Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Kalecik karası üzümünden üretilen şaraplarda “terroir” (bölge) farklılığının fenolik yapı üzerine etkisi

Diğer Başlık: The effect of “terroir” difference on the phenolic structure of wine produced from Kalecik karası grape

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): BİLİM,

Yazar(lar): ÖZIŞIK, Berrak (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ANLI, R. Ertan (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 86 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Kalecik Karası, kırmızı Ģarap, üzüm, fenoller, terroir, Kalecik Karası, red wine, grape, phenols, terroir.


Özet

Bu çalıĢmada 2012 yılı hasatında, 4 farklı bölgeden (Ankara, NevĢehir, KırĢehir veDenizli) toplanmıĢ Kalecik Karası üzümlerinden elde edilen Ģaraplar kullanılmıĢtır. BuĢaraplarda çeĢitli kimyasal özelliklerin, toplam fenolik madde içeriği, toplamantosiyanin içeriği, renk yoğunluğu, renk tonu, renk bileĢimi, fenolik ve antosiyaninbileĢik dağılımı gibi parametrelerin üzümün yetiĢtirildiği bölgeye göre nasıl sonuçlarverdiği incelenmiĢtir. ġarapların genel durumunu gösteren analizler bakımından analizsonuçları literatür verilerine uygundur. Fenolik bileĢen analizlerinde vanilik asitistisnası hariç çalıĢmada incelenen tüm diğer fenolik bileĢenler ((+)- KateĢin, Gallikasit, ġirincik asit, EpikateĢin, p-kumarik asit, ProtokateĢuik asit, Ferulik asit veQuercetin) bakımından Denizli bölgesi en yüksek fenolik bileĢen miktarına sahiptir.Gallik asit, ġirincik asit, EpikateĢin ve p-kumarik asit için bölge farklılığı istatistikaçıdan önemli ve her bölge için farklı bulunmuĢtur. ProtokateĢuik asit ve Ferulik asitiçin Denizli bölgesi dıĢındaki bölgeler arasındaki fark istatistik açıdan önemlibulunmamıĢtır. Quercetin için ise 4 bölge arasındaki fark istatistik bakımdan önemlideğildir. Fenolik bileĢenler bakımından çok zengin olsa da Denizli bölgesi duyusalanaliz bakımından 3. Sırada yer almaktadır. Duyusal analizde panelistler en çokNevĢehir bölgesine ait kırmızı Ģarabı beğenmiĢlerdir. NevĢehir bölgesini KırĢehir,Denizli ve Ankara bölgeleri takip etmektedir. ÇalıĢma sonucunda Kalecik karasıüzümünün araĢtırılan fenolik bileĢenler bakımından en iyi sonucu Denizli bölgesindeverdiği görülmüĢtür.

Abstract

In this study, wines from Kalecik Karası grapes collected in 4 different regions (Ankara,NevĢehir, KırĢehir and Denizli) during the harvest of 2012 were used. In these wines,various chemical properties, total phenolic substance content, total anthocyanin content,color intensity, color tone, color composition, phenolic and anthocyanin compounddistribution parameters were investigated. The analysis results are suitable for literatureshowing the general status of wines. Except for the vanillic acid exceptions in phenoliccomponent analysis, the Denizli region has the highest amount of phenolic componentsin terms of all other phenolic compounds studied such as (+) - Catechin, Gallic acid,Sirincic acid, Epicatechin, p-coumaric acid, Protocateucic acid, Ferulic acid andQuercetin. Regional differences for gallic acid, syringic acid, epicatechin and pcoumaricacid were statistically significant and found to be different for each region.The difference between Protocatechuic acid and Ferulic acid was not statisticallysignificant. For quercetin, the difference between the four regions is not statisticallysignificant. Although it is very rich in phenolic components, Denizli region is in the 3rdplace in terms of sensory analysis. In sensory analysis, the panelists mostly liked the redwine from NevĢehir region. NevĢehir region is followed by KırĢehir, Denizli andAnkara regions. As a result of the study, Kalecik Karası grape was found to be the bestresult for the phenolic compounds investigated in the Denizli region.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 1
  • Toplam: 31567
 • Online
  • Ziyaretçi: 175
  • Üye: 0
  • Toplam: 175

Detaylı İstatistikler