Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Tebriz kenti Kuhistan parkı peyzaj tasarımı

Diğer Başlık: Landscape design of tabriz Kuhestan park

Oluşturulma Tarihi: 01-07-2011

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): BİLİM,

Yazar(lar): FARSHİ SADABADİ, Roya (Yazar),

Emeği Geçen(ler): KURUM, Ekrem (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2011 Yayınlandığı Sayfalar: 170 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Tasarım , kuhistan parkı , kent parkları , yeşil alan , kentsel açık alan , kentsel yeşil alan ,tebriz parkları,park design , kuhestan park , urban parks , green space, urban open space , urban green space , tabrizs parks .


Özet

     Kentsel planlamada açık ve yeşil alanlar, içinde bulundukları kentlerin düşünsel, estetik özelliklerini yansıtır. Bugüne kadar rekreasyonel alanların kullanıcı profilleri ve beklentilerinin belirlenmesi amacıyla farklı kurum,  kuruluş ve kişilerce bir çok arastırma ve çalısmalar yapılmış ve halen de devam etmektedir.

Kentsel çevre düzenleme çalışmalarında parklar, güzel görünümlü yerler, çıplak ve boş alanlar,  su alanları gibi temel elemanlar kaynak olup doğayı temsil ederler. Kent halkını doğaya ve rekreasyona olan talebi değişik nitelik ve boyutta olduğu için kentteki düzenlemelerin de, bu gereksinimi karşılayacak nitelikte olması gereklidir. Bu çalışmalarda, insanların rekreasyonel gereksinimleri karşılanırken, kullanıcıların profili ve beklentileri göz önünde tutulmalıdır. Kent parklarının profili ve kullanıcılarının beklentilerinin tam olarak belirlenmeden yapılması, ileride geri dönüşü olmayan bir takım sorunlara neden olmaktadır.

Kentsel ortamlarda özellikle yeşil alanlar ekolojik, ekonomik, fiziksel, toplumsal, estetik işlevleri ile kaliteli yaşam çevrelerinin oluşumunda önemli rol oynamaktadırlar. Açık ve yeşil alan sistemleri daha yaşanabilir çevreler oluşturarak “kentlileşme”ye katkıda bulunurlar.

Abstract

    In the urbanpalning open and green spaces transmit the special and esthetics of there cities.Until now,different kinds of foundation, corporation and people have made lots ofresearch and study to determine user profiles and expectations of recreational areas.

Parks in civic environment arrengement Works represent nature and be fundamental basic elements like pleasent locations, empty areas, acuatic areas. In spite of the fact that, naturel and recreational demand of city folks is different quality and size, regulations in city might be satisfy requirements. At this study , while supplying people’s profiles and expectations might consider. If profile of urban city parks anduser’s wants and demands are not determine, it trigger some nonrecycle problems. In urban green space field,at life,which high quality sight of functional ecolojical,economical,phisycal,social and beaty identity have a lot of importance. Open and green systems have great influence at urbanenty whith creatiny life optimum environment.

 In this thesis,in urbun planning field about open and green systems,at first meaning an classifying of systems are presented. After presenting standards of urbun space and parks,proceed to design park base on information of gathering from questionnaire. Although that,Kuhestan Park is part of green belth,have a lot of function such az recreation space,sport space,play ground,botanic garden and theme park for compeleting present defect are considering in city. İçindekiler

ÖZET...............................................................................................................................  i

ABSTRACT  .................................................................................................................ii  

TEŞEKKÜR  ................................................................................................................. iii

SİMGELER DİZİNİ...................................................................................................... vi

ŞEKİLLER DİZİNİ ......................................................................................................vii

ÇİZELGELER DİZİNİ..................................................................................................ix

HARİTALAR DİZİNİ.................................................................................................. xii

1.GİRİŞ.............................................................................................................................1

2.KURAMSAL TEMELLER.........................................................................................2

2.1  KENTSEL AÇIK VE YEŞİL ALAN KAVRAMLARI.........................................2

2.2  Kentsel  Açık-Yeşil Alan Sınıflandırması.............................................................10

2.3 Açık – Yeşil Alan Standartları...............................................................................18

2.4 Açık – Yeşil Alanların İşlevleri...............................................................................24

2.5 Kent Parklarının  Tarihsel Gelişimi......................................................................27

2.6 Park Konumlama İlkeleri.......................................................................................35

2.7 Kent Parklarinin Tasarım İlkeleri ........................................................................39

2.8 Dünyadan ve Türkiyeden Önemli Kent Parklar Örneği.....................................53

2.8.1 Central Park Amerika örneği :...........................................................................53

2.8.2 Parc De La Vıllete :Fransa örneği :....................................................................57

2.8.3 Brirkinhead Park :Ingiltere örneği.....................................................................63

2.8.4 Hyde Park : Ingiltere örneği................................................................................65 

2.8.5 Ispanya örneği : Park Güell.................................................................................68

2.8.6 Altn Park : Türkiye örneği..................................................................................70

2.8.7 Gençlik Park :Türkiye örneğı.............................................................................71

3. MATERYAL VE YÖNTEM....................................................................................84

3.1 Materyal...................................................................................................................78

3.2 Yöntem .....................................................................................................................78

3. 2.1 Literatür çalışmaıs...............................................................................................78

3.2.2 Kullanıcı anketi.....................................................................................................78

3.2.3 Tasarım aşamaları................................................................................................80

4. BULGULAR...............................................................................................................81

4.1 Araştırma Alanına İlişkin Bulgular.......................................................................87

  4.1.1 Tebriz iklimi .........................................................................................................87

4.1.2 Tebriz Açık ve Yeşil Alan Sistemi.......................................................................91

4.2  Kullanıcı Anketi Sonuçları.....................................................................................99

4.3 Kuhistan Kent Parkının Projelendirme Aşamalar Tasarım Süreci.................113

4.3.1 Alan analizi..........................................................................................................113

4.3.2 Tasarım Düşüncesi.............................................................................................128

4.3.3 Leke Plan.............................................................................................................128

4.3.4 Alan Kullanım Planı (Master Plan)..................................................................136

4.4 Kuhistan Kent Park Yönetim Modeli..................................................................137

5. SONUÇ ve ÖNERİLER .........................................................................................141

KAYNAKLAR.............................................................................................................146

EKLER.........................................................................................................................155

EK 1 Anket Formu ……………………………………………………………..…...156

EK 2 Tebriz Süs Bitki Örtüsü....................................................................................162

EK 3 Tebriz Florası.....................................................................................................164

ÖZGEÇMİŞ.................................................................................................................167


AçıklamalarHaklarNotlarKaynakça Pamay, B. 1978. Kentsel Peyzaj Planlaması. Orman Fakültesi Yayınları. İstanbul . Öztürk, B .2004. Kentsel Açık Ve Yeşil Alan Sistemi Oluşturulması , Ankara Üni , Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı Doktora Tezi , Yök kodu 2207 , 25-40 , Ankara . Öztan, Y. 1968. Ankara Şehri Ve Çevresi Yeşil Saha Sisteminin Peyzaj MimarisiPrensipleri Yönünden Etüd Ve Tayini, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara. Özkır, A. 2007.Kentsel Parkları Yönetim Modelinin Geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi,Peyzaj Mimarlığı Bölümü, DoktoraTezi, 156-158, Ankara. Özhelvacı, E. Ve Özer, H. 1997. Çocuk Bahçeleri Ve Oyun Alanları Üzerine BirAraştırma. Ankara Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Diploma Tezi, Ankara.Özdemir, G. 2002-2004 . Liliputlar "Uykuluk" Diyarında TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Bölge Şubesi. 2002-2004 DönemBülteni. İstanbul. Oğuz, D. 1995. Kent Parkları, Ankara Üni. Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Doktora tezi , 1-65 ,Ankara. Müftüoğlü ,V. 2008. Kentsel Açık Ve Yeşil Alan Karar Ve Uygulamalarının İmar Mevzuatı Kapsamında Ankara Kenti Örneğinde İrdelenmesi , Ankara Üni , Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı Yüksel Lisans Tezi ,Yök Kodu 4267 , 3- 10 , Ankara . Nasuh, D. 1993. Kent Parklarının Nitelikleri Ve Ankara Örneğinde Irdelenmesi. AnkaraÜniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı YüksekLisans Tezi, Ankara. Kuter, N.2007. Çankırı Kenti Açık Ve Yeşil Alan Varlığı İçinde Tarihi Kent Merkezinin Kentsel Peyzaj Tasarımı Açısından Değerlendirilmesi , Ankara Üni , Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı , Doktora tezi , Yök kodu 3991,15-30, Ankara .Kutay, E . 2006. Minyatürkün Alan Kullanım Yönünden Değerlendirilmesi , Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı , Yüksek lisans Tezi ,Yök kodu 216548 ,4-20, İstanbul . Kühn, 2003. Greenbelt& Greenheart : Seperating & Integrating Landscapes in European City Regions. Journal of Landscape and Urban Planning. USA. Kızılaslan ,S .2007.Trabzon Kenti Park Ve Bahçelerinin Peyzaj Tasarımı ,Ankara Üni ,Peyzaj mimarlığı ana bilim dalı , yüksek lisans Tezi , Yök kodu 3244 ,3-15, Ankara . Kılınç, H. 2006. Boğaziçi Korularının Kent İçi Yeşil Alan Sistemi İçindeki Yeri Ve Rekreasyon Açısından Potansiyeli ,Yıldız Teknik Üni . Şehir Bölge planlama ana bilim dalı ,Yüksek lisans tezi , Yök kodu 201549 ,3-10, İstanbul .Keleş, R. 1990. Kentleşme Politikası. İmge Kitabevi Yayınları: 13, Özkan MatbaacılıkSanayii, Ankara. Karaman, B.2004.Kamu Alanlarının Başarısı, I.Ü Peyzaj Mimarlıgı bölümü, http://www.peyzaj.org. Erişim tarihi : 04.10.2007HARNIK Peter,, "The Excellent City Park System What Makes it Great and How to Get There", The Trust for Public Land Press, 2003, s.11 Hansari ,M . 2004. İran Bahçesi Cennet Yansıtan , Kültür Miras Bakanlığı ,Tahran . Gül, A. ve Küçük, V. 2001. Kentsel Açık-Yesil Alanlar ve Isparta Kenti örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Yıl:2001, (Sayı:2); ISSN: 1302-7085, Sayfa: 27-48.Greenhalgn, L. and Worpole, K. 1996. People, Parks and Cities, HMSO PublicationsCentre, London. Etli, B. 2002. Edirne Ili Merkez Ilçe Yesil Alan Sisteminin Peyzaj Mimarlıgı IlkeleriYönünden Irdelenmesi. Trakya ?Üniversitesi Bilimsel Arastırmalar Dergisi, BSerisi, Cilt 3, No:1, 52 s., Edirne. Ersoy, M. 1994. Kentsel Alan Kullanım Normları, ODTÜ Miarlık Fakültesi, AnkaraErgin, S. 1989. Kentsel Açık Ve Yeşil Alan Donanımının Niceliksel DeğerlendirilmesineYönelik Matematiksel Bir Model Önerisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, 15 S., İzmir. Durmus, S. 1997. Açık Ve Yeşil Alanların Kullanım Özellikleri (Ankara MetropolüÇankaya Ilçesi Örneği). Türkiye Ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamuyönetimi Lisansüstü Uzmanlık Tezi. 7, 10, 13 s., Ankara. Dil, M., 2004. İstanbul'un Yeşil Alan Sisteminin, Planlama Kriterleri Açısından Irdelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Değirmencioğlu, A. 1998. 1923'den Günümüze Ankara Imar Planlarının Açık Ve Yeşil Alanlar Açısından İrdelenmesi. Ankara üniversitesi Fen Bilimleri EnstitüsüPeyzaj Mimarlıgı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Değirmencioğlu, A. 1995. Yeşil Alan Sistemi Nedir? Ankara üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Semineri, Ankara.Demir, Z. 2004. Düzce'nin Yeni Kentleşme Sürecinde Açık ve Yeşil Alanlarına Yeni Fonksiyonlar Kazandırılması. İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi. İstanbul. Değirmencioğlu, N. 1997. Açık ve yeşil alanların mevcut imar planlama pratiğinKent makroformuna yansıması ve peyzaj mimarlığı açısından Ankaraölçeğinde irdelenmesi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü PeyzMimarlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Çulcuoğlu, G. 2000. Yeşil Kuşak Ankara Kenti Örneği. 2000'li Yıllarda Yaşadığımız Çevre ve Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu. Ankara. Çulcuoğlu, G. 1997. Ankara Kenti Yeşil Kuşak Çalışmalarının Yabancı Ülke Örnekleri Açısından İrdelenmesi ve Yeşil Kuşak Sistemi İçin Öneriler. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. Ankara.Çay,D. Parc De La Villette, A.I.B.Ü- Peyzaj Mimarlığı Bölümü, http://www.peyzaj.org , Erişim tarihi: 02.09. 2008 Çetiner, A. 1979. Sehir Planlamasında Çalısma Yöntemleri ve İfade Teknikleri, Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, İstanbul. Çalışkan, M. A. 1990. 3194 Sayılı imar Yasası açısından kentlerimizde açık-yeşilsisteminin geleceği ve Ankara-çankaya ilçesi örnegi. A.Ü. Fen BilimlerEnstitüsü Peyzaj Mimarlıgı Bölümü. Yüksek lisans tezi. 38 s., Ankara. Çakar ,C. 2002.Buçanoğlu, Yrd.Doç.Dr. Adnan Kaplan, Frederick Law Olmsted Ve Çalışmaları, Lisans Tezi, İzmir Cranz ,G "Urban Parks Of The Past And Future" Associate Professor of ArchitectureUniversity of California at Berkeley, http://www.pps.org. Erişim tarihi: 27.03. 2009 Cranz, G. 1989. ''Four Models Of Municipal Park Design In The United States'', In: SWredw, W.H. Adams (Editors), Denatured Visions, Museum Of Modern Art, New York, USA. Chadwick, G.F. 1966. Park and the Town, The Architectural Pres, London,UK.Benli,B. 2002. Edirne Ili Merkez Ilçe Yesil Alan Sistemlerinin Peyzaj Mimarlıgı Ilkeleri Yönünden Irdelenmesi. Trakya ?Niversitesi Bilimsel Arastırmalar Dergisi.B Serisi,Cilt: 3, No: 1, 47-59. Baljon,L. 1992 "Desingning Parks", Architectura&Natura Press, 37-64,USA. Aydemir, S. 1999. Açık Alanlar Ve Rekreasyon, Kentsel Yeşil Alanlar. Trabzon. Ayaşlıgil, T. 1997. Kent Gelişimi Sürecinde Açık ve Yeşil Mekan Gereksiniminin Çanakkale Örneğinde İrdelenmesi. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı. İstanbul. Arslan, M. 1991. Kent Ekolojisi Açısından Yeşil Kuşak Ve Ankara Örneği PeyzajMimarlığı Dergisi91/2,Yıl:21, Sayı:30. Anonym: http://www.harikalardiyari.com.tr . Erişim tarihi: 12.26. 2008Anonym : 2009. http://www.ankaravizyon.com/kent-ici-parklar/genclik-parki Anonym : 2009 . Gençlik Park , Ankara büyük şehir belediyyesi web sitesi http://www.ankara.bel.tr/Parklar/altın_parki/altın_parki.aspx,Erişim Tarihi : 01.05.2007 Anonym : 2007.Altın Park , Ankara Büyük Şehir Belediyyesi Web Sitesi, http://www.ankara.bel.tr/.../Parklar/genclik_parki/genclik_parki.aspx , Erişi Tarihi : 01.05.2007 Anonymus: Birkinhead Parkı'ndan görüntüler , http:// www.geograf.org.uk Anonymus: Birkinhead Parkı Planı , http://www.mtholyoke.com, 09.06.2010 Anonymus: Folie" Parc De La Villete, Paris, Fransa , http://www.panotamio.com , 24 .06. 2008 Anonymus: Parc De La Villete, Paris, Fransa , http://www.keralaarticles.blogspot.com ,09.04.2007Anonymus: http://www.peyzaj.org/2003/26kasim/1800-1858.htm , 22.03.2007 Anonymus: Central Park , http://www.intrepid.com.au , 03.02.2008 Anonymus: Central Park , http://www.aguyinnewyork.com, www. Planetizen.com, 05.07.2008Anonymus: Pauline HO, Gc ParkShanghai , http://www.ottawahort.org , 07.15.2005 Anonymus: Central Park , http://www.photographly-match.com, 06.24.2008 Anonymus: Boston Public Garden Massachusette, http://www.pps.org, 02.10.2006Anonymus: Plaza Hidalgo Mexico City , http://www. upload.wikimedia.org ,20.03.2010 Anonymus:Jackson Square, New Orleans Louisiana , http://www.panoramio.com ,05.03.2008 Anonymus: Pioneer Courthouse Square Oregohttp://www.metrojacksonville.com/article , 17.05.2007 Anonymus: Meksika "Floating Gardens" , http://www.fascinating-land-travels.com,06.12.2005Anonymus .London Hyde Park Photo, http:// www.panoramio.com.Erişim tarihi : 05.03. 2008 Anonymus .İspanya Guell Park Photo, http:// www.panoramio.com.Erişim tarihi : 05.03. 2008 Anonymus .New york Central Park Photo, http:// www.panoramio.com.Erişim tarihi 05.03. 2008 Anonymus .La Vi Lette Parc Photo, http://www.panoramio.com.Erişim tarihi : 05.03. 2008 Anonymus . 2007. Doğu Azerbaycan Yıllık İstatistik ,1-100, İran İstatistiMerkezi ,Tahran . Anonymus . 2006. Planlama Ve Yönetim Kuruluşu.Tebriz Kalkınma Planı,1-50,Tebriz . Anonymus .2009. Tebriz'in Tarihi Eserleri , http://www.tabrizinfo.com/tabriz/bazar.htm . Erişim Tarihi : 01.09.2007 Anonymus . 2009. Tebriz Tanıtımı , http://fa.wikipedia.org/wiki . Erişim Tarihi :24.11.2009 . Anonymus . 2009. Tebriz Parkları , Web Sites . http:// www. Tabriz parks.org/ksnewErişim Tarihi : 24.03.2007 .Alkay, E. ve Ocakçı, M. 2003. Kentsel Yesil Alanların Ekonomik DeğerlerininÖlçülmesinde Kullanılabilecek Yöntemlerin Irdelenmesi. İTÜ Dergisi/a Mimarlık, Planlama, Tasarım Cilt:2, Sayı:1, 60-68 Mart 2003, İstanbul. Albayrak , B. 2006 . Çorum Kenti Mevcut Alan Kullanim Kararlari Ve Açik-Yeşil Alan Verilerinin Değerlendirilmesi Üzerinde Bir Araştırma , Ankara Üni , Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı Doktora Tezi , Yök kodu 3782 , 3-32 , Ankara .Aksoylu, S. Çabuk, A. ve Uz, Ö. 2005. Coğrafi Bilgi sistemleri ve Uzaktan AlgılamaYardımıyla Yesil Alanların Saptanması Üzerine Bir Arastırma: Eskisehir Örnegi.TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı. Ankara.Şahin, Ş, Barış, M., 1998. Kentsel Doku Içerisinde Açık Ve Yeşil Alan StandartlarınıBelirleyen Etmenler. Peyzaj Mimarlığı Dergisi, İstanbul. Soltanzade, H .1997. Tebriz Bir Sağlam Çanak İran Mimarisinde , Kültürel Araştırma ,20-30 , Tebriz . Tazebay, İ. 1991. Ankara Kent Merkezinin Doğu-Batı Aksını Oluşturan Açık Ve Yeşil Alan Dizisinin Işlevselliği Üzerinde Araştırma, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Taigel, A. and Williamson, T. 1993. Parks and Gardens, B.T. Batsford Ltd., London. The Royal Parks Annual Report, 1994. Department of National Heritage, London. TÜBITAK, 1987. Türkiye'de Kentsel Dış Mekanların Düzenlenmesi, Yayın No: U5, TÜBITAK Matbaası, Ankara. Uzun, G. 1987. Kentsel Rekreasyon Alan Planlaması. Çukurova Üniversitesi ZiraatFakültesi Ders Kitabı, no:68, Adana. Uzun, G. 1990. Kentsel Rekreasyon Alan Planlaması. Çukurova ÜniversitesiZiraat Fakültesi Ders Kitabı No: 48. Adana. Wiegersma, L. 1984. The Park in the Town in the Landscape, Landscape DepartmentUniversity of Wageningen. Yeşil, A. 2006. Ankara Metropoliten Alanının Yeşil Alan Sisteminin Analizi. YıldTeknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama AnabiliDalı Peyzaj Planlama Programı, Yüksek Lisans Tezi, 81 s., İstanbul Yılmaz, Z.2006. Kentsel Parklar Ve Kentsel Tasarım Iliskişi "Istanbul/Gülhane Parki Örneginin Irdelenmesi", Mimar Sinan Güzel Sanatlar ÜniversitesiŞehir Ve Bölge Planlama Anabilim Dali Yüksek Lisans Tezi ,Yök Kodu 184191, 9-43 , Istanbul . Yıldız, M. 1994. İmar Planları Yapım Sürecinde Kişi Başına Düşen 7m2'lik Yeşil AlanKavramının Tartışılması Ve Öneriler. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Semineri, Ankara Yorulmaz, A.2004. Harikalar Diyari Parkının Kullanıcı Profili Ve Beklentilerinin Belirlenmesi , Ankara Üni , Peyzaj mimarlığı ana bilim dalı yüksek lisans tezi ,Yök kodu 3602 , 10-26 , Ankara . Yücel, Y. F.Kaliteli Kent Parkı Tasarımı. Mimarlik Dergisi 334, http://www.mimarlarodasi.org.tr, Erişim tarihi 2008 Yücel, C. 1996. Koruma Amaçlı İmar Planlaması ve Uygulaması: Gesi Örneği. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Şehir v e Bölge Planlama Bölümü. Şehir Planlama Bölümü. İstanbul. Yüksel, U. 1983. Ankara'nın Yeşil Alan Sisteminde Kamu Kuruluşlarının Katkısı VeKullanım Olanakları. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü P Mimarlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31495
 • Online
  • Ziyaretçi: 164
  • Üye: 0
  • Toplam: 164

Detaylı İstatistikler