Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Adıyaman-Kahta Güneyi (Çalgan-Karaköprü-Alidağ) Mardin grubu karbonatlarının yeraltı jeolojisi ve petrol imkanlarının incelenmesi

Diğer Başlık: Investigation of subsurface jeology and petroleum possibilities of Mardin group carbonates in Southern Adiyaman-Kahta Area (Çalgan-Karaköprü-Alidağ Region)

Oluşturulma Tarihi: 01-03-2009

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Bilim (Genel), Jeoloji, Jeoloji mühendisliği. Kaya mekanikleri. Toprak mekaniği,

Yazar(lar): YAZAR, Berrin Belma (Yazar),

Emeği Geçen(ler): COŞKUN, Bülent (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2009 Yayınlandığı Sayfalar: 56 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Yeraltı, Mardin Grubu, Log, Sismik Kesit, Rezervuar, Korelasyon, Adıyaman Fayı, Bozova Fayı, Antiklinal, En Echelon Yapılar, Subsurface, Mardin Group, Log, Seismic Sections, Reservoir, Correlation, Adıyaman Fault, Bozova Fault, Anticline, En Echelon Structures


Özet

   Adıyaman’ın güneydoğusunda, Bozova civarında TPAO tarafından Mardin Grubu karbonatlarında 1995 yılında petrol keşfinin gerçekleşmesi ile inceleme bölgesinin önemi artmıştır. İnceleme alanında Üst Kretase ve Miyosen tektonik hareketleri önemli yapısal elemanlar, petrol oluşum, göç ve birikimi için uygun şartlar oluşturmuştur. Bunlardan en önemlileri yüzeyde izlenen Adıyaman ve Bozova fayları ile Karababa ve Gemrik antiklinalleridir. Ayrıca Üst Kretase ve Miyosen tektonik hareketleri yer altında da önemli yapısal elemanlar oluşturmuştur. Sağ yönlü yanal atımlı Bozova Fayı, yüzeydeki Kretase karbonatlarını içeren antiklinallerde çeşitli ölçeklerde fay ve kırıklar ile dolomitleşmeye neden olarak rezervuar özelliklerini geliştirmiştir. Bozova Fayı ile Adıyaman Fayı’nın kesişme noktasında oluşan sıkışma ve genişleme hareketleri Adıyaman’ın güneyinde D-B istikametinde uzanan en echelon yapılar ve petrol oluşumunun bulunduğu derin zonlar oluşturmuştur. Lopatin metodu ile Çemberlitaş-11 kuyusunda yapılan değerlendirmede, Adıyaman-Bozova dolaylarında petrol oluşum derinliği 2500 m dolaylarında bulunmuştur. Bölgede petrol üreten Mardin Grubu ve Karaboğaz Formasyonu’nun rezervuar özelliklerini belirlemek amacıyla yapılan arazi çalışmalarında bu formasyonlardan derlenen örneklerde yer yer gözeneklilik ve geçirgenlik gelişmeleri ile çörtleşme ve dolomitleşme tespit edilmiştir. Bu diyajenetik olaylar özellikle Bozova Fayı’nın etkisiyle meydana gelmiştir. Anadolu ve Arap plakalarının Üst Kretase ve Miyosen’de kuzeydeki sütür zonu boyunca çarpışması neticesinde Üst Kretase ve Miyosen yaşlı antiklinaller ve özellikle Üst Kretase-Paleosen zamanında derin zonlar oluşmuştur. Yapılan tektonik analizler neticesinde inceleme alanında Üst Kretase ve Miyosen yaşlı farklı elemanların olduğu ve bunların petrol birikimine etki ettiği tespit edilmiştir. Adıyaman-Bozova dolaylarının petrol potansiyeli Ölü Deniz Fayı’nın kuzeydoğuya devamı olan Adıyaman Fayı ile bunun bir kolu olan Bozova Fayı’nın aralarındaki tektonik ilişkilere bağlı olarak gelişmiştir. İnceleme alanında başlıca rezervuar kayaçlar Karaboğaz, Karababa-C ve Derdere formasyonları, kaynak kaya olarak ta Karaboğaz, Karababa-A, Calcispheres’li Derdere ile Paleozoyik yaşlı Bedinan formasyonlarıdır. Bu incelemede Adıyaman güneyinin petrol potansiyeli Üst Kretase-Miyosen tektonik hareketlerine bağlı olarak gelişen Adıyaman ve Bozova faylarının tektonik ilişkileri ile arazi örneklerinin ve laboratuar analizlerinin birlikte değerlendirilmesi şeklinde gerçekleştirilmiştir.İçindekiler

ÖZET . i

ABSTRACT . .ii

TEŞEKKÜR . .iii

SİMGELER DİZİNİ............................................................................................................. vii

ŞEKİLLER DİZİNİ............................................................................................................... ix

1. GİRİŞ. 1

1.1 Stratigrafi........................................................................................................................... 2

1.1.1 Mardin Grubu................................................................................................................ 2

1.1.1.1 Areban Formasyonu.................................................................................................... 2

1.1.1.2 Sabunsuyu Formasyonu.............................................................................................. 4

1.1.1.3 Derdere Formasyonu................................................................................................... 4

1.1.1.4 Karababa Formasyonu............................................................................................... 5

1.1.2 Karaboğaz Formasyonu................................................................................................. 5

1.1.3 Sayındere Formasyonu................................................................................................... 6

1.1.4 Kastel Formasyonu......................................................................................................... 6

1.1.5 Alt Germav Formasyonu............................................................................................... 6

1.1.6 Terbüzek Formasyonu................................................................................................... 7

1.1.7 Besni Formasyonu.......................................................................................................... 7

1.1.8 Üst Germav Formasyonu............................................................................................... 8

1.1.9 Gercüş Formasyonu....................................................................................................... 8

1.1.10 Midyat Grubu............................................................................................................... 8

1.1.11 Gaziantep Formasyonu................................................................................................ 9

1.1.12 Fırat Formasyonu......................................................................................................... 9

1.1.13 Adıyaman Formasyonu................................................................................................ 9

1.2 Tektonik Tarihçe............................................................................................................. 10

2. KAYNAK ÖZETLERİ..................................................................................................... 11

3. MATERYAL VE YÖNTEMLER................................................................................... 13

3.1 Çalışma Alanı................................................................................................................... 13

3.2 Coğrafik Konum.............................................................................................................. 14

3.3 Çalışma Amacı................................................................................................................. 14

3.3.1 Arazi çalışmaları........................................................................................................... 14

3.3.2 Labaratuar çalışmaları................................................................................................. 14

3.3.3 Değerlendirme çalışmaları............................................................................................ 15

4. ARAŞTIRMA BULGULARI.......................................................................................... 16

4.1 Ölçülü Stratigrafi Kesitleri (ÖSK).................................................................................. 16

4.1.1 Karababa Kesiti............................................................................................................ 16

4.1.1.1 Karababa Formasyonu............................................................................................. 18

4.1.1.2 Karaboğaz Formasyonu............................................................................................ 22

4.1.1.3 Sayındere Formasyonu.............................................................................................. 24

4.1.1.4 Bozova Formasyonu.................................................................................................. 25

4.1.1.5 Üst Germav Formasyonu.......................................................................................... 26

4.1.1.6 Fırat Formasyonu...................................................................................................... 26

4.1.1.7 Adıyaman Formasyonu............................................................................................. 27

4.1.2 Turuş Kesiti .................................................................................................................. 27

5. TEKTONİK....................................................................................................................... 30

5.1 Bozova Bölgesi.................................................................................................................. 30

5.2 Adıyaman Bölgesi............................................................................................................ 32

5.2.1 Kuyu verileri................................................................................................................. 33

5.2.2 Adıyaman Fayı.............................................................................................................. 34

5.2.3 Adıyaman bölgesi tektonik modeli............................................................................... 36

6. YERALTI İNCELEMELERİ......................................................................................... 39

6.1 Kuyular............................................................................................................................. 39

6.1.1 Çavuşu-1 Kuyusu......................................................................................................... 39

6.1.2 Şahabe-1 Kuyusu.......................................................................................................... 39

6.1.3 Çalgan-1 Kuyusu.......................................................................................................... 39

6.1.4 Yorum............................................................................................................................ 40

6.2 Sismik Kesitler.................................................................................................................. 40

6.2.1 Antiklinal yapılar.......................................................................................................... 42

7. İNCELEME ALANI PETROL İMKANLARI............................................................. 43

7.1 Rezervuar Kayalar.......................................................................................................... 43

7.1.1 Karaboğaz Formasyonu............................................................................................... 43

7.1.2 Karababa-C.................................................................................................................. 43

7.1.3 Derdere Formasyonu.................................................................................................... 43

7.1.4 Bedinan Formasyonu................................................................................................... 43

7.2 Kaynak Kayalar.............................................................................................................. 44

7.3 Örtü Kayalar.................................................................................................................... 44

7.4 İnceleme Alanında Yapıların Oluşması.......................................................................... 44

7.5 Petrol Oluşum Zonu......................................................................................................... 44

7.6 Petrol Oluşum Derinliği................................................................................................... 45

7.7 Petrol Oluşum Zamanı..................................................................................................... 47

7.8 Petrol Göçü....................................................................................................................... 48

8. DEĞERLENDİRME VE YORUM................................................................................ 49

9. TARTIŞMA....................................................................................................................... 50

10. SONUÇLAR.................................................................................................................... 52

KAYNAKLAR...................................................................................................................... 54

ÖZGEÇMİŞ........................................................................................................................... 56

 


AçıklamalarHaklarNotlarKaynakçaAydemir, A., Bahtiyar, I., Körpe, L. and Soyhan, O. 2006. Petroleum Generation Potential of the Karabogaz Formation in the Kahta Depression, Adiyaman, Southeastern Anatolia. TAPG Bulletin, 18/1, 1-16. Çemen, I. and Ediger, S. V. 1990. The Bozova Strike-Slip Fault of SE Turkey: An Example of a Reactivated Thrust Fault. Proocedings of 8th Turkish Petroleum Congress, 169-179. Coşkun, B. 1992a. Reasons for Temperature Variations in the Adiyaman Oilfields, SE Turkey. Proocedings of 9th Turkish Petroleum Congress, 373-389. Coşkun, B. 1992b. Oil Possibilities of the Mardin Group in the Adiyaman-Çemberlitaş-Bölükyayla Area, SE Turkey. Ank.Univ. Geol. Eng. Dept., PhD Thisis, 162 pgs. Coşkun, B. 2004. Arabian-Anatolian Plate Movements and Related Trends in Southeast Turkey's Oilfields. Energy Sources, 26, 987-1003.http://dx.doi.org/10.1080/00908310490494577 Duran, O. and Alaygut, D. 1992. Processes Responsible for Development of Porosity and Permeability in Reservoirs of the Adıyaman Region, SE Turkey. Proocedings of 9th Turkish Petroleum Congress, 390-406. Girdler, R.W. and Styles, P.1974. Two Stage Red Sea Flor Spreading. Nature, 247, 1-11.http://dx.doi.org/10.1038/247007a0 Horstnik, F. 1971. The Late Cretaceous and Tertiary Geological Evaluation of Eastern Turkey. Proocedings of 1th Turkish Petroleum Congress, 25-41. Keskin, C. 1982. Adıyaman Sahası Kretase ve Öncesi Stratigrafisi. TPAO Arşivi, No: 759. Köylüoğlu, M. 1986. Chronostratigraphy, Microfacies and Microfossils of the Autochthonous Units of the SE Anatolia. TPAO Education Report No: 9 Lisenbee, A.L. 1987. Tectonic Analysis of the Adiyaman to Hazro Region, SE Anatolia. TPAO Report No: 2236. Perinçek, D., Günay, Y. ve Kozlu, H. 1987. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Yer Alan Doğrultu Atımlı Faylarla İlgili Yeni Gözlemler. Proocedings of 7th Turkish Petroleum Congress, 89-103. Perinçek, D. and Çemen, I. 1989. The Structural Relationship Between The East Anatolian and Dead Sea Fault Zones in Southern Turkey. Tectonophysics, 172, 321-340. Sungurlu, O. 1974. Geology of the Northern Areas of District VI, SE Turkey. Proocedings of 2nd Turkish Petroleum Congress, 85-108. Şengör, A.M.C. 1998. Tectonics of Turkey . Proocedings of 3th International Turkish Geology Symposium, Abstract, 137. Tuna, D. 1974. Lithostratigraphic Nommenclature of District VI. TPAO Publication Series, 131 pgs.PMid:4424622 Yoldemir, O. and Perinçek, D. 1990. Paleocene Graben Occurrence and Tectonostratigraphic Findings in Western SE Anatolia. Proocedings of 8th Turkish Petroleum Congress, 113-127.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31467
 • Online
  • Ziyaretçi: 159
  • Üye: 0
  • Toplam: 159

Detaylı İstatistikler