Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Avrupa Birliği sürecinde Türkiye’deki gıda mevzuatının süt İşletmeleri açısından değerlendirilmesi: Ankara ili araştırması

Diğer Başlık: Evaluation of food laws in Turkey during European Union process in terms Of dairy plants: research of Ankara province

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): BİLİM, TARIM,

Yazar(lar): TÜRKMEN, Soner (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ATASEVEN, Yener (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 109 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Avrupa Birliği gıda mevzuatı, resmi kontroller, Avrupa Birliği uyum süreci, sütişletmeleri, European Union food legislation, official controls, Eurpoean Union harmonization process,dairy plants.


Özet

Gıda mevzuatında AB ile entegrasyonun sağlanabilmesi için son yıllarda Türkiye’de yoğun çalışmalaryapılmaktadır. Türkiye’de gıda ürünlerinde kalite ve güvenilirlik konusu, AB ile ilişkiler ve uluslararasıticaretin bir gereği olarak daha da önem kazanmaktadır. AB’ye uyum çalışmaları gıda güvenilirliği ileilgili yasal düzenlemeleri de beraberinde getirmiştir.“Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı” faslı içerisinde, gıda işletmelerinin AB hijyenstandartlarını karşılama durumu ve işletme kapasiteleri göz önüne alınarak bunların yenilenmesininsağlanmasına yönelik yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği yer almaktadır. Söz konusu yasaldüzenlemelere uyum gerektiren önemli alt sektörlerden biri de süt sektörüdür.Tezin temel amacı, Türk gıda mevzuatının AB mevzuatına uyumlu hale getirilmesi kapsamındaTürkiye’nin önemli gıda imalatı sanayi alt gruplarından biri olan süt ve süt ürünleri üretimi yapan gıdaişletmelerine olası etkilerinin belirlenmesidir. Ayrıca resmi kontrollerin süt sektörüne yansımaları, süt vesüt ürünleri üretimi yapan gıda işletmelerinin bu konulardaki tutumları, görüşleri ve fikirlerinin ortayakonulması ve gıda mevzuatının uygulanmasında karşılaşılan sorunlara ilişkin çözüm önerilerininaraştırılması da bu tez ile amaçlanmıştır.Tezde, AB gıda mevzuatının uyumlaştırması kapsamında daha önce yapılan çalışmaların yanında, gıdamevzuatına uyum aşamasında süt işletmelerinde çalışan yetkililerinin tutumları, görüşleri ve fikirlerininölçülmesi amacıyla hazırlanan anket sonuçlarına yer verilmiştir.Tezin temel materyalini, AB gıda mevzuatına uyum sürecinde Ankara’da faaliyet gösteren süt ve sütürünleri üretimi yapan gıda işletmecileri yetkililerine uygulanan anket sonuçları oluşturmuştur. Yöntemolarak, Tam Sayım Yöntemi kullanılmış ve 15 süt işletmesinin yetkilisi ile görüşülmüştür.Araştırma neticesinde elde edilen bilgilere göre, süt ve süt ürünleri üretimi yapan gıda işletmelerindeçalışan yetkili personelin mesleki açıdan tecrübeli olmalarına rağmen; yetkililerin % 53,3’ünün 5996sayılı Kanun’un kapsamını bilemedikleri görülmüştür. Ayrıca, yetkililerin % 66,7’sinin AB mevzuatıkonusunda yeterli düzeyde bilgi sahibi olmadıkları anlaşılmıştır. Gıda işletmesi yetkililerinin % 73,3’üresmi kontrollerin sıklığını fazla bulduklarını, % 53,3’ü de resmi kontrollerde yaşanan en önemli sorunuceza miktarlarının yüksekliği olarak belirtmişlerdir. Bunun yanında, gıda işletmesi yetkililerinin % 53,3’üAB’ye tam üyelik sonucunda süt sektörü için kaliteli çiğ süt temini önemli bir avantaj olarak görmektedir.

Abstract

During the recent years, Turkey has carried out extensive studies in order to ensure integration foodlegislation with EU.The quality and safety of food products in Turkey have become even more importantas a requirement of the international relations and trade with the EU. EU harmonization efforts havebrought in legislation related to food safety.The legal obligations to be made as required for food business operators meeting the condition of EUhygiene standards and considering business capacity for ensuring their modernization is located in "FoodSafety, Veterinary and Phytosanitary" chapter. One of the major subsector requiring compliance withthese regulations is the dairy industry.The main objective of the thesis is to determine the possible effects of Turkey on food businessesproducing milk and dairy products, which is one of the important food manufacturing industry sub-groupswithin the scope of harmonization of Turkish food legislation with EU legislation. It is also aimed toinvestigate the opinions of the official controls on the dairy sector, the attitudes, opinions and ideas of thefood enterprises producing milk and dairy products, and the proposals for solutions to the problemsencountered in the implementation of food legislation.In the thesis, besides the work done previously within the scope of harmonization of EU food legislation,the results of a questionnaire prepared to measure the awareness, behaviors and perceptions of authoritiesworking in dairy plants have been mentioned.The basic material of the thesis is the results of the questionnaire applied to the officials of food businessoperators who produce milk and dairy products operating in Ankara in the process of harmonization withEU food legislation. As a method, the Full Count Method was used and was interviewed with theauthority of 15 dairy operations.According to information which has been obtained as a result of research, in spite of the authorizedpersonnel working in the food business producing milk and milk products are professionally experienced,53.3 % of the authorities did not know the scope of the Law 5996. It is also understood that 66.7 % of theauthorities are not sufficiently informed about EU legislation. 73.3 % of the authorities of the foodadministration stated that they found the frequency of official controls to be high and 53.3 % of thempointed out that the most important problem in official controls was the high amount of penalties. Inaddition, 53.3 % of food administration officials see the quality raw milk as an important advantage forthe dairy sector as a result of full membership to the EU.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31567
 • Online
  • Ziyaretçi: 152
  • Üye: 0
  • Toplam: 152

Detaylı İstatistikler