Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Teminat mektuplarının paraya çevrilmesi

Diğer Başlık: Turning into cash of the letters of bank guarantee

Oluşturulma Tarihi: 2011

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SOSYAL BİLİMLER (GENEL),

Yazar(lar): GÜLER, Muhammet Ali (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ŞENOCAK, Kemal (Araştırma Sorumlusu),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2011


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Teminat mektupları, paraya çevirmeLetters of bank guarantee, turning into cash
Özet ÖZET Banka teminat mektubu, banka ile muhatap arasında akdedilen bir sözleĢmedir. Banka genellikle müĢterisinin (lehtar) talebi üzerine ve onun muhataba karĢı temel iliĢkide yükümlü olduğu edimi ifa etmemesi veya metinde düzenlenen baĢka bir rizikonun gerçekleĢmesi durumunda belirli bir meblağa kadar ödemede bulunmayı taahhüt eder. Banka teminat mektubu, lehtar ile muhatap arasında olan temel iliĢkideki riskleri teminat altına almaktadır. Banka teminat mektubu, bankaya temel iliĢkiden bağımsız bir borç yükleyen bir sözleĢmedir. Banka teminat mektuplarının hukuki niteliği garanti sözleĢmesidir. Banka teminat mektubu sözleĢmesinin tarafları banka, muhatap ve lehtardır. Banka teminat mektubu bir taahhüt değil sözleĢmedir. Banka, teminat mektubundaki riskin gerçekleĢmesi halinde belli bir tutarı ödemeyi taahhüt eder. Banka teminat mektubunun türleri geçici teminat mektubu, kesin teminat mektubu, avans teminat mektubu, mahkemelere ve bazı kamu kurumlarına sunulan teminat mektuplarıdır. Diğer ayrımlar ise Ģartlı-Ģartsız, doğrudan-dolaylı, süreli-süresiz banka teminat mektuplarıdır. Ödeme talebi muhatap veya vekili ya da onun temsilcisi tarafından yapılacaktır. Talep karĢısında banka yapacağı inceleme sonucunda ödeme yapacaktır. Bankanın yapacağı inceleme biçimsel olacaktır. Teminat mektubundaki Ģartların oluĢmaması veya yerine getirilmemesi halinde banka ödeme yapmayabilir. Ayrıca bankanın, ödeme talebinin dürüstlük kuralına aykırı olması veya ihtiyati tedbir kararı olması halinde ödeme talebini reddetme yükümlülüğü bulunmaktadır. 159 SUMMARY Letter of bank guarantee is a contract that is made between bank and beneficiary. Bank, usually upon a demand from its customer (principal), undertakes to pay sum to beneficiary if the customer of the bank does not fulfill the stipulated obligations stated in the underling relationship to the beneficiary or realization of a risk that determines in the text. Letter of bank guarantee secures the risks that arise from the underlying relationship made between principal and beneficiary. Letter of bank guarantee is a contract that burdens an independent obligation to the bank from the underlying relationship. The legal qualification of the letter of bank guarantee is guarantee contract. The parties of the letter of bank guarantees are bank, beneficiary and applicant. Letter of bank guarantee is not an undertaking but a contract. If the risk stated in the bank guarantee actualizes, then bank undertakes to pay a sum to the beneficiary. The sorts of the bank guarantees are tender guarantees, performance guarantees, letter of advance payment, direct and indirect bank guarantees, judicial guarantees and letter of bank guarantees submitting to some governmental institutes. Call of payment shall be made by beneficiary or its representatives. Upon the call of payment bank shall pay the sum after the examination. The examination made by the bank shall be formal. Bank is entitled to refuse the payment call made by beneficiary if the terms and condition of the bank guarantee have not been complied. Bank has a duty to refuse the payment call if there is fraud or restraining order
İçindekiler İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER ................................................................................................. I KAYNAKÇA ................................................................................................. VI KISALTMALAR ....................................................................................... XVII GİRİŞ ............................................................................................................... 1 I. GENEL OLARAK BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI ...................... 1 II. KONUNUN TAKDİMİ VE ELE ALINIŞ BİÇİMİ................................. 3 I. BÖLÜM BANKA TEMĠNAT MEKTUPLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ, TARAFLARI, UNSURLARI VE ÇEŞİTLERİ I. BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ ................ 6 II. BANKA TEMİNAT MEKTUBUNUN TARAFLARI .......................... 13 A. GARANTİ VEREN - BANKA .......................................................... 14 B. MUHATAP ........................................................................................ 18 C. LEHTAR ............................................................................................ 19 III. BANKA TEMĠNAT MEKTUBUNUN UNSURLARI ..................... 21 A. TAAHHÜT DEĞİL SÖZLEŞME OLUŞU ....................................... 22 B. GARANTĠ EDĠLEN RİSK ................................................................ 33 C. BELLİ BİR TUTARIN ÖDENMESĠ VAADİ ................................... 39 D. TEMEL İLİŞKİDEN BAĞIMSIZLIK ............................................... 41 IV. BANKA TEMĠNAT MEKTUBUNUN TÜRLERĠ ........................... 44 A. GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARI (TENDER GUARANTEES-BİD BONDS) ......................................................................................................... 44 II B. KESĠN TEMĠNAT MEKTUPLARI (PERFORMANCE GUARANTEES-BONDS) ..................................................................................... 46 C. AVANS TEMĠNAT MEKTUPLARI (ADVANCE PAYMENT GUARANTEES-BONDS) ..................................................................................... 47 D. BAZI KAMU KURUMLARINA SUNULAN TEMĠNAT MEKTUPLARI ...................................................................................................... 49 1. Gümrük Ġdarelerine Hitaben Verilen Banka Teminat Mektupları .. 49 2. Mahkemelere veya Ġcra Dairelerine Hitaben Verilen Banka Teminat Mektupları ......................................................................................................... 50 3. Vergi Dairelerine Hitaben Verilen Banka Teminat Mektupları ...... 50 E. ĠLK TALEPTE ÖDEME KAYITLI-ġARTLI TEMĠNAT MEKTUPLARI ...................................................................................................... 51 1. Ġlk Talepte Ödeme Kayıtlı (ġartsız) Banka Teminat Mektupları .... 51 2. ġarta Bağlı (ġartlı) Banka Teminat Mektupları .............................. 52 F. DOĞRUDAN-DOLAYLI BANKA TEMĠNAT MEKTUPLARI ..... 55 1. Doğrudan Banka Teminat Mektupları ............................................ 56 2. Dolaylı Banka Teminat Mektupları ................................................ 56 G. SÜRELĠ-SÜRESĠZ BANKA TEMĠNAT MEKTUPLARI ............... 57 1. Süreli Banka Teminat Mektupları ................................................... 58 2. Süresiz Banka Teminat Mektupları ................................................. 59 II. BÖLÜM BANKA TEMĠNAT MEKTUPLARININ PARAYA ÇEVRĠLMESĠ TALEPLERĠ VE BANKANIN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ III I. BANKA TEMĠNAT MEKTUPLARINDA RĠSKĠN GERÇEKLEġMESĠ ................................................................................................................ 62 II. BANKA TEMĠNAT MEKTUBUNU PARAYA ÇEVĠRME TALEBĠ 64 A. ÖDEME TALEBĠNĠ YAPAN TARAF ............................................. 65 1. Nakde Çevirme Talebinin Vekil Aracılığıyla Yapılması ................ 67 2. Banka Teminat Mektuplarının Devri .............................................. 69 a) Kanuni Devir .............................................................................. 70 b) SözleĢme ile Devir ..................................................................... 72 c) Yargısal Devir ............................................................................ 76 B. ÖDEME TALEBĠNDE SÜRE ........................................................... 80 1. Süreli Banka Teminat Mektuplarında Talep Süresi ........................ 81 2. Süresiz Banka Teminat Mektuplarında Talep Süresi ...................... 83 C. TALEBĠN ĠÇERĠĞĠ ........................................................................... 84 1. Talebin Yazılı Olması KoĢulu ......................................................... 85 2. Riskin GerçekleĢtiğini Bildirim Yükümlülüğü ............................... 89 3. Paraya Çevrilmesi Ġstenen Teminat Mektubunun ve Ġstenen Miktarın Belirtilmesi .......................................................................................... 91 a) Türk Lirası Üzerinden Teminat Mektubu .................................. 93 b) Döviz Üzerinden Teminat Mektubu........................................... 94 4. ġartlı Banka Teminat Mektuplarında Ek Belgeler .......................... 98 D. TALEBĠN SUNULACAĞI YER ..................................................... 100 III. TAZMĠN TALEBĠ KARġISINDA BANKANIN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ............................................................................................ 102 A. BANKANIN ĠNCELEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ............................... 102 IV 1. Ġlk Talepte Ödeme Kayıtlı (ġartsız) Banka Teminat Mektuplarında Bankanın Ġnceleme Yükümlülüğü.................................................................... 103 2. ġarta Bağlı (ġartlı) Banka Teminat Mektuplarında Bankanın Ġnceleme Yükümlülüğü .................................................................................... 104 B. BANKANIN LEHTARA ĠHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ................... 105 C. BANKANIN DEFĠ VE ĠTĠRAZLARI ĠLERĠ SÜRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ .............................................................................................. 108 D. BANKANIN ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ..................................... 108 1. Muacceliyet ................................................................................... 109 2. Ödemenin Kapsamı ....................................................................... 112 a) Ana Para ................................................................................... 112 b) Faiz ........................................................................................... 113 3. Ödeme Yeri ................................................................................... 117 4. Yabancı Para Üzerinden Ödeme ................................................... 118 5. Ödemenin Yapılacağı ġahıs .......................................................... 119 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BANKA TEMĠNAT MEKTUPLARI PARAYA ÇEVĠRME TALEPLERĠNĠN REDDEDĠLMESĠ I. GENEL OLARAK ............................................................................... 122 II. BANKANIN DEFĠ VE ĠTĠRAZLARI ................................................. 123 A. BANKA TEMĠNAT MEKTUPLARINDA ĠLERĠ SÜRÜLEMEYECEK DEFĠ VE ĠTĠRAZLAR .................................................... 125 1. Banka ve Lehtar Arasında Yapılan KarĢılık ĠliĢkisinden Doğan Defi ve Ġtirazlar ....................................................................................................... 125 V 2. Lehtar ile Muhatap Arasındaki Temel ĠliĢkiden Doğan Defiler ... 126 3. Dolaylı Teminat Mektubunda Ġki Banka Arasındaki İlişkiden Doğan Defi ve İtirazlar ................................................................................................ 131 B. BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINDA İLERİ SÜRÜLEBİLECEK DEFİ VE İTİRAZLAR ....................................................... 132 1. Banka Teminat Mektubu Metninden Doğan Defiler ve İtirazlar .. 132 2. Bankanın KiĢisel Defileri .............................................................. 135 a) Hata .......................................................................................... 135 b) Hile ........................................................................................... 136 c) İkrah ......................................................................................... 137 d) Takas ........................................................................................ 138 3. Muhatabın Ödeme Talebinin Dürüstlük Kuralına Aykırı Olduğu Defi ....................................................................................................... 140 III. ĠHTĠYATĠ TEDBĠR ......................................................................... 142 A. ÖDEME TALEBİNİN HAKSIZ OLMASI ..................................... 146 B. LEHTARIN HUKUKEN KORUNMAYA DEĞER MENFAATİNİN OLMASI .......................................................................................................... 147 C. LEHTARIN TEMİNAT GÖSTERMESİ ......................................... 147 IV. DAVA .............................................................................................. 148 SONUÇ ........................................................................................................ 149
Açıklamalar
Haklar
Notlar

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31537
 • Online
  • Ziyaretçi: 186
  • Üye: 0
  • Toplam: 186

Detaylı İstatistikler