Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Değişik fosforlu gübre dozlarının bazı Macar fiği (Vicia pannonica Crantz.) çeşitlerinde tohum verimi ve verim öğelerine etkisi

Diğer Başlık: Effect of phosporus fertilizer doses on seed yield and components of hungarian vecth (Vicia pannonica Crantz.) varieties

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): BİLİM, TARIM,

Yazar(lar): CEBECİ, Hakan (Yazar),

Emeği Geçen(ler): KENDİR, Hayrettin (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 88 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Macar fiği, Vicia pannonica Crantz., fosfor, tohum verimi, verimöğeleri, Hungarian vetch, Vicia pannonica Crantz., phosphorus, seed yield, yieldcomponents.


Özet

Bu çalıŞma Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Haymana Eğitim, AraŞtırma veUygulama çiftliğinde, dört farklı fosfor dozunun, üç farklı Macar fiği (Vicia pannonicaCrantz.) çeŞidinde, tohum verimi ve verim öğelerine etkisini tespit etmek maksadı ile2014 – 2016 yılları arasında gerçekleŞtirilmiŞtir. Materyal olarak Macar fiğinin Altınova2002, Beta ve Doğu Beyazı çeŞitleri kullanılmıŞtır. Gübre materyali olarak da % 42-45‟lik triple süper fosfat formundaki gübrenin 0, 4, 8, 12, 16 kg/da dozları denenmiŞtir.Deneme tesadüf bloklarında bölünmüŞ parseller deneme desenine göre 3 tekerrürlüolarak kurulmuŞ ve kıraç Şartlarda yürütülmüŞtür. AraŞtırmanın her iki yılında dageneratif döneme geçiŞ ile birlikte çiçeklenme baŞlangıcı, tam çiçeklenme, meyvebağlama zamanları kaydedilmiŞtir. Sap çapı, bitki boyu, dal sayısı, bakla sayısı, bakladatane sayısı, biyolojik verim, tohum verimi, 1000 tane ağırlığı ve çimlenme oranlarıtespit edilmiŞtir. Uygulanan fosfor dozları arasında istatistiki olarak anlamlı bir farkarastlanılmamakla birlikte tohum verimi bakımından 8 kg/da oranındaki doz öneçıkmıŞtır. Yıllar itibari ile birleŞtirilmiŞ analiz sonuçlarına göre ise sap çapı (1.34 - 2.00mm), tohum verimi (48.43 - 166.73 kg/da), biyolojik verim (196.87 - 390.67 kg/da)istatistiki olarak % 5 seviyesinde önemli olarak tespit edilirken, bitki boyu (40,30 -100.43 cm), 1000 tane ağırlığında (28.25 - 44.65 g) istatistiki olarak % 1 seviyesindefark tespit edilmiŞtir. ÇeŞitler arasında değerlendirme yapıldığında tohum verimi, 1000tane ağırlığı ve çimlenme oranı bakımından istatistiki olarak % 1 seviyesinde farklılığarastlanmıŞtır. Doğu Beyazı çeŞitinin tohum verimi (105.47 kg/da), 1000 tane ağırlığı(37.15 g) ve çimlenme oranı (% 84.16) kriterleri denenen diğer çeŞitlere göre dahayüksek bulunmuŞtur.

Abstract

The aim of this study is determining the effect of four different phosphorus doses onthree different Hungarian vetch (Vicia pannonica Crantz.) varieties seed yield and yieldcomponents, in Haymana Research and Training Farm of Ankara University betweenthe years 2015 - 2016. Beta, Doğu Beyazı, Altınova 2002 varieties and % 42-45 triplesuper phosphate form of fertilizer‟s doses (0, 4, 8, 12, 16 kg/da) were used as a materialof the project. Trial was build randominazes split plots design with three replicationsand carried out on arid conditions. First flowering, full flowering and fruit setting timewere recorded with generative turnover. During both years of the study radius of thebranches, plant height, number of branches, number of pods per plant, number of, seedsper pod, seed yield, 1000 seed weight, biological yield, germination rate weredeterminated. Statisticaly no signifigance were found between applied phosphorus rates,eventhough 8 kg/da rate of phosporus came to the forefront. According to joint analysisbetween the years; radius of branches (2.00 – 1.34 cm), seed yield (166.73 – 48.43kg/da), biological yield (390.67 - 196.78 kg/da), were found statistically 5 %importance while plant height (100.43 – 40.30 cm), 1000 seed weight (44.65 - 28.25 g)were found statistically 1 % importance. According to joint analysis between thevarieties; Seed yield, 1000 seed weight and germination rate were found statistically 1% importance. Doğu Beyazı variety‟s seed yield (105.47 kg/da), 1000 seed weight(37.15 g) and germination rate (84.16 %) were found more than the other varieties.İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 1
  • Toplam: 31567
 • Online
  • Ziyaretçi: 297
  • Üye: 0
  • Toplam: 297

Detaylı İstatistikler