Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Çocuk edebiyatında kurmaca gerçeklik üzerine bir inceleme

Diğer Başlık: An analysis on the fictional reality in children's literature

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): EĞİTİM, Çocuk çalışmaları, DİL VE EDEBİYAT,

Yazar(lar): ŞEN, Erhan (Yazar),

Emeği Geçen(ler): SEVER, Sedat (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimin Kültürel Temelleri Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 342 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

çocuk edebiyatı, kurmaca gerçeklik, kurmaca eğitimi, dilve edebiyat öğretimi, doküman incelemesi.  Children’s literature, fictional reality, fictional education, languageand literature teaching, qualitative document analysis. 


Özet

Nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yönteminin kullanıldığı buçalışma beş bölümden oluşmaktadır. Bu çalışmanın amacı çocuk edebiyatında kurmacagerçekliğine somutluk kazandıran yapıyı betimlemektir.Çocuk edebiyatı yapıtlarının kurgulanması öncelikle yetişkin yazar ya da çizerineylemine dayanır. Gerçekliğin alımlanma biçimi, çocuk ve yetişkin arasında farklılıkgösterdiğinden çocuklara seslenen kurmaca evren indirgenmiş bir gerçeklik modelinedayanır. Başka bir deyişle çocuk okurun anlamlandırmakta güçlük çekebileceği durumlar,olaylar ya da düşünceler bu evrenin dışında tutulur, onun gelişim özelliklerine uygunolmayan kurgulama yöntem ve araçlarından indirgenerek yararlanılır. Bu açıdan özellikleçocuk edebiyatında kurgunun görme biçimi parçalıdır.İzlerkitlesi çocuk okur olan kurgusal yapıtlar etik bir sorumluluğa ve duyarlığagereksinim duyar. Bu açıdan çocuk edebiyatında kurmaca gerçeklik her şeyden önceetik bir kozmostur. Etiğe benzer bir işleyişe sahiptir. Kurmacayı görünür kılan tümkatmanların da —çocuğun iyiliği için— etik evrensel değerlere dayanması gerekir.Çocuk edebiyatında kurmaca gerçekliği yapılandıran yazınsal katman çocukokurun yaş düzeyi, ilgi ve gereksinimlerine uygun bir çeşitlilik göstermelidir. Bukatmanda öncelikle çocuk okurun gereksinim duyduğu devinimi ortaya çıkaran bir yolizlenmelidir. Çocuk okurun parçalı, canlı, devingen, karnavalistik ve kimi kurgularda dagrotesk görme biçimi yakalanmalıdır. Böylece kurgunun görme biçimi daha inandırıcıve daha estetik bir düzleme yerleştirilebilir.Gerçek dünyada genellikle yetişkin otoritesindeki çocuk okur, kurmaca evrenaracılığıyla kendine güvenli ve özgür bir devinim alanı bulur. Özellikle karnavalistik çocukkarakterler, çocuk okur için birer eşduyumsal özdeşim imgelerine dönüşürler. Yetişkindenetiminden sıyrılan bu tür karakterlerin gücü ellerine almaları çocuk okur için bir umutvkaynağı olur. Bu nedenle kurgusal çocuk edebiyatı yapıtlarında çocuk karakterlere güçverilmeli ve bireyin toplumsal kurumlar üzerindeki dönüştürücü gücü sezinletilmelidir.Hem sempatiye hem de eşduyumsal süreçlere dayanan kurgulama edimi çocukedebiyatı açısından sevgi temeline dayanmalı, umudu diri tutmalı ve evrensel etikdeğerlere göre biçimlendirilmelidir.

Abstract

This study, which was carried out by the document analysis in the qualitativeresearch, consists of five parts. The aim of this study is to describe what makes thefictional reality in the children’s literature to be real/concrete.The fictionalizing period of children's literature works are primarily based on theperformance of the adult writer and illustrator. As the comprehending form of reality aredifferentiated between the children and adults, the fictional cosmos addressing to thechildren presents a reduced/reified reality model.Situations, events, or thoughts, which could be difficult to make clearer sense bythe child reader are kept away from this cosmos and the methods and tools offictionalizing that are inappropriate for their developmental characteristics arebenefitted reducing in the fictional works addressing the children. From this point ofview, the style of handling fiction especially in children's literature is fragmented.The works addressing to the child reader are on an ethical responsibility andsensitivity. For this reason, the fictional reality in the children’s literature are above allan ethical cosmos. It has practically a similar function to ethics. All layers which makethe fiction visible are expected to base on an ethical code of universal sensitivity—especially for the well-being of the child.The literary layer should vary in accordance with the child's age level, interestsand needs. In this layer, a path should be followed to reveal the movement that childreader needs. The lively, dynamic, carnivalesque, and even grotesque in some fictionsways of seeing of child reader should be emphasized. Thus, the ways of seeing thefiction could be more persuasive/convincing and more aesthetic.In the real world, child reader usually under adult authority finds himself a safeand free experimental area of development through fictional cosmos. In particular,viicarnivalesque child characters become empathic identification images for child reader.The fact that these types of characters getting rid of the adult control in turn take thecontrol is a source of hope for child readers. For this reason, child characters in fictionalchildren's literature works should be empowered and should be sensed them thetransformative power of the individual on social institutions.The fictional performance consisting of both sympathies and empathic processesshould be based on love in terms of children's literature, kept the hope alive and shapedaccording to universal ethical codes.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 1
  • Toplam: 31567
 • Online
  • Ziyaretçi: 265
  • Üye: 0
  • Toplam: 265

Detaylı İstatistikler