Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Solvo-termal yol ile Ni2B sentez koşullarının belirlenmesi ve erimiş karbonatlı yakıt hücresi anot materyali olarak kullanılabilirliğinin araştırılması

Diğer Başlık: Determination of Ni2B synthesis conditions with solvothermal path and investigation the availability as a molten carbonate fuel cell anode material

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Kimya, BİLİM,

Yazar(lar): BAŞARIR, Erdi (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ÖZKAN, Gülay (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Yayın Yeri: a Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 75 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Plastik materyal, gözeneklik, metaller, erimiĢ karbonatlı yakıt hücresi, nikel borür, plastic material, porosity, metals, molten carbonate fuel cell, nickel boride


Özet

Temiz enerji sistemleri olarak dikkat çeken erimiĢ karbonatlı yakıt hücreleri, hidrojen saflığı gereksinimi olmayan, doğal gaz ve hidrokarbonların yakıt olarak kullanılabilme potansiyeline sahip hücrelerdir. Nikel borür, sıvı faz reaksiyonlar için yüksek mikrosertliğe, kararlılığa, seçimliliğe ve aktiviteye sahip olması nedeniyle özellikle hidrojenasyon tepkimelerinde endüstriyel katalizörler olarak anılmaktadır. Bu tez kapsamında solvo-termal yol ile sentezlenen nikel borürün, erimiĢ karbonatlı yakıt hücresi anot materyali Ģeritlerine katkı yapılarak kullanılabilirliği araĢtırılmıĢtır. Nikel borür sentezi için nikel klorür hekzahidrat tuzunun sodyum bor hidrür ile indirgenmesi gerçekleĢtirilmiĢtir. Tepkime sonucu olarak hem nikel borür elde edilmiĢtir hem de yakıt hücresinde enerji taĢıyıcı olarak kullanılabilecek hidrojen üretilmiĢtir. Tepkimede kullanılan reaktör solvo-termal koĢulların sağlanması amacıyla 350 °C’de 20 saat bekletilmiĢtir. Elde edilen nikel borür, erimiĢ karbonatlı yakıt hücresi için hazırlanan ham Ģerit reçetesine % 1, % 2 ve % 3 oranlarda eklenmiĢtir. Ham Ģeritler sinterlenerek anot Ģeritler elde edilmiĢtir. SEM analizleri sonucunda ortalama parçacık boyutunun katkısız anot Ģeritte, % 1, % 2 ve % 3 nikel borür katkılı anotlar Ģeritlerde sırasıyla 4,4 µm, 3,4 µm, 3,7 µm ve 4,1 µm olduğu hesaplanmıĢtır. XPS sonuçlarına göre 0 °C sıcaklıkta stokiyometrik oranda sodyum bor hidrür beslemesi yapılan deneyde Ni-B atomik oranı 2:1 bulunmuĢ ve karĢılaĢtırılan diğer numunelere göre en yüksek bor oranı bu numunede elde edilmiĢtir. EDAX sonuçlarına göre nikelin yüzde atomik oranı katkısız anot Ģeritte, % 1, % 2 ve % 3 nikel borür katkılı anotlar Ģeritlerde sırasıyla % 44,34, % 69,23, % 80,29 ve % 83,13 olarak bulunmuĢtur.

ABSTRACT

Molten carbonated fuel cells are notable as clean energy systems and do not need pure hydrogen as fuel, and can use natural gas and hydrocarbons as fuel. Nickel boride is referred as catalysts for hydrogenation reactions, because of its high micro-hardness, chemical and thermal stability, selectivity and activity for liquid phase reactions. In this thesis, use of nickel boride which was synthesized by solvo-thermal route has been investigated by adding to molten carbonate fuel cell anode strips. Reduction reaction of nickel chloride hexahydrate salt with sodium borohydride was performed for nickel boride synthesis. Result of reaction, both nickel boride and hydrogen were produced. Reactor was kept at 350 °C for 20 hours to provide solvo-thermal conditions. Obtained nickel boride was added to anode raw strips receipt at % 1, % 2 and ,% 3. Raw strips were subjected to sintering operation and anode strips are obtained. As a result of SEM analysis, average particle size for pure nickel stripe, % 1, % 2 and % 3 nickel boride anode strips was calculated as 4,4 μm, 4,1 μm, 3,7 μm and 3,4 μm respectively. According to XPS results, Ni-B atomic ratio was found as 2:1 in experiment which sodium borohydride was fed at stoichiometric ratio at 0 °C and highest boride ratio was obtained in this sample. According to EDAX results atomic percent of nickel for pure nickel stripe, % 1, % 2 and % 3 nickel boride anode strips was found % 44,34, % 69,23, % 80,29 and %83,13 respectively.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 1
  • Toplam: 31567
 • Online
  • Ziyaretçi: 188
  • Üye: 0
  • Toplam: 188

Detaylı İstatistikler