Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Sakarya-Akgöl organik toprağının bitki yetiştirme ortamında kullanımı

Diğer Başlık: The use of Sakarya-Akgöl peat in plant growth medium

Oluşturulma Tarihi: 01-12-2010

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Bitki anatomisi, TARIM, Topraklar. Toprak bilimi, Bitki kültürü,

Yazar(lar): ÇİÇEK, Nuray (Yazar),

Emeği Geçen(ler): KÜTÜK, Cihat (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2010 Yayınlandığı Sayfalar: 292 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Organik toprak, bitki yetiştirme ortamı, fiziksel ve kimyasal özellikler, Primula, domates , Peat, plant growth medium, physical and chemical features, Primula, tomato .


Özet

  Bu çalışmada; yerli Akgöl organik toprağının sera yetiştiriciliğinde bitki yetiştirme ortamı olarak kullanım olanakları belirlenmiştir. Bunun için ithal yosun kökenli organik toprak ve Akgöl organik toprağını değişik oranlarda içeren beş farklı yetiştirme ortamı hazırlanmıştır. Ortamların performansları primula (Primula obconica) ve domates (Lycopersicon esculentum) bitkilerinin sera koşullarında yetiştirilmesiyle test edilmiştir.

Değişik ortamlarda yetiştirilen primula bitkilerinin kalite parametreleri arasında belirlenen farklılıklar önemli bulunmamıştır. Primula bitkisinin K, Mg, S, Na, Fe, Mn ve Cu kapsamlarında önemli değişimlerin olduğu belirlenmesine karşın; N, P, Ca, Zn ve B kapsamlarında belirgin farklılıklar saptanmamıştır. Diğer taraftan, domates bitkisinin meyvelerinde vitamin C dışındaki diğer kalite parametrelerinde dikkate değer ayrımlar tespit edilmemiştir. Değişik ortamlarda yetiştirilen domates bitkilerinde toplam meyve miktarı ve pazarlanabilir meyve ağırlıklarına ilişkin değerler birbirine yakın bulunmuştur.  Domates bitkisinin Fe ve B içeriği önemli farklılıklar gösterdiği halde, diğer besin maddelerinde böyle bir eğilim belirlenmemiştir.

Gerek primula gerekse domates bitkileri ortamların tümünde başarılı bir şekilde yetiştirilmiştir. Bu yüzden yerli Akgöl organik toprağının seralarda süs bitkileri ve sebzelerin üretimi gibi yetiştiricilik faaliyetlerinde ithal yosun kökenli organik toprağa alternatif olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.

Abstract

  This study was carried out to determine the use possibilities of native Akgöl peat as growing medium in greenhouse cultivation. Five different mixtures containing imported sphagnum peat and Akgöl peat were prepared. Performances of mixtures were tested by growing primula (Primula obconica) and tomato (Lycopersicon esculentum) plants in greenhouse conditions.

Quality parameters and growth of primula plant were not significantly different in growing media. Significant differences were obtained in K, Mg, S, Na, Fe, Mn and Cu contents while no considerable changes were found in N, P, Ca, Zn and B contents of primula plant. On the other hand, there were no statistically significant differences with respect to quality parameters of tomato fruits, except vitamin C. Values of total yield and marketable fruit weights were found similar in all tomato plants grown in mixtures. Significant differences were obtained in Fe and B contents of tomato plants, but it was not observed in other nutrients.

Primula plants as well as the tomatoes were grown successfully in all medium. As a consequence of this study, it was determined that native Akgöl peat can be used as an alternative to imported peat for horticultural aims such as production of ornamentals and vegetables in greenhouses.


İçindekiler

ÖZET....................................................................................... ...i

ABSTRACT................................................................................................................... .ii

TEŞEKKÜR................................................................................................................. ..iii

ŞEKİLLER DİZİNİ................................................................................................... ..viii

ÇİZELGELER DİZİNİ................................................................................................ .ix

1.GİRİŞ............................................................................................. ..1

2. KAYNAK ÖZETLERİ ............................................................................................ ..7

2.1 Organik Topraklarının Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesine İlişkin Yapılmış Çalışmalar.................................................................................................... ..7

2.2 Organik Topraklar Kullanılarak Hazırlanan Ortamlarda Çeşitli Süs     Bitkileri ve Primula Yetiştirilerek Yapılmış Çalışmalar............................................................................................... 13

2.3 Organik Topraklar Kullanılarak Hazırlanan Ortamlarda Çeşitli Sebzeler       ve Domates Yetiştirilerek Yapılmış Çalışmalar.................................................................................. 37

3. MATERYAL ve YÖNTEM..................................................................................... 61

3.1 Materyal.......................................................................................... 61

3.1.1 Akgöl organik toprağının elde edildiği bölge...................................................... 61

3.1.2 Deneme bitkileri.......................................................... 64

3.1.3 Yetiştirme ortamlarının hazırlanmasında kullanılan materyaller.................... 67

3.1.4 Yetiştirme ortamları......................................................................... 68

3.1.5 Sera denemesi..................................................................................... 70

3.2 Yöntem............................................................................................ 73

3.2.1 Yetiştirme ortamlarında yapılan analizler.......................................................... 73

3.2.1.1 Havalanma kapasitesi (HK).............................................................................. 73

3.2.1.2 Kolay alınabilir su (KAS) ................................................................................. 73

3.2.1.3 Su tamponlama kapasitesi (STK)..................................................................... 73

3.2.1.4 Hacim ağırlığı ........................................................................ 73

3.2.1.5 Toprak reaksiyonu (pH)................................................................................... 73

3.2.1.6 Elektriksel iletkenlik (EC)................................................................................. 74

3.2.1.7 Tane büyüklüğü dağılımı ................................................................................. 74

3.2.1.8 Katyon değişim kapasitesi (KDK)..................................................................... 74

3.2.1.9 Organik karbon ............................................................................... 74

3.2.1.10 Organik madde ....................................................................... 74

3.2.1.11 Toplam azot................................................................... 74

3.2.1.12 Toplam fosfor ve potasyum............................................................................ 75

3.2.1.13 Suda çözünebilir amonyum ve nitrat............................................................. 75

3.2.1.14 Suda çözülebilir fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, kükürt ve sodyum........ 75

3.2.1.15 Suda çözünebilir demir çinko mangan bakır ve bor.................................... 75

3.3 Primula Bitkisinde Yapılan Fenolojik Gözlemler ve Ölçülen Kalite Parametreleri ..........75

3.3.1 Estetik görünüm puanı......................................................................................... 76

3.3.2 Çiçek sürgünü sayısı............................................................................. 76

3.3.3 Toplam çiçek sayısı............................................................................... 76

3.3.4 Ortalama çiçek ağırlığı........................................................................................ 76

3.3.5 Yaprak sayısı........................................................................................... 76

3.3.6 Taç genişliği.......................................................................................... 77

3.3.7 Bitki boyu................................................................................. 77

3.4 Primula Bitkisinin Hasat Edilmesi ve Analizlere Hazırlanması........................... 77

3.4.1 Bitki yaş ağırlığı................................................................................. 77

3.4.2 Bitki kuru ağırlığı................................................................................................. 78

3.4.3 Bitki kökü yaş ağırlığı........................................................................................... 78

3.4.4 Bitki kökü kuru ağırlığı........................................................................................ 78

3.5 Primula Bitkisinin Yapraklarında Yapılan Analizler.......................................... 78

3.5.1 Yaprak örneklerinin yakılması............................................................................ 78

3.5.1.1 Toplam azot.................................................................................... 79

3.5.1.2 Toplam fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, kükürt, sodyum, demir, çinko, mangan, bakır ve bor............................................................................. 79

3.6 Domates Bitkisinde Yapılan Fenolojik Gözlemler ve Ölçülen Kalite Parametreleri .......... 79

3.6.1 Meyve suyu pH’sı.............................................................................. 79

3.6.2 Titre edilebilir asitlik................................................................................ 80

3.6.3 Kuru madde ............................................................................................... 80

3.6.4 Meyve sertliği...................................................................................... 80

3.6.5 Vitamin C (Askorbik asit).................................................................................... 80

3.6.6 Renk analizleri............................................................................................ 81

3.6.7 Meyve tutumu...................................................................................... 81

3.6.8 Toplam meyve ....................................................................................... 81

3.6.9 Toplam pazarlanabilir kalitedeki meyve ağırlığı................................................ 81

3.6.10 Toplam pazarlanamaz kalitedeki (yeşil meyve) meyve ağırlığı ...................... 82

3.6.11 Toplam pazarlanabilir kalitedeki ortalama meyve ağırlığı ............................ 82

3.6.12 Toplam pazarlanabilir kalitedeki ortalama meyve boyu ................................ 82

3.6.13 Toplam pazarlanabilir kalitedeki ortalama meyve çapı ................................. 82

3.7 Domates Bitkisinin Hasat Edilmesi ve Analizlere Hazırlanması.......................... 82

3.7.1 Bitki kökü yaş ağırlığı........................................................................................... 83

3.7.2 Bitki kökü kuru ağırlığı........................................................................................ 83

3.8 Domates Bitkisinin Yapraklarında Yapılan Analizler......................................... 83

3.8.1 Yaprak örneklerinin yakılması............................................................................ 83

3.8.1.1 Toplam azot............................................................................................ 84

3.8.1.2 Toplam fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, kükürt, sodyum, demir, çinko, mangan, bakır ve bor.................................................................................................. 84

3.9 İstatistik Analizler........................................................................................... 84

4. ARAŞTIRMA BULGULARI.................................................................................. 85

4.1 Yetiştirme Ortamında Kullanılan Materyallerin Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ....... 85

4.2 Değişik Yetiştirme Ortamlarının Primula Bitkisinin Kalite Parametreleri Üzerine

Etkileri......................................................................... 95

4.2.1 Estetik görünüm puanı üzerine etkisi................................................................. 95

4.2.2 Çiçek sürgünü sayısı üzerine etkisi...................................................................... 97

4.2.3 Toplam çiçek sayısı üzerine etkisi........................................................................ 99

4.2.4 Ortalama çiçek ağırlığı üzerine etkisi................................................................ 101

4.2.5 Yaprak sayısı üzerine etkisi............................................................................... 102

4.2.6 Taç genişliği üzerine etkisi.................................................................................. 103

4.2.7 Bitki boyu üzerine etkisi..................................................................................... 105

4.3 Değişik Yetiştirme Ortamlarının Primula Bitkisinin Hasat Sonrasında Belirlenen Genel Gelişim Parametreleri Üzerine Etkisi...................................................................... 107

4.3.1 Gövde yaş ağırlığı üzerine etkisi........................................................................ 107

4.3.2 Gövde kuru ağırlığı üzerine etkisi..................................................................... 109

4.3.3 Kök yaş ağırlığı üzerine etkisi............................................................................ 110

4.3.4 Kök kuru ağırlığı üzerine etkisi......................................................................... 111

4.4 Değişik Yetiştirme Ortamlarının Primula Bitkisinin Besin Maddeleri  Kapsamı Üzerine

Etkisi  .................................................      113

4.4.1 Toplam azot kapsamı üzerine etkisi.................................................................. 113

4.4.2 Toplam fosfor kapsamı üzerine etkisi............................................................... 114

4.4.3 Toplam potasyum kapsamı üzerine etkisi......................................................... 115

4.4.4 Toplam kalsiyum kapsamı üzerine etkisi.......................................................... 117

4.4.5 Toplam magnezyum kapsamı üzerine etkisi..................................................... 118

4.4.6 Toplam kükürt kapsamı üzerine etkisi............................................................. 119

4.4.7 Toplam sodyum kapsamı üzerine etkisi............................................................ 121

4.4.8 Toplam demir kapsamı üzerine etkisi............................................................... 122

4.4.9 Toplam çinko kapsamı üzerine etkisi................................................................ 123

4.4.10 Toplam mangan kapsamı üzerine etkisi......................................................... 125

4.4.11 Toplam bakır kapsamı üzerine etkisi.............................................................. 126

4.3.12 Toplam bor kapsamı üzerine etkisi................................................................. 127

4.5 Değişik Yetiştirme Ortamlarının Domates Bitkisinin Kalite Parametreleri Üzerine

Etkileri ..........................................  129

4.5.1 Meyve suyu pH’sı üzerine etkisi........................................................................ 129

4.5.2 Titre edilebilir asitlik üzerine etkisi................................................................... 130

4.5.3 Kuru madde üzerine etkisi................................................................................. 131

4.5.4 Meyve sertliği üzerine etkisi............................................................................... 133

4.5.5 Vitamin C (Askorbik asit) üzerine etkisi........................................................... 134

4.5.6 L (parlaklık) değeri üzerine etkisi..................................................................... 135

4.5.7 a (kırmızılık) değeri üzerine etkisi..................................................................... 137

4.5.8 b (sarılık) değeri üzerine etkisi........................................................................... 138

4.5.9 Birinci dönemde meyve tutumu üzerine etkisi................................................. 139

4.5.10 İkinci dönemde meyve tutumu üzerine etkisi................................................. 142

4.5.11 Üçüncü dönemde meyve tutumu üzerine etkisi.............................................. 143

4.5.12 Toplam meyve miktarı üzerine etkisi.............................................................. 144

4.5.13 Toplam pazarlanabilir kalitedeki meyve ağırlığı üzerine etkisi.................... 147

4.5.14 Toplam pazarlanamaz kalitedeki yeşil meyve ağırlığı üzerine etkisi............ 148

4.5.15 Toplam pazarlanabilir kalitedeki ortalama meyve ağırlığı üzerine etkisi.... 149

4.5.16 Toplam pazarlanamaz kalitedeki ortalama yeşil meyve ağırlığı üzerine            

 etkisi.......................................................................................... 151

4.5.17 Toplam pazarlanabilir kalitedeki ortalama meyve boyu üzerine etkisi....... 152

4.5.18 Toplam pazarlanabilir kalitedeki ortalama meyve çapı üzerine etkisi......... 153

4.6 Değişik Yetiştirme Ortamlarının Domates Bitkisinin Hasat Sonrasında Belirlenen Genel Gelişim Parametreleri Üzerine Etkisi....................................................................... 157

4.6.1 Kök yaş ağırlığı üzerine etkisi............................................................................ 157

4.6.2 Kök kuru ağırlığı üzerine etkisi......................................................................... 158

4.7 Değişik Yetiştirme Ortamlarının Domates Bitkisinin Besin Maddeleri  Kapsamı Üzerine Etkisi.........................................................................................159

4.7.1 Toplam azot kapsamı üzerine etkisi.................................................................. 159

4.7.2 Toplam fosfor kapsamı üzerine etkisi............................................................... 161

4.7.3 Toplam potasyum kapsamı üzerine etkisi......................................................... 162

4.7.4 Toplam kalsiyum kapsamı üzerine etkisi.......................................................... 163

4.7.5 Toplam magnezyum kapsamı üzerine etkisi..................................................... 165

4.7.6 Toplam kükürt üzerine etkisi............................................................................ 166

4.7.7 Toplam sodyum kapsamı üzerine etkisi............................................................ 167

4.7.8 Toplam demir üzerine etkisi.............................................................................. 169

4.7.9 Toplam çinko kapsamı üzerine etkisi................................................................ 170

4.7.10 Toplam mangan üzerine etkisi......................................................................... 171

4.7.11 Toplam bakır kapsamı üzerine etkisi.............................................................. 173

4.7.12 Toplam bor üzerine etkisi................................................................................ 174

5. TARTIŞMA............................................................................................................. 176

6. SONUÇ VE ÖNERİLER....................................................................................... 196

KAYNAKLAR............................................................................................................ 200

EKLER…………………………………………………………………………….….211

EK 1. Yetiştirme ortamlarının primula bitkisinin estetik görünüm puanı (1-10)       üzerine etkileri .................................................................. 214

EK 2. Yetiştirme ortamlarının primula bitkisinin çiçek sürgün sayısı      (adet bitki-1) üzerine etkileri............................................................................................. 215

EK 3. Yetiştirme ortamlarının primula bitkisinin toplam çiçek sayısı (adet)  üzerine

etkileri ................................................. 216

EK 4. Yetiştirme ortamlarının primula bitkisinin ortalama çiçek ağırlığı (g)  üzerine

etkileri................................................................. 217

EK 5. Yetiştirme ortamlarının primula bitkisinin yaprak sayısı (adet bitki-1)  üzerine

etkileri...................................................................218

EK 6. Yetiştirme ortamlarının primula bitkisinin taç genişliği (cm) üzerine etkileri   ... 219

EK 7. Yetiştirme ortamlarının primula bitkisinin bitki boyu (cm) üzerine    etkileri ...... 220

EK 8. Yetiştirme ortamlarının primula bitkisinin gövde yaş ağırlığı (g bitki-1)   üzerine

etkileri ................................................................................... 221

EK 9. Yetiştirme ortamlarının primula bitkisinin gövde kuru ağırlığı (g bitki-1) üzerine

etkileri .............................................................................. 222

EK 10. Yetiştirme ortamlarının primula bitkisinin kök yaş ağırlığı (g bitki-1) üzerine

etkileri......................................................................................... 223

EK 11. Yetiştirme ortamlarının primula bitkisinin kök kuru ağırlığı (g bitki-1) üzerine

etkileri .......................................................224

EK 12. Yetiştirme ortamlarının primula bitkisinin toplam azot kapsamı (%)  üzerine

etkileri ..........................................................................225

Ek 13. Yetiştirme ortamlarının primula bitkisinin toplam fosfor kapsamı (%)     üzerin

etkileri.............................................................................. 226

EK 14. Yetiştirme ortamlarının primula bitkisinin toplam potasyum kapsamı     (%) üzerine etkileri .................................................................................... 227

EK 15. Yetiştirme ortamlarının primula bitkisinin toplam kalsiyum kapsamı (%) üzerine

etkileri .................................................................... 228

EK 16. Yetiştirme ortamlarının primula bitkisinin toplam magnezyum kapsamı   (%) üzerine etkileri ......................................................................................... 229

EK 17. Yetiştirme ortamlarının primula bitkisinin toplam kükürt kapsamı (%) üzerine

etkileri..........................................................................  230

EK 18. Yetiştirme ortamlarının primula bitkisinin toplam sodyum kapsamı (%) üzerine

etkiler.........................................................................231

EK 19. Yetiştirme ortamlarının primula bitkisinin toplam demir kapsamı (mg kg-1) üzerine etkileri ................................................................................. 232

EK 20. Yetiştirme ortamlarının primula bitkisinin toplam çinko kapsamı (mg kg-1) üzerine etkileri ............................................................................ 233

EK 21. Yetiştirme ortamlarının primula bitkisinin toplam mangan kapsamı  (mg kg-1) üzerine etkileri .......................................................................... 234

EK 22. Yetiştirme ortamlarının primula bitkisinin toplam bakır kapsamı  (mg kg-1) üzerine etkileri ............................................................................... 235

EK 23. Yetiştirme ortamlarının primula bitkisinin toplam bor kapsamı  (mg kg-1) üzerine etkileri ....................................................................................... 236

EK 24. Yetiştirme ortamlarının domates bitkisinin meyve suyu pH’sı üzerine etkileri.......... 237

EK 25. Yetiştirme ortamlarının domates bitkisinin meyve suyunda titre edilebilir asitlik (%) üzerine etkileri .................................................................................. 238

EK 26. Yetiştirme ortamlarının domates bitkisinin meyvesinde kuru madde (%)  üzerine etkileri..............................................................   239

EK 27. Yetiştirme ortamlarının domates bitkisinin meyve sertliği (kg cm-2)   üzerine

etkileri ........... ............................................. 240

EK 28. Yetiştirme ortamlarının domates bitkisinin estetik vitamin C (mmol kg -1   taze ağırlık) üzerine etkileri ................................................................................. 242

EK 29. Yetiştirme ortamlarının domates bitkisinin meyvesinde L (parlaklık) değeri üzerine etkileri ................................................................................... 242

EK 30. Yetiştirme ortamlarının domates bitkisinin meyvesinde a (kırmızılık)   üzerine etkiler................................................................................  243

EK 31. Yetiştirme ortamlarının domates bitkisinin meyvesinde b (sarılık)  üzerin

etkileri...........................................................................244

EK 32. Yetiştirme ortamlarının domates bitkisinin birinci dönemde meyve  tutumu (%) üzerine etkileri .................................................................................. 245

EK 33. Yetiştirme ortamlarının domates bitkisinin ikinci dönemde meyve  tutumu (%) üzerine etkileri ............................................................................ 246

EK 34. Yetiştirme ortamlarının domates bitkisinin üçüncü dönemde meyve  tutumu (%) üzerine etkileri ................................................................................ 247

EK 35. Yetiştirme ortamlarının domates bitkisinin toplam meyve miktarı   (kg bitki-1) üzerine etkileri ...................................................................... 248

EK 36. Yetiştirme ortamlarının domates bitkisinin toplam pazarlanabilir     kalitedeki meyve ağırlığı (kg bitki-1) üzerine etkileri ......................................... 249

EK 37. Yetiştirme ortamlarının domates bitkisinin toplam pazarlanamaz   kalitedeki yeşil meyve ağırlığı (kg bitki-1) üzerine etkileri ...................................... 250

EK 38. Yetiştirme ortamlarının domates bitkisinin toplam pazarlanabilir   kalitedeki ortalama meyve ağırlığı (g bitki-1) üzerine etkileri ................................... 251

EK 39. Yetiştirme ortamlarının domates bitkisinin toplam pazarlanamaz  kalitedeki ortalama meyve ağırlığı (g bitki-1)üzerine etkileri ...................................... 252

EK 40. Yetiştirme ortamlarının domates bitkisinin toplam pazarlanabilir  kalitedeki ortalama meyve boyu (cm) üzerine etkileri ............................................. 253

EK 41. Yetiştirme ortamlarının domates bitkisinin toplam pazarlanabilir    kalitedeki ortalama meyve çapı (cm) üzerine etkileri ..................................... 254

EK 42. Yetiştirme ortamlarının domates bitkisinin kök yaş ağırlığı (g saksı-1)   üzerine

etkileri ....................................................................................................  255

EK 43. Yetiştirme ortamlarının domates bitkisinin kök kuru ağırlığı (g saksı-1)  üzerine

etkileri......................................................................... 256

EK 44. Yetiştirme ortamlarının domates bitkisinin toplam azot kapsamı (%) üzerine

etkileri .......................................................................................... 257

EK 45. Yetiştirme ortamlarının domates bitkisinin toplam fosfor kapsamı (%)  üzerine

etkileri...........................................................................258

EK 46. Yetiştirme ortamlarının domates bitkisinin toplam potasyum kapsamı (%) üzerine etkileri .............................................................................................. 259

EK 47. Yetiştirme ortamlarının domates bitkisinin toplam kalsiyum kapsamı (%) üzerine etkileri .......................................................................... 260

EK 48. Yetiştirme ortamlarının domates bitkisinin toplam magnezyum kapsamı  (%) üzerine etkileri .................................................................................... 261

EK 49. Yetiştirme ortamlarının domates bitkisinin toplam kükürt kapsamı (%) üzerine

etkiler.......................................................................................262

EK 50. Yetiştirme ortamlarının domates bitkisinin toplam sodyum kapsamı  (%) üzerine etkileri ..................................................................................... 263

EK 51. Yetiştirme ortamlarının domates bitkisinin toplam demir kapsamı(mg kg-1) üzerine etkileri.......................................................................... 264

EK 52. Yetiştirme ortamlarının domates bitkisinin toplam çinko kapsamı   (mg kg-1) üzerine etkileri ........................................................................... 265

EK 53. Yetiştirme ortamlarının domates bitkisinin toplam mangan kapsamı (mg kg-1) üzerine etkileri .......................................................................... 266

EK 54. Yetiştirme ortamlarının domates bitkisinin toplam bakır kapsamı   (mg kg-1) üzerine etkileri ........................................................................... 267

EK 55. Yetiştirme ortamlarının domates bitkisinin toplam bor kapsamı (mg kg-1) üzerine etkileri ....................................................................... 268

EK 56. Primula bitkilerinin yetiştirme ortamlarına alınması................................... 269

EK 57. Primula bitkilerinin yetiştirme ortamlarına alınmasından sonra genel görünümleri ...270

EK 58.Primula bitkilerinde ilk çiçeklerin oluşumu................................................... 271

EK 59. Primula bitkilerinin yoğun çiçeklenme dönemi............................................ 272

EK 60. Yoğun çiçeklenme döneminde değişik ortamlarda yetiştirilen bitkilerin görünüm performansları .........................................................................................................273

EK 61. Hasat öncesinde % 100 YP ortamında yetiştirilen bitkilerin genel    görünümleri.......274

EK 62. Hasat öncesinde % 25 YP + % 75 AP ortamında yetiştirilen bitkilerin   genel görünümleri................................................................................... 275

EK 63. Hasat öncesinde % 50 YP + % 50 AP ortamında yetiştirilen bitkilerin  genel görünümleri............................................................................................................ 276

EK 64. Hasat öncesinde % 25 YP + % 75 AP ortamında yetiştirilen bitkilerin  genel görünümleri ........................................................................................................277

EK 65. Hasat öncesinde % 100 AP ortamında yetiştirilen bitkilerin genel  görünümleri........278

EK 66. Domates bitkilerinin yetiştirme ortamlarına alınması.................................. 279

EK 67. Domates bitkilerinin yetiştirme ortamlarına alındıktan sonra desteklere bağlanması.........................................................................................................280

EK 68. Domates bitkilerinin askıya alınmaya başlanılması...................................... 281

EK 69. Domates bitkilerinin tümünün iplerle bağlanarak askıya alınması............ 282

EK 70. Domateslerde çiçeklenme öncesi dönem........................................................ 283

EK 71. Domates bitkilerinde ilk çiçeklerin oluşumu................................................. 284

EK 72. Domates bitkilerinde çiçeklerin sayılması..................................................... 285

EK 73. Domates bitkilerinde çiçeklenme sonrası meyve tutumu............................. 286

EK 74. Domates bitkilerinde koltuk alma işleminin gerçekleştirilmesi.................... 287

EK 75. Olgunlaşma öncesinde salkımlarda domateslerin genel görünümü............ 288

EK 76. Olgunlaşmaya başlayan domateslerin genel görünümü.............................. 289

EK 77. Hasat öncesi yapılan son değerlendirmeler................................................... 290

EK 78. Hasat öncesi domates bitkilerinin genel görünümü...................................... 291

ÖZGEÇMİŞ.................................................................................... 292AçıklamalarHaklarNotlarKaynakçaZaller, J.G. 2007. Vermicompost as a substitute for peat in potting media: Effects on germination, biomass allocation, yields and fruit quality of three tomato varieties. Scientia Horticulturae, 112(2), 191-199. Wilson, G.C.S. 1986. Tomato production in different growing media. Acta Horticulturae, 178, 115-120. Wang, Y.T. 1989. Medium and hydorogel affect production and wilting of tropical ornamental plants. HortScience, 24(6), 941-944. Verdonck, O. 1984. New developments in the use of graded perlite in horticulture substrates. Acta Horticulturae, 150, 575-581. Verecke, M. 1975. Phosphorus fertilizers studies with Capsicum annum L. Acta Horticulture, 150, 83-89. Ventanovetz, R.P. and Peterson, J.C. 1983. Comparision of growth of chrysanthemums and poinsettias produced in prototypes of a new container and four potting media. Horticulture Abstracts, 53, 65-83. Suhardjo, H. and Widjaja-Adhi, I.P.G. 1977. Chemical characteristics of the upper 30 cm of peat soils from Riau, Sumatra (Indonesia). In: Final Report, Agricultural Technical Assistance Programme (Indonesia - The Netherlands) 1974-1977. Lembaga Penelitian Tanah, 74-92. Bogor, Indonesia: Şahin, Ü., Özdeniz, A., Zülkadir, A. ve Alan, R. 1998. Sera koşullarında damla sulama yöntemi ile sulanan domates (Lycopersicon esculentum Mill.) bitkisinde farklı yetiştirme ortamlarının verim, kalite ve bitki gelişmesinde olan etkileri. Tr. J. of Agriculture and Foresty, 22, 71-79.Stamps, R.H. and Evans, M.R. 1997. Growth of Dieffenbachia maculata ' Camille'in growing media containing sphagnum peat or coconut coir dust. HortScience 32(5), 844-847. Sӓrkkӓ, L., Mӓkilӓ, J. and Tahvonen, R. 2004. Different peat types as growing media for greenhouse cut rose and tomato: preliminary trials. Acta Horticulturae, 644, 189-192 Sönmez, İ. 2002. Domates yetiştiriciliği. http://www.arastırma-yalova.gov.tr. Erişim Tarihi. 22.09.2006.Sonnoveld, C. and Straver, N. 1992. Nutrient solutions for vegetables and flowers grown in water or substrates. Proefstation Voor Tuinbouv Onder Glass, No: 8, Naaldwjk, The Netherlands. Sheldrick, B.H and Wang, C. 1987. Compilation of data for ECSS reference soil samples. Land Resource Centre, Ottawa. Sevgican, A. 2003. Örtü altı sebzeciliği (Topraksız Tarım) Cilt-II, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 526, 168 s., İzmir. Sezen, S. 1999. Peat ve perlit ilave edilmiş ağaç kabuklarının yetiştirme ortamı olarak onbiray (Primula) bitkisinin gelişimi üzerine etkisi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, (basılmamış), Ankara.Schwarz, D. 2004. Root-connecting the growing media with growing success. Acta Horticulturae, 644, 327-336.Rose, R. and Haase, D. 2000. The use of coir as a containerized growing medium for douglas-fir seedlings. Native Plants Journal, 1(2), 107-111. Schröder, F.G. and Lieth, J.H. 2002. Irrigation control in hydroponics, water quality. In: Savvas, D. and Passams, H. (eds). Hydroponic Production of Vegetables and Ornamentals, 270-272. Roe, N.E., Stofelle, P.J. and Graetz, D. 1997. Composts from various municipal solid. Waste Feedstocks Affect Vegetable Crops. Journal of the American Society for Horticultural Science, 122(3), 427-432. Roberts, A.U., Jones, D.L. and Edwards –Jones, G. 2007. Yield and vitamin C content of tomatoes grown in vermicomposted wastes. Jour. of the Science of Food and Agriculture, 87(10), 1957-1963. http://dx.doi.org/10.1002/jsfa.2950Riberio, H.M., Romero, A.M., Pereira, H., Borges, P., Cabral, F. and Vasconcelos, E. 2007. Evaluation of compost obtained from foresty wastes and solid phase of pig slurry as a substrate for seedlings production. Bioresource Technology, 98, 3292-3297.Robert, P., Edwards, C.A., Edwards-Jones, G. and Jones, D.L. 2007. Respons of common pot grown flower species to commercial plant growth media substituted with vermicompost. Compost Science and Utilization, 15(3), 159-166.Raviv, M., Reuveni, R. and Zaidman, B.Z. 1998. Improved medıum for organic transplants.biological. Agriculture&Horticulture, 16(1), 53-64. Reis, M., Martinez, F.X., Soliva, M. and Monteiro, A.A. 1998. Composted organic residues as a substrate component for tomato transplant. Acta Horticulturae (ISHS), 469, 263-274. Reisenauer, H:M. 1976. Soil and plant- tisssue testing in California. Bull. 1879. Div. Agric. Sci., Üniv. California. Radjagukguk, B. 1984. A comparative study of peats and other media for containerized forestry seedlings. Acta Horticulture, 150, 449-459.Puustjӓrvi, V. 1982. The size distribution of peat particles. Peat-Plant Yearbook, 33-47, Helsinki, Finland. Puustjӓrvi, V. and Robertson, R.A. 1975. Physical and chemical properties of peat. Robinson, D.W. and Lamb, J.G.D. (eds). Peat in Horticulture, 23-38, Academic Press, London.Puustjӓrvi, V. 1970. Mobilization of nitrojen in peat. Peat-Plant News, 3, 35-42.Poole, R.T., Conover, C.A., Joiner, J.N. 1981. Soils and potting mixtures. Foliage Plant Production. Prentice Hall. Inc. Englewood Cliffs, N.J., 179-200.Polak, B. 1975. Chracter and occurance of peat deposits in the Malaysian tropics. Modern Quaternary Research in South East Asia, 71-83. Özgümüş, A. 1996. Topraklı ve topraksız ortamdaki yetiştiricilikte fertigasyon. Doğa Türk Tarım ve Ormancılık dergisi, 20 (özel sayı) 61-67.Puustjӓrvi, V. 1980. Rationalized micronutrient fertilization, Peat-Plant Yearbook, 3-12. Pinamonti, F., Stringari, G. and Zorzi, G. 1997. Use of compost in soilless cultivation. Compost Science and Utilization, 5(2), 38-46. Premuzic, Z., Bargiela, M., Garcia, A., Rendina, A. and Iorio, A. 1998. Calcium, iron, potassium, phosphorus and vitamin C content of organic and hydroponic tomatoes. HortScience, 33(2), 255-257.Özenç, D.B. 2008. Growth and transpiration of tomato seedlings grown in hazelnut husk compost under water-deficit stress. Compost Science and Utilization, 16(2), 125-131. Papadopoulos, A.P. 1991. Growing greenhouse tomatoes in soil and in soilless media. Agriculture Canada Publication 186/E, Communications Branch, Agriculture Canada. Ottawa, Canada. Oral, N. 1999. İç mekan süs bitkileri. Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa.http://dx.doi.org/10.1111/j.1399-3054.1983.tb04162.x Özenç, D.B. 2006. Effect of composted hazelnut husk on growth of tomato plants. Compost Science and Utilization, 14(4), 271-275. Noguera, P., Abad, M., Noguera, V., Puchades, R. and Maquieira, A. 2000. Coconut coir waste, a new and viable ecologically-friendly peat substitute. Proc. XXV IHC-Part 7. Herregods, M. (ed), Acta Horticulture, 517, 279-286. Ozores-Hampton, M., Vavrina, C.S. and Obreza, T.A. 1999. Yard trimming-biosolids compost: Possible alternative to sphagnum peat moss in tomato transplant production. Compost Science and Ultilization, 7(4), 42-49.Mukherjee, S.P. and Choudhuri, M.A. 1983. Implication of water stress induced changes in the level of endogenous ascorbic acid and H2O2 in vigna seedlings, Physiol. Plant., 58, 166–170. Meral, N. 2006. İki farklı organik atığın Begonya (Begonia) bitkisinin gelişimi üzerine etkileri. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi (basılmamış), 129 s., Ankara. Meerow, A.W. 1995. Coir dust, a viable alternative to peat moss. Web sitesi. http://flrec.ifas.ufl.edu/Hort/Environmental/Media-Nutrition/COIR%20p. Erişim Tarihi 14.03.2006. Merle, H. Jensen., Patricia, A. Rodabaugh and Marcos, Garcia, A. 2004. Supported by the youth now foundation and published here through the generosity of the controlled environment agriculture center. College of Agriculture and Life Science, R–224000–32–04, The University of Arizona. Meerow, A.W. 1994. Growth of two subtropical ornamentals using coir (Coconut Mesocarp Pith) as a peat substitute. HortScience, 29(12), 1484-1486. http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2009.03.055PMid:19409775Maher, K.J. 1991. Spent mushroom compost (SMC) as a nutrient source in peat-based potting substrates. Mushroom Science, 12(1), 645-650, Medina, E., Parades, C., Perez-Murcia, M.D., Bustamante, M.A. and Moral, R. 2009. Spent mushroom substrates as component of growing media for germination and growth of horticultural plants. Bioresource Technology, 100(18), 4227-4232. Lohr, I.V., O'Brien, R.G. and Coffey, D.L. 1984. Spent mushroom compost in soilless media and its effects on the yield and quality of transplants. Journal of the America Society for Horticultural Science, 109(5), 693-915.Lucas R.E., Rieke, P.E., Shickluna, U.C. and Cole, A. 1975. Lime and fertilizer requirements for peats. In: Peat in Horticulture, New York, Acedemic Press., 51-71. Levesque, M.P. and Mathur, S.P. 1986. Soil tests for copper, iron, manganase and zinc in Histosols: 1 the influence of soil proterties, iron, manganase and zinc on the level and distribution of copper. Soil Sci, 142, 153-163.http://dx.doi.org/10.1097/00010694-198609000-00005 Kütük. C. 2000. Çay atığı kompostu ve atık mantar kompostunun yetiştirme ortamı bileşeni olarak süs bitkisi yetiştiriciliğinde kullanılması. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(1-2), 75-86.Kütük. C. ve Çaycı, G. 2000. Ağaç kabuğunun yetiştirme ortamı olarak Begonya (Begonia semperflorens) bitkisi yetiştiriciliğinde kullanılması. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 6(2), 54-58. Korkut, A.B. ve İnan, İ.H. 2002. Saksılı süs bitkileri. Hasad Yayıncılık Ltd. Şti., 198 s., İstanbul.Leoni, S. and Madeddu, B. 1992. The use of marc as a substrate for tomato cultivation in greenhouses. Colture-Porlette, 21(6), 67–71Kütük, C., Topçuoğlu, B. and Çaycı, G. 1998. The effect of different growing media on growth of croton (Codiaeum variegatum "Petra") plant. M. Şefik Yeşilsoy Int. Symp. on Arid Region Soil. Int. Agrohydrology Research and Training Center, 21-24 September, Menemen-İzmir, Turkey.Kirven, D.M. 1986. An industry viewpoint: horticultural testing is our language confusing. Hort. Sci., 215-217. Kütük, C. 2004. Tasarım bitkilerinin gübrelenmesi. ders notu (yayınlanmamış). Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, Ankara. Kivinen E. and Pakarinen, P. 1980. Peatland areas and the proportion of virgin peatlands in different countries. Proc. of the 6 th Int Peat Congress, 47-51.Kaila, A. and Kivekäs, J. 1956. Distribution of extractable calcium, magnesium, potassium and sodium in various depths of some virgin peat soils. J Sci Agr Soc Finland, 28, 237–247.Karaşın, İ., Erdoğan, Z., Altınbaş, S. ve Varış, S. 2000. Fide dönemini farklı ortamlarda geçirip, sera toprağına dikilen marulda gelişme ve verimin karşılaştırılması. 3. Sebze Tarımı Sempozyumu, 303-308 s., Isparta. Kahraman, İ.M. 1997. Erzurum ve çevresinde yer alan bazı peat materyallerinin saksı bitkilerinde yetiştirme ortamı olarak kullanılması. Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum. Kaila, A. 1956. Phosphorus in virgin peat soils. J. Sci. Agr. Finland, 28, 142-167. Kahn, B.A., Hyde, J.K., Cole, J.C., Stoffella, P.J. and Graetz, D.A. 2005. Replacement of a peat-lite medium with compost for cauliflower transplant production. Compost Science and Utilization, 13(3), 175-179.Kacar, B. ve İnal, A. 2008. Bitki analizleri. Nobel Yayın Dağıtım: 1241, Fen Bilimleri: 63, 892 s., Ankara. Kacar, B. 2009. Toprak analizleri. Nobel Yayın Dağıtım: 1387, Fen Bilimleri: 90, 467 s., Ankara. Jones, J.B. Jr., Wolf, B. and Mills, H.A. 1991. Plant analysis handbook. Micro-Macro Publishing Inc., 213 p., U.S.A. Jones, J. B.Jr. 2005. Hydroponics, a practical guide for the soilless grower. Second Edition. CRC Press. Boca Raton London New York Washington, D.C. Jones, J.B. Jr. 1999. Tomato plant culture. In the field, Greenhouse and home garden. CRC Press. Boca Raton London New York Washington, D.C. http://dx.doi.org/10.1016/S0960-8524(97)00105-3 Ingelmo, F., Canet, R., Ibanez, M.A., Pomares, F. and Garcia, J. 1998. Use of MSW compost, dried sewage sludge and other wastes as partial substitutes for peat and soil. Biosource Technology, 6, 123-129.İsmail, M., Rahmani, Y. and Awang, Y. 1997. The use of rubberwood sawdust (RS): peat mix in the soilless cultivation of melon (Cucumis Melo L.). Acta Horticulture. (ISHS), 450:149-154.Inbar, Y., Chen, Y. and Hadar, Y. 1986. The use of composted separated cattle manure and grape marc as peat substitute in horticulture. Acta Hort, 178, 147-154.Hornech, D.A., Hart, J.M., Topper, K. and Koepsell, B. 1989. Methods of soil analysis used in the soil testing laboratory at Oregan State University. Agr. Exp. Sta., 1-21. Oregon, USA. Hetman, J., Laskowska, H. and Martin, W. 1981. Effect of substrate physical properties on the growth of Antharium andreanum. Prace Instytutu sadownictwai Kwiaciarstwa Wiskierniewicach, Rosliny Ozdolone, 6, 43-53. Hicklenton, P.R. 2004. Effectiveness and consistency of MSW compost as a component in container growing media. http://www.compost.org/ccc.MSWCompost.htm. Erişim Tarihi: 12.01.2006.Hessayon, D.G. 1980. The use plant expert. Publications Britannica House, Waltham Cross. Herts., 125 p., England. Herrera, F., Castillo, J.E., Lopez-Bellido, R.J. and Bellido, L.L. 2009. Replacement of a peat-lite medium with municipal solid waste compost for growing melon (Cucumis melo L.) transplant seedlings. Compost Science and Utilization, 17(1), 31-39.Günay, A. 2005. Sebze yetiştiriciliği. Cilt II., 551 s. İzmir. Handreck, A.K. 1993. Properties of coir dust and its use in the formulation of soilless potting media. Soil Sci. Plant Anal., 24 (3&4), 349-363.http://dx.doi.org/10.1080/00103629309368804 PMid:17344043Herrera, F., Castillo, J.E., Chica, A.F. and Bellido, L.L. 2008. Use of municipal solid waste compost (MSWC) as a growing medium in the nursery production of tomato plants. Bioresource Technology, 99(2), 287-296. http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2006.12.042Hammond R.F. 1975. The orijin, formatain and distribution of peatland resources. Robinson, D.W. and Lamb, J.G.D. (eds). Peat in Horticulture. Academic Press. Gülser, F., Türkmen, Ö., Yaşar, F., Kabay, T. 2000. Effects of different growing media and application of various nitrogen and phosphorus doses on the nutrient uptake of pepper seedling. Proceedings of International Symposium on the Desertification. 477-480, 13-17 June, Konya, Turkey. Güler, S., Buyuk, G. and Sivritepe, N. 2007. Tomato and cucumber seedling growth on compost obtained from rice husk, poultry manure and sunflower cake. Proceedings of the 3rd Balkan Symposium on Vegetable and Potatoes (H.O. Sivritepe). 729, 227-231, Sep. 06-10, 2006, Bursa, Turkey.Fitzpatrick, E.A. 1971. Pedology a systematic approach to soil Science. Oliver and Boyd, 288-292, Edinburgh. Gül, A. 1991. Topraksız kültür yöntemiyle yapılan sera domates yetistiriciliğine uygun agregat seçimi üzerinde arastırmalar. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Doktora Tezi, (basılmamış), İzmir. Gabriels, R. and Verdonck, O. 1992. Reference methods for analysis of compost. In: Composting and Compost Quality Assurance Criteria, pp. 173-183. Everett, K.R. 1983. Histosols. In: Pwilding, L., Smeek, N.E. and Hall, G.F. (eds), Pedojenesis and Soil Taxonomy II. Soil Orders. Elsevier, Amsterdam S:1-53. Ertan, E. ve Sevgican, A. 1990. Farklı fide harçlarının domates fide kalitesine etkisi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(1) İzmir. Eltez, R.Z., Gül, A., Tüzel, Y. 1994. Effect of various growing media on eggplant and pepper seedling quality. In Second Symposium on Protected Cultivation of Solanaceae in Mild Winter Climate. Acta Horticulture, 366, 257-264.Erdoğan, A. 2004. Bira fabrikası atığının Primula'nın yetiştirme ortamında kullanılması. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, (basılmamış), 110 s., Ankara.Diaz Perez, J.C., Silvoy, J., Phatak, S.C., Pitchay, D.S. and Morse, R. 2008. Organic tomato production in compost-amended substrate. Proceedings of the 4.th International Symposium on Seed, Transplant and Stand Establishment of Horticultural Crops. D.I. Leskovar, D.I. (ed), 782, 241-243, Dec. 03-06. 2006. San Antonio, USA. Dinç, U., Gezerel, Ö., Çevik, B. and Kaşka, N. 1984. A preliminary study on the effect of volcanic ash and organic soil. Acta Horticulture, 150, 277-288. De Kreij, C. 1994. Updating soilless, cultivation technology for protected crops in mild winter climate-latest inright into water and nutrient control in soilless cultivation. Glasshouse crops research station. Naaldwijk, The Netherlands. De Boodt M. and Verdonck, O. 1972. The physical properties of the substrates in horticulture. Acta Horticulturae, 26, 37-44. De Kreij, C. and Van Leeuwen, G.J.L. 2001. Growth of pot plants in treated coir dust as compared to peat. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 32(13&14), 255-265. Çiçek, N. 2004. Atık mantar kompostu ile hazırlanan değişik yetiştirme ortamlarının Krizantem'in gelişim parametreleri ve besin maddesi içeriğine etkisi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, (basılmamış), 145 s., Ankara. Çiçek, N. 2006. Domates yetiştiriciliğinde gübreleme. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı, Doktora Semineri, (basılmamış), 90 s., Ankara. Çaycı, G., İnal, A., Baran, A. ve Arcak, S. 1995. Bitki yetiştirme ortamı olarak peatin bazı kimyasal özellikleri üzerine kükürt ilavesi ve inkübasyon süresinin etkisi. Tarım Bilimleri Dergisi, 1(1), 47-54.Çaycı, G., Baran, A. and Bender, D. 1998. The effects of peat and sand amended spent mushroom compost on growing of tomato. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 4(2), 27-29. Çaycı, G., Ataman, Y., Ünver, İ. and Munsuz, N. 1989. Distribution and horticulture values of the peats in Anatolia. Acta Horticulture, 238, 189-196.Çaycı, G. 1989. Ülkemizdeki organik toprak materyallerinin bitki yetiştirme ortamı olarak özelliklerinin tespiti üzerine bir araştırma. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı, Doktora Tezi, (basılmamış), 130 s., Ankara. Çakı, P. 2000. Peatın tane büyüklüğünün bitki yetiştirme ortamı olarak Begonya (Begonia semperflorens) bitkisinin gelişimine etkisi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, (basılmamış), 48 s., Ankara.Contrisciano, T.M. and Holcomb, E.J. 1993. Growth of bedding plants in mineral wool and mineral wool/peat moss mixes. Bulletin-Pennsylvania-Flower-Growers, 420, 1-6.Colla, G., Rouphael, Y., Cardarelli, G., Possanzini, G., Cardaelli, M., Tempereni, O., Saccardo, F., Pierandrei, F. and Rea, E. 2007. Coconut coir as a potting media for organic lettuce transplant production. Acta Horticulturae (ISHS), 747, 293-296. Chen, Y. and Hadar, Y. 1986. Composting and use of agricultural wastes in container media. Compost Production Quality and Use Proceedings of a Symposium Organized by The Commision of The European Communities. Elsevier Applied Science, 30-50, London. Chong, C., Cline, R.A. and Rinker, D.L. 1994. Bark and peat amended spent mushroom compost for containerized culture of shrubs. HortScience, 29(7), 781-784. Chroboczek, E. 1963. Peat and sand mixtures to replace soil composts for vegetable plant production. http://www.actahort.org/members/showpdf?session=14622. Erişim Tarihi: 14.10.2009. Castillo, J.E., Herrera, F., Lopez-Bellido, R.J., Lopez-Bellido, F.J., Lopez-Bellido, L. and Fernandez, E.J. 2004. Municipal solid waste (MSW) compost as a tomato transplant medium. Compost Science and Utilization, 12(1), 86-92.Chen,Y., Inbar, Y. and Hadar, Y. 1988. Composted agricultural wastes as potting media for ornamental. Plants Soil Sci, 145(4), 298-303. Cemeroğlu, B. 1992. Meyve ve sebze işleme endüstrisinde temel analiz metotları. Biltav Yayınları, 381s. Ankara. Bryson, G.M. and Barker, A.V. 2002. Determination of optimal fertilizer concentration range for tomatoes grown in peat-based medium. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 33(5-6), 759-777.Butt, S.J. 2001. The effects of different growing media on the growth, yield and quality in cos lettuce and tomato grown in a cold glasshouse. Ph.D.Thesis. Tekirdağ Agricultural Faculty Horticultural Major Sciences. Tekirdag/Turkey. Caron, J., Juneau,V., Allaire, S., Dorais, M., Menard, C. and Desbiens, J.C. 2008. Towards improvement of peat substrates for greenhouse tomato. Proceedings of the International Symposium on Growing Media. Michel, J.C. (ed), 779, 199-203. Sep. 04-10. 2005, Angers, France.http://dx.doi.org/10.1081/CSS-120003064 Bunt, A.C. 1984. Physical properties of mixture of peats and minerals of different particle size and bulk density for potting substrates. Acta Horticulture, 150, 143-153.Brickel, C. and Zuk., J.D. 1997. A-Z Encyclopedia of garden plants. The American Horticultural Society, DK Publishing Inc., 688 p., New York, USA. Bremner, S.M. 1982. Total nitrogen. In: Methods of soil analysis, part 2. ASA-SSA, Madison, WI., 595–624.Bozköylü, A. 2008. Sera topraksız domates yetiştiriciliğinde kimyasal ve organik gübrelemenin karşılaştırılması. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, (basılmamış), 82 s., Ankara.Bletsos, F.A. and Gantidis, N.D. 2004. The effect of municipal sewage sludge on growth of transplants and fruit quality of eggplant (Solanum melongena) and tomato ((Lycopersicon esculentum). Agrochemica, 48(3-4), 104-114. Birben, H., Çaycı, G. ve Kütük, C. 1999. Atık mantar kompostunun begonya (Begonia semperflorens) bitkisinin gelişimi üzerine etkisi. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 187-199, Kızılcahamam, Ankara. http://dx.doi.org/10.1016/S0960-8524(00)00171-1 Battilani, A., Bonetti, G. and Di Lucca, G. 2003. Tomato root growth under different soil and climate conditions. Acta Horticulturae, 613, 47-55. Bergman, W. 1992. Other elements, sometimes regarded as micronutrients or "beneficial elements" (Al, Co, Na, Si, V, F) and heavy metals having toxic effects. In Bergman, W. (ed), Nutritional Disorders of Plants, 282-332.Baran, A., Çaycı, G., Kütük, C. and Hartmann, R. 2001. Composted grape marc as growing medium for hypostases (Hypostases phyllostagya). Bioresource Technology, 78, 103-106. Baran, A. 1994. Türkiye'deki bazı organik toprak çeşitlerinin bitki yetiştirme ortamı olarak özelliklerinin ayrışma dereceleri ile ilişkisi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı, Doktora Tezi, (basılmamış), Ankara. Aybak, H.Ç. ve Kaygısız, H. 2004. Domates. Hasad Yayıncılık Ltd. Şti., 290 s. İstanbul. Bağcı, S. 2007. Hindistan cevizi lif atığı ve peat esaslı yetiştirme ortamlarında onbiray (Primula) bitkisinin gelişimi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, (basılmamış), 58 s., Ankara.Atiyeh, R.M., Subler, S., Edwards, C.A. and Metzger, J. 1999. Growth of tomato plants in horticultural potting media amended with vermicompost. Pedobiologia, 43(6), 724-728.Atiyeh, R. M., Edwards, C.A., Subler, S. and Metzger, J.D. 2000. Earthworm-processed organic wastes as components of horticultural potting media for growing marigold and vegetable seedlings. Compost Science and Utilization, 8(3), 215-223. Ataman, Y., Çaycı, G., Baran, A., Kütük, C., Dengiz, O. ve Özaytekin, H. 1999. Bolu-Yeniçağa organik toprağının bitki yetiştirme ortamı olarak iyileştirilmesi üzerinde bir araştırma. TÜBİTAK, TOGTAG-1700, proje kesin raporu.Atherton, J.G. and Rudich, J. 1994. The tomato crop. a scientific basis for improvoment. Chapman and Hall, 2-6 Boundary Row, London SE1 8HN, UK. Anonymous. 1974. The effect of particle size on the nutrient uniformity of a fertilized peat product. Peat-Plant Yearbook. 20-22.Ataman, Y. 1991. Toprakların ve yetiştirme ortamlarının temel özellikleri. Yayınlanmamış ders notları. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Anabilim Dalı, Ankara. Ataman, Y. 1988. Saksı kompostlarının bazı önemli fiziksel ve kimyasal özellikleri. Yayınlanmamış ders notları. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Anabilim Dalı, Ankara. Arenas, M., Vavrina, C.S., Cornel, J.A., Hanlon, E.A. and Hochmuth, G.J. 2002. Coir as an alternative to peat in media for tomato transplant production. Hortscience, 37(2), 309-312. http://dx.doi.org/10.4141/S04-026Anonim. 2006. Web sitesi: http://gap.gov.tr Erişim Tarihi: 22.09.2006.Albrecht, M.L., Kuack, D.L. and Tayama, H.K. 1983. Comparision of soil-testing laboratories across the United States. Ohio Association Bul. No 640. Allaire, S.E., Caron, J., Menard, C. and Dorais, M. 2005. Potential replacements for rockwool as growing substrate for greenhouse tomato. Canadian Journal of Soil Science, 85(1), 65-74.Andriesse, J.P. 1988. Nature and management of tropical peat soils. FAO Bull, 59, Rome. Agut, A. and Hartley, D.E. 1981. Plant growth in greenhouse media containing. Colarado Greenhouse Growers Association No: 378.Alan, R., Zulkadir, A. and Padem, H. 1994. The influence of growing media in growth, yield and quality of tomato grown under greenhouse conditions. Acta Horticulturae, 366, 429-436. Abak, K. and Çelikel, G. 1994. Comparison of some Turkish originated organic and inorganic substrates for tomato soilless culture. Acta Horticulturae, 366, 423-428. Aguila, V.J., Alvarez. A., Sastre, J.L. and Aguila, J.F. 1988. The use of black peat mixture in horticulture growth media. Acta Horticulture, 221, 85-104. http://dx.doi.org/10.1016/S0960-8524(01)00189-4Abad, M., Noguera, V., Martinez, M.D., Fornes, F., Herrero, M.V. and Martinez, C.J. 1989. The effect of sedge–peat-based media and controlled release fertilizer on the growth of pot begonia, French marigold and geranium. Acta Horticulturae, 246, 199-212. Şen, F. and A. Sevgican. 1999. Effect of water and substrate culture on fruit quality of tomatoes grown in greenhouse. ISHS Symposium on Greenhouse Management for Better Yield and Quality in Mild Winter Climates, Acta Horticulturae, 486, 349-352.Abad, M., Noguera, P., Puchades, R., Maquieira, A. and Noguera, V. 2002. Physico-chemical and checimal properties some coconut coir dust for use as a peat substitute for containerised ornamental plants. Bioresource Technology, 82, 241-245. Şen, F. and Sevgican, A. 1997. Effect of water and substrate culture on fruit quality of tomatoes grown in greenhouse. Poc. of The Int. Symp. On Greenhouse Management for Beter Yield and Quality in Mild Winter Climates. 3-5 November 1997. Antalya – Turkey. 349-352. Şirin, U. and Sevgican, A. 1999. The effect of pot size and growing media on growth of tomato in soilless culture. International symposium on greenhouse management for better yield and quality in mild. winter climates Tuzel, Y., Bailey, B.J., Smith, A.R., Burrage, S.W., Gul, A. and Tuncay, O. (Eds), 491, 343-347, Nov. 03-05 1997, Antalya, Turkey. Thomas, M.B. and Ngu, H.S. 1991. Nutrient of container grown tuberous begonias. Combined Proceedings International Plant Propagators Society, 40, 370-376.Thompson, C.H. and Kelly, W.C. 1957. Vegetable crops. Mc Grow-Hill Book Compony Inc, pp 661, New York, Toranto, London. Takabe, M. 1999. Improvoment of constituents related to crop quality by the control of nitrojen nutrition. Bulletin of the National Agriculture Center, 31, 19-83.Tolay, U., Yavuzsefik, Y., Tolay, M. ve Sögüt, M. 1999. Atık çamurlarının bitki üretiminde kullanılması üzerine araştırmalar. Turkish Jour. of Agric and Forestry, 24, 705-712. Toktok, G.Ö. 1997. Gölhisar (Burdur) yöresindeki peatlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri ile yetiştirme ortamı olarak kullanım olanaklarının araştırılması. Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Antalya. Tosi, D., Tesi, R. and Fabbri, A. 1989. Some aspects of composted grape and olive marcs as substrates in the pot culture of Tagetes patula nana. Agricoltura-Mediterranea, 119(3), 246–254. Turan, M., Dursun, A., Güvenç, İ. ve Sezen, Y, 1999. Farklı yetiştirme ortamlarının domatesde (Lycopersicon esculentum L.) besin elementi alımına etkisi, Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildirileri, s. 937-942, Ankara.U.S. Salinity Laboratory Staff 1954. Diagnosis and improvement of saline and alkali soils. Agri. Handbook, 60 p., USDA. Usta, S., Sözüdoğru, S. ve Çaycı, G. 1996. Ülkemizdeki bazı peat ve peat benzeri materyallerin kimyasal özellikleri ile humik ve fulvik asit kapsamları üzerinde bir araştırma. Tr. J. of Agriculture and Forestry, 20, 27-33 Uronen, K.R. 1995. Leaching of nutrients and yield of tomato in peat and rockwool with open and closed system. Acta Horticulturae, 401, 443-449. Ulukan, İ. 2007. Doğu Anadolu orjinli bazı torf materyallerinin domateste (Lycopersicon esculentum L.) fide kalitesi ve verim üzerine etkileri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı,Yüksek Lisans Tezi, (basılmamış),Tokat. Uysal, H. 1998. Hormon uygulanarak harç ve torf doldurulmuş fide kaplarında ve hormon kullanmadan harç, torf ve perlit doldurulmuş torbalarda üretilen domates fidelerinde gelişmenin karşılaştırılması. Tekirdağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Diploma Çalışması, (basılmamış),Tekirdağ. Van der Boon, J. 1975. Peat as a forcing medium for tulips. Acta Horticulture, 50, 21-26. Vallejo, A.A. and Gonzales, A.M. 1984. Agronomic evaluation of Pelargonium zonale and Cineraria hybrid with different substrates in cold greenhouse. Acta Horticulture, 150, 255-262. Varış, S., S. Altıntaş, H. Çinkılıç, P. S. Koral, S. J. Butt ve Çinkılıç, L. 2004. Öğütülmüş cibre-cüruf (ÖCC) harcı. Hasad Dergisi, 234, 26-34.Vanelk, B.C.M. 1975. The use of fertilized and unfertilized peats of different origin for rooting cuttings. Acta Horticulture, 50, 26-33.http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2006.12.023


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31565
 • Online
  • Ziyaretçi: 126
  • Üye: 0
  • Toplam: 126

Detaylı İstatistikler