Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

MURATDERE (BOZÜYÜK-BİLECİK)’DEKİ Cu-Mo ve Au CEVHER OLUŞUMLARININ MADEN JEOLOJİSİ

Oluşturulma Tarihi: 2005

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): YILMAZ, Beyit (Yazar),

Emeği Geçen(ler): SAYILI, İ. Sönmez (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi:


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Muratdere, porfiri bakır-molibden, epitermal altın, listvenit, jeokimya
Özet Bu tez kapsamında Bilecik-Bozüyük Muratdere porfiri Cu-Mo ve epitermal Au cevherleşmelerinin jeolojisi, mineralojisi, petrografisi, jeokimyası, yan kayaç alterasyonu, cevher ve yan kayaç ilişkileri ve cevherin mikro yapı-doku özellikleri incelenmiştir.Çalışma alanı içerisinde iki tip cevherleşme belirlenmiştir. Birinci tip cevherleşme, petrografik ve jeokimyasal incelemeler sonucunda kuvars diyorit ve kuvars diyorit porfir olarak adlandırılan magmatik kayaçlara bağlı olarak oluşmuş porfiri Cu-Mo cevherleşmesidir. İkinci tip ise listvenitler içerisinde yer alan epitermal Au cevherleşmesidir.Birinci tip cevherleşmede genellikle fillik (kuvars-serisit-pirit) alterasyonu etkilidir ve bu alterasyona da kırıklarda ikincil olarak gelişmiş jips damarları eşlik etmektedir. Ana cevher mineralleri pirit, kalkopirit ve molibdenittir.Listvenitler içinde izlenen cevherleşmede ise alterasyon çoğunlukla silisleşme, karbonatlaşma şeklindedir. Silis ve karbonatlar kırık ve çatlaklarda da mevcut olup cevher minerali olarak pirit, kromit, millerit, bravoid, kalkopirit ve pirotin gözlenmiştir.İnceleme alanında cevherleşmenin bağlı bulunduğu magmatik kayaçlarda (kuvars diyorit ve kuvars diyorit porfir) yapılan 11 adet örneğin ana ve eser element jeokimyalarına dayanarak kökensel yorumlarda bulunulmuş ve jeotektonik olarak çarpışma sonrası ortamını temsil eden granitoyidlere yakın özellikler sunduğu belirlenmiştir.
İçindekiler
Açıklamalar Bu tez kapsamında Bilecik-Bozüyük Muratdere porfiri Cu-Mo ve epitermal Au cevherleşmelerinin jeolojisi, mineralojisi, petrografisi, jeokimyası, yan kayaç alterasyonu, cevher ve yan kayaç ilişkileri ve cevherin mikro yapı-doku özellikleri incelenmiştir.Çalışma alanı içerisinde iki tip cevherleşme belirlenmiştir. Birinci tip cevherleşme, petrografik ve jeokimyasal incelemeler sonucunda kuvars diyorit ve kuvars diyorit porfir olarak adlandırılan magmatik kayaçlara bağlı olarak oluşmuş porfiri Cu-Mo cevherleşmesidir. İkinci tip ise listvenitler içerisinde yer alan epitermal Au cevherleşmesidir.Birinci tip cevherleşmede genellikle fillik (kuvars-serisit-pirit) alterasyonu etkilidir ve bu alterasyona da kırıklarda ikincil olarak gelişmiş jips damarları eşlik etmektedir. Ana cevher mineralleri pirit, kalkopirit ve molibdenittir.Listvenitler içinde izlenen cevherleşmede ise alterasyon çoğunlukla silisleşme, karbonatlaşma şeklindedir. Silis ve karbonatlar kırık ve çatlaklarda da mevcut olup cevher minerali olarak pirit, kromit, millerit, bravoid, kalkopirit ve pirotin gözlenmiştir.İnceleme alanında cevherleşmenin bağlı bulunduğu magmatik kayaçlarda (kuvars diyorit ve kuvars diyorit porfir) yapılan 11 adet örneğin ana ve eser element jeokimyalarına dayanarak kökensel yorumlarda bulunulmuş ve jeotektonik olarak çarpışma sonrası ortamını temsil eden granitoyidlere yakın özellikler sunduğu belirlenmiştir. (In the frame of this thesis; geology, mineralogy, petrograpy, geochemistry, wall-rock alteration, interaction between ore and wall-rock and micro structural and textural features of ore minerals at Muratdere (Bilecik-Bozüyük) porphyry copper-molybdenum and epithermal gold mineralizations.Two different kinds of mineralizations are determined in the studied area. First type is characterized by porphyry copper mineralization related to quartz diorit-quartz diorit porphyr intrusive rocks named due to petrographical and geochemical investigations. Second type is represented by epithermal gold mineralizations in listwenites.Porphyr mineralization occur in phyllic (quartz-sericite-pyrite) alteration which is associated with gypsum vein and veinlets developed as secondary fracture fillings. Main ore minerals are pyrite, chalcopyrite and molybdenite.Silisification and carbonatization are usually most pervasive alteration observed at mineralizations in listwenites. Both alteration types exist in the fracture zones as fillings. Pyrite, chromite, millerite, bravoid, chalcopyrite and pyrotite are the main ore mineral in listwenites.The intrusive rock of the studied area are classified due to 11 rock samples which are analysed for major and trace elements. According to geochemical results, interpretations about the origin of the rocks which appear to representing the post-collision granitoids.)
Haklar
Notlar

KaynakçaAkdeniz, N. ve Konak, N. 1979. Simav, Emet, Tavsanlı, Dursunbey, Demirci, Kütahya dolaylarının jeolojisi. MTA Rap.Der.No:6547.Altunel, E. ve Barka, A. 1998. Eskisehir fay zonunun $nönü-Sultandere arasındaki neotektonik aktivitesi. Türkiye Jeoloji Bülteni, 41/2.Ataman, G. 1972. Orhaneli granodiyoritik kütlesinin radyometrik yası. TJK Bülteni, 16/2.Ataman, G. 1973. Gürgenyayla (Domaniç) granodiyorit kütlesinin radyometrik yası. TJK Bülteni, 16/1.Ayaroglu, H. 1979. Bozüyük metamorfitlerinin petrokimyasal özellikleri. Türkiye Jeol. Kur. Bült., 22; 101-107.Bas, H. 1983. Domaniç-Tavsanlı-Gediz-Kütahya yörelerinin Tersiyer jeolojisi ve volkaniklerin petrolojisi. MTA Rap. Der. No: 7293.Bayburtoglu, B., Cengiz, $., Çakır, C., Yıldız, H. ve Yıldırım, S. 2001. Bileylikyayla (Domaniç-Kütahya) altın cevherlesmesi jeoloji ve jeokimya raporu. MTA Rap. Der. No: 10491.Bingöl, E., Akyürek, B. ve Korkmazer, B. 1973. Biga Yarımadasının jeolojisi ve Karakaya Formasyonunun bazı özellikleri. Cumhuriyetin 50. yılı yerbilimleri kongresi MTA yayını, s.70-76.Bingöl, E.1976. Batı Anadolu’nun jeotektonik evrimi. MTA Dergisi, 86; 14-30.Bingöl, E., Delaloye, M. and Ataman, G. 1982. Granitic Intrusions in Western Anatolia, a contribution to the geodynamic study of this area. Eclogea Geol. Helv.,75 (2); 437-446.Bürküt, Y. 1975. Kuzeybatı Anadolu granitik plütonları içindeki Ti, P, Zr, Mn, V tayini ve dagılımı. MTA Dergisi, 84; 13-19.Cengiz, $., Odabası, $., Yücel, E., Andiç, T., Yıldırım, S., Çetin, A. ve Narin, R. 2000. Balıkesir-Bursa-Kütahya arasında ET$ Holding’e ait 20 ruhsat sahasının ücretli prospeksiyon etüdü raporu. MTA Rap. Der. No: 10395.Chappell, B. W. and White, A.J.R. 1974. Two contrasting granite types. Pasific Geology, 8; 173-174.Cox, K.G., Bell, J.D. and Pankhurst, R.J. 1979. The interpretation of igneous rocks. George, Allen and Unwin, London.Çöteli, Ö.R. 1970. Hayriye ve Saadet köyleri civarındaki Cu-Pb-Zn zuhurları 1/10.000 ölçekli detay etüd raporu. MTA Der. Rap. No: 4548.Çöteli, Ö.R. 1972. Bursa vilayeti $negöl kazası Çarkderesi civarındaki Cu-Zn zuhurunun 1/10.000 ölçekli detay etüd raporu. MTA Der. Rap. No: 5102.Delaloye, M. and Bingöl, E. 2000. Granitoids from Western and Northwestern Anatolia; geochemistry and modeling of geodynamic evolution. International Geology Review, vol. 42; 241-268.
doi:10.1080/00206810009465081
El Bouseily, A.M. and El Sokkary, A.A. 1975. The relation between Rb, Ba and Sr in granitic rocks. Chem. Geol. 16; 207-219.
doi:10.1016/0009-2541(75)90029-7
Ercan, T. 1982. Batı Anadolu’nun genç tektonigi ve volkanizması. Batı Anadolu’nun genç tektonigi ve volkanizması panel kitabı Türkiye Jeol. Kur. Bült.; 5-15Ercan, T. ve Türkecan, A. 1984. Batı Anadolu-Ege Adaları-Yunanistan ve Bulgaristan’daki plütonların gözden geçirilisi. Ketin Simpozyumu; 189-208Ercan, T., Satır, M., Kreuzer, H., Türkecan, A., Günay, E., Çevikbas, A., Ates, M. ve Can, B. 1985. Batı Anadolu Senozoyik volkanitlerine ait yeni kimyasal, izotopik ve radyometrik verilerin yorumu. TJK Bült., 28(2); 121-136.Erdem, E.1975. Ortaca-Dereçarsamba (Kütahya-Domaniç) dolayının maden jeolojisi ve $ 22 b-2, b-3, $ 23 a-4, J 23 a-2, b-1 paftalarının prospeksiyon raporu. MTA Rap. Der. No: 5442.Fitton, J.G., James, D., Kempton, P.D., Ormerod, D.S. and Leeman, W.P. 1988. The role of lithospheric mantle in the generation of late Cenozoic basic magmas in the Western United States. J. Petrol., Special Lithosphere Issue, 331-349.Genç, S. 1986. Uludag-$znik Gölü arasının jeolojisi. MTA Der. Rap. No: 7853.Genç, S., Selçuk, H., Cevher, F., Gözler, Z., Karaman, T., Bilgi, C. ve Akçaören, F. 1986. $negöl (Bursa)-Pazaryeri (Bilecik) arasının jeolojisi. MTA Der. Rap. No: 7912.Gill, J.B. 1981. Orogenic andesites and plate tectonics. Springer-Verlag. New York.Harris, N.B.W., Pearce, J.A. and Tindle, A.G. 1986. Geochemical characteristics of collision-zone magmatism. In Coward, M.P. and Ries, A.C. eds.,Collision tectonics, London Spec. Publ. 19, 67-81.Irvine, T.N. and Baragar, W.R.A. 1971. A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks. Can. Jour. Earth Sci., 5; 524-548.Kaaden, G.V. 1955. Mesruriye ($negöl) köyü güneyindeki kontakt yataklar hakkında not. MTA Der. Rap. No: 2494.Kaaden, G.V. 1958. Saadet-Mesruriye-Sefa-Domaniç-Tiraz köyleri arasındaki sahada W-Zn-Cu ve Ukudag silsilesi, Orhaneli ve M.Kemalpasa güneyinde W (Tungsten) prospeksiyonu ile bölgenin jeolojik durumu ve evolüsyonu. MTA Der. Rap. No: 2645.Kaaden, G.V. 1959. Anadolu’nun kuzeybatısında yer alan metamorfik olaylarla magmatik faaliyetler arasındaki yas münasebetleri. MTA Dergisi, 52; 15-34.Kara, A. ve Pehlivan, A.N. 1983. Bursa-Keles-Gelemiç Mo-Cu-Pb cevherlesmesi jeoloji raporu (KAVAP IV). MTA Rap. Der: No: 7651.Kaya, O. 1982. Tersiyer sırt yitmesi: Dogu Ege bölgelerinin yapısı ve magmatikligi için olasılı bir mekanizma. Batı Anadolu’nun genç tektonigi ve volkanizması panel kitabı; 39-58.Ketin, $. 1984. Türkiye’nin bindirmeli-naplı yapısında yeni gelismeler ve bir örnek: Uludag Masifi. Keti Simpozyumu; 19-36.Kusçu, E. 2005. Doktora yeterlilik, tez izleme sunumu (sözlü görüsme).Küçükayman, A. 1987. Bozüyük-Tavsanlı-Kütahya arasının jeolojisi. MTA Rap. Der. No: 8356.Large, D.J., MacQuaker, J., Vaughan, D.J., Sawlowicz, Z. and Gize, A.P. 1995. Evidence for low-temperature alteration of sulfides in the Kurferschiefer copper deposits of southwestern Poland. Economic Geology, v., 90 (8); 2143- 2155Maniar, P.D. and Piccoli, P.M. 1989. Tectonic Discrimination of Granitoids. Geol. Soc. of America Bulletin, v.101; 635-643.
doi:10.1130/0016-7606(1989)101<0635:TDOG>2.3.CO;2
Middeleaar, W.V. 1975. Domaniç (Kütahya-Türkiye) civarındaki sokulumun güney sınırında bulunan maden yatakları ve kontakt metasomatik olusumların arastırılması hakkında ön rapor. MTA Maden Etüd Dai. Ars. No: 1522.Middeleaar. W.V. ve Viseer, W. 1975. Kütahya-Domaniç bölgesindeki mineralizasyon hakkında rapor. MTA Maden Etüd Dai. Ars. No: 1521.Middeleaar. W.V. ve Maura, M. 1976. Domaniç-Kütahya bölgesinin kuzeybatısındaki granodiyoritik intrüzyonlar ve çevresinin jeolojisi ve jeosimisi hakkında rapor. MTA Maden Etüd Dai. Ars. No: 1408.Okay, A.I. 1981. Kuzeybatı Anadolu’daki ofiyolitlerin jeolojisi ve mavisist metamorfizması. Türkiye Jeol. Kur. Bült., 24 (1); 85-95.Okay, A.I. 1984. Kuzeybatı Anadolu’da yer alan metamorfik kusaklar. Ketin Simpozyumu; 83-92.Okay, A.I. 1984a. Distribution and characteristics of the northwest Turkish blueschists;Robertson, A.H.F. ve Dixon, J.E., ed., The Geological Evolution of the Eastern Mediterranean’da. Geol.Soc.London; 297-308.Okay, A.I., Siyakao, M. ve Bürkan, K.A. 1990. Biga Yarımadası’nın jeolojisi ve tektonik evrimi. TPJD Bülteni, 2 (1); 63-121.Okay, A.I. 2004. Türkiye jeolojisinde paleotetis problemi. 57. Türjiye Jeoloji Kurultayı bildiri özleri kitabı; 8-10.Özkoçak, O. 1969. Bursa-Orhaneli çevresinin jeolojisi. Doktora teziÖztunalı, Ö. 1973. Uludag ve Egrigöz masiflerinin petrolojileri ve jeokronolojileri. $ÜFF Monografileri, No: 23.Pearce, J.A., Harris, N.B.W. and Tindle, A.G. 1984. Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks. J.Petrology, v. 25; 956-983.Pearce, J.A. 1996. Sources and settings of granitic rocks. Episodes19; 120-125.Pehlivan, A.N. 1979. Uludag (Bursa)-Orhaneli-Keles-$negöl yörelerinde granit kenar zonlarındaki W, Mo, Pb, Zn, Cu mineralizasyonları ön raporu. MTA Maden Etüd Dai. Ars. No: 1621.Proffett, J.M. 2003. Geology of the Bajo de la Alumbrera Porphyry Copper-Gold Deposit, Argentina. Economic Geology, v., 98 (8); 1535-1574.Saunders, A.D., Norry, M.J. and Tarney, J. 1988. Origin of MORB and chemicallydepleted mantle reservoirs: Trace element constrainst. J. Petrol., Special Lithosphere Issue, 415-445.Savasçın, Y. 1982. Batı Anadolu Neojen magmatizmasının yapısal ve petrografik ögeleri. Batı Anadolu’nun genç tektonigi ve volkanizması panel kitabı; 22-38.Sawkins, F.J. 1990. Metal Deposits in relation to plate tectonics. Springer-Verlag, Heidelberg, 461 pp.Shervais, J.W. 1982. Ti-V plots and the petrogenesis of modern and ophiolitic lavas. Earth Planet. Sci. Lett., 59; 101-118.
doi:10.1016/0012-821X(82)90120-0
Streckeısen, A. 1976. To each plutonic rock, its proper name. Earth Sci. Rev.,12; 1-13.
doi:10.1016/0012-8252(76)90052-0
Sun, S.S., and McDonough, W.F. 1989. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes. In: Saunders, A.D. and Norry, M.J. (eds), Magmatism in ocean basins. Geol. Soc. London. Spec. Pub.,42; 313-345.Sengör, A.M.C., ve Yılmaz, Y. 1981. Tethyan evolution of Turkey: a plate tectonic approach. Tectonophysics, 75; 181-241.
doi:10.1016/0040-1951(81)90275-4
Sentürk, K. ve Karaköse, C. 1979. Orta Sakarya dolayının temel jeolojisi. MTA Rap. Der. No: 6642.Taskın, $. 1983a. Bursa-$negöl yöresi Çatalçamtepe Cu-Pb cevherlesmesi ve Asagıgürgenyayla Cu cevherlesmesine ait jeokimya-jeoloji raporu (KAVAP V). MTA Rap. Der. No: 7666.Taskın, $. 1983b. Bursa-$negöl yöresi Bogazova ve Domaniç granodiyorit masifleriyle ilgili W, Mo, Pb, Zn, Cu cevherlesmelerine ait jeoloji raporu (KAVAP III). MTA Rap. Der. No: 7675.Taskın, $. 1992. Kütahya-Domaniç-Topukdere-Sarıçayıryayla yöresi Cu-Mo cevherlesmesi jeoloji raporu. MTA Rap. Der. No: 9373.Theblemont, D. and Cabanis, B. 1990. Utilisationd’un diagramme (Rb/100)-Tb-Ta pour la discrimination géochimique et l’étude pétrogénétique des roches magmatiques acide: Bull. Soc. Géol.France, 8/VI; 23-35.Thompson, R.N., Morrison, M.A., Dickin, A.P. and Hendry, G.L. 1983. Continental flood basalts. Arachnids rule OK? Hawkesworth C.J. and Norry M.J. (ed). Continental basalts and mantle xenoliths Shiva, Nantwich, 158-185.Urkan, V. 2004. Muratdere (Bozüyük-Bilecik) sahasının 1/2000 ölçekli detay jeoloji haritası (yayınlanmamıs).Üsümezsoy, S. 1987. Kuzeybatı Anadolu yıgısım orojeni; Paleotetis’in batı kenet kusagı. TJK Bült., 30 (2).Wilson, M. 1989. Igneous Petrogenesis: Unwin Hyman Ltd., London, UK, 465p.Yalçınkaya, Y. ve Afsar, O.P. 1980. Mustafakemalpasa (Bursa) ve dolayının jeolojisi. MTA Rap. Der. No: 6717.Yavuz, H. 1975. Kütahya ili Domaniç ilçesi Dereçarsamba yöresi Pb-Zn cevherlesmesi etüdü. MTA Rap. Der. No: 6566.Yıldırım, S. ve Çelebi, A. 1991. Domaniç (Kütahya)-$negöl (Bursa) AR-44858 No’lu ruhsat sahası, Topukdere-Sarıçayıryayla çevresi porfiri bakır yatagı ön etüd raporu. MTA Rap. Der. No: 9327.Yıldırım, S. ve Konya, S. 1997. Sülüklüköy ($negöl-Bursa) Au-Sb sahasının jeoloji ve jeokimya raporu. MTA Rap. Der. No: 10081.Yıldırım, S., Ersoy, H., Adıgüzel, O., Katipoglu, B. ve Yıldız, H. 2001. Muratdere (Bozüyük-Bilecik) Porfiri Cu-Mo-(Au) sahasının jeoloji ve jeokimya raporu. MTA Rap. Der. No: 10550.Yılmaz, Y. 1984. Türkiye’nin jeolojik tarihinde magmatik etkinlik ve tektonik evrimle iliskisi. Ketin Simpozyumu; 63-82.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31537
 • Online
  • Ziyaretçi: 172
  • Üye: 0
  • Toplam: 172

Detaylı İstatistikler