Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Mikrodalga ve terahertz bölgesınde anten, yapay manyetik iletken ve enerji hasatına yönelik metamalzemelerin tasarım, üretim ve ölçümü

Diğer Başlık: Design, fabrication and measurement of metamaterials for the application areas of antennas, artificial magnetic conductor, and energy harvesting in microwave and terahertz region

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): BİLİM, Elektrik mühendisliği. Elektronik. Nükleer mühendislik, Elektronik, TEKNOLOJİ,

Yazar(lar): CAN, Sultan (Yazar),

Emeği Geçen(ler): YILMAZ, A.Egemen (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 224 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

anten, çoklu frekans, enerji hasatı, metamalzeme, mikrodalga,özgül soğurma oranı düĢürme, polarizasyon bağımsız, terahertz metamalzeme, yapaymanyetik iletken.   antenna, artificial magnetic conductor, energy harvesting, metamaterial,microwave, multiple frequency, polarization independent, specific absorption ratereduction, terahertz metamaterial.


Özet

Bu tez mikrodalga ve terahertz bantlarında anten uygulamaları, yapay manyetik iletkenve enerjine hasatına yönelik metamalzemelerin tasarım, benzetim, üretim ve ölçümüneodaklanmaktadır. Tezin çıktıları Ģu Ģekildedir;Farklı uygulamalarda kullanılmak üzere mikrodalga frekans bandında çoklufrekanslarda çalıĢabilen özgün 2B ve 3B metamalzemeler tasarlanmıĢ ve analizlerigerçekleĢtirilmiĢtir. Sonuçlar deneysel sonuçlarla tartıĢılarak sunulmuĢtur. Önerilentasarımların yanı sıra aynı birim hücre boyutunda minyatürizasyon sağlayan birim hücretasarım önerisi ve tasarıma yönelik özgün eĢlenik devre modeli sunulmuĢtur.Anten tasarımlarına yönelik metamalzemeler ise bir sonraki kısımda sunulmuĢ olup,dizi antenlerde elemanlar arası izolasyon sağlayan metamalzeme tasarımı sunulmuĢtur.Bir sonraki kısım ile metamalzemelerden esinlenilmiĢ özgün elektriksel küçük anten-ESA tasarım önerilmiĢ önerilen anten verimlilik, radyasyon örüntüsü gibi parametrelercinsinden tartıĢılmıĢtır. Son olarak metamalzeme yüklenen antenler tartıĢılarak filtennaönerisi sunulmuĢtur. Yayılım ve filtreleme özellikleri sunulan anten performansıincelenmiĢ sonuçları tartıĢılmıĢtır.Metamalzemelerin bir alt dalı olan yapay manyetik iletken tasarımları takip edenkısımda önerilmiĢ tasarımlara ait sonuçlar frekans ve bant geniĢliği gibi parametrelercinsinden tartıĢılmıĢ, önerilen 3 özgün tasarımdan biri Özgül soğurma oranıdüĢürmedeki etkisi cinsinden analiz edilmiştir. Düzlemsel, silindirik ve fantom insanvücudu modelleri için performansı tartıĢılarak sonuçları sunulmuştur.Metamalzemeler ve frekans seçici yüzeylerin enerji hasatı uygulamalarında kullanımınayönelik bölümde ise önerilen özgün tasarımlar ile nesnelerin interneti diye de bilinenivIOT uygulamalarına yönelik tekstil ve Ģeffaf alt tabanlı frekans seçisi yüzey önerilerisunulmuĢtur. Az kayıplı ticari alt taĢ kullanılarak tasarlanan enerji hasatına yöneliksoğurucular ise bu kısım sonunda önerilerek sonuçları verimlilik, geliĢ açısı bağımlılığıve soğurma performansı cinsinden sunulmuĢtur.Son kısımda ise polarizasyon bağımsız, üç bantlı terahertz bölgesi soğurucu tasarımıönerilmiĢ, tasarıma ait benzetim analizleri ve üretim detayları sunulmuĢtur.

Abstract

This dissertation focuses on design, simulation, fabrication, and measurement ofmetamaterials in microwave and terahertz regimes, for antenna, artificial magneticconductors, and energy harvesting applications. The novel outcomes of the dissertationas follows;In order to be used in several applications, novel 2D and 3D metamaterials, which arecapable of working in multiple frequencies within microwave frequency bands, havebeen designed and analyzed. The results have been discussed and compared withcorresponding experimental results. In addition to the proposed designs, a unit celldesign that provides miniaturization of the unit cell has been proposed with its novelequivalent circuit model has been presented.Metamaterials for antenna designs have been presented in the following section and anEBG design has been proposed which provides inter-element isolation within antennaarrays. The next part presents an electrical small antenna - ESA design which is inspiredby metamaterials and discusses the antenna parameters in terms of antenna efficiency,radiation pattern etc. In the last part, a filtenna design, which is metamaterial arrayviloaded antenna, has been proposed. The filtering and radiation performance of thefiltenna and the analysis of the filtenna have been presented.In the next chapter artificial magnetic conductor designs have been proposed anddiscussed in terms of parameters such as frequency and bandwidth, and one of thedesigns among them is analyzed in terms of the effect of decreasing the specificabsorption rate. The performance for the planer, cylindrical, and phantom human bodymodels is discussed and the results have been presented.In the following section, metamaterials and frequency selective surfaces have beenpresented for energy harvesting applications. Those novel designs are easily adoptableto IOT applications (the internet of the objects), since they have textile and transparentsubstrate. In last part, low-loss substrates used in order to design absorbers for energyharvesting applications and the performances have been evaluated in terms ofefficiency, dependency of incidence angle and absorption performance.In the last part, a polarization-independent, three-band terahertz regime absorber designhas been proposed, simulation analysis of the design and production details have beenpresented.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31566
 • Online
  • Ziyaretçi: 143
  • Üye: 0
  • Toplam: 143

Detaylı İstatistikler