Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Niğde tarihi kent merkezinin ekolojik tasarım kapsamında değerlendirilmesi

Diğer Başlık: The evaluation of Nigde historical city centre in the frame of ecological design

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): BİLİM, Çevre teknolojisi. Sıhhi mühendislik,

Yazar(lar): YILDIZ, Nuriye Ebru (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Erdoğan , Elmas (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 187 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Tarihi kent merkezi, ekolojik tasarım, Niğde  .Historical city center, ecological design, Niğde .


Özet

Küresel iklim değiĢikliği ve doğal yaĢam kaynaklarının azalması veya kullanılamazhale gelmesi sonucu kent ekolojisinin iyileĢtirilmesi ve kentsel yaĢam kalitesininarttırılmasına yönelik yeni ekolojik tasarım yaklaĢımları gündeme gelmektedir. Bukapsamda geleneksel kent dokularında var olan ancak bugün yok olma tehlikesi ile karĢıkarĢıya kalan ekolojik tasarım yaklaĢımları ile bugünün teknolojisi birleĢtirilerekekolojik yapı ve peyzaj tasarım çalıĢmalarının yönlendirmek mümkündür.Niğde tarihi kent merkezi, açık-yeĢil alanları, geleneksel yapı ve yaĢam kültürü ileekolojik tasarım kapsamında değerlendirilebilecek bir yerleĢmedir. Bu araĢtırmanınamacı, Niğde geleneksel kent dokusunun ekolojik yerleĢim olarak varlığınısürdürebilmesinin yanı sıra zaten geleneksel yerleĢim alanlarının tasarımındayüzyıllardır korunan doğal/kültürel peyzaj özellikleri ve koruma amaçlı imar planı gözönünde bulundurularak Niğde I. derece kentsel sit alanına iliĢkin planlama ve tasarımölçeğinde önerilerinin geliĢtirilmesidir.Niğde tarihi kent merkezi ve ekolojik tasarım ile ilgili kuramsal temeller ve yöntemkonusunda araĢtırma yapılarak ulusal ve uluslararası kitap, tez, makale, bildiri, harita veraporlar değerlendirilmiĢ; arazi-etüd çalıĢmaları gerçekleĢtirilmiĢtir. Niğde Tarihi KentMerkezi‟nde yer alan I. derece kentsel sit alanın sahip olduğu fiziksel çevre koĢullarınınyanı sıra yerel halkın bilinç düzeyi ve sosyo-kültürel yapısı da irdelenmiĢ ve araĢtırmaalanının Avrupa Birliği Kentsel Sürdürülebilirlik Göstergeleri‟ne göre mevcut durumdeğerlendirmesi yapılarak, tasarım önerileri geliĢtirilmiĢtir. Bu araĢtırmanın, Niğde kentbütünü ve yerel yönetim, planlamacı, tasarımcı ve yerel halk tarafındangerçekleĢtirilecek uygulamalarda yönlendirici olması ve Niğde Kenti‟ne katkı sağlamasıhedeflenmiĢtir.

Abstact

As a result of global climate change and depleting natural resources or becomingunusuable, new ecological design approaches to improve urban ecology and increase thequality of urban life are on the agenda. In this context, it is possible to direct theecological structure and landscape design studies by combining the present technologywith the ecological design approaches existing in the traditional urban texture but facingthe danger of extinction today.Nigde historical city centre with open-green areas, traditional building and life culture isa settlement that can be evaluated within the frame of ecological design. The purpose ofthis research is to develop the proposals on the planning and design scale for the firstdegree urban conservation area considering the natural/cultural landscape featuresalready protecting for centuries in the design of traditional residential areas andconservation development plan as well as being able to maintain the existence of Nigdetraditional urban fabric as an ecological settlement.National and international books, theses, articles, papers, maps and reports wereevaluated by conducting researches on theoretical bases and methods related to theNiğde historical city center and ecological design; land-study studies were carried out.The level of consciousness and socio-cultural structure of the local people as well as thephysical environment conditions of the first degree urban conservation area in NiğdeHistorical City Center were examined and the current situation was evaluated accordingto the European Union Urban Sustainability Indicators design recommendations havebeen developed. It is aimed that this research will be guided by the whole city of Niğdeand the practices to be realized by local administrators, planners, designers and localpeople and contribute to Niğde City.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 1
  • Toplam: 31567
 • Online
  • Ziyaretçi: 261
  • Üye: 0
  • Toplam: 261

Detaylı İstatistikler