Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

ORGANİK MATERYAL KULLANIMININ ALKALİ BİR TOPRAĞIN BAZI ISLAH GÖSTERGELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Oluşturulma Tarihi: 2005

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): GÖKOĞLU, Barış (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ÇAYCI, Gökhan (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOPRAK ANABİLİM DALI Yayın Yeri: ANKARA Yayın Tarihi:


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Islah, jips, çiftlik gübresi, tavuk gübresi, bira fabrikası atığı
Özet Bu çalışmanın amacı, farklı karakterlere sahip çiftlik gübresi (ÇG), bira fabrikası atığı (BFA) ve tavuk gübresi (TG) gibi organik materyallerin ve jipsin birlikte uygulanmasının alkali toprak ıslahındaki etkinliğini araştırmaktır. Araştırma tesadüf parselleri deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak 33 adet kolonda yürütülmüştür. PVC kolonlara aşağıdaki deneme planına göre hazırlanan toprak ve organik madde karışımı ilave edilmiştir. Çalışma; Kontrol 1.( % 100 Jips gereksinimi; JG), 2. % 50 JG, 3. % 50 JG + % 1 ÇG, 4. % 50 JG + % 2 ÇG, 5. % 50 JG + % 4 ÇG, 6. % 50 JG + % 1 BFA, 7. % 50 JG + % 2 BFA 8. % 50 JG + % 4 BFA, 9. % 50 JG + % 1 TG, 10. % 50 JG + % 2 TG, 11. % 50 JG + % 4 TG, konularını içermektedir.Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre alkali toprağa jips ve organik materyal uygulamaları toprak solüsyonunun iyon içeriğinde ve ıslah parametrelerindeki değişimlere neden olmuştur. Uygulamalara bağlı olarak toprak çözeltisinin katyonları dikkate alındığında Na içeriğinde önemli bir değişiklik görülmezken, başta kalsiyum olmak üzere magnezyum ve potasyum kapsamında artışlar saptanmıştır. Anyonlar dikkate alındığında ise alkaliliğin bir göstergesi olan bikarbonat iyon içeriğinde dikkate değer azalışlar görülmüştür. Islah parametreleri olarak kabul edilen pH, EC, ESP, ve SAR değerlerinde uygulamalara bağlı olarak dikkate değer farklılıklar saptanmıştır.% 100 JG uygulaması hidrolik iletkenlik değerini artırken bu etki %50 jips gereksinimi uygulamasında görülmemiştir. Bununla beraber, %50 JG + organik materyal uygulamaları hidrolik iletkenliği az da olsa bir miktar artırmıştır. Bu durum alkali toprak ıslahında özellikle az miktarlarda jips kullanıldığında hidrolik iletkenliği artırabileceğini ortaya koymaktadır
İçindekiler
Açıklamalar Bu çalışmanın amacı, farklı karakterlere sahip çiftlik gübresi (ÇG), bira fabrikası atığı (BFA) ve tavuk gübresi (TG) gibi organik materyallerin ve jipsin birlikte uygulanmasının alkali toprak ıslahındaki etkinliğini araştırmaktır. Araştırma tesadüf parselleri deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak 33 adet kolonda yürütülmüştür. PVC kolonlara aşağıdaki deneme planına göre hazırlanan toprak ve organik madde karışımı ilave edilmiştir. Çalışma; Kontrol 1.( % 100 Jips gereksinimi; JG), 2. % 50 JG, 3. % 50 JG + % 1 ÇG, 4. % 50 JG + % 2 ÇG, 5. % 50 JG + % 4 ÇG, 6. % 50 JG + % 1 BFA, 7. % 50 JG + % 2 BFA 8. % 50 JG + % 4 BFA, 9. % 50 JG + % 1 TG, 10. % 50 JG + % 2 TG, 11. % 50 JG + % 4 TG, konularını içermektedir.Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre alkali toprağa jips ve organik materyal uygulamaları toprak solüsyonunun iyon içeriğinde ve ıslah parametrelerindeki değişimlere neden olmuştur. Uygulamalara bağlı olarak toprak çözeltisinin katyonları dikkate alındığında Na içeriğinde önemli bir değişiklik görülmezken, başta kalsiyum olmak üzere magnezyum ve potasyum kapsamında artışlar saptanmıştır. Anyonlar dikkate alındığında ise alkaliliğin bir göstergesi olan bikarbonat iyon içeriğinde dikkate değer azalışlar görülmüştür. Islah parametreleri olarak kabul edilen pH, EC, ESP, ve SAR değerlerinde uygulamalara bağlı olarak dikkate değer farklılıklar saptanmıştır.% 100 JG uygulaması hidrolik iletkenlik değerini artırken bu etki %50 jips gereksinimi uygulamasında görülmemiştir. Bununla beraber, %50 JG + organik materyal uygulamaları hidrolik iletkenliği az da olsa bir miktar artırmıştır. Bu durum alkali toprak ıslahında özellikle az miktarlarda jips kullanıldığında hidrolik iletkenliği artırabileceğini ortaya koymaktadır (The aim of this study was to determine the combined effect of organic materials such as farmyard manure (FYM), beer factory sludge, and chicken manure (CM) usage and gypsum on some reclamation parameters of an alkali soil. The study was conducted in randomized complete parcels with three replications in 33 PVC colons. Soil and organic material mixtures were added to the PVC colons as follows: Control 1. 100 % gypsum requirement; (GR), 2. 50 % GR, 3. 50 % GR + 1 % FYM, 4. 50 % GR + 2% FYM, 5. 50 % GR + 4 % FYM, 6. 50 % GR + 1 % BFS, 7. 50 % GR + 2 % BFS, 8. 50 % GR + 4 % BFS 9. 50 % GR + 1 % CM, 10. 50 % GR + 2 % CM, 11. 50 % GR + 4 % CM.Application of gypsum and organic materials caused some changes in ion contents of soil solution and reclamation parameters depending on the treatments. When we consider the cations in soil solution, sodium contents of soil solutions did not change much. But, mainly calcium, magnezium and potassium contents increased. As anions were taken into consideration, there were considerable decreases in the contents of bicorbonate concentration which is one of the soil alkalinity parameters. Nevertheless, there were significant increases in sulphate contents of soil solutions due to gypsum applications. Additionally, it was observed that the reclamation parameters such as pH, EC, ESP and SAR considerably changed with regard to treatments.100 % GR application increased the hydraulic conductivity, but same effect was not seen at 50 % GR. However, 50 % GR + organic material applications increased a bit more hydraulic conductivity as compared with 50 % GR. This situation shows that organic material application may increase water percolation in alkali soils, less amounts of gypsum are used in reclamation, especially.)
Haklar
Notlar

KaynakçaAgca, N. 1993. Harran ovasında bazı yaygın toprak serilerinde degisebilir sodyum oranı (ESR) ile sodyum adsorbsiyon (SAR) oranı iliskisinin saptanması.Akalan, M. 1977. Toprak olusu, yapısı ve özellikleri. A.Ü. Zir. Fak. Yay. No: 662. Ankara.Alap, M. 1959. Tarsusta çorak arazi ıslah çalısmaları. Topraksu Dergisi:1,10-16 .Al- Jaloud, A.A. 1994. Water requirement for reclamation of salt- affected soils in Al Qasseem, Saudi Arabia Arid Soil Research and Rehabilitation. 8:2, 187-197Arcak, Ç. 2003. Toprak ve Gübre Arastırma Enstitüsü Sarayköy Arastırma ve Deneme Mstasyonu Toprakları Teknik Rapor No:3.Arar, A. 1971. Irrigation and drainage in relation to salinity and waterlogging, salinity seminar, Baghdad FAO. Irr. Drain. Paper 7,87-106, Rome.Ayyıldız, M., 1968. Tarsus –Alifakı tuzluluk istasyonu topraklarının teshis ve ıslah imkan1arı üzerinde bir arastırma. A.Ü. Zir. Fak. Yay. No: 351, Ankara.Ayyıldız, M. 1983. Sulama suyu kalitesi ve tuzluluk problemleri. AÜ.Zir.Fak.Yay. No:879, Ders Kitabı, 244 AnkaraBahtiyar, M. 1971. Erzincan ada çorak topraklarının olusu, özellikleri ve ıslahları üzerinde bir arastırma. Doktora Tezi. Ata. Üni. Zir. Fak. Top. Böl. Erzurum, DSM: Egitim Dai.Bsk. Basılmıs.1972.Bahçeci, M. 1984. Aksaray ovası tuzlu, sodyumlu, borlu toprakların ıslahı için gerekli yıkama suyu ve ıslah maddesi miktarı ile ıslah süresi. Konya Bölge Topraksu Arastırma Enstitüsü Müdürlügü Yayınları Rapor Seri No: 79 S: 40-41, Konya.Baran, A. Çaycı, G. and Sözüdogru, Ok, S. 1998. The effect of beer factory sludge on some chemical and physical properties of clay loam soil. Int. Sym on Arid Region Soils. Menemen- Mzmir- Turkey, 21-24, September, 1998, 179-183.Barzeger. A.R., Nelson, P.N., Oades, J.M. and Rengasamy. P. 1997. Organic matter, sodicity, and clay type: Influence on soil aggregation. Soil Sci. Soc. Am. J.,61: 1131-1137.
doi:10.2136/sssaj1997.03615995006100040020x
Berkman,M. 1973. Irakta tuz etkisi altındaki toprakların onarımı 41-45 (Çeviri) Ata.Üni.Yay. No: 256. Erzurum.Bernstein, L. 1959. salt tolerance of vegatable crops in the west. Agr. Research Service, Agr. Information Bull. No: 205, Wahington, D.C.Bernstein,L. 1964. Salt tolerance of plants. USDA,Inf.Bul. 283:23-24.Bernstein, L. 1967. Qualitative assesment of irrigation water quality. Water quality criteria. ASTM, STP, 416, Am. Soc., Testing Mats., 51p, U.S.A.Bharambe, P.R., Rodge, R.P, Awasarmal, B. C and Ambegoankar, P.R.1990. Effects of soil amendments on filtration rate of alkali soil under sorghum-wheat rotation. Journal of Maharastra Agricultural Universities. 15:1, 96-97.Bohn. H.L., McNeal L.B. and O’ Connor,A,G, 1977. Soil Chemistry. A Wiley Mnterscience Publication. John Wiley and Sons, 223-240 Newyork, Chichester, Brisbane, Toronto.Bonarius, H. 1970. Untersuchungen über die Wasser - und Salzbewegung im Boden in Abhaengigkeit vom jahreswitterungsverlauf und von der Bewaesserung in der Sibari - Ebene (Süditalien). Kiel (Dissertation). S :7-39.Bouyoucus, G. L. 1951. A recalibration of the hydrometer for making mechanical analysis of Soils. Agronomy J. 43:434-438.
doi:10.2134/agronj1951.00021962004300090005x
Bose, P.C, Majunder, S.K and Datta, R.K. 1992 Effect of amendments on chemical properties of alkali soil of mulberry garden and its yield. Indian. Journal of Agriculture. 31(2). 147-150.Bower, C.A., Reitmeir, R.F and Fireman, M. 1952. Exchangeable cation analysis of saline and alkali soils. Soil Sci. 73: 251-261.
doi:10.1097/00010694-195204000-00001
Bower,C.A. and Fireman, M. 1957. Soil the yearbook of agriculture. The United States Department of Agriculture, Washington. D.C. USA.Bower, C.A.1963. Diagnosing soil salinity. Agr. Information Bull. No: 279, Washington, D.C. U.S.A.Börekçi, A. 1965. Toprak ve Gübre Arastırma Enstitüsü 1960-1962 yılı arastırma raporları: Seri No:4, Ankara.Brohi,A.R., Aydeniz, A. ve Karaman,M.R. 1995. Toprak verimliligi. G.O.P Üniv. Ziraat Fak. Yay. No: 5.150-160. Tokat.Buringh, P. 1978. Food production potential of the world. In : Radhe Sinha (Ed). The World Food Problem, Consensus and Conflict, Pergamon Pres . 477-485.Cardon, P.V.1946. The salt problem in Irrigation. Agriculture research at the United States Regional Salinity Lab., Washington, D.C.Cass, A. and Sumner, M.E. 1982. Soil pore structural stability and irrigation water quality: Empirical sodium stability model. Soil Sci. Soc. Am. J. 46: 503-507.
doi:10.2136/sssaj1982.03615995004600030011x
Chang,C., Kozub.C. and Mackay, C.D.1984. Soil salinity status and relation of some of the soil and land properties of three irrigation districts in southern Alberta. Can.J.Soil.Sci.65:187-193.
doi:10.4141/cjss85-019
Anonim. Devlet Meteoroloji Msleri Genel Müdürlügü, 1972. Türkiye iklim tasnifi (De Mortanne Metoduna Göre) Ankara.DIN, 1978. 11542. Torf für gartenbau und landwirshaft.Dinç, U, Senol, S., Kapur, S., Sarı,M., Derici, M.RM. Sayın, M. 1991. Formation distribution and chemical properties of saline and alkaline soils of the Cukurova Region, Southern. Turkey. Catena Vol.18.p. 173-183 Cremlingen, West Germany.Dieleman, P.J. 1963. Reclamation of salt affected soils in Iraq. Int. Inst. for land Rec. and Imp, H.Veenman and Zonen N.V/Wageningen 30-40.Dieleman.R.S. 1971. Dynamics of salts in the soil-water system: FAO Salinity Seminar, Baghdad / Iraq.Dinçer, D. 1953. Çukurova çorak topraklarının ıslah imkanları üzerine arastırmalar. Tarsus Sulu Ziraat Deneme Mstasyonu Yayın No:12Dong, A., Chesters, G. and Simsimon. G.V. 1983. Soil dispersability. Soil Sci., 136:208-212.
doi:10.1097/00010694-198310000-00002
Durgin, P.B. and Chaney, J.B. 1984. Dispersion of kaolinite by dissolved organic matter from Douglas-fir roots. Can.J. Soil sci., 64: 445-455.
doi:10.4141/cjss84-045
Eaton,F.M. 1950. Significant of carbonates in irrigation waters. Soil Sci. 69:123-133.
doi:10.1097/00010694-195002000-00004
Elagabaly, M.M. and Naguib, M.N. 1965. Effects of depth and salt concentration of groundwater on salinization of soils. Symp. On Sodic Soils. Budapest. 369-376.El-Samanoudy, I.M., Askar, F.A and El-Shakweer, M.H.A. 1993. Suitability of natural soil conditioners for improving hydrophsical and chemical properties of alkaline clayey soils. Egyption Journal of Soil Science. 33:1, 35-45.Epstein, E., Taylor J.M and Chaney R.L 1976. Effects of sewage sludge and sludge compost applied to soil on some phsical and chemical properties. Journal of Environment Quality,5 : 422-426.
doi:10.2134/jeq1976.00472425000500040021x
Erözel, A. Z ve Öztürk, A. 1996. Farklı sulama suyu tuzluluk düzeyleri ve tabansuyu derinliklerinin havuç verimine ve toprak tuzluluguna etkisi. A. Ü. Zir. Fak. Tarım Bilimleri Dergisi sayı: 3, 91-97s., Ankara.Gabriels, R. and Verdonck, O. 1992. Reference methods for analysis of compost. In: Merillot, D.V., Hermite, J.M. (Eds). Composting and quality assurance criteria. Commission of the European Communities, Luxembourg, p: 173-183.Gu. B., and Doner, H.E 1993. Dispersion and aggregation of soils as influenced by organic and inorganic polymers. Spil Sci. Soc. Am. J.57: 709-716.
doi:10.2136/sssaj1993.03615995005700030014x
Guidi, G. and Hall, J.E 1983. Effects of sewage sludge on the physical and chemical properties of soils. 3th International Symposium on processing and use of sewage sludge, Brighton, U.K.Hussain, G., Bedawi, M.H and Nabulsi, Y.A. 1989. Water requirement for reclamation of salt affected soils in Al- Ahsa, Saudi Arabia. Arid Soil Reserach and Rehabilitation, 3.3, 327-335.Israelsen, O. and Hansen, V.E.1965. Irrigation principles and practices.Third Edition, John Wiley and Sons.Inc.New York.Mnceoglu, M. 1976. Bor Pınarbası çorak ıslahı arastırmaları. TÜBMTAK yayınları: 323, Ankara.Mnceoglu, M. 1984. Akdeniz gübre sanayi artıgı jipsli materyalin ıslahta kullanılma olanakları. Toprak ve Gübre Arastırma Enstitüsü Müdürlügü yayınları rapor seri No: 50, 24.s., Ankara.Janert, H. 1964. Probleme der rekultuvierung versumpfter und versalzener bewaesserungsböden der aridan Gebiete. Trans.8. Int. Cong. Soil Sci. Bucharest. Romania. S:909-920.Kanber, M. 1992. Sulama suyu niteligi ve sulamada tuzluluk sorunları, Ç.Ü. Zir. Fak. Genel yayınları No: 21.Kelly, P. 1951. Alkali soils, their formation, properties and reclamation. Reinhold Publishing Corparation, New York, U.S.A.Kırda, C. 1979. Asagı seyhan sulama projesi alanında bulunan tuzlu vve tuzlu sodyumlu toprakların yıkama modeli kullanılarak iyilestirilebilme ölçütlerinin saptanması. Ç. Ü. Zir. Fak. Kültür Teknik Bölümü. Adana.Kamphorst, A. and Bolt, G.H. 1976. Soil chemistry, Basic elements, Elsevier Scientific Publishing Company, 72-73 Amsterdam – Oxford –Newyork.Anonim. KHGM, 1995. Türkiye çorak ıslahı rehberi, Köy Hizmetleri Genel Müdürlügü – Ankara.Kütük, C. and Çaycı, G. 2000. Effect of beer factory sludge on yield components of wheat and some soil properties. Proceedings of International Smposium on Desertification, 13-17 June 2000, Konya – Turkey 324-328.Lamond, E.R. and Whitney, A.D. 1991. Management saline and sodic soils. Cooperative Extension Service, Kansas State University. Kansas. USA.Marwan, M.M. and Rowell, D.L. 1995. Cation exchange, hydrolysis and clay movement during the displacement of saline solutions from soils by water. Irrigation science. 16:2, 81-87.
doi:10.1007/BF00189164
Mass, E.V. and Hoffman, G.J. 1977. Crop salt tolerance. Current Assesment and Management Manual. K.K. Tanji (ed) . ASCE., Newyork,p:262-304.Mavi,A. 1981. Bafra ovasındaki tuzlu toprakların ıslah için gerekli yıkama suyu miktarı ve yıkama süresi. B.T.A.E. Yayın No: 119, Samsun.Miller,C.E., Turk,L.M. and Foth H.D. 1958. Fundamental of Soil Science. John Wiley and Sons. Inc., New York, USA.Miller,J.J. and Pawluk.S., 1993 Genesis of solonetzic soils as a function of topography and seasonal dynamics. Can. J. Soil Sci. 207-217.Milne, R.A. and Rapp, E. 1968. Soil Salinity and Drainage Problems . Can.Dep.Agric. Publ.1314.More, S.D. 1994. Effect of farm wastes and organic manures on soil properties, nutrient availability and yield of rice-wheat grown on sodic vertisol. J. Indian Soil Sci.,42:253-256.Munsuz, N. 1969. Malya devlet üretme çiftligi çorak toprakları, olus sebepleri ve ıslahı çareleri. Ank.Üni.Zir.Fak.Yay.No:336. (Doktora tezi).Munsuz, N., Çaycı, G. ve Sözüdogru, Ok, S. 2001. Toprak ıslahı ve düzenleyiciler. Ank. Üni. Zir. Fak. Yay, Yayın No:1518, Ankara.Ndayegamiye, A. and Cate, D. 1989. Effect of manure application on soil chemical and biological properties. Can. J. of Soil Sci., 79(1): 39-47.
doi:10.4141/cjss89-005
Nilsen,D.R., Biggar, W.S. and Miller, J.R. 1964. Soil profil studies arid water management for salinity control . California Agriculture 18/8, 4-5.Nishizaki, Y., Kawakami, H., Amada, P. and Yamagguchi, T. 2002. Ameolioration of saline-alkali soils using peat and weathered coal. 17. World Congress of soil science, Transactions, paper No: 657, Banghok, Thailand.Oruç,N. ve Saglam. T.M., 1970. Toprak Kimyası Ders Notları, Erzurum.Özden, M. ve Ören, E. 1986. Igdır ovası tuzlu-sodyumlu ve borlu toprakların ıslahı için gerekli jips ihtiyacı, yıkama suyu miktarı ve yıkama süresi. Köy Hizmetleri Erzurum Arastırma Enstitüsü Müdürlügü yayınları. Rapor seri No:9, Erzurum.Öztürk, H.S. 2000. Tuzlu topraklarda su akıs hızının iyon hareketi üzerine etkisi Ankara. Üni. Fen. Bil. Ens, Toprak Anabilim Dalı. Doktora Tezi. Ankara.Öztan, B., Jones, R.L. and Beauars, A.H. 1967. Türkiye’nin bazı tuzlu-alkali topraklarının mineralojik ve kimyasal özellikleri.Tar.Bak.Top.ve Güb.Aras.Enst.Yay.No:16, S:1-4. Ank.Pagel, H. 1968. Bodenkunde 4, Hochsohulstudium der landwirschaftswissen schaft. Institut für Iandw.der Karl-Marx Uni. Leipsig. D.D.R.Prather,R.J., Goertzen,O .J., Rhoades, D.J. and Frankel, H. 1978. Efficient amendment use in sodic soil reclamation. Soil Science of Am. J 42.5:782-786.Pikull, J.L. and Almanas, R.R. 1986. Physical and chemical properties of Haploxerall after fifty years of residue management. Soil.Sci. Soc. Am. J., 50(1): 214-219.
doi:10.2136/sssaj1986.03615995005000010041x
Puttaswamygowda, J and Sand Pratt, P.F. 1977. Effect of straw, calcium chloride and submergence on a sodic soil. Soil. Sci. Soc. Am. Proc. 37.208-212.Rashid, M. and Bahti, M.H. 1985. Journal Agric.Res., 1985,23(2).Rhoades, J.D., Kandiah, A. and Mashali.M.A., 1992. The use of saline waters for crop production. FAO irrigation and Drainage Paper.48, Rome.Rudraska, G.B., Lande, M.G and Vanade M. 1977 . Reclamation of alkali soil using agricultural waste products and gypsum. Research Bulletin, Marchwada Agricultural University, p. 163,169.Saatçi,F. ve Tuncay. H. 1971. Ege bölgesi tuzlu ve alkali toprakları üzerinde arastırmalar. Ege Üni. Ziraat Fak. Yay. No: 173. Mzmir.Scheffer, F. and Schachtschabel, P. 1973. Lehsbuch der bodenkunde. Ferdinand Enke Veslag, Stuttgart.Sezen, Y., 1991. Toprak Kimyası. Atatürk Üni. Ziraat Fak. Yayınları No:127, Erzurum.Sing, J., Kansal and B.D. 1985. Effects of long-term application of municipal waste water on some chemical properties of soils. Journal of Research Punjab Agr. Uni., 22: 235-242.Siyi,Liu. and Younqing, Wei. 1986. A study on the factors affecting salinization of soils in the Majia River Valley. Institute of Soils and Fertilizers CAAS 100081, China.Szabolcs, I., 1991. Desertification and Salinization. I.A.V. Hassan II-I Sesco. Plant Salinity Research. 3-18.Sahin, H. and Kowald, R. 1989. Die moglichkeiten der abfallwermeidung verwortong und beseitung Inder Bun Derrepublik Deutschland. Anonim. TOPRAKSU, 1980. Topraksu Genel Md.’lügü, Topraksu Dergisi 23, S:53-59.Törün, M. A. 1989. Azot sanayi atıgı endüstriyel jipsin sodyumlu topraklara katılması ile toprakta meydana gelen fiziksel ve kimyasal degismeler. Samsun Köy Hizmetleri Arastırma Enstitüsü Müdürlügü. Rapor seri No: 45, Samsun.Usta, S.1995. Toprak Kimyası. A.Ü. Zir.Fak.Yay.No:1387. Ankara.U.S.Salinity Lab.Staff, 1954. Diagnosis and improvement of saline and alkali soils. Agric. Handbook No: 60. P 160. Washington. D.C.Ülgen, N. ve Atesalp, M. 1972. Topraklarda organik madde tayini. Toprak Gübre Arastırma Enst. Teknik Yayınlar serisi no:23. Ankara.Ved-Prakash, Sharma, N.L and Roam- Singh. 1994. Effect of soil amendments on soil properties and yield of rice and barley in salt affected soils. Current Agriculture. 18:1-2, 35-40.Visser, S.A. and Caillier, M. 1988. Observations on the dispersion and aggregation of clays by humic substances. I: Dispersive effects of humic acids. Geoderma, 42: 331-337.
doi:10.1016/0016-7061(88)90009-2
Yurtsever, E., Çaycı, G., Öztürk, A., Parlak, M. ve Sevimay, C.S. 2002. Tuzluluk ve su miktarlarının macar figi verimi ve toprak tuzluluguna etkisi: I. Yıkama uygulanmayan kosul. Ankara Üniv. Zir. Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt 8, Sayı:2, Ankara.Zahow, M.F and Amrhein, C. 1992 Reclamation of a saline soil using synthetic polymers and gypsum. Soil. Sci. Soc oF Amer. Journal 56:4, 1257-1260.
doi:10.2136/sssaj1992.03615995005600040041x
Zengin, M. 2003. Analiz sonuçlarının degerlendirilmesi. Selçuk Üniv. s.24, Konya.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31567
 • Online
  • Ziyaretçi: 193
  • Üye: 0
  • Toplam: 193

Detaylı İstatistikler