Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kadına yönelik şiddet tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi

Diğer Başlık: Analysis of attitudes of social studies teacher candidates’ on violence against women

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): EĞİTİM, Öğretmen ve idarecilerin eğitim ve öğretimi, Eğitim şekilleri,

Yazar(lar): KELEŞOĞLU, Serkan (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ESEN, Yasemin (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 67 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Kadına Yönelik Şiddet, Tutum, Sosyal Bilgiler Öğretmen Eğitimi  .  Violence Against Woman, Attitude, Social Studies Teacher Education


Özet

Kadına yönelik şiddet yalnızca Türkiye’nin değil bütün ülkelerin karşı karşıyaoldukları önemli bir sorundur. Bu sorun hem bir sağlık hem de bir insan hakları sorunuolarak görülmektedir. Tarihsel süreç içerisinde özellikle ataerkil toplumlarda kadın hepikinci sınıf insan olarak görülmüş ve üzerinde güç kullanılarak kontrol altında tutulmayaçalışılmıştır. Bu kontrol etme davranışının bir yansıması olarak kadınlar, sırfcinsiyetlerinden dolayı, fiziksel şiddet başta olmak üzere, diğer şiddet biçimlerine (cinsel,psikolojik ve ekonomik şiddet) maruz kalmışlar, kişi hak ve özgürlüklerinden mahrumbırakılmışlardır. Her ne kadar uluslararası alanda çeşitli belgeler ile kadına yönelik şiddetiönlemek istense de, henüz beklenen sonuca ulaşılamamış ve yapılan düzenlemeler birçokülkede kâğıt üstünde kalmıştır.Bu çalışma kadına yönelik şiddetin önlenmesinde önemli görevlerden biriniüstlenebilecek bir meslek grubu olarak öğretmenlerin hizmet öncesinde kadına yönelikşiddet tutumlarını ve bu tutumları etkileyen değişkenleri belirlemeyi amaçlamıştır.Araştırmanın çalışma grubunu altı devlet üniversitesinde öğrenim gören sosyal bilgileröğretmen adayları oluşturmaktadır. Çalışma grubundan “Kadına Yönelik Şiddet TutumÖlçeği” aracılığıyla veri toplanmıştır.Araştırma sonuçlarına göre kadına yönelik şiddet tutumunun cinsiyet, anne-babaeğitim durumu, romantik bir ilişki yaşamış olma, romantik bir ilişki yaşıyor olma görefarklılaştığı bulunmuştur. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak; hedef kitlesi erkek olançalışmaların planlanması ve yaşama geçirilmesi, annelere ve babalara yönelik eğitimlerdüzenlenmesi, kişiler arasında etkili ve sağlıklı iletişim kurulabilmesi için uygun ortamlarhazırlanması ve çalışmanın farklı gruplarla tekrar edilmesi önerilmektedir.

Abstract

Violence against women is a major problem not only for Turkey, but for allcountries. This problem is seen both as a health problem and as a human rights issue.Historically, especially in patriarchal societies, women have always been regarded assecond-class people and have been tried to be controlled by force. As a reflection of thiscontrolling behavior, women were exposed to other forms of violence (sexual,psychological and economic violence), mainly physical violence, because they werewomen, and were deprived of their rights and freedoms. Despite the desire to intervenewith violence against women with various documents on the international scene, theexpected success has not yet been achieved and the regulations have remained on paperin many countries.This study aimed to determine the attitudes of violence towards women and thevariables affecting these attitudes of women as a group of professions that can take oneof the important duties in preventing violence against women. The working group of thestudy is social science teacher candidates who are studying at six state universities. Dataon the research were collected from the study group by the "Violence Attitude Scale forWomen".According to the research results, there were significant differences between theattitudes towards violence towards women and gender, parental education status, havingromantic relationship and having romantic relationship. Based on the results of theresearch; It is suggested that appropriate mass media should be prepared for effective andhealthy communication among the people and the work should be repeated with differentgroups.İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31544
 • Online
  • Ziyaretçi: 308
  • Üye: 0
  • Toplam: 308

Detaylı İstatistikler