Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Türkiye’de kurala bağlı maliye politikası ve bütçe hakkı temelinde parlamentonun etkinliği

Diğer Başlık: Rule-Based fiscal policy and effectiveness of parliament regarding power of purse in Turkey

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SOSYAL BİLİMLER (GENEL),

Yazar(lar): BİÇER, Mustafa (Yazar),

Emeği Geçen(ler): YILMAZ, Hakkı Hakan (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye (Kamu Ekonomisi) Ana Bilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 261 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Temsili Demokrasi, Bütçe Hakkı, Demokratik Meşruiyet, Maliye Politikası, Mali Kural, Parlamenter Denetim, Kamu Hesapları Komisyonu. , Representative Democracy, Power of the Purse, Democratic Legitimacy, Fiscal Policy, Fiscal Rules, Parliamentary Audit/Scrutiny, Public Accounts Committee. 


Özet

Bu çalışmada, modern devletin oluşumu, ekonomideki etkinliği ve gelişimi ile kamu müdahalesi sorunu üzerinde durulduktan sonra, temsili demokrasinin var oluşu noktasında kamusal karar alma süreci ve dinamikleri ele alınmış, evrensel içerimleri olan “bütçe hakkı” kavramı, egemenlik, güçler ayrılığı, siyasal iktidar, temsili demokrasi ve anayasacılık boyutları göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Daha sonra;, temsili demokraside siyasal iktidar ve siyaset olgusu, kamusal karar alma ve kaynak tahsis süreci ekseninde ele alınmış ve kamusal karar almanın demokratik meşruiyetinin sağlanması ve hesap verebilirlik konularına değinilmiştir.  Çalışmada, maliye politikasının kapsamı, niteliği, siyasal ve kurumsal yapısı ortaya konmuş, 1970’lerde yaşanan mali krizin maliye politikası alanına yansımaları değerlendirilmiştir. Daha sonra, kurala bağlı maliye politikası kavramsal ve kuramsal çerçevede ele alınmış ve parlamentonun kurala bağlı maliye politikası sürecindeki rolü temsili demokrasi ekseninde değerlendirilmiştir. 2008 Mali Krizinin kurala bağlı maliye politikasına etkileri üzerinde durulduktan sonra, ülke uygulamaları çerçevesinde etkili kurala bağlı maliye politikasının temel unsurları ortaya konulmaya çalışılmış ve ayrıca, kurala bağlı maliye politikası uygulamalarının Türk kamu mali yönetim sistemine yansımaları ele alınmıştır.  Çalışmanın son bölümünde, Türkiye’de Parlamentonun/Türkiye Büyük Millet Meclisinin maliye politikasının oluşturulma, onay, gözetim ve denetim sürecindeki mevcut rolü ortaya konulmuş, bu süreçte TBMM’nin “bütçe hakkı”ndan doğan yetki ve görevlerini kullanmada ortaya çıkan sorun alanları değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler ve dünya örnekleri çerçevesinde, TBMM’nin kamu kaynaklarının yönlendirilmesi ve önceliklendirilmesindeki yetkilerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik olarak, temsili demokrasinin makul seviyede kurumsallaştığı siyasal sistemlerde uygulanabilecek maliye politikasının makro mali çerçevesinin oluşturulmasından bütçenin onaylanması ve uygulanması ile kesinhesap denetimine kadar geçen süreçleri kapsayan bir yapılandırma önerisi ortaya konulmuştur. 

Abstract

This study evaluates issues of modern state formation and development with role of state in the economy and, focus on public intervention. After we analyzed the process of public decision making and its dynamics at the point of existence of representative democracy, we evaluated the concept of “power of the purse” having universal inclusions, in the terms of the dimensions of sovereignty, separation of powers, political power, representative democracy and constitutionalism. Then, we deliberated political power and notion of politics in representative democracy in the context of public decision-making and resource allocation process and addressed the issues of ensuring the democratic legitimacy of public decision-making and accountability.  This study reveals that the scope, nature, political and institutional structure of the fiscal policy with evaluating the reflection of the 1970s’financial crises upon fiscal policy. Then we deliberated rule-based fiscal policy on conceptual and theoretical basis and evaluated the role of parliament in the rule-based fiscal policy in terms of the representative democracy. After focusing on the effects of the 2008 financial crisis on the rule-based fiscal policy, we tried to reveal the basic elements of the effective rule-based fiscal policy within the framework of the country practices, and also examined the reflections of the rule-based fiscal policy practices on the Turkish public financial management system. In the last part of this study, we put forth the current role of the fiscal policy in Turkey in the process of establishing, approving, auditing and scrutinizing the fiscal policy of the Parliament / Grand National Assembly of Turkey and the problem areas arising in the process of using the powers and duties of the Grand National Assembly regarding “the power of the purse” have been revealed. Subsequently, a structural proposal has been put forward that can be applied to the political systems institutionalized at a reasonable level by the representative democracy, in order to develop and strengthen the powers of the Grand National Assembly to direct and prioritize public resources. 


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31495
 • Online
  • Ziyaretçi: 154
  • Üye: 0
  • Toplam: 154

Detaylı İstatistikler