, Hasan, Aydınlanmacı İslam, çev. İbrahin Aslan, İslâmiyât 5 2002, sayı 2Hanefi, Hasan, el- Yemîn ve’l-Yesâr fil-Fikri’d-Dînî Hanefî, Hasan, Kadaya Mu’asıra, Kahire, Daru’l-Fikri’l-Arabî.Hanefî, Hasan, Method of Thematic İnterpratation of the Qour’an es Text, ed. Stefan Wild, Leiden: E. J. Brill, 1996.Hanefî, Hasan, Teoloji mi, Antropoloji mi?, çev. M. Sait Yazıcıoglu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı 23, 1978.Hasan Ali es-Sazelî, el-Medhal li’l-Fıkhi’l-İslâmî-Tarîhu’t-Tesrîi’l-İslâmî, Kahire, 1988.Hasaneyn, Hakikatu Cenaleddin, el- Mansura, 1988.Hûlî, Emin, el-Edebu’l-Mısrî, Kahire 1943.Hûlî, Emin, Fî Emvâlihim, Kahire 2000.
doi:10.1103/PhysRevB.61.14543
Hûlî, Manâhicu Tecdit, Kahire, 1995.Hûlî, Rmadân.Hûlî, Yumnâ Tarîf.Irakî, Atıf, Emin el-Hûlî ve nemuzec fî fikrihi’t-Tecdîd, el-Müntedâ.İbmn Sa’d, et-Tbakâtu’l-Kubrâ, Beyrut, 1376/1957.İbn Haldun, Mukaddime İbn Hallikân, Vefayâtu’l-A’yân, Kahire, 1948.İbn Kesir, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azim (Tefsiru ibn Kesir), Kahire 1373.İbn Kıteybe,Te’vilu Muhtelifi’l-Hadis, Mısır, 1326.İbn Teymiye, Mukaddime fI Usuli’t-Tefsir, Dımesk, 1355.İbn-i Haldun, Mukaddime (Vafî Nesrî), İbn-i Mace, Sünen, 1372/1952.İkbal, Muhammed, İslâm’da Dini Tefekkürün Yeniden Tesekkülü, çev. Sofi Huri,Kırkambar Yayınları, İstanbul, 1999.İnalcık, Halil, Seriat ve Kanun, Din ve Devlet, islâmiyât 1998, sayı 4, s.136-142.İnayet, Hamit, Arap Siyasi Düsüncesinin Seyri, İstanbul, 1991.J. M. S. Baljon, Modern Muslim İnterpratation, Leiden:E. J. Brill, 1968.J.J.G.Jansen, Kur’an’a Bilimsel Filolojik-Pratik Yaklasımlar, çev.Halilrahman Açar, Ankara 1993.J.M.S. Baljon, Kur’ân’ın Yorumunda Çagdas Yönelimler, çev. Saban Ali Düzgün, Ankara 1994.Jansen, The İnterpratation of the Koran in Modern Egypt, Kâdî Abdülcebbâr, el-Mugnî fî Ebvabi’t-Tevhîd, nesr. M. el-Hudayrî-M. M. Kasım, Kahire, 1385/1965.Kâdî Abdülcebbar, Serhu Usûli’l-Hamse, nesr. Abdülkerim Osman, Kahire, 1408/1988.Kant, Immanuel, An Answer to the Questiıon: What is Enlightment?, İng. çev. Ted Humphrey, Readings on Human Nature, ed. Peter Loptson Ontario: Broadview Press 1998.Kemâlî, M. H.,Principles of İslâmic Jurispuridence, Gözden geçirilmis baskı, İslâmic Text Society, Cambridge, V.K., 1991.Kırbasoglu, Mehmed Hayri, İslâm Düsüncesinde Sünnet, Ankara, 1993.Kolb, David, “The Critique of Pure Modernity: Hegel, Heidegger and After, Chicago: The University of Chicago Press, 1986.Kosum, Adnan, Nassları Anlama ve Yorumlamada Yöntem Sorunu Fazlur Rahman Örnegi, İz Yayıncılık, İstanbul 2004.Kotan, Sevket, Kur’ân ve Tarihselcilik, Beyan Yayınları Kutsizade, S. Cemâleddîn Esedâbâdî, Rehnumây-ı Kitab, Tahran 1970.Mahzumi, Hatırat, Beyrut, 1980.Mâturîdî, Ebû Mansur,Kitâbü’t-Tevhîd, nesr. Fethullah Huleyf, Beyrut, 1970.Muhammed Accac el-Hatib, es-Sünnetü Kablet-Tedvin, Kahire, 1971.Muhammed Ebu Zehv, el-Hadis ve’l-Muhaddisûn, Beyrut, 1984.Müslim b. Haccac, el- Camiu’s-Sahih (Sahihu Muslim ), Mısır, 1375/1955.Nebil, Ferec, Emin el-Hûlî, fi’z-Zikra’l-Me’viyye, el-Müntedâ, Mart 1996.Nursî, Said, İsârâtü’l-İ’câz, Nursi, Said, Sözler, İstanbul 1993.Öztürk, Mıstafa, Çagdaslık ve Çagdas Dönem Kur’ân Yorumlarına Bir Bakıs, islâmiyât 7, 2004, sayı, 4, s.71-94.Özvarlı, M Sait, Kelam’da Yenilik Arayısları (19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl bası), İstanbul, 1998.Paçacı, Mahmet, Oryanyalizm ve Çagdas İslamcı Söylem, İslamiyat 6, 2001, sayı 4, 91-110.Paçacı, Mehmet, Çagdas Dönemde Kur’ân’a ve Tefsire Ne Oldu?, İslâmiyât 6 2003, sayı 4, 85-104.Paçacı, Mehmet, Kur’ân ve Ben Ne Kadar Tarihseliz, Ankara Okulu, Ank.Pezdevî, Kesfü’l-Esrar, Beyrut, Daru’l-Kutubi’l-Arabî, 1994.Râzî, Fahruddin, Mefâtihu’l-Gayb Reçber, Mehmet Sait, İslam, Din ve Çagdas Durum, islamiyat 7 2004, sayı 4.Redoric H. Davidson, Osmanlı İmparatorlugunda Reform, çev. Osman Akınhay, Papirüs, İst., 1997.Resîd Rızâ, Tefsiru’l Kur’âni’l Hakim (Menâr), Kahire, Matb’atu’l-Menar, 1954.Rızâ, Fetâvâ, nsr. Slahaddin el-Müneccid, Yusuf Huri, Beyrut, 1970.Rızâ, Resîd, Muhâverât, 3.B.Kahire,1367.Rızâ, Resîd, Siratu’l-Üstaz, Mecelletu’l-Menar.Sa’fân, Kâmil Alî, el-Menhecu’l-Beyânî Fî’l-Kurâni’l-Kerîm, Kahire 1981.Sa’fân,Kâmi Alî, Emin el-Hûlî, Kahire 1982..Said, Edward, Oryantalizm Sömürgeciligin Kesif Kolu, Pınar Yayınları, İstanbul, 1982.Sait Halim Pasa, Buhranlarımız ve Son Eserleri, haz. M. Ertugrul Düzdag, İzYayınları, İstanbul, 1993.Shagegan, Daryush, “Yaralı Bilinç” Geleneksel Toplumlarda Kültürel Sizofreni, çev. Haldun Bayrı, İstanbul 1993.Sefik, Münir, Çagdas Düüncesi –Hareketler, Devrimler, Eserler-, İstanbul 1991.Serif, Muhammed İbrahim, İtticâhâtu’t-Tecdîd Fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Kerîm Fî Mısr, Kahire1982.Watt, Montgomery, Muhammed’in Mekkesi, çev. Mehmet Akif Ersin, Ankara, 1995.Yıldırım, Suat, Oryantalistlerin Yanılgıları, Ufuk Kitapları, İstanbul, 2002.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31537
 • Online
  • Ziyaretçi: 141
  • Üye: 0
  • Toplam: 141

Detaylı İstatistikler