Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

ESKİ SOSYALİST ÜLKELERDE SİYASİ REJİM DEĞİŞMELERİ

Oluşturulma Tarihi: 2007

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): ALEKSEROV, Alekser (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ÇEÇEN, Anıl (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi:


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Sosyalist Toplumlar, Rusya, Doğu Avrupa Ülkeleri, Siyasi Kültür, Politik Süreç, Socialism, Russian, Political Parties
Özet 1980'li yılların sonu 1990'lı yılların başlarından itibaren sosyalist sistemindağılması sonucu SSCB coğrafyasında yeni bağımsız cumhuriyetler meydana geldi.Ayrıca, Doğu Bloku adı ile bilinen Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerinde siyasi rejimlerin değişmesiyle söz konusu ülkeler yeni kimlik kazanmaya başladılar.Komünist partilerin hakim olduğu bu ülkelerde yeni siyasi rejimlere geçiş sürecinin incelenmesi birçok yönüyle (tarihsel, jeopolitik, jeostratejik, hukuki, ekonomik, kültürel vs.) büyük önem taşımaktadır. 'Eski Sosyalist Ülkelerde Siyasi Rejim Değişmeleri' konulu tez çalışmasında söz konusu süreç Genel Kamu Hukuku çerçevesinde incelenmektedir.Tez çalışması dört bölümden ibarettir:Birinci bölümde; genel olarak siyasal rejim ve rejim değişmeleri kavramlarıve öğeleri, değişim süreçleri yöntem ve etkenleri irdelenecektir.İkinci bölümde; sosyalizm öncesi dönemde Batı ve Doğu Avrupa'da siyasikültür ve siyasi düzen konusu ele alınarak incelenecektir.Üçüncü bölümde; Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa ülkelerinde sosyalist siyasi rejimin gelişimi ve sosyalist anayasaların özellikleri ele alınacaktır.Dördüncü bölümde; 1980'lerin sonu ve 1990'ların başlarında rejim değişmeleri süreci, anayasa yapımı süreci ve yönetim biçimlerinin siyasal rejim değişimleri üzerindeki etkileri, sosyalizm sonrası ülkelerin siyasi rejimlerinin yapısı ve öncelikli sorunları (hak ve özgürlükler, yargı bağımsızlığı, anayasaların yaşanabilirliği vs.) incelenecektir.Bu çalışmanın hazırlanmasında Anayasa Hukuku, Siyaset Bilimi ve Siyasi Tarih vs. bilimlerin sunduğu verilerden geniş şekilde yararlanılmıştır. Sosyalizmsonrası ülkelerde siyasi rejim değişmeleri bugün de devam eden ve henüztamamlanmamış bir süreçtir. Buna göre de çalışmanın kapsamı bu sürecin birhalkasını oluşturan anayasal yapılanma süreciyle sınırlandırılmıştır.
İçindekiler
Açıklamalar 1980'li yılların sonu 1990'lı yılların başlarından itibaren sosyalist sistemindağılması sonucu SSCB coğrafyasında yeni bağımsız cumhuriyetler meydana geldi.Ayrıca, Doğu Bloku adı ile bilinen Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerinde siyasi rejimlerin değişmesiyle söz konusu ülkeler yeni kimlik kazanmaya başladılar.Komünist partilerin hakim olduğu bu ülkelerde yeni siyasi rejimlere geçiş sürecinin incelenmesi birçok yönüyle (tarihsel, jeopolitik, jeostratejik, hukuki, ekonomik, kültürel vs.) büyük önem taşımaktadır. 'Eski Sosyalist Ülkelerde Siyasi Rejim Değişmeleri' konulu tez çalışmasında söz konusu süreç Genel Kamu Hukuku çerçevesinde incelenmektedir.Tez çalışması dört bölümden ibarettir:Birinci bölümde; genel olarak siyasal rejim ve rejim değişmeleri kavramlarıve öğeleri, değişim süreçleri yöntem ve etkenleri irdelenecektir.İkinci bölümde; sosyalizm öncesi dönemde Batı ve Doğu Avrupa'da siyasikültür ve siyasi düzen konusu ele alınarak incelenecektir.Üçüncü bölümde; Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa ülkelerinde sosyalist siyasi rejimin gelişimi ve sosyalist anayasaların özellikleri ele alınacaktır.Dördüncü bölümde; 1980'lerin sonu ve 1990'ların başlarında rejim değişmeleri süreci, anayasa yapımı süreci ve yönetim biçimlerinin siyasal rejim değişimleri üzerindeki etkileri, sosyalizm sonrası ülkelerin siyasi rejimlerinin yapısı ve öncelikli sorunları (hak ve özgürlükler, yargı bağımsızlığı, anayasaların yaşanabilirliği vs.) incelenecektir.Bu çalışmanın hazırlanmasında Anayasa Hukuku, Siyaset Bilimi ve Siyasi Tarih vs. bilimlerin sunduğu verilerden geniş şekilde yararlanılmıştır. Sosyalizmsonrası ülkelerde siyasi rejim değişmeleri bugün de devam eden ve henüztamamlanmamış bir süreçtir. Buna göre de çalışmanın kapsamı bu sürecin birhalkasını oluşturan anayasal yapılanma süreciyle sınırlandırılmıştır. (Beginning from the last few years of the 1980’s and the first few years of the 1990’s, new independent republics occurred in the USSR geography, in consequence of the disintegration of the socialist system. Also, with the change of regime in Central and Eastern European countries, going under the name of Eastern Block, the said countries began to gain a new identity. The examination of the process oftransition to new political regimes in these countries dominated by CommunistParties, is critically important with its many aspects (historical, geopolitical, geostrategical, juridical, economical, cultural, etc.). The aforementioned process is examined within the framework of General Public Law, in the thesis study named “Changes of Political Regime in Former Socialist Countries” The thesis study consists of four parts: In the first part; by and large, the concepts and elements of political regime and changes or regime, processes of transition, and their methods and factors will be considered at length.In the second part; the subject of pre-socialism political culture and political system in Western and Eastern Europe will be discussed and examined.In the third part; the development of socialist political regime in the SovietRepublics and the particulars of the socialist constitutions will be discussed.In the fourth part; the process of regime transitions at the last few years of the 1980’s and the first few years of the 1990’s, the process of constitution-making and the impacts of government types over the political regime changes, post-socialism political regime structures of the countries and their principal problems (rights and liberties, judicial independence, the survivability of the constitutions, etc.) will be examined.Data provided by sciences such as Constitutional Law, Political Science and Political History, etc, has been largely utilized during the development of the present study. Post-socialism regime transition is an ongoing, uncompleted process.Therefore the scope of the study has been restricted to the constitutional structuring process, constituting a connecting link of this process.)
Haklar
Notlar

Kaynakça“Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu”, Bakı, 1991.“Azərbaycan SSR Konstitusiyasına (Əsas Qanunu) əlavə ve dəyişikliklərin edilməsi haqqında Azərbaycan SSR Qanunu, 18 may, 1990, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Məlumatları, No 10 (815), maddə 79.“Azərbaycan SSR-nın Prezidenti vəzifəsinin təsis olunması haqqında Azərbaycan SSR Qanunu”, 18 may, 1990, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Məlumatları, No 10 (815), maddə 80.“Azərbaycan SSR-nın suverenliyi haqqında Azərbaycan SSR-nin Konstitusiya Qanunu”, Hüquq Ensiklopedik Lüğəti, s. 31-32.“The Russian Federation", The Europa World Year Book 2000, Volume I, Europa Publications Limited 2000, p. 3049-30666.“Xalq Deputatlarının Qurultayı”, Hüquq Ensiklopediyası, Azərbaycan Ensiklopediyası Baş Redaksiyası, Bakı 1991, s. 466-467.« Литва », Энциклопедия кругосвет, http://www.krugosvet.ru/articles/63/1006310/1006310a6.htm. (“Litvanya”, Krugosvet Ansiklopedisi)«26 основных понятии политического анализа», Политические исследования. 1993, № 1, (“Siyasi Analizin 26 Temel Kavramı”, Siyasi Araştırmalar)«Албания», Энциклопедия кругосвет, http://www.krugosvet.ru/articles/40/1004047/1004047a1.htm. (“Arnavutluk”, Krugosvet Ansiklopedisi)«Александр III Александрович. 1845-1894», История государства Российского: Жизнеописания. ХIХ век. Вторая половина, Рос. нац. б- ка., Кн. Палата, Москва, 1998, c. 116-130. "AleskandrIII.Aleksandroviç.1845-1894“, (Rusya Devleti Tarihi: Biyografiler.XIX yüzyılın ikinci yarısı; Rusya Ulusal Kütüphanesi, Kitap Odası, Moskova, 1998, s. 116-130)«Белоруссия», Энциклопедия кругосвет, http://www.krugosvet.ru/articles/63/1006343/1006343a5.htm#1006343-L-137.(“Belarus”, Krugosvet Ansiklopedisi) «Белоруссия», Энциклопедия кругосвет, http://www.krugosvet.ru/articles/63/1006343/1006343a5.htm. (“Belarus”, Krugosvet Ansiklopedisi)«Болгария», Энциклопедия кругосвет, http://www.krugosvet.ru/articles/37/1003769/1003769a1.htm, (“Belarus”, Krugosvet Ansiklopedisi)«Босния и Герцеговина; Македония; Сербия И Черногория; Словения; Хорватия», Энциклопедия кругосвет, http://www.krugosvet.ru/articles/125/1012585/1012585a1.htm, (“Bosna- Hersek, Makedonya, Sırbistan ve Karadağ, Slovenya, Hırvatistan”, Krugosvet Ansiklopedisi)«Валахия и Молдавия в системе Османской империи», Славяне и их соседи, Вып. 8, Наука, Москва 1998, (“Valahya ve Moldova Osman İmparatorluğu Sisteminde”, Slavlar ve Komşuları, Sayı:8, Nauka, Moskova, 1998) http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Rumanien/XIX/Kratk_hist/text.htm. «Венгрия», Энциклопедия кругосвет, http://www.krugosvet.ru/articles/38/1003869/1003869a1.htm. (“Macaristan”, Krugosvet Ansiklopedisi)«Латвия», Энциклопедия кругосвет, http://www.krugosvet.ru/articles/63/1006306/1006306a1.htm. (“Letonya”, Krugosvet Ansiklopedisi)«Литва», Энциклопедия кругосвет, http://www.krugosvet.ru/articles/63/1006310/1006310a3.htm. (“Litvanya”, Krugosvet Ansiklopedisi)«Польша», Энциклопедия кругосвет, http://www.krugosvet.ru/articles/63/1006386/1006386a1.htm. (“Polonya”, Krugosvet Ansiklopedisi)«Польша», Энциклопедия кругосвет, http://www.krugosvet.ru/articles/63/1006386/1006386a14.htm. (“Polonya”, Krugosvet Ansiklopedisi)«Россия, История», Энциклопедия кругосвет, http://www.krugosvet.ru/articles/62/1006271/1006271a1.htm. (“Rusya, Tarih”, Krugosvet Ansiklopedisi)«Россия», Энциклопедия кругосвет,http://www.krugosvet.ru/articles/123/1012332/1012332a10.htm#1012332-L-124, (“Rusya”, Krugosvet Ansiklopedisi)«Румыния», Энциклопедия кругосвет, http://www.krugosvet.ru/articles/38/1003864/1003864a1.htm. (“Romanya”, Krugosvet Ansiklopedisi)«Румыния», Энциклопедия кругосвет, http://www.krugosvet.ru/articles/38/1003864/1003864a7.htm. (“Romanya”, Krugosvet Ansiklopedisi)«Украина», Энциклопедия кругосвет, http://www.krugosvet.ru/articles/63/1006339/1006339a1.htm. (“Ukrayna”, Krugosvet Ansiklopedisi)«Чехия», Энциклопедия кругосвет, http://www.krugosvet.ru/articles/65/1006527/1006527a8.htm. (“Çek”, Krugosvet Ansiklopedisi)«Эстония», Энциклопедия кругосвет, http://www.krugosvet.ru/articles/95/1009528/1009528a6.htm. (“Estonya”, Krugosvet Ansiklopedisi)1906 г., Апреля 23 Высочайше утвержденные основные государственные законы, http://www.constitution.garant.ru/DOC_5207.htm. (23 Nisan 1906, Esas Devlet Kanunlarının Yüce Tasdiki )Ağaoğulları, M., Kent Devletinden İmparatorluğa Doğru, İmge Yayınevi, Ankara, 1994.Ağaoğulları, M.A., Köker, L., İmparatorluktan Tanrı Devletine, 3. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara, 1998.Ahmet, M., Siyasal Tarihe Giriş, Turhan Kitabevi, Ankara, 1980.Akad, M., “Genel Kamu Hukukunun Alanı ve Metodu Üzerine Bir Araştırma”, M.Ü. Hukuk Fakültesi 10. Yıl Armağanı, İstanbul, 1993, s. 64 vd.Akad, M., Genel Kamu Hukuku, Genişletilmiş 2 Baskı, Der Yayınları, İstanbul, 2000.Akbay, M., Umumi Amme Hukuku, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara, 1961.Akın, İ., Kamu Hukuku, 7. Bası, Beta, İstanbul, 1993.Almond, G. A., Powell, B. G., Comparative Politics: A Development Approach, Boston, 1966.Almond, G., Verba S., The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations, Princeton, 1963.Altshuler, A., Community Control, Pegasus, New York, 1970.Arato, A., “Constitution and Continuity in the East European Transition”, Constitutionalism and Politics, (ed. Irena Grudzinska Gross), SlovakCommittee of the Euoropean Cultural Foundation, Bratislava, 1994.Arendt, H., Totaliterizmin Kaynakları I: Antisemitizm. (Çeviren: Bahadır S. Şener) İletişim Yayınları, İstanbul, 1996.Arendt, H., Totaliterizmin Kaynakları II: Emperyalizm (Çeviren: Bahadır Sina Şener), İletişim Yayınları, İstanbul, 1998.Armaoğlu, F., “Yeni Dünya Düzeni İçinde Avrupa ve Eski Doğu Avrupa Bloku’nun Durumu”, Değişen Dünyada Türkiye ve Türk Dünyası Sempozyumu(Bildiriler), Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 1992, s. 24.Armaoğlu, F., 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789-1914), 3. Baskı, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2003, XIX.Armaoğlu, F., 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Genişletilmiş 14. Basım, Alkım Yayınları, Ankara, (t.y.).Arsal, S.M., Umumi Hukuk Tarihi Dersleri, Ankara 1941.Asker, R., “Azerbaycan Halk Cephesi Nasıl Doğdu”, Yeni Forum, Temmuz,1992.Ataöv, T., “Rus Devletinin Kuruluşu”, AÜSBF Dergisi, C. XXIII, Ankara, 1968.Ataöv, T., Sovyetler Birliği Devlet İdaresi, Ankara, 1961.Atar Y., Demokrasilerde Anayasal Değişmenin Dinamikleri ve Anayasa Yapımı, Mimoza Yayınları, Konya, 2000.Barlas, T., Sosyoloji, Adım Yayıncılık, Ankara, 1993.Baure, R.A., Inkeles, A., and Kluckhohn, C., Hoow the Soviet System Works:Cultural Psychological and Social Themes, Mass., Cambrige, 1956.BDT Ülkelerinde Demokrasiye Geçiş ve Anayasa Yapımı (Çeviren: Ergun Özbudun ve Levent Köker), Yetkin basımevi, Ankara, 1993.Benhabib, S., “Müzakereci bir Demokratik Meşruiyet Modeline Doğru”, Demokrasi ve Farklılık (Hazırlayan: Seyla Benhabib), (Çeviren: Z. Gürata ve C. Gürsel), WALD, İstanbul, 1998.Berger, P.L., Luckmann, Th., The Social Construction of Reality, Anchor, New York, 1967.Berman, M., Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor: Modernite Deneyimi, (Çeviren: Ümit Altuğ ve Bülent Peker), İletişim, Ankara, 1994.Beyme K. von, “Osteuropaforschung nach dem Systemwechsel”, Osteuropa, 1999, №3. s. 285-304.Beyond Self-Interest, (ed. Mansbridge), University of Chicago Pres, Chicago 1990.Bilgin, N., “Açılış Konuşmaları” Cumhuriyet, Demokrasi ve Kimlik, Araştırma Dizisi, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, 1997.Bora, T., Milliyetçiliğin Provokasyonu, Birikim Yayınları, İstanbul, 1991.Bova, R., “Political Dynamics of the Post-Communist Transitions", World Politics (October) 1991.
doi:10.2307/2010425
Bremmer, I., Welt C., “Armenia’s New Autocrats”, Journal of Democracy, Volume 8, Number 3, 1997, p. 77-91.
doi:10.1353/jod.1997.0036
Buchanan, J.M., “Why Does Government Grow?”, Nudgets and Buroeaucrats:The Sources of Government Growth, (ed. Thomas E. Borcherding), Durham, Duke University Press, North Carolina, 1977.Burdeau, G., Constitutionnel et institutions politique, Paris, 1974.Burderon, R., Le Fascisme idéologie et pratiques (Essai d`analyse comparéé), Éditions sociales, Paris, 1979.Butler, E., Hayek, (Çeviren:Yusuf Ziya Çelikkaya), Liberal Düşünce Topluluğu Yayınları:7, Ankara, 1996.Carr, E.H., Lenin’den Stalin’e Rus Devrimi: 1917-1929 (Çeviren: Cinemre L), Mer yay., İstanbul, 1992.Caşın, M. H., Rus İmparatorluk Stratejisi, ASAM, Ankara, 2002.
doi:10.1109/INMIC.2002.1310160
Chantal, M., Ideile politice ale secolului XX, Iasi, Editura Polirom, 2002.Cillier, D., Levitsky S., “Democracy with Adjectives: Finding Conceptual Order in Recent Comparative Research”, Paper presented at the annual meeting of the American Political Science Association, Chicago, 31 August - 3 September 1995.Claessen, Henry J.M., “Changing Legitimacy”, State Formation and Political Legitimacy. (Edited by: Ronald Cohen-Judith D. Toland), New Brunswick Transaction Books, (USA) Claessen, 1988.Cohen, A., Russian Imperialism: Development and Crisis, Praeger, Londra, 1999.Comparative Politics: Notes and Readings, (ed. by B.Brown, R. Macridis), Belmont, 1996.Çam, E., Devlet Sistemleri, Der Yayınları, İstanbul, 1970.Çam, E., Siyaset Bilimine Giriş, Der yay, İstanbul, 1999.Çeçen, A., “Syasal Rejimlerin Sosyal Yapıları” AÜHFD, Cilt:XXXIV, Sayı:1-4, 1977, s. 87-145.Çetin, H., “Totaliterizm: İdeolojik Kökenleri ve Toplumsal İnşa Araçları”, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Mayıs 2002, Cilt : 26 No: 1, s. 15-43.Dahl, R. A., Demokrasi ve Eleştirileri (Çeviren: Levent Köker), Ankara, Yetkin yayınları, 1996.Dahl, R. A., Modern Political Analysis, Fifth Edition, Yale University, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1995.Dahl, R. A., Polyarchy: Participation and Opposition, New Haven, Yale University Press, 1971.Dahl, R., Democracy and its Critics, New Haven, London Yale University Press, 1989.Dahl, R., Demokrasi Üstüne (Çeviren: Batı Kadıoğlu), Phoenix Yayınları, 2001.Dahl, R.A., “Differences: Polyarchies and Nonpolyarchies” Modern Political Analysis, Fifth Edition, Prentice hall, Engewood Cliffs, New Jersey, 1995.Dahl, R.A., Demokrasi ve Eleştirileri (Çeviren: Levent Köker), Ankara 1993.Dahl, R.A., Poliarchy: Participation and Oppocition, Yale University Press, New Haven and London, 1971.de Counlanges, F., The Ancient City, Garden City, New York, Doubleday, 1956.Derbyshire, D. J., Derbyshire I., Political Systems of the Word: Volume 1., Helison, Oxford 1996.
doi:10.1097/00005053-199606000-00015
Deutscher, I., Bitmemiş Devrim, Rusya 1917-1967 (Çeviren: O. Koçak), Belge Yay., Temmuz, 1990.Devlet Hukuku Üzerine Yazılar (Derleyen:Mehmet Turhan), Gündoğan, Ankara (t.y.); Devlet, N., Çağdaş Türk Dünyası, Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1989.Diamond, L., “Demokrasinin Üç Paradoksu”, Devlet ve Hukuk Üzerine Yazılar (Derleyen:Mehmet Turan), Gündoğan Yayınları, Ankara, (t.y.)Doğan, N., “Uluslararası İlişkilerde Güç Kullanımı ve New Haven Ekolü: Eleştirel Bir Giriş”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 2006, s. 110, http://www.cumhuriyet.edu.tr/edergi/makale/1283.pdfDowns, A., “An Economic Theory of Political Action in a Democracy”, Journal of Political Economy, Vol. 65, Issue 2, April 1957, p. 135-150.
doi:10.1086/257897
Dukanbayev, A., “Kazakistan’da Yerel Yönetimler”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt: 7, Sayı 4, Ekim 1998, s. 126-132.Dursun, D. Siyaset Bilimi, 2. Bası, Beta, İstanbul, 2004.Dursun, D., Siyaset Bilimi, 2. Bası, Beta, 2004.Duverger, M., Institutes politiques et droit Constitutionnel, Paris, 1970.Duverger, M., Siyaset Sosyolojisi, (Çeviren: Ş. Tekeli), Varlık Yayınları, İstanbul, 1982.Duverger, M., Siyasi Partiler, (Türkçesi:Ergun Özbudun), Dördüncü Basım, Bilgi Yayınevi, 1993.East European Constitutional Review (Published by New York University School of Law and Central European University), http://www.law.nyu.edu/eecr/Easton, D., “The Analysis of Political Systems”, Comparative Politics, Notes and Readings, (ed. R.C. Macridis, B.E. Brown) Homewood, 1961.
doi:10.2307/2127070
Easton, D., The Political Systems, New York, 1953.Ebenstein, W., Two Ways of Life: The Communist Challenge to Democracy, Rinehart and Winston, New York, 1964.Eckhart, F., Macaristan Tarihi (Çeviren: İbrahim Kafesoğlu), TTK, Ankara, 1949.Elazar, D., “Constitution Making : The Pre - eminently Political Act ”, The politics of Constitutional Change in Industrıal Nations, ( Keith G. Banting and Richard Simeon, eds ) Mcmillan, London, 1985.Elster, J., “Constitutionalism in Eastern Europe”, The University of Chicago Law Review, Vol. 58, No 2, 1991.
doi:10.2307/1599963
Erdoğan, M., Anayasal Demokrasi, Ankara, Siyasal Kitabevi, 1999.Eren, A., Aleskerli A., Yeni Anayasalar: Bağımsız Devletler Topluluğu ve Baltık Cumhuriyetleri Anayasaları, TİKA yayınları, Ankara, 2005.Evans, S.M., Boyte H.C., Free Spaces:The Sources of Democratic Change in America, New York, 1986.Feldbrugge, F.J.M., “The Law of the Republic of Georgia”, Review of Central and East European Law, Vol.18, No. 4, 1992.
doi:10.1163/157303592X00258
Friedrich, C., Brzezinski, Z., Totaliter Diktatörlük ve Otokrasi (Çeviren: Oğuz Onaran), Türk Siyasi İlimler Derneği Yayınları, Ankara, 1964.Galeotti, M., The Age of Anxiety Security and Politics in Soviet and Post-Soviet Russia, Longman, London, 1995.Gemalmaz, M., Ulusalüstü İnsan Hakları Genel Teorisine Giriş, Genişletilmiş ve Güncelleştirilmiş 4. Baskı, Beta, İstanbul, 2003.Gentile, G. Introduzione alia filosofia. Firenze, Sansoni, 1952.Giovanni, S., “Democracy”, in International Encyclopedia of the Social Sciences, New York, Macmillan and Free Press, 1968, V. 4, p.112-121.Giovanni, S., Demokrasi Kuramı (Çeviren. Deniz Baykal), Ankara, Siyasi İlimler Türk Derneği Yayınları, (t.y.)Giovanni, S., Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, (Çeviren. Tunçer Karamustafaoğlu ve Mehmet Turhan), Ankara, Yetkin yayınları, 1993.Gonenc, L., Prospect for Constitutionalism in Post Communist Countries, Martinus Nijhoff Publishers (first edition), The Hague, New York, 2002.Gömec, S., “Tarihte ve Günümüzde Azerbaycan”, Yeni Forum, 30 Ağustos, 1993.Gönenç L., "Siyaset Bilimi ve Anayasalar," AÜSBF Dergisi, Cilt: 53, Sayı:3, 1999, s. 95-131.Gönenç, L., “Azerbaycan Anayasası Üzerine Notlar” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 47, Sayı: 1-4, 1998, s.185-220.Göze, A., Korporotif Devlet, İÜHF Yayınları, İstanbul, 1968.Göze, A., Siyasal Düşünceler Tarihi, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1982.Gözler, K., Anayasa Hukukuna Giriş, Bursa Ekin Kitabevi Yayınları, 2004.Gözübüyük, A. Ş., Anayasa Hukuku, 7. Bası, Turhan Kitapevi, Ankara, 1998.Gözübüyük, Ş., Anayasa Hukuku, 7. Bası, Turhan Kitapevi, Ankara, 1998.Gross, В., “Political Process”, International Encyclopedia of Social Sciences, New York-London, Vol.12, 1972, p. 265.Grozat, C., Amme Hukuku Dersleri, Cilt II – Kısım II (Orta Zamanlar), Kenan Matbaası, İstanbul, 1946.Güriz, A., Hukuk Felsefesi, AÜHF Yayını, 1985.Habermas, J., Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, (Çeviren: Mithat Sancar, Tanıl Bora), İletişim, İstanbul, 1997.Hansen, M.H., The Athenian Democracy in Age of Demosthenes, Blackwell, Oxford, 1993.
doi:10.1038/scientificamerican0493-22
Hayek, F. A., Kölelik Yolu. (Çeviren:Turhan Feyzioğlu-Yıldıray Arsan), Liberte Yayınları, Ankara, 1999.Hayek, F.A., “Demokrasi Nereye Gidiyor?” (Çeviren:Tekin Akdemir) İçinde: Anayasal İktisad, (Editör: Çoşkun Can Aktan), Ankara, 2002.Hayek, F.A., “Liberal Bir Devletin Anayasası”, (Çeviren:Mustafa Erdoğan), İçinde: Yayla, Atilla, Sosyal ve Siyasal Seçme Yazılar, Siyasal Kitabevi, 2. Baskı, Ankara, 1999.Heinzmann, R., “Çok Dinli Hayatın Geleceği – Eğilimler ve İmkanlar”, İçinde: Türkiye ve Avrupa'da Çok Dinli Yaşam - Geçmişte ve Günümüzde, 13 Nis 2006, http://www.kas.de/proj/home/pub/44/12/year-2006/dokument_id-8299/index.htmlHermet, G., Culture et démocratie, Albin Michel, Paris, 1993.Historia ustroju i prava polskiero, Warszawa, 1993.Hitler, A., Kavğam, (Çeviren: Yağmur Reyhani) Akvarium yayın evi, İstanbul, 2005.Holmes, L., Post-Komünizm, (Çeviren: Yavuz Alogan), Mavi Ada yay., İstanbul, 2000.Hornblower, S. “Greation and Development of Democratic Institutions in Ancient Greece”, Democracy: The Unfinished Journey (ed. J. Dunn), Oxford University Press, New York, 1995.http://www.constitution.garant.ru/DOC_3864907.htm (Burçak, F.G., Ukrayna (Ukrayna Cumhuriyeti) Anayasası, 28 Haziran 1996, Giriş Makalesi)Hunter, Sh., T., The Transcaucausus in Transition, Nation-Building and Conflict, The center for Strategic & International Studies Washington. D.C. 1994.Huntington, S. P., "Reforming Civil-Military Relations", In Civil-Military Relations and Democracy, Edited by Lary Diamond, and Marc Plattner. Baltimore, MD: John Hopkins University Press, 1996, pp. 3-11.Huntington, S. P., Üçüncü Dalga:Yirminci Yüzyıl Sonlarında Demokratleşme (Çeviren: Ergun Özbudun), Yetkin yayınları, Ankara ,1996.Huntington, S., The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, Norman and London, 1991.Huntington, S.P., Dominguez, J.İ., Siyasal Gelişme (Çeviren Ergun Özbudun), Sosyal İlimler Derneği Yayınları, Ankara, 1985.Işıklı, A., “Yugoslavya Örneği”, http://www.politics.ankara.edu.tr/eski/html/eng/ceko/isikli_Yugoslavya.htmİçli, G., “Türk Modernleşme Sürecinin Günümüzdeki Yönelimi”, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2002 Cilt: 26 No: 2, 245-254, http://www.cumhuriyet.edu.tr/edergi/makale/71.pdfKaboğlu, Ö., İbrahim, Anayasa Yargısı, 3. Baskı, İmge kitabevi, İstanbul, 2000.Kamenka, E., “Totaliterianizm”, in. A Companion to Contemporary PoliticalPhilosophy, (Edited by: Robert E. Goodin-Philip Pettit), Blackwell, 1992, 629- 630.Kapani, M., “Demokratik Teori Alanında Bazı Yeni Görüş ve Tartışmalar”, Prof.Dr. Bülent N. Esen’e Armağan, AÜHF Yayınları, Ankara, 1977, s.205-219.Kapani, M., Kamu Hürriyetleri, Yetkin yayınları, Ankara, 1993.Kapani, M., Politika Bilimine Giriş, Bilgi Yayınevi, 13. Basım, Ankara, 2001.Kaplan, M., Romanya’da Demokratikleşme Süreci (İ.Ü. SBE Uluslar arası ilişkiler Bölümü yayınlanmamış doktora tezi), Cilt 1, İstanbul, 2003.Kaplan, M., Romanya’da Demokratikleşme Süreci, 1. Cilt, (İ.Ü. SBE, Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul, 2003.Kelso, W.A., American Democratic Theory:Pluralizm and its Critics, Westport, 1978.Kennedy, P. Büyük Güçlerin Yükselişi ve Çöküşleri, Türk İş Bankası Yayınları, 4. Baskı, Ankara, 1991.Kışlalı, A.T., Siyaset Bilimi, 9. Baskı, İmge Kitapevi, Ankara, 2002.Kokoshin, A. A., Soviet Strategic Thought:1917-1991, The MIT Press, Cambidge- Massachusetts, 1998.Köker, L., Demokrasi Üzerine Yazılar, İmge Kitabevi, Ankara, 1992.Köker, L., Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi, İletişim yayınları, 8. Baskı, Ankara, 2004.Kurat, A.N.,, Rusya Tarihi (Başlangıçtan 1917’e Kadar), TTK, Ankara, 1993.Lane, D., State and Politics in the USSR, Oxford, 1985.Lasswell, H. D., Kaplan, A., Power and Society, New Haven, 1950.Lee, S.J., Avrupa Tarihinden Kesitler, 1494-1789, (Türkçesi: Ertürk Demirel) Dost Kitabevi, 2. Baskı, Ankara, 2004.Lewis, W.A., Politics in West Africa, George Allen and Unwin, 1965.Lijphart, A., Çağdaş Demokrasiler 21 Ülkede Çoğunlukçu ve Oydaşmacı Yönetim Örüntüleri, (Çeviren: Ergun Özbudun, Ersin Onulduran) Yetkin yayınları, Ankara, 1995.Lin, Ch., “İnsan Hakları ve Demokrasi İlişkiler”, İçinde: Kucuradi, İ., Peker, B., 50 yıllık Deneyimlerin Işığında Türkiye’de ve Dünyada İnsan Hakları, Ankara, 1999.Linz, J., Stepan, A., “Toward Consolidated Democracies”, Journal of Democracy, Vol. 7 №2, 1996.Lorot, P., Baltık Ülkeleri, İletişim yay., İstanbul, 1991.Making and Breaking Democratic Transitions: The Comparative Politics of Russia’s Regions (co-authored), Lanham: Rowman and Litllefield, 2003.Mansbrige, J., Beyond Adversary Democracy, New York, 1980.Mayo, H. B., Demokratik Teoriye Giriş (Çeviren: Emre Kongar), Ankara, Siyasî İlimler Türk Derneği Yayınları, 1964.MccGwire, M., Perestroika and Soviet National Security, Brookings Institution Pres, Washington, 1991.Medeniyetler Çatışması, Samuel P. Huntigton vd. (Derleyen:Murat Yılmaz), Genişletilmiş Üçüncü Basım, Vadi Yayınları, Ankara, 2000.Məlikova, M., Nəbiyev, E., Xarici ölkələrin dövlət və hüquq tarixi, I hissə, Qanun, Bakı, 1997.Michels, R., Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendensies of Modern Parties, (Trans. E. Paul), Collier Boks, New York, 1962.Miguel, H., “Demokrasiye Geçiş ve Anayasal Tercihler” BDT Ülkelerinde Demokrasiye Geçiş ve Anayasa Yapımı (Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu – Türk Demokrasi Vakfı), Ankara 1993, s. 37-38.Montgomery K., Remington T.F., “Regime Transition and the 1990 Soviet Republican Election”, 10 The Journal of Communist Studies and Transition Politics, 1994, p. 55-79.Naumov, E.P., Stefan Duşan Kanunnamesi ve Ortaçağ Balkanlar, Güneydoğu Avrupa’da Bizans Hukukunun İktibası, Kişinev, 1972)O'Donnel, G., “Delegative Democracy?”, East-South System Transformations Working Paper, No: 21.O'Donnel, G., “Delegative Democracy”, Journal of Democracy, Vol. 5, No:1, 1994, p. 55-69.Okandan, R. G., Umumi Amme Hukuku, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1968.Oktay, C., Siyaset Bilimi İncelemeleri, 2. Basım, Alfa, İstanbul, 2005.Onar, E., “Türkiye’nin Başkanlık veya Yarı-Başkanlık Sistemine Geçmesi Düşünülmeli midir?” Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayı, Türkiye Barolar Birliği, 9-13 Ocak, Ankara, 2002.Özbudun, E., Demokrasiye Geçiş Sürecinde Anayasa Yapımı, Ankara, 1993.Özbudun, E., Türk Anayasa Hukuku, Ankara, 1993.Özen, Ç., “Bağımsız Devletler Topluluğu ve Bütünleşme Olgusu”, Yeni Forum, Haziran 1995, 17-28.Öztekin, A., Siyaset Bilimine Giriş, Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş 4. Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2003.Parsons, T., The Social System, 2nd ed. Gtencoe (III.), 1959.Pascal, L., Baltık Ülkeleri, İletişim yay., İstanbul, 1991.Pennock, J.R., Democratic Political Theory, Princeton, New Jersey, 1979.Perspectives, (ed. Guillermo O’Donnel, Philippe C. Schmitter and Lawrence Whitehead), The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 1986, s. 72-84.Plestine, D., Regional Development in Communist Yugoslavia (Success-Failure- Consequences), Oxford, 1992.Political Culture and Democracy in Developing Countries, (ed. Diamond, L.), Lynne Rienner, London, 1994.Political Culture and Political Change in Communist States (ed. Brown, A., Gray, J.), London, 1977.Powel, B., Çağdaş Demokrasiler (Çeviren: Mehmet Turhan), Yetkin yayınları, Ankara, 1990.Prisca, N., Drept constitutional, Bucuresti, 1984.Przeworski, A., Democracy and the Market. Political and Economic Reforms в Eastern Europe and Latin America, Cambridge, 1991.Przeworski, A., Demokrasi ve Piyasa: Doğu Avrupa ve Latin Amerıka’da Siyasi ve Ekonomık Reformlar, (Çeviren: İlter Turan), Ankara, 1995.Pye, L. W., Asian Power and Politics:Cultural Dimensions of Authority, Harvard University Press, 1985.Rice, C., “Sovyet Büyük Stratejisinin Evrimi”, İçinde: Kennedy, P., Savaşta ve Barışta Büyük Stratejiler, (Çeviren: Ahmet Fethi), Eti Kitapları, İstanbul, 1995.Russinow, D., The Yugoslav Experiment (1948-1974), The Royal Institute of International Affairs, London, 1977.Saharov, A.D., Sovyet Rusya'da Düşünce Özgürlüğü ve Barış içinde Yanyana Yaşama (Çeviren: N. Sander), Sander Yayınları, İstanbul, 1969.Sancar, M., “Devlet Aklı” Kıskacında Hukuk Devleti, İletişim, Ankara, 2000.Sartori, G., Karşılaştırmalı Anayasa Mühendisliği (Çeviren: Ergun Özbudun), Yetkin yayınları, Ankara, 1997.Savaş, V.F., Anayasal İktisat, TAKAV Matbaacılık, İzmir, 1993.Schmidt, M. G., Demokrasi Kuramlarına Giriş (Çeviren: M.Emin Köktaş), 2. Baskı, Vadi Yayınları, Ankara, 2002.Schmitter, Ph., “Waves of Democratization”, The Encyclopedia of Democracy,Vol.2, (ed. S. M. Lipset), Routledge, London, 1995.Shirer, W., Nazi İmparatorluğu, Doğuşu-Yükselişi-Çöküşü, (Çeviren: Rasih Güran), İstanbul, 1968.Shlapentokh, V., A Normal Totalitarian Society: How the Soviet Union Functioned and How It Collapsed, M.E. Sharpe, New York, 2001.Sitembölükbaşı, Ş., “‘Siyasi Kültür’ün Kavramsallaştırılmasında Karşılaşılan Bazı Güçlükler”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBFD, Yıl: 1997, Sayı: 2 (Güz), s. 249-266.Siyaset (Editör:Mümtaz’er Türköne), Lotus, Ankara, 2003.Siyaset (Editör:Mümtaz’er Türköne), Lotus, Ankara, 2003.Skocpol, T., Devletler ve Toplumsal Devrimler: Fransa, Rusya ve Çin’in Karşılaştırmalı Bir Çözümlemesi, (Çeviren: S.Erdem Türközü), İmge Kitabevi, Ankara, 2004.Sokolewicz, W., “The Polish Constitution in a Time of Change”, International Journal of the Sociology of Law, Vo. 20, No. 1, 1992, p. 29-42.Stepan, A., “Paths Toward Redemocratization:Theoretical and Comparative Considerations”, Transitions from Authoritarian Rule:ComparativeStuhr, J.J., “Democracy as Way of Life”, Philosophy and the Reconstruction ofCulture: Pragmatic Essays After Dewey, (ed. Stuhr J.J.) Albany, State University of New York Press, 1993.Swietochowski, T., Müslüman Cemaatten Ulusal Kimliğe Rus Azerbaycanı:1905-1920 (Çeviren: Nuray Mert), Bağlam Yayınları, İstanbul, 1988.Şen, İ.G., Rusya Federasyonu Siyasal Sistemi, Anadolu Üniversitesi. Hukuk Fakültesi yayınları, 2004.Şükürov, T., Hükümet Sistemlerinin Çeşitli Açılardan Değerlendirilmesi ve Bu Değerlendirme Işığında 1993 Tarihli Rusya Federasyonu Anayasasının Getirdiği Hükümet Sistemi, A. Ü. SBE, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, (Yayınlanmamış Y.L. Tezi), Ankara, 2003.Tanilli, S., Anayasalar ve Siyasal Belgeler, Cem Yayınevi, İstanbul, 1976.The Europa World Year Book 2000, Europa Publications Limited, 2000.Totaliterianism. Proceedings of a Conference Held at the American Academy of Arts and Sciences. March 1953. Cambridge (Mass.), 1954.Transitions from Authoritarian Rule: Prospects for Democracy, (ed.Guillermo o’Donnel, Philippe C. Schmitter and Lawrence Whitehead), The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1986.Truman, D., The Governmental Process, New York, 1951.Turan, İ., “Türkiye’de Siyasal Kültürün Oluşumu”, İçinde: Türkiye’de Siyaset:Süreklilik ve Değişim (ed. E.Kalaycıoğlu, A.Y. Sarıbay,), Der yayınları, İstanbul, (t.y.).Turan, İ., Siyasal Sistem ve Siyasal Davranış, 2. Baskı, Der Yayınları, İstanbul (t.y.).Uludağ, M. B., Avrasya’nın Uluslararası Sisteme Açılmasına Etkisi Yönüyle Sovyetler Birliği ve Sonrası Dönemde Kafkasya’daki Ulusçu-Ayrılıkçı Akımlar, (A.Ü. SBE, Yayınlanmamış Doktora Tezi), Cilt I-II, Ankara, 1999.Ussions in Democratic Consolidation: The New South American Democracies in Comparative Perspective, (Eds: Mainwarning S., O., Donell G., Valenzuela A.), University of Notre Dame Press, South Bend, 1992.Ülken, H. Z., Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Selçuk Yayınları, Konya, 1966.Vernon M., Devlet Sistemleri (Çeviren: Mümtaz Soysal), Ankara, 1961.Vural E., “Putin Rusyası”, www.rusyaonline.com/perspektif/2001/26/putinrusyasi.shtmlWalicki, A., Rus Düşünce Tarihi (1760-1900) - Aydınlanmadan Marksizme, (Çeviren: Alaaddin Şenel), Verso yayınları, Ankara, 1987.Walker, M., National Front, Fontana, London, 1972, p.5.Watts, L.L., Romanian Cassandra, Columbia University Press, 1993.Wheare, K. C., Modern Anayasalar (Çeviren: Mehmet Turhan), İstanbul, 1984.White, Stephen, Political Culture and Soviet Politics, Macmillan, London, 1979.William, J., Fuller Jr, Strategy and Power in Russia: 1600-1914, New York, 1992.Wolfgang, L., Bugünkü Sovyet İdeolojisi, (Çeviren: Cemil Ziya Şanbey), Ankara, 1976.Yayla, A., Özgürlük Yolu-Hayek’in Sosyal Teorisi, 2. Baskı, Liberal Yayınları, Ankara, 2003.Yayla, A., Siyaset Teorisine Giriş, 4. Baskı (Gözden geçirilmiş), Siyasal Kitabevi, Ankara, 2004.Yeni Bir Sistem Arayışı:Demokrasi, Poliarşi ve Demarşi (Editör:Çoşkun Can Aktan), Cizgi Kitapevi, Konya, 2005.Yılmaz, M., “Sosyalizm Sonrası Dönemde Macaristan Cumhuriyetinin Siyasal, Anayasal ve İdari Yapısı Üzerine Bir İnceleme”, Atatürk Üniversitesi, Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı: 1., Cilt:1, 1997.Yücekök, A., Siyasetin Toplumsal Tabanı, AÜSBF Yayınları, Ankara, 1987.Zizmand, E., “The Collapse of the Yugoslav Economy”, Soviet Studies, Vol.44, No:1, 1992, p.101-112.Аврех, А.Я., П.А.Столыпин и судьбы реформ в России, Политиздат, Москва, 1991. (Avreh, A.Ya., P.A.Stolıpin ve Rusya’da Reformların Kaderi, Politizdat, Moskova 1991)Автономов, А.С., Правовая онтология политики, http://www.legislature.ru/books/ontolog/part4.html (Avtonomov, A.S., Hukukun Politik Antolojisi)Авторитаризм и демократия в Третьем мире, (Ред. кол. В.Г. Хорос, М.А. Мешков и др.) Москва, 1996. (Üçüncü Dünyada Otoritarizm ve Demokrasi (Ed: V.G. Horos, M.A. Meşkov ve bşk. ))Алма-Атинская декларация от 21 декабря 1991 г., Российская газета, 21 декабр1991. (21 Aralık 1991 Tarihli Almatı Bildirisi, 21 Aralık 1991)Андерсон, М.С., Пётр Великий (Пер.с англ.), Феникс, Ростов н/Д, 1997.(Anderson, M.S., Büyük Petro, ( İngilizceden Çeviri), Feniks, Rostov na D., 1997)Андреев, А.Г., Богданова, Н.А., Кульпинов, Ю.М., Краткая история России (IХ в. - начало ХХ в.). СПб., 1995. (Andreev, A.G., Bogdanova, N.A., Kulpnov, Yu.M., Rusya’nın Kısa Tarihi (IX.yüzyıl-XX.yüzyılın başı), St.Petersburg, 1995)Андреева, Г.Н., «Основы конституционного права Болгарии», В кн.: Конституционное (государственное) право зарубежных стран, (Под.ред.В.А. Страшуна), Том 3, Изд. БЕК Москва, 1991. (Andreeva, G.N., “Bulgaristan Anayasa Hukukunun Esasları”, İçinde: Yabancı Ülkelerin Anayasa (Devlet) Hukuku (Ed.V.A.Straşun), Cilt:3., BEK, Moskova, 1991)Андреева, Г.Н., «Основы конституционного права Польши», В кн.: Конституционное (государственное) право зарубежных стран, (под.ред. В.А. Страшуна), Том 3, Изд. БЕК, Москва, 1998 . (Andreeva, G.N., “Polonya Anayasa Hukukunun Esasları”, İçinde: Yabancı Ülkelerin Anayasa (Devlet) Hukuku (Ed.V.A.Straşun), Cilt:3., BEK, Moskova, 1991)Андреева, Г.Н., Конституции стран СНГ и Балтии, Юрист, Москва, 1999.(Andreeva, G.N., BDT ve Baltık Cumhuriyetleri Anayasaları, Yurist, Moskova, 1999)Анохин, М.Г., Политические системы: адаптация, динамика, устойчивость, Москва, 1996. (Anohin, M.G., Siyasi Sistemler:Adaptasyon, Hareketlilik, İstikrar, Moskova, 1996 )Арато, Э., Коэн Д., Гражданское общество и политическая теория, Москва, 2003. (Çeviri: Cohen, J.L., Arato, A., Civil Society and Political Theory)Арендт, X., Истоки тоталитаризма. Москва, 1996. (Çeviri: Arendt, H., The Origins of Totalitarianism)Арон, Р., Демократия и тоталитаризм, Москва, 1993. (Çeviri: Aron, R., Democracy and Totalitarianism)Архангельский, А.Н., Александр I, Вагриус, Москва, 2000. (Arhangelski, A.N., I.Aleksandr, Vagrius, Moskova, 2000)Ашин, Г.К. и др., Основы политической элитологии, Изд-во Приор, Москва, 1999. (Aşin, G.K. ve bşk., Siyasi Elitolojinin Temelleri, Prior, Moskova, 1999)Баранов, А.В., Политическая регионалистика, Союз, Москва, 2003. (Baranov, A.V., Siyasi Bölgebilimcilik, Soyuz, Moskova, 2003)Баранов, Н.А., Политические отношения и политический процесс всовременной России, Курс лекций, В 3-х ч., БГТУ, СПб., 2004, http://www.politnauka.org/library/uchebnik/baranov.html (Baranov, N.A., Günümüz Rusya’da Siyasi İlişkiler ve Siyasi Süreç, Ders kursu, 3 ciltte, BHTU, St.Petersburg, 2004)Бардах, Ю., Леснодорский Б., Пиестрчак М., История государства и права Польши, (Отв. ред. З. М. Черниковский), Москва, 1980. (Bardah Yu., Lesnodorski B., Piestraçak M., Polonya Devlet ve Hukuk Tarihi (Ed.Z.M.Çernikovski), Moskova, 1980)Боброва, С. П. «К вопросу об условном землевладении в Сербии», Славянский сб., 1. Воронеж, 1958. (Borbova, S.P., “Sırbistan’da koşullu toprak sahipliği üzerine”, Slav Mecmuası, 1, Voronej, 1958)Большой юридический словарь, Москва, 1997. (Büyük Hukuk Sözlüğü, Moskova, 1997)Борецкий-Бергфельд, Н., История Румынии, СПб., 1907. (Boretskiy-Bergfeld, N., Romanya Tarihi, St.Petersburg, 1907)Брикнер, А.Г., История Екатерины Второй, Том 1-3, Терра, Москва, 1996.(Brikner, A.G., İkinci Yekaterina Tarihi, Cilt 1-3, Terra, Moskova, 1996)Бурдерон, Р., Фашизм: идеология и практика (перевод с франц. Е. Феерштейн), «Прогресс», Москва 1983. (Çeviri:Burderon, R., Le Fascisme: idéologie et pratiques (Essai d`analyse comparéé), Éditions sociales, Paris, 1979)Бурлацкий, Ф.М., Галкин, А.А., Социология. Политика. Международные отношения, Москва, 1974. (Burlatski, F.M., Galkin, A.A., Sosyoloji. Politika. Uluslararası İlişkiler, Moskova, 1974)Бурлацкий, Ф.М., Ленин. Государство. Политика, Москва, 1970. (Burlatski, F.M., Lenin.Devlet.Siyaset, Moskova, 1970)Бурчак, Ф.Г., «Конституция Украины (Украинской Республики) от 28 июня 1996 г.», Вводная статьяБутенко, А.П., «Социологические вопросы истории и теории тоталитаризма», Социологические исследования, № 6, Декабрь 1998, с. 26-37 (с. 28). http://www.ecsocman.edu.ru/socis/msg/245235.html, (Butenko, A.P., “Totalitarizmin Tarihi ve Teorisinin Sosyolojik Meseleleri”, Sosyoloji Araştırmaları, Aralık 1998, )Ванечек, В., История государства и права Чехословакии (Отв. ред. З. М. Черниковский), Москва, 1981. (Vaneçek, V., Çekoslovakya Devlet ve Hukuk Tarihi (ed. Z.M.Çernikovski), Moskova, 1981)Венгеров, А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. 3-е изд., Юриспруденция, Москва, 2000, http://yuridlit.narod.ru/tgp/vengerov2000/vengerov2000.html (Vengerov, A.B., Devlet ve Hukuk Teorisi:Hukuk Fakülteleri için Ders Kitabı, 3. Baskı, Yurisprudentsiya, Moskova, 2000)Водарский, Я.Е. «Петр I [1672-1725: Ист. Портрет]», Вопросы истории, 1993, № 6, c. 59-78. (Vodarski: Ya.Ye.,“I.Petro, [1672-1725: Tarihi Portre]”, Tarih Meseleleri, 1993, № 6, s. 59-78 )Волобуев, О.В., «Приоритеты советского государство», В кн.: Россия: государственные приоритеты и национальные интересы, РОССПЭН, Москва, 2000. (Volobuev, O.V., “Sovyet Devletinin Öncelikleri”, İçinde:Rusya: Devlet Öncelikleri ve Ulusal Çıkarlar, ROSSPEN, Moskova, 2000)Воронин, А.В., История Российской Государственности, http://www.lants.tellur.ru/history/voronin/vor07.htm. (Voronin, A.V., Rusya Devleti Tarihi)Гаджиев, К.С., Политическая наука, Часть 2, ПолитНаука™, Сорос, Международные отношения, Москва, 1994, http://polit.msk.su/ (Hacıyev, K.S., Siyaset Bilimi, 2. Kısım, PolitNauka, Soros, Mejdunarodnıe Otnoşeniya, Moskova, 1994.)Гальчинский, А., «Четвертая волна» Ден, №199, субота, 29 жовтеня 2005.(Galçinski, A., “Dördüncü Dalğa”, Den, No:199, Cumartesi, 29 Ekim, 2005 )Гельман, В.Я., «“Transition” по-русски: концепции переходного периода и политическая трансформация в России (1989—1996)», Общественные науки и современность, № 4, 1997, с. 64-81. (Gelman, V.Ya., “Rusça ‘Transition’:Rusya’da Geçiş Dönemi ve Siyasi Dönüşüm (1989-1996)”, Toplumsal Bilimler ve Bugün, No:4, 1997, s.64-81)Гельман, В.Я., «Политические режимы переходного периода: российскиерегионы в сравнительной перспективе», Российский конституционализм: политический режим в региональном контексте, Центр конституционных исследований, МОНФ, Москва, 2000, с. 46-65. (Gelman, V.Ya., “Geçiş Döneminin Siyasi Rejimleri: Mukayeseli Açıdan Rusya Bölgeleri", Rusya Anayasalcılığı:Bölgesel Bağlamda Siyasi Rejim, Moskova, Anayasa Araştırmaları Merkezi, MONF, Moskova, 2000, s. 46-65)Гельман, В.Я., «Постсоветские политические трансформации: наброски ктеории», Общественные науки и современность, №1, 2001, с. 56-70.(Gelman, V.Ya., Post-Sovyet Siyasi Dönüşümler: Teorik Taslaklar, Toplumsal Bilimler ve Bugün, No:1, 2001, s. 56-70)Гимпельсон, Е., «Коммунизм военный», Энциклопедия кругосвет, http://www.krugosvet.ru/articles/108/1010802/1010802a1.htm (Gimpelson, Ye., “Savaş Komünizmi”, Krugosvet Ansiklopedisi)Гимпельсон, Е., «Новая Экономическая Политика», Энциклопедия кругосвет, http://www.krugosvet.ru/articles/108/1010803/1010803a1.htm, (Gimpelson, Ye., “Yeni Ekonomik Politika”, Krugosvet Ansiklopedisi)года до Сталинской конституции, Allpravo.ru, 2003, http://www.allpravo.ru/library/doc117p0/instrum118/ (Rusya Anayasa Hukuku:1918’den Stalin Anayasası Döneminde dek Sovyet Anayasa Hukuku)Гонсалес, Ф., «Создать в обществе основе для согласия и перемен», Свободная мысль, 1995. №15. (Gonzalez F., “Uzlaşı ve Değişim İçin Toplumda Temel Oluşturmak”)Грачев, В. П., Сербская государственность в X-XIV вв., Москва, 1972.(Graçev, V.P., X-XIV. Yüzyıllar Sırp Devleti, Moskova, 1972)Даймонд, Л., «Прошла ли ‘третья волна’ демократизации?», Полис, (Политические исследования), №1, 1999, c.10-25, (Çeviri: Diamond L., Is the Third Wave Over? Journal of Democracy, Volume 7, Number 3, July 1996, pp. 20-37)Дегтярев, А.А., Основы политической теории: Учеб. Пособие, Институт Открытое обшество, Высш. шк., Москва, 1998, ПолитНаука™ - http://polit.msk.su (Degtyarev, A.A., Siyaset Teorisinin Temelleri:Ders kitabı, Açık Toplum Enstitüsü, Visş. şkola, Moskova, 1998)Декларация Временного правительства о его составе и задачах, http://history.tuad.nsk.ru/Russia/USSR/Revolution/vrem1.html (Geçici Hükümetin Üyeleri ve Görevlerine İlişkin Bildiri)Декларация о независимости Армении, 23/08/1990. (Ermenistan Bağımsızlık Bildirisi)Деметрашвили, А.В., «Конституция Грузии (Республики Грузии) от 24 августа 1995 г.», Вводная статья, http://www.constitution.garant.ru/DOC_3864889.htm (Demetraşvili, A.V., Gürcistan (Gürcistan Cumhuriyeti) Anayasası, 24 Ağustos 1995, Giriş Makalesi)Денисов, И. А., Сущность и формы государства, Москва, 1960. (Denisov, İ.,A., Devletin Mahiyet ve Biçimleri, Moskova, 1960)Дербишайр, Дж.Д., Дербишайр Я., Политические системы миры, В 2 томах том 1 (Перевод с английского), Рипол Классик, Москва, 2004. (Çeviri: Derbyshire, D. J., Derbyshire I., Political Systems of the Word: Volume 1., Helison, Oxford 1996)Державин, Н.С., История Болгарии, Том 1-3, Москва- Ленинград, 1945 – 1947.(Derjavin, N.S., Bulgaristan Tarihi, Cilt: 1-3, Moskova-Leningrad, 1945-1947)Дорожкин, Ю.Н., "Конституционное развитие стран СНГ в Евразийском пространстве", Diyalog Avrasya, Yaz, 2000. (Dorojkin, Yu.N., “Avrasya Mekanında BDT Cumhuriyetlerinin Anayasal Gelişimi” Diyalog Avrasya, Yaz, 2000)Дуткевич, П., «Посткоммунизм и глобализация», Диалог цивилизаций: Восток-Запад, Материалы “круглого стола” “Толерантность и демократия: политическое основание и будущее гражданского общества”, Москва, 2000. (Dutkeviç, P., “Post-komünizm ve Küreselleşme”, Doğu-Batı Uygarlık Diyalogu, “Tolerans ve Demokrasi:Sivil Toplumun Siyasi Temeli ve Geleceği” konulu “Yuvarlak Masa” Belgeleri, Moskova, 2000)Елизаров, В.П., «От авторитаризма к демократии: две модели», Pro et contra, №3, 1998. (Yelizarov, V.P., “Otoritarizmden Demokrasiye Geçiş: İki Model”, Pro et contra, №3, 1998)Заболотная, Г. М., Криницкий А. Я., http://ido.edu.ru/ffec/polit/polit.html, http://ido.edu.ru/ffec/polit/p7.htmlЗаконодательство Екатерины II: В 2 т., (Отв. ред. О.И. Чистяков, Т.Е. Новицкая), Юридическая литература, Москва, 2000, 2001. (II.Yekaterina’nın Mevzuatı, 2 Ciltte, (ed.O.İ. Çistyakov, T.Ye. Novitskaya), Yuridiçeskaya literatura, Moskova, 2000, 2001, )Замалаев, А.Ф., Учебник русской политологии, Летный сад, Санкт- Петербург, 2002. (Zamalaev, A.F., Rus Politika Bilimi Ders Kitabı, Letnıy sad, St.Petersburg, 2002)Захарова, Л.Г., «Александр II.», Вопросы истории, № 6–7, Москва,1992. (Zaharova, L.G., “II. Aleksandr”, Tarih Meseleleri, No: 6-7, Moskova, 1992)Златопольский, Д.Л. , «Конституция Венгрии (Венгерской Республики) от 18 августа 1949 г.», Вводная статья , http://www.constitution.garant.ru/DOC_3864883.htm (Zlatopolski, D.L., “Macaristan (Macaristan Cumhuriyeti) Anayasası, 18 Ağustos 1949”, Giriş Makalesi,)Зорин, А. Л., «Жизнь и творческий путь Джованни Джентиле», В кн.: Джованни Дж., Введение в философию (Пер. с итал., вступ. статья, коммент., указатель А.Л. Зорина), Алетейя, СПб., 2000. (Zorin, A.L., “Giovanni Gentile’nin Yaşamı ve Yaratıcılık Yolu”, İçinde: Giovanni Gentile, Felsefeye Giriş (İtalyancadan çeviri, giriş makalesi, açıklamalar, endeks A.L.Zorina,), Aleteyya, St.Petersburg, 2000)Зырянов, П.Н., «П. А. Столыпин», Вопросы истории, №6, 1990 (Zıryanov, P.A., “P.A.Stolıpin”, Tarih Meseleleri, No:6, 1990)Зырянов, П.Н., «Столыпин и судьбы крестьянства», Диалог №12, 1990. (Zıryanov, P.N., “Stolıpin ve Köylülüğün Kaderi”, Diyalog, No:12, 1990)Игрицкий, Ю.И., «Концепции тоталитаризма: уроки многолетних дискуссий на Западе», История СССР, 1990, №6, c.172-189. (İgritski, Yu.İ., “Totalitarizm Konsepti:Batıdaki Uzun Süren Tartışmalar”, SSCB Tarihi, No:6, 1990, s.172- 189)Ильин М.И., Новые демократии и/или новые автократии? (Материалы круглого стола), Полис, № 1, 2004, с. 169-177. (İlin, M.İ., “Yeni Demokrasiler ve / veya Yeni Otokrasiler?”, Polis (Siyasi Araştırmalar), No:1, 2004, s. 169-177)Ильин, В.В., Панарин, А.С., Ахиезер, А.С., Реформы и контрреформы в России, (Под редакцией В.В.Ильина), Изд-во МГУ, Москва, 1996; http://www.auditorium.ru/books/668/p1.pdf (İlin, V.V., Panarin, A.S., Ahiezer, A.S., Rusya’da Reformlar ve Karşıt Reformlar (ed. V.V.İlin), MDÜ yay., Moskova, 1996)Истон, Д., «Категории системного анализа политики», Антология мировой политической мысли, Москва, 1997. Том 2. (Çeviri: David Easton, “Categories for the Systems Analysis of Politics”)История Болгарии, Том 1. Москва, 1954, (Bulgaristan Tarihi, 1. Cilt, 1954)История Византии, (Под. ред. С. Д. Сказкина), Том I-III, Москва, 1967. (Bizans Tarihi, (ed.S.D.Skazkin), 3 ciltte, Moskova, 1967)История государства и права зарубежных стран, Часть 1., (Под ред. Н.А.История государства и права России, (Отв. редактор С.А. Чибиряев), Былина, Москва, 2002. (Rusya Devlet ve Hukuk Tarihi (ed.Çibiryaev), Bılina, Moskova 2002)История Европы с древнейших времен до наших дней, Академия НаукИстория на Българската държава и право, Извори, 1878-1944, (Съставители: П.Петров, Г.Петрова), Том 2, Издателство Албатрос, 1998. (Bulgar Devlet ve Hukuk Tarihi, İzvori, 1878-1944, (Hazırlayanlar: P.Petrov, G.Petrova), 2. Cilt, Albatros, 1998)История Польши, Том 1., Москва, 1954, (2 изд. Москва, 1956). (Polonya Tarihi, 1. Cilt, Moskova, 1954, (2. baskı, Moskova, 1956))История России XIX - начала XX вв. (под ред. В.А. Федорова), Зерцало, Моcква, 2000. (XIX. yüzyıl- XX. yy. başı Rusya Tarihi (ed. V.A. Fedorov))История Чехии (Под ред. В. И. Пичета), Москва, 1947. (Çek Tarihi (ed. V.İ.Piçet), Moskova, 1947)История Югославии, Том 1, Москва, 1963. (Yugoslavya Tarihi, 1. Cilt, Moskova, 1963)Каменский, А.Б., «Екатерина II (1729-1796)», Исторический лексикон. ХVIII век: Энциклопедический справочник ( Ред. совет: В.Н. Кудрявцев и др.), Знание, Москва, 1997, c. 282-293. (Kamenski, A.B., “II.Yekaterina (1729- 1796)”, Tarihi Leksikon, XVIII. Yüzyıl:Ansiklopedik Rehber (ed. V.N.Kudryavtsev ve bşk.), Znanie, Moskova, 1997, s. 282-293 )Кантемир, Д., Описание Молдавии (Descriptio Antıqui et Hodiernı Status Moldaviae); http://dacoromania.spb.ru/start. (Kantemir, D., Moldova Tarihi)Каспэ, С.И., Империя и модернизация: Общая модель и российскаяКашкин, С. Ю., Политический режим в современном мире: понятие, сущность, тенденции развития, Москва, 1993. (Kaşkin, S.Yu., Çağdaş Dünyada Siyasi Rejim:Kavram, Menşe, Gelişim Eğilimi,Moskova, 1993)Кизеветтер, А., «Император Александр I: Биографический очерк», Исторические силуэты, Феникс, Ростов н/Д, 1997, c. 311-433. (Kizvetter, A., “İmparator I.Aleksandr:Biyografik Öykü”, Tarihi Siluetler, Feniks, Rostov na D., 1997, s. 311-433)Ковачев, Д.А., «Конституция Болгарии (Республики Болгарии) от 12 июля 1991 г.», (Вводная статья), http://www.constitution.garant.ru/DOC_3864875.htm (Kovaçev, D.A., “Bulgaristan (Bulgaristan Cumhuriyeti) Anayasası, 12 Haziran 1991, Giriş Makalesi,”)Конопелько, И.В., Демократическая консолидация в условиях современного политического процесса, Ставропольский Гос. Унив., Ставрополь, 2004. (Konopelko, İ.V., Çağdaş Siyasi Süreç Koşullarında Demokratik Konsolidasyon, Stavrapol, 2004)Конституционное право (Под ред. В.В.Лазарева), Юрист, Москва, 1999. (Anayasa Hukuku (ed. V.V.Lazarev), Yurist, Moskova, 1999)Конституционное право России: Советское конституционное право от 1918Конституция Республики Каракалпакистан, Новые Конституции стран СНГ и Балтии, (Составитель Г.Н.Андреева), Юристь, Москва, 1999, с. 479- 505. (Karakalpakistan Cumhuriyeti Anayasası, BDT ve Baltık Cumhuriyetlerinin Yeni Anayasaları (Hazırlayan: G.N. Andreeva), Yurist, 1999)Контлер, Л., История Венгрии, Тысячелетие в центре Европы, Москва, Издательство "Весь Мир", 2002. (Çeviri: Kontler, L., A History of Hungary: Millenium in Central Europe, Palgrave MacMillan Houndmills, Basingstoke, Hampshire, New York, 2002)Кочесоков, Р.К., Тоталитаризм: философско-политическое исследование. Автореферат докт. дис. Ростов- на-Дону, 1992. (Koçesokov, R.K., Totalitarizm: Felsefi-Siyasi Araştırma, doktora tezi özeti, Rostov na D., 1992)Политические партии России: история и современность, Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), Москва, 2000, http://grachev62.narod.ru/Mnpt/contents.htm. (Rusya Siyasi Partileri:Tarih ve Çağdaşlık)Политический принципы: основные аспекты и способы анализа, Сборник учебных материалов, (Под редак. Мелешкиной Е.Ю.), Издательский Дом «ИНФРА-М», Издательство «Весь Мир», Москва, 2001. Siyasi İlkeler:Temel Yönleri ve Analiz Usulleri, Ders malzemesi (ed. Meleçkina E.Yu.), “İNFRA-M”, “Ves Mir”, Moskova 2001.Политология в терминах и понятиях, Ставрополь, 1994. (Terimler ve Kavramlarla Siyaset Bilimi, Stavrapol, 1994)Пугачев, В.П., Соловьев, А.И., Введение в политологию, 2000, www.iu. ru/biblio/archive/ pugachev_politolog/polit11.aspx (Pugaçev, V.P., Solovev, A.İ., Siyaset Bilimine Giriş, 2000)Пушкарева, И., «Столыпин, Петр Аркадьевич», Энциклопедия кругосвет, http://www.krugosvet.ru/articles/122/1012271/1012271a1.htm, (Puşkareva, İ., “Stolıpin, Petro Arkadeviç”, Krugosvet Ansiklopedisi)Пшеворский, А. Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в Восточной Европе и Латинской Америке, (Пер. с англ. под ред. проф. Бажанова В.А.) РОССПЭН: Москва, 1999, 2000. (Przeworski, A., Democracy and the Market, Political and Economic Reforms в Eastern Europe and Latin America, Cambridge, 1991)Разумович, Н.Н., «Политическая организация и политическая система общества», Советское государство и право, № 1, 1975, с. 105–109. (Razumoviç, N.N., “Toplumun Siyasi Yapısı ve Siyasi Sistemi”, Sovyet Devleti ve Hukuku, No:1, 1975, s.105-109)Растоу, Д. А., «Переходы к демократии: попытка динамической модели», Полис (Политические исследования), №5, 1996. (Çeviri: Rostow, D. A., ‘Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model”)Ржевский, В. А., «О юридической природе форм нового Содружества Независимых Государств», Государство и право, № 6, 1992. (Rjevski V.A., “Yeni Bağımsız Devletler Birliği Şeklinin Hukuki Doğası Üzerine”, Devlet ve Hukuk, No: 6, 1992)Риггс, Ф., «Непрочность режимов 'третьего мира'», Международный журнал социальных наук, 1993. № 3. с. 64. (Çeviri: Riggs F., Fragility of the Third World's Regimes)Ромашов, Р. А., Сальников, М. В., Авторитарный политический режим: попытка объективной оценки, Демократия и тоталитаризм: проблемы противостояния (политические режимы в современном мире), Материалы межвузовского научно-практического семинара 15 ноября 1999 г. СПб., 1999. (“Otoriter Siyasi Rejim Objektif Değerlendirme Denemesi”, Demokrasi ve Totalitarizm:Çatışma Sorunları (Günümüzde Siyasi Rejimler, Üniversitelerarası bilimsel uygulama semineri, 15 Kasım 1999, St.Petersburg, 1999))Российское образование. Федеральный портал, http://www.edu.ru/ Rusya Eğitimi. Federal PortalРубцов, Б. Т., Гуситские войны (Великая крестьянская война XV в. в Чехии). Москва, 1954. (Rubtsov, B.T., Hussite Savaşları (XV. Yüzyıl Çek’te Büyük Köylü Savaşı, Moskova, 1954)Румянцев, М., «Столыпинская аграрная реформа: предпосылки, задачи, итоги», Вопросы экономики, №10, 1990. (Stolıpin Tarım Reformu:Arkaplanı, Görevleri, Sonuçları, Ekonomi Meseleleri, No:10, 1990)Русский Гуманитарный Интернет-Университет, http://www.vusnet.ru/biblio/ RusyaSosyal İnterneti - ÜniversitetСаква, Р., «Режимная система и гражданское общество в России», Политические исследования, № 1, 1997, c. 61-82. (“Rusya’da Rejim Sistemi ve Sivil Toplum”, Siyasi Araştırmalar, No:1, 1997, s. 61-82)Семененко, В.И., Радченко Л.М., История Украины (с древнейших времен до наших дней), Торсинг, Харьков, 2003, (Semenenko, V.İ., Radçenko, L.M., Ukrayna Tarihi (Eski Zamanlardan Günümüze dek), Torsing, Harkov, 2003 )Силицкий, В., «Выборы в условиях авторитарных режимов - фарс или шанс для перемен?» Адкрытае грамадства http://www.data.minsk.by/opensociety/1.01/9.html Iнфамацыйна-аналiтычны бюлетэнь 2001, N1(10). (Silitski, V., “Otoriter Rejim Koşullarında Seçimler – Saçmalık ya Değişim Şansı?”, Açık Toplum)Соловьев, А.И., Политология: политическая теория политические технологии, Аспект Пресс, Москва, 2000. (Solovev A.İ., Siyaset Bilimi:Siyaset Teorisi, Siyasi Teknolojiler, Aspekt, Moskova, 2000)Соловьев, С.М., Сочинения: В 18 кн., Голос; Колокол-Пресс, Москва, 1993- 1998, militera.lib.ru/common/solovyev1/index. (Solovyev S.M., Eserleri:18 kitapta, Golos, Kolokol-Press, Moskova, 1993-1998)Социально-гуманитарное и политологическое образование, http://www.humanities.edu.ru (Sosyal-hümaniter ve siyasi eğitim)Сперанский, М.М., План государственного преобразования: Введение к Уложению государственных законов, Москва, 1905 (Speranski M.M., Devletin Yeniden Yapılanması Planı: Devlet Kanunları Düsturu, Moskova, 1905)Сперанский, М.М., Проекты и записки, Москва – Ленинград, 1961. (Speranski M.M., Projeler ve Kayıtlar, Moskova-Leningrad, 1961)Сперанский, М.М., Руководство к познанию законов. СПб, 1845. (Speranski M.M., Kanunları Kavrama Rehberi, St.Petersburg, 1845)специфика, ( Пер. с англ.), РОССПЭН , Москва, 2001. (Çeviri: Kaspe S. Empire and Modernization: General Model and Russian Specific Features, Moskow, 2001)Спиридонов, Л. И., Теория государства и права: Учебник, СПб., 1995. (Devlet ve Hukuk Teorisi:Ders Kitabı, St.Petersburg, 1995)Сравнительное конституционное обозрение, http://www.ilpp.ru/PDFarhiv (Mukayeseli Anayasa Mütalaası)СССР Институт всеобщей истории, Институт истории СССР, Институт славяноведения и балканистики, http://history.tuad.nsk.ru/works/HistE/ (Eski Çağlardan Günümüze dek Avrupa Tarihi, SSCB Bilimler Akademisi Genel Tarih Enstitüsü, SSCB Tarihi Enstitüsü, Slavbilimcilik ve Balkanbilimcilik Enstitüsü)Страшун, Б.А., «Конституция Польши (Республики Польши) от 2 апреля 1997 г.», Вводная статья, http://www.constitution.garant.ru/DOC_3864857.htm (“Polonya (Polonya Cumhuriyeti) Anayasası, 2 Nisan 1997”, Giriş Makalesi,)Страшун, В.А., «Основы конституционного права Болгарии», Конституционное (государственное) право зарубежных стран, (под ред. В.А.Страшуна) Том 3, Изд. БЕК, Москва 1998.(“Bulgaristan Anayasa Hukukunun Temelleri”, İçinde: Yabancı Ülkelerin Anayasa (Devlet) Hukuku, (ed. V.A.Straşun), Cilt 3, BEK, Moskova, 1998)Стур, Дж.Дж. «Открывая демократию заново», Полис, 2003, № 5, с. 12-24. (Çeviri: Stuhr J.J., “Revealing Democracy Anew”)Тавадов, Г.Т., Политология: Учебное пособие, Фаир-Пресс, Москва, 2000. (Siyaset Bilimi:Ders Kitabı, Fair-Press, Moskova, 2000)Тихомиров, Ю.А., «Социализм и политическая власть», Советское государство и право. 1974. № 5. с. 11–19. (“Sosyalizm ve Siyasi İktidar”)Топорник, Б.Н., Политическая система социализма, Москва, 1972. (Sosyalizmin Siyasi Sistemi)Трещетенкова, Н.Ю., «Конституция Литвы (Литовской Республики) от 25 октября 1992 г.», Вводная статья,http://www.constitution.garant.ru/DOC_3864839.htm (“Litvanya (Litvanya Cumhuriyeti) Anayasası, 25 Ekim 1992”, Giriş Makalesi)Трещетенкова, Н.Ю., «Конституция Эстонии (Эстонской Республики) от 28 июня 1992 г.», Вводная статья, http://www.constitution.garant.ru/DOC_3864919.htm (Estonya (Eston Cumhuriyeti) Anayasası, 28 Haziran 1992, Giriş Makalesi)Трещетенкова, Ю., «Конституция Латвии (Латвийской Республики) от 15 февраля 1922 г.», (Вводная статья), http://www.constitution.garant.ru/DOC_3864837.htm (“Letonya (Letonya Cumhuriyeti) Anayasası”, 15 Şubat 1922, Giriş Makalesi,)Троцкий, Л, Преданная революция, Москва, 1991. (Tortski L., Sadık Devirm, Moskova, 1991)Устав СНГ от 22 января 1993, Российская газета, 12 февраль 1993. с. 1. (BDT Tüzüğü, 22 Ocak 1993, Rusya gazetesi, 12 Şubat 1993)Фридрих, К., Бжезинский 3., Тоталитарная диктатура и автократия (реферат), Тоталитаризм: что это такое (Исследования зарубежных политологов), Ч. 2 (Отв. ред. Верченов Л.Н., Игрицкий Ю.И.) Москва, 1993. (Friedrich, C., Brezinski, Z., Totaliter Diktatörlük ve Otokrasi (Özet), Totalitarizm: Bu Ne Demek (Yabancı Siyaset Bilimcilerinin Araştırmaları), Cilt 2, (ed.Verçenov L.N., İgritski Yu.İ.), Moskova, 1993)Хантингтон, С. П., Вооруженные силы и демократия. Реформирование военно- гражданских отношений, Век ХХ и мир (электронный журнал). 2001, http://old.russ.ru/ist_sovr/99-04-29/hantin.htm (Çeviri: Huntington, Samuel P., Reforming Civil-Military Relations)Харитонова, О., «Генезис демократии (Попытка реконструкции логики транзитологических моделей)», Полис, (Политические исследования), № 5, 1996, c. 70-78. (Haritonova, O., “Demokrasinin Doğuşu (Geçiş Modelleri Mantığının Yeniden İnşası Denemesi)”, Polis (Siyasi Araştırmalar), No:5, 1996, s. 70-78)Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы (Под ред. В. М. Корецкого), Москва, 1961. (Avrupa Feodalite Devlet ve Hukuku Abideleri Okuma Kitabı (ed.V.M.Koretski), Moskova, 1961)Худолей, К.К., История Албании: Учебное пособие, Изд-во С.-Петерб. ун-т, СПб.2005. (Hudoley K.K., Arnavutluk Tarihi, St.Petersburg Üniv. Yayınları, St.Petersburg, 2005)Цвейг, С., Совесть против насилия. Кастеллио против Кальвина, (Пер. с нем.) Мысль, Москва, 1985. (Zweig Stefan, Şiddete Karşı Vicdan: Castellio Calvin’e Karşı (Almancadan çeviri), Mısl, Moskova, 1958.)Цыганков, А.П., Современные политические режимы: структура, типология, динамика, Учеб. Пособие, Ин-т "Открытое о-во", Интерпракс, Москва, 1995. (Tsıgankov A.P., Çağdaş Siyasi Rejimler:Yapı, Tipoloji, Dinamik, “Açık Toplum Enstitüsü, İnterpraks, Moskova, 1985.” )Чиркин, В. Е., «Теоретические проблемы политического режима в странах социалистической ориентации», Государство и право в развивающихся странах, Москва, 1976. (Çirkin, V.E., “Sosyalist Yönlü Ülkelerde Siyasi Rejimin Teorik Sorunları”, Gelişmekte Olan Ülkelerde Devlet ve Hukuk, Moskova, 1976)Шанталь, М-Д., Политические идеи XX века, Москва, 1995.( Chantal, M., Ideile politice ale secolului XX, Iasi, Editura Polirom, 2002)Шмиттер Ф., «Размышления о гражданском обществе и консолидации демократии», Полис (Политические исследования), № 5, 1996. (“Sivil Toplumu ve Demokrasi Konsolidasyonu Üzerine Düşünceler”, Polis (Siyasi Araştırmalar), No:5, 1996)Шрам, В.П., «Конституция Югославии (Союзной Республики Югославия) от 27 апреля 1992 г.», (Вводная статья) http://www.constitution.garant.ru/DOC_3864921.htm (Şram, V.P., Yugoslav (Yugoslav Birlik Cumhuriyeti) Anayasası, 27 Nisan 1982, Giriş Makalesi)Штомпка, П., Социология социальных изменений, Москва, 1996. (Ştompka, P., Sosyal Değişimlerin Sosyolojisi, Moskova, 1996)Шумпетер, Й., Капитализм, социализм и демократия, Москва, sd1995.(Schumpeter, J., Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi, Moskova, 1995)Эйзенштадт, Ш., Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение цивилизаций, (Пер. с англ. А. В. Гордона под ред Б.С. Ерасова), Аспект Пресс, Москва, 1999. (Çeviri: Eisenstadt, S.N., Revolution and the Transformation of Societies: A Comparative Study of Civilizations, The Free Press, New York, 1978)Эрмэ Г., Культура и демократия, Прогресс, ЮНЕСКО, Москва, 1994. (Çeviri:Hermet, G., Culture et démocratie, Albin Michel, Paris, 1993) Юридическая Россия. Федеральный правовой портал (v.3.0) http://www.law.edu.ru, Hukuki Rusya. Federal Hukuk


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31565
 • Online
  • Ziyaretçi: 138
  • Üye: 0
  • Toplam: 138

Detaylı İstatistikler