Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Anasınıfı ve sınıf öğretmenlerinin Mesleki Yeterliklerine İlişkin Algı Düzeyleri Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması

Diğer Başlık: Adaptation of Kindergarten and primary school teachers’ Perception Levels of Professional Efficacy Scale into Turkish

Oluşturulma Tarihi: 01-04-2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Makale

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Hakemli mi?: Evet

Yazar(lar): ALİSİNANOĞLU, Fatma (Yazar), ÇABUK, Burcu (Yazar),

Emeği Geçen(ler):

DOI: 10.17860/mersinefd.305947

URL: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/293643

Diğer Niteleme Bilgileri: http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/32210/322101.pdf

İletişim: cabuk@education.ankara.edu.tr


Yayınlayan: Mersin Üniversitesi Yayın Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yayın Yeri: Mersin Yayın Tarihi: 01-04-2017 Sayı: 13 Cilt: 1 Yayınlandığı Sayfalar: 196-212


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Anasınıfı öğretmeni, sınıf öğretmeni, mesleki yeterlik, algı düzeyi, ölçek,  Kindergarten teacher, elementar y school teacher, professional efficacy, perception level, scale


ÖzetİçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakçaAshton, P.T. (1984). Teacher efficacy: A motivational paradigm for effective teacher education. Journal of Teacher Education, 35(5), 28-32.Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The Exercise of Control. New York: W. H. Freeman.Ashton, P.T., & Webb, R.B. (1986). Making a difference: Teachers’ sense of efficacy and student achievement. New York: Longman.Akkoyunlu, B. ve Orhan, F. (2003). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin bilgisayar kullanma öz yeterlik inancı ile demografik özellikleri arasındaki ilişki. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(3), 86-93.Bektaş, M., Aydın, E. ve Ayvaz, A. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının gelecekteki mesleki yeterliklerine yönelik görüşleri. Sakarya University Journal of Education, 5(2), 174-192.Balcı, A. (2005). Açıklamalı eğitim yönetimi terimleri sözlüğü. Ankara: Tekağaç Yayınevi.Anılan, H. ve Kılıç, Z. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının Türkçe öğretimi dersine ve Türkçe öğretimi konusundaki yeterliklerine ilişkin görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13, 1-48.Bandura, A. (1994). Self‐efficacy. New Jersey: John Wiley and Sons, Inc.Alisinanoğlu, F., Kesicioğlu, O.S. ve Ünal, E. (2010). Okul öncesi öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin incelenmesi. İkinci Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, 16-18 Mayıs 2010, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe, Ankara.Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educational Psychologist, 28(2), 117-148.Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191.Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı istatistik, araştırma deseni spss uygulamaları ve yorum. Ankara: PegemA Yayıncılık.Berman, P., McLaughlin, M., Bass, G., Pauly, E., & Zellman, G. (1977). Federal programs supporting educational change: Factors affecting implementation and continuation report. Santa Monica, CA: Rand.Bayraktar, A. (2013). Nature of interactions during teacher-student writing conferences, revisiting the potential effects of self-efficacy beliefs. Eurasian Journal of Educational Reseacher, 50, 63-86.Cross, D.I. (2009). Alignment, cohesion, and change: Examining mathematics teachers’ belief structures and their influence on instructional practices. Journal of Mathematics Teacher Education, 12(5), 325-346.Caprara, G.V., Barbaranelli, C., Steca, P., & Malone, P.S. (2006). Teachers’ self-efficacy beliefs as determinants of job satisfaction and students’ academic achievement: A study at the school level. Journal of School Psychology, 44(6), 473-490.Çerezci, E.T. (2010). Yapısal Eşitlik Modelleri ve kullanılan uyum iyiliği indekslerinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Fives, H. (2003). Exploring the relationships of teachers’ efficacy, knowledge, and pedagogical beliefs: A multimethod study. Yayımlanmamış doktora tezi. Maryland Üniversitesi, ABD.Çakır, Ö., Kan, A. ve Sünbül, Ö. (2006). Öğretmenlik meslek bilgisi ve tezsiz yüksek lisans programlarının tutum ve özyeterlik açısından değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 36-47.Frede, E. (1995). The role of program quality in producing early childhood program benefits. Future of children, 5(3), 115-132.Gibson, S., & Dembo, M.H. (1984). Teacher efficacy: A construct validation. Journal of Educational Psychology, 76(4), 569-582.Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: PegemA Yayıncılık.Ginns, I.S., Tulip, D.F., Watters, J.J., & Lucas, K.B. (1995). Changes in preservice elementary teachers’ sense of efficacy in teaching science. School Science and Mathematics, 95(8), 394-400.Gibbs, C. (2009). Explaining effective teaching: self-efficacy and thought control of action. The Journal of Educational Enquiry, 4(2), 1-14.Gorrell J., & Capron, E. (1990). Cognitive modeling and self-efficacy: Effects on preservice teachers’ learning of teaching strategies. Journal of Teacher Education, 41(5), 15-22.Guo, Y., Connor, C.M., Yang, Y., Roehrig, A.D., & Morrison, F.J. (2012). The effects of teacher qualification, teacher self-efficacy, and classroom practices on fifth graders’ literacy outcomes. The Elementary School Journal, 113(1), 3-24.Guskey, T.R., & Passaro, P.D. (1994). Teacher efficacy: A study of construct dimensions. American Educational Research Journal, 31(3), 627-643.Guskey, T.R. (1988). Teacher efficacy, self-concept, and attitudes toward the implementation of instructional innovation. Teaching and Teacher Education, 4, 63-69.Henson, K.T. (2003). Foundations for learner-centered educational: A knowledge base. Education 124(1), 5-16.Henniger, M.L. (1999). Teaching young children: An introduction. New Jersey: Merrill.Katz, L.G. (1997). The professional early childhood teacher. Young Children, 39(5), 3-11.Kahyaoğlu, M. ve Yangın, S. (2007). İlköğretim öğretmen adaylarının mesleki özyeterliklerine ilişkin görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 73-84.International Test Commission. (2000). ITC Guidelines on test use. http://www.intestcom.org/Guidelines/guidelines_for_test_use.php.Lu, M.G., & Su, S.Y. (1999). The plan of integrating kindergartens and preschools: The research of professional competence. Taipei: The Bureau of Education.Kök, M., Çiftçi, M. ve Ayık, A. (2012). Öğretmenlik mesleği özel alan yeterliklerine ilişkin bir inceleme (Okul öncesi öğretmenliği örneği). Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1). 169-183.Midgley, C., Feldlaufer, H., & Eccles, J. (1989). Change in teacher efficacy and student self- and task-related beliefs in mathematics during the transition to junior high school. Journal of Educational Psychology, 81, 247-258.McMullen, M.B. (1999). Characteristics of teachers who talk the DAP talk and walk the DAP walk. Journal of Research in Childhood Education, 13(2), 216-230.Lu, M.G. (2000). The vision early childhood education: To be a profession. Teacher Remark, 152, 11-17.Ng, W., Nicholas, H., & Williams, A. (2010). School experience influences on pre-service teachers’ evolving beliefs about effective teaching. Teaching and Teacher Education, 26(2), 278-289.Özdemir, S.M. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretim sürecine ilişkin özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 54, 277-306.Özerkan, E. (2007). Öğretmenlerin öz-yeterlik algıları ile öğrencilerin sosyal bilgiler benlik kavramları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.Poulou, M. (2007). Personal teaching efficacy and its sources: Student teachers’ perceptions. Educational Psychology, 27(2), 191-218.Puckett, M.B., & Diffily, D. (1999). Teaching young children: An introduction to the early childhood profession. Orlando, Florida: McPeek.Rodd, J. (1997). The selection and preparation of early childhood teachers: Perceptions of employers and teachers. Early Child Development and Care, 130, 99-110.Rimm-Kaufman, S.E., Storm, M.D., Sawyer, B.E., Pianta, R.C., & LaParo, K.M. (2006). The Teacher Belief Q-Sort: A measure of teachers' priorities in relation to disciplinary practices, teaching practices, and beliefs about children. Journal of School Psychology, 44(2), 141-165.Rimm-Kaufman, S.E., & Sawyer, B.E. (2004). Primary-grade teachers’ self-efficacy beliefs, attitudes toward teaching, and discipline and teaching practice priorities in relation to the “Responsive Classroom” approach. The Elementary School Journal, 104(4), 321-341.Ross, J.A. (1994). The impact of an in-service to promote cooperative learning on the stability of teacher efficacy. Teaching and Teacher Education, 10(4), 381-394.Schunk, D.H. (1991). Self-efficacy and academic motivation. Educational psychologist, 26(3-4), 207-231. Soto, G., & Goetz, L. (1998). Self-efficacy beliefs and the education of students with severe disabilities. The Journal of the Association for Persons with Severe Handicaps, 23(2), 134-143.Ross, J.A. (1992). Teacher efficacy and the effect of coaching on student achievement. Canadian Journal of Education, 17(1), 51–65.Szabo, S., & Mokhtari, K. (2004). Developing a reading teaching efficacy instrument for teacher candidates: A validation study. Action in Teacher Education, 26(3), 59-72.Ross, J.A. (1998). The antecedents and consequences of teacher efficacy. Advances in Research on Teaching, 7, 49-74.Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74.Tschannen-Moran, M., & Johnson, D. (2011). Exploring literacy teachers’ self-efficacy beliefs: Potential sources at play. Teaching and Teacher Education, 27(4), 751-761.Swars, S.L. (2005). Examining perceptions of mathematics teaching effectiveness among elementary preservice teachers with differing levels of mathematics teacher efficacy. Journal of instructional Psychology, 32(2), 139.Zimmerman, B.J. (1990). Self-regulated learning and academic achievement: An overview. Educational Psychologist, 25(1), 3-17.Tschannen-Moran, M., & Hoy, A.W. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17(7), 783-805.Spodek, B., & Saracho, O.N. (2003). “On the shoulders of giants”: Exploring the traditions of early childhood education. Early Childhood Education Journal, 31(1), 3-10.Wang, H.L. (2005). Early childhood educators’ perceptions of professional competence in preschool settings. Yayımlanmamış doktora tezi, Pennsylvania Eyalet Üniversitesi, ABD.Üredi, L. ve Üredi, I. (2007). Sınıf öğretmenlerinin tercih ettikleri öğretim stillerinin yordayıcısı olarak öğretmenlik mesleğine ilişkin algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 133-144.Yalçınkaya, M. ve Tonbul, Y. (2002). İlköğretim okulu sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerine ilişkin algı ve gözlemler. Ege Eğitim Dergisi, 1(2), 96-108.Zimmerman, B.J. & Martinez-Pons, M. (1990). Student differences in self - regulated learning: Relating grade, sex, and giftedness to self-efficacy and strategy use. Journal of Educational Psychology, 82(1), 51.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31537
 • Online
  • Ziyaretçi: 282
  • Üye: 0
  • Toplam: 282

Detaylı İstatistikler