Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Organik toprak düzenleyicilerin toprağın enzim aktiviteleri ile buğday verim ve kalitesi üzerine etkileri

Diğer Başlık: Effect of organic soil conditioners on soil enzyme activities and yield and quality of wheat

Oluşturulma Tarihi: 01-09-2011

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): TARIM, BİLİM,

Yazar(lar): TAMER, Nihal (Yazar),

Emeği Geçen(ler): KARACA, Ayten (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2011 Yayınlandığı Sayfalar: 199 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Organik toprak düzenleyiciler, leonardit, toprak enzim aktivitesi, ekmeklik buğday, Triticum aestivum L., verim, verim öğeleri, organic soil conditioners, leonardite, soil enzyme activity, bread wheat, Triticum aestivum L., yield, yield components.

 

 


Özet

        Bu araştırma; 2007-2008 ve 2008-2009 yetiştirme dönemlerinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde yürütülmüştür. Bezostaja ekmeklik buğday çeşidi ile tesadüf parselleri deneme deseninde 11 uygulama konulu ve 4 tekerrürlü olarak yürütülen çalışmada; organik toprak düzenleyicilerin bazı toprak özelliklerine, topraktaki mikrobiyal canlılığın göstergesi olan C, N ve P döngülerinde yer alan enzim aktivitelerine ve buğdayın verim ve kalitesi üzerine etkilerini araştırmak ve birbirleriyle olan ilişkilerini karşılaştırmak amaçlanmıştır. 

Araştırmada; toprağın kimyasal parametreleri olarak; toplam azot (N), yarayışlı fosfor (P2O5), ekstrakte edilebilir potasyum (K2O), organik madde (OM), organik karbon (OC), C/N, pH, EC, kireç, biyokimyasal parametreleri olarak; alkali fosfataz, beta glikozidaz ve üreaz enzim aktiviteleri ve buğday verim ve kalite parametreleri olarak; protein, gluten, verim, bintane ağırlığı, bitki boyu, başak uzunluğu, başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı incelenmiştir. İki yıl süreyle yürütülen çalışmada, incelenen tüm karakterler yönünden yıllar arası farklılık önemli bulunmuş ve yıllar ayrı ayrı değerlendirilmiştir.

Uygulama konuları kimyasal (KM) içerikli olanlar ve tek başına organik (TBO) içerikli olanlar şeklinde kendi içlerinde gruplandırılmış ve istatistik analiz yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre yapılan varyans analizinde; her iki yılda da deneme topraklarında hem KM hem de TBO içerikli uygulamalarda belirlenen N, P2O5, K2O, OM, OC, C/N, pH parametrelerinin zamana bağlı olarak azaldığı ve istatistiksel olarak önemli olduğu belirlenmiştir. KM ve TBO içerikli uygulamalarda yine her iki yılda uygulamalara bağlı değişimin önemli olduğu, N, P2O5, K2O, OM, OC, C/N ve üreaz enzim aktivitesinin, kontrol, tek başına NP yada tek başına organik toprak düzenleyici içeren uygulamalara kıyasla, NP+organik toprak düzenleyici içeren BiyoSÜPERDAP, BiyoSÜPERDAP+yapraktan humik asit, tohum kaplama+DAP+yapraktan humik asit ve DAP+yapraktan humik asit uygulamalarının daha iyi sonuçlar verdiği saptanmıştır. Alkali fosfataz ve beta glikozidaz enzim aktivitelerinin zaman interaksiyonlarının, üreaz enzim aktivitesinin ise zaman ve uygulama inretaksiyonlarının önemli olduğu tespit edilmiştir. Buğday verim ve kalite parametrelerinin, KM ve TBO içerikli uygulamalarda denemenin ikinci yılında birinci deneme yılına göre önemli bir artış gösterdiği ve istatistiksel olarak önemli olduğu saptanmıştır. İlk yılın kurak ikinci yılın ise daha yağışlı geçmesi bu artışın temel sebebi olarak görülmüştür. Denemenin ekonomik analizinde her iki yılda da Tohum kaplama+DAP+ yapraktan humik asit ve DAP+yapraktan humik asit uygulamaları ekonomik olarak belirlenmiştir. Hem iyi sonuçlar vermiş olan hem de ekonomik olduğu belirlenmiş olan tohum kaplama+DAP+yapraktan humik asit ve DAP+yapraktan humik asit uygulamalarının en avantajlı oldukları tespit edilmiştir.

Abstract

       This research was carried out at the Ankara University, Faculty of Agriculture, Research and Application  farm during 2007-2008 and 2008-2009 growing seasons. In the present study, the effects of organic soil conditioners on some soil parameters, soil enzyme activities and yield and quality of wheat were studied in a field experiment with four plot replications and 11 applications in completely randomized parcel design and bread wheat varieties were used.

In this study variety of soil chemical characteristics such as total nitrogen (N), available phosphorus (P2O5), extractable potassium (K2O), soil organic matter (SOM), organic carbon (OC), C/N ratio, pH, EC, lime content, and biochemical characteristics such as alkaline phosphatase, beta glukosidase and urease enzyme activities and plant yield and quality parameters such as protein content, gluten, yield, thousand grain weight, plant height, spike lenght, number of grain per spike, grain weight per spike of parameters of wheat yield and quality were studied. The results obtained from different parameters per year were significantly different therefore, result were evaluated separately in the basis of year.

Applications including chemical treatments (CT), and single organic treatments (SOT) were grouped and evaluated separetely for statistical analysis. The results showed that CT and SOT gave similar trends and N, P2O5, K2O, OM, OC, C/N, pH significantly decreased with time for both years. The applications “BioSUPERDAP”, “BioSUPERDAP+foliar application of humic acid”, “K-humat coated seed+DAP+foliar application of humic acid”, “DAP+foliar application of humic acid” gave better results compared to control, single NP and single organic soil conditioner for N, P2O5, K2O, OM, OC, C/N ratio and urease enzyme activity. These parameters analyzed for CT and SOT showed significant differences. Time interactions of alkaline phosphatase and beta glukosidase enzyme activities, and application x time interactions of urease enzyme activity were statistically found to be significant. Wheat yield and quality parameters for CT and SOT were evaluated for different years. In the second year, wheat yield and quality parameters showed a significant increase compared to the results of the first year which may be attributed to higher precipitation in the second year of the experiment. “K-humat coated seed+DAP+foliar application of humic acid” and “DAP+foliar application of humic acid” indicated that these applications were better in terms of the results of their economic analysis and suggested as the most advantageous applications for a better wheat agriculture.

 

 


İçindekiler

ÖZET ………………………………………………………………………….

i

ABSTRACT …………………………………………………………………...

ii

TEŞEKKÜR …………………………………………………………………..

iii

KISALTMALAR…. ………………………………………………………….

vi

ŞEKİLLER DİZİNİ …………………………………………………………..

vii

ÇİZELGELER DİZİNİ ………………………………………………………

xiv

1. GİRİŞ………………………………………………………………………..

1

2. KAYNAK ÖZETLERİ …………………………………………………….

6

2.1 Buğday Verim ve Kalitesi Üzerine Yapılmış Çalışmalar………………

6

2.2 Organik Madde ve Enzimler Üzerine Yapılmış Çalışmalar…………...

17

3. MATERYAL VE YÖNTEM ……………………………………………...

26

3.1 Deneme Alanı ve Özellikleri ……………………………...……………...

26

3.1.1 Deneme alanı ……………………………………………………………

26

3.1.2 İklim özellikleri …………………………………………………………

26

3.1.3 Organik toprak düzenleyiciler ve toprak özellikleri………………….

28

3.2 Materyal …………………………………………………………………...

29

3.3 Yöntem ………………………………………………………………….…

30

3.3.1  Tarla denemelerinin kurulması, yürütülmesi ve örnekleme………...

30

3.3.2  Toprak analiz yöntemleri………………………………………………

33

3.3.3 Mikrobiyolojik analiz yöntemleri………………………………………

34

3.3.4 Organik toprak düzenleyicilerin analiz yöntemleri…………………...

34

3.3.5  Buğdayda belirlenen bazı verim parametreleri………………………

36

3.3.6 Değerlendirme ve istatistik analizleri………………………………….

37

4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA…………………………..

38

4.1  Toprak Verimlilik Parametrelerinin Değerlendirilmesi………………

38

4.1.1 Toplam azot……………………………………………………………...

38

4.1.2 Yarayışlı fosfor…………………………………………………………..

47

4.1.3 Ekstrakte edilebilir potasyum……………………………………….....

54

4.1.4 Organik madde………………………………………………………….

62

4.1.5 Organik karbon………………………………………………………....

73

4.1.6 Karbon azot oranı (C/N)……………………………………………......

81

4.1.7  pH………………………………………………………………………..

89

4.1.8  EC………………………………………………………………………..

95

4.1.9 Kireç……………………………………………………………………...

101

4.2 Toprak Enzim Aktivitelerinin Değerlendirilmesi……………………….

104

4.2.1 Alkali fosfataz enzim aktivitesi…………………………………………

104

4.2.2 Beta glikozidaz enzim aktivitesi……………………………………......

112

4.2.3 Üreaz enzim aktivitesi…………………………………………………..

120

4.3 Buğday Verim ve Kalite Kriterlerinin Değerlendirilmesi……………...

127

4.3.1 Bitki boyu………………………………………………………………..

127

4.3.2 Başak uzunluğu……………………………………………………….....

133

4.3.3 Başakta tane sayısı……………………………………………………....

136

4.3.4 Başakta tane ağırlığı…………………………………………………….

139

4.3.5 Bintane ağırlık…………………………………………………………...

144

4.3.6 Protein…………………………………………………………………....

147

4.3.7 Gluten…………………………………………………………………….

152

4.3.8 Verim…………………………………………………………………….

156

4.4 Denemenin Ekonomik Analizi……………………………………………

160

4.4.1 Tarla denemesinin 2007-2008 (I.Yıl) yetiştirme dönemi uygulamaların ekonomik analizleri………………………………….

160

4.4.2 Tarla denemesinin 2008-2009 (II.Yıl) yetiştirme dönemi uygulamaların ekonomik analizleri..………………………………...

163

4.5. Özellikler Arasındaki İlişkiler (Korelasyon) …………………………...

166

5. SONUÇ ……………………………………………………………………..

183

KAYNAKLAR ………………………………………………………………..

188

ÖZGEÇMİŞ …………………………………………………………………..

199

 


AçıklamalarHaklarNotlarKaynakça Topal, A. ve Soylu, S. 1997. Buğday Çeşitlerinde Tohumun Başakta Bulunuş Yerinin Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi. Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(14); 106-115. Tomer N.K., Khanna, S.S., Gupta, A.F., 1984. Transformation of Mixture of Missouri Rock Phosphate and TSP in Calcareous Soil Applied After Incubation with Organic Matter. Hayrana Agriculture University Journal of Research, XIV, 324-333. Tatar, Ö. 2009. Buğdayda (Triticum Aestivum L.) Sapa Kalkma Döneminde Meydana Gelen Kuraklığın Başak Oluşumu ve Bazı Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi Cilt II. Poster Bildirileri. 19-22 Ekim. Hatay.http://dx.doi.org/10.1097/00010694-197806000-00003 Taşyürek, T., Gökmen, S., Temirkaynak, V. ve Sakin, M.A. 1999. Sivas-Şarkışla Koşullarında Buğday, Arpa ve Tritikalenin Verim ve Verim Unsurları Üzerine Bir Araştırma. Orta Anadolu'da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları, S. 616–620, 8–11 Haziran 1999, Konya.Tan, K.H., 1978. Variotions in Soil Humic Compounds, As Related to Regional and Analyitical Differences. Soil Science, 125(6):351-358. Tamer, N. Karaca, A. 2006. Gidya ve Linyitin Toprağın Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20 (38): 14-22. Şipal, S. 1994. Gidyada Bulunan Humin Asitlerine Demir ve Çinkonun Bağlanması ile Oluşturulan Organomineral Komplekslerin Bitki Gelişimine Etkileri Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), Çukurova Üniversitesi, Adana. Speir, T.W. 1977. Studies on A Climosequence of Soil in Tussock Grass.11.Urease, Phosphatase and Sulfatase Activities of Topsoils and Their Relationships with Other Properties Including Plant Available Sulfur. J. Sci., 20;159-166.http://dx.doi.org/10.1017/S0014479701003118 Soylu, S., Topal, A., Sade, B. ve Akgün, N. 1999. Konya Şartlarında Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi 13(20); 60-73.Singh, K.N. and Sharma, D.P. 2001. Response of Wheat to Nitrogen and Potassium in Saline Soils. Expl. Agric., 37; 417-427. Simeonova, N. and S. Todorova. 2010. Humus Content and Humus Fractions After Long-Term Systemic Mineral and Organic-Mineral Fertilization on Mollic Fluvisols. International Soil Science Congress on "Management of Natural Resources to Sustain Soil Health And Quality". Ondokuz Mayis University. Samsun-Turkey. May 26-28, 2010. S: 198Sepehr, E., Z. Rengel and Mh.R. Sadaghiani. 2010. Phosphorus Efficiency of Two Wheat Cultivars (Triiticum Aestivum) and White Lupin (Lupinus Albus) in Different Sources of P. International Soil Science Congress on "Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality". Ondokuz Mayis University. Samsun-Turkey. May 26-28, 2010. S: 213 Sağlam, M.T., A. Adiloğlu ve K. Bellitürk. 2004. Buğday Bitkisine Farklı Zamanlarda Uygulanan Azotlu Gübrenin Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkisi. Türkiye 3. Ulusal Gübre Kongresi. Tarım-Sanayi-Çevre, S: 257-260. 11-13 Ekim 2004, Tokat. Richards, L.A.1954. Diagnosis and İmprovment of Saline and Alkali Soils. U.S.Dept.Agr.Handbook 60. Rao, A. C. S., Smith, J. L., Jandhyala, V. K., Papendick, R. J. and Parr, J. F. 1993. Cultivar and Climatic Effects on The Protein Content of Soft White Winter Wherat. Argon. J., 85: 1023-1028. Posner, E. S. and A. N. Hibbs, 1997. Wheat Flour Milling. American Association of Cerel Chemists, Incorpotation, Pp.341. Pomeranz, Y. 1987. Modern Cereal Science and Technology. Vch Publishers, Incorporation, Pp.486.Poehlman, J.M. 1987. Breeding Field Crops, Van Nostrand Reinhold Company Inc. 115 Fifth Avenue New York.Peterson, C.J., R.A. Graybosch, P.S. Boenziger and A.W. Grambacher. 1992. Genotype and Environment Effects on Quality Characteristics of Hard Red Winter Wheat. Crop Science, 32: 98-103.http://dx.doi.org/10.2135/cropsci1992.0011183X003200010022x Peker, İ. 1978. Düşük Değerlikli Demirciköy Linyitinden Azotlu Gübreler Hazırlanması. Doktora Tezi (Basılmamış), İtü, Maden Fakültesi, İstanbul. Pascual, J.A., Hernandez, T., Garcya, C. ve Ayuso, M. 1998. Enzymatic Activities in An Arid Soil Amended with Urban Organic Wastes: Laboratory Experiment, Bioresource Technology, 64, 131-138.http://dx.doi.org/10.1016/S0960-8524(97)00171-5 Paul, E.A. And F.E. Clark, 1989. Soil Microbiology and Biochemistry.Academic Pres, C.A., California, USA.Öztürk, A. ve Akten, Ş. 1999. Kışlık Buğdayda Bazı Morfofizyolojik Karakterler ve Tane Verimine Etkileri. Tr. J. Of Agriculture and Forestry 23; 409-422. Özkaya, H. ve Kahveci, B. 1990. Tahıl ve Ürünleri Analiz Yöntemleri. Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları, No:14, S. 1-152, Ankara. Öztürk, A. ve Akaya, A. 1996. Kışlık Buğdayda Verim ve Verim Öğeleri ve Fenolojik Dönemler Arasındaki İlişkiler. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27(3) 350-368. Özdemir, N., Kızılkaya, R. ve Sürücü, A. 2000. Farklı Organik Atıkların Toprakların Üreaz Enzim Aktivitesi Üzerine Etkisi. Ekoloji Çevre Dergisi 37: 23-26. Özcan, F., O. Erekul ve C. Konak. 2004. Farklı Organik ve Mineral Azot Gübrelemesinin Ekmeklik Buğdayda Protein ve Aminoasit Miktarına Etkisi. Türkiye 3. Ulusal Gübre Kongresi. Tarım-Sanayi-Çevre, S: 391-398. 11-13 Ekim 2004, Tokat. Özberk, İ, Özberk, F ve Öktem, A. 2002. Harran Ovası Koşullarında Ekmeklik Buğday Bölge Verim Denemelerinde Bazı İstatistik Analizler.Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(3), 111-118. Özbek, H., Kaya, Z., Gök, M., Kaptan, H. 1993. Toprak Bilimi. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 73, Ders Kitapları No: 16. Okur, N. ve Çengel, M. 1995. Tarımsal Kökenli Organik Atıklar (Prina, Cibre ve Karasu) ile Çöp Gübresinin Toprak Solunumu ve Bazı Toprak Enzimleri Üzerine Etkileri. İlhan Akalan Toprak ve Çevre Sempozyumu, Cilt 2, S 168-178, Ankara. Olsen, S.R., Cole, V., Watanabe, F.S. and Dean, L.A. 1954. Estimation of Available Phosphorus in Soils by Extraction with Sodium Bicarbonate U.S. Dept. of Agr. Cir. 939. Washington, D.C.http://dx.doi.org/10.1016/S0038-0717(97)00061-8Naseby, D.C. and Lynch J.M. 1997. Rhizopshere Soil Enzymes As Indicators of Perturbation Caused by Enzyme Substrate Addition and Inoculation of a Genetically Modified Strain of Pseudomonas Fluorescens oın Wheat Seed. Soil Biology & Biochemistry 29, 1353-1362. Mülayim, M. ve Topal, A. 1991. Ekmeklik İki Buğday (Triticum Aestivum L.) Çeşidinde Farklı Tohum Miktarı ve Sıra Aralığı Uygulamasının Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkileri. Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(2); 84-98. Mut, Z., N. Aydın, H.O. Bayramoğlu ve H. Özcan. 2007. Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum Aestivum L.) Genotiplerinin Verim ve Başlıca Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Omü Zir. Fak. Dergisi, 2007,22(2):193-201Munsuz, N. ve Akyıldız, R. 1979. Afşin-Elbistan Bölgesi Linyit Kömürü Yataklarından Elde Edilen Gidyaların Bölge Topraklarının Kıvam Limitleri Üzerinde Bir Araştırma. Türk Toprak İlmi Derneği 7 ve 8. Bilimsel Toplantı Tebliğleri, S; 420-431. Moallemi, S., Haghnia, G.H. and Fotovat A. 2010. Effect of Organic Matter, Zinc and Copper on The Concentration of Some Micronutrients in Soil and Wheat Plant. International Soil Science Congress on "Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality". Ondokuz Mayis University. Samsun-Turkey. May 26-28, 2010. S: 203Mert, B. ve Çiftçi, C.Y. 2003. Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Farklı Azot Dozlarının Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Ens., Yüksek Lisans Tezi. 37 Syf., Ankara.http://dx.doi.org/10.2135/cropsci1995.0011183X003500060013x Mckendry, A.L., P.B.E. Mcvetty and L.E. Evans. 1995. Selection Criteria for Combining High Grain Yield and High Grain Protein Concentration in Bread Wheat. Crop Sci. 35:1597-1602.http://dx.doi.org/10.1007/BF00257634Mengel, K., Schmeer, H., 1985. Effect of Straw, Cellulose and Lignin on The Turnover and The Availability of Labelled Ammonium Nitrate. Biol. Fert. Soils 1,175-181.Martens, D.A., Jonson, J.B. and Frankberger, W.T. 1992. Production and Persistance of Soil Enzymes with Repeated Addition of Organic Residue. Soil Sci., 153; 53-61.http://dx.doi.org/10.1097/00010694-199201000-00008 Marschner, P., Kandeler, E., Marschner, B., 2003. Structure and Function of The Soil Microbial Community in a Long Term Fertilizer Experiment. Soil Biology & Biochemistry 35 (2003) 453-461.http://dx.doi.org/10.1016/S0038-0717(02)00297-3 Loomıs, W.D and Durst, R.W. 1991. Boron and Cell Walls Curr. Topics Plant Biochem. Physiol.10, S, 149-178, USA.http://dx.doi.org/10.2135/cropsci1982.0011183X002200030038xhttp://dx.doi.org/10.1080/00103629709369830 Loffler, C.M. and R.H. Busch. 1982. Selection for Grain Protein, Grain Yield and Nitrogen Partitioning Efficiency in Hard Red Spring Wheat. Crop Sci. 22:591-595.Lobartini, J.C., Oriolı, G.A., Tan, K.H. 1997. Caracterstics of Soil Humic Acid Fractions Seperated by Ultrafiltration. Commun. Soil Sci. Plant Anal, 28 (9&10); 787-796. Laic, C.M., Liu, K.L., Jeng, G.L. and Helen, W. 2002. Effects of Fertilization Management on Soil Enzyme Activities Related to The C, N, P and S Cycles in Soils. Symposium No. 12, S, 1382, Thailand. Liu, K.L., Lai, C.M. and Helen, W. 2002. Soil Enzyme Activities As Indicators Agricultural Soil Quality. Symposium No. 32, S, 1386, Thailand. Kün, E. 1996. Serin İklim Tahılları (III. Basım). A. Ü. Zir. Fak. Yayın No: 1451, Ders Kitabı: 431. 322 Sayfa. Kün, E. 1988. Serin İklim Tahılları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları. No:1032 Ders Kitabı, 299, S. 322, Ankara. Köksal, H., Sivri, D., Özboy, Ö., Başman, A. ve Karacan, H. 2000. Hububat Laboratuarı El Kitabı. Hacettepe Üni. Mühendislik Fakültesi Yayınları Yayın No : 47, Ankara. Korkut, K.Z., Saglam, N., Başer, I., 1993. Ekmeklik ve Makarnalık Buğdaylarda Verimi Etkileyen Bazı Özellikler Üzerine Araştırmalar. Trakya Üniv. Tekirdağ Zir. Fak. Dergisi, 2 (2): 111-118. Kırtok, Y., Genç, İ. ve Çölkesen, M. 1987. Icarda Kökenli Bazı Arpa Çeşitlerinin Çukurova Koşullarında Başlıca Tarımsal Karakterleri Üzerinde Araştırmalar. Tübitak Türkiye Tahıl Sempozyumu, 6-9 Ekim 1987, TOAG, S. 83-90, Bursa. Kınacı, G., Budak, Z., Kutlu, İ., Tarhan, P., Tavas, N., Gıcı, B.N., Gündüz, F., Bozkuş, C. ve Kınacı, E. 2008. Değişik Olgunlaşma Süreli Buğday Çeşitlerinin Eskişehir Koşullarına Adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma. Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, S. 93-100, Konya.Keçeli, A. 2006. Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum Aestivum L.) Çeşitlerinde Vernalizasyonun Gelişme Dönemleri ve Verime Etkileri. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış). 60 S., Ankara. Kaydan, D. ve Yağmur, M. 2008. Van Ekolojik Koşullarında Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum Aestivum L.) Çeşitlerinin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 14 (4); 350-358.Kaya, Z. 1982. Çukurova Bölgesinde Yaygın Bazı Toprak Serilerinde Fosforun Statüsü ve Toprak-Bitki Sistemindeki Dinamiği. Doçentlik Tezi (Basılmamış), Çukurova Üniversitesi, Adana. Kaya, P. ve Haktanır, K. 2005. Gidya, Linyit ve Bunlardan Elde Edilecek Humik Asit Uygulamalarının Buğday Verimi ile Toprağın Biyolojik Aktivitesi Üzerine Etkisi..Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Lisans Bitirme Tezi.Katkat, A.V., Çelik, N., Yürür, N. ve Kaplan, M. 1987. Ekmeklik Cumhuriyet–75 Buğday Çeşidinin Azotlu ve Fosforlu Gübre İsteğinin Belirlenmesi. Türkiye Tahıl Simpozyumu, S. 583–592, 6–9 Ekim 1987, Bursa. Kasap, Y. 2002. Effect of Water Stress with a Basal Fertilizer Application on Yield and Yield Component of Wheat At Different Growth Stages. Fertilizers in Content with Resource Management in Agriculture, pp. 512-522, 13th International Fertilizer Symposium, June 10-13, 2002, Tokat, Turkey. http://dx.doi.org/10.1007/s00374-005-0056-3 Karacalar, B. 2008. Organik Tarımda Bitki Besleme ve Toprak Düzenleyici Olarak Kullanılan Girdilerin Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi. Fen Bilimleri Enst. Toprak Abd: Yüksek Lisans Tezi. Karaca, A., Turgay, C., Tamer, N. 2006. Effects of a Humic Deposit (Gyttja) on Soil Chemical and Microbiological Properties and Heavy Metal Availability. Biology and Fertility of Soils 42: 585-592. Karabatak, İ. 2006. Organik Madde Uygulamalarının Kireçli Topraklarda Mineral Fosfor Fraksiyonlarına Etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi. Fen Bilimleri Enst. Toprak Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi.Kahrıman, F. ve Egesel, C.Ö. 2011. Farklı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Agronomik ve Kalite Özellikleri Bakımından Değerlendirilmesi. Odu Fen Ve Mühendislik Dergisi (2011), Cilt:1, Sayı.1, 16-27 Kahraman T., Avcı, R., Öztürk, İ. ve Babaoğlu. M. 2008. Bezostaya-1/ Sadovo-1 Geriye Melezin Farklı Genotiplerinin Verim ve Kalite Yönünden Değerlendirilmesi. Ülkesel Tahıl Sempozyumu, S: 595-600, 2-5 Haziran 2008, Konya. Kacar, B. 1990. Gübre Analizleri. Gsaş-İstanbul Gübre Sanayi A.Ş. Ankara Üniversitesi Basımevi. 249s. Johnson, V.A. 1978. Breeding For Yield and Protein Content in Hard Winter Wheat. Cereal Foodsworld 23:84-86. Kacar, B. 1977. Bitki Besleme. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayynlary, 637. Ankara. 318s.Joergensen, R.G., Meyer, B. and Mueller, T. 1994. Time Course of The Soil Microbial Biomass Under Wheat. A One Year Field Study. Soil Biol. Biochem. 26: 987-994.http://dx.doi.org/10.1016/0038-0717(94)90113-9 Jackson, M.L. 1962. Soil Chemical Analysis Prentice Hall. Inc. Cliffs., Usa. Jackson, M., 1958. Soil Chemical Analysis. Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs, New-Jersey, USA. Hofmann, E. and Hoffman, G.G. 1966. Die Bestimmung Der Biologischen Tatigkeit in Boden Mit Enzymethoden. Reprinted from Advanced in Enzymology and Related Subject of Biochemistry, 28; 365-390. Hoffman, G.G. und Teicher, K. 1957. Das Enzyme System Unserer Kultur Boden 7, Proteçsan 11. Zeitschrift Für Pfalanzone-Nahrrung und Bodenkunde, 77 (122), Bond. Gök, M., Doğan. K., Anlarsal. A. E., Colkan. A., Tansı. V., Tangolar. S., Bilir. H. 2004. Farklı Yeşil Gübre Bitkileri Uygulamalarının Bağ Vejetasyonu Altında Toprakta Azot Mineralizasyonuna ve Biyolojik Aktiviteye Etkisi. Türkiye 3. Ulusal Gübre Kongresi, Tarım- Sanayi-Çevre Tokat Gök, M. 1987. Einsflus Energiereicher Subtrate (Cellulose Oder Stroh)Und O2- Partialdruck Auf Quantitaet und Qualitaet Der Denitrifikation Eines Sandigen Lehms.Doktora Tezi Hohenheim Üniversitesi(Frg).http://dx.doi.org/10.2134/agronj1982.00021962007400010033xGoos, R.J., Westfall, D.G., Ludwick, A.E. and Goris, J.E. 1982. Grain Protein Content As an İndicator of Sufficiency for Winter Wheat. Agronomy J., 74:130-133. Gezgin, S., Dursun, N. ve Hamurcu, M. 1999. Farklı Fosforlu Gübre ve Çinko Dozlarının Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri. Orta Anadolu'da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları, S. 249–258, 8–11 Haziran 1999, Konya. Gençtan, T. ve Sağlam, N. 1987. Ekim Zamanı ve Ekim Sıklığının Üç Ekmeklik Buğday Çeşidinde Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi. Türkiye Tahıl Sempozyumu, 171-183, 6-9 Ekim, Bursa. Gençtan, T. ve Balkan, A. 2006. Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum Aestivum L. Em Thell) Çeşitlerinde Ana Sap Ve Fertil Kardeşlerin Bitki Tane Verimi ve Verim Öğeleri Yönünden Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 13(1); 17-21. Genç, İ., Yağbasanlar, T. ve Özkan, H. 1993. Akdeniz İklim Kuşağına Uygun Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar. Makarnalık Buğday Mamülleri Sempozyumu, 30 Kasım-3 Aralık, S. 127-141, Ankara. Genç, İ., Kırtok, Y., Ülger, A.C. ve Yağbasanlar, T. 1987. Çukurova Koşullarında Ekmeklik (T. Aestivum L. Em Thell) ve Makarnalık (T. Durum Desf) Buğday Hatlarının Başlıca Tarımsal Karekterleri Üzerine Araştırmalar. Tübitak Türkiye Tahıl Sempozyumu, 6-9 Ekim 1987 TOAG, S. 71-83, Bursa.Genç, İ., 1978. Tahıllarda Tane Veriminin Fizyolojik ve Morfolojik Esasları. Ç. Ü. Zir. Fak. Yıl., 8 Sayı:1, 1-3. Geçit, H.H. 1982. Ekmeklik Buğday (Triticum Aestivum L.Em Thell) Çeşitlerinde Ekim Sıklıklarına Göre Birim Alan Değerleri ile Ana Sap ve Çeşitli Kademedeki Kardeşlerin Tane Verimi ve Verim Komponentleri Üzerine Araştırmalar. Doçentlik tezi (Basılmamış). Ankara Üniversitesi, 91 s., Ankara. Fischbeck, G., Heyland, K.U., Knauer N, und Diepenbrock, W. 1999. Spezieller Pflanzenbau. Verlag Eugen Ulmer Stuttgart, 523 S. Feil, B. 1999. Beziehung Zwischen Dem Kornertrag und Den Konzentrationen Von Protein, Phosphor und Kalium in Den Körnern Von Sommerweizensorten. Pflanzenbauwiss. 3, 1-8. Feil, B. and Baenziger, M. 1993.Weshalb Haben Ertragreiche Weizensorten Eine Niedrige Kornproteinkonzentration Mitt. Ges. Pflanzenbauwiss., 6, 113-116. Erol, A. 1992. Gidya Materyalinin Azotun Bitkiye Yarayışlılığına ve Bitki Gelişimine Etkisi.Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), Çukurova Üniversitesi, Adana. Erkul, A. 2006. Sulamalı Koşullarda İleri Ekmeklik Buğday (L.) Hatlarının Tane Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Triticum Aestivum. Ad‹ Ziraat Fakültesi Dergisi 2006; 3(1) : 27 - 32Erdal, İ., Bozkurt, M.A., Çimrin, K., Karaca, S., ve Sağlam, M. 1999. Kireçli Bir Toprakta Yetiştirilen Mısır Bitkisi (Zea Mays L.) Gelişimi ve Fosfor Alımı Üzerine Humik Asit ve Fosfor Uygulamasının Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, Van. Ekiz, H., Bağcı, S.A., Yılmaz, A., Çağlayan, N. ve Bozoğlu, S. 1999. Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Tuza Toleranslarının Değişik Parametrelerle Değerlendirilmesi. Orta Anadolu'da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları, S. 375–385, 8–11 Haziran 1999, Konya.http://dx.doi.org/10.1016/0167-8809(93)90117-8 Eivazi, F. and Zakaria, A. 1993. Beta Glucosidase Activity in Soils Amended with Sewage Sludge. Agriculture, Ecosystems and Environment, 43; 151-155. Eichhorn, J. 1986. Wirkung Der Saatmethode und Der Saatstärke Auf Die Ertragsbildenden Eigenschaften Von Smmersgerste und Sommerweizen. Technische Universität Berlin, Diss., 158 S.Ehdaie, B., Sharaiba, M.R. and Waines, J.G. 1999. Path Analysis of Genotype X Environment İnteraction of Wheat to Nitrogen. Agronomie, 19(1):45-46.http://dx.doi.org/10.1051/agro:19990105 Efimov, E.S. and Vertii, S.A. 1971. Effect of Fertilizers on The Quality of Winter Grain Under İrrigation in The Kuban Field Crop Abstracts, 24(1):14http://dx.doi.org/10.4141/cjps73-001Dubetz, S. and Bole, J.B. 1973. Effects of Moisture Stres at Early Heading and of Nitrogen Fertilizer on Three Spring Wheat Cultivars. Can.J.Plant.Sci., 53(1):1-5. Dönmez, E. 2002. Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum Aestivum L.) Çeşitlerinde Genotip X Çevre İnteraksiyonları ve Stabilite Analizleri Üzerine Bir Araştırma. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Ens., Doktora Tezi (Basılmamış). 152 S., Tokat.http://dx.doi.org/10.2135/cropsci1978.0011183X001800030009x Diehl, A.L., Johnson, V.A. and Mattern, P.J. 1978. Inheritance of Protein and Lysine in Three Wheat Crosses. Crop Sci. 18:391-395. Depel, G. 2000. Düşük Değerli Linyitin Tarımda Kullanılma Olanağı. Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), Ankara Üniversitesi, Ankara. Dencic, S., Kastori, R., Kobiljski, B. And Petrovic, M. 1995. Influence of Drought on Morphologic and Agronomic Traits. Institut Za Ratarstvo İ Povrtarstvo (No. 23) P. 203-211.http://dx.doi.org/10.1023/A:1020445710584Delgado, A., Madrid, A., Kassem, S., Andreu, L., Del Carmen Del Campillo, M. 2002. Phosphorus Fertilizer Recovery from Calcareous Soils Amended with Humic and Fulvic Acids. Plant And Soil, 245; 277-286. http://dx.doi.org/10.1007/s003740100413Crecchio, C., Curci, M., Mininni, R., Riccuiti, P., Ruggiero, P. 2001. Shirt Term Effects of Municipial Solid Waste Compost Amendments on Soil Carbon and Nitrogen Content, Some Enzyme Activities and Genetic Diversity. Biology and Fertility Of Soils 34, 311-318. Çimen, F. and Ok, S.S. 2004. Properties of Gyttja Materials and Their Humic and Fulvic Acids in Afsin-Elbistan Region. (International Soil Congress Natural Research Management for Sustainable Development. Uluslararası Toprak Kongresi'nde Sözlü Sunum. 7-10 Haziran 2004, Erzurum. Çokaloğlu, H. 2004. Organo-Mineral Gübreler ve Gübre Kullanımı Üzerine Yeni Yaklaşımlar. Türkiye 3. Ulusal Gübre Kongresi. Tarım-Sanayi-Çevre, S: 69-78. 11-13 Ekim 2004, Tokat. Çağlayan, M. ve Elgün, A. 1999. Değişik Çevre Şartlarında Yetiştirilen Ekmeklik Buğday Hat ve Çeşitlerinin Bazı Teknolojik Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. Orta Anadolu'da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları, S. 513-518, 8-11 Haziran 1999, Konya.Cox, M.C., Qualset, C.O. and Rains, D.W. 1985. Genetic Variation for Nitrojen Assimilation and Translocation in Wheat. I. Dry Matter and Nitrogen Accumulation. Crop Sci. 25:430-435.http://dx.doi.org/10.2135/cropsci1985.0011183X002500030003xhttp://dx.doi.org/10.2135/cropsci1985.0011183X002500030002x http://dx.doi.org/10.2135/cropsci1994.0011183X003400050017x Costa, J.M. and W.E. Kronstad. 1994. Association of Grain Protein Concentration and Selected Traits in Hard Red Winter Wheat Populations in The Pacific Northwest.Crop Sci. 34: 1234-1239.http://dx.doi.org/10.2134/agronj1982.00021962007400050017x Christiansen N.W. and Meints, V.W. 1982. Evaluating N Fertilizer Soruces and Timing Fr Winter Wheat. Agronomy Journal 75(5): 840-844. Channabasana G., Biradar Patil, N.K., Patil, B.N., Awaknawar, J.S., Ninganur B.T. and Hunje, R. 2008. Effects of Organic Manures on Growth, Seed Yield and Quality of Wheat. Karnataka J. Agric. Sci., 21(3): 366-368.Bremner, J.M. 1965. Methods of Soil Analysis. Part 2. Chemical and Microbiological Properties. Ed. C.A. Black Amer. Soc. Of Agron. Inc. Pub. Agron. Series No: 9. Madison, Wisconsin, Usa. http://dx.doi.org/10.1023/A:1025143809825http://dx.doi.org/10.2134/agronj1951.00021962004300090005x Braschi, I., Ciavatta, C., Giovannını, C., Gessa, C. 2003. Combined Effect of Water And Organic Matter on Phosphorus Availability in Calcareous Soils. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 67; 67-74. Bilgin, O. ve Korkut, K.Z. 2005. Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum Aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Tane Verimi ve Bazı Fenolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Bilgin ve Korkut, 2005 2(1)S: Bouyoucos, G.J. 1951. A Recalibration of Hydrometer for Marking Mechanical Analysis of Soil. Agronomy Journal, 43; 434-439.Bettiol, W., Ghini, R., Galvao, J.A.H. and Siloto, R.C. 2004. Organic and Conventional Tomato Cropping Systems. Sci. Agriculture (Piracicaba Braz), V.61, N.3, P. 253-259 Beşirli, G., Sürmeli, N., Sönmez, İ., Kasım, M.U., Başay, S., Karik, Ü., Şarlar, G., Çetin, K., Erdoğan, S., Çelikel, S.F., Pekzoğlu, F., Efe, E., Hantaş, C., Tuncer, N. 2001. Domatesin Organik Tarım Koşullarında Yetiştirilebilirliğinin Araştırılması. Türkiye 2. Ekolojik Tarım Sempozyumu. 256-265. 14-16 Kasım 2001. Antalya. Bellitürk, K., Sağlam, M. T. 2005. Tekirdağ İli Topraklarının Mineralize Olan Azot Miktarları ile Mineralizasyon Kapasiteleri Üzerinde Bir Araştırma Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 89 Baytekin, H. 2010. Toprakta Organik Madde. Http://Harunbaytekin.Blogspot Com/2008/01/Toprakta-Organik-Madde.Html (Erişim Tarihi: 11 Kasım 2010)http://dx.doi.org/10.1007/BF00750571 Bationa, A., Christianson, C.B., Klaij, M.C. 1993. The Effect of Crop Residue and Fertilizer Use Aon Pearl Millet Yields in Niger. Fertilizer Research, 34;251-258. Basar, H., Tümsavas, Z., Katkat, V. ve Özgümüs, A. 1998. Saraybosna Buğday Çeşidinin Verim ve Bazı Verim Kriterleri Üzerine Değişik Azotlu Gübrelerin ve Azot Dozlarının Etkisi. Tr. J. Of Agriculture And Forestry. 22 (1998) 59-63Bangar, K.C., ve Mishra, M.M. 1990. Solubilization on Insoluble Phosphates by Humic Acid. Journal of Tropical Agriculture, 8(3), 209-213. Aydoğan, S., Şahin, M., Göçmen Akçacık., A. ve Taner, S. 2008. Konya Şartlarına Uygun Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Tane Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Bitkisel Araştırma Dergisi (2008) 1: 1–6 Aydoğan, S., Şahin, M., Göçmen, A. ve Taner, S. 2006. Konya Yöresinde Sulu Şartlarda Yetiştirilen Bazı Ekmeklik (T. Aestivum L.) Buğday Genotiplerinin Tane Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye 9. Gıda Kongresi; 24-26 Mayıs 2006, Bolu Aydoğan, S., Akçacık, A.G., Şahin, M. ve Kaya, Y. 2007. Ekmeklik Buğday (T. Aestivum L.) Genotiplerinde Verim ve Bazı Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkiler. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 16(1-2); 21-30. Aydın, N., Mut, Z., Bayramoğlu, H.O. ve Özcan, H. 2005. Samsun ve Amasya Koşullarında Ekmeklik Buğday (Triticum Aestivum L.) Genotiplerinin Verim ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Omü Zir. Fak. Dergisi, 2005,20(2):45-51Aydın, N., Bayramoğlu, H.O., Mut, Z. ve Özcan, H. 2005. Ekmeklik Buğday (Triticum Aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Karadeniz Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 11(3); 257-262. Atlı, A. 1999. Buğday ve Ürünleri Kalitesi. Orta Anadolu'da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu. 8-11 Haziran 1999, S. 498-506, Konya.Anonymous. 1973. Reports, On The Examination of Elbistan Coal in Respect Of It's Suitability for the Production of Humus Fertilizer, Unpublished Report, 1-12, Ankara. Anonymous. 2009. FAO Tarım İstatistikleri. Http://Faostat.Fao.Org. Erişim Tarihi: 27.12.2009. Anonim. 2009c. 2008 Yılı Tescil Raporu. Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkezi Yayınları, Ankara.Anonim. 2009b. İklim Verileri. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara. Anonim. 2008a. www.Tuik.Gov.Tr (Erişim tarihi: 15.04.2008) Anonim. 2003a. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tohumluk Katalogu, Ankara. Anonim. 2003b. Kahverengi kömürler ve linyitler – humik asitlerin tayini. TSE Türk Standardı, TS 5869 ISO 5073. Anonim. 2007. 2006 Yılı Tescil Raporu. Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkezi Yayınları, Ankara. Akyıldız, R. 1979. Afşin-Elbistan Linyit Kömürü Havzası Gidyaları'nın Bölge Tarım Topraklarının Fiziksel Özelliklerine Etkileri Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi (Basılmamış), Ankara Üniversitesi, Ankara.Aktaş, B. 2010. Kuru Koşullar İçin Islah Edilmiş Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum Aestivum L.) Çeşitlerinin Karakterizasyonu. Ankara Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi. Kongresi, S. 69–74, 17–21 Eylül 2001, Tekirdağ. Akçura, M. 2006. Türkiye Kışlık Ekmeklik Buğday Genetik Kaynaklarının Karakterizasyonu. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Ens., Doktora Tezi (Basılmamış). 226 S., Konya. Ahrens, E. und Saatçi, F. 1985. Untersuchungen Über Mikrobiologishe Physikalische und Chemische Eigenschaften Türkischer Böden und Deren Bezie Hungen Untereinander. Zbl. Mikrobiol. 140, 343- 362, (1985).Adak, M.S., Biesantz, A. ve Gürgün, V. 1998. Orta Anadolu Koşullarında Farklı Toprak İşleme, Nadas-Buğday ve Mercimek-Buğday Ekim Nöbeti Sistemlerinde Toprakta Mikrobiyolojik Aktivite, Organik Madde ve Azot Formlarının Saptanması. Tr. J. of Agriculture And Forestry.22 (1998) 305-312. Tosun, O. ve N., Yurtman. 1973. Ekmeklik Buğdaylarda (Triticum Aestivum L. Em Thell) Verime Etkili Başlıca Morfolojik Karakterler Arasındaki İlişkiler. A. Üniv. Zir. Fak. Yıl., 23: 418-434. Tosun, O. 1987. Probleme Des Regenfeldbaues İnder Turkei Und Massnahmen Zu İhrer Lösung. Ergebnisse Deutcsh-Turkischer Partnerschaften İm Agrarbereich-Göttingen Symposium Vom 17- 19 Marz 1986, S.75-82, (1987). Turgay, O.C., Karaca, A. Unver, S., Tamer, N. 2011. Effects of Coal Derived Humic Substances on Some Soil Properties and Bread Wheat Yield. Communications in Soil Science and Plant Analyses. 42:9, 1050-1070.http://dx.doi.org/10.1080/00103624.2011.562586 Turgay, O.C., Tamer, N., Türkmen, C. ve Karaca, A. 2004. Gidya ve Ham Linyit Materyallerinin Toprağın Biyolojik Özelliklerine Etkisini Değerlendirmede Toprak Mikrobiyal Biyokütlesi. 3. Ulusal Gübre Kongresi Bildiri Kitabı, 1. Cilt, S; 827-836, Tokat. Tyler, G. 1981. Heavy Metals in Soil Biology and Biochemistry. In Soil Biochemistry, Ed. E. A. Paul and J. N. Ladd, Vol. 5, 371–414. New York: Dekker. U.S. Salinity Laboratory Staff. 1954. Diognosis and Improvement of Saline and Alkali Soils. U.S.D.A. Handbook 60, USA. Uluöz, M. 1965. Buğday, Un ve Ekmek Analiz Metotları. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisleri, S.91. Ulusoy, S. ve Ok, S.S. 2005. Gidya'nın Humik Asit ile Birlikte Uygulanmasında Elde Edilen Kimyasal Parametreleri.. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Lisan Bitirme Tezi. Uyanöz, R., Ü. Çetin ve E. Karaarslan. 2004. Çeşitli Organik Materyallerin Buğday Bitkisinin Çeşitli Mineral Madde Alımı Üzerine Etkisi. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(34): 20-27. Ülgen, N. ve Dığdığoğlu, A. 1975. Gidya Toprağının Gübre Değerinin Saptanması. Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü, 1973-1975 Yılları Araştırma Raporları, Genel Yayın No:67, Ankara. Ünal, S. 2002. Buğdayda Kalitenin Önemi ve Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler. Hububat Ürünleri Teknolojisi Kongre ve Sergisi. 25-37, 3-4 Ekim, Gaziantep. Ünsal, A.S. 1993. Azotlu Gübrenin Değişik Uygulama Zamanlarının Bazı Önemli Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Kalitesine Etkisi, Çukurova Üniversitesi Doktora Tezi, S.130. Ünver, S. 1995. Buğdayda Tohum İriliğinin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi. Tarm Yayın No:1 37 S., Ankara. Varga, B. And Svecnjak. Z. 2005. The Effect of Late-Season Urea Spraying on Grain Yield and Quality of Winter Wheat Cultivars Under Low and High Basal Nitrogen Fertilization. Field Crops Research, (In Press). Wang, X.J., Wang, Z.Q. ve Li, S.G. 1995. The Effect of Humic Acids on The Availability of Phosphorus Fertilisers in Alkaline Soils. Soil Use and Management, 11(129), 99-102.http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-2743.1995.tb00504.x Yağbasanlar, T., Çölkesen, M. ve Kırtok, Y. 1990a. Çukurova Koşullarında Bazı Ticari Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları Üzerinde Bir Araştırma. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(4):1-4. Yağbasanlar, T., Çölkesen, M., Genç, I., Kırtok, Y., Eren, N. 1997. Çukurova ve Şanlıurfa Koşullarına Uygun Buğday Çeşitlerinin Saptanması Üzerine Araştırmalar. I. Ekmeklik Buğday (Triticum Aestivum Em Thell.) Çeşitleri. Çukurova Üniv. Zir. Fak. Dergisi 5, 2:1-16. Yağbasanlar, T., Çölkesen, M., Genç, İ., Kıtok, Y. ve Eren, N. 1990b. Çukurova ve Şanlıurfa Koşullarına Uygun Buğday Çeşitlerinin Saptanması Üzerinde Araştırmalar. II. Makarnalık Buğday (Triticum Durum L.) Kongresi. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(2):17-32. Yağmur, M. ve Kaydan, D. 2008. Kışlık Buğdayda Tane Verimi, Verim Öğeleri ve Fenolojik Dönemler Arasındaki İlişkiler. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 12(4); 9-18. Yalvaç, K., Atlı, A., Çetin, L., Fazıl, D., Tuncer, T., Ozan, A.N., Albustan, S., Yazar, S., Zencirci, N., Eser, V. ve Baran, İ. 1999. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü'nün Geliştirdiği Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Orta Anadolu'da Verim, Kalite ve Hastalıklara Dayanıklılık Durumları. Orta Anadolu'da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları, S. 95-99, 8-11 Haziran 1999, Konya. Yazıcı, M.A. 2001. Sera Koşullarında Toprağa Uygulanan Gidyanın Buğdayın Büyümesi ve Yeşil Aksam Bor ve Çinko Konsantrasyonu Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), Çukurova Üniversitesi, Adana. Yörük, M. 1981. Afşin-Elbistan Linyit Kömürü Havzasından Elde Olunan Gidya'ların Tarımda Kullanılma Olanakları Üzerinde Bir Araştırma. Doktora Tezi (Basılmamış), Ankara Üniversitesi, Ankara. Yürür, N. 1994. Serin Iklim Tahılları (Tahıllar I). U.Ü. Yayınları No:7- 030-0256. ISBN: 975-7657-79-4. Bursa. Yürür, N., Tosun, O., Eser, D., Geçit, H. H. 1981. Buğdayda Anasap Verimi ile Bazı Karakterler Arasındaki İlişkiler. Bilimsel Araştırma ve İncelemeler. A.Ü. Zir. Fak. Yayınları, 755:443. Yürür, N., Turan, Z.M. ve Çakmakçı, S. 1987. Bazı Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Bursa Koşullarında Verim ve Adaptasyon Yeteneği Üzerine Araştırmalar. Tübitak Türkiye Tahıl Sempozyumu, 6-9 Ekim 1987, Toag, S. 59-69, Bursa. Zanetti, S., Winzeler, M., Feuillet, C., Keller, B., Messmer, M. 2001. Genetic Analysis of Breadmaking Quality in Wheat and Spelt. Plant Breeding, 120, 13-19.http://dx.doi.org/10.1046/j.1439-0523.2001.00552.x Zeleny, L. 1947. A Simple Sedimentation Test for Estimating The Bread-Baking and Gluten Qualities of Wheat Flour. Cereal Chem., 24, 465-475


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31467
 • Online
  • Ziyaretçi: 152
  • Üye: 1
  • Toplam: 153

Detaylı İstatistikler