Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

İLKÖĞRETİM ÇAĞI ÇOCUĞUNUN AHLÂK GELİŞİMİNDE MANEVİ DEĞERLERİN ETKİSİ

Oluşturulma Tarihi: 2006

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): KANIK TETİK, Aslı (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ÖZDOĞAN, Öznur (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ(DİN PSİKOLOJİSİ) ANA BİLİM DALI Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi:


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler İlköğretim, Ahlak, Ahlak Gelişimi, Manevi Değerler, Ahlak Eğitimi, Primary Education, Moral, Moral Development, Spiritual Values, Moral Education
Özet Bu arastırmanın amacı; genel hatlarıyla manevi degerlerin ilkögretim düzeyindeki çocugun ahlâk gelisimine etkisini incelemektir. Bu dogrultuda 11-12 yas dönemindeki çocugun ahlâk gelisiminde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinde aldıgı egitimin etkisi arastırılmıstır.Manevi degerlerin içerigini ise;Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinde yer alan ahlâki konular olusturmaktadır.Bu degerler sevgi, hosgörü, yardımseverlik, anne babaya sevgi ve saygı,dostluk ve kardeslik,adaletli olmak,bagıslayıcı olmak,sabırlı olmaksükretmek, baskalarının haklarına saygı duymak,öfkemizi kontrol etmek seklindedersimizde yerini bulmustur.Bu arastırma 2004-2005 egitim-ögretim yılında, Ankara ili Kazan ilçesindeAtatürk !lkögretim Okulu 6. sınıf ögrencileri üzerinde gerçeklestirilmistir.2004-2005 egitim-ögretim yılının basında ön test ,sonunda ise son test, kırk dakikalık süre içerisinde uygulama yapılan 6. sınıftaki toplam 30 ögrenciyeuygulanmıstır.Anketten elde edilen toplam puanlar SPSS 11.00 Bilgisayar !sletim Programıyardımıyla, !liskili Örneklemler !çin t-testi(Paired Samples t-test) kullanılarak karsılastırılmıstır.Ögrencilerin egitim verilmeden önceki ahlâki gelisim yargıları puanlarınınortalaması X=26.76 iken, bir yıl süren egitim sonrasında X= 37.93'e yükselmistir.Bu ortalama arasında farkın olup olmadıgını görmek için yapılan ‘!liskili Örneklemler !çint-testi' sonuçlarına göre bu iki ortalama arasındaki farkın 0.05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı oldugu ortaya çıkmıstır.Bu bulgu, !lkögretim 6.sınıf çagındaki ögrencilere Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisidersinde verilen ahlâki egitimin, ögrencilerin ahlâki gelisiminin ilerlemesinde olumlu bir etkiye sahip oldugunu gösterir.
İçindekiler
Açıklamalar Bu arastırmanın amacı; genel hatlarıyla manevi degerlerin ilkögretim düzeyindeki çocugun ahlâk gelisimine etkisini incelemektir. Bu dogrultuda 11-12 yas dönemindeki çocugun ahlâk gelisiminde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinde aldıgı egitimin etkisi arastırılmıstır.Manevi degerlerin içerigini ise;Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinde yer alan ahlâki konular olusturmaktadır.Bu degerler sevgi, hosgörü, yardımseverlik, anne babaya sevgi ve saygı,dostluk ve kardeslik,adaletli olmak,bagıslayıcı olmak,sabırlı olmaksükretmek, baskalarının haklarına saygı duymak,öfkemizi kontrol etmek seklindedersimizde yerini bulmustur.Bu arastırma 2004-2005 egitim-ögretim yılında, Ankara ili Kazan ilçesindeAtatürk !lkögretim Okulu 6. sınıf ögrencileri üzerinde gerçeklestirilmistir.2004-2005 egitim-ögretim yılının basında ön test ,sonunda ise son test, kırk dakikalık süre içerisinde uygulama yapılan 6. sınıftaki toplam 30 ögrenciyeuygulanmıstır.Anketten elde edilen toplam puanlar SPSS 11.00 Bilgisayar !sletim Programıyardımıyla, !liskili Örneklemler !çin t-testi(Paired Samples t-test) kullanılarak karsılastırılmıstır.Ögrencilerin egitim verilmeden önceki ahlâki gelisim yargıları puanlarınınortalaması X=26.76 iken, bir yıl süren egitim sonrasında X= 37.93'e yükselmistir.Bu ortalama arasında farkın olup olmadıgını görmek için yapılan ‘!liskili Örneklemler !çint-testi' sonuçlarına göre bu iki ortalama arasındaki farkın 0.05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı oldugu ortaya çıkmıstır.Bu bulgu, !lkögretim 6.sınıf çagındaki ögrencilere Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisidersinde verilen ahlâki egitimin, ögrencilerin ahlâki gelisiminin ilerlemesinde olumlu bir etkiye sahip oldugunu gösterir. (This research aims to study the effects of spiritual values to moral developmentof primary education students.According to this, the effects of the knowledge gained from Culture of Religion and Knowledge of Moral Values lessons to moral development of 11-12 year children is studied.Spiritual values include moral subjects that are learned in Culture of Religionand Knowledge of Moral Values lessons. These values are; love, tolerance,charity, parental love, friendship and fraternity, being justice, forgiveness, being patient, give thanks, respect to others right, controll our anger.This research is conducted with sixth grade students in Ankara city-Kazancounty, in Atatürk Primary Education School.At the beginnig of 2004-2005 Educational Year Pre-test and at the end of the year post-test is applied in 40 minutes for 30 students.Total points obtained from questionaire with Spss Statistical Programme ForSocial Sciences 11.00 , for Paired Samples t-test is used to collate.Before moral education students\\' moral development judgements mean is X-26.76, after one year education it increases to X= 37.93. According to Paired Samples t-test results, the difference between two mean statistically significant that is 0.05.This finding shows that moral education given in Culture of Religion andKnowledge of Moral Values lessons has a positive effect on sixth grade primaryeducation students.)
Haklar
Notlar

Kaynakça________, Din Egitimi ve Ögretimi, İfav Yay., İstanbul,1997________,İnsanı Tanıma Sanatı, Çev.Kamuran Sipal, Say Yayınları,İstanbul,1998________,"Ahlâk Terbiyesinde Dini Hikayeler", Din Egitimi Arastırmaları Dergisi, S.1., 1994, s. 51-75________,"Temel ve Orta Ögretimde Din Egitimi", Türkiye'de Din Egitimi ve Ögretimi, İslam Medeniyeti Vakfı Yay.,İstanbul,1993________,“Okul Öncesi Dönemde Ahlâk Gelisimi ve Egitimi” Marmara Üniversitesi Yayımlanmıs Yüksek Lisans Tezi,İstanbul,1994________,“Ahlâk Egitiminin Psikolojik Temelleri” ,Ankara Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, Ankara Üniversitesi Egitim Fakültesi Yay.,( 12-1),72-79, Ankara,1979________,“Ailede Çocugun Ahlâki Terbiyesi”,İslam’da Aile ve Çocuk Terbiyesi 2,Ensar Nesriyat,İstanbul,1996________,Din Bilgisi Dersleri İçin Yeni Bir Müfredat Programı,İz Yay.,Bursa,1998.________,Egitim Sosyolojisi, Marmara Ünv. İfav Yayınları, İstanbul ,1995.________,Din Egitimi ve Ögretiminde İlkeler ve Yöntemler, İfav Yay., İstanbul,1999________,Çocuk Egitimi El Kitabı,Remzi Kitabevi,İstanbul,1997________,Çocuk ve Din, Çocuk Vakfı Yay, İstanbul,1994________,“Din Egitiminde Rehberlik ve Psikolojik Danısmanlık”,Avrupa Birligi’ne Giris Sürecinde Türkiye’de Din Egitimi ve Sorunları Sempozyumu,Degisim Yay.,İstanbul,2002________,“Din Psikolojisinin Isıgı Altında Din Egitiminin Degerlendirilmesi ve Metodik Bazı Teklifler”, Atatürk 'ün 100. Dogum Yılında Türkiye 1. Din Egitimi Semineri, Ankara: İlahiyat Vakfı Yay., Gelisim Matbaası. 1981, 183- 190.________,Çocukta Dini Duygu ve Düsüncenin Gelismesi, D.İ.B. Yay.,Ankara, 1987.________,İlkögretimin İkinci Kademesi Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Ders Programındaki Ahlâki Amaç ve Konuların Program Gelistirme Açısından Degerlendirilmesi,MEB EARGED,Sivas,1998________,İsimsiz Hayatlar,Lotus Yayınevi,Ankara,2005________,Okulda ahlâk egitimi,(Çeviren:Oguzkan,Fidan),A.Ü.E.F.Yayınları,Ankara,1976________, Günümüzde Din Egitimi, Çukurova Ünv. İlahiyat Fak. Yayınları, Adana ,1998ADLER, Alfred, Çocuk Egitimi, Çev. Kamuran Sipal, Cem Yayınları, İstanbul ,1996AKARSU,Bedia,Ahlâk Ögretileri,İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları,Yayın No:1382,İstanbul,1968AKDENİZ,Sabri, “Çocugun Fikir ve Hayal Çevresi” İslam'da Aile ve Çocuk Terbiyesi Sempozyumu, İSAV Yayınları, Sanlıurfa, 1994.AKINCI, Adem, Din Egitiminde Etkili Bir Yöntem: Hikaye, Zaman Cep Kitapları, İstanbul,2001AKSEKİ,Ahmet Hamdi,Ahlâk İlmi ve İslam Ahlâkı,Nur Yay.,Ankara,1991ALDRİDGE ,Jerry and BOX, Jean, "Moral and Affective Dimensions of childhood". Handbook of Children's Religious Education, ed. Ronald E. Ratcliff, Birmingham Alabama; Religious Education Pres, 1992ALTINTAS, Hayrani,“Ahlâk Egitimi” AÜİF Dergisi,S:35,AÜ Basımevi,Ankara,1996ARSLANTÜRK, Zeki, Arastırma Metod ve Teknikleri, İfav Yay, İstanbul,1995AY, Mehmet Emin, Çocuklarımıza Allah'ı Nasıl Tanıtalım, Timas Yay.,İstanbul,1998AYDIN, Ayhan; Gelisim ve Ögrenme Psikolojisi, Alfa Yayınları, İstanbul ,2001AYDIN,Mehmet Zeki,Ahlâk Ögretiminde Örnek Olay İncelemesi Yöntemi,Nobel Yay.,Ankara,2003AYHAN, Halis, Egitime Giris ve İslamiyet’in Egitime Getirdigi Degerler,İstanbul: Damla Yay., 1986.BACANLI, Hasan, Gelisim ve Ögrenme, Nobel Yay., Ankara,2001
doi:10.3848/iif.2001.184.3324
BASARAN, İbrahim Ethem, Egitiminin Psikolojik Temelleri Egitim Psikolojisi, Ankara ,1996.BAYRAKLI, Bayraktar, İslam'da Egitim, İfav Yay., İstanbul,1989BİLGİN, Beyza- SELÇUK, Mualla, Din Ögretimi, Akid Yay., Ankara,1991BiLGiN, Beyza, İslam ve Çocuk, D.i.B. Yayınları, Ankara,1991.BOVET,Pierre,Din Duygusu ve Çocuk Psikolojisi,İs Bankası Yay.,Ankara,1958CEBECİ, Suat, Din Egitimi Bilimi ve Türkiye'de Din Egitimi, Akçag Yay., Ankara,1996CELKAN, Hikmet Yıldırım, Ziya Gökalp'in Egitim Sosyolojisi, M.E.B. Yayınları, İstanbul ,1989.CUVİLLİER,Armand, Felsefe Yazılarından Seçmeler, Çev: Mukadder Yakupoglu. 2. Cilt. Bilim ve Sanat yayınları, Ankara,1995CÜCELOGLU, Dogan, İnsan ve Davranısı, Remzi Kitabevi, İstanbul,1997ÇAM,Ömer, “Ahlâk Egitimi”DEA Dergisi,S:3,M.Ü.İ.F Yay.,İstanbul,1996ÇAMDİBİ, H. Mahmut, Din Egitiminin Temel Meseleleri, Marmara Ünv. İFAV Yayınları, İstanbul, 1994.ÇİLELİ, Meral, Ahlâk Psikolojisi ve Egitimi, V Yay, Ankara,1986ÇUBUKÇU, İbrahim Agah, İslam’da Ahlâk ve Manevi Vazifeler. D.İ.B.Yayınları, Ankara,1998DEMİRBAS,Asaf, Kur’an’da Karakter Ögretimi,Eser Yay.,İstanbul,1990DEMİREL,Özcan,Genel Ögretim Yöntemleri,Alan Yay.,Ankara,1998DEWEY, John, Demokrasi ve Egitim Felsefesine Giris. Çev.:Tahsin Yılmaz, Ege Üniversitesi Basımevi,İzmir, 1996DODURGALI,Abdurrahman, Ailede Çocugun Din Egitimi, İstanbul, M.Ü.İ.F. Yay., 1996.DRAZ, Abdullah, Kur'an Ahlâkı, ( Çev. Emrullah Yüksel, Ünver Günay), İz Yayıncılık, İstanbul ,1993EGEMEN, Bedi Ziya, Terbiye İlminin Ana Meseleleri İkinci Kitap Terbiye Felsefesi, A.Ü.İ.F. Yay.,Ankara,1957EGİTİME GİRİS, M.E.B. Yayınları, Komisyon, İstanbul ,1986.ERDEN, Münire- AKMAN, Yasemin, Egitim Psikolojisi, Arkadas Yay., Ankara,1997ERDİL,Kemalettin,Aile Okulu, T.D.V Yay.,Ankara,1991.ERİKSON,Erik,İnsanın Sekiz Çagı,(Çeviren:T.B ÜSTÜN),Birey ve Toplum Yayınları,Ankara,1984FERSAHOGLU,Yasar,Din Egitimi ve Ögretiminde Duygu Egitimi, Marifet Yay.,İstanbul, 1998FROMM, Erich, Erdem ve mutluluk, ahlâk psikolojisi üzerine bir inceleme, (Çeviren: Ayda Yörükan), Türkiye İs Bankası Kültür Yayınları, Ankara,1993GANDER,Mary J.-GARDİNER,Harry W,Çocuk ve Ergen Gelisimi,Çev:Ali Dönmez,Nermin Çelen,Bekir Onur,İmge Yay.,Ankara,2004GEÇTAN, Engin, İnsan Olmak, Remzi Kitabevi, İstanbul 1997GÖVSA, İbrahim Alaettin, Çocukta Duygusal Gelisim, Hayat Yayınları, İstanbul,1998GÜNGÖR,Erol,Degerler Psikolojisi,Hollanda Türk Akademisyenler Birligi Yayınları,Amsterdam,1993HORTASÇU,Nuran,Çocuklukta İliskiler,İmge Kitabevi,Ankara,2003HÖKELEKLİ,Hayati,“Çocukta Ahlâk Gelisimi ve Egitimi”,Çocuk Gelisimi ve Egitimi,Ensar Nesriyat,İstanbul,1998İNSANİ DEGERLER EGİTİMİ SEMİNER PROGRAMI,Karsılıksız Hizmet Vakfı Yay.,İstanbul,1996JACQUİN,Gerard,Çocuk Psikolojisinin Ana Çizgileri,Remzi Kitabevi,İstanbul,1993JERSILD,Arthur,Çocuk Psikolojisi,(Çev:Günçe,Gülseren),A.Ü.E.F.Yay.,Ankara,1979KAGITÇIBASI, Çigdem, İnsan ve İnsanlar, Evrim Yay., İstanbul,1996
doi:10.1027/1016-9040.1.3.180
KANAT, H. Fikret, Pedagoji, Gazi Terbiye Enstitüsü Nesriyatı Basımevi, Ankara, 1937KANDEMİR, M.Yasar, Örneklerle İslam Ahlâkı, Nesil Yay., İstanbul,1984KAPTAN, Saim, Bilimsel Arastırma Teknikleri ve İstatistik Yöntemleri, Tekısık Matbaası,Ankara, 1983KARASAR, Niyazi, "Bilimsel Arastırma Yöntemleri", Bilim Yay., İstanbul, 2000
doi:10.3848/iif.2000.175.8424
KASAPOGLU,Abdurrahman, Kur'an'da Kisilik Psikolojisi ,İzci Yayınları, İstanbul ,1997KAYA,Mevlüt,“Kisilik Özelliklerinin Ahlâki Yargı Üzerindeki Etkisi” Marmara Ünv.Din Egitimi Arastırmaları Dergisi,s:4,İstanbul,1997KAZANCI,Osman,Egitim Psikolojisi,Hukuk Yay.,Ankara,1989KILIÇ, Recep, Ahlâkın Dini Temelleri, TDV .Yay., Ankara,1996KULAKSIZOGLU,Adnan, Ergenlik Psikolojisi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2004KÜÇÜK, Abdurrahman, "İlkokullarda Din Egitimi ve Ögretimi",Atatürk'ün 100. Dogum Yılında Türkiye 1. Din Egilimi Semineri,Ankara İlahiyat Vakfı Yay.. Gelisim Matbaası,Ankara,1981KÜKEN, Gülnihal, Felsefe Açısından Egitim, Alfa Yayınları, İstanbul ,1996MASLOW, Abraham, Dinler ,Degerler, Doruk Deneyimler, Kuraldısı Yay., İstanbul, 1996MEVDUDİ, Ebu’l A'la, Tefhimu'l Kur'an, Çev: Muhammed Han Kayani, İstanbul, 1986.MÜSLİM, Ebu'l Hüseyin Müslim b. El. Haccac, Sahih-i Müslim, Çagrı Yayınları, İstanbul ,1981.NUTTALL,John, Ahlâk Üzerine Tartısmalar, Çev: Abdullah Yılmaz,Ayrıntı Yayınları,İstanbul, 1997ONUR,Bekir,Gelisim Psikolojisi,İmge Kitabevi,Ankara,2000ÖCAL, Mustafa, Din Egitim ve Ögretiminde Metodlar, T.D.V.Yayınları, Ankara, 1991.ÖYMEN, Hıfzırrahman Rasit, Egitime Giris 1, Milli Egitim Basımevi, Ankara, 1979ÖZBEK, Abdullah; "Kur'an'ın Egitim Felsefesi" İslam'da Aile ve Çocuk Terbiyesi Sempozyumu, İslami ilimler Arastırma Vakfı (İSAV), Sanlıurfa ,1994.ÖZDEN, Yüksel, Ögrenme ve Ögretme, Pegem A Yayınları, Ankara, 2003
doi:10.1177/0892705703016004003
ÖZDOGAN,Öznur, “Çocugun Ahlâki Gelisim Düzeyini Yükseltmeye Yönelik Bir Yöntem Önerisi” Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Çalısma Toplantısı-1,Degerler Egitim Merkezi Yay.,İstanbul,2004ÖZERİ,Z.Nezahat, “Anne Tutumlarının Çocugun Ahlâk ve Adalet Gelisine Etkisi” Çocuk Gelisimi ve Egitimi,Ensar Nesriyat,İstanbul,1998ÖZGÜLEÇ,Fatma,7-11 Yaslarındaki Çocukların Ahlâki Yargılarının Gelisimi,Ankara Üniversitesi Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi,Ankara,2001SELÇUK, Mualla, Çocugun Egitiminde Dini Motifler, T.D.V.Yay.,Ankara, 1991.SEMİN, Refia, Çocukta Ahlâki Davranıs ve Ahlâki Yargı, İ.Ü.E.F. Yay., İstanbul,1979SENTÜRK,Habil,Din Psikolojisi,Esra Yay.,İstanbul,1997TOPSES,Gürsen,Egitim Sürecinde İnsan ve Psikoloji,Varlık Yay.,Ankara,1990TÜRÜDÜ,Umut,8-15 Yas Grubu Çocuklarında Din Egitimi Uygulamaları ve Neticeleri,Marmara Üniv.S.B.E..İstanbul,2001ÜLGEN, Gülten, Egitim Psikolojisi, Alkım Yayınevi,İstanbul,1997.YAVUZ,Kerim, Egitim Psikolojisi, Erciyes Üniversitesi Yay.,Kayseri,1991YAVUZER, Haluk, Egitim ve Gelisim Özellikleriyle Okul Çagı Çocugu, Remzi Kitabevi, İstanbul ,2000YAZIR, E. Hamdi, Hak Dini Kur'an Dili, Eser Yay, c. IV,İstanbul,1979,YILDIRIM, Bilal, "Çocugun Sahsiyet Gelisiminde Ailenin Yeri ve Önemi Üzerinde Bir İnceleme", Fırat Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi ,Sayı:2, Elazıg, 1997YÖRÜKOGLU,Atalay, Çocuk Ruh Saglıgı, Özgür Yay., İstanbul, 1998.ZULLİGER,Hans,Çocuk Vicdanı ve Biz,Bozok Yay.,İstanbul,1996


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31537
 • Online
  • Ziyaretçi: 190
  • Üye: 0
  • Toplam: 190

Detaylı İstatistikler