Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

PINARHİSAR- SARAY (TRAKYA HAVZASI KUZEYİ) ARASINDA YÜZEYLENEN SOĞUCAK FORMASYONUNUN REZERVUAR ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Oluşturulma Tarihi: 2005

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): GÜLER, Bilge (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ÇOŞKUN, Bülent (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi:


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Soğucak Formasyonu, rezervuar, gözeneklilik, geçirgenlik, kireçtaşı, vaketaşı, istiftaşı, tanetaşı fasiyesleri, ÖSK, incekesit, sparit, mikrit, çatlak, KAF, petrol.
Özet Soğucak Formasyonu, Trakya Havzası’nda ve Marmara Denizi’nde petrol ve gaz üreten Eosen yaşlı bir rezervuardır. Yüzeyde Istranca Dağları boyunca KB-GD yönünde uzanan ve yer yer resifal karakterli olan Soğucak kireçtaşları yeraltında da paleoyükselimler üzerinde iyi rezervuar gelişmeleri göstermektedir. Pınarhisar-Vize ve Saray dolaylarında yapılan saha çalışmaları ve laboratuar incelemeleri Soğucak Formasyonu’nda Istranca Masifi topoğrafyasına bağlı olarak vaketaşı-istiftaşı-tanetaşı gibi fasiyeslerin bulunduğunu, Pınarhisar’da resifal özelliklerin geliştiğini, çalışma alanında rezervuar özelliklerine etki eden Kuzey Anadolu Fayı ve kollarının kireçtaşlarında KB-GD yönelimli çatlaklar geliştirdiğini göstermektedir. KAF’ın kolları ile ilişkili olan KFZ, Pınarhisar civarında çiçeksi yapılar, Saray’da ise yanal atımlı faylar oluşturmuştur. Laboratuar incelemelerinde sparitik ve mikritik çimento gelişmesinin rezervuar özelliklerini azalttığı belirlenmişse de erime boşlukları, taneler arası ve çatlaklarda gelişen gözeneklilik ve geçirgenlik, civa ve helyum gazı deneylerine ait grafiklerde de görüldüğü gibi Soğucak Formasyonu’na iyi bir rezervuar özelliği kazandırmıştır.Akıncılar-1 ve Yuvalı-1 petrol arama kuyularında alınan loglarla yapılan korelasyonlarda, yeraltı ortam değerlendirmeleri yapılmış, gözeneklilik ve geçirgenlikler hesaplanmıştır. Vize dolaylarında Soğucak Formasyonu içinde yanal fasiyes değişmelerini gösteren kamalanmalar yeraltı korelasyonunda da tespit edilmiştir. Fasiyes çalışmaları ile ilişkili Wilson çökelme modeli belirlenerek saha kesitleri bu model içinde gösterilmiştir. Saha ve laboratuar çalışmaları Soğucak Formasyonu’nun yapısal ve stratigrafik kapanlar içeren önemli bir rezervuar olduğunu göstermektedir.
İçindekiler
Açıklamalar Soğucak Formasyonu, Trakya Havzası’nda ve Marmara Denizi’nde petrol ve gaz üreten Eosen yaşlı bir rezervuardır. Yüzeyde Istranca Dağları boyunca KB-GD yönünde uzanan ve yer yer resifal karakterli olan Soğucak kireçtaşları yeraltında da paleoyükselimler üzerinde iyi rezervuar gelişmeleri göstermektedir. Pınarhisar-Vize ve Saray dolaylarında yapılan saha çalışmaları ve laboratuar incelemeleri Soğucak Formasyonu’nda Istranca Masifi topoğrafyasına bağlı olarak vaketaşı-istiftaşı-tanetaşı gibi fasiyeslerin bulunduğunu, Pınarhisar’da resifal özelliklerin geliştiğini, çalışma alanında rezervuar özelliklerine etki eden Kuzey Anadolu Fayı ve kollarının kireçtaşlarında KB-GD yönelimli çatlaklar geliştirdiğini göstermektedir. KAF’ın kolları ile ilişkili olan KFZ, Pınarhisar civarında çiçeksi yapılar, Saray’da ise yanal atımlı faylar oluşturmuştur. Laboratuar incelemelerinde sparitik ve mikritik çimento gelişmesinin rezervuar özelliklerini azalttığı belirlenmişse de erime boşlukları, taneler arası ve çatlaklarda gelişen gözeneklilik ve geçirgenlik, civa ve helyum gazı deneylerine ait grafiklerde de görüldüğü gibi Soğucak Formasyonu’na iyi bir rezervuar özelliği kazandırmıştır.Akıncılar-1 ve Yuvalı-1 petrol arama kuyularında alınan loglarla yapılan korelasyonlarda, yeraltı ortam değerlendirmeleri yapılmış, gözeneklilik ve geçirgenlikler hesaplanmıştır. Vize dolaylarında Soğucak Formasyonu içinde yanal fasiyes değişmelerini gösteren kamalanmalar yeraltı korelasyonunda da tespit edilmiştir. Fasiyes çalışmaları ile ilişkili Wilson çökelme modeli belirlenerek saha kesitleri bu model içinde gösterilmiştir. Saha ve laboratuar çalışmaları Soğucak Formasyonu’nun yapısal ve stratigrafik kapanlar içeren önemli bir rezervuar olduğunu göstermektedir. (The Soğucak Formation produces oil and gas in Thrace Basin and in Marmara Sea. It is oriented in a NW-SE direction, paralel to the Istranca Mountains and has reefoidal characters and paleohighs in subsurface. Field Works between Pınarhisar-Vize and Saray and laboratory studies indicate that the Soğucak Formation contains wackestone-grainstone-packstone facies in relation with topography of the Istranca Masif anr it has reefoidal characteristics around the Pınarhisar Village and the North Anatolian Fault (NAF) and it strands created NW-SE orianted, fractures in the limestones. Related to the strands of the NAF, the KFZ shows flower structures in Pınarhisar, while strike-slip fault development occurs orund the Saray Village. Although ,occurenceof sparitic and micritic cements decrease the reservour charecterictics intergular and leaching porosities and permeabilities increase them, as it is obvious oh the laboratory Hg and He analyzies curves. A subsurface log correlation has been realized between the Akıncılar-1 and Yuvalı-1 wells and porosity and permeability in Soğucakk Formation have been calculated from the logs and these wells. Limestone pinch-out in Soğucak Formation, observed around the Vize Village, has been established with log correlation in subsurface. The surface stratigraphie sections are evaluated and introduced in the Wilson carbonate depositional model. Field and laboratory evaluation indicate that the Soğucak Formation, with stratigraphic and structural traps is an important rezervoir unit in Thrace Basin.)
Haklar
Notlar

KaynakçaAksoy, M. Z. 1987. Barbaros-Kesan-Kadıköy-Gaziköy (Güney Trakya) arasındaki birimlerin depolanma ortamları. Türkiye 7. Petrol Kong., s. 292-311, Ankara.Aksoy, M. Z. 1992. Deltayik üst birimin ayrıntılı sedimantolojik çalısması, Trakya Havzası kuzeybatısı. Türkiye 9. Petrol Kong. ve Sergisi, s. 185-197, Ankara.Atabey, E. 1997. Karabonat Sedimantolojisi. Ankara.Atalık, E. 1987. Trakya Havzası Sogucak Formasyonu çökel ortamları ve mikrofasiyes analizi. Rapor no: 2305, 92 s. (yayınlanmamıs), Ankara.Aydın, Y. 1982. Yıldız Dagları (Istranca) Masifinin jeolojisi. (basılmamıs doçentlik tezi), &TÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi, &stanbul.Barka, A.A. 1981. Seismo-tectonic aspects of the North Anatolian fault zone. University of Bristol, England, 333p.Barka, A.A. and Hancock, P.L. 1984. Neotectonic deformation paterns in the convex northwards arc of the North Anatolian fault zone; in Dixon, J.E. and Robertson A.H.F., eds., The Geological Evolution of the Eastern Mediterranean: Journal of Geological Society of London Special Publication No:17.Barka, A.A. and Kadinsky-Cade, K. 1998. Strike-slip fault geometry in Turkey and its influences on earthquake activity. Tectonics 7 (3); p. 663-684.Batı, Z., Erk, S. ve Akça, N. 1993, Trakya Havzası Tersiyer birimlerin palinomorf, foraminifer ve nannoplannkton biyostratigrafisi. TPAO Arastırma Grubu Arsivi, yayınlanmamıs teknik rapor, 1947, 92 s.Batı, Z., Alisan, C., Ediger, V.S., Teymur, S., Akça, N., Sancay, H., Ertug, K., Kirici, S.,Erenler, M., Aköz, Ö. 2002. Kuzey Trakya Havzası’nın Palinomorf, Foraminifer ve Nannoplankton Biyostratigrafisi, Türkiye Stratigrafi Komitesi Çalıstayı (Trakya Bölgesi’nin Litostratigrafi Adlamaları) özleri, s. 14.Beer, H., Wright, J. A. 1960. Stratigraphy of Ganosdag, Korudag and Kesan Hills Distric I (Thrace). TPAO Arama Grubu Arsivi, No:736.Bürkan, K. 1992. Trakya Havzasının organik jeokimyasal degerlendirmesi. Türkiye 9.Petrol Kongresi ve Sergisi, TPAO, s. 34-48.Bürkan, K. 1992. Trakya Havzası’ndaki tüflerin stratigrafik konumu, yayılımı ve hidrokarbon potansiyeli. Trakya Havzası Jeoloji Simpozyumu, s. 48, Lüleburgaz.Büyükutku, A. 1998. Trakya Havzası kuzeybatısı Orta-Üst Eosen biriminin petrol jeolojisi açısından incelenmesi. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Doktora Tezi, 241s., Ankara.Canıtez, N. 1973. Yeni kabuk hareketine iliskin çalısmalar ve KAF problemi ve deprem kusagı sempozyumu özel sayı, s. 35-38, Ankara.Coskun, B. 1976. Oil generation and migration in the Thrace Basin. In Proceedings of 3rd Petroleum Congress of Turkish Petroleum Geologists, pp. 97-100., Ankara.Coskun, B. 1997. Oil and gas fields-transfer zone relationships, Thrace Basin, NW Turkey . Marine and Petroleum Geology 14 (4); 401- 416., Ankara.Coskun, B.1998. Triple junction zone-North Anatolian Fault relationship and implications on petroleum exploration Saros Gulf, northern Aegean Sea Turkey 3rd International Turkish Geology Symposium (Abstract)., Ankara.Coskun, B. 1999. Influence of the Istranca-Rhodope Massifs and strands of the North Anatolian Fault on oil potential of Thrace Basin, NW Turkey. Journal of Petroleum Science and Engineering, 27 (2000); 1-25., Ankara.Çaglayan, A.M., Sengün, M., Yurtsever, A. 1988, Main fault systems shaping the Istranca Masif, Turkey. Middle East Technical University, Journal of Pure Applied Science, Serie A Geosciences, 21, 145-154.Çaglayan, M.A. 1995. Istranca Masifi’nin Mesozoyik-Alt Tersiyer’deki evrimi ve Trakya Baseni’nin gelismindeki rolü. Trakya Havzası Jeoloji Sempozyumu Bildiri Özleri, s. 1, Lüleburgaz.Çaglayan, M.A. 1996. Istranca Masifinin Mesozoyik-Alt Tersiyer’deki evrimi ve Trakya Havzası’nın gelisimindeki rolü. T.P.A.G. Bül., s. 82-83.Doust, H., Arıkan, Y. 1974, The geology of the Thrace Basin, Türkiye &kinci Petrol Kongresi Tebligleri Kitabı, s. 119-136.Druitt, C.E. 1961, Report on the petroleum porospects of Thrace, Turkey. Turkish Gulf Oil Co. TPAO Arama Grubu Arsivi, yayınlanmamıs teknik rapor, 1427. Dunham, R.J. 1962. Classification of carbonate rocks according to depositional texture. In.HAM,. W.E. (ed), classification of carbonate rocks mem. Am. Ass. Petrol. Geol. 1, 108-121.Ercan, T.,Günay, E.,Bas, H., Can, B. 1984. Petrology and interpretation of the origin of Quaternary volcanics in the Datça Peninsula. M.R. and E.I .of Turkey, v. 97- 98 pp. 21-31., Ankara.Ercan, T., Türkecan, M.ve Aktimur, T. 1995. Trakya Havzası Senozoyik volkanizmasının özellikleri. Trakya Havzası Jeoloji Sempozyum Bildiri Özleri, s. 43., Lüleburgaz.Erenler, M. 1985. Trakya Baseni merkezi kısmında seçilen kuyuların mikropaleontoloji ve biyostratigrafileri. TPAO Arastırma Merkezi Grubu Arsivi, yayınlanmamıs teknik rapor, 809.Erkal, T. 1991. Some approaches on the occurence of the normal faults developed within the North Anatolian Transform Fault Zone Turkey. Bulletin of the Turkish Association of Petroleum Geologists; 87-99., Ankara .Erten, T. ve Akın, E. 1988. Güney Trakya volkaniklerinin petrokimyasal özellikleri ve yorumu. TPAO Arastırma Rapor no: 1176, 38 s., Ankara.Erten, T. ve Çubukçu, A. 1998. Kuzey Trakya Havzası Eosen-Oligosen yaslı çökellerin petrografik-sedimantolojik özellikleri, tektonik ortamsal modelleri, beslenme kaynakları ile hidrokarbon ve rezervuar özelliklerine yaklasım. TPAO Arastırma Rapor no: 1217, 66 s., Ankara.Gökçen, S.L. 1974. Pınarhisar Formasyonu’nun yası ve ortam sartlarında görülen yanal degismeler (Kuzey-Kuzeydogu Trakya) Cumhuriyetin 50. Yılı Yerbilimleri Kongresi, Tebligler, 128-143., Ankara.Görür, N., Akkök, R. Seymen, &.., Akkaya, F., Oktay, F.Y. 1981. Trakya Havzası Dogusunda Eosen Resifleri. &stanbul Yerbilimleri Dergisi, Cilt 2 (3-4). 303- 306.Görür, N. and Okay, A. 1996. A fore-arc origin for the Thrace Basin, NW Turkey., AnkaraGüvel, N. 2004. Trakya Havzası Osmancık Formasyonu’nun (Tekirdag) Rezervuar özelliklerinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi. 96 s., Ankara.Harding, T.P. and Lowell, J.B. 1979. Structural systems. Their plate-tectonic habitats and hydrocarbon traps in petroleum provinces. Bulletin of the American Association of Petroleum Geologists , 63; . 1016-1058.Harding, T.P. 1985. Seismic characteristics and identifıcation of negative flower structures positive flower structures and positive inversion. Bulletin of American Association of Petroleum Geologists, 63 (7); 582 p.Harput, B. 1998. Comparison of maturity profıles of different basins in Turkey. in: Proceedings of 12th Turkish Petroleum Congress, 309 p., Ankara.Holmes, A.W. Jr. 1961. A stratigraphic review of Thrace. American Overseas Petroleum Ltd. (Unpublished company report).Kasar, S., Burkan, K., Siyako, M. ve Demir, O. 1983. Tekirdag-Sarköy-Kesan-Enez Bölgesi jeolojisi ve hidrokarbon olanagı. TPAO Arama Grubu Ars. no: 1771., 71s., Ankara.Kasar, S., Eren, A. 1986, Kırıklareli-Saray-Kıyıköy Bölgesinin jeolojisi. TPAO Arama Grubu Arsivi, yayınlanmamıs teknik rapor, 2208, 45 s.Kasar, S.1987.Geology of Edirne-Kırklareli-Saray (Northrn Thrace) area in: Proceedings of 7th Petroleum Congress of Turkish Petroleum Geologists, pp. 281-291., AnkaraKasar, S., Okay, A.I. 1992, Silivri-Kıyıköy-&stanbul Bogazı arasındaki alanın jeolojisi. TPAO Arama Grubu Arsivi, yayınlanmamıs teknik rapor, 3119, 79 s.Kemper, E. 1961. Ergene Havzası kuzeyinin stratigrafisi. Türkiye II. Petrol Kongresi Tebligi. 137-163.Kemper, E. 1961, The Kırklareli Limestone (Upper Eocene) of the northern basin rim. G. Deilman Bergbau GMBH jeolojik raporu, T 37.Kemper, E. 1966, Beobachtungen an obereozanen Riffen am Nordrand des Ergene Beckens (Türkei-Thrazien). Neues Jahrbuch Geologische Palaontologische Abhandlungen, 125, 540-554.Kesgin, Y. 2002. Kuzeydogu Ege kıyı ve deniz alanlarının Tersiyer jeolojisi ve sedimantoloisi doktora tezi. Ankara Üniversitesi, 265 s, Ankara.Keskin, C. 1971. Pınarhisar alanının jeolojisi. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 14, 31-84.Keskin, C. 1974. The stratigraphy of the northern Ergene Basin (Thrace). Proceedings of the Second Petroleum Congress of Turkish Petroleum Geologists, pp. 137- 163, AnkaraKetin, &. 1966. Tectonic units of Anatolia. Bulletin of the Mineral Research and Exploration Institute of Turkey 66; 23-36., Ankara.N.V. Turkse Shell, 1969, AR/NTS/837, 838 ve 839 hak sıra no’lu arama ruhsatlarına ait terk raporu, TPAO Arama Grubu Arsivi, yayınlanmamıs teknik rapor, 1468.N.V. Turkse Shell, 1972, I no’lu Marmara petrol bölgesinde AR/NTS/832, 833, 835, 836, 997, 998 hak sıra no’lu arama ruhsatlarına ait terk raporu. TPAO Arama Grubu Arsivi, yayınlanmamıs teknik rapor, 769.Okay, A ve Görür, N. 1995. Batı Karadeniz ve Trakya Havzas’ının kökeni arasında zaman ve mekan iliskisi. Trakya Havzası Jeoloji Sempozyumu Bildiri Özleri s.9., Ankara.Önal, M. 1985, Gelibolu (Çanakkale) kuzeybatısının jeolojisi. Doktora Tezi, &stanbul Üniversitesi, Jeoloji Müh. Bölümü, &stanbul, 200 s.Özkanlı, M. 1993. Petrophysical Evaluation of Volcanic Gas Reservoir of Upper Eocene Formations in Thrace Basin, Turkey, (Unpublished TPAO Report)., Ankara.Perinçek, D. 1987. Seismic characteristics of the wrench fault zone in the Thrace Basin.In: Proceedings of 7th Turhish Petroleum Congress. pp. 11-21., Ankara.Perinçek, D. 1991. Possible strands of the North Anatolian Fault in the Thrace Basin, Turkey-An interpretation. Bulletin of the American Association of Petroleum Geologists, 75; 241-257., Ankara.Sakınç, M. 1994, Karaburun (B &stanbul) denizel Oligosen’inin stratigrafisi ve paleontolojisi. Maden Tetkik ve Arama Dergisi, 116, 9-14.Saltık, O. 1974, Sarköy-Mürefte sahaları jeolojisi ve petrol olanakları. TPAO Arama Grubu Arsivi, yayınlanmamıs teknik rapor, 879, 24 s.Saltık, O. 1975, I. Bölge Malkara-Tekirdag-Isıklardagı sahalarının jeolojisi ve petrol olanakları. TPAO Arama Grubu Arsivi, yayınlanmamıs teknik rapor, 918, 17. s.Sfodrini, C. 1961. Surface geological report on AR/TGO/I/538 and 537 (Eceabat and Çanakkale areas). TPAO Arama Grubu Arsivi, yayınlanmamıs teknik rapor, 1429.Sirel, E. ve Gündüz, H. 1976, Kırklareli (Kuzey Trakya) Denizel Oligosen’inin stratigrafisi ve nummulites türleri. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 19, 155-158.Sirel, E. 2005. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisligi Bölümü.Siyako, M. ve Kasar, S. 1985, Edirne-Lalapasa-Kırklareli Bölgesi’nin jeolojisi. TPAO Arama Grubu Arsivi, yayınlanmamıs teknik rapor, 2062, 78 s.Siyako, M., Bürkan, K., Okay, A.I. 1989, Biga ve Gelibolu Yarımadaları’nın Tersiyer jeolojisi ve hidrokarbon olanakları. Türkiye Petrol Jeologları Dernegi Bülteni, 1, 183-199.Siyako, M. 2002, Trakya ve yakın çevresinin Tersiyer litostratigrafisi, Türkiye Stratigrafi Komitesi Çalıstayı, Trakya Bölgesi’nin Litostratigrafi Adlamaları, Özler, MTA Genel Müdürlügü, Ankara, s. 4.Soylu, C. 1987. Geochemical evaluation of the Thrace Basin.TPAO Arama Grubu Ars. No: 2338., Ankara.Sungurlu, O. 1971. &stanbul Bogazı-Bulgaristan sınırı arasındaki Karadeniz kıyı alanının jeolojisi (basılmamıs rapor), TPAO Arama Grubu Ars. no: 535., Ankara.Sümengen, M., Terlemez, &., Sentürk, K., Karaköse, C., Erkan, E.N., Ünay, E., Gürbüz, M. ve Atay, Z. 1987, Gelibolu Yarımadası ve Güneybatı Trakya Tersiyer Havzasının stratigrafisi, sedimantolojisi ve tektonigi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlügü, yayınlanmamıs teknik rapor. Rapor no: 8218, Ankara.Sengör, A.M.C. 1979. The North Anatolian trasform fault: its age, ofset and tectonic significance. Journal of the Geological Society of London, 136; 269-82., Ankara.Sengör, A.M.C. and Yılmaz, Y. 1981. Tethyan evolution of Turkey. A plate tectonic approach. Tectonophysics, 75; 181-241., Ankara.Sengör, A.M.C. Görür, N. and Saroglu, F. 1985. Strike-slip faulting and related basin formation in zones of tectonic escape; Turkey as a case study, Strike-Slip Deformation, Basin Formation., Ankara.Temel, R.Ö., Çiftçi, N.B., 2002, Gelibolu Yarımadası, Gökçeada ve Bozcaada Tersiyer çökellerinin stratigrafisi ve ortamsal özellikleri. Türkiye Petrol Jeologları Dernegi Bülteni, 14, 17-40.Turgut, S., Siyako, M. and Dikli, A. 1983. The geology and petrolleum prospect of theThrace Basin. Proceedings of the Geological Congress of Turkey 1983. No: 4 pp.35-46., Ankara.Turgut, S., Türkaslan, M. ve Perinçek, D. 1991. Evolution of the Thrace sedimantary basin and its hydrocarbon prospectivity. In: Spencer, A.M.C. (Ed), Generation, Accumulation and Production of Europe's Hydrocarbons. pp. 415- 437., AnkaraUmut, M.Kurt., &mik, Z., Özcan, M., Sarıkaya, &., Saralı, G. 1983. Tekirdag, Silivri, Pınarhisar Jeolojisi (Basılmamıs rapor). MTA Arsivi no: 7349., Ankara.Umut, M., &mik, M., Kurt, Z., Özcan, &., Ates, M., Karabıyıkoglu, M., Saraç, G., 1984, Edirne &li - Kırklareli &li - Lüleburgaz (Kırklareli &li) - Uzunköprü (Edirne &li) civarının jeolojisi. MTA Genel Müdürlügü, yayınlamamıs teknik rapor, 7604, 42s., Ankara.Umut, M. 1988b, Kırklareli-C4 Paftası ve &zahnamesi, 1:100000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlügü, Ankara s.10.Ünal, O. 1967. Oil possibilities of the Thrace Basin (basılmamıs rapor), TPAO Arastırma Grubu Arsiv no: 391., Ankara.Üsümezsoy, S. 1982. Istranca Masifi’nin petrojenetik evrimi. Doktora Tezi, &stanbulÜniversitesi, Yerbilimleri Fakültesi, 94 s., &stanbul.Üsümezsoy, S. Öztunalı, Ö. ve Coskun, G. 1995 Istranca Masifi orojenik kusagı ve Batı Pontid Blogu tektonik iliskisi ve Trakya Çanagı’nın açılımı. Trakya Havzası Jeolojisi sempozyumu Bildiri Özleri, s. 1, Lüleburgaz.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31537
 • Online
  • Ziyaretçi: 186
  • Üye: 0
  • Toplam: 186

Detaylı İstatistikler