Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

İbnü’s-Serrâc ve müvelleh dervişler (Teşvîku’l-ervâh ve’l-kulûb ilâ zikri allâmi’l-guyûb isimli eseri bağlamında)

Diğer Başlık: Ibn al-Sarrâj wa muwallah dervishes ( In the context of its work “Tashwîq al-arwâh wa al-qulûb ilâ zikr allâm al-ghuyûb”)

Oluşturulma Tarihi: 2011

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): FELSEFE, PSİKOLOJİ, DİN,

Yazar(lar): ÖZTÜRK, Eyüp (Yazar),

Emeği Geçen(ler): YAZICI, Nesimi (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı (İslam Tarihi Bilim Dalı) Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2011 Yayınlandığı Sayfalar: 342s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

İbnü's-Serrac, müvelleh, dervişIbn al-Sarraj, muwallah, dervish


Özet

ÖZET Öztürk, Eyüp, İbnü’s-Serrâc ve müvelleh Dervişler (“Teşvîku’l Ervâh ve’l-Kulûb ilâ Zikri Allâmi’l-Guyûb” İsimli Eseri Bağlamında), Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. Nesimi Yazıcı, 330 s. Bu çalışma, İbnü’s-Serrâc’ın “Teşvîkü’l-Ervah ve’l-Kulûb ilâ Zikri Allâmi’l-Guyûb” isimli eserini incelemeyi amaçlamaktadır. Tez bir giriş, üç bölüm ve sonuç kısmından oluşmaktadır. Giriş bölümünde çalışmanın amacını, metodunu, kavramsal çerçevesini açıkladık ve kaynaklar hakkında bilgi verdik. Birinci Bölüm’de VII. / XIII. yüzyılda Anadolu ve Şam bölgesinin dinî, siyasî ve kültürel ortamı tasvir ettik ve bu ortam içerisinde gelişen tasavvufî yapının temel dinamiklerine işaret ettik. İkinci Bölüm’de İbnü’s-Serrâc’ın hayatını ve tasavvufî görüşlerini inceledik. Bu şekilde onun eserinde verdiği bilgilerin orjinalliğini, ve yazarının eseri yazarken hadiselere ne ölçüde objektif bakabildiğini tespit etmeyi amaçladık. Üçüncü Bölüm’de yazarın Müvelleh olarak nitelediği Sarı Saltuk, Barak Baba, Behremşah el-Haydârî, Taceddin b. el-Rifâî gibi önemli dervişler hakkında verdiği bilgileri değerlendirmeye ve bu bilgilerin günümüz tarihçiliğine katkılarını tespit etmeye çalıştık. Sonuç kısmında ise, İbnü’s-Serrâc’ın kullanımına uygun olarak, Müvelleh kavramının heterodoks olarak tanımlanan dervişleri nitelemek için kullanılabileceğini belirttik. Bunun yanında, tasavvufî görüşleri sebebiyle, İbnü’s-Serrâc’ın bir Müvelleh olarak tanımlanması gerektiğini vurguladık. Bu durum sebebiyle, onun Müvelleh dervişler hakkındaki yargılarına ihtiyatla yaklaşılması gerektiğini belirttik. ABSTRACT Öztürk, Eyüp, Ibn al-Sarrâj wa muwallah dervishes ( In the context of its work “Tashwîq al-arwâh wa al-qulûb ilâ zikr allâm al-ghuyûb”), PhD Thesis, Advisor: Prof. Nesimi Yazıcı, 330 pp. This study aims to examine the work of Ibn al-Sarrâj entitled Tashwîq al-Arwâh wa al-Qulûb ilâ Zikr Allâm al-Ghuyûb. The thesis consists of an introduction, three chapters and conclusion. In the introduction, we explained the aim, method and conceptual framework of the work and gave information about the sources of the work. In the first chapter, we described the religious, political and cultural environment of Anatolia and the Damascus in the VII. / XIII. century and indicated the basic dynamics of the mystical structure developing in this environment. In the second chapter, we examined the life and mystical views of Ibn al-Sarrâj. By doing so, we aimed to determine the originality of the information given in the work in question and the date when the work was composed by him, and to what extent he dealt with the events objectively. In the third chapter, we tried to evaluate the information about the prominent dervishes such as Sarı Saltuk, Barak Baba, Behremshah al-Haydârî, Tâj al-Din b. al-Rifâî whom the author described as Muwallah, and to identify the contributions of this information to the contemporary historiography. In the conclusion, in line with the use of Ibn as-Sarrâj, we argued that the term of Muwallah can be used to define the dervishes who were named heterodox. In addition, because of his mystical views, we emphasized that Ibn al-Sarrâj should be also defined as a Muwallah. For this reason, we argued that his judgments about the Muwallah dervishes must be approached with caution.


İçindekiler

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER ........................................................................................................... i ÖNSÖZ........................................................................................................................ v KISALTMALAR ....................................................................................................viii GİRİŞ .......................................................................................................................... 1 A- TEZİN AMACI, ÖNEMİ VE KAPSAMI .............................................................. 1 B- YÖNTEM................................................................................................................ 6 C- KAVRAMSAL ÇERÇEVE .................................................................................... 8 D- KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR .............................................................. 14 1- Yazma Eserler ................................................................................................... 14 a- İbnü’s-Serrâc: Teşvîku’l-Ervâh ve’l Kulûb ilâ Zikri Allâmi’l-Guyûb ......... 14 b- el-Cevberî: Kitabu’l-Muhtâr fî Keşfi’l-Esrâr ve Hetki’l-Estâr..................... 18 c- el-Birzâlî: Tarîh ............................................................................................ 18 2- Matbu Eserler .................................................................................................... 19 a- İbn Teymiye: Mecmûu Fetâvâ (Kitabu’t-Tasavvuf) ................................... 19 b- Safiyyüddin b. Ebi’l-Mansûr: Risâle............................................................ 20 c- İbn Tağriberdî: el-Menhelü's-Sâfî ve'l-Mustevfî ba'de'l-Vâfî ...................... 20 d- İbn Kesîr: el-Bidâye ve’n-Nihâye ................................................................ 21 e- Eflâkî: Menâkıbu’l-Ârifîn............................................................................. 21 f- İbn Battûta: Seyahatnâme ............................................................................. 22 3- Araştırmalar ...................................................................................................... 23 BİRİNCİ BÖLÜM VII. / XIII. YÜZYILDA ŞAM-ANADOLU BÖLGESİ VE TASAVVUFÎ HAREKETLER A- SOSYO-POLİTİK GELİŞMELER....................................................................... 27 1- VII. / XIII. Yüzyılda Şam-Anadolu Bölgesinde Devletler ............................... 28 2- Haçlı Seferleri ................................................................................................... 33 3- Moğol İstilası .................................................................................................... 40 B- VII. / XIII. YÜZYILDA ŞAM-ANADOLU BÖLGESİNDE TASAVVUF ........ 49 1- Tasavvuf ve Kurumsallaşma Süreci.................................................................. 49 a- Tarihsel Şartların Uygunluğu ....................................................................... 51 b- İktidar Desteği .............................................................................................. 58 2- Kurumsallaşmış Tasavvuf: Tarikatlar ............................................................... 66 3- Şam-Anadolu Bölgesinde Müvelleh Dervişliğin Gelişim Süreci ..................... 70 4- Müvelleh Dervişlik ve Tarikatlar ...................................................................... 77 a- Müvelleh Derviş Kavramının Kapsamı ........................................................ 77 b- Müvelleh Dervişlik ve Tarikatlar ................................................................. 94 1-Kalenderîlik .............................................................................................. 95 2- Haydarîlik .............................................................................................. 101 3- Rifâîlik................................................................................................... 103 a- Ayin................................................................................................... 107 b- Moğollarla Yakın İlişkiler................................................................. 115 c- Hal-Tavır-Görünüş............................................................................ 122 d- Veleh Sıfatı İle Vasıflandırılmaları................................................... 127 C- MEDRESE-TEKKE İLİŞKİSİ............................................................................ 130 İKİNCİ BÖLÜM İBNÜ’S-SERRÂC’IN HAYATI, ESERLERİ VE TASAVVUF ANLAYIŞI A- HAYATI VE ESERLERİ ................................................................................... 139 1- Hayatı .............................................................................................................. 139 2- Eserleri ............................................................................................................ 145 a- Teşvîku’l-Ervâh ve’l-Kulûb ilâ Zikri Allâmi’l-Guyûb............................... 146 b- Tuffâhu’l-Ervâh ve Miftâhu’l-İrbâh........................................................... 146 c- el-İltimâs fî Müzeyyili’l-İltibâs .................................................................. 146 d- Semeratü’l-Âdâb min Şecerati’l-Âdâb....................................................... 147 e- el- Bahsü’l-Müşâu fî Hukmi’s-Semâ.......................................................... 147 f- Nâdiru’t-Teşbîh fî İhtisâri’t-Tenbîh............................................................ 147 g- Ravdatu’r-Ruvvât ....................................................................................... 148 h- es-Sâfî ......................................................................................................... 148 ı- Safvetü’n-Nazar fî’l- İhtisâri’l-Mihakki’n-Nazar ....................................... 148 j- Mecâzu’l-Usûl ilâ Hakîkati’l- Mahsûl ........................................................ 149 k- Kifayetü’l- Acûl fî’l- İlmi’l-Usûl ............................................................... 149 l- Zevâhiru’l-Fikr ve Cevâhiru’l-Fakr ............................................................ 149 B- MEZHEBÎ KİMLİĞİ .......................................................................................... 150 C- TASAVVUFÎ KİMLİĞİ ..................................................................................... 151 D- FUKAHA İLE MÜCADELESİ.......................................................................... 158 1- Veli Kavramı................................................................................................... 165 2- Ziyaret Kültü................................................................................................... 186 3- Keramet Kültü................................................................................................. 192 4- Ayinler (Sema) ................................................................................................ 212 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM “TEŞVîK”TE MÜVELLEH DERVİŞLER A- KALENDERÎLER.............................................................................................. 224 1- Sarı Saltuk....................................................................................................... 224 2- Barak Baba...................................................................................................... 244 3- Muhammed el-Mâristânî................................................................................. 250 4- Behremşah el-Haydarî..................................................................................... 252 5- Dazlak Muhammed (Baba Torlak) ................................................................. 254 6- Ebu Bekir el-Ya’fûrî ....................................................................................... 259 7- Mübarek el-Hindî ............................................................................................ 260 B- RİFÂÎLER........................................................................................................... 262 1- Ali el-Harîrî..................................................................................................... 262 2- İzzeddin b. Musa er-Rifâî................................................................................ 270 3- Taceddin Muhammed b. Ahmed er-Rifâî ....................................................... 273 4- Salih Belendüz er-Rûmî .................................................................................. 290 C- TARİKAT BAĞI OLMAYANLAR................................................................... 291 1- Yusuf el-Kamînî.............................................................................................. 291 2- İbrahim b. Saîd eş-Şâğûrî (el-Cîâne)............................................................... 295 3- İbrahim el-Müvelleh ....................................................................................... 297 4- Süleyman et-Türkmânî.................................................................................... 298 5- Konyalı Müvelleh ........................................................................................... 300 6-Kadîb el-Bân el-Musulî.................................................................................... 302 7- Hilal el-Müvelleh el-Havrânî .......................................................................... 303 8- Şehrimân el-Müvelleh et-Türkmânî ed-Dımaşkî ............................................ 304 KAYNAKÇA.......................................................................................................... 310 ÖZET....................................................................................................................... 341 ABSTRACT............................................................................................................ 342


AçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31537
 • Online
  • Ziyaretçi: 225
  • Üye: 0
  • Toplam: 225

Detaylı İstatistikler