Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Biyokütle atıklardan aktif karbon üretimi

Diğer Başlık: Production of activated carbon from biomass wastes

Oluşturulma Tarihi: 01-08-2010

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Kimya, BİLİM,

Yazar(lar): OZMAK, Meryem (Yazar),

Emeği Geçen(ler): AKTAŞ, Zeki (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2010 Yayınlandığı Sayfalar: 185 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Aktif karbon, biyokütle, çay atıkları, mikrodalga enerjisi, karbonizasyon, kimyasal aktivasyon, fosforik asit, adsorpsiyon,  activated carbon, biomass, tea wastes, microwave energy, carbonisation, chemical activation, phosphoric acid, adsorption.


Özet

      Endüstrinin birçok alanı için vazgeçilmez olan aktif karbon, özellikle adsorpsiyon proseslerinde, su filtrelerinde, gaz maskelerinde ve savunma sanayindeki kullanımından dolayı stratejik öneme sahiptir. Ancak hammadde maliyeti ve üretim proseslerinin yüksek enerji tüketimi, aktif karbon üretim maliyetini oldukça artırmaktadır.

Bu doktora çalışmasında, çay fabrikalarının temel atık maddesi olarak büyük miktarlarda biriken çay atıkları aktif karbon hammaddesi olarak değerlendirilmiştir ve yüksek yüzey alanına (>1000 m2/g) sahip gözenekli karbon adsorbentlerin ekonomik olarak üretilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, alışılagelmiş yöntemlere alternatif olarak, mikrodalga önişlemi içeren bir aktivasyon yöntemi önerilmiştir. Çay atığının gözenek yapısını geliştirmek amacıyla fosforik asit ile kimyasal aktivasyon uygulanmıştır. Belirli oranlarda hazırlanan çay atığı-fosforik asit karışımı bekletilmeksizin mikrodalga önişlemine tabi tutulmuştur ve ardından karbonizasyon yapılmıştır. Bu yöntemde, mikrodalga etkileşiminden dolayı, kimyasal aktivasyon süresinin azaltılması ve karbonizasyon etkinliğinin artırılması mümkündür. Böylece enerji ve zaman tasarrufu sağlanmakta ve prosesin ticari potansiyeli arttırılabilmektedir.

Çalışmada, önerilen aktivasyon yönteminin etkinliğini belirlemek amacıyla, konvansiyonel yöntem ile karşılaştırma yapılmıştır. Kimyasal aktivasyon, mikrodalga etkileşimi ve karbonizasyon aşamalarında etkili olan parametreler incelenerek en uygun çalışma koşulları belirlenmiştir. Elde edilen ürünlerin karakterizasyonu için elementel analiz, yapısal ve morfolojik analizler (FTIR, SEM), yüzey alanı ve gözenek boyut dağılımı analizleri gerçekleştirilmiştir. Çay atıklarından aktif karbon üretimi için önerilen aktivasyon yöntemi, kullanılmış (evsel) çay atıkları, badem kabuğu ve pirinç kabuğu gibi farklı yapıdaki biyokütle örnekleri için de uygulanmıştır. Oldukça olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Çay atığından en uygun proses koşullarında üretilen aktif karbonun adsorpsiyon kapasitesini belirlemek amacıyla metilen mavisi ve fenol adsorpsiyonu incelenmiştir. Yüksek yüzey alanı ve mezogözenek içeriğinden dolayı, sularda kirliliğe neden olan organik maddelerin gideriminde adsorbent olarak kullanılabileceği saptanmıştır. Böylece çay atıklarının aktif karbon üretiminde hammadde olarak değerlendirilebileceği ve mikrodalga önişlemi ile gerçekleştirilen aktivasyon yönteminin biyokütleden aktif karbon üretimi için etkili olduğu sonucuna varılmıştır. 

Abstract

      Activated carbon is indispensable for many fields of industry, especially owing to its use in the adsorption processes, the water filters, gas masks and defence industry which has a strategic importance. However, high cost of raw materials and energy consumption of its production processes substantially increase the cost of activated carbon production.

In this doctoral study, waste tea that is collected in large amounts as the basic waste of tea factories is used as a raw material in activated carbon preparation. The objective of the study is economic production of porous carbon adsorbents with high surface area (> 1000 m2/g). For this purpose, as an alternative to conventional methods, an activation method with microwave pre-treatment has been proposed. In order to develop the pore structure of the waste tea, chemical activation with phosphoric acid is applied. A mixture of the waste tea and phosphoric acid, which is prepared with specific proportions, has been subjected to microwave treatment, and then carbonised. In this method, due to the microwave interactions it is possible to shorten the duration of the chemical activation and to increase the efficiency of the carbonisation process. Thus, energy and time savings may be achieved, and the commercial viability of the process can be increased. 

In this research, comparison is made with conventional methods to determine the effectiveness of the proposed method. Parameters of the chemical activation process, microwave treatment and carbonisation stages are examined and the most appropriate working conditions are determined. Elemental analysis, structural and morphological analyses (FTIR, SEM), surface area and pore size distribution analyses are carried out for characterisation of the resulting products. The proposed activation method for production of activated carbon from the waste tea is also applied to different raw materials, such as used (domestic) waste tea, almond shells and rice husk. Promising results are obtained. In order to determine the adsorption capacity of the activated carbon produced from waste tea at optimum processing conditions, methylene blue and phenol adsorption are investigated. It is identified that, due to the high surface area and mesopore volume, it may be used as an adsorbent to remove organic substances that cause water pollution. As a result, waste tea can be evaluated as a raw material in the production of activated carbon. The activation process performed with microwave pre-treatment is concluded to be effective for the production of activated carbon from biomass.İçindekiler

ÖZET…………………………………………………………………………………… i

ABSTRACT…………………………………………………………………………… ii

ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR …………………………………………………………… iii

SİMGELER DİZİNİ   ……………………………………………………………… viii

ŞEKİLLER DİZİNİ     ………………………………………………………………   ix

ÇİZELGELER DİZİNİ  ……………………………………………………………  xiv

1.GİRİŞ………………………………………………………………………………….1

2. GENEL BİLGİLER ve KAYNAK ÖZETLERİ ..................................................... 3

2.1 Biyokütle.................................................................................................................... 3

2.2 Lignoselülozik Biyokütle Yapısı .............................................................................. 4

2.3 Çay ve Çay Atıkları ................................................................................................ 10

2.4 Aktif Karbon .......................................................................................................... 13

2.5 Aktif Karbon Üretimi ............................................................................................ 14

2.5.1 Termal aktivasyon ............................................................................................... 14

2.5.2 Kimyasal aktivasyon ............................................................................................ 15

2.6 Mikrodalga Enerjisi ve Aktif Karbon Proseslerindeki Uygulamalar ................ 18

2.7 Gözenekli Katı Karakterizasyonu.......................................................................... 20

2.7.1 Gaz adsorpsiyonu ................................................................................................ 21

2.7.2 Adsorpsiyon ve desorpsiyon izotermleri ............................................................ 22

2.7.3 Yüzey alanı ........................................................................................................... 25

2.8 Çözeltiden adsorpsiyon .......................................................................................... 29

3. MATERYAL VE YÖNTEM .................................................................................. 32

3.1 Başlangıç Maddesinin Hazırlanması ..................................................................... 32

3.2 Aktif Karbon Üretimi ............................................................................................ 33

3.2.1 Kullanılan kimyasallar ........................................................................................ 35

3.2.2 Fosforik asit aktivasyonu .................................................................................... 35

3.2.3 İncelenen parametreler ....................................................................................... 37

3.2.4 Potasyum karbonat aktivasyonu ........................................................................ 38

3.2.5 Çay atığının mikrodalga etkileşimi ..................................................................... 39

3.2.6 İnert atmosferde mikrodalga aktivasyonu ........................................................ 39

3.2.7 Farklı biyokütlelerin kullanımı ........................................................................... 40

3.3 Hammadde ve Ürün Karakterizasyonu ............................................................... 40

3.3.1 Kül, nem, uçucu madde tayini ............................................................................ 40

3.3.2 Lignoselülozik bileşen analizleri ......................................................................... 42

3.3.3 Elementel analiz ................................................................................................... 46

3.3.4 Yüzey alanı ve gözenek boyut dağılımı analizi .................................................. 46

3.3.5 Termal analizler ................................................................................................... 49

3.3.6 FTIR analizleri .................................................................................................... 49

3.3.7 Yoğunluk tayini ................................................................................................... 49

3.3.8 Taramalı elektron mikroskopu (SEM) analizleri .............................................. 50

3.3.9 X-ışınları floresans spektroskopisi (XRF) ve  

X-ışını difraktometre (XRD) analizleri ............................................................. 50

3.4 Adsorpsiyon ............................................................................................................ 50

3.4.1 Ultra-viyole spektrofotometre analiz yöntemi ................................................... 52

3.4.2 Adsorpsiyon kinetiği ............................................................................................ 52

3.4.3 Denge adsorpsiyonu............................................................................................. 53

4. BULGULAR VE TARTIŞMA…............................................................................ 54

4.1 Çay Atıklarının Karakterizasyonu........................................................................ 54

4.2 Çay Atığının Kimyasal Aktivasyonu ve Mikrodalga Etkileşimi ……………..... 60

4.3 Aktif Karbon Üretimi ve Aktivasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması ............. 73

4.3.1  WT-1 (-75 µm) ile gerçekleştirilen deneyler ...................................................... 74

4.3.2  WT-1 (75-250 µm) ile gerçekleştirilen deneyler ................................................ 77

4.3.3  WT-1 (250-500 µm) ile gerçekleştirilen deneyler .............................................. 80

4.3.4  WT-2 (-500 µm) ile gerçekleştirilen deneyler .................................................... 86

4.4 Mikrodalga Önişlemli Kimyasal Aktivasyon Yönteminde

      Etkili Olan Parametreler ........................................................................................ 92

4.4.1 Karbonizasyon sıcaklığı ...................................................................................... 92

4.4.2 Fosforik asit miktarı ............................................................................................ 98

4.4.3 Isıtma hızı ........................................................................................................... 104

4.4.4 Karbonizasyon süresi ........................................................................................ 108

4.4.5 Mikrodalga etkileşim süresi .............................................................................. 112

4.4.6 Mikrodalga gücü ............................................................................................... 116

4.4.7 Mikrodalga uygulama şekli .............................................................................. 120

4.4.8 Örneğin mikrodalga fırındaki konumu ........................................................... 124

4.4.9 Su miktarı ........................................................................................................... 131

4.4.10 Parçacık boyutu ............................................................................................... 135

4.5 İnert Atmosferde Mikrodalga Aktivasyonu........................................................ 141

4.6 K2CO3 Aktivasyonu ile Aktif Karbon Üretimi ................................................... 147

4.7 Farklı Biyokütlelerin Kullanımı .......................................................................... 151

4.7.1 Kullanılmış atık çaydan aktif karbon üretimi ................................................. 151

4.7.2 Pirinç kabuğu ve badem kabuğundan aktif karbon üretimi ......................... 159

4.8 Adsorpsiyon Testleri için Çay Atığından Aktif Karbon Üretimi ..................... 162

4.9 Adsorpsiyon .......................................................................................................... 168

4.9.1 Adsorpsiyon kinetiği .......................................................................................... 168

4.9.2 Denge adsorpsiyonu .......................................................................................... 170

5. SONUÇ ................................................................................................................... 174

KAYNAKLAR ........................................................................................................... 176

ÖZGEÇMİŞ ................................................................................................................ 185

 

 


AçıklamalarHaklarNotlarKaynakçahttp://dx.doi.org/10.1016/S0927-7757(00)00702-0TAPPI T-244 CM-99. Acid-Insoluble Ash in wood, pulp, paper and paperboard. Tarasevich, Y.I. 2001. Porous structure and adsorption properties of natural porous coal. Colloids and Surfaces A, 176; 267-272. PMid:15963718http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2005.04.029Sudaryanto, Y., Hartono, S.B., Irawaty, W., Hindarso, H., Ismadji, S. 2006. High surface area activated carbon prepared from cassava peel by chemical activation. Bioresource Technology, 97, 734-739. http://dx.doi.org/10.1016/S0165-2370(01)00160-7 Suarez-Garcia, F., Martinez-Alonso, A., Tascon, J.M.D. 2002. Pyrolysis of apple pulp: chemical activation with phosphoric acid. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 63, 283-301.http://dx.doi.org/10.1023/A:1025003306775http://dx.doi.org/10.1023/A:1025030618161http://dx.doi.org/10.1016/j.fuproc.2004.11.011 Strezov, V., Moghtaderi, B., Lucas, J.A. 2003. Thermal Study of Decomposition of Selected Biomass Samples. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry,Vol.72, 1041–1048. Stavropoulos, G.G. 2005. Precursor materials suitability for super activated carbons production. Fuel Processing Technology, 86, 1165-1173. Setsihi, K., Seiichi, A., Shiro, K., Masaharu, O. 2000. Carbonization and production of activated carbon, Patent of Japan, JP 2000-034114.Rosen, M. J. 1989. Surfactants and Interfacial Phenomena. 2. Ed., John Wiley&Sons.http://dx.doi.org/10.1016/0016-2361(95)80013-8 Raveendran, K., Ganesh, A., Khilar, K.C. 1995. Influence of mineral matter on biomass pyrolysis characteristics. Fuel, 74, 1812–1822. Quantachrome teknik bülteni. Pore Size Analysis by Gas Adsorption. Powder Tech Note 31, Quantachrome Instruments. http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2005.12.023PMid:16527480Qian, Q., Machida, M., Tatsumoto, H. 2007. Preparation of activated carbons from cattle-manure compost by zinc chloride activation. Bioresource Technology, Volume 98, Issue 2, 353-360. http://dx.doi.org/10.1016/j.carbon.2005.06.014 Puziy, A.M., Poddubnaya, O.I., Martinez-Alonso, A., Suarez-Garcia, F., Tascon, J.M.D. 2005. Surface chemistry of phosphorus-containing carbons of lignocellulosic origin. Carbon, 43, 2857-2868.Özşahin, A.D. 2006. Kahramanmaraş İli Kağıt Fabrikaları Çevresinden İzolasyonu Yapılan Bacillus Sp. Suşlarından Elde Edilen Selülaz Enziminin Karakterizasyonu ve Biyoteknolojide Kullanılabilirliğinin Araştırılması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi. ODTU Merkezi Laboratuarı Web sayfası, 2009. http://www.centrallab.metu.edu.tr. Erişim tarihi: 15/03/2009.http://dx.doi.org/10.1016/j.jaap.2008.05.007 Nowakowski, D.J., Jones, J.M. 2008. Uncatalysed and potassium-catalysed pyrolysis of the cell-wall constituents of biomass and their model compounds. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, Volume 83 (1),12-25. Nigelworks Web sayfası, 2010. http://www.nigelworks.com/mdd/PDFs/NewClass.pdf. Erişim tarihi: 20/01/2010.http://dx.doi.org/10.1016/j.carbon.2004.01.033 Nabais, J.M.V., Carrott, P.J.M., Carrott, M.M.L.R., Menendez, J.A. 2004. Preparation and modification of activated carbon fibres by microwave heating. Carbon, 42, 1315-1320.http://dx.doi.org/10.1016/S0008-6223(00)00268-2 Morrison, I.M., Brice, R.E., Mousdale, S.A. 1989. Biodegradation of Lignocellulosic Materials: Present Status and Future Prospects, Feeding Strategies for Improving Productivity of Ruminant Livestock in Developing countries. Proc.Res.Co-ord. Meeting, IAEA, Vienna, 191-204. Moreno-Castilla C., Carrasco-Marin, F., Lopez-Ramon, M.V., Alvarez-Merino M.A. 2001. Chemical and physical activation of olive-mill waste water to produce activated carbons. Carbon, 39, 1415-1420.http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfa.2004.04.007 Molina-Sabio, M., Rodriguez-Reinoso, F. 2004. Role of chemical activation in the development of carbon porosity. Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 241, 15-25.http://dx.doi.org/10.1016/S0165-2370(03)00087-1Miura, M., Kaga, H., Sakurai, A., Kakuchi, T., Takahashi, K. 2004. Rapid pyrolysis of wood block by microwave heating. J. Anal. Appl. Pyrolysis, 71, 187-199. http://dx.doi.org/10.1016/S0021-9797(03)00553-8 Marsh, H., Rodriguez-Reinoso, F. 2006. Activated Carbon. Elsevier Science and Technology Books. Mishra, S.K., Kanungo, S.B., Rajeev. 2003. Adsorption of sodium dodecyl benzenesulfonate onto coal. J. of Colloid and Interface Science, 267, 42–48.http://dx.doi.org/10.1021/ef800120x Masson, J.F. 2008. A brief review of the chemistry of polyphosphoric acid (PPA) and bitumen. Energy & Fuels, 22 (4), 2637-2640. Malkoc, E., Nuhoglu, Y. 2006. Removal of Ni(II) ions from aqueous solutions using waste of tea factory: Adsorption on a fixed-bed column. Journal of Hazardous Materials, Volume 135, Issues 1-3, 328-336.http://dx.doi.org/10.1016/S0143-7208(02)00159-6 Malik, P.K. 2003. Use of activated carbons prepared from sawdust and rice-husk for adsorption of acid dyes: a case study of Acid Yellow 36. Dyes Pigments, 56:239–249.Lsuagcenter Web sayfası, 2010. http://www.lsuagcenter.com/en/our_offices/departments/Audubon_Sugar_Institute/News/Potential+Market+for+Biorefinery+Lignin.htm. Erişim tarihi: 20/01/2010. Li,W., Zhang, L., Peng, J., Li, N., Zhu, X. 2008. Preparation of high surface area activated carbons from tobacco stems with K2CO3 activation using microwave radiation. industrial crops and products, 2 7, 341–347.http://dx.doi.org/10.1021/ja02242a004 Langmuir I. 1918. J. Am. Chem. Soc., 40, 1361-1403. Kütük, C. 2000. Çay Atığı Kompostu ve Atık Mantar Kompostunun Yetiştirme Ortamı Bileşeni Olarak Süs Bitkisi Yetiştiriciliğinde Kullanılması. MKÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 5 (1-2), 75-86.PMid:6091440 Kurup, P.A., Jayakumari, N., Indira, M., Kurup, G. M., Vargheese, T., Menon, P.V.G. 1984. Determination of fiber and fiber constituents in food and stools. The American Journal of Clinical Nutrition, 40, 961-963.http://dx.doi.org/10.1016/j.biombioe.2007.11.004 Kumar, A., Wang, L., Dzenis, Y.A., Jones, D.D., Hanna, M.A. 2008. Thermogravimetric characterization of corn stover as gasi?cation and pyrolysis feedstock. Biomass and Bioenergy, 32, 460–467.PMid:18255286http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2007.12.059 Klijanienko, A., Lorenc-Grabowska, E., Gryglewicz, G. 2008. development of mesoporosity during phosphoric acid activation of wood in steam atmosphere. Bioresource Technology, 99, 7208-7214.Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. 1998. 4th ed, vol. 25. New York, NY: John Wiley & Sons, Inc.: 627-664. Karabulut, A. ve Canbolat, Ö. 2005. Yem Değerlendirme ve Analiz Yöntemleri. Bursa Uludağ Üniversitesi Yayınları, 98-107. PMid:18364254 Kar, B.B. 2008. Preparation of activated charcoal from waste tea leaves. India BigPatents, 1354/KOL/2006.http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2008.01.041Kalderis, D., Bethanis, S., Paraskeva, P., Diamadopoulos, E. 2008. Production of activated carbon from begasse and rice husk by a single-stage chemical activation method at low retention times. Bioresource Technology, 99, 6809-6816. Kaçar, B. 1987. Çayın Biyokimyası ve İşlenme Teknolojisi. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yayını, No:6, 329.Jung, H. G. 1997. Analysis of Forage Fiber and Cell Walls in Ruminant Nutrition. The Journal of Nutrition, 127, 810-813. http://dx.doi.org/10.1016/S0921-3449(01)00088-Xhttp://dx.doi.org/10.1016/S0008-6223(98)00082-7 Jones, D.A., Lelyveld, T.P., Mavrofidis, S.D., Kingman, S.W., Miles, N.J. 2002. Microwave heating applications in environmental engineering—a review. Resources, Conservation and Recycling. 34, 75–90. Jagtoyen, M., Derbyshire, F. 1998. Activated Carbons from yellow poplar and white oak by H3PO4 activation. Carbon Vol., 36, 1085-1097. IUPAC. 1985. Recommendations. Pure Appl. Chem., 57, 603. IUPAC. 1994. Recommendations. Pure Appl. Chem., 66, 1739.http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2006.03.013 IUPAC. 1972. Manual of Symbols and Terminology. Appendix 2, Pt. 1, Pure Appl. Chem.,31, 578.http://dx.doi.org/10.1016/S0008-6223(00)00198-6 Ioannidou, O., Zabaniotou, A. 2007. Agricultural residues as precursors for activated carbon production—A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 11, 1966–2005.Hu, Z., Srinivasan, M.P., Ni, Y. 2001. Novel activation process for preparing highly microporous and mesoporous activated carbons. Carbon, 39, 877-886.http://dx.doi.org/10.1007/s10450-005-5613-4 Hossain, M.A., Kumita, M., Michigami, Y., Mori, S. 2005. Optimization of parameters for Cr(VI) adsorption on used black tea leaves. Adsorption Journal of the International Adsorption Society, 11 (5-6), 561-568. Haykiri-Acma, H., Yaman, S., Kucukbayrak, S. 2005. Gasification of biomass chars in steam-nitrogen mixture. Energy Conversion Management.http://dx.doi.org/10.1016/S0008-6223(02)00118-5http://dx.doi.org/10.1016/S0008-6223(02)00017-9http://dx.doi.org/10.1016/S0008-6223(02)00151-3Hayashi, J., Horikawa, T., Takeda, I., Muroyama, K., Ani, F.N. 2002. Preparing activated carbon from various nutshells by chemical activation with K2CO3. Carbon, 40, 2381-2386. http://dx.doi.org/10.1016/j.jaap.2006.12.016Hared, I.A., Dirion, J.L., Salvador, S., Lacroix, M., Rio, S. 2007. Pyrolysis of wood impregnated with phosphoric acid for the production of activated carbon: Kinetics and porosity development studies. J. Anal. Appl. Pyrolysis, 79, 101-105. http://dx.doi.org/10.1016/j.dyepig.2006.05.039 Hameed, B.H., Ahmad, A.L., Latif, K.N.A. 2007. Adsorption of basic dye (methylene blue) onto activated carbon prepared from rattan sawdust. Dyes and Pigments, 75, 143-149.Gürten, I.I. 2008. Çay Atığından Adsorbent Üretimi ve Üretilen Adsorbentin Adsorpsiyon Özeliklerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.http://dx.doi.org/10.1016/S0960-8524(02)00279-1 Gülser, C., Pekşen, A. 2003. Using tea waste as a new casing material in mushroom (Agaricus bisporus (L.) sing.) cultivation. Bioresource Technology, 88, 153-156.PMid:16973352 http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2006.06.027 Guo, Rockstraw, 2007. Physicochemical properties of carbons prepared from pecan shell by phosphoric acid activation. Bioresour. Technol., 98(8), 1513-1521.http://dx.doi.org/10.1016/S0008-6223(00)00046-4Guo, J., Lua, A.C. 2000. Preparation of activated carbons from oil-palm-stone chars by microwave-induced carbon dioxide activation. Carbon, vol.38, 14, 1985-1993. Gregg, S.J., Sing, K.S.W., 1982. Adsorption, Surface Area and Porosity. Academic Press, London, New York. http://dx.doi.org/10.1016/j.jaap.2008.11.035Gonzalez, J.F., Roman, S., Encinar, J.M., Martinez, G. 2009. Pyrolysis of various biomass residues and char utilization for the production of activated carbons, J. Anal. Appl. Pyrolysis 85, 134–141. http://dx.doi.org/10.1016/S0032-5910(00)00367-3Gomez-Serrano, V., Gonzalez-Garcia, C.M., Gonzalez-Martin, M.L. 2001. Nitrogen adsorption isotherms on carbonaceous materials. Comparison of BET and Langmuir surface areas. Powder Technology, 116,103–108.Goering, H.K., Van Soest, P.J. 1970. Forage fiber analyses. Agricultural Handbook 379. washington DC: Agricultural Research Service, US Department of Agriculture. http://dx.doi.org/10.1016/S0167-577X(02)00724-3 Girgis, B.S., Yunis, S.S., Soliman, A.M. 2002. Characteristics of activated carbon from peanut hulls in relation to conditions of preparation. Mater Lett. 57,164–172. Girgis, B.S., El-Hendawy, A.A. 2002. Porosity development in activated carbons obtained from date pits under chemical activation with phosphoric acid. Microporous and Mesoporous Materials, 52, 105,117.http://dx.doi.org/10.1016/0016-2361(95)00296-0Ghetti, P., Ricca, L., Angelini, L. 1996. Thermal analysis of biomass and corresponding pyrolysis products, Fuel, 75 (5), 565-573. Freundlich, H.M.F. 1906. Über die adsorption in lösungen. Z. Phys. Chem. 57, 385-470. http://dx.doi.org/10.1016/j.micromeso.2006.01.013 Fierro, V., Torne-Fernandez, V., Celzard, A. 2006. Kraft lignin as a precursor for microporous activated carbons prepared by impregnation with ortho-phosphoric acid: Synthesis and textural characterisation. Microporous and Mesoporous Materials, 92, 243-250. Fibersource Web sayfası, 2009. http://www.fibersource.com/F-TUTOR/cellulose.htm. Erişim tarihi: 12/03/2009. Ersoy, S. 2007. Endüstriyel Çay Yaprak Lifi Atık Materyallerinin Ses Absorbsiyon Özelliklerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Makine Mühendisliği Mekatronik Bölümü.http://dx.doi.org/10.1016/j.jaap.2005.05.004 Erdik, E., Obalı M., Yüksekışık, N., Öktemer A., Pekel T., İnsanoğlu E. 2000. Denel Organik Kimya (Redaksiyon Erdik, E.), AÜFF Döner Sermaye İşletmesi Yayın No: 44, Ankara.http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2004.11.092 El-Hendawy A.A. 2006. Variation in the FTIR spectra of a biomass under impregnation, carbonization and oxidation conditions. J. Anal. Appl. Pyrolysis, 75(2), 159-166.El-Hendawy A.A. 2005. Surface and adsorptive properties of carbons prepared from biomass. Applied Surface Science, 252, 287-295. http://dx.doi.org/10.1016/j.jaap.2004.10.004Duran-Valle, C.J., Gomez-Corzo, M., Pastor-Villegas, J., Gomez-Serrano, V. 2005. Study of cherry Stones as raw material in preparation of carbonaceous adsorbents. J.Anal.Appl.Pyrolysis, 73, 59-67. Doğuşçay Web sayfası, 2008. http://www.doguscay.com.tr. Erişim tarihi: 17/01/2008. D.P.T. 2001. Devlet Planlama Teşkilatı Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Çay Sanayii Alt Komisyon Raporu, 2640 - ÖİK: 648.http://dx.doi.org/10.1142/9781860943829 Do, D.D. 1998. Adsorption Analysis: Equilibria and Kinetics. Series on chemical Engineering, Vol. 2, Imperial College Press, London, UK.PMid:19178998http://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2008.12.080Deng, H., Yang, L., Tao, G., Dai, J. 2009. Preparation and characterization of activated carbon from cotton stalk by microwave assisted chemical activation-Application in methylene blue adsorption from aqueous solution. Journal of Hazardous Materials, 166, 1514–1521. Demirbaş, A. 1999. Briketleme İşlemi Yoluyla Çay Atıklarının Değerlendirilmesi. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 21 (3), 215-220. http://dx.doi.org/10.1016/j.buildenv.2005.05.004Demir, I. 2006. An investigation on the production of construction brick with processed waste tea. Building and Environment, 41 (9), 1274-1278. http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfa.2003.12.020 Daifullah, A.A.M., Girgis, B.S., Gad, H.M.H. 2004. A study of the factors affecting the removal of humic acid by activated carbon prepared from biomass material. Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 235, 1-10. Çelik, F. 2006. Çay (camellia Sinensis); Içeriği, Sağlık Üzerindeki Koruyucu Etkisi ve Önerilen Tüketimi. Turkiye Klinikleri J. Med. Sci., 26,642-648.Çaykur Web sayfası, 2008. http://www.caykur.gov.tr. Erişim tarihi: 17/01/2008. http://dx.doi.org/10.1016/j.seppur.2003.12.003Çay, S., Uyanık, A., Özaşık, A. 2004. Single and binary component adsorption of copper (II) and cadmium (II) from aqueous solutions using tea-industry waste. Sep.Purif.Technol., 38, 273-280. Çağlar, A. 2004. Çay Atığının Katalitik Pirolizi: Sıvı Ürün Verimi Üzerine Katalizörlerin Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi,12 (2), 385-392. Czerkawski, J.W. 1986. An Introduction to Rumen Studies. Pergamon Press Inc., Oxford. Close, W. and Menke, K.H. 1986. Selected Topics in Animal Nutrition. A manual prepared for the 3rd Hohenheim Course on Animal Nutrition in the Tropics and Semi-Tropics, 2nd edition, A22-25.Chemfinder Web sayfası, 2009. http://www.chemfinder.cambridgesoft.com. Erişim tarihi: 01/03/2009.http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2006.09.011 Chandra, T.C., Mirna, M.M., Sudaryanto, Y., Ismadji, S. 2007. Adsorption of basic dye onto activated carbon prepared from durian shell: Studies of adsorption equilibrium and kinetics. Chem. Eng. J.127, 121-129.Ceres Web sayfası, 2010. http://www.ceres.net/AboutUs/AboutUs-Biofuels-Carbo.html. Erişim tarihi: 05/01/2010.PMid:16154508 http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2005.02.026http://dx.doi.org/10.1016/S0008-6223(96)00136-4 Cao, Q., Xie, K., Lv, Y., Bao, W. 2006. Process effects on activated carbon with large spesific surface area from corn cob. Bioresource Technology, 97, 110-115.Byrne, C.E., Nagle, D.C. 1997. Carbonization of wood for advanced materials applications. Carbon, 35(2), 259-266.http://dx.doi.org/10.1016/j.fuproc.2006.06.005 Budinova, T. Ekinci, E., Yardim, F., Grimm, A., Björnbom, E., Minkova, V., Goranova, M. 2006. Characterization and application of activated carbon produced by H3PO4 and water vapor activation. Fuel Processing Technology, 87, 899-905. Brunauer, S. 1943. The Adsorption of Gases and Vapors. Vol. I, Physical Adsorption, Princeton Univ. Pres, NJ.http://dx.doi.org/10.1021/ja01864a026 http://dx.doi.org/10.1021/ja01864a025 Brunauer, S., Deming, L.S., Deming, W.E. and Teller, E. 1940. On a theory of the Van der Waals adsorption of gases. J. Am. Chem. Soc., 62, 1723-1732.http://dx.doi.org/10.1021/ja01269a023 Brunauer, S., Emmett, P.H., Teller, E. 1938. Adsorption of gases in multimolecular layers. J. Am. Chem. Soc., 60, 309.http://dx.doi.org/10.1016/S0008-6223(99)00134-7 Bilgipasaji Web sayfası, 2009. http://www.bilgipasaji.com/forum/b-454/68085-biyokutle-enerjisi.html. Erişim tarihi: 12/03/2009.Benaddi, H., Bandosz, T.J., Jagiello, J., Schwarz, J.A., Rouzaud, J.N., Legras, D., Beguin, F. 2000. Surface functionality and porosity of activated carbons obtained from chemical activation of wood. Carbon, 38, 669-674. http://dx.doi.org/10.1021/ja01145a126Barrett, E.P., Joyner, L.G., Halenda, P.H. 1951. The determination of pore volume and area distribution in porous substances: I. Computation from nitrogen isotherms. J. Am. Chem. Soc., 73, 373. http://dx.doi.org/10.1201/9781420028812 Bansal, R. C., Goyal, M. 2005. Activated Carbon Adsorption, Taylor and Francis.http://dx.doi.org/10.1016/j.dyepig.2006.08.039 Attia A.A, Girgis B.S, Fathy N.A. 2008. Removal of methylene blue by carbons derived from peach stones by H3PO4 activation: Batch and column studies. Dyes and Pigments 76, 282–289.ASTM E 1755-01. Standard test method for ash in biomass. ASTM D 3175. Standard test method for volatile matter in the analysis sample of coal and coke. ASTM D 3174. Standard test method for ash in the analysis sample of coal and coke from coal.ASTM D 3173. Standard test method for moisture in the analysis sample of coal and coke. ASTM D 3172. Standard practice for proximate analysis of coal and coke. Ankom 200 Fiber Analizörü deney klavuzu. Asp, N.G., Johansson, C.G. 1984. Dietary Fibre Analysis, Nutritional Abstracts and Reviews in Clinical Nutrition. Series A, 54, 735-752. http://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2008.10.133PMid:19118948 Altenor S., Carene B., Emmanuel E., Lambert J., Ehrhardt J.J, Gasparda S. 2009. J. of Haz. Mat., 165, 1029–1039.Aktaş, Z. 2001. Parçacık Teknolojisi ve Flotasyon Dersi, Ankara Üniv., Ankara. Akitoshi, H., Yosuke, N., Toshio, N., Saika, C., Hisanori, K., Shunsaku, K. 2004. Manufacturing method of activated carbon by microwave heating and its device. Patent of Japan, JP 2004-352595. http://dx.doi.org/10.1016/j.cis.2008.07.002PMid:18786665Ahmarruzzaman, M. 2008. Adv. in Colloid and Interface Science, 143, 48–67. Thommes, M. 2004. Physical adsorption characterization of ordered and amorphous mesoporous materials. Nanoporous Materials-Science and Engineering, Imperial College Press, Ch. 11, 317-364.http://dx.doi.org/10.1142/9781860946561_0011 Thommes, M., Smarsly, B., Ravokovitch, P.I., Neimark, A.V. 2006. Langmuir, 22, 765.http://dx.doi.org/10.1021/la051825vhttp://dx.doi.org/10.1021/la051686hPMid:16401128 Tiftik, B.E. 2006. Çay fabrikası atığının pirolizi ve piroliz ürünlerinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü.Yüksek lisans tezi, Ankara. Toles, C.A., Marshall, W.E., Johns, M.M., Wartelle, L.H., McAloon, A. 2000. Acid-activated carbons from almond shells: physical, chemical and adsorptive properties and estimated cost of production. Bioresource Technology, 71, 87-92.http://dx.doi.org/10.1016/S0960-8524(99)00029-2 TS 1561. Çay-Öğütülmüş numunenin hazırlanması ve kuru madde tayini. TS 1562. Çay-Rutubet tayini. TS 1564. Çay-Toplam kül tayini. TS 5830. Aktif karbon (Aktif kömür) – Rutubet tayini. TS 6879. Aktif kömür-Toplam kül tayini Tsai, W.T., Chang, C.Y., Wang, S.Y., Chang, C.F., Chien, S.F., Sun, H.F. 2001. Cleaner production of carbon adsorbents by utilizing agricultural waste corn cob. Resources, Conservation and Recycling, 32, 43-53.http://dx.doi.org/10.1016/S0921-3449(00)00093-8 Tseng, R., Tseng, S. 2005. Pore structure and adsorption performance of the KOH-activated carbons prepared from corncob. Journal of Colloid and Interface Science, 287, 428-437.http://dx.doi.org/10.1016/j.jcis.2005.02.033PMid:15925607 Tubitak Atal Web sayfası, 2009. http://www.atal.tubitak.gov.tr. Erişim tarihi: 15/03/2009. Tükenmez, İ., Bakioğlu, T., Ersen, M.S. 1995. Işınlanmış lignoselülozik substratların fermentasyonu. TÜBİTAK KTÇAG Proje No. 68, 1-45. Twidell J.W. and Weir, A.D. 1986. Renewable Energy Resources, Taylor&Francis, NY, Ch. 11, 281-299.http://dx.doi.org/10.4324/9780203478721 Undersander, D., Wolf, M. 2006. Determination of Acid Detergent Fiber by Refluxing. National Forage Testing Association Reference Method (http://foragetesting.org). University of Cambridge Web sayfası, 2010. http://www.msm.cam.ac.uk/doitpoms/tlplib/wood. Erişim tarihi: 08/01/2010. Uzun, B.B., Apaydın-Varol, E., Ates, F., Özbay, N., Pütün, A.E. 2010. Synthetic fuel production from tea waste: Characterisation of bio-oil and bio-char. Fuel, 89, 176–184.http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2009.08.040 Vamvuka, D., Troulinos, S., Kastanaki, E. 2006. The effect of mineral matter on the physical and chemical activation of low rank coal and biomass materials. Fuel, 85, 1763–1771.http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2006.03.005 Van Soest P.J. 1963. Use of detergent in the analysis of fibrous feed: A rapid method for the determination of fiber and lignin. Ass. Off. Agric. Chem. J.; 46: 825-835. Van Soest, P. J. 1994. Fiber and physicochemical properties of feeds in: Nutritional ecology of the ruminant. Second edition. Cornell University press. 140-155. Webb, P.A., Orr, C. 1997. Analytical Methods in Fine Particle Technology. Micromeritics Inst. Corp., USA. Web sayfası, 2007. http://www.biriz.biz/cay/. Erişim tarihi: 24/07/2007. Whittaker, R. H., Likens, G. E. 1975. Primary Productivity of the Biosphere, Springer-Verlag, Ecological Studies, Vol 14 (Berlin), 305-328. Wikipedia Web sayfası, 2009. http://www.wikipedia.org. Erişim tarihi: 03/01/2009. Williams, P.T., Reed, A.R. 2006. Development of activated carbon pore structure via physical and chemical activation of biomass fibre waste. Biomass and Bioenergy, 30, 144-152.http://dx.doi.org/10.1016/j.biombioe.2005.11.006 Xiao, R., Chen, X., Wang, F., Yu, G. 2010. Pyrolysis pretreatment of biomass for entrained-flow gasification. Applied Energy 87 (2010) 149–155.http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2009.06.025 Yagmur, E., Ozmak, M., Aktas, Z. 2006. Production of activated carbon from waste tea by chemical activaton with microwave energy, International Microwave Power Institute 40th Annual Microwave Symposium, 9-11/08/2006, Boston, USA. Yagmur, E., Ozmak, M., Aktas, Z. 2008. A novel method for production of activated carbon from waste tea by chemical activation with microwave energy, Fuel 87, 3278–3285.http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2008.05.005 Yalınkılıç, M.K., Altun, L., Kalay, H.Z. 1996. Çay Fabrikaları Çay Yaprağı Artıklarının Kompostlaştırılarak Orman Fidanlıklarında Organik Gübre Olarak Kullanılması. Ekoloji Çevre Dergisi, 18, 28-32. Yaman, S. 2004. Pyrolysis of biomass to produce fuels and chemical feedstocks. Energy Conversion and Management, 45, 651–671.http://dx.doi.org/10.1016/S0196-8904(03)00177-8 Yang, H., Yan, R., Chen, H.,Lee, D.H., Zheng, C. 2007. Characteristics of hemicellulose, cellulose and lignin pyrolysis. Fuel, 86, 1781–1788.http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2006.12.013 Yavuz, M. 2005. Deterjan Lif Sistemi, GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 22 (1), 93-96. Yüzüncüyıl Üniversitesi Web sayfası, 2009. http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr. Erişim tarihi: 12/03/2009. Zhang, T., Walawender, W.P., et al. 2004. Preparation of activated carbon from forest and agricultural residues through CO2 activation. Chem Eng. J. 105, 53-59.http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2004.06.011


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31537
 • Online
  • Ziyaretçi: 183
  • Üye: 0
  • Toplam: 183

Detaylı İstatistikler