Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Okul Öncesi Dönemden Okul Dönemine Geçiş

Oluşturulma Tarihi: 19-09-2018

Niteleme Bilgileri

Tür: Kitap İçinde Bölüm

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): ÇABUK, Burcu (Yazar),

Emeği Geçen(ler): HAKTANIR, Gelengül (Editör),

Anahtar KelimelerÖzetİçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakçaAkgün, E. (2008). “Anne Çocuk İlişkisini Oyunla Geliştirme Eğitimi”nin Anne Çocuk Etkileşim Düzeyine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Akman, B., Kent Kükürtcü, S, Tarman, İ. ve Şanlı, Z. S. (2017). Examining preschool and first grade teachers’ opinions on the effects of school readiness to classroom management. International Journal of Progressive Education, 13(1), 22-41.Bart, O., Hajam, D. ve Bar-Haim, Y. (2007). Predicting school adjustment from motor abilities in kindergarten. Infant and Child Development, 16, 597-615.229.Baker, J. A. (2006). Contributions of teacher-child relationships to positive school adjustment during elementary school. Journal of School Psychology, 44(3), 211-Blair, C. (2002). School readiness: Integrating cognition and emotion in a neurobiological conceptualization of children’s functioning at school entry. American Psychologist,57(2), 111-127.Bierman, K., Domitrovich, C. E., Nix, R. L., Gest, S. D., Welsh, J. A., Greenberg, M. T., Blair, C., Nelson, K. E. ve Gill, S. (2008). Promoting academic and social‐emotional school readiness: The Head Start REDI Program. Child Development, 79(6), 1802-1817.Continuity and Progression for Children in Early Education (p. 52-63). New York: Taylor & Francis Group.Brostrom, S. (2002). Communication and Continuity in the Transition from Kindergarten to School. H. Fabian ve A. W. Dunlop (Ed.) Transitions in the Early Years: DebatingCırık, İ., Oktay, A. ve Fer, S. (2014). Perceived social support levels of elementary school students. Eğitim ve Bilim, 39(173), 170-181.Çabuk, B. (2014). Ana sınıfı ve Sınıf Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinlikleriyle İlgili Algı ve Bilgi Düzeyleriyle Meslekî Yeterliklerine İlişkin Algı Düzeylerinin Karşılaştırılması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Eğitim Bilimleri, 14(5), 1835-1860.Çelebioğlu Morkoç, Ö. ve Aktan Acar, E. (2014). 4-5 yaş grubu çocuklarına yönelik çok amaçlı erken müdahale programının etkililiğinin belirlenmesi. Kuram ve UygulamadaDinçer, Ç. (2005). Çocukların Yaşam Değişikliklerine Uyumu. (Ed. Ayla Oktay ve Özgül Polat Unutkan) Okul Öncesi Eğitimde Güncel Konular (s. 101-129). İstanbul: Morpa Yayınları.Duncan, G., J., Dowsett, C. J., Claessens, A., Magnuson, K., Huston, A., Klebanov, P., Pagani, L. S., Feinstein, L., Engel, M., Brooks-Gunn, J., Sexton, H., Duckworth K.Draper, K., White, J., O'Shaughnessy, T. E., Flynt, M. ve Jones, N. (2001). Kinder training: Play-based consultation to improve the school adjustment of discouraged kindergarten and first grade students. International Journal of Play Therapy, 10(1), 1-29.ve Japel, C. (2007). School readiness and later achievement. Developmental Psychology, 43(6), 1428-1446.Eddy, J. M., Reid, J. B. ve Fetrow, R. A. (2000). An elementary schoolbased prevention program targeting modifiable antecedents of youth delinquency and violence:Entwisle, D. (2018). Children, Schools, and Inequality. New York: Routledge.Linking the Interests of Families and Teachers (LIFT). Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 8(3), 165-176.Ekinci Vural, D. ve Kocabaş, A. (2016). Okul öncesi eğitim ve aile katılımı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(59), 1174-1185.Ensar, F. ve Keskin, U. (2014). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin okula uyumları üzerine bir inceleme. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(2), 459-477.Fabian, H. (2000). Small steps to starting school. International Journal of Early Years Education, 8(2), 141-153.Erkan, S. ve Kırca, A. (2010). Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(38), 94-106.Journal, 11(1), 25-33.Griebel, W. ve Niesel, R. (2003). Successful transitions: social competencies help pave the way into kindergarten and school. European Early Childhood Education ResearchGündüz, F. ve Çalışkan, M. (2013). 60-66, 66-72, 72-84 aylık çocukların okul olgunluk ve okuma yazma becerilerini kazanma düzeylerinin incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 8(8), 379-398.okul olgunluğu ve öğretmen görüşlerine göre okula uyum problemleri.Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,17(1), 212-230.Gündüz H. B., ve Özarslan N. (2017). Farklı yaş kategorilerinde ilkokula başlayan öğrencilerinGüneş, F. (2012). Developing students’ thinking skills. Türklük Bilimi Araştırmaları, 32, 127-146.Güven, N., Temel, F., Haktanır, G. (2002). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. İçinde: “Aile ve Çocuk Eğitimi. 0-6 Yaş Arasında Çocukları Bulunan Ailelere Yönelik Temel Bilgiler.Ajans-Türk Basın ve Basım A.Ş.(s. 29-57). MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ile UNICEF Koordinatörlüğünde sürdürülen Türkiye'de Aile ve Çocuk Eğitimi Programları Çerçevesinde Erken Çocukluk Eğitimine Bütüncül Yaklaşım Projesi Kitabı. Ankara:first grade. Early Childhood Research Quarterly, 21, 431-454.Haktanır, G., Aral, N., Alisinanoğlu, F., Baran, G., Başar, F., Köksal, A. ve Bulut, Ş. (1999). Türkiye’de Anne-Baba Tutumu Araştırmalarına Genel Bakış. II. Ulusal ÇocukHair, E., Halle, T. Terry-Humen E., Laveller B. ve Calkins, J. (2006). Children’s school readiness in the ECLS-K: Predictions to academic, health, and social outcomes inHaktanır, G., ve Artar, M. (2001). Türkiye’de Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Araştırmalarına Toplu Bakış. III. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi (Dünyada ve Türkiye’de DeğişenKültürü Kongresi (Cumhuriyet ve Çocuk), 4-6 Kasım 1998, Ankara. Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları No: 2, s: 331-334. Yayına Hazırlayan: Prof. Dr. Bekir Onur.Çocukluk) 16-18 Ekim 2000, Ankara. Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları No: 9, s: 135-162. Yayına Hazırlayan: Prof.Dr. Bekir Onur.Haktanır, G. (2002). Some factors influencing the transition between preschool and school in Turkey. OMEP (Organisation Mondiale Pour L' Education Prescolaire) Regional Meeting and Conference, 25-27 Nisan 2002, Gothenburg, İsveç.Haktanır, G., 2008. Türkiye’de Çocuk Üzerine Gözlemler. Folklor/Edebiyat Dergisi. 14(55):33-44.Gelişen Öğretmen” temalı 20. Yıl Sempozyumu. 9 Nisan 2016, Ankara. Sempozyum Kitabı, s: 101-103.Haktanır, G., (2016). Eğitim Lideri Olarak Öğretmenler: Geleceğin Öğretmenleri. Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Okulları tarafından düzenlenen “Gelişen ÖğrenciKale Karaaslan, Ü. (2012). Okul Öncesi Eğitimin ve Diğer Değişkenlerin İlköğretim 1. Sınıf Öğrencilerinin Duyguları Tanıma ve İfade Etme Becerilerine Etkisi. YayımlanmamışDoktora Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.Kandır, A. ve Orçan, M. (2011). The study of the comparison of 5-6 year-old children’s skills of early learning and social adaptation. Elementary Online, 10(1), 40-50.McClelland, M. M., Morrison, F. J. ve Holmes, D. L. (2000). Children at risk for early academic problems: The role of learning-related social skills. Early Childhood Research130-140.Quarterly, 15(3), 307-329.Kartal, H. (2008). Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi Uygulamaları. Bursa: Ezgi Kitabevi.McEvoy, A. ve Welker, R. (2000). Antisocial behavior, academic failure, and school climate: A critical review. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 8(3),Oktay, A. (1980). Metropolitan Readiness Testi’nin İstanbul’da farklı sosyo-ekonomik ve kültürel çevrelerdeki 5-6 yaş çocuklarına uygulanması, Pedagoji Dergisi, 1, 119-138.Oktay, A. (2003). Okul Öncesinde Temel Kavramlar, Okul Öncesi Eğitimin Amaçları ve Temel İlkeleri - Özel Öğretim Yöntemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık ÖğretimMEB. (2016). İlkokul Birinci Sınıf Okula Uyum Programı. Ankara: UNICEF Yayınları.Fakültesi Yayınları.Oktay, A. ve Araştırma Grupları (2006). Okul Öncesi Eğitimden İlköğretime Geçiş Projesi. Avrupa Birliği Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Geleceği Sempozyumu BildiriKitabı. 1, (s.75-95). İstanbul: Ya-Pa Yayınları.Oktay, A. (2010). İlköğretime hazır oluş ve hazır oluşu etkileyen temel faktörler. A. Oktay, (Ed.), İlköğretime hazırlık ve ilköğretim programları (s. 23-36). Ankara: PEGEMPianta, R. C. ve Stuhlman, M. W. (2004). Teacher-child relationships and children’s success in the first years of school. Psychology Review, 33(3), 444-458.Akademi.Polat, Ö., Kurtuluş Küçükoğlu, E., Sohtorikoğlu Niran, Ş., Ünsal, F. O. ve Özkabak Yıldız, T. (2014). The comparision of 54-66 months old children’s readiness for primary school during preschool period and their adaptation to primary school. International Journal on New Trends in Education & Their Implications, 5(1), 169-182.Raver, C. C. (2002). Emotions matter: Making the case for the role of young children’s emotional development for early school readiness. Social Policy Report, 16(3), 3-19.Stoolmiller, M., Eddy, J. M. ve Reid, J. B. (2000). Detecting and describing preventive intervention effects in universal school-based randomized trials targeting delinquent and violent behaviors. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68(2), 296-306.Snow, K. L. (2006). Measuring school readiness: Conceptual and practical considerations. Early Education and Development, 17(1), 7-41.Şirin, S., Güler, T., Olgan, R. ve Köklü, D. (2012) Bahçeşehir Okula Hazırlık Testi (BOHT). İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Yayını.Tomlinson, C. A., Brighton, C., Hertberg, H., Callahan, C. M., Moon, T. R., Brimijoin, K., Conover, L. A. ve Reynolds, T. (2003). Differentiating instruction in responseto student readiness, interest, and learning profile in academically diverse classrooms: A review of literature. Journal for the Education of the Gifted, 27(2-3),119-145.Ülkü, B. Ü. (2007). Ana sınıfı ve İlköğretim 1. Sınıfa Devam Eden Çocukların Velileri ve Öğretmenlerinin, Çocukların Okul Olgunluğu Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi.Valeski, T. N. ve Stipek, D. J. (2003). Young children’s feelings about school. Child Development, 72(4), 1198-1213.Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.Webster-Stratton, C., Reid, M. J. ve Stoolmiller, M. (2008). Preventing conduct problems and improving school readiness: evaluation of the Incredible Years Teacher and Child Training Programs in high‐risk schools. The Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49(5), 471-488.Welsh, J. A., Nix, R. L., Blair, C., Bierman, K. L. ve Nelson, K. E. (2010). The development of cognitive skills and gains in academic school readiness for children fromWebster-Stratton, C. ve Taylor, T. (2001). Nipping early risk factors in the bud: Preventing substance abuse, delinquency, and violence in adolescence through interventions targeted at young children. Prevention Science, 2(3), 165-192.YÖK, (2018). Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı. Erişim Adresi: http://www.yok.gov.tr.low-income families. Journal of Educational Psychology, 102(1), 43-53.Yavuzer, H. (2016). Çocuk Eğitimi El Kitabı. Ankara: Remzi Kitabevi.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31566
 • Online
  • Ziyaretçi: 72
  • Üye: 0
  • Toplam: 72

Detaylı İstatistikler