Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE PEYZAJ TASARIMI

Oluşturulma Tarihi: 2006

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): ACAR, Gülin (Yazar),

Emeği Geçen(ler): PERÇİN, Halim (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEYZAJ MİMARLIĞI ANA BİLİM DALI Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi:


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Alışveriş caddeleri, kapalı alışveriş merkezleri, Bahçelievler 7.cadde, Armada, kamusal mekan
Özet Alışveriş kültüründeki değişim, etkilerini her alanda göstermiş ve alışveriş mekanları bu süreç içerisinde değişime ve farklılaşmaya başlamıştır. Sanayi devriminin gerçekleşmesinden sonra ticaret merkezlerinde değişimler yaşanmıştır. Özellikle nüfus artışı kentin yatay ve dikey olarak gelişimi hızlandırmıştır. Yıllardan beri süregelen alışveriş mağazaları ve alışveriş caddelerinde bir değişim süreci başlamış ve bu mekanlardan ayrı olarak, bağımsız yeni alışveriş mekanları oluşmuştur. Alışveriş caddeleri ve kapalı alışveriş mekanlarının kamusallığı araştırılmış, Ankara’ da iki kentsel merkezin kamusallığı hakkında değerlendirme yapılmıştır. Örnek alanları peyzaj tasarım ilke, standart ve kriterler açısından, alansal analizler ve fotoğraf destekli görsel bilgilerle birlikte anlatılmıştır. Yurtiçi ve yurtdışı değişik alışveriş mekanı örnekleri fotoğraf destekli açıklanmıştır.
İçindekiler
Açıklamalar Alışveriş kültüründeki değişim, etkilerini her alanda göstermiş ve alışveriş mekanları bu süreç içerisinde değişime ve farklılaşmaya başlamıştır. Sanayi devriminin gerçekleşmesinden sonra ticaret merkezlerinde değişimler yaşanmıştır. Özellikle nüfus artışı kentin yatay ve dikey olarak gelişimi hızlandırmıştır. Yıllardan beri süregelen alışveriş mağazaları ve alışveriş caddelerinde bir değişim süreci başlamış ve bu mekanlardan ayrı olarak, bağımsız yeni alışveriş mekanları oluşmuştur. Alışveriş caddeleri ve kapalı alışveriş mekanlarının kamusallığı araştırılmış, Ankara’ da iki kentsel merkezin kamusallığı hakkında değerlendirme yapılmıştır. Örnek alanları peyzaj tasarım ilke, standart ve kriterler açısından, alansal analizler ve fotoğraf destekli görsel bilgilerle birlikte anlatılmıştır. Yurtiçi ve yurtdışı değişik alışveriş mekanı örnekleri fotoğraf destekli açıklanmıştır. (The change in shopping culture has shown its influence in every field and during this process shopping stores have started to change and differentiate. After Industrial revolution, there occurred changes in trade centre. Especially, the increase in population has accelerated city’s development in both horizontally and vertically. With time, a change process started in the shopping stores and shopping streets and d apart from these places, new independent shopping malls have come into being. Shopping streets and closed shopping malls were searched for their closeness to public. An evaluation of the closeness to public was made in two urban centers in Ankara . Sample fields of the research domain were described along with assisted photo, visual information and field analysis in terms of principle, standard and criteria of landscape design. National and international examples of different shopping malls were described with assisted photos.)
Haklar
Notlar

KaynakçaAbalı, A.Z. 1990. Küçük Ölçekli Perakende Alısverisin Kent Merkezine Katkısı. Yapı,(109); 52-56.Anonymus. 2006. www.armadasite.com, 2006. Erisim Tarihi 17.05.2006.
doi:10.1109/ICACT.2006.206369
Anonymus. 2006. http://www.bigfoto.com/europe/italy/rome/forum-romanum, 2006. Erisim Tarihi 17.05.2006.Anonymus. 2006. http://www.miracleplayers.org/emperorsofrome/images/roman_forum, 2006 Erisim Tarihi 17. 05. 2006.Anonymus. 2006. http://www.webshots.com, 2006. Erisim Tarihi17.05.2006.Anonymus. 2006. http://www.wowturkey.com/forum/viewtopic, 2006. Erisim Tarihi 17.05.2006.Aslanboga, . 1986. Kentlerde Yol Agaçlaması. Tübitak Yapı Arastırma Enstitüsü, Uygulama Kılavuzu, 58 s., Ankara.Attoe, W. and Logan, D. 1989. American urban architecture: catalytistsin the design of the City. University of California Pres, 151 p. USA.Auge, M. 1995. Non-Places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity, Verso Books. 27-29 p. USA.Aydın, M. 2003. Kamusal Alan ya da Siyasetin Ön Bahçesi, Sivil Toplum. 1 (4); s.7-18.Basal, M., Memlük, Y. ve Yılmaz, O. 1993. Peyzaj Konstrüksiyonu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, s. 170. Ankara.Barıs, M.E. ve Sahin, S. 1991.Ankara Kenti Yol Agaçlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri. Peyzaj Mimarlıgı Dergisi, (30); s14-17.Bayraktar, N. 2005. Alısveris Merkezlerinin Kentsel-Kamusal MekanÖzellikleri/Ankara Örnegi .G.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 18 (2);289-301.Beddington, N. 1991. Shopping Centers: Retail Development, Design and Managment. Butterworth Architecture. 95-103 p. USA.Bednar, M.J. 1986. The New Atrium Mcgraw. Hill Book Company, 35-36p., New York.Blaser, W. 1996. Helmut Jahn transparency. Boston, 10p. BerlinCarr, S., Francis, M., Rivlin, L. ve Stone, A. 1992. Public space. Cambridge University Press. 92-160p, Cambridge.Çavus, D. 1999. "An historic account of retail architecture." Yüksek lisans tezi, Orta Dogu Teknik Üniversitesi.Çelik, D. 1995. Temel Tasar Ve ç Mekanda Bitkisel Düzenleme, Doktora Semineri, Ankara Üniversitesi, Ankara, 17-34.Cezar, M. 1985. Anadolu Öncesi Türklerde Sehir ve Mekan, s Bankası Kültür Yayınları, 183 s., stanbul.Çıkrıkçı, . 1999. Alısveris Merkezlerinde ç Mekan Olusumu Açısından “ Atrium” Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe, s.112.Çubuk, M.1991 Kamu Mekanları ve Kentsel Tasarım Kamu Mekanları Tasarımı ve Kent Mobilyaları Sempozyumu 1991, 15-17s., stanbul.Demirel Ö., Yasar Y. ve Öztürk B. 2004. Kentlerde Mekan TanımlayıcıÖgelerin (Cansız Elemanlar Ve Donatılar) Kent Yesili le BirlikteMekansal Kurgu Rolleri, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Peyzaj Mimarlıgı2. Kongresi, Ankara, s. 372-376.Dinsmoor, W. B. 1975. The Architecture of ancient Greece. London, 335p.Dökmeci, V. 1995. Tüketimin Degismesi ve Mega Çarsılar. Yapı, (158); 66-70.Ekim, T.1996. Ankara'nın Çevre Düzenlemelerinde Kullanılabilecek DogalBitkilerimiz Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Botanik AnabilimDalı, 20-23.Göçer, O.1984. Sehirlerde Ticaret Alanları, TÜ Matbaası, stanbul.Gruen, V. 1960.Shopping Towns. USA.(85-88) Van Nostrand Reinhold, New York.Gülgün, B. ve Türkyılmaz, .B. 2001. Peyzaj Mimarlıgında ve nsanYasamında Ergonominin Yeri-Önemi ve Bornova Örneginde Bir Arastırma.Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. (38) ;127-134s.Hepcan, S. ve Sönmez, E. 2004. Kentsel Kamusal (Dıs) Mekanlar Sistemiçinde Sosyal Bir Mekan Olarak Açık Pazar Yerlerinin Rolü, TMMOB PeyzajMimarları Odası Peyzaj Mimarlıgı 2. Kongresi, Ankara.Kemaloglu, A. ve Yılmaz, O.1991 Cephe Yesillendirmesinin Kent Ekolojilerine Katkıları Peyzaj mimarlıgı (30);18Kemaloglu, A. 1990. Atriumlarda Peyzaj Mimarlıgı Açısından Tasarım VeUygulama lkelerinin Saptanması Üzerine Bir Arastırma, Yüksek LisansTezi Ankara Üniversitesi, Ankara, 119.Koç, H. ve Sönmez, E. 1999. Yaya Mekanlarının Degisen Anlamı. stanbul23.Dünya Sehircilik Günü Kollokyumu, 3. Bin YıldaSehirler/Küresellesme-Mekan-Planlama. Kurtıch J. and Eakın G., 1993.Interior Architecture. International Thomson Publishing, 123-125 p.London.Konuk, G. 1987. Türkiye’de Kentsel Mekanların Düzenlenmesi, Tübitak 48s., stanbul.Korkmaz, E. ve Satır, S. 2005. Kamusal Mekanlarda Kimlik Olgusu. Yapı, (281).Küçükerman, Ö. 1991 Endüstri Tasarımı ve Kent Mobilyaları Kamu Mekanları Tasarımı ve Kent Mobilyaları Sempozyumu 19-21.Lynch, K. 1990. City sense and city design: writings and projects of Kevin Lynch. The M.I.T.Press. 112-113 p., Cambridge.Oktay, D. 1999. Kentsel ortak mekanların niteligi ve kent yasamındaki rolü.Yapı, 207. 55 s., stanbul.Özaydın G., Erbil, D. Ulusoy, B. 1991. Kamu Mekanları TasarımınınTamamlayıcısı Olarak Bildirisim Ögeleri. Kamu Mekanları Tasarımı veKent Mobilyaları Sempozyumu 1991, stanbul.s.63-75Özdemir, D. 1999. Alısveris Merkezlerinin Kısa Tarihi -Pazaryerinden Shoppıng Mall'a. Hürriyet Gazetesi. 14 Aralık 1999.Pevsner, N. 1976. A History of Building Types. London: Thames and Hudson Ltd.Ritzer, G. 1996. The McDonaldization of Society, An Investigation intothe Changing Character of Contemporary Social Life, Pine Forge Pres,30-45 p.Rubenstein, H.M. (1992). Pedestrian Malls, Streetscapes and Urban Spaces. John Wiley & Sons Inc., New York.Saglar, R. V. 1998. Kamusal Mekanlar ve Tasarım lkeleri. Yüksek lisans tezi, stanbul Teknik Üniversitesi. 89-130s.Savas, E. 2002. Kentiçi Yol Agaçlarının slevleri Peyzaj MimarlıgıAnabilim Dalı, Ankara ve Planlama- Uygulama- Bakım Teknikleri le lgiliGenel Bilgiler. Seminer, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Süer, D. ve Sayar, Y. 2001. Degisen Tüketim Örüntüleri Alısveris Mekanları .Arremento Mimarlık ,(11) 141-105s.Satır, S. 2005 Kamusal Mekanlarda Kimlik Olgusu. Yapı. 281 .(4);48-53s.Toktay, V. 2005. Yeni Tasarım Kültürü Isıgında Alısveris Mimarlıgı ve Gösteri Kültürü. Yapı, (286); 58-64 s.Trancik, R. 1986. Finding lost space: theories of urban design. Van Nostrand 65p. New York.Tuncer, M. 2001. Kent Merkezleri Planlamasına Ekolojik Yaklasım www.arkitera.com/forum. Erisim Tarihi: 14.01.2006.Ülker, N.E. (1999). Alısveris Mekanlarının Degisen Anlamı ve Yer SeçimiKriterleri Üzerine Bir Çalısma / zmir Örnegi- Yüksek Lisans Tezi. zmir:Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.Underhill, P. 2005 Alısveris Merkezleri Soysal Yayınları, 114-117p., stanbul.Yıldız, E. V. 2005. Araçtan Arındırılmıs Yerlesimler:Viyana Florıdsdorf(Avusturya) Örnegi.Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık FakültesiDergisi,20 (4); 537-548s.Yılmaz, B. N. 1998. Kent çi Yol Agaçlandırma Kriterleri stanbul’dakiÖrnek Caddelerin incelenmesi. stanbul Teknik Üniversitesi, FenBilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, stanbul.Yırtıcı, H. ve Uluoglu, B.2004. Mekanın Altyapısal Dönüsümü. TÜ Dergisi/a Mimarlık, Planlama, Tasarım, 3(1), 43-52.Yırtıcı, H. 2002. Tüketimin Mekansal Örgütlenmesinin deolojisi. Mimarlık ve Tüketim.9-38s., İstanbulZengel, R. 20014 20011. Tarih içinde degisen tüketim Mekanları, Egemimarlık.(40-41); 10-12.Zeren, Z. 1991. Dinlenme Amaçlı Kentsel Açık Mekanlardan Örnekler KamuMekanları Tasarımı Ve Kent Mobilyaları Sempozyumu Mimar SinanÜniversitesi 116- 117s.,stanbul.Zülfikar, C. 1998. Kent Mobilyalarının Kullanım liskileri. stanbulTeknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,57-65s., stanbul.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31537
 • Online
  • Ziyaretçi: 147
  • Üye: 0
  • Toplam: 147

Detaylı İstatistikler