Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Önalım davası

Diğer Başlık: Preemption court case

Oluşturulma Tarihi: 2011

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): HUKUK,

Yazar(lar): KÖYLÜOĞLU, Egemen (Yazar),

Emeği Geçen(ler): TANRIVER, Süha (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Medenî Usul ve İcra-İflâs Hukuku) Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2011 Yayınlandığı Sayfalar: 252s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Önalım, önalım hakkı, önalım davası, preemption, preemption right, preemption court case


Özet

ÖZET
Ġki bölümden meydana gelen önalım davası isimli bu çalıĢmanın birinci
bölümünde, önalım hakkı ve önalım davası, konusu, amacı ve hukukî niteliği de
göz önünde bulundurularak genel bir biçimde ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır.
Önalım davasında usul hukukuna iliĢkin iĢlemler ve sorunlara iliĢkin olan ikinci
bölümün ise uygulamada ortaya çıkan sorunlar doğrultusunda Ģekillendirilerek
kaleme alınmasına özen gösterilmiĢtir.
22.11.2001 tarih ve 4721 sayılı yeni Medenî Kanun ile önalım hakkının
kullanılmasına iliĢkin iradenin dava yolu ile açıklanması koĢulunun getirilmesi ve
önalım hakkı ile ilgili yapılan köklü değiĢiklikler (paylı mülkiyette payın tamamen
satılmasında olduğu gibi payın kısmen satılması durumunda da önalım hakkının
kullanılmasına imkân verilmesi, cebrî artırmayla satıĢlarda önalım hakkının
kullanılmayacağının kabul edilmesi, önalım hakkından feragatin kanunda
düzenlenmesi, satıĢın alıcı ya da satıcı tarafından diğer paydaĢlara bildirilmesi
zorunluluğunun getirilmesi, önalım hakkının kullanılmasına iliĢkin süreler
konusunda yapılan değiĢiklikler vs. ...) nedeniyle konunun öneminin günümüzde
bir hayli artmıĢ olduğu hususu dikkate alınarak, yapılan incelemede tüm bu
değiĢiklikler göz önünde bulundurulmuĢ ayrıca önalım konusu ile ilgili Türk
hukuk öğretisinde ve uygulamada çözümlenmesi gereken problemlere ayrı ayrı
yanıt aranmıĢtır.
Önalım hakkının tarihi geliĢimi ve diğer hukuklardaki düzenleniĢ biçimi ile
hukukî niteliği ve kullanılma Ģartları konumuzu aĢacak kapasiteye  sahip
olduğundan bu konular yapılan incelemede kısaca belirtilmeye çalıĢılmıĢtır.
 
ABSTRACT
In the first part of this paper which is named as preemption court case
and is consisted from two parts, preemption right and preemption  court case
have been tried to introduced in generally form from the perspective of subject,
object and juridical attribution. In the second part about problems and
transactions of procedural law at preemption case has been written out and
taken pain over in accordance with the problems arising in implementation.
Because at the new Civil Law of 22.11.2001 and no 4721 to bring
explanation condition of decision about using of preemption right and the radical
alterations about preemption right (permission about using preemption right and
for position of selling the share partly as well as wholly in the divided estate,
acceptation of no usage of preemption for the selling by means of compulsory,
composement of renouncement from preemption light in the law, compulsory of
declaration for selling by seller or buyer to other shareholders and modifications
in periods about usage of preemption right) considering the severity of topic has
been improved all these alterations have been taken into account and besides
the answers for the problems which need to be resolved related to preemption
subject in Turkish Juridical teaching and application have been searched
separately.
For the historical development of preemption right and its composement
in the other jurisprudences  and its juridical attribution and conditions of its
usage has a capacity beyond out topic these subjects have been shortly defined
in this paper.


İçindekiler

İÇİNDEKİLER
Sayfa
İÇİNDEKİLER  .......................................................................................................  I
BĠBLĠYOGRAFYA ........................................................................................... XIII
KISALTMALAR CETVELĠ ............................................................................. XXX
GİRİŞ ..................................................................................................................  1
§ 1. KONUNUN ÖNEMĠ SINIRLARI VE ĠNCELEME PLANI ...........................  1
A. Konunun Önemi ve Sınırları  ...................................................................  1
B. Konunun Ġnceleme Planı ........................................................................  3
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
ÖNALIM HAKKI VE ÖNALIM DAVASI KAVRAMI
§ 2. ÖNALIM HAKKI KAVRAMI ......................................................................  4
A. Hak ve Yenilik Doğuran Hak Kavramı  ....................................................  4
  I. Hak  ......................................................................................................  4
  II. Yenilik Doğuran Hak  ...........................................................................  6
B. Önalım Hakkı  ........................................................................................  13
  I.  Kanunda DüzenleniĢ Biçimi  ..............................................................  13
  II. Önalım Hakkı Terimi  .........................................................................  14
  III. Kavramın Ortaya ÇıkıĢı ve GeliĢimi  .................................................  15
  IV. Hukukî Niteliği  .................................................................................  17
1. Aynî Hak GörüĢü  ..........................................................................  17
2. Özel Borç ĠliĢkisinden Kaynaklanan Alacak Hakkı GörüĢü  ...........  20
3. Yenilik Doğuran (ĠnĢaî) Hak GörüĢü  .............................................  21
  V. Önalım Hakkının Türleri  ...................................................................  23
  1. SözleĢmesel Önalım Hakkı ..........................................................  24
a. Tanımı  ......................................................................................  24 
b. Kaynağı  ....................................................................................  24
c. Amacı  .......................................................................................  24
d. Karakteristik Özellikleri  .............................................................  25
e. Konusu  .....................................................................................  30
f. Kapsamı  ....................................................................................  35
g. Süjeleri  .....................................................................................  36
aa. Önalım Hakkı Sahibi (Önalımcı-ġef’i) ................................  36
bb. Önalım Hakkı Yükümlüsü (Satıcı-Bayi)  ..............................  36
cc. Üçüncü ġahıs (Alıcı-MüĢteri)  ..............................................  36
2. Yasal Önalım Hakkı  ......................................................................  37
a. Tanımı  ......................................................................................  37
b. Kaynağı  ....................................................................................  37
c. Amacı  .......................................................................................  38
d. Karakteristik Özellikleri  .............................................................  39
e. Konusu  .....................................................................................  39
f. Kapsamı  ....................................................................................  41
g. Süjeleri  .....................................................................................  43
aa. Önalım Hakkı Sahibi (Önalımcı-ġef’i) ................................  43
bb. Önalım Hakkı Yükümlüsü (Satıcı-Bayi)  ..............................  43
cc. Üçüncü ġahıs (Alıcı-MüĢteri)  ..............................................  44
VI. Önalım Hakkının Doğum ġekli ve Zamanı  ......................................  44
VII. Önalım Hakkının Lüzumuna ĠliĢkin TartıĢmalar  ..............................  46
VIII. Önalım Hakkının Benzer Haklarla KarĢılaĢtırılması ......................  47
1. Önalım Hakkı-Alım ve Geri Alım Hakkı ........................................  47
2. Önalım Hakkı- SözleĢme Yapma Vaadi (Önakit) .........................  49 
3. Önalım Hakkı-Opsiyon Hakkı  .......................................................  50
IX. Önalım Hakkının Kullanılması  .........................................................  51
1.  Önalım Hakkının Kullanılma KoĢulları, Kullanılma Biçimi ve 
Kullanılmasının Sonuçları ............................................................  51
a. Önalım Hakkının Kullanılması Ġçin Gereken KoĢullar  ...............  51
aa. Tam, Doğru ve Geçerli Bir SatıĢ SözleĢmesinin Varlığı  .....  51
bb. Önalıcıya SatıĢın ve Onun Esaslı KoĢullarının 
  Bildirilmesi .........................................................................  52
cc.  Hak Sahibinin Hakkını Kullandığına ĠliĢkin Beyanının
Zamanında Yapılması .......................................................  57
aaa.  SatıĢın 4721 Sayılı Türk Medenî Kanunu’ndan
Önce Yapılması.........................................................  59
bbb.  SatıĢın 4721 Sayılı Türk Medenî Kanun’undan
Sonra Yapılması........................................................  60
b. Önalım Hakkının Kullanılma Biçimi  ..........................................  61
c. Önalım Hakkının Kullanılmasının Sonuçları  .............................  61
aa. Önalım Hakkının Kullanılması ile Yeni Bir Satım ĠliĢkisinin
Doğması  ............................................................................  61
bb. Nef’i ve Hasarın GeçiĢi ......................................................  62
cc. Haksız ĠĢgal Tazminatı  .......................................................  65
        2. Önalım Hakkının Kullanılması Mümkün Olan Tasarruflar ............  67
          a. Gerçek SatıĢlar  ........................................................................  68
          b. Zorunlu Olmayan Açık Artırma Ġle Yapılan SatıĢlar  ..................  68
            aa. Özel Açık Artırma Yolu Ġle Yapılan SatıĢlar  ........................  68
            bb. Genel Açık Artırma Yolu Ġle Yapılan SatıĢlar .....................  69
          c.  Ġmar Planının ġuyuu Suretiyle OluĢması .................................  69 
          d. Dostluk SatıĢları  .......................................................................  70
          e.  Ġhale Yasasına Göre Yapılan SatıĢlar  ......................................  71
          f.  ġartlı SatıĢlar  ...........................................................................  72
          g. Tecrübe ve Muayene ġartıyla Yapılan SatıĢlar  ........................  73
          h. Taksitli ve Bedeli Müeccel SatıĢlar ..........................................  73
          ı.  Kısmi SatıĢlar  ...........................................................................  73
          i. Toptan SatıĢlar  ..........................................................................  74
          j. Feri veya Dönemsel Edimli SatıĢlar...........................................  75
          k. Arsa Payı KarĢılığı Kat Yapımı SözleĢmesi  ..............................  76
        3. Önalım Hakkının Kullanılması Mümkün Olmayan Tasarruflar  ......  76
          a. Zorunlu Açık Artırma Ġle Yapılan SatıĢlar  .................................  77
          b. TaĢınmaz SatıĢ Vaadi  ..............................................................  81
          c. Trampa ....................................................................................  81
          d. Miras Yolu ile Ġntikâl ve Ölüme Bağlı Tasarruflar  .....................  82
          e. TaĢınmaz Bir Malın Ortaklığa Sermaye Olarak Konulması  ......  85
          f.  BağıĢlama  ................................................................................  85
          g. Ölünceye Kadar Bakma SözleĢmesi  ........................................  86
          h. Kat Mülkiyeti Yasası.................................................................  86
          ı.  Hükümetçe Dağıtılan Topraklar  ...............................................  88
          i. KamulaĢtırma  ............................................................................  88
          j. PaydaĢlar Arasındaki SatıĢlar  ...................................................  89
          k. Mirasın PaylaĢılması  ................................................................  90
          l. Feragat  ......................................................................................  90
          m. Geri Alım SözleĢmesi Gereğince Yapılan SatıĢlar  ..................  91
          n. Tapuda Kayıtlı Olmayan TaĢınmazlara ĠliĢkin SatıĢlar  .............  91
          o. Mülkiyeti Muhafaza Kaydı ile Yapılan SatıĢlar .........................  92
          ö. Ortaklığın Taksim Yolu ile Giderilmesi .....................................  92
          p.  Ġntifa Hakkı Hariç Tutularak Satılan Çıplak Mülkiyet Payının
            Tekrar Ġadesi  ............................................................................  92
          r. Özel Yasalara Göre Yetkili Kurumlarca Yapılan Tahsisler  ........  92
      X. Önalım Hakkının Medenî Kanun’un Ġkinci Maddesindeki Dürüstlük
        Kuralına Aykırı Olarak Kullanılması  ..................................................  93
        1. Medenî Kanun’un Ġkinci Maddesindeki Dürüstlük Kuralı ..............  93
        2. Önalım Hakkının Dürüstlük Kuralına Aykırı Olarak Kullanılması  ..  94
          a. PaydaĢlar Arasında Kullanma Biçiminin BelirlenmiĢ Olması
            Yönünden ................................................................................  94
          b. Topraktan Satın Alma Yönünden  .............................................  96
          c. Yasal Temsilci Yönünden ........................................................  96
      XI. Önalım Hakkından Yararlanma Oranı  .............................................  97
      XII.Önalım Hakkının Kullanılmasına Engel Olmaya Yönelik 
         GiriĢimler  .........................................................................................  98
        1. Alıcının Payını Satması  ................................................................  98
        2. Alıcı Tarafından Payın BağıĢlanması  ...........................................  98
        3. Alıcı ile Satıcının AnlaĢıp SatıĢ SözleĢmesini Bozmaları  .............  98
          a. Önalım Hakkının Kullanılmasından Önce  ................................  98
          b. Önalım Hakkının Kullanılmasından Sonra  ...............................  99
        4.Payın Hacizli Olması Üzerinde Ġpotek Bulunması .........................  99
        5. Önalım Hakkı ve Gabin  ................................................................  99
          a. Gabin Ġddiasının Önalım Hakkının Kullanılmasından Önce
            Ġleri Sürülmesi  ........................................................................  100 
          b. Gabin Ġddiasının Önalım Hakkının Kullanılmasından Sonra 
            Ġleri Sürülmesi  ........................................................................  101
        6. Ölünceye Kadar Bakma SözleĢmesi Yapılması .........................  102
        7. Muvazaalı ĠĢlem Yapılması ........................................................  103
      XIII. Önalım Hakkının Sona Ermesi  ....................................................  103
§.   3. ÖNALIM DAVASI KAVRAMI  ...................................................................  105
  A. Dava Kavramı ve Dava ÇeĢitleri  .............................................................  105
    I.  Dava Kavramı  .....................................................................................  105
    II. Dava ÇeĢitleri  .....................................................................................  110
      1. Eda Davaları ..................................................................................  110
      2. Tespit Davaları  ...............................................................................  114
      3. ĠnĢaî Davalar (Yenilik Doğuran Davalar)  ........................................  122
  B. Önalım Davasının Dava Tipolojisindeki Yeri  ...........................................  127
    I.  Önalım Davasına BaĢvurulması   ........................................................  127
    II. Önalım Davasının Hukukî Niteliği  .......................................................  127
    III.  Önalım Davasının Konusu  ..................................................................  135
    IV.Önalım Davasının Alım ve Gerialım Davasından Farkı  ......................  135
    V. Önalım Davasında Verilen Hükmün Hukukî Niteliği ...........................  135
    VI. Önalım Davasının Hukukî Sebebi .....................................................  138
    VII.Önalım Davasının Amacı...................................................................  139 
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
ÖNALIM DAVASINDA USULE ĠLĠġKĠN ĠġLEMLER VE SORUNLAR
§ 4. GÖREVLĠ VE YETKĠLĠ MAHKEME  ..........................................................  140
  A. Önalım Davasında Görevli Mahkeme  .....................................................  140
  B. Önalım Davasında Yetkili Mahkeme  .......................................................  143
§ 5. DAVANIN AÇILMA ZAMANI ....................................................................  147
  A. SatıĢın 4721 Sayılı Türk Medenî Kanunu’ndan Önce Olması ................  147
  B. SatıĢın 4721 Sayılı Türk Medenî Kanunu’ndan Sonra Olması ...............  147
§ 6. ÖNALIM DAVASININ TARAFLARI ..........................................................  153
  A. Genel Olarak Davanın Tarafları  ..............................................................  153
  B. Önalım Davasının Davacısı  ....................................................................  153
    I. Önalım Hakkının Yasadan Kaynaklanması Halinde ............................  153
      1. Tapu Sicilinde Ġsmi Yazılı Olanlar  ...................................................  154
      2. Tapu Sicilinde Ġsmi Yazılı Olmayanlar  ............................................  155
        a. TaĢınmazdan Haricen Pay Satın Alınması  .................................  155
        b. TaĢınmaz Mülkiyetinin Tescilsiz Kazanılması ............................  155
        c. TaĢınmazın KamulaĢtırılması  .....................................................  156
        d. 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Yasası  ............................  157
        e. Kat Mülkiyeti Yasası  ...................................................................  157
        f. 1164 sayılı Arsa Ofisi Yasası ......................................................  157
        g. Tapu Sicilinde Malik Olan KiĢinin Mirasçıları  ..............................  158
    II. Önalım Hakkının SözleĢmeden Kaynaklanması Halinde  ....................  158
  C. Önalım Davasının Davalısı  .....................................................................  158
    I. Önalım Hakkının Yasadan Kaynaklanması Halinde ............................  159
      1. Tapu Sicilinde Ġsmi Yazılı Olan Yeni Malik .....................................  159 
      2. Tapu Sicilinde Ġsmi Yazılı Olmayan Yeni Malik  ...............................  159
        a.   TaĢınmazdan Haricen Pay Satın Alan Yeni Malik  ......................  160
        b.  Medenî Kanun’un 705 inci (EMK’nun 633 üncü) Maddesi 
          Uyarınca Malik Olanlar  ...............................................................  160
        c. TaĢınmazın KamulaĢtırılması  .....................................................  160
      3. Daha Önce Açtığı Önalım Davasını Kazanan PaydaĢ  ....................  161
    II. Önalım Hakkının SözleĢmeden Kaynaklanması Halinde  ....................  161
§ 10. TARAFLARIN VEYA DAVA KONUSUNUN DEĞĠġMESĠ  .......................  163
  A. Genel Olarak ..........................................................................................  163
  B. Dava Konusunun Davalı Tarafından Devir Edilmesi  ...............................  163
  C. Dava Konusunun Davacı Tarafından Devir Edilmesi  ..............................  167
§ 11. MEDENÎ USUL HUKUKU YÖNÜNDEN ÖZEL ÖNEM ARZ EDEN 
    DĠĞER KONULAR  ..................................................................................  169
  A. Önalım Davasının Süresinde Açılıp Açılmadığı   .....................................  169
  B. Davacının Dava Açma Ehliyeti  ..............................................................  169
  C. Ölen Tarafın Mirasçılarının Davaya Katılması  ........................................  170
  D. Önalım Davalarındaki Bekletici Sorunlar  ................................................  170
    I. Taraflar Yönünden Bekletici Sorunlar  ..................................................  170
      1. Miras ġirketine Mümessil Atanması  ................................................  170
      2. PaydaĢlığın Tespiti  .........................................................................  171
    II. TaĢınmaz Yönünden Bekletici Sorunlar  ..............................................  172
  E. Önalım Davalarının Ayrılması ve BirleĢtirilmesi  ......................................  173
    I. Önalım Davalarının Ayrılması  ..............................................................  174
    II. Önalım Davalarının BirleĢtirilmesi  .......................................................  174
  F. Önalım Davalarında Davaya Müdahale  ..................................................  176
    I. Genel Olarak........................................................................................  176 
    II. Fer’î Müdahale  ....................................................................................  176
    III. Aslî Müdahale  ....................................................................................  177
  G. Önalım Davasının Ġhbarı ........................................................................  178
  H. Davaya Son Veren Taraf ĠĢlemleri  ..........................................................  180
    I. Feragat    ...............................................................................................  180
    II. Kabul    ...............................................................................................  181
    III. Sulh      ...............................................................................................  182
  I. Davanın BaĢvuruya BırakılmıĢ Olması ....................................................  182
  Ġ. Ġspat Yükü ve Deliller  ...............................................................................  184
    I. Ġspat ve Delil  ........................................................................................  184
    II. Ġspat Yükü  ...........................................................................................  185
      1. Genel Olarak ..................................................................................  185
      2. Önalım Davasında Ġspat Yükü  ........................................................  185
        a. Hakkın Doğumu ve Davacı Sıfatının Belirlenmesinde  ................  185
        b. Muvazaa Ġddiasının Ġspatlanmasında  .........................................  186
    III.  Delillerin Ġleri Sürülmesi ve Değerlendirilmesi   ....................................  186
      1. Genel Olarak Delillerin Ġleri Sürülmesi ve Değerlendirilmesi   ..........  186
      2.   Önalım Davasında Delillerin Ġleri Sürülmesi ve Değerlendirilmesi   .  187
  J. SatıĢ Bedeli ile Alıcıya DüĢen Tapu Giderlerinin Yatırılması 
    (Depo Kararı)  ..........................................................................................  189
    I.  Depo Edilmesi Gerekli Para Miktarı  ....................................................  189
    II. Depo Edilmesi Gerekli Teminatın Türü  ...............................................  192
    III.  Teminatın Depo Edilmesi Zamanı ......................................................  193
    IV.Teminatın Depo Edilme Süresi  ...........................................................  194
    V. Deponun Yeri .....................................................................................  195 
    VI. Deponun Mâhiyeti .............................................................................  195
    VII. Depo Yükümlüsü  ..............................................................................  195
    VIII.Önalım Bedelinin Yatırılmaması veya Eksik Yatırılmasının 
        Sonuçları  ..........................................................................................  196
    IX. Önalım Bedelinin Yatırılmaması veya Eksik Yatırılması Halinde 
        Depo Yükümlüsünün Satım SözleĢmesinden Dönme Hakkının 
        Bulunmaması ...................................................................................  198
    X. Deponun Gerekmemesi .....................................................................  202
    XI.Önalım Bedelinin Ekonomik ve Nesnel Nedenlere Göre 
      Belirlenmesi Sorunu ...........................................................................  203
    XII.Payını Satan PaydaĢın Alıcısına Süre TanımıĢ Olması Halinde 
      Önalım Bedelinin Depo Edilmesi  ........................................................  208
  K. Muvazaa Ġddiaları  ...................................................................................  209
    I. Genel Olarak........................................................................................  209
      1. Tanımı  ............................................................................................  210
      2. ElveriĢli Olduğu ĠĢlemler  .................................................................  210
      3. Türleri  .............................................................................................  211
      4. Hükmü  ............................................................................................  211
      5. Yaptırımı  .........................................................................................  212
      6. Ġspatı  ...............................................................................................  213
        a. Muvazaayı Taraflardan Biri Ġddia Ediyorsa  .................................  213
        b. Muvazaayı Üçüncü Bir ġahıs Ġddia Ediyorsa  ..............................  214
    II. Önalım Davasında Muvazaa...............................................................  214
      1. ĠĢlemde Muvazaa ...........................................................................  214
        a. ĠĢlemde Muvazaa Ġddiasının Davacı Tarafından Ġleri Sürülmesi  .  216
        b. ĠĢlemde Muvazaa Ġddiasının Davalı Tarafından Ġleri Sürülmesi  ..  218 
      2. Bedelde Muvazaa  ...........................................................................  219
        a. Bedelde Muvazaa Ġddiasının Davacı Tarafından Ġleri 
          Sürülmesi  ...................................................................................  220
        b. Bedelde Muvazaa Ġddiasının Davalı Tarafından Ġleri 
          Sürülmesi  ...................................................................................  222
  L. Paylı TaĢınmazın PaydaĢlar Arasında Fiilen PaylaĢılmıĢ Olması  ...........  224
  M. Dava Konusu Payın Aynî veya KiĢisel Haklarla KısıtlandırılmıĢ 
    Olması      ...............................................................................................  224
    I.  Dava Konusu Payın Önalım Hakkının Doğumundan Önce Aynî 
      veya KiĢisel Bir Hakla KısıtlandırılmıĢ Olması  ....................................  224
    II.   Dava Konusu Payın Önalım Hakkının Kullanılmasından Sonra 
      Aynî   veya KiĢisel Bir Hakla KısıtlandırılmıĢ Olması  ............................  226
§ 12. ÖNALIM DAVASININ SONUÇLANMASI   ...............................................  227
  A. Verilecek Karar  .......................................................................................  227
    I. Davanın Reddi  .....................................................................................  227
    II. Davanın Kabulü  ..................................................................................  227
      1. Mülkiyetin Davanın Kabulüne ĠliĢkin Karar ile Ġntikâl Edip 
        Etmeyeceği ....................................................................................  227
      2. Kararın ZamanaĢımına Uğrayıp Uğramayacağı  .............................  229
      3. Hükmün KesinleĢmeden Ġcraya Konulup Konulamayacağı  ............  231
      4. Kararda Dikkat Edilmesi Gerekli Konular  ........................................  232
        a. Davacılar Yönünden  ...................................................................  232
        b. Depo Parası Yönünden  ..............................................................  233
        c. TaĢınmaz Yönünden ..................................................................  234
  B. Yargılama Giderleri  .................................................................................  234
    I. Davanın Reddi Halinde  ........................................................................  234 XII
    II. Davanın Kabulü Halinde  .....................................................................  235
  C. Kanun Yolları  ..........................................................................................  237
    I. Genel Olarak........................................................................................  237
    II. Kanun Yollarının Sınıflandırılması ......................................................  238
      1.   Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve BaĢlamasından Önceki 
        Kanun Yolları  ..................................................................................  239
        a. Temyiz  ........................................................................................  239
        b. Karar Düzeltme ..........................................................................  240
        c. Yargılamanın Yenilenmesi  ..........................................................  241
      2.   Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve BaĢlamasından Sonraki 
        Kanun Yolları  ..................................................................................  241
SONUÇ  ...........................................................................................................  242


AçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31537
 • Online
  • Ziyaretçi: 184
  • Üye: 0
  • Toplam: 184

Detaylı İstatistikler