Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

ASUR TİCARET KOLONİLERİ DÖNEMİNDE ANADOLU'NUN ETNİK VE SOSYAL YAPISI

Oluşturulma Tarihi: 2005

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): ÖZ, Esma (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ALBAYRAK, İrfan (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ESKİÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ (SUMEROLOJİ) ANABİLİM DALI Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi:


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Kültepe, Şahıs Adları, Tanrı Adları, Çivi Yazısı, Eski Anadolu\'da Sosyal Hayat, Kultepe, Personal Names, God Names, Cuneiform, Social Life in the Ancient Anatolia
Özet Tezimizde, çivi yazılı belgeler ısıgında, Asur Ticaret Kolonileri Dönemi'nde, Anadolu'nun etnik ve sosyal yapısı incelenmistir. Tezimiz, iki bölüm halinde ele alınmıs, giris kısmında, konumuzu hazırlarken karsılastıgımız bazı zorluklardan bahsedildikten sonra, çalısmamız sırasında faydalandıgımız temel kaynaklar verilmistir. Tezimizin I. Bölümünde, Asur Ticaret Kolonileri Dönemi hakkında genel bilgiler sunulduktan sonra, basta Kültepe tabletleri olmak üzere, Hitit metinlerinin de yardımıyla, Anadolu kavimlerinin sınıflandırılması yoluna gidilmistir. Metinlerde geçen sahıs ve tanrı adlarının incelenmesi ile, M.Ö. II. binde Anadolu'da hangi halkların yasadıgı aydınlatılmaya çalısılmıstır. Çalısmamızın devamında, sahıs ve tanrı adlarının degerlendirilmesi sonucunda, Koloni Dönemi'nde var oldukları anlasılan halklar hakkında temel bilgiler verilmistir.Tezimizin II. Bölümünde, Asur Ticaret Kolonileri Dönemi'nde Anadolu'nunsosyal yapısı ele alınmıstır. Kültepe tabletleri arasında ele geçen aile hukuku ile ilgili metinlerden yola çıkarak, M.Ö. II. binyılı baslarında, Anadolu halklarının aile hayatına dâir önemli bilgiler elde edilmistir. Daha sonra, özellikle Kültepe'nin Ibsafhasına tarihlenen belgelerde geçen rabî'li yüksek memuriyet ünvanları elealınarak, Anadolu saraylarında idarî yapının nasıl isledigi hususundadegerlendirmeler yapılmıstır. Metinlerde bazen tek basına bazen de teofor isimler içerisinde geçen tanrı adları ve Kültepe'nin yerli mühürlerinde tasvir edilen mitolojiksahneler gözönünde tutularak, Koloni Dönemi'nde Anadolu insanının dinî inançları ortaya konmaya çalısılmıstır.
İçindekiler
Açıklamalar Tezimizde, çivi yazılı belgeler ısıgında, Asur Ticaret Kolonileri Dönemi'nde, Anadolu'nun etnik ve sosyal yapısı incelenmistir. Tezimiz, iki bölüm halinde ele alınmıs, giris kısmında, konumuzu hazırlarken karsılastıgımız bazı zorluklardan bahsedildikten sonra, çalısmamız sırasında faydalandıgımız temel kaynaklar verilmistir. Tezimizin I. Bölümünde, Asur Ticaret Kolonileri Dönemi hakkında genel bilgiler sunulduktan sonra, basta Kültepe tabletleri olmak üzere, Hitit metinlerinin de yardımıyla, Anadolu kavimlerinin sınıflandırılması yoluna gidilmistir. Metinlerde geçen sahıs ve tanrı adlarının incelenmesi ile, M.Ö. II. binde Anadolu'da hangi halkların yasadıgı aydınlatılmaya çalısılmıstır. Çalısmamızın devamında, sahıs ve tanrı adlarının degerlendirilmesi sonucunda, Koloni Dönemi'nde var oldukları anlasılan halklar hakkında temel bilgiler verilmistir.Tezimizin II. Bölümünde, Asur Ticaret Kolonileri Dönemi'nde Anadolu'nunsosyal yapısı ele alınmıstır. Kültepe tabletleri arasında ele geçen aile hukuku ile ilgili metinlerden yola çıkarak, M.Ö. II. binyılı baslarında, Anadolu halklarının aile hayatına dâir önemli bilgiler elde edilmistir. Daha sonra, özellikle Kültepe'nin Ibsafhasına tarihlenen belgelerde geçen rabî'li yüksek memuriyet ünvanları elealınarak, Anadolu saraylarında idarî yapının nasıl isledigi hususundadegerlendirmeler yapılmıstır. Metinlerde bazen tek basına bazen de teofor isimler içerisinde geçen tanrı adları ve Kültepe'nin yerli mühürlerinde tasvir edilen mitolojiksahneler gözönünde tutularak, Koloni Dönemi'nde Anadolu insanının dinî inançları ortaya konmaya çalısılmıstır. (In our thesis, the ethnical and social structure of Anatolia in the era ofAssyrian Colony Trade is researched with the illumination of the documents in cuneiform. Our thesis has been summed up in two chapters and after mentioning the handicaps we have confronted while dealing with our theme, we have put forward the fundamental sources improved during our study. In the first chapter or our study, just after bringing out the general knowledge about the Assyrian Colony Trade, first of all the “Kültepe tablets” then with the assistance of Hittite texts, follows the classification of the Anatolian tribes. It is tried to illuminate that which tribes had lived in Anatolia in the second millenium (B.C), by the way of examining the gods’ and people’s names existing in the texts. In the further parts of our study, after evaluating these names of gods and people, foundation information has put forwardabout the public existed in the era of the Colony.In the second chapter of our thesis, the social structure of Anatolia in the era of Assyrian Colony Trade has been researched. Important knowledge about the family life of the Anatolian tribes in the early second millenium (B.C) has been obtained with the assistance of the texts about the familial law founded among the Kültepe tablets. After that by the way of taking up the high official titles with “rabî”mentioned in the documents of Kültepe dated as period Ib, some evalutaions hasbeen brought out on how the administrative formation works in the palaces of Anatolia. While the names of gods that appear both alone and in the theophore names and the mythological scenes depicted in the local seals of Kültepe has been kept in view. It is tried to put forward the religious beliefs of the Anatolian people in the era of the Colony.)
Haklar
Notlar

Kaynakça________, (1920): Boghazköi-Studien (BoST), Leipzig.________, (1922): Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 76, (ZDMG), Leipzig/İiesbaden.________, (1948): “Anadolu’nun İlk Tarihi Çagının Ana Hatlarıyla Rekonstrüksiyonu (Siyasi-İdari ve İktisadi-İçtimai Bakımlardan)”, AÜDTCFD, c. VI, sayı: 5, s. 489-516, Ankara.________, (1951): “Hititlerden Önceki Anadolu Halkının Evlilik Hukukunun Orijinal Tarafları” AÜDTCFD, c. IX, sayı: 3, s. 227-238, Ankara.________, (1953): “Kapadokya Metinlerinde Geçen Yerli Appellatifler Ve Bunların Eski Anadolu Dilleri İçerisinde Yeri, Ankara.________, (1971): Catalogue des Textes Hittites, Paris.________, (1977): Some Social Effects of Old Assyrian Trade, Iraq 39.________, (1982): “The Old Assyrian Merchants and Their Relations İith The Native Population of Anatolia”, s. 147-160, CRRAI XXV.________, (1984): Das Altassyrische Kauftvertragsrecht, Stuttgart.________, (1987): “Eski Asur ve Anadolu’da Kızların Çocuk Yasında Nisanlanması”, Belleten, c. LI, sayı: 200, s. 417-427, Ankara.________, (1987): Eski Anadolu Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.________, (1990): “Hitit Çivi Yazısının Kökeni Hakkında”, I. Uluslararası Hititoloji Kongresi Bildirileri, s. 43-52, Ankara.________, (1990): “Kültepe 1-B Katı Tabletlerine Genel Bakıs”, X. Türk Tarih Kongresi Bildirileri, s. 433-451, Ankara.________, (1993): ): “Some Remarkable Contracts of 1-B Period Kültepe Tablets II”, M. I. Mellink, E. Porada, T. Özgüç (eds), Aspects of Art and Iconography: Anatolia and its Neighbours Studies in Honor of Nimet Özgüç, s. 131-154, Ankara.________, (1994): “Hurri Hukukunda ‘İntifa Hakkı’”, XI. Türk Tarih Kongresi Bildirileri, s. 247-252, Ankara.________, (1997): “Kültepe’den Akadlı Sargon’a Ait Bir Tablet”, Ar. An. III, s. 131-151, Ankara.________, (1998): “Karum’lar Arasındaki Mektuplasmalardan Yeni Örnekler” XXXIV. Uluslararası Assiriyoloji Kongresi, s. 479-484, İstanbul.________, (1998): “Yerli Kralların Mabedleri Ziyareti Ve Çıkan Neticeler”, III. Uluslararası Hititoloji Kongresi Bildirileri, s. 119-124, Ankara.________, (1999): “Asur Ticaret Kolonileri Devri’nde Anadolu Kralları ile Asurlu Tüccarlar Arasındaki İliskilere Isık Tutan İki Yeni Belge”, XII. Türk Tarih Kongresi, s. 75-83, Ankara.________, (2000): “Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Asurlu Tüccarler ile Yerli Halk Arasındaki İliskiler”, III. Kayseri ve Yöresi Sempozyumu Bildirileri, s. 35-42, Kayseri.________, (2001): “Some Recently Discovered Karum 1-b Tablets and Related Observations”, G. İilhelm (ed), Akten des IV. Internationalen Kongresses für Hethitologie (İürzburg, 4-8. Oktober 1999), St BoT 45, s. 106-114.________, (2001): Geschichte des Alten Orients bis zur Zeit Alexanders des Grossen (ATD Ergänzungsreihe II), Göttingen.________, (2002): “Eski Tunç Çagı” “Frühe Bronzezeit”, Hititler ve Hitit İmparatorlugu, s. 399-400, Bonn.________, (2002): “Hitit Dini” “Die Hethititsche Religion”, Hititler Ve Hitit İmparatorlugu, s. 438-442, Bonn.________, (2002): “Kültepe’den Degisik Bir Masraf Listesi”, Ar. An. V, s. 1-8, Ankara.________, (2003): The Old Assyrian List of Year Eponyms from Karum Kanish and Its Chronological Implications, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara________, (2004): “Old Anatolian Society”, Assyria and Beyond Studies Presented To Mogens Trolle Larsen, s. 137-177, Leuven.________, (2004): “She İill Live, Eat And Be Anointed Together İith Them”, Assyria And Beyond Studies Presented To Mogens Trolle Larsen, (ed): Dercksen, J. G, s. 1-17, Leuven.________, (2004): “Tİo Treaty Texts Found At Kültepe”, Assyria And Beyond Studies Presented To Mogens Trolle Larsen, ed: Dercksen, J.G, s. 249-264, Leuven.Akurgal, E.(1987): “Hatti Uygarlıgı”, AÜDTCF Yayınları, Remzi Oguz Arık Armaganı, No: 360, s. 1-13, Ankara.Albayrak, İ. (1995): Asur Ticaret Kolonileri Çagında Anadolu Halkının Aile Hukuku, Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi.Alp, S. (1997): “Asur Ticaret Kolonileri Çagı’nda Kaneš/Neša’da Hititler’in Varlıgı ve Yogunlugu”, Ar. An. III. s. 1-17, Ankara.Alpman, A. (1982): “Hurriler”, AÜDTCF Tarih Arastırmaları Dergisi, c. XIV, Sayı: 25, s. 283-313, Ankara.Balkan, K. (1957): Mama Kralı Anum-Hirbi’nin Kaniš Kralı İaršama’ya Gönderdigi Mektup, Türk Tarih Kurumu Yayınları, AnkaraBayram, S (1998): “Kültepe’den Kaçakçılıkla İlgili Yeni Metinler”, XXXIV. Uluslararası Assiriyoloji Kongresi, s. 285-289, İstanbul.Bayram, S-Çeçen, S (1995): “6 Neue Urkundan Über Heirat und Scheidung Aus Kaniš”, Ar. An. I, s. 1-12, Ankara.Bilgiç, E (1993): “Kapadokya Tabletlerine Göre Anadolu Kavimleri Üzerinde Arastırmalar”, AÜDTCFD, c. 11, sayı: 1, s. 33-43, Ankara.Bilgiç, E. – Bayram, S. – Günbattı, C. – Sever, H. (1990): Ankara Kültepe Tabletleri I (AKT), Ankara.Bilgiç, E. – Bayram, S. (1995): Ankara Kültepe Tabletleri II (AKT), Ankara.Cancik, H. (2002): “Luvice Tarih Yazımı” “Die Luİische Historiographie”, Hititler Ve Hitit İmparatorlugu, s. 424-426, Bonn.Çapar, Ö. (1979): “Anadolu’da Kybele Tapınımı”, AÜDTCFD, c. XXIX, sayı: 1-4, s. 191-210, Ankara.Çeçen, S. (1991): “Koloni Devri Anadolusu’nda Tarihi Ve Sosyal Olayların Asurlu Tüccarlar Tarafından Tarihleme Olarak Kullanılısı”, AÜDTCFD, c. XXXV, sayı: 1, s. 45-59, Ankara.Dercksen, J. G. : Old Assyrian Personal Names (OAPN) (Henüz yayınlanmamıstır)Donbaz, V. – Veenhof, K. R. (1985): “Neİ Evidence For Some Old Assyrian Terms”, Anatolica XII, s. 131-155, Leiden.Donbaz, V. (1989): “Some Remarkable Contracts of 1-B Period Kültepe Tablets”, K. Emre, B. Hrouda, M. Mellink, N. Özgüç (eds), Anatolia and the Ancient Near East Studies in Honor of Tahsin Özgüç, s.75-98, Ankara.Edzard, D. O. (1989): “Altassyrisch Nuİa’um”, K. Emre, B. Hrouda, M. Mellink, N. Özgüç (eds), Anatolia and the Ancient Near East Studies in Honor of Tahsin Özgüç, s. 107-109, Ankara.Ertem. H. (1980) “Hitit Devletinin İki Eyaleti: Pala-Tum(m)ana İle Yakın Çevrelerindeki Yerlerin Lokalizasyonu Üzerine Yeni Denemeler, AÜDTCFD Yayınları, no: 295, Ankara.Forrer, E. (1919): Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften philosophisch-historische Klasse 53 (SPAİ).Garelli, P – C. Michel (1996): “Neİ Old Assyrian Marriage Contracts”, 1995 Müze yıllıgı, s. 295-302, Ankara.Garelli, P. (1963): Les Assyriens en Cappodoce (AC), Paris.Goetze, A. (1957): Kleinasien, München.Günbattı, C. (1989): “Ev Satısı ile İlgili Bes Kültepe Tableti ve Bunlardan Çıkan Bazı Sonuçlar”, Belleten, c. LIII, sayı: 206, s. 51-59, Ankara.Haas, V. (1994): Geschicte der Hethitischen Religion, Leiden-Neİ York-Köln.Haİkins, J. D. (2002): “Büyük İmparatorlugun Mirasçıları I” “Die Erben des Großreiches I”, Hititler ve Hitit İmparatorlugu, s. 409-411, Bonn.Hecker, K. (1968): Grammatik der Kültepe Texte (GKT), Roma.Hirsch, H (1961): Untersuchungen zur altassyrischen Religion (UaR), Graz.Hrozny, B. (1915): Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft 56 (MDOG), Berlin.Imparati, F. (1992): Hitit yasaları, Ankara.İestenholz, J. G. (1997): Legends of The Kings of Akkade (LKA): The Texts (E – mc – 7), Indiana.İilhelm, G. (2002): “Hitit İmparatorlugu’nun Dilleri” “Die Sprachen des Hettiterreiches”, Hititler ve Hitit İmparatorlugu, s. 403-405, Bonn.Kaİasaki, Y. (1994): Status of İomen and Marriage of the Old Assyrian Society, Oriento (Japan) 37/1.Kınal, F. (1956): “Eski Anadolu’da Kadının Mevkii”, Belleten, c.XX, sayı: 79, s. 355-366, Ankara.Kienast, B. – Leİy, J. (1929): Die Kültepetexte der Sammlung Rudolf Blanckertz (KTB), Berlin.Kienast, B. (1960): Die Altassyrischen Texte Des Orientalischen Seminars Der Universitat Heidelberg Und Der Sammlung Erlenmeyer Basel (ATHE), Berlin.Klengel, H. (2002): “Hitit Tarihi” “Die Geschichte des Hethitischen Reiches”, Hititler ve Hitit İmparatorlugu, s. 412-419, BonnKryszat, G. (2004): “Herrshcer, Herrschaft und Kulttradition in Anatolien nach den Quellen aus den Altassyrischen Handels Kolonien”, Altorientalische Forschungen 31, 1, s. 15-45.Landsberger, B. (1948): Sam’al I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.Laroche, E. (1966): Les Noms Des Hittites, Paris.Larsen, M. T. (1976): Old Assyrian City-State and Its Colonies (OACC), Copenhagen.
doi:10.1038/260057a0
Leİy, J. (1956): “On Some Institutions of the Old Assyrian Empire”, (HUCA 27), s. 1-79, Cincinnati.Macquen, J. (2001): Hititler ve Hitit Çagında Anadolu, Ankara.
doi:10.1067/mjd.2001.114575
Matouš, L. – Rajmová, M. M. (1984): Kappadokische Keilschrifttafeln mit Slegeln (KKS), Prag.Michel, C. (2003): Old Assyrian Bibliography of Cuneiform Texts, Bullae, Seals And The results of The Excavations At Aššur, Kültepe/Kaniš, Acemhöyük, Alisar And Bogazköy, Old Assyrian Archives, Studies, Volume 1, İstanbul.Neu, E. (1974): Der Anitta Text, StBoT 18, İiesbaden, Harrossoİitz.Oettinger, N. (2002): “Hint-Avrupa Dilleri Grubuna Ait Dilleri Konusanlar Anadolu’da M.Ö. 3. Binyıldan Bu Yana Yasıyorlardı” “Indogermanische Sprachtrager lebten schon im. 3. Jahrtausend v. Chr. In Kleinasien”, Hititler ve Hitit İmparatorlugu, s. 406-408, Bonn.Özgüç, N. (1965): Kültepe Mühür Baskılarında Anadolu Grubu, Ankara.Özgüç, T. (1986): Kültepe-Kaniš II, Ankara.Sahin, H. A. (2004): Anadolu’da Asur Ticaret Kolonileri Devri, Kayseri.Sever, H. (1992): “Anadolu’da Nisanın Bozulması Hakkında Verilmis Kaniš Karumu Kararı”, Belleten, c. LVI, sayı: 217, s. 667-674, Ankara.Soysal, O. (2000): “Bazı Kayıp, Gözden Kaçmıs ve Yanlıs Saptanmıs Hattice Fragmanlar”, Ar. An. IV, s. 177-205, Ankara.Steiner, G. (1981): “The Role of The Hittites in Ancient Anatolia, The Journal of Indo-European Studies 9, s. 150-173.Teissier, B. (1994): Sealing and Seals On Texts From Kültepe Karum Level II, İstanbul.Tosun, M. - Yalvaç, K. (1975): Sumer, Babil, Asur Kanunları ve Ammi-Saduqa Fermanı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.Ünal, A. (1999): Hititler-Etiler ve Anadolu Uygarlıkları, Münih.
doi:10.1097/00000372-199902000-00020
Veenhof, K. R. (1972): Aspects of Old Assyrian Trade and Its Terminology (AOATT), Leiden.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31544
 • Online
  • Ziyaretçi: 210
  • Üye: 0
  • Toplam: 210

Detaylı İstatistikler