Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Türkçe eğitiminde proje tabanlı öğrenme yöntemiyle desteklenen basamaklı öğretim programının öğrencilerin okuma ve yazma becerilerine etkisi

Diğer Başlık: The effect of layered curriculum supported with projectbased learning method on students’ reading and writing skills in Turkish language education

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SOSYAL BİLİMLER (GENEL), EĞİTİM,

Yazar(lar): KARAGÜL, Sedat (Yazar),

Emeği Geçen(ler): SEVER, Sedat (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimin Kültürel Temelleri Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 339 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Basamaklı Öğretim Programı, Proje Tabanlı Öğrenme, Okuduğunu Anlama Becerisi, Yazılı Anlatım Becerisi, Türkçe Eğitimi, Layered Curriculum, Project-Based Learning, Reading Comprehension Skills, Written Expression Skills, Turkish Language Education


Özet

Bu araştırmanın amacı, Türkçe derslerinde proje tabanlı öğrenme yöntemiyle desteklenen basamaklı öğretim programı uygulamasının öğrencilerin okuduğunu anlama ve yazılı anlatım becerilerine etkisini belirlemektir. Bununla birlikte bu yöntemin uygulandığı sınıftaki öğrencilerin ve öğretmenin Türkçe derslerinde proje tabanlı öğrenme yöntemiyle desteklenen basamaklı öğretim programının kullanılmasına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi de çalışmanın bir diğer amacıdır. Bu amaçlar doğrultusunda, çalışmada kontrol gruplu ön-test ve son-test uygulamalı deneysel bir model kullanılmıştır. Proje tabanlı öğrenme yöntemiyle desteklenen basamaklı öğretim programının öğrencilerin Türkçe dersindeki başarıları üzerindeki etkisinin araştırılması nicel tekniklerle, söz konusu yönteme ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşlerinin belirlenmesi ise nitel tekniklerle gerçekleştirilmiştir. Böylece araştırma verilerinin toplanması ve çözümlenmesinde nicel ve nitel yöntemler birlikte kullanılarak karma yöntem uygulanmıştır. Araştırma, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Ahmet Yesevi Ortaokulu’nda, 2014-2015 öğretim yılının birinci yarısında, 6. sınıf Türkçe derslerinde, yansız atamayla oluşturulmuş biri deney (21 öğrenci), öteki de kontrol grubu (23 öğrenci) olmak üzere iki grup üzerinde yürütülmüştür. Deney grubunda dönem boyunca, araştırmacı tarafından proje tabanlı öğrenme yöntemiyle desteklenen basamaklı öğretim programının temel ilkeleri işe koşularak hazırlanan 6 (altı) eğitim durumu, dersin öğretmeni tarafından uygulanmıştır. Kontrol grubunda ise aynı öğretim süresince, Türkçe dersleri farklı bir öğretmen tarafından bilinen seyriyle sürdürülmüştür.  Araştırma sonunda, deney grubu öğrencilerinin “Türkçe Okuduğunu Anlama ve Yazılı Anlatım Becerisi Testi”nden kontrol grubu öğrencilerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek puanlar aldıkları ve daha başarılı kompozisyonlar yazdıkları bulgulanmıştır. Buna göre, Türkçe derslerinde uygulanan proje tabanlı öğrenme yöntemiyle desteklenen basamaklı öğretim programının öğrencilerin okuduğunu anlama ve yazılı anlatım becerileri üzerinde, mevcut programdaki öğrenme yaklaşımlarının uygulandığı eğitim anlayışına göre daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte, deney grubunda uygulanan yönteme ilişkin alınan öğretmen ve öğrenci görüşleri incelendiğinde; söz konusu yöntemin öğrencilerin Türkçe dersine yönelik olumlu tutum geliştirmelerine katkı sağladığı, Türkçe derslerindeki becerileri eğlenerek ve zevk alarak kazanmalarına olanak tanıdığı ve öğrencilerin Türkçe derslerinde uygulanan bu yöntemi benimsedikleri belirlenmiştir.  Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda; MEB’in Türkçe Dersi Öğretim Programı’nı proje tabanlı öğrenme yöntemiyle desteklenmiş basamaklı öğretim programının temel ilkelerini barındıracak biçimde güncellemesi, Türkçe öğretmenlerine hizmet içi eğitimler yoluyla bu yönteme ilişkin bilgiler verilmesi, Türkçe öğretmeni adaylarına “Özel Öğretim Yöntemleri” dersinde bu yöntemin ilkeleri ve uygulama koşullarının ayrıntılı olarak öğretilmesi, sınıflardaki öğrenci sayılarının en çok 20-25 kişi aralığında olmasının sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması ve proje tabanlı öğrenme yöntemiyle desteklenen basamaklı öğretim programının diğer derslerdeki etkisini belirleyecek başkaca çalışmaların da yapılması önerilmiştir. 

Abstract

The purpose of this study is to determine the effect of gradual curriculum application supported by project based learning method on reading comprehension and written expression skills of students in Turkish lessons. At the same time, determination of the opinions of the students and the teacher in the classroom in which the method was applied about the utilization of gradual curriculum supported by project based learning method, is another purpose of the study. In line with these objectives, an experimental model involving pre-test and post-test applications with control groups was used. The investigation of the effect of gradual curriculum supported by project based learning method on the success of students in Turkish lesson was carried out with quantitative techniques, and determination of the teacher and student opinions about the method in question was carried out with qualitative techniques. Thus, method diversification was followed using quantitative and qualitative methods together in data collection and resolution.     The study was conducted at Ahmet Yesevi Secondary School located in Çankaya county of Ankara during the first semester of the 2014-2015 school year, in 6th grade Turkish lessons on two groups formed by neutral assignment, one being the experimental group (21 students) and the other being the control group (23 students). In the experimental group, 6 (six) educational situations prepared by the researcher implementing the basic principles of gradual curriculum supported by project based learning method, were performed by the course teacher during the semester. In the control group, Turkish lessons were continued with its known course during the same period by a different teacher.  At the end of the study, it was detected that the students in the experimental group scored statistically significantly higher than the students in the control group in the “Turkish Reading Comprehension and Written Expression Skill Test” and wrote more successful essays. With reference to this, it was concluded that gradual curriculum supported by project based learning method applied in Turkish lessons was more effective than the educational concept in which the teaching approaches in the present curriculum are administered. At the same time, when the teacher and students opinions about the method are investigated; it was determined that the method contributed to the development of positive attitude of students towards Turkish lesson, enabled gaining skills in Turkish lessons amusing and enjoying, and the students were extremely pleased with the utilization of this method in Turkish lessons.   In the directions of the results obtained in the study, it was recommended that the Ministry of National Education (MONE) Turkish Lesson Curriculum should be updated to include the basic principles of gradual curriculum supported by project based learning method, Turkish teachers should be informed about this method by in-service training, Turkish teacher candidates should be taught the principles and application conditions of this method in detail in “Special Teaching Methods” course, necessary work to the number of students in classes should be maximum 20-25 people, and to conduct other studies that would determine the effect of gradual curriculum supported by project based learning method on other lessons. 


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 1
  • Toplam: 31567
 • Online
  • Ziyaretçi: 144
  • Üye: 0
  • Toplam: 144

Detaylı İstatistikler