Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Sosyalleşme amacıyla yetişkin eğitimi etkinliklerine katılım

Diğer Başlık: The participation of adult education activities for the purpose of socializing

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): EĞİTİM, Eğitim (Genel), Eğitimsel sosyoloji,

Yazar(lar): SERT, Nursaç (Yazar),

Emeği Geçen(ler): YILDIZ, Ahmet (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Anabilim Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 155 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Yetişkin eğitiminde katılım, güdüsel yönelim, sosyalleşme,Halk Eğitimi Merkezi , Eğitime Katılma Ölçeği  .  Participation in adult education, motivational orientation, socializing,Adult Education Center , Education Participation Scale  . 


Özet

Bu araştırmada, Mamak Halk Eğitimi Merkezi’nde 2016-2017 eğitim öğretim yılıgüz döneminde düzenlenen kurslara sosyalleşme amacıyla katılan yetişkin öğrenenlerinkatılım örüntülerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda araştırmada kurslarakatılan yetişkin öğrenenlerin demografik özelliklerine, yetişkin öğrenenlerin toplumsalilişki ve sosyal güdülenme yönelimlerinin demografik özellikleri ile ilişkisine,sosyalleşme amacıyla kurslara katılan yetişkin öğrenenlerin demografik özelliklerine vekatılım örüntülerine yer verilmiştir.Bu araştırmada nicel ve nitel yöntemler bir arada kullanılmıştır. Nicel kısmındatarama çalışması yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Mamak Halk EğitimiMerkezi’nde açılan kurslara kayıtlı 350 yetişkin öğrenen oluşturmaktadır. Çalışmadakişisel bilgi formu ve Boshier’in Eğitime Katılma Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilenveriler SPSS 21 paket programında frekans (f), yüzde (%), aritmetik ortalama, standartsapma, bağımsız t-testi ve ANOVA kullanılarak analiz edilmiştir.Araştırmanın nitel kısmında, nicel bölümden elde edilen verilere göre,sosyalleşme amacıyla kurslara katılan 20 yetişkin öğrenene yedi sorudan oluşangörüşme formu uygulanarak yetişkin öğrenenlerin kurslara katılım örüntüleri ortayaçıkarılmıştır. Sosyalleşme amacıyla kurslara katılan yetişkin öğrenenlerin katılımörüntüleri altı grupta sınıflandırılmıştır. Bunlar: 1)Arkadaşlık ilişkisi kurma,2)Sorunlardan uzaklaşma, 3)Hobi amaçlı ve boş zaman etkinliği, 4)Günlük rutindensıkılma, 5)Eğlenme ve hoş vakit geçirme isteği ve 6)Gerçekleştirilememiş isteklerdir.vSonuç olarak gerek nitel gerekse nicel yöntemler yoluyla toplanan veriler ışığındakurslara katılan yetişkin öğrenenler arasında sosyal güdülenme yöneliminin başatyönelim olduğu bulgulamıştır ve bu doğrultuda sosyalleşme amacıyla kurslara katılanyetişkin öğrenenlerin demografik özellikleri ve kurslara katılım örüntüleri ortaya çıkarılmıştır.

Abstract

In this study, it is aimed to define the participation patterns of adult learners whoparticipated the educational courses of Mamak Adult Education Center in 2016-2017academic year for the purpose of socializing. Accordingly adult learners’ demographiccharacteristics, the relationship between adult learners’ social contact and socialstimulation orientations and demographic characteristics, adult learners’ demographiccharacteristics who participating the educational courses for the purpose of socializingand their participation patterns are analysed as well.In this study quantitative and qualitative methods were used together. Thequantitative part of study have the charasteristic of descriptive survey model. The studygroup of this research comprised 350 adult learners who were the participants of thecourses in Mamak Adult Education Center. In this study “Boshier’s EducationParticipation Scale” was used. Data was analyzed by using frequency (f), percent (%),arithmetic mean, standard deviation, independent t-test and ANOVA in SPSS 21package program.In the qualitative part of the study, it was found out the participation patterns ofadult learners by applying interview form consisting of seven questions to 20 adultlearners who participated the educational courses for the purpose of socializingaccording to the data obtained from quantitative part. The participation patterns of adultlearners’ who participated the educational courses for the purpose of socializing werecatogorized into six groups. These are: 1)striking up friend relationship 2)keeping awayfrom problems 3) hobby-purpose and recreation 4)getting bored with daily routine5)eagerness to have fun and a good time 6)wishes that are not came true.viiAs a result, it was found that the most dominant motivational orientation of adultlearners is social stimulation in the view of the data collected through both quantitativeand qualitative methods and accordingly the participation patterns of adult learners whoparticipated the educational courses for the purpose of socializing and theirdemographic characteristics were found out.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31544
 • Online
  • Ziyaretçi: 303
  • Üye: 0
  • Toplam: 303

Detaylı İstatistikler