Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Okullarda sosyal sermaye ile yenileşme iklimi arasındaki ilişki

Diğer Başlık: The relationship between social capital and innovative climate in schools

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): EĞİTİM, Öğretme (Prensipler ve uygulamalar), İlköğretim ya da kamu okul öğrenimi,

Yazar(lar): POLATCAN, Mahmut (Yazar),

Emeği Geçen(ler): BALCI, Ali (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Ve Politikası Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 249 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Sosyal sermaye, sosyal ağlar, yenileşme, yenileşme iklimi .    Social capital, social networks, innovation, innovative climate . 


Özet

Bu araştırmada, ortaöğretim kurumlarında (liseler) sosyal sermaye ile yenileşmeiklimi arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda lise öğretmenlerininsosyal sermaye ve yenileşme iklimine ilişkin görüşlerinin düzeyleri belirlenmiştir.Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden “ilişkisel tarama” ve “nedenselkarşılaştırma” modelleri birlikte kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2015-2016eğitim-öğretim yılında Ankara İli merkez ilçelerinde görev yapan lise öğretmenlerioluşturmaktadır. Araştırmaya tabakalı örnekleme yöntemiyle seçilen 700 lise öğretmenikatılmıştır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel BilgiFormu”, “Okullarda Sosyal Sermaye Ölçeği” ve “Okullarda Yenileşme İklimi Ölçeği”ile toplanmıştır. Veriler; betimsel istatistikler (aritmetik ortalama, standart sapma bağıldeğişim katsayısı), anlam çıkarıcı istatistikler [t-testi (cinsiyet, eğitim durumu), tekyönlü varyans analizi (okul türü, okuldaki çalışma süresi, yaş), Pearson korelasyon veçoklu regresyon analizi] ile çözümlenmiştir.Araştırma sonucunda öğretmenlerin görüşlerine göre, okullarda sosyal sermayeve yenileşme iklimi puanlarının orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Kadın öğretmenlerinsosyal sermaye toplam puanları, erkek öğretmenlere göre daha yüksektir. Cinsiyete göreokullardaki yenileşme iklimi toplam puanları birbirine benzerlik göstermektedir. Eğitimdurumu lisans olan öğretmenlerin hem sosyal sermaye hem de yenileşme iklimi toplampuanlarının, lisansüstü dereceye sahip olanlara göre daha yüksektir. Okul türüdeğişkenine göre, fen lisesi ve imam hatip lisesinde çalışan öğretmenlerin sosyalsermaye puanlarının, anadolu teknik ve meslek lisesinde çalışan öğretmenlere görepuanları daha yüksek olduğu görülmüştür. Benzer şekilde fen lisesinde çalışanöğretmenlerin yenileşme puanlarının ortalamaları anadolu teknik ve meslek lisesindevçalışan öğretmenlere göre daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Görece göreve yenibaşlayanların hem sosyal sermaye hem de yenileşme iklimi puanı toplamları, daha fazlaçalışma süresine sahip öğretmenlere göre daha yüksek bulunmuştur. Okullarda sosyalsermaye ve yenileşme iklimi toplam puanları öğretmenlerin yaşlarına göre istatistikselolarak anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Okulda çalışmaya yeni başlayanöğretmenlerin yenileşme iklimi toplam puanları, okulda daha uzun süre çalışanöğretmenlere göre daha yüksek bulunurken sosyal sermaye toplam puanları bakımındanistatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.Kavramlar arasındaki ilişki sonuçlarına göre okullardaki sosyal sermaye ileyenileşme iklimi arasında pozitif yüksek düzeyde anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir.Sosyal sermayenin boyutları ile yenileşme ikliminin (yenileşemeye açıklık dışında)boyutları arasında pozitif orta ve yüksek düzeyde anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Sonolarak sosyal sermaye boyutlarının, yenileşme ikliminin önemli bir yordayıcısı olduğusonucuna ulaşılmıştır. Araştırma bulguları ilgili alan yazınla ilişkili bir biçimdetartışılmış ve araştırma sonuçlarına ilişkin bazı öneriler sunulmuştur.

Absrtact

The purpose of the study was to explore the relationship between social capitaland innovative climate in secondary education institutions (high schools). In thiscontext, levels of high school teachers’ views about social capital and innovativeclimate were determined. The study employed corretional research under quantitativeresearch methods. The population of the research included high school teachersemployed in high schools in central districts of Ankara Province in the 2015-2016academic year. The sample of the study consisted of 700 high school teachers chosenthrough stratified sampling method. The research data were gathered by incorporate useof “Personal Data Form”, the “Social Capital in Schools Scale” and the “InnovativeClimate in Schools Scale”, developed by the author. The data were analysed bydescriptive statistics (arithmetic mean, standard deviation relative change coefficient)and inferential statics [t-test (gender, educational background), one-way varianceanalysis (school type, term of school employment, age), Pearson correlation andmultiple regression analysis].Results revealed that the scores of social capital and those of innovative climatein schools were at a moderate level in teachers’ views. The total scores of social capitalof the female participant teachers were found higher than those of the male teachers.The scores of innovative climate in schools were similar according to gender. It wasfound that the total scores of both social capital and innovative climate of the graduateteachers were higher than those of the postgraduates. According to the school typevariable, the social capital scores of the teachers employed in science high schools andreligious vocational high schools were found higher than those of the teachers employedviiin vocational and technical Anatolian high schools. It was clear from the results that theinnovative climate scores of the teachers employed in science high schools were higherthan those of the teachers employed in vocational and technical Anatolian high schools.The scores of both social capital and innovative climate of those with short terms ofschool employment were found higher than the scores of the teachers with longer termsof school employment. The total scores of social capital and innovative climate inschools did not vary according to the teachers’ ages. The innovative climate scores ofthe new teachers in schools were found higher than those of the ones who workedlonger in those schools while there was no difference in the social capital scores.As a result of the relationship between the study concepts, it was seen that therewas a high, significant positive correlation between social capital in schools andinnovative climate. There were also positive, moderately and highly significantcorrelations between the social capital factors and those of innovative climate (exceptfor openness to innovation). Finally, it was concluded that the factors of social capitalwere significant predictors of innovative climate.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31566
 • Online
  • Ziyaretçi: 72
  • Üye: 0
  • Toplam: 72

Detaylı İstatistikler