Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Türk Anayasa hukukunda Basın Özgürlüğü

Diğer Başlık: Freedom of the Press in the Turkish Constitutional law

Oluşturulma Tarihi: 2012

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): BİLİM, HUKUK,

Yazar(lar): YILDIZ, Ferhat (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ERGÜL, Ozan (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku (Anayasa Hukuku) Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2012 Yayınlandığı Sayfalar: 182 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Basın, basın özgürlüğü . anayasa hukuku, press press freedom , constitutional law.


Özet

     Düşünen insanla başlayan ifade özgürlüğü, özgürce düşünmeyi, düşündüğünü
ifade etmeyi ve düşündüğünü aktarmayı kapsamaktadır. Yazının bulunmasıyla
gittikçe önem kazanan bu özgürlük, matbaanın icadıyla da “düşündüğünü yayma”
yönünde ciddi bir ilerleme göstermiştir. İfade özgürlüğünün bu gelişimiyle birlikte,
bu özgürlüğün bugün en belirgin görünümü olan basın özgürlüğü ise, insanların
örgütlü olarak bilgi alma ve bilgiyi yayma ihtiyaçlarının bir ürünü olarak ortaya
çıkmıştır. Kısa sürede büyüyen bu güç, iktidarları rahatsız etmiş ve sınırlandırma
gereği duyulmuştur.
Ülkemizde de gerçek anlamda Osmanlı Devletinin son döneminde ortaya çıkan
basın, dünyada gösterdiği evrimi ülkemizde de göstermiş ve sınırlamalara maruz
kalmıştır. Bu özgürlüğün hukukumuz açısından bir önemi de, 1876’dan bugüne
bütün anayasalarımızda düzenlenmiş olmasıdır. Günümüzde de Anayasamızın 28 ve
devamı maddelerinde düzenleme alanı bulan basın özgürlüğü konusu, son dönemde
meydana gelen “basılmamış eserlerin toplatılması” olayıyla birlikte tartışmaların
baş aktörü olmaya devam etmiştir.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10’uncu maddesiyle, basın özgürlüğüne
doğrudan değinmemişse de, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, uygulamalarında
basın özgürlüğünü de bu madde içerisinde değerlendirmiş ve içtihatlarına konu
etmiştir. Anayasamızın 148’inci maddesinde 2010 yılında 5982 sayılı Kanunla
yapılan değişiklikle birlikte, Anayasamızda ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde
ortak olarak yer alan temel hak ve özgürlükler ile ilgili Anayasa Mahkemesine
bireysel başvuru yolu açılmıştır. Bu anlamda ülkemiz açısından doğrudan uygulama
alanı bulan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
kararları bir kat daha önem kazanmıştır. Bireysel başvuru yolunun benimsenmesiyle
birlikte ise Anayasa Mahkemesinin temel hak ve özgürlüklere ve dolayısıyla basın
özgürlüğüne bakış açısı da büyük önemi haizdir.
Sonuç olarak “Türk Anayasa Hukukunda Basın Özgürlüğü” konusunun,
kavramsal, tarihsel yönleriyle, içeriği ve sınırlarıyla birlikte, ülkemizdeki mevzuat ve
ulusal ve uluslararası mahkeme kararları ışığında ele alınması bu çalışmanın
konusunu oluşturmaktadır.

Summary

     Freedom of expression brought by thinking man means the free thought, and
being able to express and communicate one’s ideas. Gaining gradual and more
importance with the invention of writing, this type of freedom has made remarkable
advances towards “disseminating what is thought” after the invention of printing
press. Along with the improvements in the freedom of expression, freedom of the
press being the most distinct appearance of the freedom of expression has come
forward as a product of needs of the people to obtain information and disseminate the
same in an organized manner. This power has expanded in a short time and disturbed
those ruling and a necessity has arisen to limit this power for the ruling.
The press appearing in the latest period of the Ottoman State in real sense in
our country has shown the evolution as it did across the world and exposed to
restrictions. Another significant point of this type of freedom for our legal system is
that it has been regulated in all the constitutions since 1876. Today, the issue of
freedom of the press as provided and regulated in the Article 28 and the contd. of the
Constitution is the leading actor in the discussions based on the incidence of
“withdrawing the unprinted works” seen lately.
Although the Article 10 of the European Convention on Human Rights does
not directly refer to freedom of the press, the European Court of Human Rights has
considered and assessed the freedom of the press under this article and included in its
case laws. The amendments to the Article 148 of the Turkish Constitution made
through the Law numbered 5982 in 2010 enable the individual application at the
Constitutional Court regarding the fundamental rights and freedoms provided in the
Constitution and the European Convention on Human Rights. In this sense, the
European Convention on Human Rights and the judgments of the European Court of
Human Rights having a direct implementation field in our country have gained still
more significance. With the adoption of the individual application, the point of view
of the Constitutional Court for the fundamental rights and freedoms and thus
freedom of the press contains great importance.
In conclusion, the subject of this study is deal with “Freedom of the Press in
the Turkish Constitutional Law” with its conceptual and historical perspectives,
content, and restrictions in the light of the legislation in Turkey and judgments of
local and international courts.


İçindekiler

İÇİNDEKİLER .......................................................................................................... i
KISALTMALAR ....................................................................................................... v
GİRİŞ .......................................................................................................................... 1
BİRİNCİ BÖLÜM
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ: KAVRAM – TARİHÇE – İÇERİK – SINIRLAR
1. KAVRAM ............................................................................................................... 5
1.1. Basın Kavramı ................................................................................................. 5
1.2. Basın Özgürlüğü Kavramı .............................................................................. 7
2. TARİHÇE ............................................................................................................. 11
3. BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İÇERİĞİ .............................................................. 14
3.1. Genel Olarak ................................................................................................ 14
3.2. Bilgi Edinme Hakkı ..................................................................................... 15
3.3. Yorumlama ve Eleştirme Hakkı ................................................................. 20
3.4. Yayma Hakkı ............................................................................................... 23
3.5. Yaratma Hakkı ............................................................................................ 36
4. BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLARI ......................................................... 34
4.1. Genel Olarak ................................................................................................ 34
4.2. Şeref ve Haysiyetin Korunması .................................................................. 35
4.2.1. Basın Yoluyla Şeref ve Haysiyetin İhlali ve Cezai Sorumluluk ...... 36
4.2.2. Basın Yoluyla Şeref ve Haysiyetin İhlali ve Hukuki Sorumluluk .. 39
4.3. Özel Hayatın Korunması ............................................................................. 41
4.4. Devletin ve Toplumun Korunması ............................................................. 45
4.5. Yargıyı Etkileme........................................................................................... 49
4.6. Ahlakın Korunması ...................................................................................... 53
4.7. Hukuka Uygunluk Nedenleri ...................................................................... 56
4.7.1. Genel Olarak ....................................................................................... 56
4.7.2. Mağdurun Rızası ................................................................................. 58
4.7.3. Kamu Yararı ....................................................................................... 59
4.7.4. Gerçeklik ve Güncellik Ölçütleri ....................................................... 61
4.7.5. Özel Hukuka Uygunluk Sebepleri ..................................................... 63
5. BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ KARŞISINDAKİ ENGELLER .................................. 64
5.1. Genel Olarak ................................................................................................ 64
5.2. Basın Özgürlüğü Karşısında Fiili Bir Engel: Tekelleşme ....................... 65
5.3. Sansür ........................................................................................................... 71
İKİNCİ BÖLÜM
TÜRK ANAYASA HUKUKUNDA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ
1. OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE ÜLKEMİZDE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ....... 75
1.1. Genel Olarak ................................................................................................ 75
1.2. 1876 Anayasası Öncesinde Basın Özgürlüğü ............................................ 76
1.3. 1876 Anayasası Döneminde Basın Özgürlüğü ......................................... 77
1.3.1. 1876 Anayasasının İlk Halinde Basın Özgürlüğü (1876-1908) ....... 77
1.3.2. 1908 Anayasa Değişikliklerinde Basın Özgürlüğü (1908-1921) ...... 79
1.4. 1921 Anayasası Döneminde Basın Özgürlüğü .......................................... 81
1.5. 1924 Anayasası Döneminde Basın Özgürlüğü .......................................... 83
1.5.1. Tek Partili Dönemde Basın Özgürlüğü (1924-1946) ........................ 83
1.5.1.1. Takrir-i Sükun Kanunu ............................................................. 84
1.5.1.2. 1931 Tarihli Matbuat Kanunu .................................................. 86
1.5.2. Çok Partili Dönemde Basın Özgürlüğü (1946-1960) ....................... 91
1.6. 1961 Anayasası Döneminde Basın Özgürlüğü .......................................... 94
1.6.1. Genel Olarak ....................................................................................... 94
1.6.2. 1961 Anayasasının İlk Halinde Basın Özgürlüğü (1961-1971) ....... 96
1.6.3. 1971 Muhtırası Sonrası Basın Özgürlüğü (1971-1980) .................... 98
2. 1982 ANAYASASINDA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ............................................ 100
2.1. Milli Güvenlik Konseyi Döneminde Basın Özgürlüğü ........................... 100
2.2. 1982’den Günümüze Basın Özgürlüğü .................................................... 101
2.3. Günümüzde Basın Özgürlüğü (Tartışmalar-Olaylar-Gelinen Nokta ... 103
2.4. 1982 Anayasasında Basın Özgürlüğü ...................................................... 109
2.5. Anayasamızda Basın Özgürlüğünün Sınırlandırılması ......................... 116
2.5.1. Anayasamızda Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması
Rejimi ................................................................................................. 116
2.5.2. Anayasamızın 26. ve 27. Maddelerinin Değerlendirilmesi ............ 117
3. ANAYASA MAHKEMESİ VE AİHM KARARLARI IŞIĞINDA BASIN
ÖZGÜRLÜĞÜ ................................................................................................... 119
3.1.Genel Olarak ................................................................................................. 119
3.2. Anayasa Mahkemesinin Yeni Görev Alanı ............................................... 120
3.3. Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Basın Özgürlüğü ..................... 121
3.4. AİHS Anlamında ve AİHM Kararları Işığında Basın Özgürlüğü ......... 125
3.4.1. AİHS ve İç Hukukumuzdaki Yeri ................................................... 125
3.4.2. AİHS Anlamında ve AİHM Kararları Işığında Basın Özgürlüğü 126
4. MEVZUATIMIZDA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ.................................................. 132
4.1. Genel Olarak .............................................................................................. 132
4.2. 5187 Sayılı Basın Kanunu ......................................................................... 133
4.3. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ................................................................. 145
4.4. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında
Kanun ....................................................................................................... 153
4.5. Terörle Mücadele Kanunu ........................................................................ 156
4.6. 1117 Sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu .................. 161
SONUÇ .................................................................................................................... 167
KAYNAKÇA .......................................................................................................... 170
ÖZET ....................................................................................................................... 180
ABSTRACT ............................................................................................................ 182


AçıklamalarHaklarNotlarKaynakça SCHWARTZ, Bernard, Constitutional Issues Freedom Of the Press, Facts Of FilePress, 1992. SALİHPAŞAOĞLU, Yaşar, Türkiye'de Basın Özgürlüğü, Seçkin Yayınları, Ankara,2007.PERİN, Cevdet, Tarih Boyunca Düşünce ve Basın Özgürlüğü, Remzi Kitabevi,İstanbul, 1974. ÖZEK, Çetin, Türk Basın Hukuku, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1978. ÖZEK, Çetin, Basın Özgürlüğünden Bilgilenme Hakkına, Alfa Yayınları, 1999. ÖZEN, Muharrem, Ceza Hukukunda Objektif Sorumluluk, US-A Yayıncılık,Ankara, 1998.ÖYMEN, Altan, Öfkeli Yıllar, Doğan Kitap, 2009. ÖZAKMAN, Turgut, Cumhuriyet Türk Mucizesi İkinci Kitap, Bilgi Yayınevi, 19.Basım, Ekim, 2010. ORAL, Fuat Süreyya, Türk Basın Tarihi, Ankara, 1967. ONGUN, Coşkun, Yargı Kararları Işığında Medya Hukuku, Legal Yayınları,İstanbul, 2010. OKUMUŞ, Ali, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Türkiye'deİfade Hürriyeti, Adalet Yayınevi, Ankara, 2007. MOWBRAY, Alastair, Cases and Materials On The European Convention OnHuman Rights, Oxford University Press, 2007. NADİ, Nadir, Perde Aralığından, Çağdaş Yayınları, İstanbul, 1991McQUAL, Denis, Media Accountability and Freedom of Publication, OxfordUniversity Pres, 2003. KÖPRÜLÜ, Timuçin, Müstehcenlik, Güncel Hukuk Dergisi, Aralık 2008-60. KOYUNCU, İbrahim, Türkiye'de Basın İktidar İlişkisi (1950-1954), Çanakkale,1997, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, (Bu tezin elektronik ortamdametinlerine ulaşmak için Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nininternet sitesinden faydalanılmıştır. http://193.140.255.11/tezvt/tez.htm.KORKMAZ, Ömer, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin Düşünceyi AçıklamaÖzgürlüğü Konusunda Verdiği Kararlar ve Türkiye'de DüşünceyiAçıklama Özgürlüğü ile Sınırlarına İlişkin Birkaç Not, Terazi HukukDergisi, 2.Yıl, 7.Sayı, Mart, 2007. KOLOĞLU, Orhan, Osmanlı'dan 21. Yüzyıla Basın Tarihi, Pozitif Yayınları,Ağustos-2006.KOÇOĞLU, Yahya, Kurşunla Sansür, Gazeteci Cinayetleri, Ozan Yayıncılık,İstanbul, 1993. KİLİ, Suna & GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref, Türk Anayasa Metinleri (Senedi İttifaktanGünümüze), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2.Bası, Mayıs, 2000. KEANE, John, Medya ve Demokrasi, Ayrıntı Yayınları, 2010. KILIÇOĞLU, Ahmet M., Şeref ve Haysiyet ve Özel Yaşama Basın YoluylaSaldırılardan Hukuksal Sorumluluk, 3. Bası, Ankara, 2008. KAPANİ, Münci, Kamu Hürriyetleri, Yetkin Yayınları, Ankara, 1993.Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 7, Özel Yaşam, Medya ve Ceza Hukuku,Seçkin Yayınları, Ankara, 2007.KABACALI, Alpay, KABACALI, Alpay, Türk Basınında Demokrasi, KültürBakanlığı Yayınları, Ankara, 1994. HERMAN, Edward S. & CHOMSKY, Noam, Medya Halka Nasıl Evet Dedirtir,Minerya Yayınları, 2.Baskı, 1999.İstanbul, 2009. Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Adli Yargı Sempozyum Metni, Türkiye BarolarBirliği, 26-27 Eylül 2003 Ankara. HATİPOĞLU, Muzaffer & PARLAR, Ali, Siyasal Partiler ve Seçim Hukuku ileSeçim Suçları, Ankara, 2002. GÖZLÜGÖL, Said Vakkas, AİHS ve İç Hukukumuza Etkisi, Yetkin Yayınları,Ankara, 2002. GÜNGÖRMEZ, Bengül, Kitle İletişim Araçları, Siyaset ve Propaganda, UludağÜniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:3, Sayı:3,2002, sf. 1 vd. GÖNENÇ, Levent, Türkiye'de Seçim Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları, AdaletYayınevi, Ankara, 2008. Gölcüklü, A.Feyyaz, GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref, Avrupa İnsan HaklarıSözleşmesi ve Uygulaması, 4. Bası, Ankara 2003. GOLAN, Guy J, Colleen Conolly-Ahern, Press Freedom and Religion: Measuringthe Association Between Press Freedom and Religious Composition,Journel of Media and Religion, 6(1), 2007, sf. 63-76. GEDİK, Ömer, Türk Yargı Kararları Çerçevesinde Türkiye'de Kitle İletişimÖzgürlüğü, Seçkin Yayınları, Ankara, 2008. DÖNMEZER, Sulhi, Basın ve Hukuku, İstanbul 1976. DUTERTRE, Gilles, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alıntılar,nsan Hakları Genel Direktörü Avrupa Konseyi 2005.DOĞRU, Osman, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İçtihatları, Legal Yayınları,2004. DERVİŞOĞLU, Fatih M., Milli Mücadele Döneminde Basın ve İrade-i Milliyeazetesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 2/6, Kış, 2009, sf.59 vd. DANIŞMAN, Ahmet, Basın Özgürlüğünün Sağlanması Önlemleri, AnkaraÜniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Yayınları No:1, Ankara, 1982. DAMLAPINAR, Zülfikar, Medya ve Siyaset, Eğitim Kitabevi, Haziran-2008.DAĞLAR, Ali, Ordunun Dayanılmaz Ağırlığı Basının Dayanılmaz Hafifliği –Türkiye'de Asker İktidarı ve Basın, Destek Yayınevi, Eylül-2010. DADGE, David, Savaş Zayiatı 11 Eylül'ün İnsan Hakları ve Basın ÖzgürlüğüneEtkisi Yeni Tehditler Yeni Maskeler, Güncel Yayıncılık, 2004. ÇETİN, Erol, Son Değişikliklerle Basın Hukuku – Hukuk-Ceza-Açıklamalı-İçtihatlı,Seçkin Yayınları, 4.Baskı, 2008.ÇANKAYA, Özden; BATUR YAMANER, Melike, Kitle İletişim Özgürlüğü,Turhan Kitabevi, Ankara, 2006. CANSIZOĞLU, Mustafa, 1956-1960 Dönemi Türk Basınında Laiklik KarşıtıHareketler ve Tepkileri, İstanbul 2001, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi(Bu tezin elektronik ortamda metinlerine ulaşmak için Yüksek ÖğretimKurulu Ulusal Tez Merkezi'nin internet sitesinden faydalanılmıştır.http://193.140.255.11/tezvt/tez.htm (17.02.2010)). CANORUÇ, Mustafa Şenay, Anayasal Kurum Olan TRT'nin "Özerkliği", ElektronikSosyal Bilimler Dergisi, Kış-2009, C.8, S.27, sf. 293-322. BIÇAK, Vahit, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü,Liberal Düşünce Topluluğu Avrupa Komisyonu, Temmuz, 2002.AYHAN, Bünyamin, Atatürk ve Basın, Palet Yayınları, Konya, Nisan-2009. AYHAN, Bünyamin, Milli Mücadele Döneminde Basın – Olağanüstü DurumlardaPropaganda, Tablet Kitabevi, 2007. BAKICI, Sedat, 5237 sayılı Yasa Kapsamında Ceza Hukuku Genel Hükümleri,Adalet Yayınevi, 2.Baskı, Ankara, 2008, sf. 515 vd. BARENDT, Eric, Freedom of the Press, Ashgate Publishing Company, 2009.Basın Siyaset İlişkisi, Kıldan İnce Kılıçtan Keskin, PMD Yayınları, Ankara, Eylül2008. BAYKAN, Fehmi, Fikir Hürriyetinin Sınırlanmasının Lüzumu Üzerine, Doğu-BatıDergisi, Kasım-Aralık 1997 Sayı 1, sf. 103 vd. AYDIN, Öykü Didem, Üç Demokraside Düşünce Özgürlüğü ve Ceza Hukuku -IAmerikaBirleşik Devletleri, Seçkin Yayınları, Ankara, 2004.AYDIN, Murat, TCK'nın Genel Hükümleri Açısından Basın Suçlarında Sorumluluk,Adalet Yayınevi, Ankara, 2010. ALBAYRAK, Mustafa, Türk Ceza Kanunu Öz Kitap, Adalet Yayınevi, Ankara,2011. AKGÜL, Mustafa, 3.Yılında Türkiye'nin İnternetle Savaşı: Donkişot, Devekuşu,Harakiri, Türk Kütüphaneciliği, 24, 2, 2010, sf. 285-300AKAD, Mehmet & DİNÇKOL, Abdullah, 1982 Anayasası ve Anayasa MahkemesiKararları, Der Yayınları, Ekim, 2007. SOYKAN, Cavidan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Bilgi EdinmeHakkı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 56, Sayı: 2, Yıl:2007. ŞAHİN, Adil, Türkiye'de İnsan Hakları Birinci Kitap: Siyasal Parti Programları,Hükümet Programları ve Uygulama (1920-2003), Beta Yayınları, İstanbul,2005. ŞAHİN, Kemal, İnsan Hakları ve Özgürlük Boyutuyla İfade Özgürlüğü Gerekçelerive Sınırları, On iki Levha Yayınları, İstanbul, 2009. ULUSOY, Ali, Bağımsız İdari Otoriteler, Turhan Kitabevi, Ankara, 2003. Ünal ÖZKORKUT, Nevin, Basın Özgürlüğü ve Osmanlı Devleti'ndeki Görünümü,AÜHF Dergisi, Yıl:2002, Sayı:51/3, sf.65 vd. ÜNAL, Şeref, AİHS – İnsan Haklarının Uluslararası İlkeleri, TBMM Kültür Sanat veYayın Kurulu Yayınları, No:89, 2001, Ankara. TEK, Hayati, Darbeler ve Türk Basını, Elips Yayınları, Mart-2007.TEMİZ, Özgür, Basın Özgürlüğünün Sınırlanmasında İlke Sorunu, Ankara, 2007,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. TOPUZ, Hıfzı, II. Mahmut'tan Holdinglere Türk Basın Tarihi, Remzi Kitabevi,Kasım-2003. TUNÇAY, Mete, Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek Parti Yönetiminin Kurulması –1923-1931, Tarih Vakfı Yayınları, 4.Basım, 2005. TÜFEK, Ömer Faruk, Basın Yoluyla Kişilik Haklarının İhlali ve Bu İhlale KarşıÖzel Hukuk Ceza Hukuku ve İ.H.A.S. Koruması, Adalet Yayınevi,Ankara, 2006. YAZICI, Reşat, Anayasalarımızda Basın Hukuku, Gazetecileri Cemiyeti Ankara1986. YILDIZ, Ferhat, Ceza Değil Koruma Tedbiri: Gözaltı – Arama – Elkoyma, CezaHukuku Dergisi Sayı: 13, Ağustos 2010. YILDIZ, Sevil, Medya ve Hukuk, Nobel Yayınları, Ankara, Nisan-2010. YILMAZ, Mustafa; DOĞANER, Yasemin, Cumhuriyet Döneminde Sansür(1923-1973), Siyasal Kitabevi, Ankara-2007. YILMAZ, Veli, Eylül Hukuku ve Basın Özgürlüğü, Belge Yayınları, İnsan HaklarıDizisi, Kasım-1990. YOKUŞ, Sevtap, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde ve 1982 Anayasası'nda Hakve Özgürlüklerin Kötüye Kullanımı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2002.üksek Adalet Divanı Kararları İstanbul – Yassıada 14-Ekim 1960, 15 Eylül 1961,Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2007


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31537
 • Online
  • Ziyaretçi: 193
  • Üye: 0
  • Toplam: 193

Detaylı İstatistikler