Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TRAKYA KARA SINIRLARI

Oluşturulma Tarihi: 2007

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): İNAL, Necmi (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ERCAN, Yavuz (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi:


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Trakya, Türkiye Bulgaristan Sınırı Tarihi, Türkiye Yunanistan Sınırı Tarihi, Thrace, The History of the Frontier of Turkey-Bulgaria, The History of the Frontier of Turkey Greec
Özet Türkiye Cumhuriyeti Trakya Kara Sınırları isimli tezimizi Yunanistanla olan sınırlar ve Bulgaristanla olan sınırlar seklinde iki ana bölümde anlattık. Fakat bu ana bölümlere geçmeden önce; sınırlar hakkında genel bilgiler, Trakya sınırının cografiözellikleri ve Trakya' nın Osmanlı hakimiyetinden önceki tarihi hakkındaki bilgileri Giris bölümünde verdik.Türkiye Bulgaristan Sınırı Bölümünde önce altyapı saglamak için OsmanlıYönetimi Öncesinde Bulgaristan' dan bahsettik. Daha sonra sırasıyla; Bulgaristan' da Osmanlı Yönetiminin Kurulması, Trakya' nın Osmanlı Devleti için Önemi, Osmanlı Yönetiminde Bulgaristan, Bulgarların Milli Bilincini Kazanmaları, İsyanlar ve Bagımsızlık, Balkan Savasları ve I. Dünya Savası konularını anlattık.Türkiye Yunanistan Sınırı bölümünde yine altyapı saglamak için OsmanlıYönetimi Öncesinde Yunanistan ve Yunanlıların Osmanlı Egemenligine Girmesini anlattık. Daha sonra sırasıyla; Yunanistan' ın Bagımsızlıgını Kazanması, 1877-1878Osmanlı Rus Savası, 1897 Osmanlı Yunan Savası ve Sonuçları, Balkan Savasları, I. Dünya Savası, Kurtulus Savası, Mudanya Konferansı ve Lozan Andlasması ve Bugünkü Durumdan bahsettik.
İçindekiler
Açıklamalar Türkiye Cumhuriyeti Trakya Kara Sınırları isimli tezimizi Yunanistanla olan sınırlar ve Bulgaristanla olan sınırlar seklinde iki ana bölümde anlattık. Fakat bu ana bölümlere geçmeden önce; sınırlar hakkında genel bilgiler, Trakya sınırının cografiözellikleri ve Trakya' nın Osmanlı hakimiyetinden önceki tarihi hakkındaki bilgileri Giris bölümünde verdik.Türkiye Bulgaristan Sınırı Bölümünde önce altyapı saglamak için OsmanlıYönetimi Öncesinde Bulgaristan' dan bahsettik. Daha sonra sırasıyla; Bulgaristan' da Osmanlı Yönetiminin Kurulması, Trakya' nın Osmanlı Devleti için Önemi, Osmanlı Yönetiminde Bulgaristan, Bulgarların Milli Bilincini Kazanmaları, İsyanlar ve Bagımsızlık, Balkan Savasları ve I. Dünya Savası konularını anlattık.Türkiye Yunanistan Sınırı bölümünde yine altyapı saglamak için OsmanlıYönetimi Öncesinde Yunanistan ve Yunanlıların Osmanlı Egemenligine Girmesini anlattık. Daha sonra sırasıyla; Yunanistan' ın Bagımsızlıgını Kazanması, 1877-1878Osmanlı Rus Savası, 1897 Osmanlı Yunan Savası ve Sonuçları, Balkan Savasları, I. Dünya Savası, Kurtulus Savası, Mudanya Konferansı ve Lozan Andlasması ve Bugünkü Durumdan bahsettik. (We explained our thesis named The Territorial Boundary of Turkey Republicin two chapter: Turkey-Bulgaria Boundary and Turkey-Greece Boundary. But before these chapters, in the introduction, the general information about boundaries, geological condition of Thrace Boundary and the ancient history of Thrace was given.In the Turkey-Bulgaria Boundary Chapter, priory The Bulgaria Before TheOttomant’s Admistration was mentioned to get backround. After in turn in order; The Establishment Of The Ottoman’s Administration In The Bulgaria, The Importance Of Thrace For The Ottomans, The Bulgaria In The Ottoman’ s Administration, TheGaining National Conscious Of The Bulgarian, The Bulgarian’ s Revolts and The Gaining Independence Of The Bulgarians, The Wars Of The Balkan and The First World War were raconted.In The Turkey Greece Bounary Chapter, priory The Greece Before The Ottomant’s Admistration and The Establishment Of The Ottoman’s Administration In The Greece was mentioned to get backround . After in turn in order ; The GainingIndependence Of The Greeks, 1877-1878 The Otoman- Russian War, 1897 TheOttomant-Greek War and The Results Of this War, The Wars Of The Balkan, TheFirst World War, The Independence War Turkish, The Lecture Of Mudanya and TheTreaty Of Lozan and The Present Condition were reconted.)
Haklar
Notlar

KaynakçaAkipek, Ömer lhan., Devletler Hukuku, kinci Kitap: Devletler Hukuku Sahıslarından Devlet, 3. Bası, Ankara, 1969.Ana Briatnnica, C. 5, Ana Yayıncılık, 1986., C. 7, Ana Yayıncılık, 1994.Akçakayalıoglu Cihat, Atatürk ve Kurtulus Savası, Atatürk Konferansları III ( 1969), TTK, Ankara, 1970., Kurtulus Savası’ nın Yüksek Askeri Yönetimi, Atatürk Konferansları-VIII (1975-1976), TTK, Ankara, 1983Akın Veysi, Trakya’ nın Türklere Devir Teslimi, Doktora Tezi, Erzurum Üniversitesi.Aktepe Münir M., “ Osmanlıların Rumeli’de lk Fethettikleri Çimpe Kalesi”, stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, C. I, Sayı: 2, stanbul, 1950.Akyüz Yahya, Türk Kurtulus Savası ve Fransız Kamuoyu (1919-1922), TTK,Ankara, 1988.Altug Yılmaz, Bir Yunanlı Yazara Göre Türk stiklal Savasından Önce Yunanistan’ da Genel Durum, Atatürk Arastırma Merkezi Dergisi, C. 5, Sayı: 5, Atatürk Kültür, Dil ve Traih Yüksek Kurumu Yayınları,Ankara, Temmuz 1989.Armaoglu Fahir, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1980, Türkiye s Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1994, C. 1Atalay brahim ve Mortan Kenan, Türkiye Bölgesel Cografyası, nkılap Kitapevi, Ankara, 1997.Ates Toktamıs, Siyasal Tarih, Der Yayınları, stanbul, 1997.Aydın Mahir, Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlıgına, stanbul Kitapevi,İstanbul, 1996.Aydınlı Ahmet, Batı Trakya Faciasının ç Yüzü, stanbul, 1971.Bailly, Auguste, Bizans Tarihi, C.I,Çev.: Haluk Saman, Tercüman 1001 Temel Eser No:46.Balkan Harbi (1912-1913), C. 1., Genelkurmay Basım Evi, Ankara, 1993.Balkan Harbi, Askeri Tarih ve Stratejik Etüdler Baskanlıgı, Ankara, 1979.Barkan Ömer Lütfi, “ Bir skan ve Kolonizasyon Metodu Olarak Sürgünler”, İstanbul Üniversitesi kitisat Fakültesi Mecmuası, C. 13, stanbul, 1953., Osmanlı mparatorlugunda skan ve Kolonizasyon Metodları, stanbul, 1949-50.Bayar Celal, Ben de Yazdım, stanbul, 1967, Cilt IVBayur Yusuf Hikmet, c. III’ ten nakleden Wangenheim’ in Telgrafları ve Savasın Patlamasına Dair Alman Belgeleri, Türk nkılabı Tarihi, c.II, Kısım IV, Ankara,1952.___________________, XX. Yüzyılda Türklügün Tarih ve Acun Siyasası Üzerindeki Etkileri, TTK, Ankara, 1989.Belen Fahri, Türk Kurtulus Savası, Ankara, 1983Beos Nikos A., slam Ansiklopedisi, C. VIII.Bıyıklıoglu Tevfik, Trakya’ da Milli Mücadele, C. 2, TTK, Ankara, 1983.Bilsel M. Cemil, Lozan, C. 2, A.hsan Matbaası, stanbul, 1933.Birbiçer Berrin, Orta Anadolu’ da Yunan Mezalimi, Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Edirne, 1996.Bozkurt, Enver, Devletler Hukuku Bakımından Türkiye’ nin Sınır liskileri, Kazancı Hukuk Yayınları, stanbul, 1992.Canbolat brahim S., Degisen Dünya ve Alman Dıs Politikası, Ezgi Kitapevi Yayınları, Bursa, 1995.Castellan Georges, Balkanların Tarihi 14-10 YY., Milliyet Yayınları, stanbul,1983.Çavusoglu Halim, Balkanlarda Pomak Türkleri, KÖKSAV, Ankara, 1993.Çaycı Abdurrahman, Yunanistanın Anadolu Macerası ( Sevres’ e Dogru), Hacettepe Üniversitesi-Atatürk lkeleri ve nkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi, Cilt:1, Sayı:1,Ankara, Ekim 1987.Deliorman Atlan, Mustafa Kemal Balkanlarda, Türkiye Yayın Evi, stanbul, 1959.Danisment . Hami, zahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, C. 4, Türkiye Basımevi, stanbul, 1955.Dobrav Angel, 1915 Yılında Bulgar-Türk Sınırının Düzeltilmesi, XX, Yüzyılın lk Yarısında Türk-Bulgar Askeri-Siyasi liskileri, Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Baskanlıgı, Ankara, 2005.Ercan Yavuz, Osmanlı mparatorlugunda Bulgarlar ve Voynuklar, TTK, Ankara,1989.Erendil Muzaffer, Yunanlıların Kökeni ve Yunan Milleti ile (Greklerle) lgili Kavram ve Deyimler, III. Askeri Tarih Semineri Bildirileri, Askeri Tarih ve Stratejik Etüdler Baskanlıgı, Ankara, 1986.Ergene Halil, Neden Hedef Türkiye, Ankara, 1983.Erim, Nihat, “Türkiye Cumhuriyetinin Kuzey Dogu ve Dogu Sınırları”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. IX, 1952., Devletler Arası Hukuk ve Siyasi Tarih Metinleri ( Osmanlı mparatorlugu Anlasmaları), C. I, Ankara, 1953.Eröz Mehmet, Hristiyan Türkler, Türk Kültürünü Arastırma Enstitüsü, Ankara,1983.Esin Emel, “Türk Tarihi Isıgında Bulgaristan”, Türk Kültürü, Mayıs 1978. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Baskanlıgı, Tarihte Türk Bulgar liskileri, Genelkurmay Basım Evi, Ankara, 2004.Göze, Ayferi, Devletin Ülke Unsuru ( Sınırları ve Devletle Olan Münasabeti), stanbul, 1959.Gürel Sükrü Sina, Tarihsel Boyut çinde Türk Yunan liskileri (1821-1993),Ankara, 1993.Gürün Kamuran, Savasan Dünya ve Türkiye,Ankara Üniversitesi SBF Yayınları,Ankara, 1993.Halaçoglu Ahmet, Rumeli’ den Türk Göçleri, TTK, Ankara, 1994.Hammer, Büyük Osmanlı Tarihi, Emir Yayınları, stanbul, 1996.Hanyevi Hüseyin Hami, Girit Tarihi, stanbul, 1325.Hatipoglu Murat, Yunanistandaki Gelismelerin Isıgında Türk-Yunan liskilerinin 101. Yılı, Ankara, 1988.Hocaoglu Mehmet, Belgelerle Yunan Barbarlıgı, stanbul, 1985.Hordtman J., Sakız, slam Ansiklopedisi, C. X.İmar ve skan Bakanlıgı, Marmara Bölgesi Bölgesel gelisme, Sehirlesme ve Yerlesme Düzeni, Ankara, 1970.,İngiliz Deniz Erkanıharbiyesi stihbarat Cografya Subesi, Trakya, Büyük Erkanıharbiye Matbaası, Ankara.İnönü smet, Hatıralar, C I, Hazırlayan Sebahattin Selek, Ankara, 1985.Kabasakal Hüseyin, 1912-1913 Balkan Savasında Mustafa Kemal, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Eylül 1981, sayı 279.Kafesoglu brahim , “ XII. Asra Kadar stanbul’ un Türkler Tarfından Muhasaraları”, stanbul Enstitüsü Dergisi, stanbul, 1957., Türk Bozkır Kültürü, Türk Arastırma Enstitüsü,Ankara,1987., Türk Milli Kültürü, Ankara, 1977,Kandemir Feridun, Siyasi Dargınlıklar, C. II, stanbul, 1955.Kapani, Münci, Politika Bilimine Giris, 4. Baskı, Ankara, 1988.Karacan Al Naci, Lozan Konferansı ve smet Pasa, stanbul, 1943Karal Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, C. V, Ankara, 1983., Atatürk’ ten Düsünceler, stanbul, 1981Kili Suna, Türk Devrim Tarihi, stanbul, 1982.Kinross Lord, Atatürk: Bir Milletin Yeniden Dogusu, Çev.: Necdet Sander, İstanbul, 1988.Kocabas Süleyman, Balkanlarda Panislamizm, Vatan Yayınları, Kayseri, 1989.,Tarihte ve Günümüzde Türk Yunan Mücadelesi, stanbul,1984.Korkud Refik, Komünist Bulgaristan’ ın Dosyası, Türkiye Fikir Ajansı, Ankara,1986.Korkut Cevat, Siyasi Cografya Açısından Devlet Sınırları ve Türkiye’ nin Sınırları, Karınca Matbaacılık ve Ticaret Kolektif Sirketi, zmir, 1970Kosay Hamit, “ dil-Ural Bölgesindeki Türklerin Mensei Hakkında”, V. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 1960.Kösebey Oguzhan, Osmanlı mparatorlugundan Günümüze Bulgar-Türk liskileri, Yüksek Lisans Tezi, stanbul Üniversitesi, stanbul, 2000.Köseoglu Nevzat, Türk Dünyası Tarihi ve Türk Medeniyetleri Üzerine Düsünceler, Ötüken Yayınları, İstanbul.Kurat Akdes Nimet, IV-XVIII: Yüzyıllarda Karadeniz’ in Kuzeyindeki Türk Kavimleri Türk Devletleri, Ankara, 1972.Lamartine, A., Türkiye Tarihi, c. II, Tercüman 1001 Temel Eser, stanbul.Lewis Bernard, Modern Türkiye’ nin Dogusu, Çev.: Metin Kıratlı, TTK, Ankara, 1970.Mansel Müfid Arif, Trakya’ nın Kültür ve Tarihi En Eski Zamanlardan Miladdan Sonra Altıncı Asrın Ortasına Kadar, Resimli Ay Matbaası T. L. Sirketi, stanbul, 1938., Ege ve Yunan Tarihi, TTK, Ankara, 1984.Mehmed Arif Bey, 93 Moskof Harbi ve Basımıza Gelenler, rfan Yayınevi, İstanbul, 1973.Meydan Larousse, C. 12, stanbul, 1973.Mufassal Osmanlı Tarihi, C. 1, stanbul, 1963.Mumcu Ahmet, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelisimi,İstanbul, 1986.Nutuk-Söylev, C. 3, TTK, Ankara, 1990.Orkun Hüseyin Namık, Türk Tarihi, Ankara, 1946.Orstrogorskiy George, Bizans Devleti Tarihi, Çev. Fikret Isıltan, TTK, Ankara,1981Özçelebi O. Suat, Bulgaristan’ da Türk Azınlıgı Açısından Türk-Bulgar liskileri ve Göç Sorunu, Yüksek Lisans Tezi, stanbul Üniversitesi, stanbul, 1991.Özkan Cemal, Osmanlı mparatorlugu Döneminde Türk-Yunan liskileri, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Askeri Tarih ve Stratejik Etüdler Baskanlıgı, Ankara, 1987.Parla, Reha, Belgelerle Türkiye Cumhuriyetinin Uluslar arası Temelleri Lozan Montrö Türkiye’ nin Komsularıyla mzaladıgı Baslıca Belgeler ( Suriye, Irak, ran, SSCB, Bulgaristan, Yunanistan) NATO, AET, Avrupa Konseyi, Kıbrıs, Ege Adalar Sevr Tehlikesi, Askeri Yargıtay Kararları Dergisi, 1987.Özdemir Necati, Türk-Yunan Sınır Münasebetleri, Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1993.Öztoprak zzet, Türk ve Batı Kamuoyunda Milli Mücadele, Ankara, 1989.Öztuna Yılmaz, Baslangıcından Zamanımıza Türkiye Tarihi, C. III, Hayat Yayınları, stanbul. , Büyük Türkiye Tarihi, C. 5, stanbul, 1983.Pazarcı, Hüseyin, Uluslar arası Hukuk Dersleri, C.II, 2. Bası, Ankara, 1990.Peremeci Osman Nuri, Tuna Boyu Tarihi, Resimli Ay Matbaası, stanbul, 1942Rasonyi Lazsio, Tuna Köprüleri, Ankara,1984., Tarihte Türklük, Ankara, 1971.Renouvin Pierre, Birinci Dünya Savası Tarihi (1914-1918), Çev.: Adnan Cemgil, Altın Kitaplar Yayınevi, 1969.Sander Oral, Siyasi Tarih lkçaglardan 1918’e, mge Yayınevi, Ankara, 1997.Savas Hüseyin, Türk Siyasal Tarihinde Makedonya Sorunu, Uludag Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Bursa, Kasım 1992, C. XII, sayı:1Selek Sabahattin, Anadolu htilali, C. I, Kastas Yayınları, stanbul, 1987.Shaw Standford J. Shaw-Ezel, Osmanlı mparatorlugu ve Modern Türkiye, İstanbul, 1983.Soysal smail, Türkiye’ nin Siyasal Andlasmaları (1920-1945), TTK, Ankara,1989.Süer H. Hikmet, 1877-1878 Osmanlı Rus Harbi Rumeli Cephesi, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Baskanlıgı Yayınları, Ankara, 1993.Sümer, Haluk Hadi, Türkiye’ nin Kara Ülkesinin Sınırları, Yüksek Lisans Tezi, Ankarai 1987.Svoronos Nikos, Çagdas Helen Tarihine Bakıs, Çev.: Panayot Abacı, Belge Yayınları, stanbul, 1988.Sentürk M. Hüdai, Osmanlı Devletinde Bulgar Meselesi, TTK,Ankara,1992.Simsek Halil, Türk-Bulgar liskileri ve Göç, Harp Akademileri Basım Evi, stanbul, 1999.Simsir N. Bilal, Bulgaristan Türkleri, Bilgi Yayınevi, stanbul, 1986. TBMM Zabıt Ceridesi, C. 12.____________, ngiliz Belgelerinde Atatürk 1919-38, Rumbold’dan Lord Curzon’ a Tel.; No.503: C. 4, Ankara, 1984The Geographer Office Of The Geographer, nternational Boundary Study Greece – Turkey Boundary, Bureau Of ntelligence and Research, November 23 1964, Washingthon. 144__________________________________, International Boundary Study Bulgaria Turkey Boundary, Bureau Of Intelligence and Research. Washingthon,No: 49, May 15 1965.Tokay A. Gül,Makedonya Sorununa Tarihsel Bir Bakıs Yeni Balkanlar Eski Sorunlar, Ankara, 1972.Toluner, Sevin, Milletlerarası Hukuk Dersleri Devletin Yetkisi ( Yer ve Kisiler Bakımından Çevresi ve Niteligi), 4. Baskı, stanbul, 1989.Tuglacı Pars, Bulgaristan ve Bulgar Türk liskileri, Cem Yayınevi, stanbul.Tukin Cemal, Osmanlı mparatorlugunda Girit syanları, Belleten Dergisi, C. IX, sayı. 34, TTK, Ankara, 1945, Girit, slam Ansiklopedisi, C. IV.Tuncer Umur, Balkan Savasları Sonunda Kurulan Batı Trakya Cumhuriyeti, Yüksek Lisans Tezi, stanbul Üniversitesi, stanbul, 1985.Tunçay Mete, Batı’ da Siyasal Düsünceler Tarihi, C. 1, Teori Yayınları, Ankara, 1985.___________, Siyasal Tarih (1908-1923), Türkiye Tarihi-Çagdas Türkiye (1908- 1980), Cem Yayınları, stanbul, 1989.Turan Osman, Türk Cihan Hakimiyeti Mefküresi Tarihi, stanbul, 1969.Turan Serafettin, Türk Devrim Tarihi, C. 2, Bilgi Yayınları, Ankara, 1991-1992., Geçmisten Günümüze Ege Adaları Sorunu, Boyutlar, Taraflar, Tarih Boyunca Türk-Yunan liskileri- III. Askeri Tarih Semineri-Bildiriler, Askeri Tarih ve Stratejik Etüdler baskanlıgı, Ankara, 1986.Türk Inkılap Tarihi, Gnkur. HTD Bask. Yayınları, stanbul, 1977.Türsan Nurettin, Yunan Sorunu, Ankara, 1987.Ucuzsatar Necati Ulunay, Türkiye Üçlü Kıskaçta, Tarih ve Medeniyet Dergisi, Nisan 1994, sayı:2.Uzunçarsılı, smail Hakkı, Osmanlı Tarihi, C. I.Üçarol Rıfat, Siyasi Tarih, stanbul, 1985., Küçük Kaynarca Anlasmasından 1839’a Kadar Osmanlı mparatorlugu, Dogustan Günümüze Büyük slam Tarihi, stanbul, 1989.Üçok Coskun, Siyasal Tarih, Ajans Türk, Ankara, 1961.Ülman Haluk, Birinci Dünya Savasına Giden Yol (ve Savas), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara, 1973., Tanzimattan Cumhuriyete Dıs Politika ve Dogu Sorunu, Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, C. 1 ve 2.Ünal Hasan, 1908-1909 Yeni Balkanlar Eski Sorunlar, Baglam Yayıncılık, stanbul, Mart 1997.Walder David, Çanakkale Olayı, Çev. M. Ali Kayabal, Milliyet Yayınları, stanbul,1970.Yapar Salih, Sevr Barıs Antlasması le Lozan Barıs Antlasmasının Karsılastırılması, Yüksek Lisans Tezi, stanbul, 2003Yavuz Ünsal, Atatürk; mparatorluktan Milli Devlete, TTK, Ankara, 1990.Yener Burhan, Balkan Harbi ve Alınacak Dersler, Stratejik Arastırma ve Etüt Bülteni, Genelkurmay Basım Evi, Ankara, 2001, sayı 1.Yogurtçuoglu Arzu, Rum syanı ve Yunanistan Devletinin Kurulusu (1821-1830), Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 1999


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31467
 • Online
  • Ziyaretçi: 166
  • Üye: 1
  • Toplam: 167

Detaylı İstatistikler