Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Eleştirel düşünmeyi destekleyen öğretmen eğitimi programının geliştirilmesi

Diğer Başlık: Development of teacher training program supported by critical thinking

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): EĞİTİM,

Yazar(lar): ÜNLÜ, Şahika (Yazar),

Emeği Geçen(ler): GÖZÜTOK, DİLEK (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 175 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Eleştirel düşünme, eleştirel düşünme öğretimi, eleştirel düşünmeyi destekleyen öğretmen davranışı, program geliştirme, program değerlendirme, öğretmen eğitimi, Eleştirel Düşünmeyi Destekleyen Öğretmen Eğitimi Programı (EDDÖEP).  , Critical thinking, critical thinking teaching, teacher behavior that supports critical thinking, program development, program evaluation, teacher education, Teacher Training Program Supporting Critical Thinking (TTPSCT). 


Özet

Bu araştırmada, ilköğretim kademesinde görev yapan öğretmenlerin eleştirel düşünmeyi destekleme davranışlarına yönelik bir eğitim programı (EDDÖEP) geliştirerek programın etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, karma yöntem desenlerinden “Eş Zamanlı İç İçe Geçmiş Desen” kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, “Ankara Üniversitesi Vakfı Koleji İlköğretim Okulu” nda görev yapan Türkçe, fen bilimleri, matematik, sınıf ve sosyal bilgiler branşlarından toplam 20 öğretmen oluşturmuştur. Nicel verilerin toplanmasında, “Yapılandırılmış Gözlem Formu”, “Uzman (Yansıtıcı) Değerlendirme Formu” ile “Çalışma Kâğıtları” kullanılmıştır. Nitel verilerin toplanması için “Katılımcı Günlüğü”nden yararlanılmıştır. Tüm veri toplama araçları ve Eleştirel Düşünmeyi Destekleyen Öğretmen Eğitimi Programı (EDDÖEP)’ye yönelik uzman görüşleri alınmıştır. Yapılandırılmış Gözlem Formu’ndan yararlanılarak eğitim öncesi ve eğitim sonrası sınıf içi uygulamaların gözlemleri yapılmıştır. Sınıf içi gözlemlerden elde edilen verilerin analizinde ise betimsel istatistikler kullanılmıştır. Eleştirel Düşünmeyi Destekleyen Öğretmen Eğitim Programı (EDDÖEP), araştırmanın başında yapılan ihtiyaç analizi sonuçlarına göre tasarlanarak geliştirilmiştir. EDDÖEP’nin etkililiğine yönelik elde edilen nicel veriler “ilişkili örneklemler t-testi” aracılığıyla, nitel veriler ise “içerik analizi yaklaşımı” kullanılarak analiz edilmiştir. İhtiyaç analizi araştırması sonucunda, araştırma grubunda yer alan öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarında eleştirel düşünmeyi destekleyen davranışlarını oluşturan “açık fikirlilik, üst düzey soru sorma, bilginin doğruluğunun güvenirliliğinin sorgulanması ve neden kanıt arama” boyutlarında eğitim ihtiyaçları olduğu belirlenmiştir. EDDÖEP’ye yönelik uzman değerlendirme sonuçları incelendiğinde; programın eleştirel düşünmeyi destekleyen öğretmen davranışları hakkında bilgi ve farkındalık kazandırma amacı taşıdığı, programın tüm öğelerinin birbirleri ile tutarlı ve program geliştirme ilkeleri açısından uygun olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın süreç değerlendirme boyutunda, her tema sonunda çalışma kâğıtları aracılığıyla yapılan değerlendirmelerden öğretmenlerin temalarda yer alan kazanımlara ulaşıp ulaşmadıkları ve yazdıkları günlüklerden ise eğitim hakkındaki görüşlerinin neler olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma kâğıtlarına yönelik değerlendirmelerde, temalarda yer alan kazanımların çoğunun gerçekleştiği bulgularına ulaşılmıştır. Öğretmenler yazdıkları günlüklerde ise derse girişte doğru soruyu sormanın dersin işlenişinde anahtar bir rol oynadığını, sorgulayıcı etkinlikler aracılığıyla çatışmalı ve önyargılı olduğu konular hakkında fikirlerinin değişebileceğini gördüklerini, yeni ve farklı bilgiler öğrendiklerini, eğitimin mesleki gelişimleri için katkı sağlayıcı olduğunu ve EDDÖEP’de yer alan etkinlikleri sınıf düzeyine uyarlayarak derslerinde uygulayabileceklerini belirtmişlerdir. Bu sonuçlar, araştırmanın nitel kısmından elde edilen verilerin, nicel kısmından elde edilen verileri desteklediğini göstermektedir. EDDÖEP eğitimi sonrası, yapılan gözlemler sonucunda, öğretmenlerin eleştirel düşünmeyi destekleyen davranışları sınıf içi uygulamalarında daha fazla gösterdikleri gözlendiğinden EDDÖEP’nin öğretmenlerin eleştirel düşünmeyi destekleme davranışlarını göstermelerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonuçları doğrultusunda “Eleştirel Düşünmeyi Destekleyen Öğretmen Davranışları” konusunun öğretmen yetiştiren tüm eğitim fakültelerinin eğitim-öğretim programları içerisine yerleştirilmesi; MEB tarafından öğretmenlere bu konuda hizmet içi eğitimler verilmesi, uzman kişilerden oluşturulan bir ekip tarafından eleştirel düşünmeyi destekleyen sınıf ortamları oluşturularak eğitimlerin nasıl olması gerektiğine dair örnek ders videolarının çekilmesi ve öğretmenlere rehberlik edecek kılavuz bir kitap hazırlanarak MEB’nin web sayfasında yayımlanması ayrıca öğretmenlere eleştirel düşünmeyi destekleme davranışlarını kazandırmak için program geliştirme projelerinin yapılması ve uzman ekiplerin yetiştirilmesi önerilmiştir. 

Abstract

In this research, it was aimed to determine the effect of the program by developing a training program for primary school teachers' critical thinking supportive behaviours.        In this research, "Concurrent Nested Design", which is one of the mixed research method designs, was used. The study group consisted of 20 teachers from Turkish, science, mathematics, class and social studies branches working at "Ankara University Foundation College Elementary School". "Structured Observation Form", "Expert Evaluation Form" and "Working Papers" were used to collect the quantitative data.  The "Participant Diary" was used to collect the qualitative data. Expert opinions on all data collection tools and the Teacher Behaviour Training Program for Supporting Critical Thinking (TTPSCT) were obtained. Pre-training and post-training classroom observations were made using the Structured Observation Form. Descriptive statistics were used in the analysis of data obtained from in-class observations. TTPSCT was designed and developed according to the results of the needs analysis conducted at the beginning of the research. The quantitative data for the effectiveness of TTPSCT were analysed using the "related samples t-test". The qualitative data were analysed using the "content analysis approach". As a result of the needs analysis research, it was determined that the teachers in the research group needed training in the dimensions of "open-mindedness, asking highlevel questioning, questioning of accurancy and reliability of information, and seeking for causes and evidence", which constitute behaviors that support critical thinking in classroom practices. The results of the expert evaluation for the TTPSCT showed that the program supported the teachers' critical thinking behaviours. It was also determined that all items of the program were appropriate in terms of program development principles. In the process evaluation dimension of the research, evaluations made through the worksheets at the end of the each theme and the teachers’ diaries. These evaluations attempted to determine whether the teachers had attained the achievements in the themes, and also what their views about education were. The evaluations of the worksheets indicated that the results of most of the achievements in the themes have been reached. Teachers wrote in their diaries that asking the right questions at the beginning of the lesson plays a key role in the lessons. They also stated in their diaries that their ideas about the issues that are controversial and prejudiced through the events they are questioning may change, and they got new and different ideas. The teachers also stated that this training has given teachers a professional perspective. These results show that the data obtained from the qualitative part of the study support the data obtained from the quantitative part. Finally, as a result of the observations made after the training of TTPSCT, teachers showed more critical thinking support behaviours their classroom practices. According to these results, it was determined that the developed TTPSCT was effective in showing teachers' critical thinking supportive behaviours.  In the light of the results of the research, it has been suggested that TTPSCT should be placed in educational programs of all education faculties that train teachers; TTPSCT in-service teacher training programs should be given by the Ministry of Education;  sample course videos that support critical thinking on how training should be prepared by experts; a guide book which guides teachers should be prepared and published on the web page of MoNE; program development projects should be made and specialist teams should be trained in order to provide critical thinking support behaviours of teachers.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 1
  • Toplam: 31567
 • Online
  • Ziyaretçi: 206
  • Üye: 0
  • Toplam: 206

Detaylı İstatistikler