Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Bireye uyarlanmış testlerde madde kullanım sıklığı kontrol yöntemlerinin farklı koşullarda ölçme duyarlılığına ve test güvenliğine etkisi

Diğer Başlık: The effect of item exposure control methods on measurement precision and test security within different conditions in adaptive testing

Oluşturulma Tarihi: 2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): EĞİTİM, Eğitim (Genel),

Yazar(lar): GÜR, Recep (Yazar),

Emeği Geçen(ler): GÜLLEROĞLU, H.Deniz (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2017 Yayınlandığı Sayfalar: 114 s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test, MaddeKullanım Sıklığı Kontrol Yöntemi, Sympson Hetter yöntemi, Aşamalı DüşürmeStratejisi . Computerized Adaptive Test, Item Exposure Control Method,Sympson Hetter Method, Fade Away Method .


Özet

Bu çalışmada, bilgisayar ortamında bireye uyarlanmış test (BOBUT)uygulamalarında iki kategorili (1-0) puanlanan maddelerde madde kullanım sıklığıkontrol yöntemlerinin farklı ölçme koşullarında (farklı yetenek dağılımlarında, testuzunluklarında ve örneklem büyüklüklerinde) ölçme duyarlılığına ve test güvenliğineetkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Monte Carlo simülasyon çalışması olan buaraştırma, kuramsal bir araştırma olup çalışma kapsamında kısa test 25 madde, uzun test50 madde; küçük örneklem 250 birey, geniş örneklem 1000 birey olarak belirlenmiştir.Testi alan bireylerin yetenek parametreleri, her bir örneklem büyüklüğü koşulu için (θ)değeri -3 ve +3 aralığında sırasıyla sağa çarpık, normal, tek biçimli ve sola çarpıkdağılım gösterecek şekilde BOBUT örneklemleri oluşturulmuştur. Araştırmadakullanım sıklığının kontrol edilmediği durum referans olarak alınmış ve maddekullanım sıklığı kontrol yöntemlerinden Sympson Hetter stratejisi ve Aşamalı Düşürmeyöntemi tercih edilmiştir. Araştırma kapsamında yer alan değişkenler ve koşullarçaprazlandığında 48 simülasyon koşulu belirlenmiş ve her bir koşulda 100 tekraryapılarak 4800 veri dosyası oluşturulmuştur. Her bir koşul için ölçme duyarlılığı ve testgüvenliği indeksleri hesaplanıp birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Yapılan analizlersonucunda, farklı madde kullanım sıklığı kontrolü koşullarında ölçme duyarlılıklarıarasında genel olarak büyük farklılık bulunmamıştır. İlgili koşullarda madde kullanımsıklığı kontrol yöntemlerinden Aşamalı Düşürme yöntemi seçildiğinde, test güvenliğidaha iyi sağlanarak madde kullanım sıklığı dengeli dağılım gösterdiğinden maddehavuzu kullanımının daha verimli hale geldiği ve madde havuzu ifşâ olmadan birçokuygulama için süreklilik sağlayabildiği saptanmıştır. Bu doğrultuda, BOBUTvuygulamalarında farklı ölçme koşullarında, madde kullanım sıklığı kontrolyöntemlerinden BOBUT uygulamasından önce, tekrarlı simülasyonlarla kullanımsıklığı kontrol parametrelerinin belirlendiği, BOBUT uygulamalarında en yaygınkullanılan Sympson Hetter stratejisi yerine, BOBUT uygulanma sürecinde kullanımsıklığı kontrol parametrelerinin eş zamanlı olarak belirlendiği Aşamalı Düşürmeyöntemi seçildiğinde, ölçme duyarlılığını düşürmeden madde havuzunu daha dengelikullanarak test güvenliğinin daha iyi sağlandığı sonucuna ulaşılmıştır.

Abstract

In this research, it was aimed to investigate the effect of item exposure controlmethods on measurement precision and test security for dichotomous items withindifferent conditions (different ability distributions, test lengths, sample sizes) incomputerized adaptive testing applications. Current research which is designed as aMonte Carlo simulation research is a theoretical research. Within the scope of theresearch, short test was designed to have 25 items while long test was designed to have50 items. In addition to this, small sample was simulated to have 250 observationswhereas large sample was simulated to have 1000 observations. Regarding the testtakers’ability parameters, computerized adaptive testing samples which have normal,right-skewed, left-skewed and uniform distribution for each sample size condition inwhich ability parameters were within -3 and +3 range were generated. The condition inwhich item exposure wasn’t controlled for was taken as the reference condition andSympson Hetter and Fade Away methods were compared with the reference condition.When the variables and conditions within the research were crossed, 48 simulationconditions were established and 4800 data files were generated by doing 100replications for each condition. Measurement precision and test security indicescomputed for each condition were compared to one another. The analyses conductedindicate that measurement precision indices corresponding to different item exposurecontrol conditions didn’t create substantial differences. It was found out that when FadeAway method was used, item exposure was distributed in a balanced way and highertest security was obtained. As a consequence of this, it was concluded that item pool gotvimore effective and sustainable without revelation (disclosure) of the items. Accordingly,it was discovered that in computerized adaptive testing applications in differentconditions, instead of Sympson Hetter method which is frequently used beforecomputerized adaptive testing applications and in which item exposure controlparameters are estimated by iterative simulations, the use of Fade Away method whichensures the item exposure control parameters to be estimated simultaneously resulted inhigher test security without reducing the measurement precision.


İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31566
 • Online
  • Ziyaretçi: 80
  • Üye: 0
  • Toplam: 80

Detaylı İstatistikler