Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Çocuk masallarında kişilerarası çatışma çözme süreci

Diğer Başlık: Conflict resolution in fairy tales for children

Oluşturulma Tarihi: 2009

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): EĞİTİM,

Yazar(lar): OZAN DEMİR, Yasemin (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ÖĞÜLMÜŞ, Selahiddin (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı Eğitim Psikolojisi Programı Yayın Yeri: Ankara Yayın Niteleme Bilgileri: 2009


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Çocuk masallarında kişilerarası çatışma çözme süreci, Conflict resolution in fairy tales for children


Özet

Çatışmaya ilişkin var olan olumsuz yargılar, kişilerin deneyimleri sonucu ortaya çıkmış yanlış algıların sonucudur. Bu yanlış algılar yeni yaşam deneyimleri yaratarak değiştirilebilir. Araştırmada, çatışmaya ilişkin algıların ve çatışma çözme becerisinin oluşmasında çocuk masallarında geçen kişilerarası çatışma süreçlerinin çocuğun çatışma çözme becerisini destekleyecek niteliklere sahip olup olmadığını, erken çocukluk döneminde toplumsallaşma sürecinin başında sayılan çocuklarda çatışmayla ilgili olumlu algılar oluşturmanın ve onlara etkili çatışma çözme becerisi kazandırmanın masallar aracılığıyla olanaklı olup olmadığını anlayabilmek için masallarda geçen kişilerarası çatışma çözme süreçlerinin özelliklerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çocuğun bilişsel, dilsel, duygusal, toplumsal ve ahlak gelişimini desteklediği düşünülen masalların çocuğun çatışma çözme becerisi üzerinde etkili olabileceği varsayılarak masallarda yer alan çatışma çözme süreçlerini ortaya koymayı hedefleyen bu çalışmada, yayınevlerinde en çok satılan masal kitapları arasında olduğu düşünülen Masal Parkı, Masal Sokağı, Çikolatalı Masallar, Masal Ülkesi kitaplarında yer alan toplam 497 masal incelenmiş, bu masalların 126’sında kişilerarası çatışma saptanmıştır. Kişilerarası çatışma içeren bu masallardaki tarafların sayısı, taraflara destek olanların sayısı, çatışma nedeni, çatışma çözme biçimi, çatışmanın sonucu ve çatışmanın sonunda tarafların duygusu içerik çözümlemesi yöntemiyle incelenmiştir. Çatışmaların nedenleri ve çatışma çözme yöntemleri ile ilgili kategorilerin oluşturulmasında Johnson ve Johnson (1991)’ın çatışma çözme yöntemleriyle ilgili oluşturduğu 5’li modelden; çatışmanın nedenlerine ilişkin kategoriler için de Schrumpf, Crawford ve Bodin (2007), Türnüklü (2006) ve Öğülmüş
iv
(2006)’ün çalışmalarında yer alan Glasser’ın kontrol kuramından yola çıkılarak oluşturulan çatışma nedenleri listesinden yararlanılmıştır. Belirlenen kategoriler çerçevesinde incelenen masallardaki çatışma çözme sürecine ilişkin analizler Excel 2003 ve SPSS programlarıyla (frekans ve yüzde dağılımları, kategorlierin birbirleriyle ilişkisi) saptanmıştır. Masallardaki kişilerarası çatışmaların nedenleri incelendiğinde, masalların % 55’inde (n=69) “karşılanmayan psikolojik gereksinimler” den; % 39’unda (n=49) “farklı değerler”den; % 6’sında (8) “kıt kaynaklar”dan kaynaklanan çatışmalar tespit edilmiştir. Masallardaki kişilerarası çatışmaların çözüm biçimlerine bakıldığında, masalların % 34’ünde (n=43) “güç kullanma”; %29’unda (n=37) kategori dışı; % 16’sında (n=20) “uzlaşma”; % 11’inde (n=14) “geri çekilme”; % 6’sında (n=8) “uyma”; % 3’ünde (4) “işbirliği”; çözüm biçimleri kullanılmıştır. Masalların %56’sı (n=73) kazan-kaybet; %17’si (n=22) kazan-kazan; %10’u (n=13) kaybet-kaybet ile sonuçlanmıştır. Kişilerarası çatışma içeren masalların % 17’sinin (n=21) ise sonucu belli değildir. Masallarda kişilerarası çatışma sonunda tarafların duygularıyla ilgili geçen sözcükler dikkate alınarak elde edilmiş veriler incelendiğinde masalların %48’inde (n=61) olumsuz; %17’sinde (n=21) olumlu duyguları ifade eden sözcüklere yer verildiği; %35’inde (n=44) ise duygu bildiren herhangi bir sözcüğe yer verilmediği görülmüştür. Araştırmadan elde edilen bulgular, incelenen masallardaki çatışma çözme biçimlerinin %51’inin çocuğa kazandırılmak istenilen yapıcı çatışma çözme yaklaşımından uzak olduğunu göstermektedir. Masallarda yer alan kişilerarası çatışma çözme biçimleri ve sonuçları farklı olmakla birlikte güç kullanma yöntemi ile kazan-kaybet sonucunun ağırlıkta olması çocuk yazını içerisinde yer alan tüm masalların çocuğun gelişimini destekleyecek nitelikte olmadığını göstermektedir.


İçindekiler

İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR..................................................................................................................i ÖNSÖZ........................................................................................................................ii ÖZET...........................................................................................................................iii SUMMARY..................................................................................................................v İÇİNDEKİLER...........................................................................................................vii ÇİZELGELER.............................................................................................................ix BÖLÜM I......................................................................................................................1 GİRİŞ...........................................................................................................................1 Problem.....................................................................................................................1 Amaç.........................................................................................................................5 Önem.........................................................................................................................5 Sayıltılar....................................................................................................................6 Sınırlılıklar.................................................................................................................6 Tanımlar....................................................................................................................6 BÖLÜM II.....................................................................................................................7 KURAMSAL ÇERÇEVE............................................................................................7 ÇOCUK YAZINI.......................................................................................................7 Kitapların Çocuk Gelişimine Etkileri.....................................................................7 Dil Gelişimine Etkisi............................................................................................7 Bilişsel Gelişime Etkisi........................................................................................9 Kişilik Gelişimine Etkisi.......................................................................................9 Toplumsal Gelişime Etkisi................................................................................11 Sorun Çözme Becerisine Etkisi.......................................................................12 Masal.......................................................................................................................16 Masalların Eğitici İşlevi.........................................................................................17 Masallarla İlgili Yapılmış Araştırmalar................................................................23 Yurt Dışında Yapılmış Çalışmalar..................................................................23 Yurt İçinde Yapılmış Çalışmalar......................................................................24 ÇATIŞMA................................................................................................................27 Çatışmanın Tanımı ve Özellikleri....................................................................27 Kişilerarası Çatışma.........................................................................................29 Çatışma Çözmede Temel Beceriler...............................................................32 Çatışma Çözme Sürecinde Duyguların Önemi............................................34 Kişilerarası Çatışmaların Nedenleri....................................................................35 Çatışma Çözme Biçimleri.....................................................................................40 Çatışmanın Sonuçları...........................................................................................46 Çocuklarda Çatışma Çözme................................................................................47 Çocuklarda Amaç ve Davranış İlişkisi............................................................50 Çocuklarda Duygu ve Davranış İlişkisi..........................................................51 Çocuklarda Duygu ve Amaç İlişkisi................................................................52 Akran-Kardeş ve Aile ile Yaşanan Çatışmalar..............................................53 Çatışmayla İlgili Yapılmış Araştırmalar..............................................................55 Yurt Dışında Yapılmış Araştırmalar................................................................55 Yurt İçinde Yapılmış Araştırmalar...................................................................57 BÖLÜM III..................................................................................................................61 YÖNTEM...................................................................................................................61 ARAŞTIRMA MODELİ..........................................................................................61 İçerik Analizinin Temel Özellikleri...................................................................62  

ARAŞTIRMANIN ÖRNEKLEMİ...........................................................................63 VERİLERLE İLGİLİ KATEGORİLER..................................................................63 Çatışma Nedenleriyle İlgili Kategoriler...........................................................64 Çatışma Çözme Biçimleriyle İlgili Kategoriler...............................................69 Çatışmanın Sonuçlarıyla İlgili Kategoriler......................................................72 Çatışmanın Sonunda Tarafların Duygularıyla İlgili Kategoriler..................73 Çözümleme Birimlerinin Belirlenmesi............................................................75 Sayım Sisteminin Belirlenmesi........................................................................75 Güvenirlik............................................................................................................75 Geçerlik...............................................................................................................76 VERİLERİN TOPLANMASI..................................................................................76 VERİLERİN ANALİZİ............................................................................................77 BÖLÜM IV.................................................................................................................79 MASALLARDAKİ KİŞİLERARASI ÇATIŞMALARIN ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN BULGULAR, YORUM ve TARTIŞMA...................................................................79 Çatışmanın Varlığı................................................................................................79 Çatışmada Taraf Olanların Sayısı......................................................................81 Çatışan Tarafları Destekleyenlerin Sayısı.........................................................83 Kişilerarası Çatışmaların Nedenleri....................................................................85 Karşılanmayan Psikolojik Gereksinimlerden Kaynaklanan Çatışmalar....86 Farklı Değerler ve Önceliklerden Kaynaklanan Çatışmalar........................96 Kıt Kaynaklardan Kaynaklanan Çatışmalar................................................102 Kişilerarası Çatışmaların Çözüm Biçimleri......................................................108 Çatışmanın Sonucu............................................................................................127 Çatışma Sonunda Tarafların Duygusu............................................................134 TARTIŞMA...............................................................................................................137 BÖLÜM V.................................................................................................................140 SONUÇLAR VE ÖNERİLER................................................................................140 SONUÇLAR.........................................................................................................140 ÖNERİLER...........................................................................................................143 Uygulamaya Yönelik Öneriler........................................................................143 Yapılacak Araştırmalara Yönelik Öneriler...................................................144 KAYNAKÇA.............................................................................................................146 
ÇİZELGELER Çizelge 4.1. Masallardaki Kişilerarası Çatışma Dağılımları................................79 Çizelge 4.2: Masallarda Kişilerarası Çatışmalarda Taraf Olanların Dağılımı..81 Çizelge 4.2.1: Masallarda kişilerarası Çatışmalarda Taraf Olanların................82 Çizelge 4.3: Çatışan Tarafları Destekleyenlerin Dağılımı...................................83 Çizelge 4.3.1: Tarafları Destekleyenlerin Sayısının Kişilerarası Çatışma Çözme Biçimine Göre Dağılımı...............................................................................84 Çizelge 4.4: Kişilerarası Çatışmaların Nedenlerine Göre Dağılımı...................86 Çizelge 4.1: Karşılanmayan Psikolojik Gereksinimlerin Türüne Göre Dağılımları..................................................................................................................86 Çizelge 4.5: Kişilerarası Çatışmaların Çözüm Biçimlerine Göre Dağılımları.109 Çizelge 4.5.1: Çatışma Nedenlerinin Çözüm Biçimlerine Göre Dağılımı.......125 Çizelge 4.6: Çatışmaların Sonuçlarına Göre Dağılımı......................................127 Çizelge 4.6.1: Kişilerarası Çatışma Sonuçlarının Çatışmanın Nedenlerine Göre Dağılımı..........................................................................................................127 Çizelge 4.6.2: Kişilerarası Çatışma Sonuçlarının Çatışmanın Çözüm Biçimlerine Göre Dağılımı.....................................................................................128 Çizelge 4.7: Çatışma Sonrası Tarafların Duygularına Göre Dağılımı.............134


AçıklamalarHaklarNotlarKaynakçaAkal, A. (04-06 Ekim 2006). Çocuklar İçin Üretilen Edebiyat Kitaplarına Farklı Bakış Açılarından Çözümlemeci Bir Yaklaşım: Masal, Öykü ve Şiirlerle Liderlik Eğitimi. II. Ulusal Çocuk ve Gençlik yazını Sempozyumunda sunuldu, Ankara. Akdeniz, S. (04-06 Ekim 2006). Bir “Masal Metinleri İnceleme Modeli”Önerisi ve Uygulaması. II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumunda sunuldu, Ankara. Akkaya, N. (25-27 Nisan 2002). Ömer Seyfettin’in Bomba Adlı Öyküsündeki Şiddet Unsurları. Çocuk Edebiyatına ve Çocuk Hekimliğine Yansıyan Şiddet Sempozyumunda sunuldu, Eskişehir. Aksu, M. (29-30 Eylül 1988). Sorun Çözme Becerilerinin Geliştirilmesi. Sorun Çözme Yöntemleri Sempozyumunda sunuldu. Ankara. Alpöge, G.(1991). Çocuk ve Dil: Türkçede Sıfatların Kullanımı ve Çocuğun Gelişimi Açısından İncelenmesi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Anlak, Ş. ve Dinçer, Ç. (2005). Farklı Eğitim Yaklaşımları Uygulayan Okulöncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocukların kişilerarası Sorun Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38 (1), 149-166. Anupama J. (2008). Conflict Resolution Between Friends During Middle Childhood. The Journal of Genetic Psychology, 169 (2), 133–148. Aral N., Baran G., Bulut,Ş.,Çimen, S. (2000) Çocuk Gelişimi I, İstanbul: Ya-pa Yayın Pazarlama --------- (2000). Çocuk Gelişimi-II. İstanbul: Ya-Pa Yayınları. Arslan, C. (2005). Kişilerarası Çatışma Çözme ve Sorun Çözme Yaklaşımlarının Yükleme Karmaşıklığı Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Konya. Aslan, C. (04-06 Ekim 2006). Yazınsal Nitelikli Çocuk Kitaplarının Çocuğun Gelişimindeki Yeri. II. Ulusal Çocuk ve Gençlik yazını Sempozyumunda sunuldu, Ankara.--------- (2006). Türk Çocuk Yazınında Çocuk-Yetişkin Çatışmasının Yer Aldığı Kimi Yapıtların İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39 (2), 193-216. Atçakarlar, N. (Hazırlayan). (2007). Masal Parkı. (10. Basım). İstanbul: Timaş Yayınları. --------- (Hazırlayan). (2008). Masal Ülkesi. İstanbul: Timaş Yayınları. Atıcı, M. (2007). Altı, Yedi ve Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Çatışmalarını Çözmede Arkadaşlarının Yardımına ilişkin Görüşleri [Özet]. Enstitü Dergisi, 16 (2). Web : http://sosyalbilimler.cu.edu.tr/dergi.asp?dosya=432 10 Nisan 2009’da alınmıştır. Aydın, O. ( 2003) Okulöncesi Dönem Çocuğunun Gelişim Özellikleri Bölüm 14. Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar (Yayıma Hazırlayan: Müzeyyen Sevinç). İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. Bahadır, Ş. (2006). Romantik İlişkilerde Bağlanma Stilleri, Çatışma Çözme Stratejileri ve Olumsuz Duygu Durumunu Düzenleme Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Balcı, A. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma (3.Basım). Ankara: Pegem Yayıncılık. Barki, H., Montreal, H., and Hartwick J. (2004). Conseptualizing The Construct Of Interpersonal Conflict. The International Journal of Conflict Management, 15 (3), 216-244. Bell, M. Dawson , D., Neison J., and Savoie, C. (1997, May). Improving Primary Level Interpersonal Skills Through Conflict Resolution, Cooperative Learning and Children’s Literatüre. Master’s Action Research Project, Saint Xavier University and IRI/ Skylight. Bilgin, A. (2008). Okullarda Şiddeti Önlemede Bir Yöntem Çatışma Çözme. Bursa: Ezgi Kitabevi. Bilgin, N. (2006). Sosyal Bilimlerde İçerik çözümlemesi (2.Basım). Ankara: Siyasal Kitabevi. Binbaşıoğlu, C. (1995). Eğitim Psikolojisi. (9. Basım). Ankara: Yargıcı Matbaası. Bingham, A. (2004). Çocuklarda Sorun Çözme YeteneklerininGeliştirilmesi. (6. Baskı). (Çev. A. F. Oğuzkan). İstanbul: Doğan Ofset A.Ş. Boardman, S. K., Horowitz, S. V. (1994). Constructive Conflict Management. And Social Problems: An İntroduction. Journal Of Social Issues, 50 (1), 1-12. Boratav, P. N. (1994). Türk Halkbilimi, II : 100 Soruda Türk Folkloru : (İnanışlar, Töre ve Törenler, Oyunlar). (3. Basım). İstanbul: Gerçek Yayınevi. --------- (1995). Türk Halkbilimi I, 100 Soruda Halk Edebiyatı. İstanbul: Gerçek Yayınevi. --------- (1982). Folklor ve Edebiyat. İstanbul: Adam Yayınları. --------- (2007). Zaman Zaman İçinde. Ankara: İmge Kitabevi. Brown, R.B. (1992). Conflict Resolution: A Strategy for Reducing Physical Confrantation in Public Schools. Dissertation Abstracts International, 53 (4), 995-A. Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi. (1994). Masal. (c.15) İstanbul: Milliyet Gazetecilik. Campbell, L.A.J., Graziano, W.G. (2005). Methodologies for Studying Personality Processes in Interpersonal Conflict. International Negotiation, 10, 165-182. Carlsson-Paige, N. (bt). How One Book Made a Difference,Cambridge Voices. http://www.nancycarlssonpaige.org/articles2.html adresinden 20 Eylül 2009 tarhinde alınmıştır. Cecil, N.L, Roberts, P.L (1992) Developing Resiliency Through Children’s Literature. North Carolıne And Noldon: Mcfraland & Company,Inc Ceren, İ. (Hazırlayan). (2007). Masal Sokağı. (2. Basım). İstanbul: Timaş Yayınları. Cesur, S., Paker, O. (2007). Televizyon ve Çocuk: Çocukların TV Programlarına İlişkin Tercihleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.E-Sosder.Com, 6 (19), (106-125). Cevizci, A.(2000). Lise 3 Felsefe Ders Kitabı, Mega Yayınclıkık, Ankara. English, L.M. (2000). Children’s Literature for Adults: A Meaningful Paradox. Journal of Lifelong Learning, 9, p.13-23.Chen, D. W. (2003). Preventing Violence by Promoting the Development of Competent Conflict Resolution Skills: Exploring Roles and Responsibilities. Early Childhood Education Journal, 30 (4), 203- 209. Cornelius, H., Faire, S. (1994). Everyone Can Win. Australia: McPherson’s Prnting Group. Crick, N. and Dodge, K.A (1994, Jan). A Review and Reformulation of Social Information-Processing Mechanisms in Children's Social Adjustment. Psychological Buletin, 115(1), 74-101. Çelebi, N. (1994). Sosyoloji Nedir? (2.Basım). Ankara: Attila Kitabevi. Demiray, M. G.(1996). Anadolu’dan Masallar. Ankara: Gündoğan Yayınları. eobalı, N. (2005). Okul Çağında Çocuk GelişimOkullu Oldum”. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. tsch, M. (1993). Constructive Conflict Resolution: PriResearch. Journal of Social Issues, 50 (1), 13-32. ---- (1994). Constructive Conflict Resolution: PrincResearch. Journal of Social Issues, 50 (1), 13-32. tsch, M. and Coleman, P. T. (2006). The Handbook Of Conflict Resolution.Publishers. eci , H., Karadag, R. ve Yılmaz, F. (2008). İlköğretim ÖğrencileriŞiddet Algıları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (24), 351-368. enzo, P.M. (1989). A Study Of Cognitive Social Problem-Solving İn Preschool Children. UnpCarolina at Chapel Hill. web: http://proquest.umi.com/pqdweb?index=1&did=745034391&Srch Mode 1&sid=1&Fmt=2&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName= PQD&TS=11835396tarihinde alınmıştır. Yayınları. ---- (2007). Masalllar ve Masalsı Türler. İlkEskişehir: Anadolu Üniveristesi Yayınları.Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. Dökmen, Ü. (2005) Sanatta ve Günlük Yaşamda İletişim Çatışmaları ve Empati.(33. Baskı). İstanbul: Sistem Yayıncılık. --------- (2002). Varolmak Gelişmek Uzlaşmak. (5. Basım). İstanbul: Sistem Yayıncılık. --------- (2005). İletişim Çatışmaları ve empati (33. Basım). İstanbul: Sistem Yayıncılık Dunn, J., Herrera, C. (1997). Conflict Resolution With Friends, Siblings, And Mothers: A Developmental Perspective. Aggressive Behavior. 23 (5), p343-357. Dunn, J., Munn, P. (1987) Development Of Justification İn Disputes With Mother And Sibling. Developmental Psychology, 23 (6), 791-798. Eisenberg, A.R. and Garvey, C. (1981, Apr-Jun). Children's Use of Verbal Strategies in Resolving Conflicts. Discourse Processes, 4 (2) , 149-22. Eisenberg, N., Fabes, R.A., Nyman, M. Bernzweig, J., and Pinuelas, A. (1994, February). The Relations of Emotionality and Regulation To Children's Anger-Related Reactions. Child Development , 65 (1), 109-28. Eisenberg-B. N. (1979 June). The Relationship of Preschoolers' Reasoning about Prosocial Moral Conflicts to Prosocial Behavior. Child Development, 50 (2), p356-363. Elçin, Ş.(1993). Halk Edebiyatına Giriş. Ankara: Akçağ. Erden, M. ve Akman, Y. (1997). Eğitim Pisikolojisi Gelişim Öğrenme Öğretim. (2. Baskı). Ankara: Arkadaş Yayınevi. Fabes, R.A, Eisenberg, N. Smith. M. C. , And Murphy B. C. (1996, June). Gettting Angry At Peers: Associations With Linking Of The Provocateur. Child Development, 67 (3). 942-956. Fabes, R.A, Eisenberg, N. (1996). Getting Angry at Peers: Associations with Liking of the Provocateur. Child Development, 67 (3), p942-95. Fidan, N. (1985). Okulda Öğrenme ve Öğretme. İstanbul: Alkım Yayınevi . Fisher, R. (2000). Resolving Interpersonal Conflict. International Peace and Conflict Resolution. School of International Service. The American University. Web: http:// www.aupeace.org/files/Fisher_ ResolvingInterpersonalConflict.pdfadresinden 18 Şubat 2009’da alınmıştır. Gander, M., Gardıner, H.(2004). Çocuk ve Ergen Gelişimi. Ankara: İmge Kitabevi. Gelbal, S. (1991). Sorun Çözme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 6, 167-173. Geçtan, E. (1998). Psikanaliz ve Sonrası. (8. Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi. Gillespie, C.W. and Chick, A. (2001). Using Peers To Mediate Conflict Resolution İn A Heard Start Classroom. Childood Education, 77 (4), 192-195. Glasser, W. (1999). Kişisel Özgürlüğün Psikolojisi: Seçim Teorisi (Çeviren:Müge İzmirli), İstanbul : Hayat Yayıncılık. --------- (1999). Okulda Kaliteli Eğitim. (Çeviren: Ulaş Kaplan). İstanbul: Beyaz Yayınları. Gökçe, O.(2006). İçerik Analizi. Ankara: Siyasal Kitabevi. Gökduman, N.A. (Hazırlayan). (2007). Çikolatalı Masallar. İstanbul: Timaş Yayınları. Gökler, B. (04-06 Ekim 2006). Gelişim Sürecinde Dilin Yeri ve Önemi; Dil Gelişimini Etkileyen Süreçler. Ulusal Çocuk ve Gençlik yazını Sempozyumunda sunuldu, Ankara. Görgü, A. (04-06 Ekim 2006). Masalların Çocuğun Bilişsel ve Duyuşsal Gelişimine Etkisi. II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumunda sunuldu, Ankara. Gözaydın, N. (1991). Folklor Dünyasından. Ankara: Yargı Yayınları Graham, J., Argyle, M. Fuanham, A. (1980 Dec). The Goal Structure of Situations. European Journal of Social Psychology,10 (4), p345-366. Güler, A. (2006). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Duygusal Zekâ Düzeyleri İle Sorun Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Günes, H. (2006). Grimm Masallarının Çocuklar Üzerindeki Etkileri, Doktora Tezi Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eskişehir. Güven, N. , Bal, S. (2000). Dil Gelişimi ve Eğitim. İstanbul: Epsilon Yayınları.Güney, E.C. (1971). Folklor ve Halk Edebiyatı: Özellikleri Sözlü Gelenekleri ve Yazılı Örnekleri. İstanbul : MEB, 1971. --------- (1966). Folklor ve Eğitim. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Talim Ve Terbiye Dairesi Yayınları. --------- (1948). En Güzel Türk Masalları. İstanbul: Varlık Yayınları. Gürbüz, U.(2002). Şiddetin Dilsel Boyutu. Çocuk Edebiyatına ve Çocuk Hekimliğine Yansıyan Şiddet Sempozyumu’nda sunuldu. Osmangazi Üniversitesi, 084, 216-220. Gürkaynak, İ., Gözütok, D., Akipek, Ş., Bağlı, T., Erhürman, T. ve Özdemir U. F. (1998). Yurttaş Olmak İçin. İstanbul: Umut Vakfı. Hartup, W., Laursen, B., Stewart, M. I., Eastenson, A. (1988-Dec.). Conflict and the Friendship Relations of Young Children. Child Development, 59 (6), p. 1590-1600. Hatun, Ş., Etiler, N., Gönüllü, E. (2003). Yoksulluk ve Çocuklar Üzerindeki Etkileri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 46, 251-260. How Children Problem Solve. ( 2001, Apr/May). Scholastic Parent& Child, 8 (5). Web:http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN =4352103&site=ehost-live adresinden 11 Mayıs 2008’de alınmıştır. Howe, N., Rinaldi, M., Jennings, M. ve Petrakos, H. (2002, Sep-Oct.). Constructive and Destructive Sibling Conflict, Pretend Play, and Social Understanding. Child Deveopment, 73 (5),1460-1473. İlleez, M. (2006). İlköğretim 4. ve 5. sınıf Öğrencilerinin Yaşadığı Çatışmalar ve Bu Çatışmaların Çözüm Stratejilerinin Sosyal Yapılandırmacılık Kuramına Dayalı Olarak İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Jan, P. (1995). Young Children’s Conflicts With Peers And Siblings: Gender Effects. Child Study Journal, 25 (3). Jensen, C., Lauri A., Gleason, K. A., Adams, R., Malcolm, K. T. (2003, Dec.). Interpersonal Conflict, Agreeableness, and Personality Development. Journal of Personality, 71 (6), 1059-1086. Jensen-C., Lauri A., Graziano, W.G. (2005). Methodologies for Studying Personality Processes in Interpersonal Conflict. International Negotiation,10 (1), 165-182.web:http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=13&hid=108&sid= 6359edca-8f9b-4b71-a508-e77f65d98310%40sessionmgr7&bdata= JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=a9h&AN=17751162 adresinden 23 Ocak 2009’da alınmıştır. Johnson, C., Ford, R., Kaufman, J. (2000, Sep). Emotional Reactions To Conflict Do Dependence And Legitimacy Matter. Social Forces, 79 (1), p.107-137. Johnson, D. W. and Johnson, F. P (1991). Joining Together. Boston: Allyn And Bacon. Johnson, D. W. and Johnson, R. T. (1994). Constructive Conflict İn The Schools. Journal of Social Issues, 50 (1), 117-137. --------- (1996a). Reducing School Violence Through Conflict Resolution. NASSP Bulletin, 80 (579), p11. --------- (1996b). Conflict Resolution and Peer Mediation Programs in Elementary and Secondary Schools: A Review of The Research. Review of Educational Research, 66 (4), 459-506. --------- (1994,Spring). Constructive Conflict in the Schools. Journal of Social Issues. 50 (1), p117-137. http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=3&hid=103&sid=d221cd75-0153-4485-ba76-9ebf9ce9f652%40sessionmgr103&bdata= JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ %3d%3d#db=a9h&AN=9406221441 Johnson, D. W., Johnson, R. , Mitchell, J. (2001). Effectiveness Of Conflict Managers İn An İnner-City Elementary School. The Journal Of Educational Research, 89 (5), p280-285. Johnson, D. W., Johnson, R. T., Dudley, B., Magnuson, D. (1995) Training Elementary School Students to Manage Conflict. Journal of Social Psychology, 135 (6), p673-686. Johnson, D. W., Johnson, R. (1996, May-June). Effectiveness Of Conflict Managers İn An İnner-City Elementary School. Journal Of Educational Research, 89 (5), P280-285). Johnson, D.W. and Johnson, R. T. (1989). Cooperation and Competition: Theory and Research. Edina, MN: İnteraction Book Company. Johnson, D.W., Johnson, R., Dudley, B., Açıkgöz, K.(1994, Dec.) Effects ofConflict Resolution Training on Elementary School Students. Journal of Social Psychology, 134 (6), p803-817. Johnson, J., Reed, F. (1996). Improving Students Ability To Resolve Conflict. Unpublished Master’s Thesis, Saint Xavier University&IRI/Skylight, Chicago. Joshi, Anupama.(2008, Jun). Conflict Resolution Between Friends During Middle Childhood. Journal of Genetic Psychology, 169 (2), p133-148. Juan, S. R. (2006). Studying Preschool Friendship Quality: A Story Completion Task To Examine Young Children’s Mental Models Of A Specific Best Friendship. unpublished doctorate thesis. The University Of Wisconsin - Madison. web:http://proquest.umi.com/pqdweb?index=1&did=1176551071& SrchMode= 1&sid=2&Fmt=2&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&V Name=PQD&TS=1183547774&clientId=41947 internet adresinden 22 Mayıs 2008 tarihinde alınmıştır. Kagan, M (1993). Estetik ve Sanat Dersleri. (A. Çalışlar, Çev.). Ankara: İmge Kitabevi. Kamaraj, I.; Aktan K. E.(2006) Erken Çocukluk Dönemi ‘Barış’ Değerine Evrensel Bir Bakış I. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 19 . web:http://egitimdergi.pamukkale.edu.tr/makale/say%C4%B119/10-ERKEN%20%C3%87OCUKLUK%20D%C3%96NEM%C4%B0.pdf adresinden 11 Temmuz 2009 tarihinde alınmıştır. Kantarcıoğlu, S. (1991). Eğitimde Masalın Yeri. Ankara: MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) Yayınları Öğretmen Kitapları; (169). Kapıkıran, N.A., İvrendi., A. B. Adak, A. (2006) Okulöncesi Çocuklarında Sosyal Beceri: Durum Saptaması. Pamukkale Üniveristesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19. web:http://egitimdergi.pamukkale.edu.tr/makale/say%C4%B119/3-OKUL%20%C3%96NCES%C4%B0%20%C3%87OCUKLARINDA%20SOSYAL%20BECER%C4%B0.pdf adresinden 03 Kasım 2008 tarihinde alınmıştır. Karahan, F. (2008). Bir İletişim ve Çatışma Çözme Beceri EğitimiProgramı’nın Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerine Etkisi Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(2), 169-186. Karasar, N. (1994). Bilimsel Araştırma Yöntemi (5. basım). Ankara: Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd. Karatay,H.(2007-Yaz), Dil Edinimi ve Değer Öğretimi Sürecinde Masalın Önemi ve İşlevi, Türk Egitim Bilimleri Dergisi, 5(3), 463-475. Karip, E. (2003). Çatışma Yönetimi (3. basım). Ankara: Pegem Yayıncılık. Kasap, Z. (1997). İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Düzeye Göre Sorun Çözme Başarısı İle Sorun Çözme Tutumu Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Kavalcı, Z. (2001). Çatışma Çözme Becerileri Eğitimi Programının Üniversite Öğrencilerinin Çatışma Çözme Biçimleri Üzerindeki Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Kavcar, C. (1999). Edebiyat ve Eğitim. (3. Basım). Ankara: Engin Yayınevi. Kavcar, C., Oğuzkan, F. (1987). Türkçe Öğretimi. Eskişehir Anadolu Üniveristesi Yayınları 96.Kıray, G. (30 Eylül-1 Ekim 2004). Geleneksel Çocuk Masallarının Eğitimsel Değeri.. I. Halkbilim Sempozyumunda sunuldu. (Yayıma Hazırlayanlar: Koçkar,T. ve Erdemir E ). Eskişehir. Konar, E. (04-06 Ekim 2006). Çocuk Gelişiminde Kitabın Önemi, II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumunda sunuldu. (Yayıma Hazırlayan Prof Dr. Sedat Sever).Ankara. Korkmaz, H. (2002). Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenmenin Yaratıcı Düşünme, Sorun Çözme ve Akademik Risk Alma Düzeylerine Etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Koruklu, N. (1998). Arabuluculuk Eğitiminin İlköğretim Düzeyindeki Bir Grup Öğrencinin Çatışma Çözme Davranışlarına Etkisinin İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Köklü, N. (25-27 Kasım 1996). Üniversite Ögrencilerinin İstatistik KaygıPuanlarına Etki Eden Faktörler. Devlet İstatistik Enstitüsü Araştırma Sempozyumunda sunuldu, Ankara. Kulaksızoğlu, A. (2003). Kişisel Gelişim Uygulamaları (1. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Kültür ve Toplumsal Kurumlar (b.t) Web:www.egitek.meb.gov.tr/aok/aok_kitaplar/AolKitaplar/Sosyoloji_2/1.pdf adresinden 5 Mart 2008 tarihinde alınmıştır. Laible, D., Carlo, G., Torquati, J. And Ontai, L. (2004). Children’s Perceptions Of Family Relationships As Assessed İn A Doll Story Completion Task: Links To Parenting, Social Competence and Externalizing Behavior. Social Development. 13:4, 551-569. Luke, J.L., Myers, C. M.(1994, Winter). Toward Peace: Using Literature To Aid Conflict Resolution. Childhood Education, 71(2).p. 66-69. web:http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=17&hid=108&sid= 6359edca-8f9b-4b71-a508e77f65d98310%40sessionmgr7&bdata= JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=a9h&AN=9501102987 adresinden 19 Şubat 2009 tarihinde alınmıştır. Marshall, G. (Hazırlayan). (1999). Sosyoloji Sözlüğü. (Çevirenler: Osman Akınhay, Derya Kömürcü). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Martin, M. and Greenwood, C.W. (2002). Çocuğunuzun Okulla İlgili Sorunlarını Çözebilirsiniz. (3. Basım). (Çev. F. Zengin Dağıdır). İstanbul, Sistem Yayıncılık. Mayer, B. (2000). The Dynamics Of Conflict Resolution. San Francisco: Jossey-Bass. Web: http://www.amazon.com/gp/reader/078795019X/ref= sib_dp_pt/104-8894631-7033563#reader-link adresinden 4 Mart 2008 tarihinde alınmıştır. McGuire, S., Manke, B., Eftekhari, A., Dunn, J.(2000, April). Children's Perceptions of Sibling Conflict During Middle Childhood: Issues and Sibling (Dis)similarity Social Development, 9 (2) p273-190. Mitchell, R.C. (bt). Constructive Management of Conflict in Groups. Web: http:// www.csun.edu/~hfmgt001/cm_gp.htm adresinden 10 Mayıs 2009’da alınmıştır. Morrison, G. M., Furlong, M. J., And Morrison, R. L. (1994). School ViolenceTo School Safety: Reframing The İssue For School Psychologists. School Psychology Review, 23 (2), 236-256. Morrison, L., Kamps, D., Garcia, J., Parker, D., and Dunlap, G. (2001). Peer Mediation and Monitoring Strategies to Improve Initiation and Social Skills for Students with Autism. Journal of Positive Behavior Interventions, 3 (4), 237-251. Mountrose, P.(2000). 6 İle 18 Yaş Çocuklarıyla Sorunları Çözmede 5 Aşama. (Çeviren: S. Can) İstanbul: Kariyer Yayıncılık İletişim. Murphy, B.C., Eisenberg, N., Merrill P. (1996, Jan). Provoked By A Peer: Children's Anger-Related Responses And Their. Citation. Quarterly, 42 (1), p.103, 21p. Murphy, B. C., Eisenberg, N. (1997). Young Children's Emotionality, Regulation and Social Functioning and Their Responses When They Are Targets of a Peer's Anger.Citation Only. Social Development, 6 (1), p.18-36. Murphy, Bridget C., Eisenberg, Nancy. (2002, Nov). An Integrative Examination of Peer Conflict: Children’s Reported Goals, Emotions, and Behaviors. Social Development, 11 (4), p. 534-557. Newman, R.S., Murray, B., Lussier, C. (2001-Jun). Confrontation With Aggressive Peers at School: Students' Reluctance to Seek Help From the Teacher. Journal Of Educational Psychology, 93 (2), 398-410. Oğuzkan, A. F. (1997). Yerli ve Yabancı Yazarlardan Örneklerle Çocuk Edebiyatı. (5. Basım). Ankara: Gül Yayınevi. Oğuzkan, A.Ferhan(1981). Eğitim Terimleri Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu. Ödemir, H. (1996-1997) Halk Edebiyatı Lisans Ders Notları. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Ankara. Öğülmüş, S. (1991). İçerik Çözümlemesi. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 24 (1), 213-228. --------- (2002). Ailede Çatışma Çözme Eğitimi, 2001 Yılı Aile Raporu (Yayına Hazırlayan: İrfan Çayboylu). Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları Genel Yayın No: 120, 193-207. --------- (2004). “Güdülenme Kuramları” Dersi İçin Hazırlanan yüksek lisansders notları: Ankara Üniversitesi. --------- (2006). Kişilerarası Sorun Çözme Becerileri ve Eğitimi. (3. Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık. Öner, U. (1987). Bibliyoterapi. Ankara Üniveristesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 20, 1-2. --------- (2000). Çatışma Çözme ve Arabuluculuk Eğitimi. İlkğöretimde Rehberlik. (Editör: Yıldız Kuzgun) (2. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. --------- (2007-Mayıs). Bibliyoterapi. Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 7. Öner, U., Yeşilyaprak, B. (04-06 Ekim 2006). Bibliyoterapi: Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programlarında Çocuk Edebiyatından Yararlanma. II. Ulusal Çocuk ve Gençlik yazını Sempozyumu (Gelişmeler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri)’nda sunuldu. Özmert, E.N. (2006). Erken Çocukluk Gelişiminin Desteklenmesi-III: Aile. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2006; 49: 256-273. Web: http://csh.dergisi.org/pdf/pdf_CSH_219.pdf adresinden 6 Nisan 2009 tarhinde alınmıştır Öztürk, Ç. (bt). Çocuk Edebiyatı, Anadolu Üniversitesi Yayınları. 12. Ünite. Web: www.aof.edu.tr/kitap/ioltp/2275/unite12.pdf adresinden 18 Mayıs 2007 tarihinde alınmıştır. Pekkaya, B.F. (1994). Arabulucu Yolu İle Çatışmalara Çözüm Bulma, Arabuluculuk Eğitiminin Okullarda Uygulanması ve Bu Eğitimin Öğrencilerin Benlik Gelişmelerine, Liderlik Becerilerine, Saldırgan Davranışlarına ve Algıladıkları Sorun Miktarına Etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Peseschkian, N. (1986). Doğu Hikayeleriyle Psikoterapi: 100 Örnek Vakada Eğitim ve Kendi Kendine Yardım. (Çeviren: Hürol Fışıloğlu). İstanbul: Beyaz Yayınları. Piaget, J. (1972). The Moral Judgement of the Child. London: Routledge and Kegan Paul. Poole, C., Miller, S.A., and Church, E.B. (2004, Jan/ Feb). How Children Learn Through Conflicts. Early Childhood Today, 18 (4) .Püsküllüoglu, A. (1994). Arkadaş Türkçe Sözlük. Ankara: Akçag Yayınları. Rahim, M. A. (1985). Referent Role And Style of Handling İnterpersonal Conflict. Journal of Social Psychology, 125, 79-86. --------- (2002). Toward A Theory Of Managing Conflict. International Journal Of Conflict Management. 13 (3), 206-236. Rahim, M. Bunztman A., Gabriel F. White D. (1999, April). An Empirical Study Of The Stages Of Moral Development And Conflict Management Styles. International Journal Of Conflict Management. 10 (2), 154-171 Ramani, G. B. (2005). Cooperative Play And Sorun Solving İn Preschool Children. Unpublished Doctorate Thesis. University Of Pittsburgh. Http://Proquest.Umi.Com/Pqdweb?İndex=0&Did=1079667781&Srchmode=1&Sid=1&Fmt=2&Vınst=PROD&Vtype=PQD&RQT=309&Vname=PQD&TS= 1183547444&Clientıd=41947 İnternet Adresinden 01.04.2007 tarihinde alınmıştır. Rehber, A., Atıcı, M. (2009). İlköğretim ikinci Kademe Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeylerine Göre Çatışma Çözme Davranışlarının İncelenmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (1), 323–342. web:http://sosyalbilimler.cukurova.edu.tr/dergi.asp?dosya=574 adresinden 03 Ocak 2009 tarihinde alınmıştır. Richard A., Fabes, R.A., Eisenberg, N., Smith, M.C. and Mnrphy B. C. (1996) Getting Angry at Peers: Associations with Liking of the Provocateur. Child Development, 67, 942—956 Roger, T. and Johnson, D.W. (1988). Cooperative Learning. Web: http:// www.context.org/ICLIB/IC18/Johnson.htm adresinden 30 Nisan 2008’de alınmıştır. Rotenberg, K. J. (1985, March). Causes, Intensity, Motives, and Consequences of Children's Anger From Self-Reports. Journal of Genetic Psychology, 146 (1), 101-6. Sakallı, N.(2006). Sosyal Etkiler. (2. Baskı). Ankara: İmge Yayıncılık. Schrumpf, F., Crawford, D. K., and Bodine, R. J. (2007). Okulda Çatışma Çözme ve Akran Arabuluculuk. (Çeviren Gül Akbalık, Dilek Karaduman). Ankara: İmge Yayınları. Seçer, Z., Çağdaş, A., Seçer, F. (2006). Çocukların Okul Ortamındaki Ahlakive toplumsal Kuralları Ayırtetme Becerisinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20. Senemoğlu, N. (2005). Gelişim Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya /(11. baskı). Ankara : Gazi Kitabevi. Seval, H. (2006). Çatışmanın Etkileri ve Yönetimi. Sosyal Bilimler Dergisi. (15). Web:http://www.manas.kg/pdf/sbdpdf15/Makaleler/20.pdf adresinden 18 Mayıs 2007 tarihinde alınmıştır. Sever, S. (2002). Çocuk Kitaplarında Yansıtılan Şiddet. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 35 (1-2), 24-37. --------- (2003). Çocuk ve Edebiyat. Ankara: Kök Yayınevi. Sever, S., Dilidüzgün, S., Neydim, N. ve Aslan, C. (2007). İlköğretimde Çocuk Edebiyatı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. Shantz, C.U.(1987, April). Conflicts Between Children. Child Development, 58 (2), 283-23. Sorenson, R. L., Morse, E. A., Savage, G. T. (1999, Jan). A Test Of The Motivations Underlying Choice Of Conflict Strategies İn The Dual-Concern Model. International Journal of Conflict Management , 10 (1), p.25-44.Stevens, R. (2003). Conflict Resolution and Peer Mediation: Underlying Values. Encounter, 16 (2), 52-56. Sweeney, B. and Carruthers, W. L. (1996). Conflict Resolution: History, Philosophy, Theory, And Educational Applications. The School Counselor, 43 (5), 326-344. Şevkin B.(2008). “Müzakere (Sorun Çözme) ve Arabuluculuk” Eğitim Programının İlköğretim 4. – 5. Sınıf Öğrencilerinin Çatışma Çözüm Stilleri ve Saldırganlık Eğilimleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Şirin, M. R. (1998). Çocukluğun Kozası. İstanbul: İz Yayıncılık. --------- (2000). Çocuk Edebiyatı. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları. Tapan, Ç. (2006). Barış Eğitimi Programının Öğrencilerin Çatışma Çözme Becerileri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniveristesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.Taştan, N. (2004). Çatışma Çözme ve Akran Arabuluculuğu Eğitimi Programlarının İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Çatışma Çözme ve Akran Arabuluculuğu Becerilerine Etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. --------- (2006). Çatışma Çözme Eğitimi ve Akran Arabuluculuğu. (Editör: Uğur Öner). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). Sözel, Yazılı ve Diğer Materyaller İçin İçerik Çözümlemesi ve Uygulama Örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayıncılık. Toygar, K. (1976). Türk Çocuk Edebiyatının Kaynağı Olarak Folklor. I. Uluslararası Türk Folklor Kongresi Bildirileri. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. Türk Dil Kurumu. (1988). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basım Evi. Türnüklü, A. (2006). Sınıf ve Okul Disiplinine Çağdaş Bir Yaklaşım: Onarıcı Disiplin: Okullarda Yaşanan kişilerarası Çatışmaları Yapıcı ve Barışçıl Olarak Yönetmek İçin Çağdaş Bir Model. Ankara: Ekinoks Eğitim Danışmanlık. Ungan, S.(2007). Fabl Türünün Çocuk Edebiyatındaki Yeri ve Günümüzde Bu Türden Yararlanma Olanakları. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 105-115. Uysal, Z. (2006). Çatışma Çözme Eğitim Programının Ortaöğretim Dokuzuncu Sınıf Düzeyindeki Öğrencilerin Çatışam Çözme Becerilerine Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Adana. Ülgen, G. (2004). Kavram Geliştirme: Kuramlar ve Uygulamalar. (4.baskı). Ankara: Nobel Yayınları. Üstün, E. (1994). “Çocuğun Yaşantısında Otorite Figürünün Önemi.” Okulöncesi Eğitimcileri İçin El Kitabı.(Editör: Şule Bilir). İstanbul: Ya- Pa Yayınları. Wei, Tu. (1999). Using Literatüre To Help Children Cope With Problems. Web: www.eric.ed.gov adresinden 17 Şubat 2009’da alınmıştır. Westlund, K., Horowitz, L., Jansson, L. , Ljunberg, T. (2008, Nov). Age EffectsAnd Gender Differences On Post-Conflict Reconciliation İn Preschool Children. Behaviour, 145 (11), P1525-1556. Why Stories Are İmportant. (2008 June) ACT Government Publication No. 08/0690. web: (www.parentlink.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0018/30861/ whystoriesareimportant.pdf) adresinden 3 Şubat 2009 tarihinde alınmıştır Wied, M., Branje, S. J. T., Meus, W. H. J.(2007, Jan-Feb.). Empathy and conflict resolution in friendship relations among adolescents. Aggressive Behavior, 33 (1), p48-55. Web:http://web.ebscohost.com/ehost/results?vid=18&hid=108&sid= 6359edca-8f9b-4b71-a508-e77f65d98310%40sessionmgr7&bquery= (TI+(empathy+AND+conflict+resolution))+and+(AU+(wied))&bdata=JmRiPWE5aCZ0eXBlPTEmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl adresinden 23 Ocak 2009’da alınmıştır. Yaldız, H.T. (2006). Masalların Çocuk Eğtim Açısından İncelenmesi, (Sarayönü Örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya. Yaşa, Y. (2007). Growing Up İn Chronic Poverty: A Gualitative Look At İts İmpacts On Children. Unpublished Thesis, Boğaziçi University Thesis Submitted To The İnstitude For Graduate Studies In Social Sciences, İstanbul. Yavuz, K.E. (2004). Ergenlik Döneminde Yaşam Becerileri Eğitimi Program ve Uygulamaları. Ankara: Ceceli Yayınları. Yavuz, M. H. (2002). Masallar ve Egitimsel İslevleri. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Yavuzer, H. (1988). Çocuk Psikolojisi. (4. Basım).İstanbul. Remzi Kitabevi. --------- (2002). Çocuk Eğtimi El Kitabı. (15.Baskı).İstanbul. Remzi Kitabevi. --------- (2002). Okul Çağı Çocuğu. (8.Basım). İstanbul. Remzi Kitabevi. --------- (2006). Çocuk ve Suç (11. Basım). İstanbul. Remzi Kitabevi. Yenen, Y. (2007). Cahit Uçuk’un Masallarında Dil ve Çocuk Eğitmi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İnönü Üniveristesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Malatya. Yener, M. (04-06 Ekim 2006). Masal Öykü ve Şiirlerle Duygu Eğitimi. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumunda sunuldu, Ankara.Yıldırım, A. (2007). Okulöncesi Eğitimde Türkçe Etkinliklerinde Uygulanan Öykü Tamamlama Tekniğinin Çocukların Sorun Çözme Becerisine Etkisi Konusunda Öğretmen Görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Eskişehir. Yıldırım, A., Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5. Basım). Ankara: Seçkin Yayıncılık. Yılmaz, H.(2002). Eğitime Yeni Bakışlar I. Murat Sünbül (Editör), Ailede Çocuğu Kötü Eğitimenin Yolları. Ankara. Mikro Yayınları, s. 7-12’deki bölüm. Yüksel, A. (2004). Empati Eğitim Programının İlköğretim Öğrencilerinin Empatik Becerilerine Etkisi. Uludağ Ünversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi XVII (2), 341-354.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31467
 • Online
  • Ziyaretçi: 215
  • Üye: 0
  • Toplam: 215

Detaylı İstatistikler