Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Girişimsel kardiyoloji incelemelerinde hasta dozlarının farklı yöntemlerle ölçümü

Diğer Başlık: Patient dose measurement in interventional cardiological examinations with different techniques

Oluşturulma Tarihi: 2006

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Fizik, BİLİM,

Yazar(lar): ÇAĞLAN, Ayça (Yazar),

Emeği Geçen(ler): BOR, Doğan (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2006 Yayınlandığı Sayfalar: 88 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Radyasyon dozu, doz-alan çarpımı,girişimsel kardiyoloji, termolümünesans dozimetre, giriş dozu, etkin doz, radyokromik film. , Raditional dose, dose-area product, inteventional cardiology, thermoluminecance
dosmeter, entrance dose, effective dose, radiochromic film.


Özet

   Kardiyoloji incelemeleri doz ölçümü yönünden son derece karmaşıktır. Kullanılan
projeksiyon, diğer bir deyişle hastanın ışınlanan bölgesi sürekli değişir; ayrıca hasta
yatağının ve görüntü güçlendiricinin hareketleri nedeniyle ışınlama geometrisinin
değişimi önemli diğer bir faktördür. Işınlama sürekli (floroskopik) veya birbirini takip
eden statik görüntüler şeklinde elde edilir. Bu ışınlamalarda sistemin kVp, mA ve
ışınlama süresi hasta kalınlığına bağlı olarak sürekli değişir.
   Bu çalışmada amaç, kardiyolojik incelemeler sırasında hastanın maruz kaldığı dozu ve
bu incelemelerde hasta dozunun belirlenmesi için en etkin yöntemin hangisi olduğunu
saptamaktır. Hasta dozu ölçümlerinde farklı teknikler kullanılmıştır. Deterministik
etkiler dikkate alındığında cilt dozunun ölçümü gerekir ve bunun için TLD
(Termolüminesans Dozimetre) ve Gafkromik film detektörleri kullanılmıştır. Cilt dozu
veya DAP (Doz Alan Çarpımı) ölçümleri kullanılarak hesaplanan etkin dozdan
yararlanarak Stokastik riskler hesaplanmıştır.
   İncelemeler 5 farklı sistem ve toplam 325 hasta kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
İncelemelerde 10 projeksiyon kullanılmış olup hastanın cilt dozu, M4KDK sisteminin
küçük iyon odası, TLD ve gafkromik film kullanılarak ölçülmüştür. Hastanın her bir
bölgesinin etkin dozu, GD ve DAP ölçüm değerlerinin, Monte Carlo dönüşüm
faktörlerinin kullanıldığı PCXMC programına girilerek elde edilmiştir. Elde edilen
sonuçlar literatür değerleri ile karşılaştırılmıştır.

 Abstract

 Cardiological examinations are extremely complicated considering dose measurement. Used
projection, in other words the exposed area of patient, changes constantly; moreover, the
geometrical change in exposure due to the movements of patient-bed and image intensifier is
another important factor. Exposure is obtained as continous (floroscopic) or respective static
images. In these exposures, kVp, mA and exposure-time of the system changes constinously
according to patient thickness.
  The aim of this study is to determine the exposed dose of patinent during the cardiological
examinations and to find out the most efficient way of determining the patient-dose in these
examinations. Various techniques have been used in patient-dose mearurements. When the
deterministic effects are taken into consideration, the measurement of skin-dose is necessary,
and to do this, TLD (Thermoluminecance Dosemeter), and Gafcromic film detectors have been
used. Stochastic risks have been calculated using the effective-dose calculations obtained by
skin-dose and DAP (Dose Area Product) measurements.
  Examinations have been carried out using 5 different systems and total of 325 patients. In these
examinations 10 projections have been used and the patient skin-dose has been measured using
small ion chamber of M4KDK system, TLD and Gafcromic film. The effective dose of each
area of the patient has been calculated by entering ED and DAP measurement values to the
PCXMC program in which the Monte Carlo conversion factors are used. Obtained results have
been compared with the ones in the literature.


İçindekiler

ÖZET......................................................................................................................... i
ABSTRACT............................................................................................................. ii
ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR........................................................................................ iii
SİMGELER DİZİNİ .............................................................................................. vi
ŞEKİLLER DİZİNİ .............................................................................................. vii
ÇİZELGELER DİZİNİ ....................................................................................... viii
1.GİRİŞ .................................................................................................................... 1
2. KURAMSAL TEMELLER ............................................................................... 3
2.1 Kalp Damar Anjiyografisi................................................................................ 3
2.1.1 Koroner Anjiyo (CA) ..................................................................................... 5
2.1.2 Balon işlemi (PTCA,Percutaneus Transluminal Coronary) ...................... 6
2.1.3 Stent................................................................................................................. 6
2.1.4 Aritmi .............................................................................................................. 7
2.2 Anjiyografi Sistemi ........................................................................................... 8
2.2.1 X-ışını jeneratörü ve tüpü ............................................................................. 8
2.2.2 Görüntüleme sistemi ...................................................................................... 9
2.2.3 Anjiyografi sistemlerinde görüntünün eldesi ............................................ 10
2.3 Hasta Dozimetrisi............................................................................................ 11
2.3.1 Radyasyonun biyolojik etkileri ................................................................... 11
2.3.2 Organ dozlarının saptanması...................................................................... 14
2.3.3 Etkin Doz ...................................................................................................... 14
2.3.4 Hasta dozu ölçüm yöntemleri...................................................................... 15
2.3.4.1 Doz-alan çarpımı (DAP, Dose Area Product)......................................... 16
2.3.4.2 Giriş yüzey dozu (GD, Giriş Dozu).......................................................... 17
2.3.5 Radyokromik film ........................................................................................ 20
3. MATERYAL ve YÖNTEM.............................................................................. 21
3.1 İncelemelerde Kullanılan Anjiyografi Sistemleri......................................... 21
3.1.1 Performans testlerinde kullanılan test cihazları ...................................... 23
3.2 Kardiyoloji İncelemelerinin Sınıflandırılması.............................................. 24
3.3 Dozimetri Sistemleri ....................................................................................... 25
3.3.1 Doz-alan çarpımı (DAP) ölçümleri............................................................. 26
3.3.2 Cilt dozu ölçümleri....................................................................................... 27
3.4 Dozimetri Sistemlerinin Kalibrasyonları...................................................... 30
3.4.1 Diamentor Kalibrasyonu............................................................................. 31
3.4.2 Yatak azalımının belirlenmesi .................................................................... 32
3.4.3 Termolümünesans dozimetre kalibrasyonu .............................................. 33
3.4.4 Radyokromik film kalibrasyonu................................................................. 34
3.5 Etkin Doz Hesaplamaları ............................................................................... 36
3.6 Projeksiyonlar ................................................................................................. 39
3.7 Ölçüm Prosedürü ............................................................................................ 40
4. ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA ............................................... 44
4.1 Sistemlerin Performans Ölçümleri................................................................ 44
4.2 İncelemelere Göre Hasta Dağılımları............................................................ 45
4.3 Ortalama Hasta Dozlarının Farklı İncelemeler ve Sistemler İçin Birbiri
ile Karşılaştırılması ........................................................................................ 45

4.4 Tüm Sistem ve İncelemeler için Farklı Projeksiyonlarda Elde Edilen 

Değerlerin karşılaştırılması............................................................................54

4.5 Dozimetrik Tekniklerin Karşılaştırılması .................................................... 64
5. SONUÇ............................................................................................................... 68
KAYNAKLAR ...................................................................................................... 80
EKLER................................................................................................................... 84
EK1......................................................................................................................... 85
EK2......................................................................................................................... 86
EK3......................................................................................................................... 87
ÖZGEÇMİŞ........................................................................................................... 88 


AçıklamalarHaklarNotlarKaynakçaAnonymous. 2001. Cardiac catheterization equipment performance (Report No. 70). AAPM (American Association of Physics in Medicine) Bell, M., Berger, P., Menke, K., and Holmes, D. 1992. Balloon Angioplasty of Chronic Total Coronary Artery Occlusions: What does it cost in Radiation Exposure Time and Materials Cathet. Cardiovasc. Diagn., 25, 10-15.http://dx.doi.org/10.1002/ccd.1810250104 Bor, D., Sancak,T., Olgar,T., Elcim, Y., Adanali, A., Sanlidilek, U. and Akyar, S. 2004. Comparison of effective doses obtained from dose-area product and air kerma measurements in interventional radiology. Br J Radiol 77: 315-322.http://dx.doi.org/10.1259/bjr/29942833PMid:15107322 Bor D, 1999. Tanısal Radyolojide Hasta Dozlarının Saptanması. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 4: 443-452. Brahmavar, S., Miller, C. and Tidwell, L. 1995. Entrance Skin Exposures and Fluoroscopy Times in Cardiac Catheterization, Electrophysiology and Special X-Ray Patient Procedures. Med. Phys. 22(6), 947-951. Broadhead, D. A., Chapple, C. L., Faulkner, K., Davies, M. L. and McCallum, H. 1997. The Impact of Cardiology on the collective effective dose in the North of England. Br. J. Radiol. 70, 492-497.PMid:9227231 Cascade, P., Peterson, L., Wajskczuk, W. and Mantel, J. 1987. Radiation Exposure to Patients undergoing Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty. J. Am. Coll. Cardiol. 59, 996-997.http://dx.doi.org/10.1016/0002-9149(87)91143-X Clark, A L., Brennan, A. G., Robertson, L. J. and McArthur, J. D. 2000. Factors affecting patient radiation exposure during routine coronary angiography in a tertiary Referral centre Brit. J. Radiol; 73: 184-189.PMid:10884732 Cusma, J. T., Malcolm, R. B., Wondrow, M. A., Taubel, J. P., Holmes, D. R. 1999. Real-Time Measurement of Radiation Exposure to Patients During Diagnostic Coronary Angiography and Percutaneous Interventional Procedures. Journal of the American College of Cardiology 33, 427-435.http://dx.doi.org/10.1016/S0735-1097(98)00591-9 Dash, H. and Leaman, D. 1994. Operator Radiation Exposure during Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty. J. Am. Coll. Cardiol. 4, 725-728.http://dx.doi.org/10.1016/S0735-1097(84)80398-8 Donovan, M. B., Castellani, M. and Safian, R. D. 1997. Radiation Exposure to Patients Undergoing Diagnostic and Interventional Cardiac Catheterization Procedures. Catheterization and Cardiovascular Diagnosis. 42, 121-125.http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1097-0304(199710)42:2<121::AID-CCD4>3.0.CO;2-Fhttp://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1097-0304(199710)42:2<121::AID-CCD4>3.3.CO;2-Y Geise RA, O'Dea TJ. Radition dose in interventional fluoroscopic procedures. Applied Radiation and Isotopes 1999;50: 173-184http://dx.doi.org/10.1016/S0969-8043(98)00046-3 Giles, E. R. and Murphy, P. H. 2002. Measuring skin dose with radiochromic dosimetry film in the cardiac catheterization laboratory. Health Physics, 86(6);875-880http://dx.doi.org/10.1097/00004032-200206000-00017 Hagekyriakou, J. and Chaudri, M.A. 1988. Radiation Exposures to Patients during Cardiac Angiography and Coronary Angioplasty. In: Radiation Protection in Practice. Proc. 7th Int. Congr. of the International Radiation Protection Association, Sydney,732-735. Hansson, B. and Karambatsakidou, A. 2000. Relationships Between Entrance Skin Dose, Effective Dose and Dose Area Product for Patients in Diagnostic and Interventional Cardiac Procedures. Radiat. Prot. Dosim. 90, 141- 144.http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.rpd.a033104 Holmes, D., Wondrow, M., Gray, J., Vetter, R., Fellows, J. and Julsrud, P. 1990. Effect of Pulsed Fluoroscopy on Reduction of Radiation Dose in the Cardiac catheterizataion Laboratory. J. Am. Coll. Cardiol., 15, 159-162.http://dx.doi.org/10.1016/0735-1097(90)90193-S Huyskens, C. J., Hummel, W. A. 1995. Data analysis on patient exposure in cardiac angiography. Rad. Prot. Dosim. 57, 475-480. Hwang, E., Gaxiola, E., Vlietstra, E., Brenner, A., Ebersole, D., and Browne, K. 1998. Real-time Measurement of Skin Radiation During Cardiac Catheterization. Cathet. Cardiovasc. Diagn., 43, 367-370.http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1097-0304(199804)43:4<367::AID-CCD1>3.0.CO;2-6 Jones DG, Wall BF. 1985. Organ doses from medical X-ray exeminations calculated using Monte Carlo techniques. NRPB Report 186. London : HMSO Karpinnen, J., Parviainen, T., Servomma, A. and Komppa, K. 1995. Radiation Risk and Exposure of Radiologists and Patients during Coronary Angiography and Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty. Radiat. Prot. Dosim., 57,1-4,481-485. Le Heron, J. C. 1992. Estimation of effective dose to the patient during the medical X-ray examinations from measurements of the dose-area product. Phys Med Biol., 37, 2117-2126.http://dx.doi.org/10.1088/0031-9155/37/11/008PMid:1438564 Leung, K. C. and Martin, C. J. 1996. Effective Doses for Coronary Angiography. Br. J. Radiol., 69, 426-431.http://dx.doi.org/10.1259/0007-1285-69-821-426PMid:8705181 Neofotistou, V. 1997. Doses to Patients and Personnel during PTCA. In. Joint WHO/ISH Workshop on Efficacy and Radiation Safety in Interventional Radiology. BSF-ISH-178, 95-100. Maccia, C. 1997. An optimization study of cardiac interventional Radiology Procedures: An experience in France. ERPET, Madrid. Money, R. B. 2000. Skin dose to patients from international radiology and cardiology procedures with potentially long fluoroscopy times. Radiat. Prot. Dosim. 90, No:1-2. 123-126. Snell, R. S. 1991, Kilinik Anatomi Tapiovaara, M., Lakkisto, M. and Servomaa, A. 1997. PCXMC- A PC-based Monte Carlo Program for Calculating Patient Doses in Medical X-ray Examinations. Report STUK-A139 (Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK), Helsinki. Vano, E., Guibelalde, E., Fernandez J. M., Ten J. I. 1997. Patient Dosimetry in Interventional Radiology Using Slow Films. Br. J. Radiol. 70, 195-200.PMid:9135448 Vano, E., Gonzalez, L, Ten, J. I., Fernandez, J. M., Guibelalde, E. and Macaya, C. 2001. Skin dose and dose–area product values for interventional cardiology proceduresBrit. J. Radiol. 74, 48-55. Van de Putte, S., Verhaegen, F., Taeymans, Y. And Thierens, H. 2000. Correlation of patient skin doses in cardiac interventional radiology with dose-area product. Brit. J. Radiol. 73, 504-513.PMid:10884747 Webster, C. M., Hoges, D., Horrocks J. 2001. Investigation of radiation skin dose in interventional Cardiology. IAEA-CN-85/71. Radiological Protection of Patients in Diagnostic and Interventional Radiology, Nuclear Medicine and Radiotherapy. Vienna. Wise, K. N., Sandborg, M., Persliden, J., Carlsson, G. A. 1999. Sensitivity of coefficients for converting entrance surface dose and kerma-area product to effective dose and energy imparted to the patient. Phy. Med. Biol., 44,1937-1954.http://dx.doi.org/10.1088/0031-9155/44/8/307PMid:10473206 Zorzetto, M., Bernardi, G., Morocutti, G., and Fontenelli, A. 1997. Radiation Exposures to Patients and Operators During Diagnostic Catheterization and Coronary Angioplasty. Cathet. Cardiovasc. Diagn., 40,348-351http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1097-0304(199704)40:4<348::AID-CCD4>3.3.CO;2-4http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1097-0304(199704)40:4<348::AID-CCD4>3.0.CO;2-9


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31537
 • Online
  • Ziyaretçi: 145
  • Üye: 0
  • Toplam: 145

Detaylı İstatistikler