Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Mezenkimal kök hücrelerin ve kompozit iskelelerin kullanımıyla kemik doku mühendisliği

Diğer Başlık: Bone tissue engineering using mesenchymal stem cells and composite scaffolds

Oluşturulma Tarihi: 01-02-2008

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Kimya, BİLİM,

Yazar(lar): KOÇ DEMİR, Aysel (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ELÇİN, Y. Murat (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Fen Bilimler Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2008 Yayınlandığı Sayfalar: 105 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Kemik doku mühendisliği,gen terapisi, mezenkimal kök hücre, MC3T3-E1, osteoblast, genle uyarılmış matriks,VEGF, Kompozit iskele, Poli(D,L-laktik-ko-glikolik asit), kitosan hidroksiapatit,biyoreaktör, bone tissue engineering, gene therapy, mesenchymal stem cell, MC3T3-E1, osteoblast, gene activated matrix, vegf, composite scaffold, poly(D,L-lactic-co-glycolic acid), chitosan, hydroxyapatite, bioreactor.  
Özet

    Bu tezçalışmasında, poli (D,L-laktik-ko-glikolik asit) (PLGA) vekitosan/hidroksiapatit (K/HA) kompozit iskeleler sırasıyla partikül uzaklaştırmave dondurarak kurutma yöntemleriyle hazırlandı. PLGA iskeleler malzemeyüzeyinde apatit oluşumu sağlamak için yapay vücut sıvısında inkübe edildi.K/HA iskelelerin bir bölümü insan vasküler endotelyal büyüme faktörü (hVEGF) veyeşil floresan protein (GFP) sentezleyen adenoviral vektörle transfekte edildi.Mezenkimal kök hücreler Wistar sıçanların kemik iliğinden izole edilerekkültüre alınıp çoğaltıldıktan sonra mineralize PLGA iskelelere statik vedinamik kültür şartlarında tohumlandı. Çalışmada, fare MC3T3-E1 hücre dizisi veinsan osteoblast hücreleri de hücre kaynağı olarak kullanıldı. MC3T3-E1hücreleri saf K/HA iskelelere tohumlanırken, hOB hücreleri saf ve transfekteedilmiş K/HA iskelelere tohumlandı. Hücre tohumlanmış iskelelerin 4 hafta boyunca kültürüsürdürüldü. Hücre canlılığı MTT testiyle, osteoblastik fenotip ise alkalenfosfataz aktivitesi, immünhistokimyasal boyamalar ve taramalı elektronmikroskopisi (SEM) ile belirlendi. hOB hücrelerinin K/HA iskele içerisindekidağılımını ve GFP salımını belirlemek için konfokal lazer mikroskopisi (KLM) kullanıldı.Transfekte edilen K/HA yüzeyindeki hOB hücreleri tarafından üretilen hVEGF, ELISAyöntemiyle belirlendi. SEM bulguları iskelelerin (PLGA ve K/HA) yüksekporözitede ve birbirleriyle bağlantılı gözeneklere sahip olduğunu gösterdi.Histolojik ve SEM bulguları hücrelerin (MKH’lerin, MC3T3-E1 ve hOBhücrelerinin) iskelelerin gözeneklerine yayıldığını ve çoğaldığını gösterdi.İmmünhistokimya çalışmaları hücre tohumlanmış iskelelerin yüksek seviyedeosteojenik markör proteinlerini sentezlediğini ortaya koydu. KLM hOB hücrelerinin iskele içerisine homojendağıldığını ve hücre proliferasyonun inkübasyon süresiyle orantılı arttığınıgösterdi. İskele yüzeyindeki hücreler tarafından üretilen hVEGF’un, uygulananviral dozla paralellik gösterdiği belirlendi. Elde edilen sonuçlar, PLGA veK/HA (saf ve genle aktive edilmiş) iskelelerin kemik doku mühendisliği içinpotansiyel taşıdıklarını gösterdi.

Abstract

    In this study, poly(D,L-lactic-co-glycolic acid) (PLGA) and chitosan/hydroxyapatite (C/HA) composite scaffolds were prepared by the particulate leaching and freeze-drying methods, respectively. PLGA scaffolds were incubated in simulated body fluid for apatite growth on the material. Some of the C/HA scaffolds were transfected with adenoviral vector encoding human vascular endothelial growth factor (hVEGF) and green fluorescent protein (GFP). Mesenchymal stem cells isolated from bone marrow of Wistar rats were cultured, expanded and seeded on mineralized PLGA scaffolds under static and dynamic culture conditions. In the study, mouse MC3T3-E1 cells and human osteoblasts (hOBs) were also used as cell source. While MC3T3-E1 cells were seeded on pure C/HA scaffolds, hOBs were seeded on pure and transfected C/HA scaffolds. The cell seeded scaffolds were cultured for upto 4 weeks. Cell viability was investigated by the MTT assay, differentiation of cells into osteoblastic phenotype were determined by alkaline phosphatase activity, immunohistochemical staining, and scanning electonic microscopy (SEM). Confocal laser microscopy (CLM) was used to investigate the distribution of hOBs inside the C/HA scaffolds and to visualize the GFP expression inside the cells. The hVEGF produced by hOBs on transfected C/HA scaffolds was measured using the ELISA method. SEM observations revealed that the scaffolds (PLGA and C/HA) had a highly porous structure, and were well-interconnected. Histological and SEM observations showed that cells (MSCs, MC3T3-E1 cells and hOBs) were widespread and had proliferated extensively within the pores of the scaffolds. Immunohistochemistry studies revealed that the cells-seeded scaffolds expressed higher levels of osteogenic marker proteins. CLM results confirmed that the distribution of hOBs inside sponges was quite uniform and the proliferation of the cells had gradually increased by incubation time. The hVEGF produced by the cells on the scaffolds increased with the increase in viral dose. Based on the results, it can be concluded that mineralized PLGA and C/HA (pure and gene-activated) scaffolds have potential in bone tissue engineering.

 İçindekiler

ÖZET................................................................................................................................. i

ABSTRACT..................................................................................................................... ii

TEŞEKKÜR..................................................................................................................... iii

SİMGELER DİZİNİ....................................................................................................... viii

ŞEKİLLER DİZİNİ......................................................................................................... ix

ÇİZELGELER DİZİNİ.................................................................................................. xii

1.GİRİŞ.............................................................................................................................. 1

2. KURAMSAL TEMELLER........................................................................................ 5

2.1 Kemik Dokusu ........................................................................................................... 5

2.1.1 Kemik........................................................................................................................ 5

2.1.2 Kemik hücreleri....................................................................................................... 5

2.1.2.1 Osteojenik hücreler.............................................................................................. 6

2.1.2.2 Osteoblastlar.......................................................................................................... 6

2.1.2.3 Osteositler.............................................................................................................. 7

2.1.2.4 Osteoklastlar.......................................................................................................... 8

2.2 Kemik Matriksi........................................................................................................... 9

2.3 Periosteum ve Endosteum......................................................................................... 10

2.3.1 Periosteum............................................................................................................... 10

2.3.2 Endosteum............................................................................................................... 10

2.4 Kemik Tipleri............................................................................................................. 11

2.4.1 Primer kemik dokusu............................................................................................. 11

2.4.2 Sekonder kemik dokusu......................................................................................... 11

2.5 Kemik Gelişimi........................................................................................................... 13

2.5.1 İntramembranöz kemikleşme................................................................................ 13

2.5.2 Endokondral kemikleşme...................................................................................... 13

3. DOKU MÜHENDİSLİĞİ........................................................................................... 16

3.1 Kemik Doku Mühendisliği........................................................................................ 17

3.2 Kemik Doku Mühendisliğinde Kullanılan Destek Malzemeler.............................. 18

3.3 Kemik Doku Mühendisliği Çalışmalarında Kullanılan Bazı

Biyopolimerlerin, Biyoseramiklerin ve Kompozitlerin Özellikleri......................... 21

3.3.1 Biyopolimerler......................................................................................................... 22

3.3.1.1 Doğal polimerler.................................................................................................. 22

3.3.1.1.1. Kitosan................................................................................................................ 23

3.3.1.1.2 Kollajen.............................................................................................................. 25

3.3.1.2 Sentetik biyopolimerler....................................................................................... 26

3.3.1.2.1 Poli (a-hidroksi asitler)..................................................................................... 26

3.3.1.2.1.1 Poli (glikolik asit) (PGA)................................................................................ 27

3.3.1.2.1.2 Poli (L-laktik asit) (PLA)............................................................................... 27

3.3.1.2.1.3 Poli (laktik-ko-glikolik asit) (PLGA)............................................................ 27

3.3.2 Biyoseramikler........................................................................................................ 28

3.3.2.1 Hidroksiapatit (HA)............................................................................................. 28

3.3.3 Kompozit malzemeler.................................................................................................................... 29

3.3.3.1 Malzeme yüzeylerinin mineralizasyonu............................................................. 30

3.4 İskele Hazırlama Yöntemleri................................................................................................................. 31

3.4.1 Partikül uzaklaştırma (Solvent casting / Particle leaching) yöntemi................... 31

3.4.2 Dondurarak kurutma (Freeze-Drying) yöntemi................................................... 32

3.4.3 Lif bağlama (Fiber bonding) yöntemi.................................................................... 33

3.4.4 Gazla köpüklendirme (Gas foaming) yöntemi...................................................... 33

3. 5 Kemik Doku Mühendisliğinde Kullanılan Büyüme Faktörleri............................. 34

3.6 Gen Terapisi............................................................................................................... 36

3.6.1 Genlerin vücuda aktarılma yöntemleri................................................................. 36

3.6.2 Gen tedavisinde viral vektörler.............................................................................. 39

3.6.2.1 Adenovirüsler....................................................................................................... 39

3.6.2.2 Retrovirüsler........................................................................................................ 41

3.6.2.3 Herpesvirüsler...................................................................................................... 42

3.6.3 Gen tedavisinde viral olmayan vektörler.............................................................. 42

3.7 Hücre Kaynakları...................................................................................................... 43

3.7.1 Kök hücre kaynakları............................................................................................ 43

3.7.1.1 Embriyonik kök hücreler................................................................................... 43

3.7.1.2 Erişkin kök hücreler............................................................................................ 45

3.7.1.2.1 Erişkin kök hücre tipleri.................................................................................. 46

3.7.2 Kemik doku mühendisliğinde kullanılan diğer hücre kaynakları...................... 48

3.8 Hücre Kültürü Yöntemleri........................................................................................ 49

3.8.1 Döner kap (Spinner flask) reaktörler.................................................................... 49

3.8.2 Mikrotaşıyıcı-destekli reaktörler........................................................................... 50

3.8.3 Perfüzyon kültürler................................................................................................ 50

3.8.4 Döner-duvarlı biyoreaktörler (Rotating wall vessels, RWVs).............................. 51

3.9 Anjiyogenez................................................................................................................ 52

4. MATERYAL ve YÖNTEM....................................................................................... 57

4.1 Madde ve Malzeme.................................................................................................... 57

4.2 İskelelerin Hazırlanması............................................................................................ 58

4.2.1 Poli(D,L-laktik-ko-glikolik asit) (PLGA) iskelelerin hazırlanması...................... 58

4.2.2 PLGA iskelelerin mineralizasyonu........................................................................ 58

4.2.3 Kitosan/Hidroksiapatit (K/HA) iskelelerin hazırlanması..................................... 59

4.2.4 Kitosan/Hidroksiapatit iskelelerin Ad-GFP-VEGF ile aktivasyonu................... 59

4.3 Hücre Kaynakları...................................................................................................... 60

4.3.1 Kemik iliği mezenkimal kök hücrelerinin izolasyonu ve kültürü........................ 60

4.3.2 MC3T3-E1 ve hOBs hücrelerinin kültürü........................................................... 60

4.4 Polimer İskelelerin Sterilizasyonu ve Kültür İçin Hazırlanmaları ........................ 61

4.5 Hücrelerin İskelelere Tohumlanması....................................................................... 61

4.5.1 Statik tohumlama.................................................................................................... 62

4.5.2 Dinamik tohumlama............................................................................................... 62

4.6 Histoloji (Işık Mikroskobisi)...................................................................................... 63

4.6.1 Hematoksilin ve Eosin boyaması (H&E)............................................................... 63

4.6.2 Alizarin kırmızısı (AR-S)........................................................................................ 64

4.6.3 Von Kossa boyaması............................................................................................... 64

4.7 İmmünhistokimya..................................................................................................... 65

4.8 SEM............................................................................................................................ 65

4.9 MTT [3-(4,5-dimetildiyazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolyum bromür] Testi................ 66

4.10 Konfokal Lazer Mikroskobisi (Confocal laser scanning microscopy, KLM)...... 66

4.11 VEGF Salımı ........................................................................................................... 66

5. BULGULAR................................................................................................................ 67

5.1 Mineralize PLGA İskelelerle İlgili Araştırma Bulguları (1.Grup)......................... 67

5.1.1 Faz konstrast mikroskobu bulguları..................................................................... 67

5.1.2 SEM bulguları........................................................................................................ 67

5.1.3 MTT bulguları........................................................................................................ 70

5.1.4 İmmünhistokimya bulguları.................................................................................. 70

5.1.5 Kütle artışı bulguları............................................................................................... 71

5.1.6 FTIR bulguları........................................................................................................ 72

5.1.7 Alizarin kırmızısı bulguları.................................................................................... 73

5.2. Kitosan/Hidroksiapatit İskeleleri İçin Araştırma Bulguları.................................. 74

5.2.1 Faz konstrast mikroskobu bulguları..................................................................... 74

5.2.2 SEM bulguları......................................................................................................... 75

5.2.3 Histoloji bulguları................................................................................................... 77

5.2.4 Von Kossa bulguları............................................................................................... 78

5.2.5 ALP bulguları......................................................................................................... 79

5.2.6 İmmünohistokimya bulguları................................................................................ 80

5.2.7 KLM bulguları........................................................................................................ 82

5.2.8 VEGF salım bulguları............................................................................................ 85

6. TARTIŞMA ve SONUÇ............................................................................................. 87

KAYNAKLAR................................................................................................................ 94

ÖZGEÇMİŞ.................................................................................................................... 104

 

 

ÖZET................................................................................................................................. i

ABSTRACT..................................................................................................................... ii

TEŞEKKÜR..................................................................................................................... iii

SİMGELER DİZİNİ....................................................................................................... viii

ŞEKİLLER DİZİNİ......................................................................................................... ix

ÇİZELGELER DİZİNİ.................................................................................................. xii

1.GİRİŞ.............................................................................................................................. 1

2. KURAMSAL TEMELLER........................................................................................ 5

2.1 Kemik Dokusu ........................................................................................................... 5

2.1.1 Kemik........................................................................................................................ 5

2.1.2 Kemik hücreleri....................................................................................................... 5

2.1.2.1 Osteojenik hücreler.............................................................................................. 6

2.1.2.2 Osteoblastlar.......................................................................................................... 6

2.1.2.3 Osteositler.............................................................................................................. 7

2.1.2.4 Osteoklastlar.......................................................................................................... 8

2.2 Kemik Matriksi........................................................................................................... 9

2.3 Periosteum ve Endosteum......................................................................................... 10

2.3.1 Periosteum............................................................................................................... 10

2.3.2 Endosteum............................................................................................................... 10

2.4 Kemik Tipleri............................................................................................................. 11

2.4.1 Primer kemik dokusu............................................................................................. 11

2.4.2 Sekonder kemik dokusu......................................................................................... 11

2.5 Kemik Gelişimi........................................................................................................... 13

2.5.1 İntramembranöz kemikleşme................................................................................ 13

2.5.2 Endokondral kemikleşme...................................................................................... 13

3. DOKU MÜHENDİSLİĞİ........................................................................................... 16

3.1 Kemik Doku Mühendisliği........................................................................................ 17

3.2 Kemik Doku Mühendisliğinde Kullanılan Destek Malzemeler.............................. 18

3.3 Kemik Doku Mühendisliği Çalışmalarında Kullanılan Bazı

Biyopolimerlerin, Biyoseramiklerin ve Kompozitlerin Özellikleri......................... 21

3.3.1 Biyopolimerler..................................................................................................................................................... 22

3.3.1.1 Doğal polimerler.................................................................................................. 22

3.3.1.1.1. Kitosan.......................................................................................................................................................... 23

3.3.1.1.2 Kollajen.............................................................................................................. 25

3.3.1.2 Sentetik biyopolimerler....................................................................................... 26

3.3.1.2.1 Poli (a-hidroksi asitler)..................................................................................... 26

3.3.1.2.1.1 Poli (glikolik asit) (PGA)................................................................................ 27

3.3.1.2.1.2 Poli (L-laktik asit) (PLA)............................................................................... 27

3.3.1.2.1.3 Poli (laktik-ko-glikolik asit) (PLGA)............................................................ 27

3.3.2 Biyoseramikler........................................................................................................ 28

3.3.2.1 Hidroksiapatit (HA)............................................................................................. 28

3.3.3 Kompozit malzemeler....................................................................................................................................... 29

3.3.3.1 Malzeme yüzeylerinin mineralizasyonu............................................................. 30

3.4 İskele Hazırlama Yöntemleri............................................................................................................................... 31

3.4.1 Partikül uzaklaştırma (Solvent casting / Particle leaching) yöntemi................... 31

3.4.2 Dondurarak kurutma (Freeze-Drying) yöntemi................................................... 32

3.4.3 Lif bağlama (Fiber bonding) yöntemi.................................................................... 33

3.4.4 Gazla köpüklendirme (Gas foaming) yöntemi...................................................... 33

3. 5 Kemik Doku Mühendisliğinde Kullanılan Büyüme Faktörleri............................. 34

3.6 Gen Terapisi............................................................................................................... 36

3.6.1 Genlerin vücuda aktarılma yöntemleri................................................................. 36

3.6.2 Gen tedavisinde viral vektörler.............................................................................. 39

3.6.2.1 Adenovirüsler....................................................................................................... 39

3.6.2.2 Retrovirüsler........................................................................................................ 41

3.6.2.3 Herpesvirüsler...................................................................................................... 42

3.6.3 Gen tedavisinde viral olmayan vektörler.............................................................. 42

3.7 Hücre Kaynakları...................................................................................................... 43

3.7.1 Kök hücre kaynakları............................................................................................ 43

3.7.1.1 Embriyonik kök hücreler................................................................................... 43

3.7.1.2 Erişkin kök hücreler............................................................................................ 45

3.7.1.2.1 Erişkin kök hücre tipleri.................................................................................. 46

3.7.2 Kemik doku mühendisliğinde kullanılan diğer hücre kaynakları...................... 48

3.8 Hücre Kültürü Yöntemleri........................................................................................ 49

3.8.1 Döner kap (Spinner flask) reaktörler.................................................................... 49

3.8.2 Mikrotaşıyıcı-destekli reaktörler........................................................................... 50

3.8.3 Perfüzyon kültürler................................................................................................ 50

3.8.4 Döner-duvarlı biyoreaktörler (Rotating wall vessels, RWVs).............................. 51

3.9 Anjiyogenez................................................................................................................ 52

4. MATERYAL ve YÖNTEM....................................................................................... 57

4.1 Madde ve Malzeme.................................................................................................... 57

4.2 İskelelerin Hazırlanması............................................................................................ 58

4.2.1 Poli(D,L-laktik-ko-glikolik asit) (PLGA) iskelelerin hazırlanması...................... 58

4.2.2 PLGA iskelelerin mineralizasyonu........................................................................ 58

4.2.3 Kitosan/Hidroksiapatit (K/HA) iskelelerin hazırlanması..................................... 59

4.2.4 Kitosan/Hidroksiapatit iskelelerin Ad-GFP-VEGF ile aktivasyonu................... 59

4.3 Hücre Kaynakları...................................................................................................... 60

4.3.1 Kemik iliği mezenkimal kök hücrelerinin izolasyonu ve kültürü........................ 60

4.3.2 MC3T3-E1 ve hOBs hücrelerinin kültürü........................................................... 60

4.4 Polimer İskelelerin Sterilizasyonu ve Kültür İçin Hazırlanmaları ........................ 61

4.5 Hücrelerin İskelelere Tohumlanması....................................................................... 61

4.5.1 Statik tohumlama.................................................................................................... 62

4.5.2 Dinamik tohumlama............................................................................................... 62

4.6 Histoloji (Işık Mikroskobisi)...................................................................................... 63

4.6.1 Hematoksilin ve Eosin boyaması (H&E)............................................................... 63

4.6.2 Alizarin kırmızısı (AR-S)........................................................................................ 64

4.6.3 Von Kossa boyaması............................................................................................... 64

4.7 İmmünhistokimya..................................................................................................... 65

4.8 SEM............................................................................................................................ 65

4.9 MTT [3-(4,5-dimetildiyazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolyum bromür] Testi................ 66

4.10 Konfokal Lazer Mikroskobisi (Confocal laser scanning microscopy, KLM)...... 66

4.11 VEGF Salımı ........................................................................................................... 66

5. BULGULAR................................................................................................................ 67

5.1 Mineralize PLGA İskelelerle İlgili Araştırma Bulguları (1.Grup)......................... 67

5.1.1 Faz konstrast mikroskobu bulguları..................................................................... 67

5.1.2 SEM bulguları........................................................................................................ 67

5.1.3 MTT bulguları........................................................................................................ 70

5.1.4 İmmünhistokimya bulguları.................................................................................. 70

5.1.5 Kütle artışı bulguları............................................................................................... 71

5.1.6 FTIR bulguları........................................................................................................ 72

5.1.7 Alizarin kırmızısı bulguları.................................................................................... 73

5.2. Kitosan/Hidroksiapatit İskeleleri İçin Araştırma Bulguları.................................. 74

5.2.1 Faz konstrast mikroskobu bulguları..................................................................... 74

5.2.2 SEM bulguları......................................................................................................... 75

5.2.3 Histoloji bulguları................................................................................................... 77

5.2.4 Von Kossa bulguları............................................................................................... 78

5.2.5 ALP bulguları......................................................................................................... 79

5.2.6 İmmünohistokimya bulguları................................................................................ 80

5.2.7 KLM bulguları........................................................................................................ 82

5.2.8 VEGF salım bulguları............................................................................................ 85

6. TARTIŞMA ve SONUÇ............................................................................................. 87

KAYNAKLAR................................................................................................................ 94

ÖZGEÇMİŞ.................................................................................................................... 104

 

 


AçıklamalarHaklarNotlarKaynakça http://dx.doi.org/10.1016/0142-9612(93)90049-8Mikos, A.G., Sarakinos, G., Leite, S.M., Vacanti, J.P. and Langer, R. 1993. Laminated three-dimensional biodegradable foams for use in tissue engineering. Biomaterials, 14, 323-330.Midy, V. and Plouet, J. 1994. Vasculotropin/vascular endothelial growth factor induces differentiation in cultured osteoblasts. Biochem Biophys Res Commun., 199, 380-386. PMid:8123039 http://dx.doi.org/10.1006/bbrc.1994.1240 Mauck, R.L., Seyhan, S.L., Ateshian G.A. and Hung, C.T. 2002. Influence of seeding density and dynamic deformational loading on the developing structure/function relationships of chondrocyte-seeded agarose hydrogels, Ann Biomed Eng., 30, 1046–1056.PMid:12449765http://dx.doi.org/10.1114/1.1512676Matlaga, B.F., Yasceuchak, L.P. and Salthouse, T.N. 1976. Tissue response to implanted polymers:the significance of sample shape. J Biomed Mater Res.,4, 1.PMid:14757042 PMid:9621892 Martin, I., Wendt, D. and Heberer, M. 2004. The role of bioreactors in tissue engineering, Trends Biotechnol., 22, 80–86.http://dx.doi.org/10.1016/j.tibtech.2003.12.001Martin, I., Padera, R.F., Vunjak-Novakovic, G. and Freed, L.E. 1998. In vitro differentiation of chick embryo bone marrow stromal cells into cartilaginous and bone-like tissues. J Orthopaed Res., 16, 181-189.http://dx.doi.org/10.1002/jor.1100160205 http://dx.doi.org/10.1016/S1369-7021(04)00233-0Ma PX. 2004. Scaffolds for tissue fabrication. Mater Today, 7, 30-40.Liu, G. J., Takadama, H., Miyaji, F., Kokubo, T. and Nakamura, T.1996. Apatite coated on organic polymer by biomimetic process: Improvement In adhesion to substrate by ultraviolet irradiation. Elsevier Science Ltd, 407, Pergamon.http://dx.doi.org/10.1016/S0142-9612(00)00398-7 Lisignoli, G., Zino, N., Remiddi, G., Piacentini, A., Puggioli, A., Trimarchi, C., Fini, M., Maraldi, N.M. and Facchini, A. 2001. Basic fibroblast growth factor enhances in vitro mineralization of rat bone marrow stromal cells grown on non-woven hyaluronic acid based polymer scaffold. Biomaterials, 22, 2095–105.PMid:11587587http://dx.doi.org/10.1021/bp0100878Li, Y., Ma, T., Kniss, DA., Lasky, LC. and Yang, ST. 2001. Effects of filtration seeding on cell density, spatial distribution, and proliferation in nonwoven fibrous matrices. Biotechnol Prog., 17, 935-944.Lee, J.Y., Nam, S.H., Park, Y.J., Lee, Y.M., Seol, Y.J., Chung, C.P. and Lee, S.J. 2002. Enhanced bone formation by controlled growth factor delivery from chitosan-based biomaterials. J Control Release, 78,187–197. http://dx.doi.org/10.1902/jop.2000.71.3.410PMid:10776928http://dx.doi.org/10.1016/S0168-3659(01)00498-9http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1097-4636(200008)51:2<273::AID-JBM16>3.0.CO;2-O Lee, Y.M., Park, Y.J., Lee, S.J., Ku, Y., Han, S.B., Choi, S.M., Klokkevold, P.R. and Chung, C.P. 2000. Tissue engineered bone formation using chitosan/tricalcium phosphate sponges. J Periodontol.,71, 410–417. Langer, R., Vacanti, T. and Tateishi, T. 2000. A biodegradable hybrid sponge nested with collagen microsponges. J. Biomed. Mater. Res., 51, 273-279.http://dx.doi.org/10.1016/0142-9612(93)90049-8 http://dx.doi.org/10.1177/10454411990100020401PMid:10759420PMid:2361964Langer, R. 1993b. Laminated three-dimensional biodegradable foams for use in tissue engineering. Biomaterials, 14, 323-330.Kokubo, T., Kushitani, H., Sakka, S., Kitsugi, T. and Yamamuro, T. 1990. Solutions able to reproduce in vivo surface-structure changes in bioactive glass-ceramic A-W. J Biomed Mater Res., 24, 721-734. Krebsbach, P.H., Kuznetsov, S.A., Bianco, P. and Robey, P.G. 1999. Bone marrow stromal cells: characterization and clinical application. Crit Rev Oral Biol Med., 10, 165-81. http://dx.doi.org/10.1097/00006534-200205000-00029PMid:11994601http://dx.doi.org/10.1002/jbm.820240607PMid:15860204Kim I.S., Park J.W., Kwon I.C., Baik, B.S. and Cho, B.C. 2002. Role ofBMP,betaig-h3, and chitosan in early bony consolidation in distraction osteogenesis in a dog model. Plast Reconstr Surg., 109, 1966–77. ] http://dx.doi.org/10.1016/j.biomaterials.2005.02.002Junqueria, L.C., Carneiro, J. and Kelley, R. 1993. Temel Histoloji. 170-196.Karageorgiou, V. and Kaplan, D. 2005. Porosity of 3D biomaterial scaffolds and osteogenesis. Biomaterials, 26, 5473-5491.http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1097-4644(199702)64:2<295::AID-JCB12>3.3.CO;2-6 Jarcho, M., Kay, J.F., Gumaer, K.I., Doremus, R.H. and Drobeck, H.P. 1977. Tissue, cellular and subcellular events at a bone-ceramic hydroxylapatite interface. J Bioeng., 1, 79-92.PMid:355244 Jaiswal, N., Haynesworth, S.E., Caplan, A.I. and Bruder, S.P. 1997.Osteogenic differentiation of purified culture expanded human mesenchymal stem cells in vitro. J Cell Biochem., 64, 29. http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1097-4636(199707)36:1<17::AID-JBM3>3.3.CO;2-Dhttp://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1097-4644(199702)64:2<295::AID-JCB12>3.0.CO;2-Ihttp://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1097-4636(199707)36:1<17::AID-JBM3>3.0.CO;2-O http://dx.doi.org/10.1016/S0142-9612(98)00021-0Ishaug, S.L., Crane, G.M., Miller, M.J., Yasko, A.W., Yaszemski, M.J. and Mikos, A.G. 1997. Bone formation by three-dimensional stromal osteoblast culture in biodegradable polymer scaffolds. Journal of Biomedical Materials Research, 36, 17-28. Ishaung-Riley, S.L., Crane-Kruger, G.M., Yaszemski, M.J. and Mikos, A.G. 1998. Three-dimensional culture of rat calvarial osteoblast in porous biodegradable polymers. Biomaterials, 19, 1405-1412.Ishaug, S. L., Yaszemski, Bizios, M. J. R. and Mikos, A. G. 1994. Osteoblast function on synthetic biodegradable polymers. J. Biomed. Mater. Res., 28, 1445–1453.PMid:7876284http://dx.doi.org/10.1002/jbm.820281210http://dx.doi.org/10.1016/j.biomaterials.2005.08.017PMid:16139884Hull C. 1990. Method for production of three-dimensional objects by stereolithography. US Patent 4929402 PMid:15657936 Hing, K.A. 2004. Bone repair in the twenty-first century: biology, chemistry or engineering. Philos Trans A Math Phys Eng Sci., 362, 2821-2850.Hosseinkhani, H., Yamamoto, M., Inatsugu, Y., Hiraoka, S.I., Shimokawa, H. and Tabata, Y. 2006. Enhanced ectopic bone formation using a combination of plasmid DNA impregnation into 3-D scaffold and bioreactor perfusion culture. Biomaterials, 27, 1387-1398. Holtorf, H.L., Jansen, J.A. and Mikos, A.G. 2005. Flow perfusion culture induces the osteoblastic differentiation of marrow stroma cell-scaffold constructs in the absence of dexamethasone, J Biomed Mater Re., 72, 326–334.http://dx.doi.org/10.1002/jbm.a.30251http://dx.doi.org/10.1016/S0092-8674(00)81683-9http://dx.doi.org/10.1016/B978-012436630-5/50017-9PMid:11020345 Hanahan, D. and Weinberg, R.A. 2000. The hallmarks of cancer. Cell, 100, 57-70.http://dx.doi.org/10.1006/mthe.2000.0142 Han, S., Mahato, R.I., Sung, Y.K. and Kim, S.W. 2000. Development of biomaterials for gene therapy. Mol Ther., 2, 302–317. http://dx.doi.org/10.1016/S0169-409X(98)00017-9Freed, L.E. and Vunjak-Novakovic, G. 2000. Tissue engineering bioreactors. In: R.P. Lanza, R. Langer and J. Vacanti, Editors, Principles of tissue engineering (2nd ed), Academic Press, San Diego, pp. 143–156. Freed, L.E. and Vunjak-Novakovic, G. 1998. Culture of organized cell communities. Adv Drug Delivery Rev., 33, 15-30Freed, L. E., Marquis, J.C., Nohria, A., Emmanual, J., Mikos, A.G. and Langer, R. 1993. Neocartilage formation in vitro and in vivo using cells cultured on synthetic biodegradable polymers. Journal of Biomedical Materials Research, 27, 11-23. http://dx.doi.org/10.1002/jbm.820270104PMid:8380593PMid:15294883http://dx.doi.org/10.1210/er.2003-0027Gümüşderelioğlu, M., ve Türkoğlu, H. Mayıs 2000. Doku Mühendisliği. Bilim ve Teknik.http://dx.doi.org/10.1016/S0142-9612(00)00280-5 Ferrara N. 2004. Vascular endothelial growth factor: basic science and clinical progress. Endocr Rev., 25, 581-611.http://dx.doi.org/10.1016/S0142-9612(03)00258-8 Goldstein, A.S., Juarez,T.M., Helmke, C.D., Gustin, M.C. and Mikos, A.G. 2001. Effect of convection on osteoblastic cell growth and function in biodegradable polymer foam scaffolds. Biomaterials, 22, 1279-1288.Goto, T., Kajiwara, H., Yoshinari, M., Fukuhara, E., Kobayasi, S. and Tanaka, T. 2003. In vitro assay of mineralized tissue formation on titanium using fluorescent staining with calcein blue. Biomaterials, 24, 3885-3892.Goldstein, A. S., Zhu, G., Morris, G. E., Meszlenyi, R. K. and Mikos, A. G. 1999. Effect of Osteoblastic Culture conditions on the structure of poly(DL-lactic-co-glycolic acid) foam scaffolds. Tissue Engineering, 5, 421-433. http://dx.doi.org/10.1089/ten.1999.5.421 Glowacki J. 1998. Angiogenesis in fracture repair. Clin Orthop., 355, S82-89.PMid:10586098PMid:9917629 Elçin, Y.M. 2004. Tissue engineering and stem cells, In: Biomaterials, from molecules to engineered tissues, Kluwer-Plenum Press, AEMB, 553, 301-316, London, NY, Moscow.PMid:9785595http://dx.doi.org/10.1097/00003086-199810001-00010Elçin, Y.M. 2003. Tissue engineering, stem cells and gene therapies, Kluwer-Plenum Press, AEMB, 534: 350 sayfa, London, NY, Moscow.http://dx.doi.org/10.1016/S0142-9612(02)00411-8 Ehara, A., Ogata, K., Imazato, S., Ebisu, S., Nakano, T. and Umakoshi, Y. 2003.Effects of a-TCP and TetCP on MC3T3-E1 proliferation, differentiation and mineralization. Biomaterials, 24, 831–6.Elçin, A.E., Elçin, Y.M. and Pappas, G.D. 1998. Neural tissue engineering: adrenal chromaffin cell attachment and viability on chitosan scaffolds. Neurol Res., 20, 648-654. http://dx.doi.org/10.1016/S0142-9612(99)00181-7Duckeyne, P. and Qiu, Q. 1999. Bioactive ceramics: the effect of surface reactivity on bone formation and bone cell. Biomaterials, 20, 2287-2303. http://dx.doi.org/10.1002/jbm.820241009PMid:2283354http://dx.doi.org/10.1023/A:1026617607548Dubok, V.A. 2000. Bioceramics-Yesterday, Today, Tomorrow. Powder Metallorgy and Metal Ceramics, 39, 381-392. PMid:15699660 Dandurand J, Delpech V, Lebugle A, Lamore A,Lacabanne C. 1990. Study of the mineral-organic linkage in an apatitic reinforced bone cement. J Biomed Mater Res., 24, 1377-1384.Davies, J.E. 1996. Interactions of Bone Cells with Ceramics. Elsevier Science Ltd., 27-29, Pergamon.PMid:4997469 David, L., Argenta, L. and Fisher D. 2005. Hydroxyapatite cement in pediatric craniofacial reconstruction. J Craniofac Surg, 16, 129–33.http://dx.doi.org/10.1097/00001665-200501000-00026 Cowan, C.M., Shi, Y.Y., Atami, O.O., Chau, Y.F., Mari, C., Thomas, R., Quarto, N., Contag, C.H., Wu, B. and Longaker, M.T. 2004. Adipose-derived adult stromal cells heal critical size Mouse calvarial defects. Nat Biotechnol, 22i 960.Cutright, D. E. and Hunsuck, E.E. 1971. Fracture reduction using a biodegradable material. J. Oral. Surg., 29, 393-397. PMid:10556763http://dx.doi.org/10.1677/joe.0.1630159Cooper, M.S., Hewison,M. and Stewart, P.M. 1999. Glucocorticoid activity, inactivity and the osteoblast. J Endocrinol., 163, 159.Copenhaver, W.M., Kelly, D.E. and Wood, R.L. 1978. Bailey's Textbook of Histology, ed. 17. Baltimore: Williams and Wilkins, pp 170-205.http://dx.doi.org/10.1016/S1389-0344(02)00027-8Cerroni, L., Filocamo, R., Fabbri, M., Piconi, C., Caropreso, S. and Condo, S.G. 2002. Growth of osteoblast-like cells on porous hydroxyapatite ceramics: an in vitro study. Biomolecular Engineering, 19, 119-124.Cho, S. B., Suetsugu, Y., Tanaka, J., Azumi, R. and Matsumoto, M.1996. Bio-solid- chemical process of apatite formation on LB monolayer in Simulated Body Fluid. Elsevier Science Ltd., 404, 405, Pergamon. http://dx.doi.org/10.1016/S0142-9612(00)00030-2 Chang, B.S., Lee, C.K., Hong, K.S., Youn, H.J., Ryu, H.S., Chung, S.S. and Park, K.W. 2000. Osteoconduction at porous ydroxyapatite with various pore configurations.Biomaterial, 21, 1291-1298. Calanis, E., Pash, J. and Varghese, S. 1993. Skeletal growth factors. Crit. Rev. Eukaryotic Gene Expression, 3, 155-166.http://dx.doi.org/10.1016/0142-9612(96)85758-9http://dx.doi.org/10.1016/0012-1606(89)90291-1 Boyan, B.D., Hummert, T.W., Dean, D.D. and Scahwartz, Z. 1986. Role of material surfaces in regulating bone and cartilage cell response. Biomaterials; 17, 137-46.Bolender, M.E. 1992. Regulation of fracture repair by growth factors. Proc. Soc. Exp. Biol. Med., 200, 165-170.Bellows, C.G., and Aubin, J.E. 1989. Determination of the numbers of osteoprogenitors present in isolated fetal rat calvaria cells in vitro. Dev Biol., 133, 8. PMid:10888299 http://dx.doi.org/10.1023/A:1007502828372Bayraktar, D. and Taş, A.C. 2000. Preparation of biomimetic HA precursors at 37oC in urea- and enzyme urease-containing synthetic body fluids. Bioceramics: Materials and Applications III, Ceramic Transactions, 110, 39-41,44 Athanasiou, K.A., Niederauer, G.G. and Agrawal, C.M. 1996. Sterilization, toxicity, biocompatibility and clinical applications of polylactic acid/polyglycolic acid copolymers. Biomaterials, 17, 93-102. PMid:2332447http://dx.doi.org/10.1016/0142-9612(96)85754-1 Babensee, J., McIntire, L.V. and Mikos, A.G. 2000. Growth factor delivery for tissue engineering. Pharmaceutical Research, 17, 497-504.Aronow, M.A., Gerstenfeld, L.C., Owen, T.A., Tassinari, M.S., Stein, G.S. and Lian, J.B. 1990. Factors that promote progressive development of the osteoblast phenotype in cultured fetal rat calvaria cells. J Cell Phystol 143, 213-221.http://dx.doi.org/10.1002/jcp.1041430203Altman, G.H., Horan, R.L., Martin, I., Farhadi, J., Stark, P.R. and Volloch, V. 2002. Cell differentiation by mechanical stress, FASEB J, 16, 270–272. Ahmad, M., McCarthy, M.B., Gronowicz, G. 1999. An in vitro model for mineralization of human osteoblast-like cells on implant materials. Biomaterials, 20:211–20.PMid:11772952 http://dx.doi.org/10.1016/S0142-9612(98)00152-5 Street, J., Bao, M., deGuzman, L., Bunting, S., Peale, F.V., Jr, Ferrara, N., Steinmetz, H., Hoeffel, J., Cleland, J.L., Daugherty, A., van Bruggen, N., Redmond, H.P., Carano, R.A. and Filvaroff, E.H. 2002. Vascular endothelial growth factor stimulates bone repair by promoting angiogenesis and bone turnover. Proc Natl Acad Sci USA, 99, 9656-9661. Şenel, F. Nisan, 2004.Bilim ve Teknik. Yeni Ufuklara. Yapay Organlar.http://dx.doi.org/10.1073/pnas.152324099PMid:12118119 PMCid:124965Sun, J.S., Tsuang, Y.H., Liao, C.J., Liu, H.C., Hang, Y.S. and Lin, F.H. 1997. The effects of calcium phosphate particles on the growth of osteoblasts. J Biomed Mater Res., 37, 324–334.http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1097-4636(19971205)37:3<324::AID-JBM3>3.0.CO;2-NTanahashi, M., Yao, T., Kokubo, T., Minoda, M., Miyamoto, T., Nakamura, T. and Yamamuro, T. 1994. Apatite coating on organic polymers by a biomimetic process. J. American Ceramic Society., 77, 2805-2808. Tanahashi, Y., Yamamoto, M. and Tabata, Y. 2005. Osteogenic differentiation of mesenchymal stem cells in biodegradable sponges composed of gelatin and beta-tricalcium phosphate. Biomaterials, 26, 3587–3596. http://dx.doi.org/10.1016/j.biomaterials.2004.09.046http://dx.doi.org/10.1111/j.1151-2916.1994.tb04508.x PMid:15621249Terbojevich, M. and Muzarelli, R.A. Chitosan. Cambridge: Woodhead Publishing Ltd. Press., 2000. Thomson, R.C., Wake, M.C., Yaszemski, M. J. and Mikos, A.G. 1995. Biodegradable polymer scaffolds to regenerate organs. Advances in Polymer Science, 122, 245-274. Vert, M., Mauduit, J. and Li, S. 1994. Biodegradation of PLA/GA polymers: increasing complexity. Biomaterials, 15, 1209-1213.Vander, A.J., Sherman, J.H. and Luciano, D.S. 1985. Human Physiology. McGraw-Hill, New York. pp. 341, 366.http://dx.doi.org/10.1007/3540587888_18http://dx.doi.org/10.1634/theoncologist.7-1-46 Vorburger, S.A. and Hunt, K.K. 2002. Adenoviral Gene Therapy. The Oncologist, 7, 46-59. http://dx.doi.org/10.1016/0142-9612(94)90271-2 Vunjak-Novakovic, G. 1998. Dynamic cell seeding of polymer scaffolds for cartilage tissue engineering. Biotechnol Prog., 14, 193-202.PMid:11854546http://dx.doi.org/10.1021/bp970120jWang, H., Li, Y., Zuo, Y., Li, J., Ma, S. and Cheng, L. 2007. Biocompatibility and osteogenesis of biomimetic nano-hydroxyapatite/polyamide composite scaffolds for bone tissue engineering. Biomaterials, 28,3338-3348. PMid:9548769PMid:17481726 Weinand, C., Pomerantseva, I., Neville, C.M., Gupta, R., Weinberg, E. and Madish, I. 2005. Hydrogel-beta-TCP scaffolds and stem cells for tissue engineering bone. Bone, 38, 555-563.http://dx.doi.org/10.1002/jbm.820140314http://dx.doi.org/10.1016/j.biomaterials.2007.04.014Yannas, I. V. and Burke, J. F. 1980. Desing of an artificial skin. Basic desing principles. J. Biomed. Mater. Res., 14, 65.http://dx.doi.org/10.1016/j.bone.2005.10.016PMid:16376162 http://dx.doi.org/10.1002/jbm.820140108Yasunago, T., Matsusue, Y., Furukavva, T., Shikinami, Y., Okuno, M. and Nakamura, T. 1999. Bonding behavior of ultrahigh strength unsintered hydroxyapatite particles. J Biomed Mater Res., 47, 412-419. http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1097-4636(19991205)47:3<412::AID-JBM17>3.0.CO;2-B PMid:6987234http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1097-4636(19991205)47:3<412::AID-JBM17>3.3.CO;2-2Yeong, K. C. B., Wang, J. and Ng, S. C. 2000. Synthesis of hydroxyapatite via mechanical activation. bioceramics: materials and applications III, Ceramic Transactions, 110, 17-20.Yokogawa, Y., Paz Reyes, J., Mucalo, M., Toriyama, M., Kawamoto, K., Suzuki, T., Nishizawa, K., Nagata, F. and Kamayama, T. 1997. Growth of Calcium Phosphate on Phosphorylated Chitin Fibres. J. Mater. Sci: Mater. Med., 8, 407- 412. Zhang, R. and Ma, P.1999. Poly (α-hydroxyl acids) / hydroxyapatite porous composites for bone-tissue engineering. I. Preparation and morphology. J. Biomed. Mater. Res., 44, 446-455.http://dx.doi.org/10.1023/A:1018549404092PMid:15348722 http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1097-4636(19990315)44:4<446::AID-JBM11>3.3.CO;2-6http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1097-4636(19990315)44:4<446::AID-JBM11>3.0.CO;2-FZhang, Y. and Zhang, M.Q. 2004. Cell growth and function on calciumphosphate reinforced chitosan scaffolds. J Mater Sci Mater Med.,15, 255–260. PMid:11352398 http://dx.doi.org/10.1023/A:1017587712914PMid:11934855 Zhu, J.X., Sasano, Y., Takahashi, I., Mizoguchi, I. and Kagayama, M. 2001. Temporal and spatial gene expression of major bone extracellular matrix molecules during embriyonic mandibular osteogenesis in rats. Histochem J., 33, 25-35.Zelzer, E., McLean, W., Fukai, N., Reginato, A.M., Lovejoy, S., D'Amore, P.A. and Olsen, B.R. 2002. Skeletal defects in VEGF(120/120) mice reveal multiple roles for VEGF in skeletogenesis. Development, 129,1893-1904. Zhang, Y.F., Cheng, X.R., Chen, Y., Shi, B., Chen, X.H., Xu, D.X. and Ke, J. 2006. Three dimensional nanohydroxyapatite/chitosan scaffolds as potential tissue engineered periodontal tissue. J. of Biomat Application, 0, 1-17. PMid:15334997http://dx.doi.org/10.1023/B:JMSM.0000015485.94665.25 Shikinami, Y., Hata, K. and Okuna, M. 2000. Hydroxylapatite particle/polylactide composites. Bioceramics, 9, 391-394.http://dx.doi.org/10.1007/BF01404744PMid:11541102http://dx.doi.org/10.1016/S0142-9612(98)00241-5 Shikinami, Y. and Okuno, M. 1999. Bioresorbable devices made of forged composites of hydroxyapatite (HA) particles and poly L-lactide (PLLA): Part I. Basic characteristics. Biomaterials, 20,859–877. Schwarz, R.P., Goodwin, T.J. and Wolf, D.A.1992. Cell culture for three-dimensional modeling in rotating-wall vessels: an application of simulated microgravity. J Tissue Cult Method, 14, 51-58.http://dx.doi.org/10.1016/S8756-3282(02)00970-5 Schecroun, N. and Delloye,Ch. 2003. Bone-like nodules by human bone marrow stromal cells: comparative study and characterization. Bone, 32, 252-260.Sachlos, E. and Czernuszka, J.T. 2003. Making tissue engıneering scaffolds work.review on the application of solid freeform fabrication technology to the production of tissue engıneering scaffolds. Eur Cell Mater., 5, 29-39.http://dx.doi.org/10.1290/1071-2690(2001)037<0157:BTEWBM>2.0.CO;2PMid:14562270 Qiu, Q., Duckeyne, P. and Ayyaswamy, P. 2001. 3D-bone tissue engineered with bioactive microsphere in simulated microgravity. In Vitro Cell Dev. Biol. Animal., 37, 157-165.PMid:11541090Qiu, Q., Ducheyne, P., Gao, H. and Ayyaswamy, P. 1998. Formation and di!erentiation of three-dimensional rat marrow stromal cell culture on microcarriers in a rotating-wall vessel. Tissue Eng., 4(1),19-34.http://dx.doi.org/10.1089/ten.1998.4.19http://dx.doi.org/10.1002/jcb.10120.absPMid:11891860http://dx.doi.org/10.1002/jcb.10120 Roller S. 2003. Chitosan: New food preservative or laboratory curiosity. Cambridge: Woodhead Publishing Ltd. Press.PMCid:164785Rucci, N.I, Migliaccio, S., Zani, B.M., Taranta, A. and Teti, A. 2002. Characterization of the osteoblast-like cell phenotype under microgravity conditions in the NASA-approved Rotating Wall Vessel bioreactor (RWV). J Cell Bioche., 85, 167-179. Praemer, A., Furner, S. and Rice, P. 1992. Musculoskeletal conditions in the United States. Park Ridge: Am. Acad. Orthop. Surg. P. 1-85.http://dx.doi.org/10.1002/jbm.820241202Park, Y.J., Lee, Y.M., Park, S.N., Sheen, S.Y., Chung, C.P., Lee, S.J. 2000. Platelet derived growth factor releasing chitosan sponge for periodontal bone regeneration. Biomaterials, 21,153–159. PMid:2277053http://dx.doi.org/10.1016/S0142-9612(99)00143-X http://dx.doi.org/10.1016/S0099-2399(99)80395-1Ohgushi, H., Okumura, M., Tamai, S., Shors, E.C. and Caplan, A.I. 1990. Marrow cell induced osteogenesis in porous hydroxyapatite and tricalcium phosphate. J Biomed Mater Res., 24,1563–1570.http://dx.doi.org/10.1016/S0099-2399(99)80338-0Ohbayashi, E., Matsushima, K., Hosoya, S., Aabeyk, Y. and Yamazaki, M. 1999. Stimulatory effect of laser irradiation on calcified nodule formation in human dental pulp fibroblasts. J Endodon., 25, 30-33. NIH Technical Guide, 1995. NIH guide for the care and use of laboratory animals. National Institute of Health, Bethesda, MD, USA. http://dx.doi.org/10.1006/mthe.2001.0291PMid:11319905Moutsatsos, I.K., Turgeman, G., Zhou, S., Kurkalli, B.G., Pelled, G., Tzur, L., Kelley, P., Stumm, N., Mi, S., Muller, R., Zilberman, Y., and Gazit, D. 2001. Exogenously regulated stem cell-mediated gene therapy for bone regeneration. Mol Ther., 3 (4), 449-61. Mikos, A. 2000. Formation of highly porous biodegradable scaffolds for tissue engineering. EJB Electronic Journal of Biotechnology, 3, 114-119.http://dx.doi.org/10.1016/0032-3861(94)90953-9Mikos, A.G., Thorsen, A.J., Czerwonka, L.A., Bao, Y., Langer, R., Winslow, D.N. and Vacanti, J.P. 1994. Preparation and characterization of poly(L-lactic acid) foams. Polymer, 35, 1068-1077. PMid:8382203Mikos, A.G., Thorsen, A.J., Czerwonka, L.A., Langer, R., Winslow, D.N. and Vacanti, J.P. 1994. Preparation and charcterization of poly(l-lactic acid)foams. Polymer, 35, 1068-1077. http://dx.doi.org/10.1016/0032-3861(94)90953-9http://dx.doi.org/10.1002/jbm.820270207Mikos, A.G., Bao, Y., Cima, L.G., Ingber, D.E., Vacanti, J.P., and Langer, R. 1993b. Preparation of poly(glycolic acid) bonded fiber structures for cell attachment and transplantation. Journal of Biomedical Materials Research, 27,183-189.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31537
 • Online
  • Ziyaretçi: 176
  • Üye: 0
  • Toplam: 176

Detaylı İstatistikler