Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Çöküşten mütarekeye Osmanlı’da haber alma

Oluşturulma Tarihi: 2007

Niteleme Bilgileri

Tür: Makale

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Yazar(lar): AYSAL, Necdet (Yazar),

Emeği Geçen(ler):


Yayın Adı: Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi Yayın Yeri: ANKARA Yayın Tarihi: 2007 Sayı: 40 Cilt: 10 Yayın Niteleme Bilgileri: issn:1303-5290


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler İstihbarat, Haberleşme, Posta Teşkilatı, İngiliz Muhipler Cemiyeti, Teşkilât-ı Mahsûsa, Karakol Cemiyeti, Mustafa Kemal Paşa.
Özet Savaşlar, toplumlar arası süregelen mücadelelerin su üstüne çıktığı ve kandökülerek yapıldığı safhalardır. Toplumlar ise birlik ve bütünlüklerini korumak,bireylerini daha huzurlu yaşatabilmek için devamlı olarak hazırlıklı ve güçlü olmakzorundadırlar. Kuşkusuz barış, güçlü olmak ve güçlü kalmakla sağlanabilmektedir.Bunun için devletler bir taraftan dost ve düşman devletlerin zayıf taraflarını bulmakve bunlardan yararlanmak için çalışırlarken, diğer taraftan da kendi noksanlarınıgizlemek, sırlarını saklamak amacıyla bazı tedbirler almalıdırlar.Yabancı ülkeler hakkında bilgi toplamak, toplanan bilgileri değerlendirmek vebu devletlerin hassas taraflarını kullanmak yoluyla onları zayıflatmak ve bölmekmaksadıyla yapılan çalışmalar genel anlamda "İstihbarat" olarakisimlendirilmektedir. İstihbarat, çok yönlü bir konudur. Bu nedenle bu konuyu darbir açıdan ele alarak değerlendirmek, istenilen sonuçların elde edilmesi açısındanyeterli değildir.Bu çalışmada Yakınçağlardan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına kadarolan süre içerisinde haber alma kaynakları ve kurulan istihbarat örgütlerinin işleyiştarzı, bilgi toplama ve değerlendirme konularına yer verilmiştir.
İçindekiler
Açıklamalar Savaşlar, toplumlar arası süregelen mücadelelerin su üstüne çıktığı ve kandökülerek yapıldığı safhalardır. Toplumlar ise birlik ve bütünlüklerini korumak,bireylerini daha huzurlu yaşatabilmek için devamlı olarak hazırlıklı ve güçlü olmakzorundadırlar. Kuşkusuz barış, güçlü olmak ve güçlü kalmakla sağlanabilmektedir.Bunun için devletler bir taraftan dost ve düşman devletlerin zayıf taraflarını bulmakve bunlardan yararlanmak için çalışırlarken, diğer taraftan da kendi noksanlarınıgizlemek, sırlarını saklamak amacıyla bazı tedbirler almalıdırlar.Yabancı ülkeler hakkında bilgi toplamak, toplanan bilgileri değerlendirmek vebu devletlerin hassas taraflarını kullanmak yoluyla onları zayıflatmak ve bölmekmaksadıyla yapılan çalışmalar genel anlamda "İstihbarat" olarakisimlendirilmektedir. İstihbarat, çok yönlü bir konudur. Bu nedenle bu konuyu darbir açıdan ele alarak değerlendirmek, istenilen sonuçların elde edilmesi açısındanyeterli değildir.Bu çalışmada Yakınçağlardan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına kadarolan süre içerisinde haber alma kaynakları ve kurulan istihbarat örgütlerinin işleyiştarzı, bilgi toplama ve değerlendirme konularına yer verilmiştir.
Haklar
Notlar

KaynakçaArif, Mehmet, Anadolu İnkılâbı Mücahedât-ı Milliye Hatıratı, İstanbul, İkdam Matbaası, 1924.Atatürk, Mustafa Kemal, Nutuk, C. I, 14. B, İstanbul, Türk Devrim Tarihi Enstitüsü Yayınları, 1982.Atay, Mehmet, "Stratejik Ulusal Güvenlik İstihbaratı", Strateji Dergisi, No: 1, (1996), s. 84.Aydın, Mesut, "Milli Mücadele Yıllarında İstanbul'da Faaliyet Gösteren Gizli Gruplar", (AÜ. TİTE, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara, 1989), s. 8.Aydın, Mesut, Milli Mücadele Döneminde TBMM Hükümeti Tarafından İstanbul'da Kurulan Gizli Gruplar ve Faaliyetleri , İstanbul, Boğaziçi Yayınları, 1992.Can, Fahri, "Karakol Cemiyeti Nasıl Kurulmuştu;", Yakın Tarihimiz, C. IV, No: 48, (1963), s. 257.Çavuşoğlu, Şeref, "İttihat ve Terakki'nin Gizli Planı" Yakın Tarihimiz, C. IV, No: 42, (1962), s. 264.Çukurova, Bülent, "Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul Gizli Grupları", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C. II, No:5 (1986), s. 519.Emre, Ahmet Cevad, İki Neslin Tarihi Mustafa Kemal Neler Yaptı, İstanbul, Hilmi Kitabevi , 1960.Giray, Muharrem, "İstanbul'un işgalinde Gizli Bir Teşkilât: Karakol Cemiyeti", Yakın Tarihimiz, C. I, No:l 1. (1962), s. 345.Genelkurmay ATAŞE Bşk. lığı, Türk İstiklâl Harbi Arşivi, K. 1561, D. 120, F. 117.Gnkur. ATAŞE Bşk. lığı, Türk İstiklâl Harbi Arşivi, K. 1561, D. 120, F. 51.Gnkur. ATAŞE Bşk. lığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi Osmanlı Devri, C. III, Ks. 7, Ankara, Gnkur. Basımevi, 1995.Gnkur. ATAŞE Bşk. lığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi TBMM Hükümeti Dönemi (23 Nisan 1920-29 Ekim 1923), C. IV, Ks. 1, Ankara, Gnkur. Basımevi, 1984.Gnkur. Harp Tarihi Bşk. lığı, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kollar, Ulak ve İaşe Menzilleri, Ankara, Gnkur. Basımevi, 1956.Gnkur. Harp Tarihi Bşk. lığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, C III, Ks. 6, Ankara, Gnkur. Basımevi, 1971Gnkur. Harp Tarihi Bşk. lığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, C. III, Ks. 2, Ankara, Gnkur. Basımevi, 1977.Gnkur. Harp Tarihi Dairesi, Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, C. III, Ks. 1, Ankara, Gnkur. Basımevi, 1964.Güneş, İhsan, Birinci TBMM'nin Düşünsel Yapısı (1920-1923), Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Basımevi, 1985.Güneş, İhsan, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin Düşünsel Yapısı 1920-1923, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1985.Hidemât-ı Seferiyye Nizamnamesi, İstanbul, Askeri Matbaa, 1328-1329 (1912- 1913).İlgaz, Hasene, "Milli Mücadele'de Varlığı Gizli Kalan Bir Cemiyet: Karakol Cemiyeti", Tarih ve Edebiyat Mecmuası, No:193, (1981), s-13-14.İğdemir, Uluğ, Heyet-i Temsiliye Tutanakları, Ankara, TTK, 1975.Karal, Enver Ziya, Selim IH'un Hatt-ı Hümayunları, Nizam-ı Cedid: 1789-1807, Ankara, TTK, 1946.Kili, Suna, Türk Devrim Tarihi, 4. B., İstanbul, Tekin Yayınevi, 1995.Konyalı, İsmail Hakkı, Türkler'de Casus Teşkilâtı, 1943.Koni, Hasan, "İstihbarat Planlaması ve Dış Politika", Avrasya Dosyası, s. 241.Kuran, Ercümend, "Türkiye'nin Batılılaşmasında Osmanlı Daimi Elçiliklerinin Rolü", VI. Türk Tarih Kongresi, 20-26 Ekim 1961 Kongreye Sunulan Bildiriler, Ankara, TTK, 1967, s. 489-496.Kuran, Ercüment, Avrupa'da Osmanlı İkamet Elçiliklerinin Kuruluşu ve İlk Elçilerin Siyasi Faaliyetleri: 1793-1821, Ankara, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1968.Kutay, Cemal, Milli Miicadele'de Öncekiler ve Sonrakiler,Yay., Mustafa Ünan, İstanbul, Ercan Matbaası, 1963.Levvis, Bernard, Modern Türkiye'nin Doğuşu, Çev. Metin Kıratlı, Ankara, TTK, 1984.Mumcu, Ahmet, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, 14. B., İstanbul, İnkılâp Kitabevi, 1996.Orhunlu, Cengiz, Osmanlı İmparatorluğu'nda Derbent Teşkilâtı, İstanbul, Edebiyat Fakültesi Matbaası, 1967.Onay, Aliye, "Türkiye'de İlk Telefon Teşkilâtı'nın Kuruluşu", Belgelerle Türk Tarih Dergisi, C. X, No: 56, (Mayıs 1972 ), s. 7.Özalp, Kâzım, Milli Mücadele, 1919-1922, C. I., 3. B., Ankara, TTK, 1988.Özkaya, Yücel, "XVIII. Yüzyılda Menzil-hane Sorunu" DTCF. Dergisi, .C. XXXVIII. No: 3-4, (1977), s. 339-368.Sonyel, Salâhi R., Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika, C. I, Ankara, TTK, 1987.Stoddard, Philip H., Teşkilât-ı Mahsusa, Çev: Tansel Demirel, I. B., İstanbul, Arba Yayınlan, 1993.Sun Tzu, Savaş Sanatı, Çev. Sibel Özbudun ve Zeynep Ataman, İstanbul, 1992.Şimşir, Bilâl, Malta Sürgünleri, 2. B, Ankara, Bilgi Yayınlan, 1985.Tansel, Selahattin, Mondros'tan Mudanya'ya Kadar, C. III, 3. B., İstanbul, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1991.Tansu, Samih Nafiz, iki Devrin Perde Arkası, Anlatan: Hüsamettin Ertürk, İstanbul, Hilmi Kitabevi, 1957.Tevetoğlu, Fethi, Milli Mücadele Yıllarındaki Kuruluşlar, Ankara, TTK, 1991.Uslu, Emrullah ve Serdar (İnaldı, İpler Kimin Elinde, Ankara, Gelişim Dizgi Yayımcılık, 1997.Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, "On Dokuzuncu Asır Başlarına Kadar Türk-İngiliz Münasebâtına Dair Vesikalar", Belleten, C. XIII, No.51, (1949), s. 581.Üçok, Coşkun, "Tarihimizde Türkiye Sözcüğünün Resmen İlk Kullanılışı" Atatürk Haftası Armağanı No. 21, (1988), s. 55.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 15
  • Toplam: 31125
 • Online
  • Ziyaretçi: 157
  • Üye: 1
  • Toplam: 158

Detaylı İstatistikler