Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

TÜRKİYE'DE YEREL YÖNETİMLER REFORMU BAĞLAMINDA YEREL YÖNETİMLERİN ÖZERKLİĞİ VE DENETİMİ

Oluşturulma Tarihi: 2007

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): KARAARSLAN, Mehmet (Yazar),

Emeği Geçen(ler): GÜNDAY, Metin (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU(İDARE HUKUKU)ANABİLİM DALI Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi:


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Yerel Yönetim, Yerel Özerklik, Denetim, İdari Veraset, Yerellik, Local Governments, Local Autonomy, Supervision(control).
Özet Tanzimat sonrası reformlarla idare sistemimize giren birçok kurum gibi yerel yönetimler de 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren olusturulmaya baslanmıstır. GerekOsmanlı gerekse Cumhuriyet dönemlerinin merkeziyetçi idari yapılarına ragmen, yerel yönetim birimlerine de yer verilmistir. Ancak bu yerel yönetim birimlerine özerk birkimlik kazandırılamamıstır.Ancak dünyada meydana gelen degisim ve dönüsümler yerel yönetimler alanına dayansımıs ve var olan yapıları degistirmistir. Özellikle küresellesme ve Avrupa Birligi ademi merkezilesme sürecine büyük ivme kazandırmıstır. Bu süreç, Batı'da oldugu gibiülkemizde de büyük gelismeleri tetiklemistir.Bu baglamda ülkemizde 1960'lardan itibaren tartısılan yerel yönetimleringüçlendirilmesi ve özerkliginin saglanması konusunda nihayet mevzuat degisikligine gidilmis ve reform degimini hak edecek degisiklikler yapılmıstır.Bu reformla; Merkezin, yerel yönetimler üzerinde sahip oldugu denetim yetkisi oldukça sınırlandırılmıs, yogun vesayet denetimi yerine yargısal denetim asıl hale getirilmeye çalısılmıstır. Yerel yönetimlerin organları güçlendirilmis, hareket alanları genisletilmis ve yasal güvenceler arttırılmıstır. Yine yerel yönetimlerin faaliyet alanlarıgenisletilmis fonksiyonel özerklik konusunda önemli adımlar atılmıstır.Ancak reformun mali ayagının eksik olması diger bir ifadeyle yerel yönetimlerin gelir kaynaklarının arttırılmaması ciddi bir eksiklik olarak var olmaya devam etmektedir.Yine bu degisikliklerin bir kısmı idarenin bütünlügü vb. sebeplerle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmistir.Çalısma konumuz olan 'Türkiye'de Yerel Yönetimler Reformu Baglamında YerelYönetimlerin Özerkligi ve Denetimi' konulu çalısmamız üç bölümde incelenmistir. Birinci bölümde; konunun kavramsal ve kurumsal yapısı, birlesme ve küresellesme süreciyleetkilesimi, günümüzde özerklik kavramının temelini olusturan demokrasi ve yerellik ilkeleri incelenmistir. İkinci bölümde ise konunun Türkiye'deki tarihi seyri ve reform süreciyle birlikte özerklik kavramının kapsam ve kurumsal yapısı incelenmistir. Üçüncü ve son bölümde ise yerel yönetimlerin denetimi konusu ele alınmıstır.
İçindekiler
Açıklamalar Tanzimat sonrası reformlarla idare sistemimize giren birçok kurum gibi yerel yönetimler de 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren olusturulmaya baslanmıstır. GerekOsmanlı gerekse Cumhuriyet dönemlerinin merkeziyetçi idari yapılarına ragmen, yerel yönetim birimlerine de yer verilmistir. Ancak bu yerel yönetim birimlerine özerk birkimlik kazandırılamamıstır.Ancak dünyada meydana gelen degisim ve dönüsümler yerel yönetimler alanına dayansımıs ve var olan yapıları degistirmistir. Özellikle küresellesme ve Avrupa Birligi ademi merkezilesme sürecine büyük ivme kazandırmıstır. Bu süreç, Batı'da oldugu gibiülkemizde de büyük gelismeleri tetiklemistir.Bu baglamda ülkemizde 1960'lardan itibaren tartısılan yerel yönetimleringüçlendirilmesi ve özerkliginin saglanması konusunda nihayet mevzuat degisikligine gidilmis ve reform degimini hak edecek degisiklikler yapılmıstır.Bu reformla; Merkezin, yerel yönetimler üzerinde sahip oldugu denetim yetkisi oldukça sınırlandırılmıs, yogun vesayet denetimi yerine yargısal denetim asıl hale getirilmeye çalısılmıstır. Yerel yönetimlerin organları güçlendirilmis, hareket alanları genisletilmis ve yasal güvenceler arttırılmıstır. Yine yerel yönetimlerin faaliyet alanlarıgenisletilmis fonksiyonel özerklik konusunda önemli adımlar atılmıstır.Ancak reformun mali ayagının eksik olması diger bir ifadeyle yerel yönetimlerin gelir kaynaklarının arttırılmaması ciddi bir eksiklik olarak var olmaya devam etmektedir.Yine bu degisikliklerin bir kısmı idarenin bütünlügü vb. sebeplerle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmistir.Çalısma konumuz olan 'Türkiye'de Yerel Yönetimler Reformu Baglamında YerelYönetimlerin Özerkligi ve Denetimi' konulu çalısmamız üç bölümde incelenmistir. Birinci bölümde; konunun kavramsal ve kurumsal yapısı, birlesme ve küresellesme süreciyleetkilesimi, günümüzde özerklik kavramının temelini olusturan demokrasi ve yerellik ilkeleri incelenmistir. kinci bölümde ise konunun Türkiye'deki tarihi seyri ve reform süreciyle birlikte özerklik kavramının kapsam ve kurumsal yapısı incelenmistir. Üçüncü ve son bölümde ise yerel yönetimlerin denetimi konusu ele alınmıstır. (After Tanzimat Charter, local governments were established as other newer administrative institutions in Ottoman Empire during the 19th century. Ottoman Empire and its follower Republic of Turkey were both have a centralized system ofgovernment but also they had local governments. However there were no selfgoverning local units.During new century, European Union and globalization effects the way ofthinking on local governments over the world. Also Turkey is effected from these wave and begin to discuss decentralization. Now decentralization is a present subject of administrative law.In this wave, decentralization derives from giving more powers to localgovernments which was a old discussing subject from 1960’s. At the end, Turkeymade some necessary changes in law system which can be called as reforms.Reforms were limited administrative guardianship powers of centralgovernment on local governments. Guardianship powers were exchanged by judicial powers. Also the instruments of local governments had more powers, functional independence and jurisprudence guarantees.Although important reforms were done, the fiscal part of the reforms weremissing. So local governments’ problems about incomes were sustained and reforms were surrended. Some of the reforms were vetoed by Turkish Constitutional Court.Our thesis title is “Decentralization and Supervision of Local Governments InThe Aspect Of Turkish Local Government Reform”. There are three parts. In the first part, concepts and institutions of our subject, interaction with consolidation and globalization, democracy and subsidiarity as self-governments basis are take place.In the second part, Turkish experiment about self-government, reforms and concepts of self-government are examined. In the third and the last part, control of the local goverments make cleared.)
Haklar
Notlar

KaynakçaAKGEYiK, Tekin :“Kamu Yönetiminde Reform Arayısları: iKY Perspektifli Bir Yaklasım”, Hukuk ve Adalet, Elestirel Hukuk Dergisi, Y.1, S.2, Nisan- Haziran 2004AKIN, Özden :Federal Almanya, Kamu Yönetimi Ülke incelemeleri, Ankara, Aralık 2004AKYILDIZ, Ali : “Subsidiarity (Hizmette Halka Yakınlık) ilkesi ve Türkiye’nin idari Yapısına Etkileri”, Türk Hukuk Dünyası, Yıl: 1, S. 2, Ekim 2000AKYILMAZ, Bahtiyar :idare Hukuku, Konya, Ocak 2004AKYILMAZ, Bahtiyar :Yerel yönetimlerin Seçilmis Organlarının (Kısaltma: Seçilmis Organların) Organlık Sıfatlarını Kaybı, (Kısaltma: Organlık Sıfatlarını kaybı) Danıstay Baskanlıgı 137. Yıl Sempozyumu, 11 Mayıs 2005, AnkaraALAN, Nuri :iptal Davasının Ön ve Esastan Kabul Sartları, Danıstay Dergisi, S.50–51ARSLAN, Nagehan Talat :“idari ve Mali Paylasım Açısından Merkezi Yönetim Yerel Yönetim iliskileri”, istanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No:33 (Ekim 2005)ARSLAN, Süleyman :“ingiltere’de Ombudsman Müessesesi”, (Kısaltma: Ombudsman) Amme idaresi Dergisi, C.19, S.1, Mart 1986ARSLAN, Süleyman :Türkiye’de ve ingiltere’de Merkezi idarenin Mahalli idareler Üzerindeki Denetimi, (Kısaltma: Türkiye ve ingiltere’de) Ankara 1978ASHFORD, Douglas E. :“British Dogmatism and French Pragmatism Revisited”, The New Centralism: Britain Out of Step in Europe?, (ed. Colin Crouch and David Marquand), Basil Blackwell Ltd UK, Oxford 1989ASHWORTH, Rachel – COPUS, Colin - COULSON, Andrew :“Local Demokratic Renewal: An Introduction”, Local Government Studies, Vol.30, No.4, Winter 2004ATAY, Ender Ethem :idare Hukuku, Ankara 2006Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Yönlendirme Komitesi (CDLR), Hizmette Yerellik (Subsidiyarite) ilkesinin Tanımı Ve Sınırları, , Ankara 1995AYKAÇ Burhan, (Çeviren), :“Uluslararası Sehirler ve Mahalli idareler Birligi’nin (IULA) Roma Kongresinde Ele Alınan Konular”, (IULA’nın 28. Kongresi, 28 Eylül–1 Ekim 1987), iller ve Belediyeler Dergisi, S. 507–517AZRAK, Ülke :“Türk idaresinde Reform Girisimlerinin Degerlendirilmesi”, Hukuk ve Adalet, Elestirel Hukuk Dergisi, Y.1, S.2, Nisan-Haziran 2004BAHÇECi, Barıs :“5302 Sayılı Kanunla, il Özel idaresinin Görev, Yetki ve Organları Üzerinde Yapılan Tartısmalar Hakkında Hukuki Bir Degerlendirme”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 2005, S. 1BASESKiOGLU, Murat :Mahalli idareler Reformu, Türk idare Dergisi, Yıl.70, S. 419, Haziran 1998BiLGiÇ, Veysel :Yerel yönetimler, Ankara, 1998, 21. Yüzyıl YayınlarıBOZKURT, Ömer :(Kitap incelemesi: Thierry COUDERT, La République Féodale, Ces nouveaux princes qui nous gouvernent…, Paris, 1991) Fransa’da Ademi Merkezilesmenin Beklenmeyen Bir Sonucu: Feodallesme, Amme idaresi Dergisi, C. 24, S. 4, Aralık 1990BULUT, Cengiz :“Belediyelerin içisleri Bakanlıgı ile iliskileri”, Çagdas Yerel Yönetimler, C.1, S.1, Ocak 1992BURDEAU, Georges :Traité de Science Politique, Tome II, 3. éd., Paris 1980CANATAN, Bilal :“Fransa’da 28 Mart 2003 Anayasa Degisikligi: Üniter Devlette Yerel Yönetimlerin Yeniden Tanımlanması”, (Kısaltma: Fransa’da 28 Mart 2003 Anayasa Degisikligi), Avrupa Perspektifinde Yerel Yönetimler, Nisan 2006, istanbulCANATAN, Bilal :Düsünce Tarihinde-Kamu Hukukunda- Avrupa Birligi’nde Yerellik ilkesi, (Kısaltma: Yerellik ilkesi), Ankara, 2001CANPOLAT, Hasan :ingiltere’de (Britanya) Mahalli idareler, Dünyada Mahalli idareler, Ankara 1999CARROLL, Alex :Constitutional and Administrative Law, London, third edition, 2003CHAPUS, Réne :Droit Administratif Général, Tome 1, 11. édition, Paris 1997CILGA, ibrahim :“Küresellesme Sürecinde Devlet Sorunu ve Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması”, Hukuk ve Adalet, Elestirel Hukuk Dergisi, Y.1, S.2, Nisan-Haziran 2004COSKUN, A.Vahap :Yerel yönetimler ve Demokrasi, Türk idare Dergisi, S. 422, Yıl.71, Mart 1999COSKUN, Bayram :Türkiye’de idari Vesayet Denetimi ve Yerel yönetimlerin Özerkligi, Çagdas Yerel yönetimler, C.5, S. 3, Mayıs 1996COSKUN, Sabri :idari Vesayet, Ankara, 1976ÇOKER, Ziya :“Anayasa ve Yerel Yönetimler”, Güneydogu ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, 26–27 Ekim 1994, DiyarbakırÇOKER, Ziya :Türk Mahalli idarelerinin Sorunları Açısından ingiliz Mahalli idareleri, Ankara 1970ÇUKURÇAYIR, M. Akif :“Dünyada Yerel yönetimlerin Degisen Rolü ve Yeni Kimligi”, Çagdas Yerel yönetimler, C.12, S.3, Temmuz 2003DABiN, Jean :Doctrine Générale de l’Etat, Elément de Philosophie Politique, Bruxelles/Paris, 1939DAHL, Robert A. :Demokrasi ve Elestirileri, (Çev. Levent KÖKER), Ankara 1993DE FORGES, Jean-Michel :Droit administratif, Gözden Geçirilmis 6. Baskı, PUF, Paris, 2002DE LAUBADÉRE, André /GAUDEMET, Yves :Traité De Droit Administratif, Tome I, 16. édition, LGDJ, Paris 2001DELCAMP, Alain :“Fransa’daki Yerinden Yönetim, Ademi Merkeziyet”, Yerel yönetimlerde Yeniden Yapılanma, Uluslararası Yerel yönetimler Semineri, 1–2 Aralık 1994, AnkaraDEMiRAL, Berkan :“Avrupa Birligi ve Türkiye’de Bölge, Bölgesellesme, Bölgecilik ve Bölge Yönetimleri”, Avrupa Perspektifinde Yerel Yönetimler, Nisan 2006, istanbulDEMiRKAYA, Yüksel :“ingiliz Yerel Yönetim Politikasında Köklü Degisim: Yeni isçi Partisinin Yerel Yönetim Reformu”, Avrupa Perspektifinde Yerel Yönetimler, Nisan 2006, istanbulDiKMEN, Ahmet Alpay /EMRE, Cahit :Amerika Birlesik Devletleri, Kamu Yönetimi Ülke incelemeleri, Ankara, Aralık 2004DÖNMEZ, Mustafa :“Belediye Baskanlarının Faaliyet Raporları”, Yerel Yönetim ve Denetim, C.11, S.3, Mart 2006DUPUiS,Georges/GUÉDON,Marie-José/CHRÉTIEN,Patrice, :Droit Administratif, 8. édition, Armand Colin, Paris, 2002DURAN, Lütfi :idare Hukuku Ders Notları, (Kısaltma: Ders Notları) istanbul 1982EKE, A. Erkan :“Anakent Yönetimi ve Yönetimler Arası iliskiler: Batı Deneyimi ve Türkiye”, Amme idaresi Dergisi, C.18, S.4, Aralık 1985ELiÇiN-ARIKAN, Yeseren :“Avrupa Bütünlesmesi ve Bölgecilik”, Avrupa Perspektifinde Yerel Yönetimler, Nisan 2006, istanbulELiÇiN-ARIKAN, Yeseren :“Fransız Yerel Yönetim Sistemi ve Türkiye’ye Yansımaları”, (Kısaltma: Fransız Yerel Yönetim Sistemi), Avrupa Perspektifinde Yerel Yönetimler, Nisan 2006, istanbulELViRA, Ascension :ispanya, Üniter ve Federal Devletlerde Yerel yönetimler, 13–14 Temmuz 1995, AnkaraERDEM, Fazıl Hüsnü :“Türkiye’nin Avrupa Birligi’ne Tam Üyelik Sürecinde Sivil-Asker iliskilerinin Genel Görünümü”, Liberal Düsünce, S.32, (Güz 2003)ERDOGAN, Mustafa :Anayasal Demokrasi, Ocak 2003ERHÜRMAN, Tufan :idari Denetim ve Ombudsman, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Doktora Tezi, Ankara 2001ERHÜRMAN, Tufan :“Yönetimin Denetlenmesinde Yeni bir Anlayıs”, Çagdas Hukuk, Yıl:6, S.60, 1998/1ERKUT, Celal :idari Davaya konu Olabilecek Kesin ve Yürütülebilir islem Kavramı (Kısaltma: Kavram), I Ulusal idare Hukuku Kongresi- Birinci Kitap-idari Yargı, 1–4 Mayıs 1990, AnkaraERKUT, Celal :iptal Davasının Konusunu Olusturma Bakımından idari islemin Kimligi (Kısaltma: islem), Danıstay Yayınları, Ankara, 1990EROGLU, Hamza :idare Hukuku, Ankara, 1985ERTAN, Birol :“Yerel Yönetim Kavramı”, Çagdas Yerel yönetimler, Cilt:11, S. 1, Ocak 2002ERYILMAZ, Bilal :Belediyelerde Demokrasi Gelenegi ve Degisim ihtiyacı, Çagdas Yerel yönetimler, C.11, S. 3, Temmuz 2002ERYILMAZ, Muhsin :“Mahalli idarelerde Faaliyet Raporlarının Hazırlanma” Yerel Yönetim ve Denetim, C.11, S.5, Mayıs 2006ERYILMAZ, Muhsin :“Norm Kadro ilke ve Standartlarına iliskin Esaslarla ilgili Genel Bir Degerlendirme”, (Norm Kadro ilke ve Standartları) Yerel Yönetim ve Denetim, C.11, S.6, Haziran 2006ESEN, Selin :ispanya, Kamu Yönetimi Ülke incelemeleri, Ankara, Aralık 2004ESEN, Selin :Ulus-Devlet Modelleri ve ispanya Örnegi, (Kısaltma: Ulus-Devlet…,) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Siyaset Bilimi) Anabilim Dalı, Ankara, 2001FIRAT, Serap :“Norm Kadro ilke ve Standartları Belirlendi”, Yerel Yönetim ve Denetim, C.11, S.5, Mayıs 2006FiEDLER, Klaus :Almanya’da Federalizm, Üniter ve Federal Devletlerde Yerel yönetimler, 13–14 Temmuz 1995, AnkaraFROMONT, Michael :Fransa’da Devlet, Vilayet ve Bölge idareleri Arasında Sorumlulukların Yeni Bölüsümü”, Türk idare Dergisi, Yıl:62, S.386, Mart 1990GERAY, Cevat :“Kentlesme Sorunlarının Çözümü Açısından Küresellesme, Özellestirme, Yerellesme ve Yerel Yönetimler”, (Kısaltma: Küresellesme ve Yerel Yönetimler) Çagdas Yerel Yönetimler, C. 10, S. 4, Ekim 2001GERAY, Cevat :Yerel Demokrasi, Yerel Özerklik-Demokrasi ve Halkın Katılımı, 14–15 Nisan 1995, AnkaraGiDDENS, Anthony :Modernligin Sonuçları, (Çev. Ersin KUSDiL), 2. Basım, Ocak 1998, istanbulGIL-ROBLES, Alvaro :“Ombudsman”, Danıstay 136. Yıl Sempozyumu, 11 Mayıs 2004GiORNO, Claude /JOUMARD, isabelle :Getting the Most Out of Puplic Sector Decentralisation in Spain, OECD Economics Department Working Papers No: 436, OECD Puplishing 2005 Jul.21GiRiTLi, ismet /BiLGEN, Pertev /AKGÜNER, Tayfun :idare Hukuku, istanbul, 2001GOLDSMiTH, Michael :“Central Control over Local Government-A Western European Comparison”, (Kısaltma: Central Control over Local Government), http://taylorandfrancis.metapress.com/media/GOLDSMiTH, Michael :“Birlesik Avrupa’nın Olusturulması Yolunda Yerel yönetimler ve Yeni Egilimler Nelerdir?”, Yerel yönetimlerde Yeniden Yapılanma, (Kısaltma: Yeniden Yapılanma) Uluslararası Yerel yönetimler Semineri, 1–2 Aralık 1994, AnkaraGOLDSMiTH, Mike :“The Europeanisation of Local Government”, Urban Studies, Vol.30, Nos.4/5, 1993GOLDSMiTH, Mike :“Local Government”, Urban Studies, Vol.29, Nos. 3/4, 1992GÖRMEZ, Kemal :Yerel Demokrasi ve Türk Belediyeciligi, Tüm Belediye ve Genel Hizmet is Sendikası Yayını, (Baskı yeri ve yılı yok)GÖZLER, Kemal :idare Hukuku Dersleri, Bursa, Ekim 2006GÖZLER, Kemal :idare Hukuku, C.I, Bursa 2003GÖZÜBÜYÜK, A. Seref :idari Yargı, 25.Bası, Ankara, Agustos 2001GÖZÜBÜYÜK, A. Seref :Yönetim Hukuku, Ankara, 1993GÖZÜBÜYÜK, A. Seref :Türkiye’nin Yönetim Yapısı,Güncellestirilmis 8. Bası, Agustos 2004GÖZÜBÜYÜK, A. Seref :Türkiye’de Mahalli idareler, Ankara, 1964GÖZÜBÜYÜK, A. Seref /TAN, Turgut :idare Hukuku-Genel Esaslar, C.1,Güncellestirilmis 2. Bası, Ankara 2001GÖZÜBÜYÜK, A. Seref /TAN, Turgut :idare Hukuku-Genel Esaslar, (Kısaltma: Genel Esaslar 2006), C.1, Güncellestirilmis 4. Bası, Ankara 2006GÖZÜBÜYÜK, A. Seref/TAN, Turgut :idare Hukuku Cilt 2-idari Yargılama Hukuku, (Kısaltma: Yargılama) Ankara 1999GÜLER, Birgül Ayman :“Kamu Yönetimi Temel Kanunu Üzerine”, Hukuk ve Adalet, Elestirel Hukuk Dergisi, Y.1, S.2, Nisan-Haziran 2004GÜLER, Birgül Ayman :“il Meclislerinde Kaos Çıkabilir”, Cumhuriyet, 22 Mart 2005GÜLER, Birgül Ayman :“Yerel Yönetim Tarihine Yaklasım Sorunu”, (Kısaltma: Yaklasım Sorunu), Amme idaresi Dergisi, C.26, S.1, Mart 1993GÜLER, Birgül Ayman :Yerel Yönetim, Liberal Açıklamalara Elestirel Yaklasım, (Kısaltma: Yerel Yönetim) Ankara, Mart 1998GÜNDAY, Metin :idare Hukuku, 6.Bası, Ankara, 2002GÜNDAY, Metin :“1982 Anayasasına Göre Yargı Denetiminin Kapsamı ve Sınırları”, (Kısaltma: Yargı Denetiminin Kapsamı) I Ulusal idare Kongresi, Birinci Kitap, idari Yargı, 1–4 Mayıs 1990, AnkaraGÜNDAY, Metin :“Kamu Yönetimi Reformu’nun idari Yapılanmaya iliskin Anayasal ilkeler Açısından Degerlendirilmesi”, (Kısaltma: Kamu Yönetimi Reformu) Danıstay 137. Yıl Sempozyumu, 11. Mayıs 2005, AnkaraGÜNES, Hamza :“5272 Sayılı Belediye Kanunu ve Belediye Personel Rejimi”, Yerel Yerel önetim ve Denetim, C.10, S.5, Mayıs, 2005GÜRAN, Sait :il Özel idarelerinin Bugünkü Rolü, il Özel idareler Sempozyumu, il Özel idaresi Yayını No:2, istanbul 1986GÜRBÜZ, Ahmet :Hukuk ve Mesruluk, istanbul 1998HAURIOU, Maurice :Précis Élémentaire de Droit Administratif, 5. éd., Paris 1943HAZER, Mustafa Resit :“2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Belediye ve il Özel idarelerini ilgilendiren Hükümler”, Yerel Yönetim ve Denetim, C.11, S.1, Ocak, 2006HiLL, Dilys M. :Democratic Theory and Local Government, George Allen&Unwin Ltd., London 1974HOFFSCHULTE, Heinrich :“Mahalli Demokrasiye Alman Katkısı”, Yerel yönetimlerde Yeniden Yapılanma, Uluslararası Yerel yönetimler Semineri, 1–2 Aralık 1994, AnkaraHONDU, Selçuk :“Belediye Meclislerinin Feshi, Belediye Baskanlarının Düsürülmesi ve il Genel Meclislerinin Feshi, Sebepleri, Sonuçları ve Yargılama Usulleri”, Türk idare Dergisi, Yıl:62, S.387, Haziran 1990HONDU, Selçuk :“Belediyenin Seçilmis Organlarının ve Seçilmis Organ Üyelerinin Görevden Uzaklastırılması ve Bunun Yargı Denetimi”, Türk idare Dergisi, Yıl:64, S.395, Haziran 1992HOWEN, W. / ELSHOUT, A. Van den : (Çev: Selçuk YALÇINDAG) Mahalli idareler için Merkezden Yürütülen Hizmetler, Ankara 1972HULST, Rudie :“Regional Governance in Unitary States: Lessons from the Netherlands in Comparative Perspective”, Local Government Studies, Vol. 31, No:1, 99–120, February 2005HUNTiNGTON, Samuel P. :Üçüncü Dalga-Yirminci Yüzyıl Sonlarında Demokratlasma, (Çev. Ergun ÖZBUDUN), Ankara 1993ISIKLI, Alpaslan :Küresellesme ve Demokratiklesme, ikinci Baskı, Ankara 1996iNAL, Ersan :Radyo Hürriyeti, özerklik ve 1961 Anayasası, istanbul 1972indianapolis, New York, Charlottesville, KABOGLU, ibrahim :Anayasa Hukuku Dersleri, 1. Baskı, Nisan 2005KABOGLU, ibrahim :Anayasa ve Toplum, Mayıs 2000KALABALIK, Halil :imar Hukuku (Planlama, Arsa, Yapı, Koruma), Ankara 2002KALABALIK, Halil :idare Hukuku, istanbul, Ekim 2004KALABALIK, Halil :Avrupa Birligi Ülkeleriyle Karsılastırmalı Yerel Yönetim Hukuku, Teori-Uygulama, (Kısaltma: Yerel Yönetim) Ankara 2005Kamu Yönetimi Arastırma Projesi, (Kısaltma: Kaya Projesi) TODAiE yayını,1999KAPLAN, Gürsel :5216 Sayılı Büyüksehir Belediyesi Kanunu ile 5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre Belediye Meclis Kararları Üzerindeki Denetim, (Kısaltma: Belediye Meclis Kararları Üzerinde Denetim), Sosyal Bilimler Arastırma Dergisi, Yıl: III, Sayı.6, Sayfa:127–610, SBarD, Eylül 2005KAPLAN, Gürsel :Yeni il Özel idaresi Kanununa Göre il Genel Meclisi ve Encümeni Kararları Üzerinde Vesayet Denetimi, (Kısaltma: il Özel idaresi Kanununa Göre), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.54, S. 3, 2005KAPLAN, Gürsel :Yeni Yasal Düzenlemelere Göre Belediye Meclisi Kararları Üzerinde Vesayet Denetimi, (Kısaltma: Belediye Meclisi Üzerinde Vesayet Denetimi), Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 2005, S.2 istanbulKARAER, Tacettin :Federal Almanya’da Siyasal ve Yönetsel Yapının Genel Görünümü, Amme idaresi Dergisi, C.22, S.3, Eylül 1989KARAKAYA, Sebaattin :Belediyeler, Baglı Kurulusları ve Mahalli idare Birliklerinde Norm Kadro Uygulaması, Yerel Yönetim ve Denetim, C.11, S.6, Haziran 2006KARAKOÇ, Yusuf :Vergi Yargılaması Hukuku, istanbul 1995KARASU, Koray :“ingiltere”, Kamu Yönetimi Ülke incelemeleri, Ankara, Aralık 2004KELES, Rusen / YAVUZ, Fehmi :Yerel yönetimler, Ankara 1983KELES, Rusen :“Yerinden Yönetim Sorunumuz”, Türkiye Günlügü, S.26–31, Ocak-Subat 1994KELES, Rusen :Avrupa’nın Bütünlesmesi ve Yerel yönetimler, (Kısaltma: Avrupa’nın Bütünlesmesi...) Ankara, 1999KELES, Rusen :Belediyeciligimizde Son Gelismeler ve Yerel Özerklik, (Kısaltma: Belediyeciligimiz...) Çagdas Yerel yönetimler, C.1, S. 2, Mart 1992KELES, Rusen :Fransa ve ispanya’da Yerinden Yönetim, (Kısaltma:Fransa-ispanya…,) Ankara, 1994KELES, Rusen :Üniter ve Federal Devletlerde Yerel yönetimler, 13–14 Temmuz 1995, AnkaraKELES, Rusen :Yerel yönetimler Özerklik Sartı Karsısında Avrupa ve Türkiye, (Kısaltma: Avrupa ve Türkiye...) Çagdas Yerel yönetimler, C.4, S. 6, Kasım 1995KELES, Rusen :Yerinden Yönetim ve Siyaset, Genisletilmis 4. Basım, Cem Yayınevi, istanbul 2000KELES, Yakup :“5272 Sayılı Belediye Kanunu’nun Personele iliskin Hükümleri”, Yerel Yönetim ve Denetim, C.9, S.12, Aralık 2004KERiMOGLU, Baki :“Merkezi Yönetim ile Yerel Yönetimler Arasında Kaynak Paylasımı: il Özel idaresi ve Belediye Gelirler Kanunu Tasarısının Degerlendirilmesi”, Yerel Yönetim ve Denetim, C.10, S. 7, Temmuz 2005KILIÇBAY, Mehmet Ali :“Vatandaslık Okulu Olarak Yerel Yönetim”, Türkiye Günlügü, S. 26–31, Ocak-Subat 1994KOÇDEMiR, Kadir :“Mukayeseli Mahalli idareler Tarihi ve Perspektifler (ingiltere, Fransa, Almanya, Türkiye)”, (Kısaltma: Mukayeseli Mahalli idareler Tarihi), Türk idare Dergisi, Yıl:71, S.424, Eylül 1999KOÇDEMiR, Kadir :Almanya da Mahalli idareler, Dünya da Mahalli idareler, Ankara, 1999KÖSECiK, Muhammet :“Yerel ve Bölgesel Yönetimler Açısından Avrupa Birligi Bütünlesme Süreci ve Anayasası”, Avrupa Perspektifinde Yerel Yönetimler, Nisan 2006, istanbulKÖSECiK, Muhammet / YILDIRIM, Ferihan :Avrupa Birliginin Yerel yönetimler Üzerindeki Etkileri, Türk idare Dergisi, Yıl:73, S. 431, Haziran 2001LEACH, Robert :The Missing Regional Dimension to the Local Government Review, Regional Studies, Vol.28.8LiJPHART, Arend :Çagdas Demokrasiler, Yirmibir Ülkede Çogunlukçu ve Oydasmacı Yönetim Örgütleri, (Çevirenler, Ergun ÖZBUDUNErsin ONULDURAN) Ankara 1986LOMBARD, Martine /DUMONT, Gilles :Droit Administratif, Dalloz, Paris, 2003
doi:10.1093/hmg/ddg170
MAHON, Pascal :La Décentralisation Administrative, Lausanne 1985MANDELKER, Daniel R./ NETSCH, Dawn Clark:State and Local Government, indianapolis, New York, Charlottesville, Virginia MARCEAU, Anne :“Les controles”, Les collectivités locales en France, 2. édition mise a jour, CNFPT, Ed. Maryvonne Bonnard, La Documentation Française, LyonMUTTA, Serdar :idarenin Denetlenmesi ve Ombudsman Sistemi, istanbul 2005NADAROGLU, Halil :Mahalli idareler, 7. Bası, istanbul, 2001NADAROGLU, Halil :“Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılandırılması”, Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma, Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu, 1–2 Aralık 1994, AnkaraNALBANT, Atilla :Üniter Devlet Bölgesellesmeden Küresellesmeye, Ankara, 1997NORTON, Alan :“Western European Local Government in Comparative Perspective”, Local Government in Europe, (ed. Richard Batley and Gerry Stoker), London 1991ODYAKMAZ, Zehra :Türk idari Yargılama Usulünde Kararlara Karsı Basvuru Yolları, istanbul, Mayıs 1993ONAR, Sıddık Sami :idare ve idare Hukuku Bakımından Türkiye’nin idari ve Hukuki Bünyesinin Geçirdigi istihaleler ve Bugünkü Durumu, (Kısaltma: Bugünkü Durum), istanbul 1956ONAR, Sıddık Sami :idare Hukukunun Umumi Esasları, C. II, istanbul 1966ORTAYLI, ilber :“Mahalli idare Gelenegi; Abartma ve Gerçek Üzerine”, (Kısaltma: Mahalli idare Gelenegi) Türkiye Günlügü, S. 26–31, Ocak-Subat 1994ORTAYLI, ilber :Hukuk ve idare Adamı Olarak Osmanlı Devletinde Kadı, Ankara, 1994ORTAYLI, ilber :Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli idareleri (1840–1880), Ankara, 2000ORTAYLI, ilber :Tanzimat’tan Cumhuriyete Yerel Yönetim Gelenegi, istanbul, 1985OYTAN, Muammer :Yargılamanın, Yargılama Teknikleri ile Sınırlandırılması, I Ulusal idare Kongresi, Birinci Kitap, idari Yargı, 1–4 Mayıs 1990, AnkaraOZANSOY, Cüneyt :“Türkiye idare Sisteminde Bir Parantez: Gap Olgusu”, Günısıgında Yönetim, istanbul, Ekim 2004ÖKMEN, Mustafa :“Uyum Sürecinin idari-Politigi: Avrupa Birligi ve Türkiye Perspektifinde Küresellesme- Yerellesme Dinamikleri” Avrupa Perspektifinde Yerel Yönetimler, Nisan 2006, istanbulÖNCEL, Mualla/KUMRULU, Ahmet/ÇAGAN, Nami :Vergi Hukuku, 9.Bası, Ankara 2001ÖNDER, Muzaffer :“Gelecegin Belediyesi”, Yeni Türkiye, Y.1, S.4, Mayıs-Haziran, 1995ÖZAY, il Han :Günısıgında Yönetim, istanbul, Ekim 2004ÖZBUDUN, Ergun :Türk Anayasa Hukuku, 8. Baskı Ankara, 2004ÖZEL, Mehmet :“Kamu Yönetiminde Yeni Bir Örgütlenme ilkesi: Yerellik (Subsidiaritaet)”, (Kısaltma: Yerellik), Çagdas Yerel Yönetimler, C.9, S.3, Temmuz 2000ÖZEL, Mehmet :Avrupa Birliginde Bölgesellesme ve Türkiye, Yayınlanmamıs Doktora Tezi, istanbul 2001ÖZER, M. Akif :“ingiltere’de Yönetimin Denetiminde Özgün Bir Kurum: Parlamento Komiserligi”, Türk idare Dergisi, Yıl:69, S. 416, Eylül 1997ÖZER, M. Akif :Batıda Yerel yönetimlerin Ortaya Çıkısı ve Gelisim Süreci, Türk idare Dergisi, Yıl:71, S. 425, Aralık 1999PAGE, Edward C. :Localism and Centralism in Europe, New York 1992PARLAK, Bekir :“Avrupa Birligi Düzenlemelerinde ve Seçilmis Üye Ülkelerde Yerel Yönetimler”, (Kısaltma: Avrupa Birligi Düzenlemelerinde Yerel Yönetimler) Avrupa Perspektifinde Yerel Yönetimler, Nisan 2006, istanbulPARLAK, Bekir :“Avrupa Birligi Perspektifinden Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim iliskileri”, (Kısaltma: Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim iliskileri), Avrupa Perspektifinde Yerel Yönetimler, Nisan 2006, istanbulPICKL, Victor J. :“Ombudsman ve Yönetimde Reform”, Amme idaresi Dergisi, C.19, S.4, Aralık 1986RiVERO, Jean / WALiNE, Jean :Droit Administratif, 1992, 20. édition, Dalloz, Paris, 2004ROBERTSON, Roland :Küresellesme, Toplum Kuramı ve Küresel Kültür,ROCA, Nuria Bosch I (Çev: Turgut KILIÇER) :“ispanya’da Yerel Yönetimler (Örgütlenme ve Finansman)”, Türk idare Dergisi, Yıl: 60, S. 379, Haziran 1998SADRAN, Pierre :“La Démocratie Locale” Les collectivités locales en France, 2. édition mise a jour, CNFPT, Ed. Maryvonne Bonnard, La Documentation Française, LyonSARTORi, Giovanni, :Karsılastırmalı Anayasa Mühendisligi, (Çev. Ergun ÖZBUDUN) Ankara 1997SiVEREKLi, Esra :Yerellesme ve Yerel Demokrasi, Türk idare Dergisi, Yıl.73, S. 431, Haziran 2001SOBACI, M. Zahid :“Yeni il Özel idaresi Kanununun Öngörüleri, Yerel Yönetim ve Denetim, C.10, S.5, Mayıs 2005SOLARI, Stefano :“Decentralisation of Competencies and Local Development Agencies, in Nort-Eastern Italy”, Local Economy, Vol.19, No.1, February 2004
doi:10.1080/0269094032000168442
SOYSAL, Mümtaz :100 Soruda Anayasanın Anlamı, Yeniden Yazılmıs ikici Baskı: Mayıs 1974, istanbulSÖKMEN, Cevdet :“Belediyelerde Çalısan Geçici isçiler Sınava Tabi Tutulmadan Daimi isçi Kadrolarına Atanabilir Mi?”, Yerel Yönetim ve Denetim, C.11, S.6, Haziran 2006STEPAN, Alfred :Federalizm and Democracy: Beyond the U.S. Model, Journal of Democracy, Volume 10, Number 4, October 99STEWART, John/ STOKER, Gery :“The ‘Free Local Government’ Experiments and the Programme of Puplic Service Reform in Scandinavia” The New Centralism: Britain Out of Step in Europe?, (ed. Colin Crouch and David Marquand), Basil Blackwell Ltd UK, Oxford 1989STOKER, Gerry :“Introduction: Trends in European Local Government”, Local Government in Europe, (ed. Richard Batley and Gerry Stoker), London 1991SAHiN, Mustafa :Amerika Birlesik Devletleri’nde Yerel Yönetimler, Çagdas Yerel Yönetimler, C.8, S. 2, Nisan 1999TAN, Turgut :“Bagımsız idari Otorite Olarak Sermaye Piyasası Kurulu”, (Kısaltma: Sermaye Piyasası Kurulu), ismail Türk’e Armagan, Ankara 1996TAN, Turgut :“Bagımsız idari Otoriteler veya Düzenleyici Kurullar”, (Kısaltma: Bagımsız idari Otoriteler) Amme idaresi Dergisi, C.35, S.2, Haziran 2002TAN, Turgut :idarenin Kesin islemleri, Amme idaresi Dergisi, C.2, S.4, Aralık 1969TOPRAK, Zerrin :Yerel Yönetimler, Ankara, Kasım 2006TORTOP, Nuri :Yönetim Bilimi, Ankara, 1983TORTOP, Nuri :Mahalli idareler, 6. Baskı, Yargı Yayınları, 1999TORTOP, Nuri :Özerk, Üretken ve Katılımcı Mahalli idare Anlayısı, (Kısaltma: Katılımcı Mahalli idareler...) Amme idaresi Dergisi, C.24, S. 4, Aralık 1991TORTOP, Nuri :Yerel yönetimler Maliyesi, TODAiE Yayını, Yayın No:263, Ankara, 1996TORTOP, Nuri :Yerel Yönetimler ve Mali Özerklik, Çagdas Yerel yönetimler, C.5, S. 5, Eylül 1996TORTOP, Nuri/AYKAÇ, Burhan/YAYMAN, Hüseyin/ÖZER, Akif :Mahalli idareler, Ankara, Eylül 2006TRAVERS, Tony :“The Threat to the Autonomy of Elected Local Government”, The New Centralism: Britain Out of Step in Europe?, (ed. Colin Crouch and David Marquand), Basil Blackwell Ltd UK, Oxford 1989TULARD, Marie – josé :“Les Finances Locales” Les collectivités locales en France, 2. édition mise a jour, CNFPT, Ed. Maryvonne Bonnard, La Documentation Française, LyonTÜRKER, Muammer :Amerika Birlesik Devletlerinde Mahalli idareler, Dünya da Mahalli idareler, Ankara 1999ULUSOY, Ahmet /AKDEMiR, Tekin :Mahalli idareler, Teori-Uygulama, Maliye, Seçkin Yayınları, Ankara 2004ULUSOY, Ali :“Regülasyon Kurumları Hakkında Genel Bir Degerlendirme”, (Kısaltma: Regülasyon Kurumları) Günısıgında Yönetim, istanbul 2004ULUSOY, Ali :Bagımsız idari Otoriteler, Ankara 2003
doi:10.1177/0892705703016004003
ULUSOY, Ali :Telekomünikasyon Hukuku, Ankara, 2002ULUSOY, Ali :“Kamu Yönetimi Reformu Hakkında Bir Degerlendirme”, (Kısaltma: Kamu Yönetimi Reformu) Hukuk ve Adalet, Elestirel Hukuk Dergisi, Y.1, S.2, Nisan-Haziran 2004ULUSOY, Ali :“Yerel yönetimlere iliskin Yeni Yasal Düzenlemelerin Degerlendirilmesi”, Danıstay 137. Yıl Sempozyumu, 11 Mayıs 2005, AnkaraUYGUN, Oktay :Federal Devlet: Temel ilkeler, Kurumlar ve Uygulama, Eylül 2002ÜNÜSAN, Teoman :“Hollanda’da Mahalli idareler”, Dünyada Mahalli idareler, Ankara 1999ÜNÜSAN, Teoman :italya’da Mahalli idareler, Dünya da Mahalli idareler, Ankara 1999VERNON, Manfred C. :Devlet Sistemleri, Mukayeseli Devlet idaresine Giris, (Çev. Mümtaz SOYSAL), Ankara, 1961VERPEAUX, Michel :“La Deconcentration Administrative” Les collectivités locales en France, 2. édition mise a jour, CNFPT, Ed. Maryvonne Bonnard, La Documentation Française, Lyon VirginiaWOLLMANN, Hellmut :“German Local Government under the impact of NPM Modernization and Direct Democratik Citizen Rigts”, (Kısaltma: German Local Government) http://www.unistuttgart. de/soz/aups/rlg/papers/Germany-wollmann.pdfWOLLMANN, Hellmut :“Local Government Reform in Great Britain, Sweden, Germany and France: Between Multi- Function and Single-Purpose Organisations”, (Kısaltma: Local Government Reform) Local Government Studies, Vol.30, No:4, Winter 2004
doi:10.1080/0300393042000318030
WOLTERiNG-OREMUS, Mary Rose :“Hollanda Yerel Demokrasisi’nin Yapılanması ve isleyisi”, Yerel yönetimlerde Yeniden Yapılanma, Uluslararası Yerel yönetimler Semineri, 1–2 Aralık 1994, AnkaraYALÇINDAG, Selçuk :“Bitmeyen Senfoni: Yerel yönetimler Reformu”, (Kısaltma: Yerel yönetimler Reformu), Amme idaresi Dergisi, C.26, S.1, Mart 1993YALÇINDAG, Selçuk :“Türk Yerel yönetimlerinde Yeniden Yapılanma”, (Kısaltma: Yeniden Yapılanma) Amme idaresi Dergisi, Cilt:24, S. 3, Eylül 1991YALÇINDAG, Selçuk :Federal Almanya’da ve Türkiye’de Yerel yönetimler, Ankara 1992YALÇINDAG, Selçuk :Güçlü ve Özerk Yerel yönetimler Demokrasimizin ve Yönetim Sistemimizin Temel Kurulusları Olmalıdır, Çagdas Yerel yönetimler, C.1, S. 2, Mart 1992YAYLA, Yıldızhan :“Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısında Denetim”, (Kısaltma: Kamu Yönetimi Temel Kanunu) Hukuk ve Adalet, Elestirel Hukuk Dergisi, Y.1, S.2, Nisan-Haziran 2004YAYLA, Yıldızhan :Anayasalarımızda Yönetim ilkeleri Tevsi-i Mezuniyet ve Tefriki Vezaif, (Kısaltma: Anayasalarımızda Yönetim ilkeleri) istanbul 1982YAYLA, Yıldızhan :Anayasa Hukuku Ders Notları, istanbul 1985YILDIRIM, ibrahim :“Kamu Yönetiminde Açıklık ve Bilgi Edinme Hakkı Kanunu”, Hukuk ve Adalet, Elestirel Hukuk Dergisi, Y.1, S.2, Nisan-Haziran 2004YILDIRIM, Turan :Mahalli idarelerin Seçilmis Organlarının Organlık Sıfatını Kaybetmeleri, (Kısaltma: Seçilmis Organların…,) istanbul, Alkım YayıneviYILDIRIM, Turan :Türkiye’nin idari Teskilatı, 2. Baskı, istanbul, Ekim 1999YÜKSEL, Fatih :Yerel yönetimlerin Özerkligi ve Denetimi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamıs Doktora Tezi, istanbul, 1995ZABUNOGLU, Yahya :idari Yargı Hukuku Dersleri, Ankara, 1982ZAHN, Karl Christian :“Almanya’da Mahalli Otoritelerin Mali Yönetimi”, Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma, Uluslararası Yerel Yönetimler Semineri, 1–2 Aralık 1994, Ankara


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31467
 • Online
  • Ziyaretçi: 170
  • Üye: 0
  • Toplam: 170

Detaylı İstatistikler